wymowa: IPA: /ˈɡuːɡəl/ ˈɡuːɡəl , SAMPA: "gu:g@l /"gu:g@l/

Tłumaczenia na język polski:

 • googlować   
  (Verb  )
   
  to search for on the Internet
   
  pot. potocznie wyszukiwać w Internecie za pomocą wyszukiwarki Google
 • guglać   
  (Verb  )
   
  to search for on the Internet
   
  pot. potocznie poszukiwać informacji przy pomocy wyszukiwarki internetowej Google
 • guglanie   
  (Noun  n)
   
  a search using Google
 • guglować   
   
  pot. potocznie poszukiwać informacji przy pomocy wyszukiwarki internetowej Google

Pozostałe znaczenia:

 
pot. potocznie guglanie (szukanie w Google)
 
pot. potocznie googlować, guglać
 
(intransitive, cricket) To deliver googlies.
 
(transitive) To search for (something) on the Internet using the Google search engine.
 
(intransitive, Internet) To be locatable in a search of the Internet.
 
(intransitive, cricket) To move as a ball in a googly.
 
(transitive, by extension) To search for (something) on the Internet using any comprehensive search engine.
 
To search the Internet using Google.
 
An internet search, such as that which is performed on the Google search engine.
 
(Internet) A match obtained by a query in the Google search engine.
 
a search using any comprehensive search engine

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (6)

Google
Google Book SearchGoogle Book Search
google boxtelewizja
Google CalendarKalendarz Google
Google Docs & SpreadsheetsDokumenty i Arkusze Google
Google Image LabelerGoogle Image Labeler

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "google", pamięć tłumaczeniowa

