wymowa: IPA: ˈfʌnd /ˈfʌnd/  

Tłumaczenia na język polski:

 • fundusz   
   
  ekon. ekonomia wyodrębniony zasób finansowy przeznaczony na określone cele
 • finansować   
 • kapitał   
 • kasa   
 • słabo   
 • zapas   
 • zasób   

Pozostałe znaczenia:

 
zbierać fundusze
 
inwestować w fundusz
 
wspierać finansowo
 
funds → fundusze, kapitał
 
fundusz (instytucja)
 
księg. księgowość fundusz
 
A money-management operation, such as a mutual fund
 
A sum or source of money
 
to pay for
 
sum or source of money
 
(transitive) To pay for.
 
money-management operation
 
A large supply of something to be drawn upon.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (83)

absorption of EU-fundswykorzystanie funduszy unijnych
accepting funding with deposit-like characteristicsprzyjmowanie środków finansowych mające cechy przyjmowania depozytów
adjustment for the change in net equity of households in pension funds reserveskorekta z tytułu zmiany udziałów netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych
ancillary own fundsuzupełniające fundusze własne
annual report on the Cohesion Fundsprawozdanie roczne dotyczące Funduszu Spójności
availability of fundsdostęp do funduszy
Cluster Development Fundfundusz rozwoju klastrów przemysłowych
Cohesion FundFundusz Spójności
committed fundsfundusze zaangażowane
common fundfundusz wspólny
conserved fundszaoszczędzone fundusze
Cost for the provision of free funding periodkoszt zapewnienia okresu darmowego finansowania (free funding period)
Council of Europe fundfundusz Rady Europy
counterpart fundsfundusze CPF
depreciation fundfundusz amortyzacji
distribution of Community fundingrozkład finansów wspólnotowych
EC fundfundusz WE
electronic funds transferpieniądz elektroniczny; system przelewów elektronicznych
emergency fundfundusz na nieprzewidziane wypadki
environmental fundfundusze ekologiczne
European Agricultural Fund for Rural DevelopmentEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
European Agricultural Guidance and Guarantee FundEuropejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
European Fund for the Integration of third-country nationalsEuropejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
European Globalisation Adjustment FundEuropejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji
European Monetary Cooperation FundEuropejski Fundusz Współpracy Walutowej
European Monetary FundEuropejski Fundusz Walutowy
European Regional Development FundEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
European Return FundEuropejski Fundusz Powrotów Imigrantów
European Social FundEuropejski Fundusz Społeczny; Europejski Fundusz Socjalny
feeder fundfundusz powiązany
financial fundfundusz
fully-funded pillarfilar kapitałowy
fund-raising
fundedpochodzący z funduszy, opłacany przez
funded pension schemekapitałowy system emerytalny
Funded Pensions ActUstawa o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych
funded provision (of pensions)świadczenia (emerytalne) oparte na systemie kapitałowym
fundingfinansowanie; konsolidacja
funding of the pension schemefinansowanie systemu emerytalno-rentowego
fundsfinanse; fundusze, środki, kapitał; środki finansowe
Global Environment FundŚwiatowy Fundusz Ochrony Środowiska; GEF
Global Fund for Aids, tuberculosis and malariaŚwiatowy Fundusz na rzecz walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią
Global Renewable Energy Fund of FundsGlobalny Fundusz Funduszy Energii Odnawialnej
government fundfundusz państwowy
holding fundfundusz zarządzający
hub fundfundusz podstawowy
incentive fundfundusz wspierania inicjatyw
insurance corporations and pension fundsinstytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne
insurance fundfundusz ubezpieczeniowy
International Fund for Agricultural DevelopmentMiędzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa
International Fund for IrelandMiędzynarodowy Fundusz na rzecz Irlandii
International Reconstruction Fund Facility for IraqMiędzynarodowy Fundusz na rzecz Odbudowy Iraku
Jewish National FundŻydowski Fundusz Narodowy
levy fundfundusz składkowy
mandatory funded pension schemeobowiązkowy kapitałowy system emerytalny
master fundfundusz podstawowy
money fundfundusz pieniężny
multi manager fundfundusz funduszy; fundusz inwestujący w różnie zarządzane fundusze
mutual fund sharesudziały w funduszach wspólnego inwestowania
national pension reserve fundkrajowy fundusz rezerw emerytalnych
net equity of households in life insurance reserves and in pension fund reservesudziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na życie i w rezerwach funduszy emerytalnych
net equity of households in pension fund reservesudziały netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych
net stable funding ratiowskaźnik stabilnego finansowania netto
own fundsśrodki własne
own funds instrumentsinstrumenty funduszy własnych
own-fund insurance itemspozycje ubezpieczeniowe funduszy własnych
pension fundfundusz emerytalny
private equity fundfundusz private equity
private export funding corporationprywatna korporacja finansowania eksportu; PEFCO
private funded social benefitsświadczenia z prywatnych kapitałowych systemów zabezpieczenia społecznego
project funding rulereguła finansowania projektu
prudential own fundsfundusze własne zgodnie z zasadą ostrożności
rainy day fund
research fundingwspieranie badań; refundacja badań
reserve position in the International Monetary Fund (IMF)pozycja rezerwowa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (MFW)
Return FundFundusz Powrotu Imigrantów
risk fundfundusz ryzyka
Solidarity Fund for Youth MobilityFundusz Solidarności na rzecz Mobilności Młodzieży
Special Climate Change FundSpecjalny Fundusz Przeciwdziałania Zmianie Klimatu
Structural Fundsfundusze strukturalne
Structural Funds and Cohesion FundsFundusz strukturalny
UN Population FundFundusz Ludnościowy ONZ
World Wide Fund for NatureWorld Wildlife Fund

