Tłumaczenia na język polski:

  • społeczne problemy płci   
     
    poglądy, kwestie i argumenty dotyczące podziału możliwości, ról społecznych oraz innych podziałów i różnic między kobietami i mężczyznami
     
    A point, matter or dispute concerning the capabilities, societal roles or other differences and divisions between women and men, especially the relative weight of biological and physical difference versus culture and socialization as a cause of those distinctions. (Source: ISEP / RHW)

Przykładowe zdania z "gender issue", pamięć tłumaczeniowa

add example
Aspects of the linguistic view on gender issues in American and Polish cultures based on the analysis of the original and the Polish translation of "Why men love bitches" - a handbook by Sherry ArgovElementy językowego obrazu płci w kulturze amerykańskiej i polskiej na podstawie analizy oryginału oraz polskiego tłumaczenia poradnika Sherry Argov "Why men love bitches"
Given that the problem of gender equality with regard to employment is one of the key issues of the Lisbon strategy and that the need for further efforts to connect work and family life still remains, it is surprising not to find a specific integrated guideline on gender issuesZadziwiającym jest fakt, iż mimo umieszczenia problemu równouprawnienia płci w dziedzinie zatrudnienia wśród kluczowych zagadnień strategii lizbońskiej i konieczności kontynuacji działań na rzecz pogodzenia życia zawodowego i rodzinnego, brak odrębnych zintegrowanych wytycznych dotyczących równouprawnienia kobiet i mężczyzn
present the strategic objectives of the Union’s development policy and its contribution towards the previous ‧ % benchmark for social infrastructure and services and the current ‧ % benchmark for basic and secondary education and basic health, in the context of the geographical cooperation under the DCI, and assess the efficiency and effectiveness of cooperation, including progress made in coordinating aid, in improving the coherence of the Union’s strategy in its external actions, and in integrating the cross-cutting issues such as gender, human rights, conflict prevention and the environmentprzedstawiać cele strategiczne polityki rozwojowej Unii i ich wkład w osiągnięcie wcześniej obowiązującego poziomu odniesienia w wysokości ‧ % środków przeznaczonych na infrastrukturę i usługi socjalne oraz obecnie obowiązującego poziomu ‧ % środków przeznaczonych na kształcenie podstawowe i średnie oraz na podstawową ochronę zdrowia, w kontekście współpracy geograficznej w ramach instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju (DCI); oceniać efektywność i skuteczność współpracy, włącznie z postępem dokonanym w dziedzinie koordynacji pomocy, poprawy spójności strategii unijnej w jej działaniach zewnętrznych oraz w integracji kwestii przekrojowych, takich jak płeć, prawa człowieka, zapobieganie konfliktom i środowisko naturalne
It shall constitute a mechanism for an exchange of information in relation to gender equality issues and the pooling of knowledgeStanowi ono mechanizm wymiany informacji dotyczących problematyki równości płci i koncentracji zasobów wiedzy
whereas although the Member States are party to all major international frameworks on gender equality and women’s rights, and although a number of policy documents exist at the EU level, the practical commitment to furthering gender mainstreaming and women’s empowerment in external policies is still weak, the implementation of the existing policy documents is modest and the budgetary resources earmarked specifically for gender issues are insufficientmając na uwadze, że choć państwa członkowskie są stronami wszystkich większych międzynarodowych ram dotyczących równouprawnienia i praw kobiet, a także fakt, że choć na szczeblu UE istnieje szereg dokumentów strategicznych, praktyczne zobowiązanie do jeszcze aktywniejszego skupienia się na problematyce płci oraz wzmacniania pozycji kobiet w polityce zewnętrznej jest nadal słabe, a wdrażanie istniejących dokumentów strategicznych jest niewystarczające, zaś środki budżetowe przeznaczone konkretnie na kwestie płci są zbyt ograniczone
President-in-Office of the Council. - (PT) A careful reading of the programmes of the German, Slovenian and Portuguese Presidencies will show that social issues, specifically issues of gender equality and the protection of the family, are very high on our list of concerns.urzędujący przewodniczący Rady. - (PT) Uważne zapoznanie się z programami prezydencji niemieckiej, słoweńskiej i portugalskiej wskazuje, że kwestie społeczne, a zwłaszcza kwestie związane z równością płci i ochroną rodziny, zajmują bardzo wysokie miejsce na naszej liście spraw do załatwienia.
The EU's financial potential should be exploited to this end, and particular emphasis should be placed on linking gender issues to plans for exiting the economic crisis and effectively implementing the Europe 2020 strategy.Należy wykorzystać potencjał finansowy UE w tym celu, a w szczególności położyć nacisk na włączenie kwestii płci w plany wychodzenia z kryzysu gospodarczego i efektywnego wdrażania strategii Europa 2020.
The Institute should also have an educational role in issues of gender mainstreaming and have the possibility to submit its views on Community initiatives and activities in the field of gender equalityInstytut powinien także pełnić rolę edukacyjną w odniesieniu do zagadnień włączania problematyki płci oraz mieć możliwość przedstawiania swoich poglądów co do inicjatyw i działań wspólnotowych w dziedzinie równości płci
