Tłumaczenia na język polski:

  • glukozoamina   
     
    chemicals

Pozostałe znaczenia:

 
an amino derivative of glucose
 
(biochemistry) an amino derivative of glucose that is a component of polysaccharides such as chitin; it is marketed as a dietary supplement supposedly to reduce the symptoms of arthritis

Przykładowe zdania z "glucosamine", pamięć tłumaczeniowa

add example
Since ‧ many clinical studies of glucosamine have been performed, with varying scientific relevance and qualityOd roku ‧ przeprowadzono wiele badań klinicznych glukozaminy o różnej jakości i wiarygodności naukowej
mg glucosamine once daily for relief of symptomsmg glukozaminy raz dziennie w celu złagodzenia objawów
The mechanism of action of glucosamine in humans is unknownMechanizm działania glukozaminy u ludzi nie jest znany
Glucosamine is considered to be an simple substance with a high solubility, and therefore, a comparative bioavailability study was not considered necessary for an approvalGlukozaminę uważa się za substancję prostą o wysokiej rozpuszczalności, w związku z czym uznano, że do jej zarejestrowania nie jest konieczne przeprowadzenie porównawczego badania biodostępności
The most common adverse reactions associated with treatment with glucosamine are nausea, abdominal pain, indigestion, constipation, and diarrhoeaNajczęstsze reakcje niepożądane związane z leczeniem glukozaminą to: nudności, ból brzucha, niestrawność, zaparcia i biegunka
if you are allergic (hypersensitive) to glucosamine or to any of the other ingredients ofw przypadku alergii (nadwrażliwości) na glukozaminę lub którykolwiek z pozostałych
Glucosamine is an endogenous substance, a normal constituent of the polysaccharide chains of cartilage matrix and synovial fluid glucosaminoglycansGlukozamina jest substancją endogenną, typowym składnikiem łańcuchów polisacharydowych substancji międzykomórkowej chrząstki i glukozaminoglikanów płynu maziowego
The applicant was asked to demonstrate efficacy of glucosamine in the intended indication relief of symptoms in mild to moderate osteoarthritis of the kneeWnioskodawca został poproszony o wykazanie skuteczności glukozaminy w przewidywanym wskazaniu „ łagodzenie objawów łagodnego lub umiarkowanego zapalenia stawu kolanowego ”
The use of glucosamine during breastfeeding is not recommended Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicineStosowanie glukozaminy w okresie karmienia piersią jest niezalecane Przed rozpoczęciem przyjmowania dowolnego leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą
The efficacy in symptomatic relief of pain in osteoarthritis, of the existing alternatives, NSAIDs and paracetamol, is of similar magnitude as glucosamine (e. g. ref. review by BjordalJeżeli chodzi o skuteczność dostępnych alternatywnych metod łagodzenia objawów zapalenia kości i stawów, NLPZ i paracetamol wykazują skuteczność zbliżoną do glukozaminy (patrz np. przegląd Bjordala
Although data are not uniformly positive, it was concluded that taken together, glucosamine, both hydrochloride and sulphate, has shown efficacy, for the symptomatic relief in patients with mild to moderate osteoarthritis of the kneeChoć dane nie są jednoznacznie korzystne, uznano, że łącznie związki glukozaminy, zarówno chlorowodorek, jak i siarczan, wykazują skuteczność w łagodzeniu objawów u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zapaleniem kości i stawów kolana
if you are allergic (hypersensitive) to shellfish, since glucosamine is manufactured fromw przypadku alergii (nadwrażliwości) na skorupiaki, ponieważ glukozamina jest z nich
Different views on glucosamine, due to different interpretations of regulatory/legal systems have resulted in glucosamine being classified as a medicinal product in many regions of the world, including some Member StatesRóżne poglądy na temat glukozaminy wynikające z różnych interpretacji systemów rejestracyjnych/prawnych doprowadziły do tego, że w wielu regionach świata, w tym w niektórych państwach członkowskich, glukozamina jest klasyfikowana jako produkt leczniczy
