wymowa: IPA: ˈfʌnd /ˈfʌnd/  

Tłumaczenia na język polski:

 • fundusz   
   
  ekon. ekonomia wyodrębniony zasób finansowy przeznaczony na określone cele
 • finansować   
 • kapitał   
 • kasa   
 • słabo   
 • zapas   
 • zasób   

Pozostałe znaczenia:

 
zbierać fundusze
 
inwestować w fundusz
 
wspierać finansowo
 
funds → fundusze, kapitał
 
fundusz (instytucja)
 
księg. księgowość fundusz
 
A money-management operation, such as a mutual fund
 
A sum or source of money
 
to pay for
 
sum or source of money
 
(transitive) To pay for.
 
money-management operation
 
A large supply of something to be drawn upon.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (83)

absorption of EU-fundswykorzystanie funduszy unijnych
accepting funding with deposit-like characteristicsprzyjmowanie środków finansowych mające cechy przyjmowania depozytów
adjustment for the change in net equity of households in pension funds reserveskorekta z tytułu zmiany udziałów netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych
ancillary own fundsuzupełniające fundusze własne
annual report on the Cohesion Fundsprawozdanie roczne dotyczące Funduszu Spójności
availability of fundsdostęp do funduszy
Cluster Development Fundfundusz rozwoju klastrów przemysłowych
Cohesion FundFundusz Spójności
committed fundsfundusze zaangażowane
common fundfundusz wspólny
conserved fundszaoszczędzone fundusze
Cost for the provision of free funding periodkoszt zapewnienia okresu darmowego finansowania (free funding period)
Council of Europe fundfundusz Rady Europy
counterpart fundsfundusze CPF
depreciation fundfundusz amortyzacji
distribution of Community fundingrozkład finansów wspólnotowych
EC fundfundusz WE
electronic funds transferpieniądz elektroniczny; system przelewów elektronicznych
emergency fundfundusz na nieprzewidziane wypadki
environmental fundfundusze ekologiczne
European Agricultural Fund for Rural DevelopmentEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
European Agricultural Guidance and Guarantee FundEuropejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
European Fund for the Integration of third-country nationalsEuropejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
European Globalisation Adjustment FundEuropejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji
European Monetary Cooperation FundEuropejski Fundusz Współpracy Walutowej
European Monetary FundEuropejski Fundusz Walutowy
European Regional Development FundEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
European Return FundEuropejski Fundusz Powrotów Imigrantów
European Social FundEuropejski Fundusz Społeczny; Europejski Fundusz Socjalny
feeder fundfundusz powiązany
financial fundfundusz
fully-funded pillarfilar kapitałowy
fund-raising
fundedpochodzący z funduszy, opłacany przez
funded pension schemekapitałowy system emerytalny
Funded Pensions ActUstawa o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych
funded provision (of pensions)świadczenia (emerytalne) oparte na systemie kapitałowym
fundingfinansowanie; konsolidacja
funding of the pension schemefinansowanie systemu emerytalno-rentowego
fundsfinanse; fundusze, środki, kapitał; środki finansowe
Global Environment FundŚwiatowy Fundusz Ochrony Środowiska; GEF
Global Fund for Aids, tuberculosis and malariaŚwiatowy Fundusz na rzecz walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią
Global Renewable Energy Fund of FundsGlobalny Fundusz Funduszy Energii Odnawialnej
government fundfundusz państwowy
holding fundfundusz zarządzający
hub fundfundusz podstawowy
incentive fundfundusz wspierania inicjatyw
insurance corporations and pension fundsinstytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne
insurance fundfundusz ubezpieczeniowy
International Fund for Agricultural DevelopmentMiędzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa
International Fund for IrelandMiędzynarodowy Fundusz na rzecz Irlandii
International Reconstruction Fund Facility for IraqMiędzynarodowy Fundusz na rzecz Odbudowy Iraku
Jewish National FundŻydowski Fundusz Narodowy
levy fundfundusz składkowy
mandatory funded pension schemeobowiązkowy kapitałowy system emerytalny
master fundfundusz podstawowy
money fundfundusz pieniężny
multi manager fundfundusz funduszy; fundusz inwestujący w różnie zarządzane fundusze
mutual fund sharesudziały w funduszach wspólnego inwestowania
national pension reserve fundkrajowy fundusz rezerw emerytalnych
net equity of households in life insurance reserves and in pension fund reservesudziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na życie i w rezerwach funduszy emerytalnych
net equity of households in pension fund reservesudziały netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych
net stable funding ratiowskaźnik stabilnego finansowania netto
own fundsśrodki własne
own funds instrumentsinstrumenty funduszy własnych
own-fund insurance itemspozycje ubezpieczeniowe funduszy własnych
pension fundfundusz emerytalny
private equity fundfundusz private equity
private export funding corporationprywatna korporacja finansowania eksportu; PEFCO
private funded social benefitsświadczenia z prywatnych kapitałowych systemów zabezpieczenia społecznego
project funding rulereguła finansowania projektu
prudential own fundsfundusze własne zgodnie z zasadą ostrożności
rainy day fund
research fundingwspieranie badań; refundacja badań
reserve position in the International Monetary Fund (IMF)pozycja rezerwowa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (MFW)
Return FundFundusz Powrotu Imigrantów
risk fundfundusz ryzyka
Solidarity Fund for Youth MobilityFundusz Solidarności na rzecz Mobilności Młodzieży
Special Climate Change FundSpecjalny Fundusz Przeciwdziałania Zmianie Klimatu
Structural Fundsfundusze strukturalne
Structural Funds and Cohesion FundsFundusz strukturalny
UN Population FundFundusz Ludnościowy ONZ
World Wide Fund for NatureWorld Wildlife Fund

