wymowa: IPA: ˈfʌnd /ˈfʌnd/  

Tłumaczenia na język polski:

 • fundusz   
   
  ekon. ekonomia wyodrębniony zasób finansowy przeznaczony na określone cele
 • finansować   
 • kapitał   
 • kasa   
 • słabo   
 • zapas   
 • zasób   

Pozostałe znaczenia:

 
zbierać fundusze
 
inwestować w fundusz
 
wspierać finansowo
 
funds → fundusze, kapitał
 
fundusz (instytucja)
 
księg. księgowość fundusz
 
A money-management operation, such as a mutual fund
 
A sum or source of money
 
to pay for
 
sum or source of money
 
(transitive) To pay for.
 
money-management operation
 
A large supply of something to be drawn upon.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (83)

absorption of EU-fundswykorzystanie funduszy unijnych
accepting funding with deposit-like characteristicsprzyjmowanie środków finansowych mające cechy przyjmowania depozytów
adjustment for the change in net equity of households in pension funds reserveskorekta z tytułu zmiany udziałów netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych
ancillary own fundsuzupełniające fundusze własne
annual report on the Cohesion Fundsprawozdanie roczne dotyczące Funduszu Spójności
availability of fundsdostęp do funduszy
Cluster Development Fundfundusz rozwoju klastrów przemysłowych
Cohesion FundFundusz Spójności
committed fundsfundusze zaangażowane
common fundfundusz wspólny
conserved fundszaoszczędzone fundusze
Cost for the provision of free funding periodkoszt zapewnienia okresu darmowego finansowania (free funding period)
Council of Europe fundfundusz Rady Europy
counterpart fundsfundusze CPF
depreciation fundfundusz amortyzacji
distribution of Community fundingrozkład finansów wspólnotowych
EC fundfundusz WE
electronic funds transferpieniądz elektroniczny; system przelewów elektronicznych
emergency fundfundusz na nieprzewidziane wypadki
environmental fundfundusze ekologiczne
European Agricultural Fund for Rural DevelopmentEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
European Agricultural Guidance and Guarantee FundEuropejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
European Fund for the Integration of third-country nationalsEuropejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
European Globalisation Adjustment FundEuropejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji
European Monetary Cooperation FundEuropejski Fundusz Współpracy Walutowej
European Monetary FundEuropejski Fundusz Walutowy
European Regional Development FundEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
European Return FundEuropejski Fundusz Powrotów Imigrantów
European Social FundEuropejski Fundusz Społeczny; Europejski Fundusz Socjalny
feeder fundfundusz powiązany
financial fundfundusz
fully-funded pillarfilar kapitałowy
fund-raising
fundedpochodzący z funduszy, opłacany przez
funded pension schemekapitałowy system emerytalny
Funded Pensions ActUstawa o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych
funded provision (of pensions)świadczenia (emerytalne) oparte na systemie kapitałowym
fundingfinansowanie; konsolidacja
funding of the pension schemefinansowanie systemu emerytalno-rentowego
fundsfinanse; fundusze, środki, kapitał; środki finansowe
Global Environment FundŚwiatowy Fundusz Ochrony Środowiska; GEF
Global Fund for Aids, tuberculosis and malariaŚwiatowy Fundusz na rzecz walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią
Global Renewable Energy Fund of FundsGlobalny Fundusz Funduszy Energii Odnawialnej
government fundfundusz państwowy
holding fundfundusz zarządzający
hub fundfundusz podstawowy
incentive fundfundusz wspierania inicjatyw
insurance corporations and pension fundsinstytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne
insurance fundfundusz ubezpieczeniowy
International Fund for Agricultural DevelopmentMiędzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa
International Fund for IrelandMiędzynarodowy Fundusz na rzecz Irlandii
International Reconstruction Fund Facility for IraqMiędzynarodowy Fundusz na rzecz Odbudowy Iraku
Jewish National FundŻydowski Fundusz Narodowy
levy fundfundusz składkowy
mandatory funded pension schemeobowiązkowy kapitałowy system emerytalny
master fundfundusz podstawowy
money fundfundusz pieniężny
multi manager fundfundusz funduszy; fundusz inwestujący w różnie zarządzane fundusze
mutual fund sharesudziały w funduszach wspólnego inwestowania
national pension reserve fundkrajowy fundusz rezerw emerytalnych
net equity of households in life insurance reserves and in pension fund reservesudziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na życie i w rezerwach funduszy emerytalnych
net equity of households in pension fund reservesudziały netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych
net stable funding ratiowskaźnik stabilnego finansowania netto
own fundsśrodki własne
own funds instrumentsinstrumenty funduszy własnych
own-fund insurance itemspozycje ubezpieczeniowe funduszy własnych
pension fundfundusz emerytalny
private equity fundfundusz private equity
private export funding corporationprywatna korporacja finansowania eksportu; PEFCO
private funded social benefitsświadczenia z prywatnych kapitałowych systemów zabezpieczenia społecznego
project funding rulereguła finansowania projektu
prudential own fundsfundusze własne zgodnie z zasadą ostrożności
rainy day fund
research fundingwspieranie badań; refundacja badań
reserve position in the International Monetary Fund (IMF)pozycja rezerwowa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (MFW)
Return FundFundusz Powrotu Imigrantów
risk fundfundusz ryzyka
Solidarity Fund for Youth MobilityFundusz Solidarności na rzecz Mobilności Młodzieży
Special Climate Change FundSpecjalny Fundusz Przeciwdziałania Zmianie Klimatu
Structural Fundsfundusze strukturalne
Structural Funds and Cohesion FundsFundusz strukturalny
UN Population FundFundusz Ludnościowy ONZ
World Wide Fund for NatureWorld Wildlife Fund

