Tłumaczenia na język polski:

  • społeczne problemy płci   
     
    poglądy, kwestie i argumenty dotyczące podziału możliwości, ról społecznych oraz innych podziałów i różnic między kobietami i mężczyznami
     
    A point, matter or dispute concerning the capabilities, societal roles or other differences and divisions between women and men, especially the relative weight of biological and physical difference versus culture and socialization as a cause of those distinctions. (Source: ISEP / RHW)

Przykładowe zdania z "gender issue", pamięć tłumaczeniowa

add example
Emphasises the need to mainstream gender when dealing with issues concerning health and safety at work and welcomes the Commission's initiative to call for the preparation of unique methods of impact assessment in OHS with regard to gender specificity; criticises the Commission, however, for failing to take adequate account of gender mainstreaming in its communication or in either its Objectives of the Community Strategy ‧-‧ or in its Impact Assessmentspodkreśla potrzebę włączenia problematyki równouprawnienia płci do głównego nurtu polityki przy okazji rozpatrywania problemów bhp i z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji wzywającą do opracowania specjalnych metod oceny wpływu w zakresie bhp uwzględniających specyfikę płci; krytycznie odnosi się jednak do tego, że Komisja w swych komunikatach jak również albo w swoich Celach dotyczących strategii wspólnotowej na lata ‧-‧ albo w swojej ocenie wpływu nie uwzględniła w odpowiedni sposób problematyki włączenia równouprawnienia płci do głównego nurtu polityki
Subject: Increased financial support to UN entities working on gender issuesDotyczy: zwiększenia pomocy finansowej na rzecz organów ONZ działających w dziedzinie równości płci
in writing. - Feleknas Uca's report 'Gender Equality and Women's Empowerment in Development Cooperation' welcomes the Commission's strategy on the issue.na piśmie. - Sprawozdanie Feleknas Uca "Równość płci oraz równouprawnienie kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwoju” aprobuje strategię Komisji w tym zakresie.
whereas, with a view to improving lawmaking, a majority of committees are in favour of incorporating gender mainstreaming issues and half of them have already taken advantage of consultations with gender equality expertsmając na uwadze, że dla potrzeb lepszego stanowienia prawa większość komisji opowiada się za uwzględnieniem kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn, a połowa z nich zasięgała już opinii ekspertów z tej dziedziny
address gender-specific issues by, for instance, taking into account the fact that on average women live five years longer than men, and have biological and physiological characteristics that make a considerable difference to their health-care needsustosunkowania się do kwestii związanych z płcią, jak na przykład uwzględnienia tego, ze kobiety żyją przeciętnie pięć lat dłużej niż mężczyźni, a ich charakterystyki biologiczne i fizjologiczne wpływają na znaczne różnice w ich potrzebach z zakresu opieki zdrowotnej
(PL) Mr President, Mrs Uca's report deals with the important issue of gender equality in development cooperation.Panie Przewodniczący! Sprawozdanie pani Uca dotyczy istotnej kwestii równości płci w kontekście współpracy rozwojowej.
Why do the country strategy papers contain so few specific actions on the issue of gender?Dlaczego dokumentacja strategii krajowych obejmuje tak nieliczne działania związane z kwestiami płci?
Further urges all parties to live up to their responsibilities by engaging constructively and fully in the reconciliation process, working jointly through dialogue on all issues, including electoral, constitutional and gender-sensitive reforms, and to agree on a sustainable and consensual political solution to the crisisponownie wzywa wszystkie strony do wypełnienia swoich obowiązków poprzez konstruktywne i pełne zaangażowanie w proces pojednania, współpracując w ramach dialogu na temat wszystkich kwestii, w tym reformy systemu wyborczego, reformy konstytucyjnej i dotyczącej zagadnień płci, oraz do uzgodnienia trwałego, konsensualnego politycznego rozwiązania tego kryzysu