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "fund", pamięć tłumaczeniowa

add example
All the European Union Member States are eligible , but fund allocation will be particularly concentrated in the less developed regions .Z funduszu może korzystać każde państwo będące członkiem Unii Europejskiej , przy czym pieniądze będą kierowane przede wszystkim do regionów o opóźnionym rozwoju .
How can the EU ensure that the progress achieved so far in so-called transition regions ‘ ’ is not lost due to sudden changes in funding status ?W jaki sposób UE może zagwarantować , że postępy osiągnięte dotychczas w „ regionach w okresie przejściowym ” nie zostaną zaprzepaszczone zpowo du nagłej zmiany statusu tych regionów wzakresie finansowania ?
According to the contract to be signed, the use of funds will follow the budget lines indicated belowZgodnie z niniejszą umową środki będą wykorzystane na linie budżetowe wskazane poniżej
take any decision authorising the FUND to conduct the equity participation operations provided for in the second indent of paragraph ‧ of Article ‧ of these Statutespodejmuje wszelkie decyzje upoważniające FUNDUSZ do dokonywania transakcji w zakresie udziałów kapitałowych określonych w art. ‧ ust. ‧ tiret drugie niniejszego statutu
Given that civil society and the social partners generate the resources used to fund public health expenditure, they should be given a strategic role in distributing such resourcesMając na uwadze fakt, że to społeczeństwo i partnerzy społeczni wytwarzają niezbędne środki przeznaczane na służbę zdrowia, należy umożliwić im odgrywanie strategicznej roli w podziale tych środków
Under the present proposals, alternative investments such as hedge funds and asset-backed securities, which are often also exposed to sub-prime risk, will be subject to own-capital backing of 45% as a standard consequence of Solvency II.Zgodnie z obecnymi propozycjami, inwestycje alternatywne, takie jak fundusze hedgingowe i papiery oparte na aktywach, również często narażone na ryzyko sub-prime, będą wymagały własnego wkładu w wysokości 45% na mocy zapisów dyrektywy Solvency II.
I voted in favour of the report on increased effectiveness between the European Regional Development Fund (ERDF) and the other Structural Funds as I believe that the development of a strategic framework could ensure a common approach and capitalise on synergies between the various existing funds, with a view to achieving the objectives of cohesion policy as defined by the Treaties, thus meeting the expectations of citizens.Głosowałam za przyjęciem sprawozdania w sprawie zwiększenia efektywności Europejskiego Funduszu Regionu Regionalnego (EFRR) i innych funduszy strukturalnych, ponieważ wierzę, że rozwój ram strategicznych zapewni wspólne podejście i umożliwi wykorzystanie synergii między poszczególnymi istniejącymi funduszami z myślą o realizacji określonych w Traktacie celów polityki spójności, a tym samym spełnieniu oczekiwań obywateli.
Objective 1 regions located in a Member State covered by the Cohesion FundRegiony celu nr 1 w kraju członkowskim korzystającym z Funduszu Kohezyjnego
sign the OECD convention on bribery. Reinforcement of administrative and judicial capacity, including the management and control of European Union fundsWzmocnienie administracyjnych i sądowniczych kompetencji, w tym zarządzania i kontroli funduszy Unii Europejskiej
Financial assistance, such as that provided for under the proposal for a European Fisheries Fund, must help to mitigate the social and economic repercussions during the transitional phasePomoc finansowa, przewidziana w ramach wniosku dotyczącego Europejskiego Funduszu Rybackiego, musi przyczynić się do złagodzenia skutków społecznych i ekonomicznych tych ograniczeń w okresie przejściowym
The consultations on funding for grass-root sport referred to by the honourable Member were carried out within the framework of this study.W ramach tego badania przeprowadzono wspomniane przez pana posła konsultacje w sprawie finansowania lokalnego sportu.
Contributors all say projects would have been scaled back or not launched at all without Marco Polo funding during the critical start-up phase .Wszyscy organizatorzy mówią , że projekty musiałyby być realizowane w ograniczonej skali lub wcale , gdyby nie finansowanie zapewnione w ramach programu Marco Polo na bardzo ważnym etapie rozruchu .
I do support paragraphs 105 and 109 of the Casaca report, which remedy some objections I have concerning the voluntary pension fund of the MEPs, but, because the Casaca report does not change the existing situation, I voted against giving the discharge in respect of the implementation of the European Parliament's budget for the financial year 2007.Popieram natomiast punkty 105 i 109 sprawozdania posła Casaki, w których wyjaśniono niektóre kwestie budzące mój sprzeciw, dotyczące dobrowolnego funduszu emerytalnego posłów do PE. Jednak ponieważ sprawozdanie posła Casaki nie zmienia istniejącej sytuacji, głosowałem przeciwko udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu Parlamentu Europejskiego za rok finansowy 2007.
