Tłumaczenia na język polski:

 • hygiena żywności   
   
  dziedzina wiedzy stosowanej zajmująca się zasadami i metodami poprawy własności produktów żywnościowych
   
  That part of the science of hygiene that deals with the principles and methods of sanitation applied to the quality of foodstuffs, to their processing, preparation, conservation and consumption by man.
 • higiena żywienia   
 • higiena żywności   
 • stan sanitarny żywności   

Przykładowe zdania z "food hygiene", pamięć tłumaczeniowa

add example
Having regard to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin, and in particular Article ‧ thereofuwzględniając rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, w szczególności jego art
Refunds should be granted only on products that are allowed to move freely in the Community and that comply with the requirements of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on the hygiene of foodstuffs and of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin as well as marking requirements of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ on certain marketing standards for eggsRefundacje wywozowe należy przyznawać tylko w odniesieniu do produktów, które są dopuszczone do swobodnego przepływu wewnątrz Wspólnoty i które spełniają wymogi rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie higieny środków spożywczych, rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego oraz wymogi dotyczące oznaczeń określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj
Regulation (EC) No ‧/‧ lays down specific rules on the hygiene of food of animal origin for food business operatorsRozporządzenie (WE) nr ‧/‧ ustanawia dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo spożywcze szczegółowe przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
This flexibility is of key importance for maintaining a diverse range of food businesses in Europe, as hygiene risks and the corresponding hygiene requirements are in some cases closely linked with the respective specific production, processing and distribution systemsUelastycznienie to ma kluczowe znaczenie dla utrzymania różnorodności przedsiębiorstw w sektorze spożywczym w Europie, jako że specyficzne rodzaje ryzyka i odpowiednie wymagania dotyczące higieny są po części ściśle związane z danym systemem produkcji, przetwarzania i dystrybucji
Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin (OJ L ‧, ‧.‧.‧, pRozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
The European Commission is therefore disregarding the precautionary principle and is disregarding the adoption and strengthening of the food safety and hygiene standards that already exist at EU level.Komisja Europejska lekceważy zatem zasadę ostrożności i lekceważy przyjęcie i wzmocnienie standardów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny żywności, które istnieją już na szczeblu UE.
Commission Decision ‧/‧/EC lays down transitional measures as regards the dispatch from Bulgaria to other Member States of certain products of the meat and milk sectors, covered by Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal originW decyzji Komisji ‧/‧/WE ustanowiono środki przejściowe dotyczące wysyłania z Bułgarii do innych państw członkowskich niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych załącznikiem ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on the hygiene of foodstuffs requires that all food business operators put in place, implement and maintain a procedure based on the Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) principlesW art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie higieny środków spożywczych nałożono na wszystkie podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze wymóg ustanowienia, wdrożenia i utrzymywania procedur opierających się na zasadach analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP
Whereas, however, a food business operator is responsible for the hygiene conditions in his food businessjednak przedsiębiorcy działający w sektorze spożywczym są odpowiedzialni za warunki higieny w swoim przedsiębiorstwie
monitoring of the catering aspect of healthcare facilities, with microbiological tests to check the conformity of supplies and prepared products, cold and hot chains, food processing and disposal systems, and the hygiene practices of kitchen and food service staffnadzoru nad łańcuchem żywności poprzez kontrole mikrobiologiczne, obejmujące weryfikację zgodności surowców i produktów końcowych, łańcucha chłodniczego i bilansu cieplnego, przebiegu obróbki produktów i odpadów, higieny pracowników kuchni i innych służb
After extraction, the oil must be kept in perfectly clean stainless steel containers or terracotta tanks with a food-quality glaze, which must be stored in hygienic premisesPo ekstrakcji oliwę należy przechowywać w nieskazitelnie czystych pojemnikach ze stali nierdzewnej lub glinianych zbiornikach glazurowanych materiałem nadającym się do kontaktu z żywnością, które należy składować w pomieszczeniach spełniających normy higieny
So as to avoid speculation, access to the quota should be allowed only to active processors carrying out processing in a processing establishment approved in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin, or to processing establishments in Bulgaria and Romania who had been approved for export into the Community of processed meat products in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific rules for the organisation of official controls on products of animal origin intended for human consumption prior to the accession of those countries to the European Union on ‧ JanuaryW celu uniknięcia spekulacji dostęp do kontyngentu udzielany jest jedynie czynnym przetwórcom dokonującym przetwarzania w zakładzie przetwórczym zatwierdzonym zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego lub w zakładach przetwórczych w Bułgarii i Rumunii, które uzyskały pozwolenie na wywóz do Wspólnoty przetworzonych produktów mięsnych zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi przed przystąpieniem tych państw do Unii Europejskiej w dniu ‧ stycznia ‧ r