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "fund", pamięć tłumaczeniowa

add example
the funds or economic resources in question will be used exclusively to satisfy claims secured by such a lien or recognised as valid in such a judgment, within the limits set by applicable laws and regulations governing the rights of persons having such claimsśrodki finansowe lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane wyłącznie do zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim zastawem lub uznanych za uzasadnione w takim orzeczeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi regulującymi prawa osób posiadających takie roszczenia
Points out that, in its above-mentioned position of ‧ March ‧, it made a proposal on the legal treatment of the own resources of political parties at European level within the meaning of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ on the regulations governing political parties at European level and the rules regarding their fundingzwraca uwagę, że w swym stanowisku z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie reformy rozporządzenia finansowego Parlament wniósł o prawne potraktowanie środków własnych partii politycznych na poziomie europejskim w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania
ECBc ECB statistics: an overview April ‧ oordination Directives) as « an undertaking whose business is to receive deposits or other repayable funds from the public (including the proceeds arising from the sales of bank bonds to the public) and to grant credit for its own account », and other resident financial institutions which meet the MFI definition by issuing financial instruments which are close substitutes for depositsdrugiej dyrektywie bankowej) jako „przedsiębiorstwa, których działalność polega na przyjmowaniu lokat lub innych podlegających zwrotowi środków finansowych od ogółu społeczeństwa (w tym także przychodów pochodzących ze sprzedaży obligacji bankowych na rzecz ogółu społeczeństwa) oraz na udzielaniu kredytów na własny rachunek » oraz pozostałe instytucje finansowe o statusie rezydenta, które spełniają definicję monetarnej instytucji finansowej ze względu na emitowanie instrumentów finansowych będących bliskimi substytutami depozytów
Furthermore, a special provision in the German Banking Law (Section ‧), not based on Community legislation but found in other Member States, limits the total amount of long-term investments, including holdings in non-financial enterprises, to the total amount of the bank's own fundsZgodnie ze szczególnym postanowieniem § ‧ Prawa bankowego (Kreditwesengesetz) niewywodzącym się z prawa wspólnotowego, które obowiązuje także w innych Państwach Członkowskich, łączna suma lokat długoterminowych – w tym również udziałów w przedsiębiorstwach spoza sektora finansowego – ograniczona jest do łącznej wysokości środków własnych banku
In the case of transfers of funds from an account, verification may be deemed to have taken place ifW przypadku przekazów pieniężnych z rachunku uznaje się, że weryfikacja miała miejsce, jeżeli
A credit institution may not incur an exposure to a client or group of connected clients the value of which exceed ‧ % of its own fundsŁączne ryzyko instytucji kredytowej w stosunku do klienta lub grupy powiązanych ze sobą klientów nie może przewyższać ‧ % jej funduszy własnych
the currency in which funds from financing activities (i.e. issuing debt and equity instruments) are generatedwaluta, w której generowane są środki z działalności finansowej (tj. emisja instrumentów dłużnych i kapitałowych
The amount of the second pre-financing payment made by the Commission shall not exceed ‧ % of the total amount allocated by the financing decision approving the annual programme and, in any event, where a Member State has committed nationally an amount less than the amount indicated in the financing decision approving the annual programme, the balance of the amount of Community funds actually committed by the Member State for selected projects under the annual programme minus the first pre-financing paymentKwota drugiej płatności zaliczkowej wypłacanej przez Komisję nie przekracza ‧ % całkowitej kwoty przydzielonej w decyzji w sprawie finansowania zatwierdzającej program roczny a, w każdym przypadku, gdy państwo członkowskie zaciągnęło zobowiązania poziomie krajowym na kwotę mniejszą niż kwota wskazana w decyzji w sprawie finansowania zatwierdzającej program roczny, nie przekracza różnicy między kwotą wspólnotowych środków finansowych faktycznie przeznaczonych przez państwo członkowskie na wybrane projekty w ramach programu rocznego a pierwszą płatnością zaliczkową
