wymowa: IPA: /ˈɡuːɡəl/ ˈɡuːɡəl , SAMPA: "gu:g@l /"gu:g@l/

Tłumaczenia na język polski:

 • googlować   
  (Verb  )
   
  to search for on the Internet
   
  pot. potocznie wyszukiwać w Internecie za pomocą wyszukiwarki Google
 • guglać   
  (Verb  )
   
  to search for on the Internet
   
  pot. potocznie poszukiwać informacji przy pomocy wyszukiwarki internetowej Google
 • guglanie   
  (Noun  n)
   
  a search using Google
 • guglować   
   
  pot. potocznie poszukiwać informacji przy pomocy wyszukiwarki internetowej Google

Pozostałe znaczenia:

 
pot. potocznie guglanie (szukanie w Google)
 
pot. potocznie googlować, guglać
 
(intransitive, cricket) To deliver googlies.
 
(transitive) To search for (something) on the Internet using the Google search engine.
 
(intransitive, Internet) To be locatable in a search of the Internet.
 
(intransitive, cricket) To move as a ball in a googly.
 
(transitive, by extension) To search for (something) on the Internet using any comprehensive search engine.
 
To search the Internet using Google.
 
An internet search, such as that which is performed on the Google search engine.
 
(Internet) A match obtained by a query in the Google search engine.
 
a search using any comprehensive search engine

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (6)

Google
Google Book SearchGoogle Book Search
google boxtelewizja
Google CalendarKalendarz Google
Google Docs & SpreadsheetsDokumenty i Arkusze Google
Google Image LabelerGoogle Image Labeler

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "google", pamięć tłumaczeniowa

add example
It remains to be seen whether the widely rumoured demands by the US authorities for user data from other Internet companies such as Google, Facebook and Amazon prove true.Okaże się, czy domniemane żądania władz USA o udostępnienie danych użytkowników przez firmy internetowe takie jak Google, Facebook i Amazon są prawdziwe.
Madam President, Google is an American company we all know well, providing online services which many of us use on a daily basis.Pani przewodnicząca! Google to amerykańska firma, którą wszyscy dobrze znamy i która świadczy w Internecie usługi, z których wielu spośród nas korzysta codziennie.
Let us work to ensure that the next generation's Googles and Facebooks originate in Europe.Powinniśmy pracować nad zapewnieniem, by następne pokolenie takich firm jak Google i Facebook, zrodziło się w Europie.
Optimisation campaign Google AdWords for small and medium company in years 2008-2012Optymalizacja kampanii Google AdWords dla malych i średnich przedsiębiorstw w latach 2008-2012
On the case under examination, Commissioner Frattini made it clear that the legal framework of the European Union had to be activated to examine the merger of Google and DoubleClick.W przypadku rozpatrywanej sprawy, pan komisarz Frattini wyjaśnił, że środki prawne Unii Europejskiej zostały uaktywnione, aby zbadać fuzję Google i DoubleClick.
Design and implementation of offer service for carpooling participants using the Google Maps APIProjekt i implementacja serwisu ofertowego dla uczestników carpoolingu z wykorzystaniem Google Maps API
Imagine my fucking disappointment when you turned out to be the biggest cliché of all, sitting there and googling yourselfWidziałam.- Używam Google, ale cię nigdy nie zdradziłem. Nigdy
It is true that the system devised by Google would give users as a whole the great opportunity of accessing works, especially those that are out of print or difficult to find bibliographically and, at the same time, would give authors and publishers the opportunity of refreshing their own cultural offering and of expanding their readership.To prawda, że system opracowany przez Google'a otworzy dla ogółu użytkowników ogromne możliwości dostępu do prac, w szczególności tych, których nakład wyczerpał się lub które trudno znaleźć drogą bibliograficzną, a równocześnie może dać autorom i wydawcom okazję odświeżenia ich własnej oferty kulturalnej i poszerzenia grona czytelników.
for undertaking Google: Internet search engine and online advertisingw przypadku Google: wyszukiwarka internetowa i reklama internetowa
Yeah, Google some phrasesTak, wyszukaj je w Google
Google Image SearchGoogle-wyszukiwanie zdjęćQuery
You will probably also know about the new Google Books Project, which everyone has been discussing over the last few months.Wiedzą też państwo zapewne o nowym projekcie pod nazwą Google Books, dyskutowanym przez wszystkich w ciągu kilku ostatnich miesięcy.
He/she works for Google of the InternetPopisz się, że znasz Google na internetarce
Yet few people take into account the fact that non-British European users of Google Books, for example a Belgian or Polish internet user, will not even have access to those 20% of e-books.Mało kto zdaje sobie sprawę z faktu, że europejski użytkownik serwisu Google Books poza Brytyjczykami, np. internauta z Belgii czy z Polski, nie będzie miał dostępu nawet do wspomnianych 20 % e-książki.
I want Europe to be home to the next generation of Googles, Yahoos, Apples and all other companies that are manifestations of both competitiveness and innovation.Chcę, żeby nowe pokolenie takich firm, jak Google, Yahoo, Apple, jak i wszelkich innych przedsiębiorstw, które reprezentują zarówno konkurencyjność i innowacje, miało swoje siedziby w Europie.
welcomes the setting up by the Commission of a European Marine Observation and Data Network, which is expected to result in a prototype European Atlas of the Seas by the end of ‧ and hopes that this forthcoming Atlas can be cross-fertilised with the new Google Ocean tool, which was presented in FebruaryWyraża uznanie dla ustanowienia przez Komisję europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska morskiego, która powinna doprowadzić do opracowania pod koniec ‧ r. prototypu Europejskiego atlasu mórz, i wyraża nadzieję, że ten przyszły atlas będzie mógł zostać wykorzystany łącznie z nowym narzędziem Google Ocean, przedstawionym w lutym ‧ r
Synchronized Web and Mobile Application Using Google App Enging and Android TechnologiesWykorzystanie technologii App Engine i Android do tworzenia applikacji webowo-mobilnych
Interactive map of business entities in Borek Wielkopolski based on Google Maps API 3.0 technologyInteraktywna mapa podmiotów gospodarczych Borku Wielkopolskiego w technologii Google Maps API 3.0
The Google Books class action settlement concerns the Google Books Project in the United States and aims to conclude a litigation procedure which has been going on for over four years.Rozstrzygnięcie pozwu zbiorowego w sprawie Google Books dotyczy projektu Google Books w Stanach Zjednoczonych i ma na celu zakończenie sprawy sądowej, która ciągnęła się przez ponad cztery lata.
Provides a textbox for easier access to search engines like GoogleWyświetla pole tekstowe dla łatwiejszego dostępu do wyszukiwarek takich, jak Google. Name
Final report of the Hearing Officer in Case COMP/M.‧- Google/DoubleClickSprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/M.‧- Google/DoubleClick
Let me add that in Europe, the Google Books Project is deployed in collaboration with libraries and concerns only public domain books.Dodam jeszcze, że w Europie projekt Google Books realizowany jest we współpracy z bibliotekami i dotyczy tylko książek należących do domeny publicznej.
Because you know I can google this fool right nowW ciągu kilku minut mogę wygooglować tego głupca
Human rights groups have accused Google of helping the Chinese Government in repressing its citizens and particularly human rights activists.Grupy zajmujące się prawami człowieka oskarżały Google o pomaganie rządowi chińskiemu w represjonowaniu obywateli, zwłaszcza aktywistów w obszarze praw człowieka.
Search engine optimization in the Google web search enginePozycjonowanie stron internetowych w wyszukiwarce internetowej Google.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 310 zdań frazy google.Znalezione w 0,769 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.