Tłumaczenia na język polski:

  • społeczne problemy płci   
     
    poglądy, kwestie i argumenty dotyczące podziału możliwości, ról społecznych oraz innych podziałów i różnic między kobietami i mężczyznami
     
    A point, matter or dispute concerning the capabilities, societal roles or other differences and divisions between women and men, especially the relative weight of biological and physical difference versus culture and socialization as a cause of those distinctions. (Source: ISEP / RHW)

Przykładowe zdania z "gender issue", pamięć tłumaczeniowa

add example
Calls on the Commission to honour commitments made with regard to gender equality in key policy documents such as the European Consensus on Development and the Joint EU-Africa Strategy and indeed in the Cotonou Agreement, and thus to guarantee that gender issues will be included among the political priorities of the ACP-EU partnership, with adequate attention and funding given in the context of gender mainstreaming; insists that the visibility of gender issues be increased by including a relevant chapter and specific indicators in the annual report drawn up by the Commission in order to improve the monitoring and supervision of the progress achievedzwraca się do Komisji o przestrzeganie zobowiązań w zakresie równości płci zapisanych w dokumentach strategicznych o zasadniczym znaczeniu, takich jak konsensus europejski w sprawie rozwoju, wspólna strategia UE-Afryka oraz, oczywiście, umowa z Kotonu, oraz o zapewnienie w tej sposób, że kwestie dotyczące płci znajdą się wśród politycznych priorytetów partnerstwa AKP-UE, że przywiązuje się do odpowiednią uwagę oraz że otrzymują one adekwatne finansowanie w ramach włączania tematyki płci do polityki (gender mainstreaming) oraz nalega, aby zwiększyć widoczność kwestii dotyczących płci poprzez włączenie do sprawozdania rocznego sporządzanego przez Komisję rozdziału i dokładnych wskaźników celem ułatwienia lepszego monitorowania i lepszej kontroli dokonanych postępów
Is of the opinion that promoting gender-sensitive education and compulsory participation of female pupils/students whose families live principally in decentralised regions would help to improve their standing in society and open up society to gender issues; encourages, therefore, the process of making education more gender-sensitive, for instance by reviewing educational materials in line with Article ‧ of CEDAW, and calls on the government to ensure that girls and boys are taught about issues of women's rights and gender equalityuważa, że promowanie systemu edukacyjnego uwzględniające różnice płci oraz obowiązkowego w nim udziału uczennic i studentek, których rodziny żyją na obszarach peryferyjnych, polepszy standardy społeczne i skłoni społeczeństwo do otwartego podejścia w kwestii społeczno-kulturowej tożsamości płci; dlatego też zachęca do procesu uwrażliwienia edukacji w tym względzie na przykład poprzez zmianę materiałów edukacyjnych zgodnie z art. ‧ CEDAW i wzywa rząd do zapewnienia, aby zarówno chłopcy, jak i dziewczynki otrzymali informacje dotyczące praw kobiet i równości płci
Endorses the Commission's view that the funding made available to support the integration of gender equality issues into development cooperation is insignificant when compared with the resources earmarked for other horizontal measures; regrets that only ‧ % of the DCI funds for the thematic programme Investing in People (‧-‧) are allocated to gender equality and that regional and country strategy papers do not give an overview of budget allocation to gender equality since gender is only mentioned as a cross-cutting issue and thus no financial details are providedpodkreśla pogląd Komisji, że środki finansowe przeznaczone konkretnie na wsparcie procesu włączania kwestii płci do współpracy na rzecz rozwoju są minimalne w porównaniu ze środkami przeznaczanymi na inne cele horyzontalne; ubolewa, że jedynie ‧ % środków instrumentu na rzecz rozwoju przeznaczonych na program tematyczny Inwestowanie w ludzi (‧–‧) jest przydzielane na kwestie równości płci oraz że w regionalnych i krajowych dokumentach strategicznych brakuje przeglądu przeznaczenia środków budżetowych na sprawy równości płci, ponieważ kwestie płci wspomniane są jedynie przekrojowo, nie podaje się zatem szczegółów finansowych
