wymowa: IPA: ˈfʌnd /ˈfʌnd/  

Tłumaczenia na język polski:

 • fundusz   
   
  ekon. ekonomia wyodrębniony zasób finansowy przeznaczony na określone cele
 • finansować   
 • kapitał   
 • kasa   
 • słabo   
 • zapas   
 • zasób   

Pozostałe znaczenia:

 
zbierać fundusze
 
inwestować w fundusz
 
wspierać finansowo
 
funds → fundusze, kapitał
 
fundusz (instytucja)
 
księg. księgowość fundusz
 
A money-management operation, such as a mutual fund
 
A sum or source of money
 
to pay for
 
sum or source of money
 
(transitive) To pay for.
 
money-management operation
 
A large supply of something to be drawn upon.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (83)

absorption of EU-fundswykorzystanie funduszy unijnych
accepting funding with deposit-like characteristicsprzyjmowanie środków finansowych mające cechy przyjmowania depozytów
adjustment for the change in net equity of households in pension funds reserveskorekta z tytułu zmiany udziałów netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych
ancillary own fundsuzupełniające fundusze własne
annual report on the Cohesion Fundsprawozdanie roczne dotyczące Funduszu Spójności
availability of fundsdostęp do funduszy
Cluster Development Fundfundusz rozwoju klastrów przemysłowych
Cohesion FundFundusz Spójności
committed fundsfundusze zaangażowane
common fundfundusz wspólny
conserved fundszaoszczędzone fundusze
Cost for the provision of free funding periodkoszt zapewnienia okresu darmowego finansowania (free funding period)
Council of Europe fundfundusz Rady Europy
counterpart fundsfundusze CPF
depreciation fundfundusz amortyzacji
distribution of Community fundingrozkład finansów wspólnotowych
EC fundfundusz WE
electronic funds transferpieniądz elektroniczny; system przelewów elektronicznych
emergency fundfundusz na nieprzewidziane wypadki
environmental fundfundusze ekologiczne
European Agricultural Fund for Rural DevelopmentEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
European Agricultural Guidance and Guarantee FundEuropejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
European Fund for the Integration of third-country nationalsEuropejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
European Globalisation Adjustment FundEuropejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji
European Monetary Cooperation FundEuropejski Fundusz Współpracy Walutowej
European Monetary FundEuropejski Fundusz Walutowy
European Regional Development FundEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
European Return FundEuropejski Fundusz Powrotów Imigrantów
European Social FundEuropejski Fundusz Społeczny; Europejski Fundusz Socjalny
feeder fundfundusz powiązany
financial fundfundusz
fully-funded pillarfilar kapitałowy
fund-raising
fundedpochodzący z funduszy, opłacany przez
funded pension schemekapitałowy system emerytalny
Funded Pensions ActUstawa o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych
funded provision (of pensions)świadczenia (emerytalne) oparte na systemie kapitałowym
fundingfinansowanie; konsolidacja
funding of the pension schemefinansowanie systemu emerytalno-rentowego
fundsfinanse; fundusze, środki, kapitał; środki finansowe
Global Environment FundŚwiatowy Fundusz Ochrony Środowiska; GEF
Global Fund for Aids, tuberculosis and malariaŚwiatowy Fundusz na rzecz walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią
Global Renewable Energy Fund of FundsGlobalny Fundusz Funduszy Energii Odnawialnej
government fundfundusz państwowy
holding fundfundusz zarządzający
hub fundfundusz podstawowy
incentive fundfundusz wspierania inicjatyw
insurance corporations and pension fundsinstytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne
insurance fundfundusz ubezpieczeniowy
International Fund for Agricultural DevelopmentMiędzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa
International Fund for IrelandMiędzynarodowy Fundusz na rzecz Irlandii
International Reconstruction Fund Facility for IraqMiędzynarodowy Fundusz na rzecz Odbudowy Iraku
Jewish National FundŻydowski Fundusz Narodowy
levy fundfundusz składkowy
mandatory funded pension schemeobowiązkowy kapitałowy system emerytalny
master fundfundusz podstawowy
money fundfundusz pieniężny
multi manager fundfundusz funduszy; fundusz inwestujący w różnie zarządzane fundusze
mutual fund sharesudziały w funduszach wspólnego inwestowania
national pension reserve fundkrajowy fundusz rezerw emerytalnych
net equity of households in life insurance reserves and in pension fund reservesudziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na życie i w rezerwach funduszy emerytalnych
net equity of households in pension fund reservesudziały netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych
net stable funding ratiowskaźnik stabilnego finansowania netto
own fundsśrodki własne
own funds instrumentsinstrumenty funduszy własnych
own-fund insurance itemspozycje ubezpieczeniowe funduszy własnych
pension fundfundusz emerytalny
private equity fundfundusz private equity
private export funding corporationprywatna korporacja finansowania eksportu; PEFCO
private funded social benefitsświadczenia z prywatnych kapitałowych systemów zabezpieczenia społecznego
project funding rulereguła finansowania projektu
prudential own fundsfundusze własne zgodnie z zasadą ostrożności
rainy day fund
research fundingwspieranie badań; refundacja badań
reserve position in the International Monetary Fund (IMF)pozycja rezerwowa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (MFW)
Return FundFundusz Powrotu Imigrantów
risk fundfundusz ryzyka
Solidarity Fund for Youth MobilityFundusz Solidarności na rzecz Mobilności Młodzieży
Special Climate Change FundSpecjalny Fundusz Przeciwdziałania Zmianie Klimatu
Structural Fundsfundusze strukturalne
Structural Funds and Cohesion FundsFundusz strukturalny
UN Population FundFundusz Ludnościowy ONZ
World Wide Fund for NatureWorld Wildlife Fund

