Tłumaczenia na język polski:

 • hygiena żywności   
   
  dziedzina wiedzy stosowanej zajmująca się zasadami i metodami poprawy własności produktów żywnościowych
   
  That part of the science of hygiene that deals with the principles and methods of sanitation applied to the quality of foodstuffs, to their processing, preparation, conservation and consumption by man.
 • higiena żywienia   
 • higiena żywności   
 • stan sanitarny żywności   

Przykładowe zdania z "food hygiene", pamięć tłumaczeniowa

add example
Refunds should be granted only on products that are allowed to move freely in the Community and that bear the health mark as provided for in Article ‧(a) of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal originRefundacje wywozowe należy przyznawać tylko w odniesieniu do produktów, które są dopuszczone do swobodnego przepływu wewnątrz Wspólnoty i które posiadają znak jakości zdrowotnej zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. a) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
Bulgaria has been granted transitional periods by the Act of Accession of Bulgaria and Romania for compliance by certain milk processing establishments with the requirements of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal originAkt Przystąpienia Bułgarii i Rumunii przyznaje Bułgarii okresy przejściowe na osiągnięcie przez niektóre zakłady mleczarskie zgodności z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającego szczególne zasady higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
Whereas it is necessary to lay down the hygiene conditions in which wild game meat must be obtained, processed and inspected, in order to prevent food-borne infections or food poisoningistnieje konieczność określenia warunków higieny, jakie muszą towarzyszyć uzyskiwaniu, przetwarzaniu oraz kontrolowaniu dziczyzny, w celu zapobiegania zakażeniom przenoszonym przez pokarm lub zatruciom pokarmowym
Moreover, a future regulation of the European Parliament and of the Council on the hygiene of foodstuffs should cover specific elements necessary for prevention, control and monitoring of zoonoses and zoonotic agents and include specific requirements for the microbiological quality of foodPonadto przyszłe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych powinno obejmować szczególne elementy konieczne do zapobiegania zwalczania i monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz zawierać szczególne wymagania w odniesieniu do mikrobiologicznej jakości żywności
Experience gained in applying the food hygiene regulations of the European Parliament and of the Council (debate)Doświadczenia uzyskane podczas stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących higieny (debata)
Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on the hygiene of foodstuffs and Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin provide for certain structural requirements for establishments falling within the scope of those RegulationsRozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego określają niektóre wymagania strukturalne dla zakładów wchodzących w zakres tych rozporządzeń
Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin (OJ L ‧, ‧.‧.‧, pRozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
Therefore, we need to introduce improvements in the food hygiene regulation so that inspectors have more legal certainty and more legal powers.Dlatego też musimy poprawić rozporządzenie dotyczące higieny żywności, tak by inspektorzy mieli większość pewność prawną oraz większe kompetencje prawne.
amending Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council laying down specific hygiene rules for food of animal originzmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
aid to secure their integration or reintegration must have as its objective the promotion of sustainable production processes, and could include actions such as providing food aid, developing self-sufficiency by means of agricultural production, cattle farming and fish farming, developing infrastructure, setting up credit systems, basic education and vocational training and ensuring satisfactory health and hygiene standardspomoc w zapewnieniu ich integracji lub reintegracji musi mieć na celu promowanie zrównoważonych procesów produkcji oraz może obejmować takie działania jak dostarczanie pomocy żywnościowej, rozwijanie samowystarczalności przez podjęcie produkcji rolnej, hodowli bydła i hodowli ryb, rozwijanie infrastruktury, tworzenie systemów kredytowych, podstawową edukację i kształcenie zawodowe oraz zapewnienie zadowalających standardów zdrowotnych i sanitarnych
Eggs originating from flocks with unknown health status, that are suspected of being infected or that are infected with Salmonella serotypes for which a target for reduction has been set or which were identified as the source of infection in a specific human foodborne outbreak, may be used for human consumption only if treated in a manner that guarantees the destruction of all Salmonella serotypes with public health significance in accordance with Community legislation on food hygieneJaja pochodzące ze stad o nieznanym statusie zdrowotnym, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie zakażenia lub które są zakażone serotypami salmonelli, dla których ustalono docelowy poziom redukcji lub które określono jako źródło zakażenia w odniesieniu do konkretnego ogniska choroby ludzkiej przenoszonej przez żywność, mogą zostać przeznaczone do spożycia przez ludzi tylko w przypadku poddania ich obróbce w sposób gwarantujący wyeliminowanie wszystkich serotypów salmonelli mających znaczenie dla zdrowia publicznego, zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym dotyczącym higieny żywności
Member of the Commission. - Madam President, Commissioner Vassiliou has asked me to pass on her apologies for being unable to be present to speak on this oral question relating to the Commission report on experience gained from application of the food hygiene regulations.komisarz. - Pani przewodnicząca! Pani komisarz Vassiliou prosiła mnie o przekazanie przeprosin za to, że nie może być obecna, by wypowiedzieć się w sprawie tego pytania ustnego dotyczącego sprawozdania Komisji w sprawie doświadczeń uzyskanych podczas stosowania rozporządzeń dotyczących higieny żywności.
