Tłumaczenia na język polski:

  • glukozoamina   
     
    chemicals

Pozostałe znaczenia:

 
an amino derivative of glucose
 
(biochemistry) an amino derivative of glucose that is a component of polysaccharides such as chitin; it is marketed as a dietary supplement supposedly to reduce the symptoms of arthritis

Przykładowe zdania z "glucosamine", pamięć tłumaczeniowa

add example
if you are allergic (hypersensitive) to glucosamine or to any of the other ingredients ofw przypadku alergii (nadwrażliwości) na glukozaminę lub którykolwiek z pozostałych
Glucosamine is an endogenous substance, a normal constituent of the polysaccharide chains of cartilage matrix and synovial fluid glucosaminoglycansGlukozamina jest substancją endogenną, typowym składnikiem łańcuchów polisacharydowych substancji międzykomórkowej chrząstki i glukozaminoglikanów płynu maziowego
Glucosamine is considered to be an simple substance with a high solubility, and therefore, a comparative bioavailability study was not considered necessary for an approvalGlukozaminę uważa się za substancję prostą o wysokiej rozpuszczalności, w związku z czym uznano, że do jej zarejestrowania nie jest konieczne przeprowadzenie porównawczego badania biodostępności
Due to limited documentation on potential drug interactions with glucosamine, one should generally be aware of altered response or concentration of concurrently used medicinal productsW związku z ograniczoną dokumentacją na temat potencjalnych interakcji leków z glukozaminą należy brać pod uwagę zmienione działanie lub stężenie jednocześnie używanych produktów leczniczych
Concurrent treatment with glucosamine may increase the absorption and serum concentration of tetracyclines, but the clinical relevance of this interaction is probably limitedJednoczesne leczenie glukozaminą może spowodować wzrost absorpcji i stężenia tetracykliny w surowicy, jednakże wyniki badań klinicznych dotyczące tej interakcji są ograniczone
D-glucosamine derivatives as ligands in iridium-catalysed asymmetric allylic substitution.Pochodne D-glukozaminy jako ligandy w katalizowanej kompleksami irydu asymetrycznej reakcji podstawienia allilowego
Hyaluronic acid (glucosamineglucan (polysaccharide) with repeating unit consisting of an amino sugar (N-acetyl-D-glucosamine) and D-glucuronic acid present in the skin, synovial fluid and the umbilical cord, produced, for example, from animal tissue or by bacterial fermentationKwas hialuronowy (glikozaminoglikan (wielocukier) z powtarzającymi się jednostkami składającymi się z jednego aminocukru (N-acetylo-D-glukozamina) oraz kwasu D-glukuronowego obecnego w skórze, mazi stawowej oraz w pępowinie, produkowany na przykład z tkanek zwierzęcych lub poprzez fermentację bakteryjną
Interaction with other medicinal products and other forms of interaction Data on possible drug interactions with glucosamine is limited, but increased INR with coumarin anticoagulants (warfarin and acenocoumarol) has been reportedInterakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Dane dotyczące potencjalnych interakcji z innymi lekami są ograniczone, ale odnotowano wzrost wskaźnika INR podczas stosowania z lekami przeciwzakrzepowymi pochodnymi kumaryny (warfaryną i acenokumarolem
The use of glucosamine during breastfeeding is therefore not recommended as there is no data on the safety of the newbornDlatego stosowanie glukozaminy podczas karmienia piersią nie jest zalecane, gdyż nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa noworodków
Glucosamine, Chitosamine (amino sugar (monosaccharide) being part of the structure of the polysaccharides chitosan and chitin, produced, for example, by the hydrolysis of crustacean and other arthropods exoskeletons or by fermentation of a grain such as maize or wheatGlukozamina, glukozoamina (aminocukier (cukier prosty) wchodzący w skład struktury wielocukrów chitozanu i chityny, produkowanych, na przykład, poprzez hydrolizę zewnętrznych szkieletów skorupiaków i innych stawonogów lub poprzez fermentację zbóż, takich jak kukurydza lub pszenica
Results from in vitro studies and in vivo studies in animals have shown that glucosamine reduces insulin secretion and induces insulin resistance, probably via glucokinase inhibition in the beta cellsWyniki badań in vitro i in vivo przeprowadzonych na zwierzętach wykazują, że glukozamina zmniejsza wydzielanie insuliny i zwiększa oporność na insulinę, prawdopodobnie przez hamowanie aktywności glukokinazy w komórkach beta
Glucosamine was mainly introduced on the world-wide market as a food-supplement but with the aim to improve symptoms in patients with osteoarthritis or joint pain or functionna narynki światowe jako suplement dietetyczny, zona na rynki światowe jako suplement dietetyczny, ale z myślą o poprawie objawów u pacjentów z zapaleniem kości i stawów lub z dolegliwościami bólowymi oraz zaburzeniami czynności stawów