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "fund", pamięć tłumaczeniowa

add example
For the purpose of that calculation, the parent undertaking shall be treated as if it were an insurance or reinsurance undertaking subject to the rules laid down in Title I, Chapter VI, Section ‧, Subsections ‧, ‧ and ‧ as regards the Solvency Capital Requirement and subject to the same conditions as laid down in Title I, Chapter VI, Section ‧, Subsections ‧, ‧ and ‧ as regards the own funds eligible for the Solvency Capital RequirementDo celów tego obliczenia jednostkę dominującą traktuje się tak, jakby była zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji podlegającym w odniesieniu do kapitałowego wymogu wypłacalności przepisom określonym w tytule I rozdział ‧ sekcja ‧ podsekcje ‧, ‧ i ‧, i podlegała warunkom określonym w tytule I rozdział ‧ sekcja ‧ podsekcje ‧, ‧ i ‧ w odniesieniu do środków własnych dopuszczalnych na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności
The entities eligible for funding shall be, insofar as their programmes contribute to the objectives of this RegulationDo otrzymania finansowania kwalifikują się, w zakresie, w jakim ich programy przyczyniają się do realizacji celów niniejszego rozporządzenia, następujące podmioty
Commingling funds, huh?Sprzeniewierzenie funduszy?
Areas in the mid-west, like Limerick, Clare and Tipperary, need large-scale state funding to stimulate primary job creation, and it is getting to critical levels.Takie obszary środkowego zachodu, jak Limerick, Clare i Tipperary, potrzebują dużego zastrzyku finansowego ze środków państwowych w celu stymulowania tworzenia miejsc pracy, bo sytuacja jest naprawdę krytyczna.
European Fund for the Integration of Third-country NationalsEuropejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
This Regulation lays down the procedures for the programming, implementation and control of the Community financial assistance to the OCT managed by the Commission under the Ninth European Development Fund (EDF), in accordance with the provisions of the Overseas Association Decision and the EDF Financial RegulationNiniejsze rozporządzenie ustanawia procedury programowania, wykonywania i kontroli wspólnotowej pomocy finansowej dla KTZ zarządzanej przez Komisję w ramach Dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR), zgodnie z przepisami decyzji o Stowarzyszeniu Zamorskim i rozporządzenia finansowego EFR
This appropriation is intended to cover the funding of priority information and communication activities directed towards the citizens of the EU and dealing with the EU’s external policies as a wholeŚrodki te przeznaczone są na finansowanie priorytetowych działań informacyjnych i w zakresie komunikacji skierowanych do obywateli UE i zajmujących się ogółem zewnętrznych polityk UE
More than EUR 15 billion are currently being allocated from the Structural Funds to, for example, bio fuels, etc.Ponad 15 miliardów euro jest obecnie przydzielonych z Funduszu Strukturalnego na przykład na biopaliwa.
The European Funds as the management instrument of local development for example Gmina MońkiFundusze unijne jako instrument zarządzania rozwojem lokalnym na przykładzie Gminy Mońki
Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧, amending Regulation (EC) No ‧/‧ on the loan categories of the Housing Financing Fund, as subsequently replaced by Regulation (EC) No ‧/‧ on the loan categories of the Housing Financing Fundrozporządzenie (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r., zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ dotyczące: kategorii pożyczek Funduszu Finansowania Mieszkalnictwa, następnie zastąpione rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ w sprawie kategorii pożyczek Funduszu Finansowania Mieszkalnictwa