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "fund", pamięć tłumaczeniowa

add example
Firstly, there is no legal basis for the consolidation and extrapolation of financial corrections in the funding period ‧ toPo pierwsze nie istnieje żadna podstawa prawna zryczałtowania i ekstrapolacji korekt finansowych w latach ‧–‧, w których udzielane było wsparcie
the total financial commitments incurred by the funds during the previous year in respect of scrapping premiums or measures provided for in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ (Ptłączne zobowiązania finansowe poniesione przez fundusze w minionym roku, w związku z premiami za złomowanie lub środkami przewidzianymi w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ (Pt
New ECSC borrowings are restricted to refinancing with the aim of reducing the cost of fundsNowe pożyczki udzielane przez EWWiS są ograniczone do refinansowania w celu ograniczenia kosztu środków
Where this occurs the cities and regions in question will need to show that their EU funded actions are seeking to tackle the key issuesMiasta i regiony, których to dotyczy, będą musiały udowodnić, że ich działania, finansowane przez Unię Europejską, mają za zadanie rozwiązanie głównych problemów
A majority of fund managers, high-net worth investors and venture capitalists surveyed said that current stock exchanges do not do a good enough job providing access to SMEs or providing liquidity for securities offered by SMEsWiększość menedżerów funduszy, inwestorów z dużym kapitałem własnym i inwestorów dostarczających kapitału podwyższonego ryzyka typu venture, wśród których przeprowadzono sondaż stwierdziła, że obecne giełdy papierów wartościowych nie zapewniają odpowiedniego dostępu do MŚP ani płynności papierów wartościowych oferowanym przez MŚP
Exemptions may also be made for funds and economic resources which areMożliwe jest wyłączenie wobec funduszy i zasobów gospodarczych, które są
The priorities of all the European Funds, including the ESF, need to be revised for the benefit of the citizens and societies of Europe, not to serve the EU 2020 strategy, which follows on from the demonstrably failed Lisbon Strategy.Należy dokonać przeglądu priorytetów wszystkich funduszy europejskich, w tym EFS z korzyścią dla obywateli i społeczeństw Europy, by nie służyły one strategii UE 2020, która wywodzi się z najwyraźniej nieskutecznej strategii lizbońskiej.
One idea we could start considering, however, is withdrawing the control of IPA funds from Albania and putting it back in the hands of the EU.Jednym z pomysłów, który możemy wziąć pod uwagę jest odebranie Albanii kontroli nad funduszami IPA i ponowne oddanie ich w ręce UE.
Report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund in application of point ‧ of the Interinstitutional Agreement of ‧ May ‧ between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(ACI)]-Committee on BudgetsSprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z wymogami punktu ‧ porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia ‧ maja ‧ r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(ACI)]- Komisja Budżetowa
Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No ‧/‧ (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p. ‧), and in particular Article ‧ and Chapter ‧ thereofRozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s. ‧), w szczególności jego art. ‧ ust. ‧ oraz rozdział II
The Solvency Capital Requirement should reflect a level of eligible own funds that enables insurance and reinsurance undertakings to absorb significant losses and that gives reasonable assurance to policy holders and beneficiaries that payments will be made as they fall dueKapitałowy wymóg wypłacalności powinien odzwierciedlać taką wysokość dopuszczalnych środków własnych, jaka umożliwia zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji pokrycie znacznych strat, a ubezpieczającym i beneficjentom daje wystarczającą pewność, że płatności zostaną zrealizowane, gdy staną się wymagalne
In accordance with the principles of subsidiarity and proportionality, Member States should have the primary responsibility for the implementation and control of the interventions of the FundZgodnie z zasadami pomocniczości i proporcjonalności państwa członkowskie powinny w pierwszym rzędzie odpowiadać za wykorzystanie środków finansowych Funduszu i jego kontrolę
Firstly, the funding for energy infrastructure projects.Po pierwsze, finansowanie projektów infrastrukturalnych w energetyce.
I' m thinking about people' s jobs...... about their mortgages and pensions...... and their college funds for their kidsMyślę o moich pracownikach, o ich hipotekach i pensjach i funduszach na naukę ich dzieci