In regions classified as convergence regions in accordance with Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund, the Community contribution to the costs of restructuring and conversion shall not exceed ‧ %W regionach klasyfikowanych jako regiony konwergencji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności udział Wspólnoty w kosztach restrukturyzacji i przekształcania nie może przekroczyć ‧ %
annul decision C‧ of the Commission of the European Communities of ‧ April ‧ reducing the amount of the assistance granted by the European Social Fund to Mediocurso- Estabelecimento de Ensino Particular, Lda in accordance with the Commission's Decision C ‧ of ‧ Marchstwierdzenie nieważności decyzji Komisji C ‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. dotyczącej zmniejszenia udziału Europejskiego Funduszu Społecznego w MEDIOCURSO- Estabelecimento de Ensino Particular, Lda, zgodnie z decyzją Komisji C ‧ z dnia ‧ marca ‧ r
About ‧ % of the commitments and more than ‧ % of the payments under Title ‧ were executed in November and December ‧ due to the late release of fundsW związku ze spóźnionym uruchomieniem środków około ‧ % zobowiązań i ponad ‧ % płatności w ramach Tytułu ‧ miało miejsce w listopadzie i grudniu ‧ r
whereas Article ‧ and of Regulation (EC) No ‧/‧ stipulate respectively that (Article ‧) in the event of unforeseen and duly justified needs or circumstances related to natural disasters, civil strife or crises, and which cannot be funded under Regulation (EC) No ‧/‧ or Regulation (EC) No ‧/‧, the Commission shall adopt special measures not provided for in the strategy papers or multiannual indicative programmes (hereinafter referred to as special measures), that special measures may also be used to fund measures to ease the transition from emergency aid to long-term development operations including those to better prepare people to deal with recurring crises, and that (Article ‧) where the cost of such measures exceeds EUR ‧ million, the Commission shall adopt them under the management procedure referred to in Articlemając na uwadze, że art. ‧ ust. ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ stanowią odpowiednio, że (art. ‧ ust.‧) W przypadku nieprzewidzianych i należycie uzasadnionych potrzeb lub okoliczności, które związane są z klęskami żywiołowymi, konfliktami społecznymi lub kryzysami i nie mogą być finansowane na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ i rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, Komisja przyjmuje środki specjalne nieprzewidziane w dokumentach strategicznych ani w wieloletnich programach indykatywnych (zwane dalejśrodkami specjalnymi), oraz, że te środki specjalne mogą również finansować zadania ułatwiające przejście od pomocy kryzysowej do działań z zakresu długoterminowego rozwoju, oraz że (art. ‧ ust. ‧) jeżeli koszt tych działań przekracza ‧ mln EUR przyjmowane są przez Komisję zgodnie z procedurą zarządzania określoną w art. ‧ ust
The assets referred to in point ‧ are to be invested in such a way as to ensure that funds are available as and when needed, while still generating the highest return available, consistent with maintaining a high degree of security and stability over the long-termAktywa określone w pkt ‧ mają być inwestowane w sposób zapewniający, aby fundusze były dostępne w razie potrzeby, a jednocześnie przynosiły nadal możliwie największy dochód, zgodnie z zasadą utrzymania wysokiego stopnia bezpieczeństwa i stabilności w długim okresie
economic resources means assets of every kind, whether tangible or intangible, movable or immovable, which are not funds but can be used to obtain funds, goods or serviceszasoby gospodarcze oznaczają aktywa każdego rodzaju, materialne i niematerialne, ruchome i nieruchome, które nie są funduszami, lecz mogą służyć do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług
Moreover, the study group has been reliably informed that application procedures for funding are much more difficult and complicated in the case of LPT and regional rail passenger transport than for investment in road infrastructurePonadto grupę analityczną zapewniano w sposób wiarygodny, że procedury składania wniosków w przypadku projektów dotyczących lokalnego publicznego transportu pasażerskiego i regionalnego pasażerskiego transportu kolejowego są znacznie trudniejsze i bardziej skomplikowane niż w przypadku inwestycji drogowych