In accordance with Article ‧(a) of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ on the financing of the common agricultural policy, plant-health measures are to be financed from the European Agricultural Guarantee FundZgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, działania z zakresu ochrony fitosanitarnej mają być finansowane z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji
The allocation of Structural Funds by the EU for 2007-2013 is 53%.Przydzielone przez UE fundusze strukturalne na lata 2007 - 2013 wynoszą 53%.
Faced with direct damage calculated at around EUR 471.4 million, it is (only now) planned to mobilise just EUR 11.8 million under this Fund, which once again clearly shows the urgent need for its revision.W obliczu bezpośrednich szkód, oszacowanych na 471,4 milionów euro, planuje się (jak dotąd) uruchomienie 11,8 milionów euro ze środków funduszu, co znów wyraźnie sygnalizuje pilną potrzebę jego korekty.
We do not need any extra transport or climate protection or energy efficiency funds, but we do need to work on how we reconcile the challenges we face with a sound cohesion policy.Nie potrzebujemy dodatkowych funduszy na transport, ochronę środowiska lub efektywność energetyczną, ale musimy rzeczywiście wypracować sposób pogodzenia stojących przed nami wyzwań z rozsądną polityką spójności.
Effect of the possibility of using the European Social Fund to changes in labor market policy as an example of the Regional Labour Office in Krakow.Wpływ możliwości korzystania z Europejskiego Funduszu Społecznego na zmiany w polityce rynku pracy na przykładzie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
On this basis, a capital contribution from public funds must be regarded as satisfying the market economy investor test and not constituting State aid if, inter alia, it was made at the same time as a significant capital contribution on the part of a private investor made in comparable circumstances (the concomitance testNa tej podstawie należy uznać, że wkład kapitałowy ze środków publicznych spełnia test prywatnego inwestora i nie stanowi pomocy państwa, jeżeli między innymi wniesiono go w tym samym czasie, co znaczny wkład kapitałowy ze strony prywatnego inwestora, wniesiony w porównywalnych okolicznościach (test równoczesności
The insurance or reinsurance undertaking concerned shall, every three months, submit a progress report to its supervisory authority setting out the measures taken and the progress made to re-establish the level of eligible own funds covering the Solvency Capital Requirement or to reduce the risk profile to ensure compliance with the Solvency Capital RequirementZakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, którego to dotyczy, co trzy miesiące przedkłada organowi nadzoru sprawozdanie z postępów, w którym wskazuje podjęte środki i postępy dokonane w celu przywrócenia poziomu dopuszczalnych środków własnych pokrywającego kapitałowy wymóg wypłacalności lub obniżenia profilu ryzyka w celu zapewnienia zgodności z kapitałowym wymogiem wypłacalności
The different funding requirements of the BTPS allowed by the Crown guarantee would thus procure benefits to BT alone without any need to resort to actual insolvency, on the top of the benefits of protection to beneficiaries of the BTPSZdaniem podmiotu skarżącego, inne wymogi dotyczące finansowania BTPS, możliwe dzięki gwarancji publicznej, przyniosły zatem – oprócz korzyści w postaci ochrony beneficjentów BTPS – również korzyści dla samej spółki, mimo że nie doszło do ogłoszenia przez nią niewypłacalności
