wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

 • wyjść     
   
  opuścić jakieś miejsce
 • chodzić     
   
  pot. potocznie często spotykać się z tą samą osobą przeciwnej płci
 • dawać   
 • dać     
 • iść w górę   
 • osiągać   
 • prowadzić   
 • spędzać   
 • ustąpić   
 • uzyskać   
 • wychodzić   
 • włączać   
 • zejść   
 • znikać   
 • zniknąć   

Pozostałe znaczenia:

 
skończyć się
 
wyjść
 
(intransitive) to be turned off or extinguished
 
To stop burning or shining.
 
(intransitive) to become extinct, to expire.
 
(intransitive) To leave, especially a building.
 
To go out of fashion; become unfashionable.
 
(intransitive) of a couple, to have a romantic relationship
 
to leave one's abode to go to public places
 
To move out of or depart from.
 
(intransitive) To become out of fashion.
 
to become extinct, to expire
 
To leave one's home for a lmited period of time, usually for a leisure.
 
(transitive, with with) To have a romantic relationship with someone.
 
(intransitive, idiomatic) To leave one's abode to go to public places.
 
to leave, especially a building
 
go out (e.g. on an excursion or outing)
 
to be turned off or extinguished

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

to go outwyjść
to go out for a mealwyjść coś zjeść
to go out of datetracić na aktualności

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "go out", pamięć tłumaczeniowa

add example
His new book is going to come out next month.Jego nowa książka ukaże się w przyszłym miesiącu.
I know why you' re afraid to go out at nightWiem, dlaczego nocą boicie się wystawiać nosy
When you go in there someone can come out of there tooKiedy tam wchodzisz, to ktoś stamtąd może też wyjść
I' m going out to tend to my animalsIdę się zająć moimi zwierzętami
In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectivesZgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów
I better go out there and see what' s going onSprawdzę, co się dzieje
In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Framework Decision does not go beyond what is necessary in order to achieve that objectiveZgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsza decyzja ramowa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu
I' m going to get out of this townWyjeżdżam z tego miasta
It is not normal that people in Europe go out for a salad and die as a consequence, and we need policy change to address this.Nie jest normalne, że obywatele Europy idą zjeść sałatkę i umierają po jej zjedzeniu; aby rozwiązać ten problem musimy zmienić politykę.
In accordance with the principle of proportionality as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve that objectiveZgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu
I have to go outMuszę wyjść
Go out quietly and don' t take longTak, ale wracaj szybko
I' m going to get it sorted out, get off it for goodJak sobie chcesz.- Załatwię to
Like what' s going on out thereO tym, co się dzieje na zewnątrz
I' il go out for a walkIdę na spacer
Furthermore, we are not satisfied because we believe that stress tests, which, in fact, are going to be carried out by the operators themselves, should be subjected to a second opinion in order to ensure greater objectivity.Nie jesteśmy jednak zadowoleni, gdyż uważamy, że testy warunków skrajnych, które będą przeprowadzane przez samych operatorów, powinny być poddane drugiej ocenie, aby zapewnić ich większą obiektywność.
Time to go all out!A teraz do przodu!
Of course, my thoughts go out to those who have lost their lives and those who are living through a really desperate situation.Oczywiście, moje myśli kierują się ku tym, którzy stracili życie i tym, którzy żyją tam w naprawdę rozpaczliwej sytuacji.
In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary to achieve that objectiveZgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tego celu
To teII you the truth, my biggest worry is what he' s going to do when he finds out that Andrew is alivePrawdę mówiąc, bardziej obawiam się, co zrobi, kiedy się dowie, że Andrew żyje
We' re going out tonightWychodzimy wieczorem
I' m going to find out what you' re hiding, and when I do, god help youZamierzam dowiedzieć się co ukrywasz, a kiedy to uczynię, niech Bóg Ci pomoże
Points out that a requirement of universal full-time education is an education system which includes strategies for bringing all children who work (or who do not go to school for some other reason) into a fulltime school system; calls upon the EU to ensure that all education programmes financed by the Community include broad strategies such as social motivation and remedial courses for older pupilswskazuje, że warunkiem powszechnego kształcenia w pełnym wymiarze godzin jest system edukacyjny, który obejmuje strategie skupienia wszystkich dzieci pracujących (lub nieuczęszczających do szkoły z innych powodów) w ramach systemu szkolnego o pełnym wymiarze godzin; wzywa Unię Europejską do zapewnienia, aby we wszelkich programach edukacyjnych finansowanych przez Wspólnotę przewidziano wielostronne strategie, obejmujące motywację towarzyską i kursy uzupełniające dla starszych uczniów
There are various reasons why costs are not being covered in the sector and why it is currently not profitable to go out fishing.Jest wiele powodów, dla których koszta w tym sektorze nie są pokryte i dla których łowienie ryb jest nieopłacalne.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 270006 zdań frazy go out.Znalezione w 43,564 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.