The Commission shall lay down guidelines to ensure the visibility of the funding granted under this DecisionKomisja określa wytyczne zapewniające uwidocznienie środków finansowych przyznanych na mocy niniejszej decyzji
They must also be directed at ensuring that sufficient funding is always available to the research institutions that provide our hope for the future.Muszą one być również ukierunkowane na zapewnienie dostępności odpowiednich środków dla instytucji badawczych, które są naszą nadzieją na przyszłość.
Although significant funds were maintained throughout the year, the Agency has no active treasury management policy in place; considerable amounts are maintained on current bank accounts without their earnings being checked by the AgencyChociaż Agencja dysponowała znacznymi funduszami w ciągu roku, nie wdrożyła ona żadnej aktywnej polityki zarządzania środkami pieniężnymi; znaczne kwoty są trzymane na bieżących rachunkach bankowych, a Agencja nie sprawdza zysków, które one generują
declare that, by imposing an obligation on every medical doctor becoming established in Oberösterreich (Land of Upper Austria) to open a bank account with the Oberösterreichische Landesbank to which fees for benefits in kind are to be transferred by the health insurance funds, the Republic of Austria has failed to comply with its obligations under Articles ‧ EC, ‧ EC and ‧ ECstwierdzenie, iż poprzez wprowadzenie obowiązku otwarcia przez każdego lekarza, który zamierza prowadzić działalność w Landzie Oberösterreich (Górna Austria) konta bankowego w banku Oberösterreichische Landesbank, na które powinno być wpłacane przez kasy chorych wynagrodzenie za świadczenia rzeczowe, Republika Austrii uchybiła zobowiązaniom z art. ‧, ‧ i ‧ Traktatu WE
Having regard to Internal Agreement ‧/‧/EEC on the financing and administration of Community aid under the Fourth ACP-EEC Convention, setting up, amongst others, the Seventh European Development Fund (Seventh EDF) and in particular Article ‧ thereofuwzględniając Umowę wewnętrzną ‧/‧/EWG w sprawie finansowania i zarządzania pomocą Wspólnoty na mocy czwartej Konwencji AKP-EWG, ustanawiającą, między innymi, siódmy Europejski Fundusz Rozwoju (siódmy EFR), w szczególności jej art. ‧ ust
When the Commission revises the statistics ex post, it should take account of the revised information when distributing fundsJeżeli Komisja dokonuje rewizji danych ex post, powinna ona uwzględnić aktualizowane informacje także przy podziale środków
The results of the stress test, as carried out by Dexia, indicate that the impact on the results of the group can be evaluated at EUR [...] million, in the case of its funding costs rising by ‧ basis points, and EUR [...] million in the case of its funding costs rising by ‧ basis pointsWyniki testu warunków skrajnych przeprowadzonego przez Dexię wskazują, że wpływ na wyniki grupy można szacować na [...] mln EUR, w razie wzrostu kosztów finansowania o ‧ punktów bazowych i na [...] mln EUR w razie wzrostu kosztów finansowania o ‧ punktów bazowych
Articles report that fund managers are betting on a fall in the euro, Greek Government and other bonds and on debt and deficit, thereby exacerbating borrowing.Z doniesień wynika, że menedżerowie zarządzający funduszami liczą na spadek wartości euro, obligacji rządu greckiego, a także innych obligacji, i na wzrost zadłużenia i deficytu, i pogorszenie tym samym warunków kredytowania.
Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and amending and repealing certain Regulations (OJ L ‧, ‧.‧.‧, pRozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
Having regard to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ laying down general rules for the financing of interventions by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guarantee Section, and in particular Article ‧ thereofuwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. ustanawiające ogólne reguły finansowania interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Gwarancji, w szczególności jego art
Subject to the availability of proposals submitted to the EIB pursuant to Article ‧ and recommended by the EIB for award decisions to the Commission pursuant to Article ‧, at least one and no more than three projects shall be funded within one Member StateZ zastrzeżeniem istnienia wniosków złożonych EBI na mocy art. ‧ ust. ‧, w przypadku których EBI zaleca Komisji, na mocy art. ‧ ust. ‧, podjęcie decyzji o przyznaniu finansowania, w jednym państwie członkowskim finansuje się co najmniej jeden projekt i nie więcej niż trzy projekty
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 51310 zdań frazy fund.Znalezione w 15,518 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.