The Council by Decision ‧/‧/EC, established a programme relating to the Community framework strategy on gender equality to improve the understanding of issues related to gender equality, promote and disseminate the values and practices underlying gender equality and develop the capacity of players to promote gender equality effectivelyDecyzją ‧/‧/WE Rada ustanowiła program odnoszący się do wspólnotowej strategii ramowej w sprawie równości płci w celu lepszego zrozumienia zagadnień związanych z równością płci, promowania i rozpowszechniania wartości i praktyk, na których opiera się równość kobiet i mężczyzn, oraz rozwoju zdolności zainteresowanych podmiotów do skutecznego promowania równości płci
Asks the Commission to address and prioritise, in a more consistent and systematic manner, gender inequalities in the programming and implementation of the external assistance instruments, in particular as regards the provision of assistance for the reform of the security sector; insists that gender-specific objectives, activities and funding must be included in country strategy papers and that mainstreaming of gender issues through those strategy papers must be improved; underlines the need for a holistic approach in the use of external assistance instruments, including the Instrument for Pre-Accession Assistance, the European Neighbourhood Policy Instrument, the European Instrument for Democracy and Human Rights, the Instrument for Stability and thematic programmes such as Investing in People, in order optimally to achieve the goals of gender equality and women’s empowermentzwraca się do Komisji o bardziej spójne i systematyczne zajęcie się kwestią braku równouprawnienia i nadanie jej priorytetu w programowaniu i wdrażaniu instrumentów pomocy zewnętrznej, zwłaszcza pod względem wspierania reform sektora bezpieczeństwa; nalega na uwzględnianie w krajowych dokumentach strategicznych celów, działań i środków związanych z problematyką płci oraz do lepszego zajmowania się kwestiami płci za pośrednictwem tych dokumentów; podkreśla potrzebę całościowego podejścia do stosowania instrumentów pomocy zewnętrznej, łącznie z instrumentem pomocy przedakcesyjnej, instrumentem europejskiej polityki sąsiedztwa, europejskim instrumentem na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka, instrumentem stabilności oraz programami tematycznymi, takimi jak program Inwestowanie w ludzi w celu optymalnej realizacji celów równouprawnienia i wzmocnienia pozycji kobiet
Underlines the importance of gender-sensitive budgeting; points out that gender should be developed as a thematic issue in major external assistance instruments, that special appropriations should be earmarked for gender issues and that benchmarks should be defined in order to measure how efficiently the funds provided are being usedpodkreśla znaczenie planowania budżetu z uwzględnieniem kwestii płci; zwraca uwagę, że kwestie płci powinny być opracowywane jako kwestia tematyczna w dużych instrumentach pomocy zewnętrznej oraz że na kwestie płci należy przeznaczyć specjalne środki, powinno się również określić punkty odniesienia w celu sprawdzenia skuteczności wykorzystania przyznanych funduszy
Emphasises the need to mainstream gender when dealing with issues concerning health and safety at work and welcomes the Commission's initiative to call for the preparation of unique methods of impact assessment in OHS with regard to gender specificity; criticises the Commission, however, for failing to take adequate account of gender mainstreaming in its communication or in either its Objectives of the Community Strategy ‧-‧ or in its Impact Assessmentspodkreśla potrzebę włączenia problematyki równouprawnienia płci do głównego nurtu polityki przy okazji rozpatrywania problemów bhp i z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji wzywającą do opracowania specjalnych metod oceny wpływu w zakresie bhp uwzględniających specyfikę płci; krytycznie odnosi się jednak do tego, że Komisja w swych komunikatach jak również albo w swoich Celach dotyczących strategii wspólnotowej na lata ‧-‧ albo w swojej ocenie wpływu nie uwzględniła w odpowiedni sposób problematyki włączenia równouprawnienia płci do głównego nurtu polityki
Is also concerned that no ‧ IPA programme submitted by the beneficiary countries directly addressed women’s rights or gender equality, although gender issues have been identified as a major challenge both in progress reports and MIPDs; once again calls on the Commission to provide pre-accession funds for strengthening women’s rights in the Balkans, in particular through women’s NGOs and women’s organisations; invites the Commission to earmark IPA funds accordingly, so as to promote gender budgeting in pre-accession policy and to encourage the beneficiary countries to submit relevant project proposalswyraża także zaniepokojenie faktem, że żaden z programów IPA ‧ przedłożonych przez państwa beneficjentów nie dotyczył bezpośrednio praw kobiet czy