Tłumaczenia na język polski:

  • glukozoamina   
     
    chemicals

Pozostałe znaczenia:

 
an amino derivative of glucose
 
(biochemistry) an amino derivative of glucose that is a component of polysaccharides such as chitin; it is marketed as a dietary supplement supposedly to reduce the symptoms of arthritis

Przykładowe zdania z "glucosamine", pamięć tłumaczeniowa

add example
This SPC, labelling and package leaflet is the version that was annexed to the Commission Decision on this Article ‧ referral for glucosamine hydrochloride containing medicinal productsNiniejsza ChPL i ulotka dla pacjenta zgadzają się z tymi, które zostały załączone w formie aneksu do decyzji Komisji na podstawie art.‧ w odniesieniu dla chlorowodorku glukozaminy zawierającego produkty lecznicze
if you are allergic (hypersensitive) to glucosamine or to any of the other ingredients ofw przypadku alergii (nadwrażliwości) na glukozaminę lub którykolwiek z pozostałych
In vitro and in vivo studies have shown glucosamine stimulates the synthesis of physiological glycosaminoglycans and proteoglycans by chondrocytes and of hyaluronic acid by synoviocytesBadania in vitro i in vivo wykazały, że glukozamina pobudza syntezę fizjologicznych glikozaminoglikanów i proteoglikanów przez chondrocyty oraz kwasu hialuronowego przez synowiocyty
Pregnancy There is no adequate data from the use of glucosamine in pregnant womenCiąża Nie ma odpowiednich danych dotyczących stosowania glukozaminy przez kobiety w ciąży
Patients treated with coumarin anticoagulants should therefore be monitored closely when initiating or ending glucosamine therapyDlatego pacjenci leczeni pochodnymi kumaryny rozpoczynający lub kończący przyjmowanie glukozaminy powinni być pod dokładną obserwacją
Synthesis of D-glucosamine derivatives of proline and evaluation of their organocatalytic activitySynteza prolinowych pochodnych D-glukozaminy i ich zastosowanie jako potencjalnych organokatalizatorów
No formal drug interaction studies have been performed with glucosamine-containing medicinal productsNie przeprowadzono formalnych badań produktów leczniczych zawierających glukozaminę dotyczących interakcji leków
may be necessary when starting treatment with glucosaminemoże być częstsze kontrolowanie stężenia glukozy we krwi
Glucosamine is not indicated for the treatment of acute painful symptomsGlukozamina nie jest zalecana do leczenia w przypadku ostrego bólu
Known hypersensitivity to glucosamine or to any of the excipientsNadwrażliwość na glukozaminę lub którykolwiek ze składników pomocniczych
The use of glucosamine during breastfeeding is not recommended Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicineStosowanie glukozaminy w okresie karmienia piersią jest niezalecane Przed rozpoczęciem przyjmowania dowolnego leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą
Concurrent treatment with glucosamine may increase the absorption and serum concentration of tetracyclines, but the clinical relevance of this interaction is probably limitedJednoczesne leczenie glukozaminą może spowodować wzrost absorpcji i stężenia tetracykliny w surowicy, jednakże wyniki badań klinicznych dotyczące tej interakcji są ograniczone
The efficacy in symptomatic relief of pain in osteoarthritis, of the existing alternatives, NSAIDs and paracetamol, is of similar magnitude as glucosamine (e. g. ref. review by BjordalJeżeli chodzi o skuteczność dostępnych alternatywnych metod łagodzenia objawów zapalenia kości i stawów, NLPZ i paracetamol wykazują skuteczność zbliżoną do glukozaminy (patrz np. przegląd Bjordala
mg of glucosamine (as glucosamine hydrochloridemg glukozaminy (w postaci chlorowodorku glukozaminy
Dose selection in this bibliographical application is made from experience from other related glucosamine products and the dose and posology chosen is the same as used in almost all performed studiesDobór dawki w tym zestawieniu bibliograficznym został dokonany na podstawie doświadczeń dotyczących innych podobnych preparatów glukozaminy, a określona dawka i sposób podawania są takie same jak niemal we wszystkich przeprowadzonych badaniach