Takes the view that the economic aspect of the partnership must be redirected towards social cohesion and sustainable economic development but also considers that pursuing all objectives of the Barcelona Process is important for the whole region; therefore invites the Commission to pay as much attention as possible to the issues of institution building, the rule of law, freedom of the press, human rights and gender equalityjest zdania, że aspekt ekonomiczny partnerstwa powinien zostać skierowany na spójność społeczną i trwały rozwój gospodarczy, lecz uważa również, że dążenie do wszystkich celów procesu barcelońskiego jest istotne dla całego regionu; z tego względu zachęca Komisję do poświęcenia jak największej uwagi kwestiom rozwoju instytucji, rządom prawa, wolności prasy, praw człowieka i równouprawnienia płci
There is tendency for institutions of the EU, National, Regional and Local level to discuss gender issues merely in terms of statisticsW instytucjach szczebla unijnego, krajowego, regionalnego i lokalnego istnieje tendencja do dyskutowania nad kwestiami płci tylko z punktu widzenia statystyki
Mainstreaming of the following cross-cutting issues shall be undertaken in all programmes: the promotion of human rights, gender equality, democracy, good governance, the rights of the child and indigenous peoples' rights, environmental sustainability and combating HIV/AIDSWe wszystkich programach podejmuje się kroki na rzecz włączania w główny nurt następujących zagadnień przekrojowych: propagowanie praw człowieka, równość płci, demokracja, dobre rządy, prawa dziecka i prawa ludności autochtonicznej, równowaga środowiska naturalnego oraz walka z HIV/AIDS
Many of you have mentioned that mainstreaming the gender issue into our policy and broadening its scope to the wider rural economy will enhance its effect.Wielu z państwa wspomniało, że włączenie problematyki płci do głównego nurtu życia społecznego i politycznego w ramach polityki w państwa krajach oraz poszerzenie zakresu o szerszy wymiar gospodarki wiejskiej poprawi jej wyniki.
Given that equality is first of all an issue of stereotypes and education, I propose that the Commission support the Member States in including gender equality issues in school curricula.Przyjmując, ze równość jest przede wszystkim kwestią stereotypów i edukacji, proponuję, aby Komisja wsparła państwa członkowskie we wcielaniu kwestii równości płci w programy szkolne.
Welcome, too, to the parliamentary relaunch in less tangible fields, in human rights, in gender issues.Witajcie także na ponownym parlamentarnym otwarciu kwestii mniej namacalnych, takich jak prawa człowieka czy kwestia równości płci.
One of the consequences of this approach is a need to train our colleagues who take part in delegations on gender-related issues.Jedną z konsekwencji tego podejścia jest konieczność szkolenia delegowanych kolegów w zakresie równości płci.
Aspects of the linguistic view on gender issues in American and Polish cultures based on the analysis of the original and the Polish translation of "Why men love bitches" - a handbook by Sherry ArgovElementy językowego obrazu płci w kulturze amerykańskiej i polskiej na podstawie analizy oryginału oraz polskiego tłumaczenia poradnika Sherry Argov "Why men love bitches"
develop methods to improve the objectivity, comparability and reliability of data at European level by establishing criteria that will improve the consistency of information and take into account gender issues when collecting dataopracowuje metody prowadzące do zwiększenia obiektywności, stopnia porównywalności i rzetelności danych na poziomie europejskim poprzez ustalanie kryteriów, które poprawią spójność informacji, oraz uwzględnią problematykę płci przy gromadzeniu danych
Calls upon the Commission to put forward a methodological proposal- to be discussed, inter alia, within the Euro-Latin American Parliamentary Assembly and at the EU-Latin American and Caribbean (LAC) Summit to be held in Lima in May ‧- concerning ways of coordinating- in cooperation with local institutions and organisations- the various EU initiatives designed to combat feminicide and the impunity of the perpetrators, and to make the staff of those institutions and organisations aware of gender issues and violence against women; calls also for such initiatives to be regularly put forward and discussed by its Committee on Women's Rights and Gender Equality, in conjunction with its Delegation for relations with the countries of Central America and its Delegation to the EU-Mexico Joint Parliamentary Committeezwraca się do Komisji o przedstawienie metodologicznego wniosku, do omówienia, między innymi w ramach Zgromadzenia Parlamentarnego Europa-Ameryka Łacińska i Szczytu Europa-Ameryka Łacińska i Karaiby, który ma odbyć się w Limie w maju ‧ r., dotyczącego sposobu koordynacji różnych europejskich inicjatyw mających na celu zwalczanie zabójstw kobiet oraz bezkarności ich sprawców, przy współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami, oraz dotyczącego realizacji działań uświadamiających personel tych instytucji i organizacji w kwestiach odnoszących się do płci i przemocy wobec kobiet; wzywa też do regularnego przedstawiania i omawiania takich inicjatyw na forum parlamentarnej Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, przy udziale parlamentarnej Delegacji ds. stosunków z państwami Ameryki Środkowej oraz Delegacji ds. wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk
