Tłumaczenia na język polski:

  • choroba dolnej części kończyny   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

diseases come on horseback, but go away on foot
foot and mouth diseasepryszczyca
foot and mouth disease viruswirus pryszczycy
foot-and-mouth disease; pryszczyca

Przykładowe zdania z "foot diseases", pamięć tłumaczeniowa

add example
Member States may not oppose the admission of semen from bulls vaccinated against foot-and-mouth diseasePaństwa Członkowskie nie mogą odmówić przyjęcia nasienia pochodzącego od buhajów zaszczepionych przeciw pryszczycy
Whereas Directive ‧/EEC requires a test for foot-and-mouth disease to be applied pending the introduction of a Community policy to combat foot-and-mouth diseaseDyrektywa ‧/EWG wymaga stosowania testu na pryszczycę do czasu wprowadzenia wspólnotowej polityki zwalczania pryszczycy
Decision ‧/‧/EC lays down rules applicable to the dispatch from the high risk areas, listed in Annex I, and the low risk areas listed in Annex II, to that Decision (restricted areas), in Great Britain of products considered safe that either were produced before the restrictions were put in place in the United Kingdom, from raw material sourced from outside those restricted areas, or that have undergone a treatment proven effective in inactivating possible foot-and-mouth disease virusDecyzja ‧/‧/WE ustanawia zasady mające zastosowanie do wysyłania z Wielkiej Brytanii z obszarów wysokiego ryzyka, wymienionych w załączniku I do tej decyzji oraz obszarów niskiego ryzyka, wymienionych w załączniku ‧ do tej decyzji (obszary objęte ograniczeniami), produktów uznanych za bezpieczne, które wyprodukowano przed wprowadzeniem ograniczeń w Zjednoczonym Królestwie, z surowców pochodzących spoza obszarów objętych ograniczeniami, lub które zostały poddane zabiegowi o udowodnionej skuteczności w zakresie inaktywacji ewentualnego wirusa pryszczycy
has for at least three months been free from foot-and-mouth disease and brucellosissą przez przynajmniej przez ostatnie ‧ miesiące wolne od pryszczycy i brucelozy
Management and supervision by the Commission of control measures and expenditure relating to foot-and-mouth diseaseZarządzanie i nadzór Komisji w zakresie działań i wydatków w zwalczaniu pryszczycy
However as the State of Santa Catarina in Brazil does not vaccinate against foot and mouth disease, the reference to a vaccination programme is not applicable for meat coming from animals originating and slaughtered in that StatePonieważ jednak w stanie Santa Catarina w Brazylii nie przeprowadza się szczepień przeciw pryszczycy, odniesienie do programu szczepień nie ma zastosowania do mięsa pozyskanego ze zwierząt pochodzących z tego stanu lub tam ubitych
during the ‧ days prior to the date of transport to the slaughterhouse, or in the case of farmed game prior to the date of on-farm slaughtering, the animals have remained under the supervision of the competent veterinary authorities on a single holding which is situated in the centre of a circle around the holding of at least ‧ km radius, where there has been no outbreak of foot-and-mouth disease during at least ‧ days prior to the date of loadingprzez ‧ dni przed datą transportu do rzeźni lub w przypadku zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka przed datą uboju na terenie gospodarstwa, zwierzęta pozostawały pod nadzorem właściwych organów weterynaryjnych na terenie jednego gospodarstwa znajdującego się w środku okręgu o promieniu co najmniej ‧ km, w którym nie wystąpiło ognisko pryszczycy w ciągu co najmniej ‧ dni poprzedzających datę załadunku
For security reasons it is important to keep the list of laboratories authorised to handle live foot-and-mouth disease virus in Directive ‧/‧/EC updatedZe względów bezpieczeństwa ważne jest, aby wykaz krajowych laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy zawarty w dyrektywie ‧/‧/WE był uaktualniany
according to Article ‧) of Directive ‧/EEC, the possibility for the Commission to propose to the Council to set up the Community reserves of anti-foot-and-mouth disease vaccines has expired since ‧ AprilZgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/EWG, ze strony Komisji możliwość przedstawienia Radzie wniosku ustanowienia wspólnotowych rezerw szczepionek przeciwko pryszczycy wygasła dnia ‧ kwietnia ‧ r
The competent veterinary authorities of Uruguay are addressing these concerns and it is therefore necessary to prolong the suspension of imports into the Community of all categories of fresh meat from those species susceptible to foot-and-mouth disease in conformity with Decision ‧/CE, at least until the deficiencies found have been rectified and the disease situation has further stabilisedObawy te skierowano do właściwych władz weterynaryjnych Urugwaju, dlatego niezbędne jest przedłużenie zawieszenia przywozu do Wspólnoty wszystkich kategorii świeżego mięsa gatunków podatnych na tą chorobę zgodnie z decyzją ‧/WE, przynajmniej do czasu usunięcia ustalonych niedostatków oraz ustabilizowania się sytuacji chorobowej
Frozen bovine semen conforming to Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ August ‧ concerning certain protection measures against foot-and-mouth disease in the United KingdomZamrożone nasienie bydła zgodne z decyzją Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ sierpnia ‧ r. dotyczącej niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie
Whey to be fed to animals of species susceptible to foot-and-mouth disease and produced from milk treated in accordance with paragraph ‧ must be collected at least ‧ hours after milk clotting and its pH must be recorded as below ‧,‧ before transport to animal holdingsSerwatka służąca do skarmiania zwierząt gatunków podatnych na pryszczycę i wyprodukowana z mleka poddanego obróbce zgodnie z pkt ‧ musi być zebrana przynajmniej ‧ godzin od momentu, kiedy mleko się zsiadło, zaś jej odczyn pH musi wynosić poniżej ‧,‧ przed jej przewiezieniem do gospodarstw utrzymujących zwierzęta