The applicant was asked to demonstrate efficacy of glucosamine in the intended indication relief of symptoms in mild to moderate osteoarthritis of the kneeWnioskodawca został poproszony o wykazanie skuteczności glukozaminy w przewidywanym wskazaniu „ zmniejszanie objawów w łagodnym lub umiarkowanym zapaleniu kości i stawów kolana ”
The applicant was asked to demonstrate efficacy of glucosamine in the intended indication relief of symptoms in mild to moderate osteoarthritis of the kneeWnioskodawca został poproszony o wykazanie skuteczności glukozaminy w przewidywanym wskazaniu „ łagodzenie objawów łagodnego lub umiarkowanego zapalenia stawu kolanowego ”
Food supplements packaged for the final consumer, containing small amounts of animal product, and those including glucosamine, chondroitin, or chitosanPreparaty uzupełniające dietę, pakowane z przeznaczeniem dla konsumentów końcowych, zawierające niewielkie ilości produktów pochodzenia zwierzęcego, a także preparaty zawierające glukozaminę, chondroitynę lub chitozan
If no relief of symptoms is experienced after ‧ months, continued treatment with glucosamine should be re-evaluatedJeśli po ‧– ‧ miesiącach nie nastąpi złagodzenie objawów, należy ponownie rozważyć leczenie glukozaminą
Glucomed and associated names, ‧ mg, tablet, contains glucosamine which is an endogenous substance, a normal constituent of the polysaccharide chains of cartilage matrix and synovial fluid glucosaminoglycansPreparat Glucomed pod różnymi nazwami, w dawce ‧ mg w postaci tabletki, zawiera glukozaminę, która jest substancją endogenną – prawidłowym składnikiem łańcuchów polisacharydowych glukozaminoglikanów macierzy chrząstki i płynu stawowego.Glukozamina została w głównej mierze wprowadzo
Glucosamine should not be used during pregnancyNie należy stosować glukozaminy w czasie ciąży
Glucosamine is not indicated for the treatment of acute painful symptomsGlukozamina nie jest zalecana do leczenia w przypadku ostrego bólu
Although data are not uniformly positive, it was concluded that taken together, glucosamine, both hydrochloride and sulphate, has shown efficacy, for the symptomatic relief in patients with mild to moderate osteoarthritis of the kneeChoć dane nie są jednoznacznie korzystne, uznano, że łącznie związki glukozaminy, zarówno chlorowodorek, jak i siarczan, wykazują skuteczność w łagodzeniu objawów u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zapaleniem kości i stawów kolana
A report on exacerbated asthma symptoms triggered after initiation of glucosamine therapy has been described (symptoms resolved after withdrawal of glucosamineOpisane zostały przypadki występowania zaostrzonych objawów astmy po rozpoczęciu leczenia glukozaminą (objawy ustąpiły po odstawieniu leku
Pregnancy There is no adequate data from the use of glucosamine in pregnant womenCiąża Nie ma odpowiednich danych dotyczących stosowania glukozaminy przez kobiety w ciąży
In addition the applicant was asked to justify the proposed dose and posology, to characterise the safety profile, including a discussion of reported adverse drug reactions (ADRs), to justify the relevance of literature considering that the formulations of glucosamine sulphate (as the sodium chloride complex) used in the cited literature differ from the concerned application formulation and whether the differences in formulation will alter the efficacy and safety of the product, to elucidate the possibility of interactions with other medicinal products, and finally to show a positive risk/benefit profile of glucosamine hydrochloride in the intended indicationPonadto wnioskodawca został poproszony o uzasadnienie proponowanej dawki i schematu podawania leku, o opisanie profilu bezpieczeństwa, w tym omówienie zgłoszonych niepożądanych reakcji na lek (ADR), o uzasadnienie ważności literatury z uwzględnieniem faktu, że preparaty siarczanu glukozaminy (takie jak kompleks z chlorkiem sodu) wymienione w cytowanej literaturze różnią się od preparatów, których dotyczy złożony wniosek; a także tego, czy różnice pomiędzy preparatami mają wpływ na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu, o wyjaśnienie możliwości interakcji z innymi produktami leczniczymi i wreszcie o wykazanie korzystnego stosunku ryzyka do korzyści dla chlorowodorku glukozaminy w przewidywanym wskazaniu
The scope of the referral was to discuss the benefit/risk of glucosamine hydrochloride in the proposed indication The Summary of Products Characteristic, labelling and package leaflet proposed by the applicant has been assessed based on the documentation submitted and the scientific discussion within the Committee• zakres przekazania dotyczył omówienia stosunku korzyści do ryzyka stosowania chlorowodorku glukozaminy w proponowanym wskazaniu; • charakterystyka produktu leczniczego, oznakowanie opakowań i ulotka dla pacjenta zaproponowane przez wnioskodawcę zostały ocenione na podstawie przedłożonej dokumentacji i dyskusji naukowej w ramach Komitetu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 65 zdań frazy glucosamine.Znalezione w 0,591 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.