issues relating to gender equality with regard to employment and, in this context, measures to reconcile work and family lifeproblematyki równego traktowania kobiet i mężczyzn na rynku pracy, a co za tym idzie –działań umożliwiających godzenie kariery i życia rodzinnego
In addition to women and those most in need, gender issues also affect small-scale producers, who are the weakest link in the EPA negotiationsKwestie płci dotyczą, oprócz kobiet i osób najbardziej potrzebujących, także drobnych producentów, którzy stanowią najsłabszy punkt negocjacji w sprawie EPA
Urges Member States to guarantee free legal assistance for all prisoners on matters relating to imprisonment, which, in the case of women prisoners, should be specifically geared to family law in order to address issues relating to fostering, adoption, legal separation and gender violence, etczwraca się do państw członkowskich o zagwarantowanie bezpłatnej pomocy prawnej osadzonym w kwestiach dotyczących ich sytuacji, a w przypadku kobiet w kwestiach dotyczących prawa rodzinnego, tak aby rozwiązać problemy związane z opieką nad dziećmi, adopcją, separacją, przemocą domową itd
It has achieved a balanced approach to the most pressing issues of the organisation and activities of the European External Action Service and key issues of common foreign and security policy, such as the promotion of the values of democracy, human rights and the rule of law, promotion of gender equality, energy security, the situation in Iran and Afghanistan, the EU's response to the democratic changes in the Southern Mediterranean, and relations with major players, such as Russia, China, Japan and India.Udało się w nim osiągnąć wyważone podejście do najpilniejszych kwestii związanych z organizacją i działalnością Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych oraz najważniejszych zagadnień z punktu widzenia wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB), na przykład wspierania wartości demokracji, praw człowieka i praworządności, wspierania równouprawnienia, bezpieczeństwa energetycznego, sytuacji w Iranie i Afganistanie, reakcji UE na demokratyczne zmiany w południowej części regionu śródziemnomorskiego oraz relacje z najważniejszymi krajami, na przykład Rosją, Chinami, Japonią i Indiami.
I therefore agree with the issue tackled in the European Commission's report on the need for gender equality to be integrated into all policies, as well as into the education of European children from the very beginning.Popieram zatem zawarty w sprawozdaniu Komisji Europejskiej pomysł, aby kwestię równości płci włączyć we wszystkie obszary polityki, a także do programów edukacji dzieci od samego początku.
The Nice European Council of ‧-‧ December ‧ called for Increased awareness, the pooling of resources and the exchange of experience, in particular through the establishment of a European Institute for gender issuesRada Europejska w Nicei w dniach ‧-‧ grudnia ‧ r. wezwała do zwiększenia świadomości, koncentracji zasobów i wymiany doświadczeń, w szczególności poprzez ustanowienie Europejskiego instytutu zajmującego się sprawami równości kobiet i mężczyzn
Notes and regrets the absence of an equality plan and expects the Agency to develop a plan shortly in order to become an equal opportunities employer; expects the Agency not only to consider equality issues at the stage of recruitment but also to work proactively and on a long-term basis to promote gender equalityzauważa i wyraża żal z powodu braku planu w zakresie równości i oczekuje, że Centrum wkrótce opracuje taki plan, aby stać się pracodawcą oferującym równe szanse; oczekuje, że Centrum nie tylko będzie brać pod uwagę kwestie równości na etapie rekrutacji, ale także podejmie aktywne i długofalowe działania w celu wspierania równości płci
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 83485 zdań frazy gender issue.Znalezione w 18,854 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.