Products derived from such birds may be placed on the market for human consumption in accordance with Community legislation on food hygiene and, once applicable, part EProdukty otrzymane z takich ptaków mogą zostać wprowadzone do obrotu w celu spożycia przez ludzi zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym dotyczącym higieny żywności oraz z częścią E, od chwili jej obowiązywania
Whereas the adoption of specific rules for the products covered by this Directive is without prejudice to the adoption of rules on food hygiene and safety in general, on which the Commission has submitted a proposal for a framework Directiveprzyjęcie specjalnych przepisów wobec produktów objętych niniejszą dyrektywą pozostaje bez uszczerbku dla przyjęcia przepisów odnoszących się w sposób ogólny do higieny i bezpieczeństwa żywności, w odniesieniu do których Komisja przedstawiła wniosek dyrektywy ramowej
Regulation (EC) No ‧/‧ lays down specific rules for food business operators on the hygiene of food of animal originRozporządzenie (WE) nr ‧/‧ ustanawia szczególne przepisy w dziedzinie produktów pochodzenia zwierzęcego obowiązujące podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze
D ‧: Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ November ‧ repealing certain implementing acts concerning food hygiene and health conditions for the production and placing on the market of certain products of animal origin intended for human consumption (OJ L ‧, ‧.‧.‧, pD ‧: decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. uchylająca niektóre akty wykonawcze dotyczące higieny środków spożywczych i zasad sanitarnych regulujących produkcję i wprowadzanie do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
Foods, alcohol, or beauty and hygiene products?Żywność, alkohol czy kosmetyki i środki czystości?
adapting food production control standards in accordance with Decree No ‧ of ‧ May ‧ transposing Directives ‧/‧/EEC and ‧/‧/EC on the hygiene of foodstuffsdostosowanie do norm dotyczących kontroli w produkcji żywności, zgodnie z przepisami dekretu nr ‧ z ‧ maja ‧ r. wdrażającego dyrektywy ‧/‧/EWG i ‧/‧/WE w sprawie higieny produktów spożywczych
To support food sector business investments in tools or methods to allow the traceability and quality of products to be ensured or increased, and to promote these businesses' access to outside advice for making progress as regards the hygiene, safety and quality of foodstuffsWsparcie inwestycji przedsiębiorstw sektora żywności w ramach instrumentów lub metod pozwalających na zapewnienie lub poprawę identyfikacji produktów oraz promowanie korzystania przez te przedsiębiorstwa z pomocy zewnętrznej w celu dokonania postępu w zakresie higieny, bezpieczeństwa oraz jakości środków spożywczych
Training: organisation of courses on the HACCP own-check system for packaged honey; design and application of hygiene, traceability and HACCP prerequisites in agrifood undertakings; food safety certification systemskształcenie: organizacja kursów na temat systemu samokontroli HACCP dla miodu w pojemnikach, przygotowanie i wdrażanie przewidzianych wymogów w zakresie higieny i identyfikowalności oraz HACCP w przedsiębiorstwie rolno-spożywczym, certyfikacja systemów bezpieczeństwa żywności
Regulation (EC) No ‧/‧ lays down specific rules concerning the hygiene of food of animal originRozporządzenie (WE) nr ‧/‧ ustanawia szczegółowe przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
Regulation (EC) No ‧/‧ lays down general rules for food business operators on the hygiene of foodstuffs, taking account, inter alia, of procedures based on the principles of hazard analysis and critical control pointsRozporządzenie (WE) nr ‧/‧ ustanawia ogólne przepisy dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze w zakresie higieny środków spożywczych z uwzględnieniem między innymi procedur opartych na zasadach analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli
Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ December ‧ laying down animal health and public health requirements governing trade in and imports into the Community of products not subject to the said requirements laid down in specific Community rules referred to in Annex A(I) to Directive ‧/‧/EEC and, as regards pathogens, to Directive ‧/‧/EEC (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p. ‧), last amended by Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ repealing certain Directives concerning food hygiene and health conditions for the production and placing on the market of certain products of animal origin intended for human consumption and amending Council Directives ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC and Council Decision ‧/‧/EC (OJ L ‧, ‧.‧.‧, pDyrektywa Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt i zdrowia publicznego regulujące handel i przywóz do Wspólnoty produktów nieobjętych wyżej wymienionymi warunkami ustanowionymi w szczególnych zasadach wspólnotowych określonych w załączniku A rozdział ‧ do dyrektywy ‧/‧/EWG oraz w zakresie czynników chorobotwórczych do dyrektywy ‧/‧/EWG (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str. ‧) ostatnio zmieniona dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. uchylającą niektóre dyrektywy dotyczące higieny i warunków zdrowia przy produkcji i wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i zmieniającą dyrektywy Rady ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG oraz decyzję Rady ‧/‧/WE (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
Refunds should be granted only on products that are allowed to move freely in the Community and that bear the identification mark as provided for in Article ‧(b) of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal originRefundacje wywozowe należy przyznawać tylko w odniesieniu do produktów, które są dopuszczone do swobodnego przepływu wewnątrz Wspólnoty i które posiadają znak identyfikacyjny zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
contributory factors, for example, deficiencies in food processing hygieneczynniki sprzyjające, na przykład, uchybienia w zakresie higieny przy przetwórstwie żywności
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 31629 zdań frazy food hygiene.Znalezione w 7,625 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.