This funding concerns the eligible cost with a maximum ofFinansowanie to obejmuje kwalifikujące się do tego wydatki w maksymalnej wysokości
EUR ‧ million with, indicatively, a balanced breakdown of funds between the three different objectives (joint budget between Priority ‧ and Prioritymln euro przy szacunkowo zrównoważonym podziale funduszy między trzy różne cele (wspólny budżet dla priorytetu ‧ i priorytetu
In some regions we are funding employment-intensive work programmes, especially in post-conflict countries such as Rwanda, Burundi and the DRC.Na niektórych obszarach finansujemy programy prac nastawione na zatrudnienie, szczególnie w państwach takich, jak Ruanda, Burundi i Demokratyczna Republika Konga, gdzie występowały konflikty zbrojne.
Where the public sector is concerned, the various forms of public-private cooperation can attract new types of funding for many activities, in particular those relating to promotion, building infrastructure, improving quality, etcJeśli chodzi o sektor publiczny, różne formy współpracy publiczno-prywatnej mogą umożliwiać nowe sposoby finansowania wielu rodzajów działań, w szczególności związanych z reklamą, rozbudową infrastruktury, poprawą jakości itp
Therefore, I support the rapporteur's call for this amendment to the structural fund regulation to enter into force quickly.Dlatego popieram apel sprawozdawcy dotyczący szybkiego wejścia w życie tej zmiany rozporządzenia dotyczącego funduszy strukturalnych.
Welcomes the proposal to establish a fund for ship dismantling and calls upon the Commission and Member States to pursue with determination the aim of establishing such a fund simultaneously at IMO and EU levels; calls on the Commission in this connection also to investigate the financial mechanism available, involving both shipyards and shipowners and including a compulsory insurance requirement and the use of port fees, taxes on new ships and annual taxes linked to IMO-registration, in order to ensure environmentally sound recycling from the moment when a ship first starts to operate, bearing in mind that a vessel may have more than one owner in the course of its useful lifez zadowoleniem przyjmuje propozycję ustanowienia funduszu na rzecz złomowania statków oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie, żeby zdecydowanie opowiadały się za ustanowieniem takiego funduszu jednocześnie na szczeblu IMO i UE; wzywa ponadto Komisję, żeby zbadała dostępny mechanizm finansowy, obejmujący zarówno stocznię, jak i właścicieli statków, w tym wymóg obowiązkowego ubezpieczenia oraz wykorzystanie opłat portowych, podatków od nowych statków i rocznych podatków związanych z rejestracją IMO, na rzecz ekologicznego złomowania od momentu wodowania statku, biorąc pod uwagę, że dany statek podczas całego okresu eksploatacji może mieć więcej niż jednego właściciela
Report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point ‧ of the Interinstitutional Agreement of ‧ May ‧ between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(BUD))- BUDG Committee- Rapporteur: Barbara Matera (ASprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt ‧ Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia ‧ maja ‧ r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(BUD))- komisja BUDG- Sprawozdawczyni: Barbara Matera (A
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 51310 zdań frazy fund.Znalezione w 12,558 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.