for transGourmet: holding company for investments in the wholesaling sector, through Aldis Service Plus S.A.S. delivery wholesale of food and hygiene products in Franceprzedsiębiorstwo TransGourmet: przedsiębiorstwo holdingowe prowadzące inwestycje w sektorze sprzedaży hurtowej, za pośrednictwem Aldis Service Plus S.A.S. dostawa hurtowa produktów spożywczych oraz produktów przeznaczonych do higieny we Francji
The rules on animal by-products laid down in this Regulation should apply to products that may not be used for human consumption under Community legislation, in particular where they do not comply with food hygiene legislation or where they may not be placed on the market as food since they are unsafe either because they are injurious to health or unfit for human consumption (animal by-products by lawPrzepisy dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego ustanowione w niniejszym rozporządzeniu należy stosować do produktów, które nie mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi na mocy prawodawstwa wspólnotowego, w szczególności jeśli nie są one zgodne z prawem higieny żywności lub jeśli nie można ich wprowadzić do obrotu jako żywności, ponieważ są niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia lub też niezdatne do spożycia przez ludzi (produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego na mocy prawa
authorised processing establishment means any food business approved in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin, for processing aquaculture animals for food purposes, and authorised in accordance with Articles ‧ and ‧ of this Directivezatwierdzony zakład przetwórczy oznacza wszelkie zakłady spożywcze zatwierdzone zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego jako zakłady zajmujące się przetwarzaniem zwierząt akwakultury przeznaczonych do spożycia i zatwierdzone zgodnie z art. ‧ i ‧ niniejszej dyrektywy
Only food colours listed in Annex ‧ to this Regulation may be used for the purpose of health marking as provided for in Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ July ‧ amending and consolidating Directive ‧/‧/EEC on health problems affecting intra-Community trade in fresh meat to extend it to the production and marketing of fresh meat and other markings required on meat products, for the decorative colouring of eggshells and for the stamping of eggshells as provided for in Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal originTylko barwniki spożywcze wymienione w załączniku ‧ do niniejszego rozporządzenia mogą być stosowane do oznakowania sanitarnego, o którym mowa w dyrektywie Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. zmieniającej i ujednolicającej dyrektywę ‧/‧/EWG dotyczącą problemów sanitarnych wpływających na handel świeżym mięsem we Wspólnocie w celu rozszerzenia jej stosowania na produkcję i wprowadzanie na rynek świeżego mięsa oraz do celów innych oznakowań wymaganych na produktach mięsnych, dekoracyjnego barwienia i stemplowania skorupek jaj, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on the hygiene of foodstuffs lays down general rules for food business operators on the hygiene of foodstuffs, based on hazard analysis and critical control points principlesRozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie higieny środków spożywczych ustanawia ogólne zasady dla przedsiębiorstw sektora spożywczego dotyczące higieny środków spożywczych, na podstawie zasad analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli
Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on the hygiene of foodstuffs and Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin apply to eggsRozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie higieny środków spożywczych i rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego mają zastosowanie do jaj
Commission Regulation (EU) No ‧/‧ of ‧ June ‧ amending Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council laying down specific hygiene rules for food of animal originRozporządzenie Komisji (UE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. zmieniające załącznik ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
In drawing up this own-initiative opinion, the EESC is seeking to set in train an appraisal to determine whether the new food hygiene rules make the best possible contribution- from the standpoint of the coherence of the objectives and measures- towards promoting the politically-desirable goal of sustainable development in rural areasZa pośrednictwem niniejszej opinii Komitet pragnie zaproponować sprawdzenie, czy nowe zasady higieny wnoszą, pod względem spójności celów i środków, najlepszy możliwy wkład w politycznie pożądany zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Bulgaria has been granted transitional periods by the Act of Accession of Bulgaria and Romania for compliance by certain milk processing establishments with the requirements of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal originAkt przystąpienia Bułgarii i Rumunii przyznaje Bułgarii okresy przejściowe na osiągnięcie przez niektóre zakłady mleczarskie zgodności z wymogami rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającego szczególne zasady higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
Possible opportunities and obstacles for small artisanal food businesses operating in the meat and milk sectors as a result of the new food hygiene lawsMożliwe, uwarunkowane nowymi ramami zasad higieny szanse i przeszkody dla małych rzemieślniczych przedsiębiorstw sektora mięsnego i mlecznego
Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council lays down specific hygiene rules for food of animal originRozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawia szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
Indeed - I wish to point this out - all imported agri-food products must meet minimum food hygiene and safety standards which are met by our own products.W rzeczywistości - i chciałbym to podkreślić - wszystkie importowane produkty rolno-spożywcze muszą spełnić minimalne normy higieny i bezpieczeństwa, które spełniają nasi producenci.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 31629 zdań frazy food hygiene.Znalezione w 31,25 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.