Subject: Possible programmes or funding for a project concerning the computerisation of schools in the municipalities of Cisterna di Latina, Anzio and SermonetaPrzedmiot: Możliwe programy lub formy finansowania w zakresie wdrożenia programu dotyczącego informatyzacji administracji szkolnej w gminach Cisterna di Latina, Anzio i Sermoneta
Careful consideration should be given in all budgetary assessments in the framework of the excessive deficit procedure to an excess close to the reference value which reflects the implementation of pension reforms introducing a multi-pillar system that includes a mandatory, fully funded pillar, because the implementation of those reforms leads to a short-term deterioration of the budgetary position, while the long-term sustainability of public finances clearly improvesPrzy dokonywaniu wszelkich ocen budżetowych w ramach procedury nadmiernego deficytu należy starannie rozważyć na nieznaczne przekroczenie wartości odniesienia, które odzwierciedla wdrażanie reform emerytalnych wprowadzających system oparty na wielu filarach, w tym obowiązkowy filar kapitałowy, ponieważ realizacja tych reform prowadzi do krótkookresowego pogorszenia sytuacji budżetowej, natomiast długotrwała stabilność finansów publicznych ulega niewątpliwej poprawie
Subject: Funding for high-speed rail linksDotyczy: środków na szybkie połączenia kolejowe
The concept of management of special investment funds in Article ‧B(d) of Sixth Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ May ‧ on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes- Common system of value added tax: uniform basis of assessment has its own independent meaning in Community law whose content the Member States may not alterPojęcie zarządzania funduszami powierniczymi, o którym mowa w art. ‧ część B lit. d) pkt ‧ szóstej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych- wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, jest autonomicznym pojęciem prawa wspólnotowego, którego treść nie może być zmieniona przez państwa członkowskie
Following the July donors' conference, a multi-donor trust fund was set up by the World Bank for the broader social sector, including education.Po lipcowej konferencji darczyńców Bank Światowy ustanowił obejmujący wielu darczyńców fundusz powierniczy na rzecz szerszego sektora socjalnego, w tym edukacji.
ensuring that expenditure funded is based on verifiable supporting documents, are correct and regular; andzapewnienie, by finansowane wydatki były oparte na wiarygodnych dokumentach pomocniczych, prawidłowe i zgodne z przepisami; oraz
Having regard to Decision No ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ May ‧ establishing the European Return Fund for the period ‧ to ‧ as part of the General programme Solidarity and Management of Migration Flows, and in particular Articles ‧, ‧, ‧ and ‧ thereofuwzględniając decyzję nr ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiającą Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów na lata ‧–‧ jako część programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi, w szczególności jej art. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust
Loans are funds lent by reporting OFIs to borrowers, which are not evidenced by negotiable documents or are represented by a single document (even if it has become negotiableKredyty, pożyczki i inne należności stanowią środki przekazane kredytobiorcom przez sprawozdającą instytucję pośrednictwa finansowego, które nie są udokumentowane instrumentami zbywalnymi lub są reprezentowane przez jeden dokument (nawet jeśli stał się on zbywalny
For example, audits of projects funded by the European Social Fund (ESF) under the Calabria programme are to take place in MarchNa przykład na marzec ‧ r. zaplanowano audyty projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS) w ramach programu Kalabria
Until funds are exhausted but not beyond the term of validity of Regulation (EC) No ‧/‧, i.e. ‧ DecemberDo wyczerpania funduszy i w okresie obowiązywania rozporządzenia wyłączającego (rozporządzenie (WE) nr ‧/‧), czyli do dnia ‧ grudnia ‧ r
the exit policy of the holding fund out of the venture capital funds, guarantee funds or loan fundspolityki wychodzenia funduszu powierniczego z funduszy podwyższonego ryzyka, funduszy gwarancyjnych oraz funduszy pożyczkowych
However, only 2% of them have access to EU funding.Jednak zaledwie 2 % z nich ma dostęp do finansowania UE.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 56567 zdań frazy fund.Znalezione w 11,387 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.