Under Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ August ‧, a Community financial contribution was granted towards the compensation of owners for value of animals compulsorily slaughtered under eradication measures relating to outbreaks of foot-and-mouth disease inNa mocy decyzji Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ sierpnia ‧ r. przyznano udział finansowy Wspólnoty w rekompensacie dla właścicieli za wartość zwierząt przymusowo poddanych ubojowi w ramach środków zwalczania pryszczycy stosowanych w związku z wystąpieniem ognisk tej choroby w ‧ r
By Commission Decision ‧/EC of ‧ December ‧ for the purchase by the Community of foot-and-mouth disease antigens and for the formulation, production, bottling and distribution of vaccines against foot-and-mouth disease, arrangements were made for purchase of certain quantities of A Iran ‧, A Iran ‧, A Malaysia ‧, SAT ‧, SAT ‧ (East African and Southern African strains) and SAT ‧ foot-and-mouth disease virus antigenDecyzją Komisji ‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie zakupu przez Wspólnotę antygenów pryszczycy oraz opracowania, produkcji, butelkowania i dystrybucji szczepionek przeciwko pryszczycy, poczyniono ustalenia mające na celu zakup pewnych ilości antygenów wirusa pryszczycy: A Iran ‧, A Iran ‧, A Malaysia ‧, SAT ‧, SAT ‧ (typ wschodnioafrykański i południowoafrykański) oraz SAT
Diabetic Foot - the role of edukation in the prevention and treatment of the diseaseStopa cukrzycowa - rola edukacji w zapobieganiu i leczeniu następstw choroby
or [(b) vaccination programmes against foot-and-mouth disease are being officially carried out and controlled in domestic bovine animals;]albo [b) na którym urzędowo przeprowadza się i kontroluje programy szczepień przeciwko pryszczycy bydła domowego
FUNCTIONS AND DUTIES OF A COMMUNITY REFERENCE LABORATORY FOR FOOT-AND-MOUTH DISEASEFUNKCJE I OBOWIĄZKI LABORATORIUM REFERENCYJNEGO WSPÓLNOTY DS. PRYSZCZYCY
Frozen porcine semen conforming to Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ August ‧ on interim protection measures with regard to foot-and-mouth disease in the United KingdomZamrożone nasienie świń zgodne z decyzją Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ sierpnia ‧ r. w sprawie tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie
In accordance with the principle of proportionality, it is necessary and appropriate for the achievement of the basic objective of maintaining and, in the event of an outbreak, of quick recovery of a foot-and-mouth disease and infection-free status of all Member States, to lay down rules on the measures to increase disease preparedness and to control outbreaks as quickly as possible, if necessary by emergency vaccination, and to limit the adverse effects on the production of and trade in livestock and products of animal originZgodnie z zasadą proporcjonalności, osiągnięcie podstawowego celu oraz jego utrzymanie i, w przypadku ogniska choroby, szybkie zwalczenie pryszczycy i odzyskanie statusu-wolny od choroby wszystkich Członków Wspólnoty, niezbędne jest jak najszybsze ustanowienie przepisów dotyczących środków zwiększenia gotowości w przypadku ognisk choroby oraz jej zwalczania, poprzez szczepienia interwencyjne, jeżeli tego wymaga sytuacja oraz ograniczania niekorzystnego wpływu choroby na produkcję i obrót zwierzętami hodowlanymi oraz produktami pochodzenia zwierzęcego
Subject: Community assistance to eradicate foot-and-mouth disease in CyprusDotyczy: pomocy wspólnotowej na zwalczanie pryszczycy na Cyprze
Following the reports of outbreaks of foot-and-mouth disease in the United Kingdom, the Commission adopted Decision ‧/EC of ‧ October ‧ concerning certain protection measures with regard to foot-and-mouth disease in the United Kingdom, as last amended by Decision ‧/ECPo otrzymaniu sprawozdań dotyczących ognisk pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie, Komisja przyjęła decyzję ‧/WE z dnia ‧ października ‧ r. dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie‧, ostatnio zmienioną decyzją ‧/WE
Member States shall ensure that the measures provided for in paragraphs ‧ to ‧ are applied in the vaccination zone after the completion of the measures laid down in Article ‧ and until the foot-and-mouth disease and infection-free status has been recovered in accordance with ArticlePaństwa Członkowskie zapewniają, aby środki przewidziane w ust. ‧ były stosowane w strefie szczepienia po zakończeniu stosowania środków ustanowionych w art. ‧ i do czasu przywrócenia statusu-wolny od pryszczycy i zakażenia zgodnie z art
Frozen ovine/caprine embryos conforming to Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ November ‧ concerning certain protection measures against foot-and-mouth disease in CyprusZamrożone zarodki owiec/kóz zgodne z decyzją Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze
COMMISSION DECISION of ‧ July ‧ approving certain contingency plans for the control of foot-and-mouth diseaseDECYZJA KOMISJI z dnia ‧ lipca ‧ r. zatwierdzająca niektóre plany gotowości w zakresie zwalczania pryszczycy
To ensure liaison between the national laboratories of the Member States and to provide optimal methods for the diagnosis of foot-and-mouth disease in livestock, and differential diagnosis of other vesicular viral diseases, where necessary, for each Member State specifically byZapewnianie kontaktu pomiędzy krajowymi laboratoriami Państw Członkowskich i dostarczanie optymalnych metod diagnozowania pryszczycy u zwierząt i, jeśli to konieczne, do diagnostyki różnicowej innych wirusowych chorób pęcherzowych, dla każdego Państwa Członkowskiego, w szczególności poprzez
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 23987 zdań frazy foot diseases.Znalezione w 9,828 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.