Therefore, I emphasize the importance of including the issues regarding the importance of education in reducing gender inequality in the report.Dlatego też podkreślam wagę włączenia do przedmiotowego sprawozdania kwestii odnoszącej się do znaczenia edukacji w odniesieniu do ograniczania nierówności płci.
establish transparent conditions for the award of mobility grants, which pay due regard, inter alia, to gender and equity issues and linguistic abilities, and which facilitate access in accordance with the principles of equal opportunities and non-discriminationustanawiają przejrzyste warunki przyznawania stypendiów mobilności, uwzględniające między innymi kwestie sprawiedliwości i równości kobiet i mężczyzn oraz odpowiednich kompetencji językowych, a także ułatwiają dostęp zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji
I am pleased we have highlighted the gender issue and asked Member States to deal with the issue of men and women who take time off to care and that we have paid attention to the issue of mobility and the role of the EU 2020 strategy.Cieszę się, że zwróciliśmy uwagę na kwestię płci i zaapelowaliśmy do państw członkowskich, aby zajęły się sprawą mężczyzn i kobiet, którzy przerwali pracę w celu opiekowania się innymi oraz że poświęciliśmy uwagę mobilności i roli strategii UE 2020.
It also requires efforts to improve training and education for officials as well as for trainers and educators at all levels to sensitise them to gender equality issuesWymaga to także wysiłków w zakresie poprawy szkoleń i edukacji dla urzędników, jak również dla prowadzących szkolenia i nauczycieli na wszystkich szczeblach, aby uwrażliwić ich na kwestie równości płci
(FR) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, I have followed this issue very closely within the Committee on Employment and Social Affairs and the Committee on Women's Rights and Gender Equality alike.(FR) Pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie i panowie! Śledziłam tę sprawę bardzo dokładnie w ramach Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia.
present the strategic objectives of the Union's development policy and its contribution towards the previous ‧ % benchmark for social infrastructure and services and the current ‧ % benchmark for basic and secondary education and for basic health, and assess the efficiency and effectiveness of cooperation, including progress made in coordinating aid, in improving the coherence of the Union's strategy in its external actions, and in integrating the cross-cutting issues such as gender, human rights, conflict prevention and the environmentprzedstawiać cele strategiczne polityki rozwojowej Unii i ich wkład w osiągnięcie wcześniej obowiązującego poziomu odniesienia w wysokości ‧ % środków przeznaczonych na infrastrukturę i usługi socjalne oraz obecnie obowiązującego poziomu ‧ % środków przeznaczonych na kształcenie podstawowe i średnie oraz na podstawową ochronę zdrowia; oceniać efektywność i skuteczność współpracy, łącznie z postępem dokonanym w dziedzinie koordynacji pomocy, poprawy spójności strategii unijnej w jej działaniach zewnętrznych oraz w integracji kwestii przekrojowych, takich jak płeć, prawa człowieka, zapobieganie konfliktom i środowisko naturalne
Question No ‧ by Mr Bowis (for Mrs Roithová) on measures implemented by the Council in relation to gender and environmental issuesPytanie nr ‧ skierowane przez Johna Bowisa (zastępującego Zuzanę Roithovą) w sprawie działań podjętych przez Radę w odniesieniu do kwestii płci i ochrony środowiska naturalnego
Question No ‧ by Mrs Gomes on gender issuesPytanie nr ‧ skierowane przez Anę Gomes w sprawie płci
AFET considers that the EP should be consulted on staffing priorities within the service (e.g. when it comes to geographical balances) and that the issue of gender balance would be better addressed in the recruitment procedure for the EEAS.Zdaniem AFET należało przeprowadzić konsultacje z PE dotyczące priorytetów zatrudnienia w tej służbie (np. w odniesieniu do równowagi geograficznej) oraz lepszego uwzględnienia kwestii równouprawnienia w procedurze rekrutacji do ESDZ.
Asks the Commission to address and prioritise, in a more consistent and systematic manner, gender inequalities in the programming and implementation of the external assistance instruments, in particular as regards the provision of assistance for the reform of the security sector; insists that gender-specific objectives, activities and funding must be included in country strategy papers and that mainstreaming of gender issues through those strategy papers must be improved; underlines the need for a holistic approach in the use of external assistance instruments, including the Instrument for Pre-Accession Assistance, the European Neighbourhood Policy Instrument, the European Instrument for Democracy and Human Rights, the Instrument for Stability and thematic programmes such as Investing in People, in order optimally to achieve the goals of gender equality and women’s empowermentzwraca się do Komisji o bardziej spójne i systematyczne zajęcie się kwestią braku równouprawnienia i nadanie jej priorytetu w programowaniu i wdrażaniu instrumentów pomocy zewnętrznej, zwłaszcza pod względem wspierania reform sektora bezpieczeństwa; nalega na uwzględnianie w krajowych dokumentach strategicznych celów, działań i środków związanych z problematyką płci oraz do lepszego zajmowania się kwestiami płci za pośrednictwem tych dokumentów; podkreśla potrzebę całościowego podejścia do stosowania instrumentów pomocy zewnętrznej, łącznie z instrumentem pomocy przedakcesyjnej, instrumentem europejskiej polityki sąsiedztwa, europejskim instrumentem na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka, instrumentem stabilności oraz programami tematycznymi, takimi jak program Inwestowanie w ludzi w celu optymalnej realizacji celów równouprawnienia i wzmocnienia pozycji kobiet