równouprawnienia, choć kwestia braku równouprawnienia zidentyfikowana została jako podstawowe wyzwanie zarówno w sprawozdaniach okresowych, jak i w wieloletnich orientacyjnych planach działań; ponownie wzywa Komisję Europejską do zapewnienia funduszy przedakcesyjnych na cele wzmacniania praw kobiet na Bałkanach, w szczególności poprzez organizacje pozarządowe działające na rzecz kobiet i organizacje kobiece; wzywa Komisję Europejską do przeznaczenia odpowiednich środków z budżetu IPA na ten cel, a tym samym do promowania uwzględnienia, podczas sporządzania budżetu polityki w zakresie pomocy przedakcesyjnej, kwestii równouprawnienia oraz zachęcenia państw beneficjentów do przedkładania odpowiednich wniosków projektowych
Council Regulation (EC) No ‧ of ‧ December ‧ on integrating of gender issues in development cooperation aims to support the mainstreaming of gender analysis in all area of development cooperation policies and to support and facilitate the inclusions of actions addressing major gender disparitiesCelem rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie włączenia spraw płci do współpracy na rzecz rozwoju [‧] jest wspieranie analizy zintegrowanego osiągania równości płci we wszystkich obszarach polityk współpracy na rzecz rozwoju, a także wspieranie i ułatwienie włączenia działań wymierzonych w największe nierówności w traktowaniu kobiet i mężczyzn
whereas although the Member States are party to all major international frameworks on gender equality and women’s rights, and although a number of policy documents exist at the EU level, the practical commitment to furthering gender mainstreaming and women’s empowerment in external policies is still weak, the implementation of the existing policy documents is modest and the budgetary resources earmarked specifically for gender issues are insufficientmając na uwadze, że choć państwa członkowskie są stronami wszystkich większych międzynarodowych ram dotyczących równouprawnienia i praw kobiet, a także fakt, że choć na szczeblu UE istnieje szereg dokumentów strategicznych, praktyczne zobowiązanie do jeszcze aktywniejszego skupienia się na problematyce płci oraz wzmacniania pozycji kobiet w polityce zewnętrznej jest nadal słabe, a wdrażanie istniejących dokumentów strategicznych jest niewystarczające, zaś środki budżetowe przeznaczone konkretnie na kwestie płci są zbyt ograniczone
The Programme of Action for the mainstreaming of gender equality in Community Development Cooperation (‧-‧) is intended to help bridge the gap between stated principles and practice on the basis of a concrete strategy and definition of priority areas: support for macro-economic policies to reduce poverty and social development programmes in health and education; food safety and sustainable rural development; transport; institutional capacity building and good governance; trade and development, cooperation and regional integration; support for gender mainstreaming in all projects and programmes, both at regional and national level; and provision of instruments and appropriate training in gender equality issues for European Commission staffProgram działania na rzecz uwzględniania kwestii płci we wspólnotowej współpracy w dziedzinie rozwoju (‧-‧) ma pomóc w zmniejszeniu rozdźwięku między deklarowanymi zasadami a praktyką w oparciu o konkretną strategię i określenie dziedzin priorytetowych: wspierania makroekonomicznych polityk służących ograniczeniu ubóstwa oraz programów rozwoju społecznego w dziedzinie zdrowia i edukacji; bezpieczeństwo żywności i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich; transport; rozwój potencjału instytucji oraz dobre zarządzanie; handel i rozwój, współpraca i integracja regionalna; wspieranie uwzględniania kwestii płci we wszystkich projektach i programach, zarówno na szczeblu regionalnym jak i krajowym; oraz zapewnienie instrumentów i odpowiednich szkoleń odnośnie kwestii równości płci dla personelu Komisji Europejskiej
promote actions related to the mainstreaming of gender equality issues into sports-related activities, especially equal gender access to decision-making positions, and address sport in connection to gender roles as set out in the Strategy for equality between women and menPromowały działania związane z włączaniem kwestii równości płci do działań sportowych, w szczególności kwestii równego dostępu obu płci do stanowisk decyzyjnych oraz by zajęły się kwestiami sportu w związku z rolami przypisanymi płciom jak przedstawiono w strategii na rzecz równości kobiet i mężczyzn ‧–