Glucosamine was mainly introduced on the world-wide market as a food-supplement but with the aim to improve symptoms in patients with osteoarthritis or joint pain or functionGlukozamina została w głównej mierze wprowadzona na rynki światowe jako suplement dietetyczny, ale z myślą o poprawie objawów u pacjentów z zapaleniem kości i stawów lub z dolegliwościami bólowymi oraz zaburzeniami czynności stawów
In addition the applicant was asked to justify the proposed dose and posology, to characterise the safety profile, including a discussion of reported adverse drug reactions (ADRs), to justify the relevance of literature considering that the formulations of glucosamine sulphate (as the sodium chloride complex) used in the cited literature differ from the concerned application formulation and whether the differences in formulation will alter the efficacy and safety of the product, to elucidate the possibility of interactions with other medicinal products, and finally to show a positive risk/benefit profile of glucosamine hydrochloride in the intended indicationPonadto wnioskodawca został poproszony o uzasadnienie proponowanej dawki i schematu podawania leku, o opisanie profilu bezpieczeństwa, w tym omówienie zgłoszonych niepożądanych reakcji na lek (ADR), o uzasadnienie ważności literatury z uwzględnieniem faktu, że preparaty siarczanu glukozaminy (takie jak kompleks z chlorkiem sodu) wymienione w cytowanej literaturze różnią się od preparatów, których dotyczy złożony wniosek; a także tego, czy różnice pomiędzy preparatami mają wpływ na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu, o wyjaśnienie możliwości interakcji z innymi produktami leczniczymi i wreszcie o wykazanie korzystnego stosunku ryzyka do korzyści dla chlorowodorku glukozaminy w przewidywanym wskazaniu
The influence of sulfonamide substituent in D-glucosamine derivates on the enantioselective addiction of diethylzinc to aldehydesWpływ podstawnika sulfonamidowego w pochodnych D-glukozaminy na enancjoselektywność addycji Et2Zn do aldehydów
Within this referral procedure, a question was raised, whether Glucomed containing glucosamine hydrochloride, was as effective as glucosamine sulphateW niniejszej procedurze przekazania postawiono pytanie, czy preparat Glucomed zawierający chlorowodorek glukozaminy jest tak samo skuteczny jak siarczan glukozaminy
Glucosamine is an endogenous substance, a normal constituent of the polysaccharide chains of cartilage matrix and synovial fluid glucosaminoglycansGlukozamina jest substancją endogenną, typowym składnikiem łańcuchów polisacharydowych substancji międzykomórkowej chrząstki i glukozaminoglikanów płynu maziowego
A report on exacerbated asthma symptoms triggered after initiation of glucosamine therapy has been described (symptoms resolved after withdrawal of glucosamineOpisane zostały przypadki występowania zaostrzonych objawów astmy po rozpoczęciu leczenia glukozaminą (objawy ustąpiły po odstawieniu leku
D-glucosamine derivatives containing thiourea moiety as organocatalystsPochodne D-glukozaminy zawierające ugrupowanie tiomocznika jako organokatalizatory
Asthmatic patients starting on glucosamine should therefore be aware of potential worsening of symptomsPacjenci leczący się z powodu astmy powinni przed rozpoczęciem przyjmowania leku brać pod uwagę możliwości nasilenia się objawów
Glucosamine is a relatively small molecule (molecular mass ‧), which is easily dissolved in water and soluble in hydrophilic organic solventsGlukozamina jest cząsteczką względnie małą (o masie cząsteczkowej wynoszącej ‧), jest łatwo rozpuszczalna w wodzie i w organicznych rozpuszczalnikach hydrofilowych
D-glucosamine derivatives as Chiral Phase-Transfer CatalystsPochodne D-glukozaminy jako chiralne katalizatory przeniesienia międzyfazowego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 65 zdań frazy glucosamine.Znalezione w 0,227 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.