wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • groch   
  • groch zwyczajny   
  • groch zwyczajny (warzywo)   
  • peluszka   

Przykładowe zdania z "garden pea", pamięć tłumaczeniowa

add example
The clitoris, (doctor) This tiny organ, about the size and shape of a garden pea, is the seat of sexuality in womenTen malutki organ, nie większy niż ziarnko grochu, jest seksualnym centrum kobiety
This standard applies to shelling peas of varieties (cultivars) grown from Pisum sativum L. and peas intended for consumption in the pods or snow peas (mangetout peas) from Pisum sativum L. var. macrocarpon and sugar snap peas from Pisum sativum L. var. saccharatum to be supplied fresh to the consumer, peas for industrial processing being excludedNiniejsza norma ma zastosowanie do grochu przeznaczonego do łuskania, odmian wyhodowanych z Pisum sativym L., i grochu przeznaczonego do spożycia w strączkach lub grochu śnieżnego wyhodowanego z Pisum sativum L. var. macrocarpon oraz grochu cukrowego wyhodowanego z Pisum sativum L. var. saccharatum dostarczanego w stanie świeżym do konsumentów, z wyłączeniem grochu przeznaczonego do przetwórstwa przemysłowego
shelling peas (round peas, wrinkled peas) intended for consumption without the podgroch przeznaczony do łuskania (groch okrągły i zmarszczony), przeznaczony do spożycia bez strączków
For mangetout peas and sugar snap peasW przypadku groszku śnieżnego i groszku cukrowego
What' s your name, sweet pea?Sweet pea' il do just fineJak się nazywasz, złotko?
Pisum sativum L. (partim)-Pea, excluding Field peaPisum sativum L. (partim)-Groch polny
free from hard filaments or films in mangetout peas and sugar snap peaswolne od twardych włókien lub błon w groszku śnieżnym i groszku cukrowym
The Annex to Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ December ‧ laying down the marketing standard for peas contains provisions concerning the definition, classification, presentation and marking of peasZałącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiającego normę handlową dla grochu‧ zawiera przepisy dotyczące definicji, klasyfikacji, prezentowania i oznakowania grochu
The standard recommended for peas by the United Nations Economic Commission for Europe makes such a distinction and adapts the classification criteria and marking rules to the characteristics of each of these two groups of peasNorma dla grochu zalecana przez Europejską Komisję Gospodarczą Narodów Zjednoczonych przewiduje taki rozdział i dostosowuje kryteria dotyczące klasyfikacji oraz zasady dotyczące oznakowania do właściwości każdej z tych dwóch grup grochu
For mange-tout peas, the peas if present must be small and underdevelopedDla grochu przeznaczonego do spożycia w całości ziarna, jeżeli są obecne, muszą być małe i niedojrzałe
In order to ensure transparency on the world market, those provisions should be amended to make a clear distinction between shelling peas and peas intended for consumption with the podW celu zapewnienia przejrzystości na rynku światowym przepisy te powinny być zmienione, aby wyznaczyć jasny rozdział między grochem łuskanym a grochem przeznaczonym do spożycia w strączkach
This standard applies to peas of varieties (cultivars) grown from Pisum sativum L. to be supplied fresh to the consumer, peas for industrial processing being excludedNiniejsza norma ma zastosowanie do grochu odmian (cultivars) uprawianego z Pisum sativum L., dostarczanego w stanie świeżym do konsumentów, z wyłączeniem grochu przeznaczonego do przetwórstwa przemysłowego
mangetout peas and sugar snap peas intended for consumption with the podgroszek śnieżny i groszek cukrowy przeznaczone do spożycia w strączkach
Pisum sativum L. (partim)-Pea, excluding Field pea, Valerianella locusta (LPisum sativum L. (partim)-Groch polny, Valerianella locusta (L
The Paradise Garden - the Earthly Garden. The garden as an image of paradise in Christian and Islamic cultural milieus.Ogród rajski - ogród ziemski. Ogród jako obraz raju w kręgu kultury chrześcijańskiej i islamu.
Garden as meaningful space. Comparative study of "Gardens" by Jarosław Iwaszkiewicz and "Garden next door" by Jose Donoso.Ogród jako przestrzeń znacząca. Studium porównawcze "Ogrodów" Jarosława Iwaszkiewicza i "Ogrodu tuż obok" Jose Donosa.
Because people fertilise the pomelo gardens with compost, stable manure, mushroom copro and many other organic fertilisers year after year, and because of the deep tillage, hole enlarging and green manure tilling, the pomelo gardens have become ecological fruit gardens with fertile, well-ventilated and loose soil which enable the trees to absorb fertiliser and moisturePonieważ ludzie nawożą plantacje pomarańczy olbrzymiej kompostem, obornikiem, nawozem grzybowym i wieloma innymi nawozami organicznymi rok po roku oraz ze względu na głęboką uprawę, kopanie kanałów oraz uprawę przy użyciu nawozu zielonego, plantacje pomarańczy olbrzymiej stały się ekologicznymi plantacjami owocowymi o żyznej, dobrze wentylowanej i luźnej glebie umożliwiającej drzewom wchłanianie nawozu i wilgoci
Peas must be packed in such a way as to protect the produce properlyGroch musi być pakowany w taki sposób, aby produkt rolny był odpowiednio chroniony
Pisum sativum L. (partim)- Round peaPisum sativum L. (partim)- Groch siewny łuskowy- Gładki
Peas (Pisum sativumGroch (Pisum sativum
What' s wrong with fucking peas?Co jest złego jest w cholernym grochu?
Pulses beans lentils peas othersRośliny strączkowe fasolka soczewica groch pozostałe
According to the type of consumption, peas are classified in two groupsGroch klasyfikuje się w dwóch grupach, zgodnie z rodzajem spożycia
Whereas it is now desirable to grant a similar authorization, under the same conditions, in respect of field pea and field beanobecnie pożądane jest przyznanie podobnego upoważnienia, zgodnie z tymi samymi warunkami, w odniesieniu do grochu polnego i fasoli polnej
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1870 zdań frazy garden pea.Znalezione w 7,744 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.