whereas, in most countries, gender-related actions are not regarded as a high priority, gender being seen as a subsidiary issue and cultural, religious and socio-economic practices being used as excuses for obstructing progress in the area of gender equality and women's rightsmając na uwadze, że w wielu krajach działania w dziedzinie równości płci nie są traktowane jako priorytetowe, ponieważ problematyka płci jest uważana za kwestię o znaczeniu drugorzędnym, a praktyki kulturowe, religijne i społeczno-gospodarcze są wykorzystywane jako pretekst do utrudniania postępu w zakresie równości płci i praw kobiet
Believes that the effectiveness of gender mainstreaming in development cooperation policies depends on sensitivity to gender issues on the part of the Member States and EU institutions involved; believes that this implies that achieving the goals in the Roadmap for equality between women and men ‧-‧ (COM‧) within the EU is a necessary pre-condition for efficient gender mainstreaming in development cooperationuważa, że skuteczność włączania problematyki płci do polityki w zakresie współpracy na rzecz rozwoju zależy od uwrażliwienia państw członkowskich i zaangażowanych instytucji UE na kwestie dotyczące płci; jego zdaniem wynika z tego, że osiągnięcie celów określonych w planie działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata ‧–‧ (COM ‧) w UE jest koniecznym warunkiem wstępnym dla skutecznego włączania problematyki płci do współpracy na rzecz rozwoju
Given that the problem of gender equality with regard to employment is one of the key issues of the Lisbon strategy and that the need for further efforts to connect work and family life still remains, it is surprising not to find a specific integrated guideline on gender issuesZadziwiającym jest fakt, iż mimo umieszczenia problemu równouprawnienia płci w dziedzinie zatrudnienia wśród kluczowych zagadnień strategii lizbońskiej i konieczności kontynuacji działań na rzecz pogodzenia życia zawodowego i rodzinnego, brak odrębnych zintegrowanych wytycznych dotyczących równouprawnienia kobiet i mężczyzn
Precarious work is not a gender issue, although it can be particularly high amongst women, and any view that tries to reduce it to a gender issue is simplistic.Praca o niepewnym charakterze nie stanowi kwestii dotyczącej płci, choć jest zjawiskiem szczególnie rozpowszechnionym wśród kobiet. Każda próba sprowadzenia tego problemu do równości między kobietami i mężczyznami jest uproszczeniem.
Despite a number of policy documents adopted at EU level on gender equality and women's rights, the practical commitment to this issue is still weak and the budgetary resources earmarked specifically for gender issues are insufficient.Mimo przyjęcia na szczeblu UE pewnej liczby dokumentów politycznych dotyczących równości płci i praw kobiet, praktyczne zaangażowanie w tę sprawę jest nadal za słabe, a do tego zasoby budżetowe przeznaczone konkretnie na zagadnienia płci są niewystarczające.
Stresses the need to further promote access to education and vocational training at all levels for girls, in order to prevent early dropout, and to support education policies that are equitable and of a high standard, by providing teachers with training in gender issues and supporting reform of the curriculum to include gender equality, sexual and reproductive health and women's empowerment issues, as in a majority of developing countries girls continue to face discrimination with regard to access to educationpodkreśla potrzebę dalszego wspierania dostępu dziewcząt do kształcenia i do szkoleń zawodowych na wszystkich poziomach, aby zapobiec przedwczesnemu porzucaniu nauki i wspierać sprawiedliwe i wysokiej jakości polityki edukacyjne poprzez szkolenie nauczycieli w zakresie płci i poparcie reformy programów nauczania w celu włączenia do nich równości płci, zagadnień zdrowia seksualnego i rozrodczego oraz usamodzielniania się kobiet, zwłaszcza że w większości krajów rozwijających się dziewczęta nadal są dyskryminowane w odniesieniu do dostępu do edukacji
The Experts' Forum shall be composed of members from competent bodies specialised in gender equality issues, on the basis of one representative designated by each Member State, two members representing other relevant organisations specialised in gender equality issues designated by the European Parliament, as well as three members designated by the Commission and representing interested parties at European level, with one representative each fromForum ekspertów składa się z członków właściwych podmiotów specjalizujących się w zagadnieniach równości płci, zebranych w następujący sposób: po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez każde państwo członkowskie, dwóch członków reprezentujących inne właściwe organizacje specjalizujące się w zagadnieniach równości płci wyznaczonych przez Parlament Europejski oraz trzech członków wyznaczonych przez Komisję i reprezentujących zainteresowane strony na poziomie europejskim, przy czym każdy z nich reprezentuje jedną z poniższych organizacji