add example
Why should there be any difference between individual users who do this and an enormous company like Google?Dlaczego mają istnieć jakiekolwiek różnice pomiędzy czyniącymi to użytkownikami indywidualnymi a tak ogromną firmą jak Google?
Google GroupsGoogle-archiwum grup dyskusyjnychQuery
The debate on the Google Books settlement has shown that Europe cannot afford to be left behind on the digital frontier.Debata w sprawie ugody Google Books pokazuje, że Europa nie może pozwolić sobie na pozostawanie w tyle w tym cyfrowym wyścigu.
google translate. a threat or an opportunity?google translate. zagrożenie dla zawodu tłumacza czy nowe możliwości?
Reference for a preliminary ruling from the Cour de Cassation (France) lodged on ‧ June ‧- Google France v CNRRH, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger, a franchisee of UnicisWniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu ‧ czerwca ‧ r.- Google France przeciwko CNRRH, Pierre'owi-Alexisowi Thonetowi, Brunowi Raboinowi i Tiger, franchisingobiorcy Unicis
On the Internet, a search on Google gives almost ‧ hits, basically on sites dedicated to gastronomy and tourism and on Wikipedia, etcW Internecie, wyszukanie w Google’u odsyła do ‧ wyników, głównie do stron związanych z gastronomią i turystyką, do Wikipedii itp
Does this not entail the danger that Google may be depriving publishers of the freedom to establish their own publishing policy, and authors of potential earnings?Czyż nie pojawia się niebezpieczeństwo, że Google może odebrać wydawcom swobodę polityki wydawniczej, a autorom ich potencjalne zyski?
Come on, man, what, you Google him or something?Co ty, stary, w google to znalazłeś?
Adding an informational layer to Google MapsUzupełnianie Google Maps o dodatkową warstwę infomacyjną
Google Books would, of course, be a very good solution in cases like this, because it would preserve treasures from the world of literature and other related areas, which would otherwise disappear from our cultural heritage.Projekt Google Books będzie oczywiście bardzo dobrym rozwiązaniem w takich przypadkach, ponieważ dzięki niemu zachowają się te skarby ze świata literatury oraz innych pokrewnych dziedzin, które w innym razie zniknęłyby z naszego dziedzictwa kulturowego.
Google is prepared to invest EUR 15 million a year in rapidly digitising and making available up to 20 million works in 10 years.Firma Google jest gotowa zainwestować 15 milionów euro rocznie w szybką digitalizację i udostępnienie nawet 20 milionów dzieł na przestrzeni 10 lat.
Google AdWords – marketing toolGoogle AdWords jako narzędzie marketingu
Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Cour de Cassation (France) lodged on ‧ June ‧- Google France v CNRRH, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger, a franchisee of UnicisSprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu ‧ czerwca ‧ r.- Google France przeciwko CNRRH, Pierre'owi-Alexisowi Thonetowi, Brunowi Raboinowi i Tiger, franchisingobiorcy Unicis
Perron-Frobenius theorem and ist application in pagerank algorithm used by Google search engineTwierdzenie Frobeniusa-Perrona i jego zastosowanie w algorytmie PageRankTM używanym w wyszukiwarce Google
Action brought on ‧ August ‧- Google v OHIM (ANDROIDSkarga wniesiona w dniu ‧ sierpnia ‧ r.- Google przeciwko OHIM (ANDROID
In view of Google's strong position in the provision of search ads, Google might also try to leverage this position into the market for display ad serving by requiring users of its search ad (intermediation) services to use DoubleClick's products for serving all or part of their inventoryKorzystając ze swojej silnej pozycji na rynku świadczenia usług reklamowych związanych z wyszukiwaniem, Google mogłoby również podjąć próbę wywarcia wpływu na rynek usług wspomagających prezentację reklam wizualnych w internecie, wymagając od użytkowników swoich usług reklamowych związanych z wyszukiwaniem (oraz usług pośrednictwa w zamieszczaniu takich reklam), aby korzystali z produktów DoubleClick do prezentacji całego swojego katalogu lub jego części
The fact that commercial operators register considerably more hits with Google Books and have progressed further in their development is logical and is associated with the greater level of awareness of Google Books.Fakt, że podmioty komercyjne odnotowują znacznie więcej wejść na Google Books i w swoich pracach posunęły się dalej, jest logiczny i wiąże się z większą popularnością Google Books.
Q: Since upgrading & kde; on Slackware & Linux; from version ‧.‧ to ‧.‧ using sources, I have noticed it 's being really slow & mdash; sometimes applications take up to ‧ seconds to launch. I am using the same user configuration as I had with the previous version, and I have tried creating a new user & mdash; but that account has the same problem. I ca n't find anything about this on the mailing lists or by a google search. Could anyone point me to some information that could help?Q: Od aktualizacji & kde; na & Linux-miejscownik; Slackware z wersji ‧. ‧. ‧ do ‧. ‧. ‧ przy użyciu źródeł, zauważyłem znaczne spowolnienie & mdash; czasem programy uruchamiają się nawet ‧ sekund. Używam tej samej konfiguracji, jak poprzednio, próbowałem też uruchamiać & kde; jako inny użytkownik. Nie mogę znaleźć żadnej pomocy na listach e-mailowych i przy wyszukiwaniu Sieci. Czy ktoś może mnie nakierować na jakieś pomocne informacje?
We all agree that a digital library of the scope Google is proposing will mean real benefits.Wszyscy zgadzamy się, że cyfrowa biblioteka oferująca zbiory, jakie proponuje Google, przyniesie prawdziwe korzyści.
What we did find - thanks to Google - is that the guidelines themselves, presented as a transformational agenda, are, by and large, nothing more than a recycling of existing Commission texts and the existing policy agenda.Stwierdziliśmy jednak - dzięki Google - że same wytyczne, przedstawione jako program transformacyjny, są w zasadzie niczym więcej, jak tylko recyklingiem istniejących tekstów Komisji i istniejącego programu politycznego.
Due to numerous objections raised about the initial settlement by Google's competitors, foreign governments (France and Germany) and the US Department of Justice, the terms of the settlement were revised and these revisions were submitted to the US Court on 13 November 2009.Z uwagi na liczne zastrzeżenia odnośnie do początkowej ugody, zgłaszane przez konkurencję Google'a, rządy innych państw (Francji i Niemiec) oraz amerykański Departament Sprawiedliwości, warunki ugody zmieniono, a zmienioną wersję przedłożono sądowi amerykańskiemu w dniu 13 listopada 2009 r.
As a result, they would be subject to the new rules for accessing the Google system.W rezultacie będą one podlegać nowym regułom dotyczącym dostępu do systemu Google'a.
Information strategies of GoogleStrategie informacyjne Google
It started as a 'chauvinistic' fallacy in competition with Google, but has been reformulated, following various changes, in more sensible, realistic and productive terms.Zaczęło się jako "szowinistyczny” złudny projekt, konkurujący z Google, ale zostało przeformułowane, po szeregu zmian, uwzględniających warunki praktyczne, realistyczne i dotyczące wydajności.
As a result of this combination, Google's competitors would be progressively marginalised which would ultimately allow Google to raise the prices for its intermediation servicesKonkurenci Google byliby w wyniku takiego połączenia stopniowo marginalizowani, co ostatecznie dałoby Google możliwość zwiększenia cen za oferowane przez siebie usługi pośrednictwa
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 310 zdań frazy google.Znalezione w 0,559 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.