I believe that it is appropriate for the Fund to be mobilised, since those countries have incurred vast expense in the form of assistance for workers.Uważam, że uruchomienie funduszu jest słuszne, gdyż kraje te poniosły ogromne koszty w formie pomocy dla pracowników.
I believe that the Structural Funds are essential for the economic recovery and competitiveness of European regions, as in a time of crisis, conditionality added to austerity measures may further adversely affect the internal development of the EU.Uważam, że fundusze strukturalne mają zasadnicze znaczenie dla ożywienia gospodarczego i konkurencyjności europejskich regionów, ponieważ w dobie kryzysu warunkowość w połączeniu ze środkami oszczędnościowymi mogą jeszcze bardziej zaszkodzić wewnętrznemu rozwojowi UE.
In the event of the activities being funded under the Community Framework Programmes for Research and Technological Development, the rules of those programmes should applyW przypadku działań finansowanych przez wspólnotowe programy ramowe na rzecz badań i rozwoju technologicznego, będą się do nich stosowały zasady przewidziane w tych programach
notes the European Council conclusions of ‧-‧ December ‧ that the EU and its Member States are ready to contribute with fast-start funding of EUR ‧,‧ billion annually for the years ‧ to ‧; stresses however the need for information on participation and contribution from the EU budget during ‧ andzwraca uwagę na konkluzje Rady Europejskiej, zgodnie z którymi Unia Europejska i jej państwa członkowskie są gotowe przeznaczyć na ten cel kwotę ‧,‧ mld euro rocznie w latach ‧-‧, która powinna zostać jak najszybciej uruchomiona; podkreśla jednak potrzebę informacji w zakresie udziału i wsparcia z budżetu UE w latach ‧ i
representing the responsible authority for managing and implementing the [name of the Fund] request payment of the following amount as the second pre-financing paymentwystępujący w imieniu instytucji odpowiedzialnej w zakresie zarządzania oraz realizacji [nazwa Funduszu], wnioskuję o płatność następującej kwoty, jako drugiej płatności zaliczkowej
The performance of works, supply and service contracts financed from the resources of the European Development Fund (EDF) shall be governed byWykonanie zamówień na wykonanie robót, realizację dostaw i świadczenie usług finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) regulowane jest przez
If, in the cases referred to in paragraphs ‧, ‧ and ‧, the own funds should be reduced, the competent authorities may, where the circumstances justify it, allow a credit institution a limited period in which to rectify its situation or cease its activitiesJednakże, jeśli w przypadkach określonych w ust. ‧, ‧ i ‧ fundusze własne ulegną zmniejszeniu, właściwe organy mogą w uzasadnionych okolicznościach wyznaczyć instytucji kredytowej ograniczony okres czasu, w którym musi ona poprawić swoją sytuację lub zaprzestać działalności
Calls on the Commission to guarantee EU funding for the UN programme on disarmament so that the destruction of the surplus weapons, military equipment and ammunition of the BiH armed forces can continue under UN supervision and to take measures to ensure that those weapons are not sold to unsavoury brokers, countries or regimeswzywa Komisję do zagwarantowania funduszy UE na potrzeby programu ONZ dotyczącego rozbrojenia, tak aby likwidowanie nadwyżek broni, wyposażenia wojskowego i amunicji sił zbrojnych Bośni i Hercegowiny mogło być kontynuowane pod nadzorem ONZ oraz do podjęcia środków, które zapobiegną sprzedaży tej broni brokerom, krajom lub reżimom o złej reputacji
For those national economies in which the funds are investing, a stable, predictable and non-discriminatory framework will eliminate the risk of these important investors voting with their feet, in other words leaving Europe and investing elsewhere.Natomiast stabilne, przewidywalne i niedyskryminujące nikogo ramy działania na rynkach, w które inwestują fundusze, wyeliminują ryzyko, że wielcy inwestorzy porzucą Europę i przeniosą swoje inwestycje gdzie indziej.
That was certainly the case in Northern Ireland, where the European Union played a crucial part through its support for the International Fund for Ireland, and that peace was copper-fastened last weekend with successful elections.Tak było z pewnością w przypadku Irlandii Północnej, gdzie Unia Europejska odgrywała zasadniczą rolę dzięki wsparciu udzielonemu Międzynarodowemu Funduszowi dla Irlandii i gdzie pokój został przypieczętowany ubiegłotygodniowymi, pomyślnymi wyborami.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 51310 zdań frazy fund.Znalezione w 6,232 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.