Calls on the Turkish Ministry of Labour and the social partners to include gender equality issues in their policies and in the collective labour agreements, and calls on the Turkish trade unions to organise labour in the informal sector and to train union representatives on gender equality issues; welcomes in this respect the initiatives of the trade union confederation Türk-ISwzywa tureckie ministerstwo pracy i partnerów społecznych do uwzględnienia kwestii związanych z równouprawnieniem w strategiach politycznych i zbiorowych układach zatrudnienia; wzywa też tureckie związki zawodowe do organizowania pracy w sektorze nieformalnym oraz do szkolenia przedstawicieli związków zawodowych w zakresie zagadnień dotyczących równouprawnienia; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy podejmowane przez zrzeszenie związków zawodowych Türk-IS
The Experts' Forum shall be composed of members from competent bodies specialised in gender equality issues, on the basis of one representative designated by each Member State, two members representing other relevant organisations specialised in gender equality issues designated by the European Parliament, as well as three members designated by the Commission and representing interested parties at European level, with one representative each fromForum ekspertów składa się z członków właściwych podmiotów specjalizujących się w zagadnieniach równości płci, zebranych w następujący sposób: po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez każde państwo członkowskie, dwóch wyznaczonych przez Parlament Europejski członków reprezentujących inne właściwe organizacje specjalizujące się w zagadnieniach równości płci oraz trzech członków wyznaczonych przez Komisję i reprezentujących zainteresowane strony na szczeblu europejskim, przy czym każdy z nich reprezentuje jedną z poniższych organizacji
As stated in its opinion on the Guidelines for employment, the EESC is surprised that, even though gender equality in employment is one of the key issues of the Lisbon Strategy, there is no specific integrated guideline on gender issuesJak zaznaczono w opinii w sprawie wytycznych na rzecz zatrudnienia, EKES uważa za zaskakujący fakt, że, mimo że równość płci w zatrudnieniu jest jedną z podstawowych kwestii strategii lizbońskiej, pośród zintegrowanych wytycznych nie ma szczególnej wytycznej w kwestii równości kobiet i mężczyzn
Delegations should be given a specific responsibility for promoting the mainstreaming of gender issues, and at least one representative of the delegation should receive specific training on gender-related issuesDelegacjom powinna być przekazana szczególna odpowiedzialność przy promowaniu kwestii związanych z gender mainstreaming, zaś co najmniej jeden ich przedstawiciel powinien odbyć specjalne szkolenie na tematy dotyczące równouprawnienia
Major trends in society and their implications: such as demographic change including ageing and its effects on pension systems, migration and integration, analysing the implications of the demographic change for urban development; lifestyles, work, families, reconciling professional and family life, gender issues, disabilities issues, health and quality of life; economic consumer protection; inequalities; criminality; the role of business in society and population diversity, ethnicity, religious pluralism, cultural interactions multicultural issues and issues related to protection of fundamental rights and the fight against discrimination of any kindGłówne tendencje w społeczeństwie i ich konsekwencje: takie jak zmiany demograficzne, w tym starzenie się społeczeństwa i jego wpływ na systemy emerytalne, migracja i integracja, analiza wpływu zmian demograficznych na rozwój miast; styl życia, praca, rodzina, godzenie życia zawodowego z rodzinnym, kwestie równości płci, kwestie niepełnosprawności, zdrowie i jakość życia; ochrona interesów ekonomicznych konsumentów; nierówności; przestępczość; rola przedsiębiorstw w społeczeństwie i zróżnicowaniu ludności, przynależność etniczna, pluralizm religijny, interakcje kulturowe, zagadnienia wielokulturowe oraz kwestie związane z ochroną podstawowych praw człowieka oraz zwalczaniem wszelkich form dyskryminacji
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 77837 zdań frazy gender issue.Znalezione w 12,149 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.