Due to limited documentation on potential drug interactions with glucosamine, one should generally be aware of altered response or concentration of concurrently used medicinal productsW związku z ograniczoną dokumentacją na temat potencjalnych interakcji leków z glukozaminą należy brać pod uwagę zmienione działanie lub stężenie jednocześnie używanych produktów leczniczych
Known hypersensitivity to glucosamine or to any of the excipientsNadwrażliwość na glukozaminę lub którykolwiek ze składników pomocniczych
Interaction with other medicinal products and other forms of interaction Data on possible drug interactions with glucosamine is limited, but increased INR with coumarin anticoagulants (warfarin and acenocoumarol) has been reportedInterakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Dane dotyczące potencjalnych interakcji z innymi lekami są ograniczone, ale odnotowano wzrost wskaźnika INR podczas stosowania z lekami przeciwzakrzepowymi pochodnymi kumaryny (warfaryną i acenokumarolem
Glucomed and associated names, ‧ mg, tablet, contains glucosamine which is an endogenous substance, a normal constituent of the polysaccharide chains of cartilage matrix and synovial fluid glucosaminoglycansPreparat Glucomed pod różnymi nazwami, w dawce ‧ mg w postaci tabletki, zawiera glukozaminę, która jest substancją endogenną – prawidłowym składnikiem łańcuchów polisacharydowych glukozaminoglikanów macierzy chrząstki i płynu stawowego.Glukozamina została w głównej mierze wprowadzo
Glucosamine was mainly introduced on the world-wide market as a food-supplement but with the aim to improve symptoms in patients with osteoarthritis or joint pain or functionGlukozamina została w głównej mierze wprowadzona na rynki światowe jako suplement dietetyczny, ale z myślą o poprawie objawów u pacjentów z zapaleniem kości i stawów lub z dolegliwościami bólowymi oraz zaburzeniami czynności stawów
A report on exacerbated asthma symptoms triggered after initiation of glucosamine therapy has been described (symptoms resolved after withdrawal of glucosamineOpisane zostały przypadki występowania zaostrzonych objawów astmy po rozpoczęciu leczenia glukozaminą (objawy ustąpiły po odstawieniu leku
In the most recent meta-analysis from the Cochrane group in ‧, the results are positive when a glucosamine-containing medicinal product was used, positive for placebo-controlled studies in general and negative when the studies with adequate allocation concealment are retainedW najnowszej metaanalizie grupy Cochrane’ a, przeprowadzonej w ‧ r., wyniki są: dodatnie, gdy stosowano produkt leczniczy zawierający glukozaminę; dodatnie w przypadku ogółu badań kontrolowanych za pomocą placebo oraz ujemne, gdy zachowano badania z odpowiednim utajeniem przydziału
The active substance is glucosamineSubstancją aktywną jest glukozamina
D-glucosamine has low acute toxicityD-glukozamina wykazuje niewielką toksyczność ostrą
Synthesis of D-glucosamine derivatives of proline and evaluation of their organocatalytic activitySynteza prolinowych pochodnych D-glukozaminy i ich zastosowanie jako potencjalnych organokatalizatorów
Glucosamine is a relatively small molecule (molecular mass ‧), which is easily dissolved in water and soluble in hydrophilic organic solventsGlukozamina jest cząsteczką względnie małą (o masie cząsteczkowej wynoszącej ‧), jest łatwo rozpuszczalna w wodzie i w organicznych rozpuszczalnikach hydrofilowych
If no relief of symptoms is experienced after ‧ months, continued treatment with glucosamine should be re-evaluatedJeśli po ‧– ‧ miesiącach nie nastąpi złagodzenie objawów, należy ponownie rozważyć leczenie glukozaminą
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 65 zdań frazy glucosamine.Znalezione w 0,336 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.