whereas the ACP-EU partnership agreement (Cotonou Agreement) is based on similar universal principles and contains provisions serving to prohibit female genital mutilation (Article ‧, specifying the essential elements of the agreement, and Articles ‧ and ‧ on, respectively, social development and gender issuesmając na uwadze, że umowa o partnerstwie AKP-UE (umowa z Kotonu) opiera się na podobnych podstawowych zasadach i zawiera przepisy mające na celu zakazanie okaleczania żeńskich narządów płciowych (art. ‧ w sprawie istotnych elementów umowy oraz art. ‧ i ‧ dotyczące odpowiednio rozwoju społecznego i kwestii płci
Welcomes the Agency's equal opportunities commitment but regrets the absence of an equality plan and expects the Agency to develop a plan shortly in order to become an equal opportunities employer; expects the Agency not only to consider equality issues at the stage of recruitment but also to work proactively and on a long-term basis to promote gender equality; encourages it to follow up and evaluate such measures regularly to ensure their implementationz zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie Agencji w kwestii równości szans, żałuje jednak, że brak jest planu w zakresie równości, i oczekuje, że Agencja wkrótce opracuje taki plan, aby stać się pracodawcą oferującym równe szanse; oczekuje, że Agencja nie tylko będzie brać pod uwagę kwestie równości na etapie rekrutacji, ale także podejmie aktywne i długofalowe działania w celu wspierania równości płci
the eight priority (socio-economic sciences and the humanities) has been extended to include demographic change; definition of regulatory measures in cultural, scientific and technological areas, as well as in the area of gender equality; intangible goods; regional cohesion; socio-economic impact of European policies and legislation; reconciliation of professional and family life; disability issues; inequalities; ethnicity and religious pluralism; developing regions; peace fostering; future development of the enlarged EU; role of civil society; and dissemination of knowledgezakres ósmego priorytetu (Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne) został poszerzony o: zmiany demograficzne; określanie środków regulacyjnych w dziedzinie kultury, nauki i technologii, jak również w dziedzinie równości płci; dobra niematerialne; spójność regionalną; społeczno-ekonomiczne skutki polityki europejskiej i prawodawstwa europejskiego; godzenie życia zawodowego z rodzinnym; kwestie niepełnosprawności; nierówności; przynależność etniczną i pluralizm religijny; regiony rozwijające się; pracę na rzecz pokoju; przyszły rozwój rozszerzonej UE; rolę społeczeństwa obywatelskiego oraz rozpowszechnianie wiedzy
Regrets the absence of an equality plan and expects the Foundation to develop a plan shortly in order to become an equal opportunities employer; expects the Foundation not only to consider equality issues at the stage of recruitment but also to work proactively and on a long-term basis to promote gender equalitywyraża żal z powodu braku planu w zakresie równości i oczekuje, że Fundacja wkrótce opracuje taki plan, aby stać się pracodawcą oferującym równe szanse; oczekuje, że Fundacja nie tylko będzie brać pod uwagę kwestie równości na etapie rekrutacji, ale także podejmie aktywne i długofalowe działania w celu wspierania równości płci
The Nice European Council of ‧-‧ December ‧ called for Increased awareness, the pooling of resources and the exchange of experience, in particular through the establishment of a European Institute for gender issuesRada Europejska w Nicei w dniach ‧-‧ grudnia ‧ r. wezwała do zwiększenia świadomości, koncentracji zasobów i wymiany doświadczeń, w szczególności poprzez ustanowienie europejskiego instytutu zajmującego się sprawami równości kobiet i mężczyzn
The curriculum encourages subject choices that are heavily gendered with girls choosing subject courses and careers that are poorly paid with teachers and career advisers not trained to consider or acknowledge the importance of gender issuesProgram nauczania sprzyja wyborowi przedmiotów, które są w dużym stopniu charakterystyczne z punktu widzenia płci, przy czym dziewczynki wybierają zajęcia oraz kariery słabo opłacane, a nauczyciele oraz doradcy zawodowi nie są przeszkoleni w zakresie rozważania spraw związanych z płcią i uznania ich ważności
Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on integrating of gender issues in development cooperationRozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie włączenia spraw płci do współpracy na rzecz rozwoju
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 83485 zdań frazy gender issue.Znalezione w 51,165 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.