Tłumaczenia na język polski:

  • jak cię widzą, tak cię piszą   
     
    ludzi często ocenia się po ich wyglądzie i zachowaniu
     
    The outside appearance of a person reflects his personality.

Pozostałe znaczenia:

 
jak cię widzą, tak cię piszą
 
Something that appears beautiful or good is by definition beautiful or good.

Przykładowe zdania z "fine feathers make fine birds", pamięć tłumaczeniowa

add example
Fine Canavaro you are.No feathersCo z Ciebie za Canavaro... bez piór
The fact that we are able to adopt this package today is a fine feather in the cap of the Slovenian Presidency.Fakt, że możemy dziś przyjąć ten pakiet, stanowi wielki sukces prezydencji słoweńskiej.
This is a fine- looking bird, JudyJudy, ten ptak wygląda wyśmienicie
There we are, Mr. Baker, a very fine bird, as promisedProszę, panie Baker, piękny ptak dla pana
Take this fine bird to Bob Cratchit in CamdenZawieź go do Boba Cratchita do Camden Town.Tu masz dokładny adres
You' il make a fine chemist!Będziesz znakomitym chemikiem!
fines proportionate to the environmental damage, the value of the timber or timber products concerned and the tax losses and economic detriment resulting from the infringement, calculating the level of such fines in such way as to make sure that they effectively deprive those responsible of the economic benefits derived from their serious infringements, without prejudice to the legitimate right to exercise a profession, and gradually increasing the level of such fines for repeated serious infringementsgrzywny proporcjonalne do szkód dla środowiska, do wartości drewna lub produktów z drewna, których to dotyczy, oraz do strat w zakresie podatków i strat gospodarczych wynikających z naruszenia; poziom takich grzywien wylicza się w taki sposób, aby zapewnić skuteczne pozbawienie podmiotów, które są odpowiedzialne za naruszenia, korzyści ekonomicznych uzyskanych w wyniku dopuszczenia się przez nich poważnych naruszeń, bez uszczerbku dla uznanego prawa do wykonywania zawodu, oraz stopniowo zwiększa się poziom takich grzywien w przypadku ponownego poważnego naruszenia
It' il make your fine lines disappear and your face look ten yearsW przeciągu jednej nocy twoje zmarszczki...... znikną, a ty będziesz wyglądać ‧ lat młodziej-- "
whereas all registration of new newspapers has been stopped by the State authorities, trials of newspapers and journalists take place every day and many existing newspapers have received heavy fines which makes it impossible for them to continue publishingmając na uwadze, że władze państwowe wstrzymały rejestrację wszystkich nowych gazet; że każdego dnia odbywają się postępowania przeciwko wydawcom gazet i dziennikarzom, a wiele spośród istniejących pism obciążono karami uniemożliwiającymi ich dalsze wydawanie
You did fine, if it makes you feel betterŚwietnie pan sobie poradził
And I appeal to my colleagues in Fine Gael, who will be doing everything possible to make sure this government successfully achieves the ratification of the Lisbon Treaty through the referendum, to get out there and to sell the message, to engage with the people, to invest in the message in a PR machine that will ensure that we give Europe the answer that it actually deserves.I apeluję do moich kolegów w Fine Gael, którzy będą robić wszystko co w ich mocy, by dopilnować, że ten rząd doprowadzi do pomyślnej ratyfikacji traktatu lizbońskiego w drodze referendum, aby wyszli do ludzi z przesłaniem, skłaniali obywateli ku swoim racjom, inwestowali w komunikację z nimi i PR, dzięki czemu zagwarantujemy, że Europa otrzyma odpowiedź, na jaką rzeczywiście zasługuje.
Tomorrow we' il make sure everything works fine technicallyBrygada czeka jutro rano na twój sygnał na założenie podsłuchu
As you make the mistake of heading out onto the dance floor...... a fine, young chap stops you on your wayPopełniasz błąd i kierujesz się na parkiet.Piękny młodzieniec zatrzymuje cię po drodze
Within the category of very serious infringements, the scale of likely fines makes it possible to apply differential treatment to undertakings in order to take account of the effective economic capacity of the offenders to cause significant damage to competitionPrzy ustalaniu wysokości grzywny w kategorii bardzo poważnych naruszeń można zastosować zróżnicowane traktowanie przedsiębiorstw, aby uwzględnić rzeczywistą zdolność gospodarczą sprawców naruszenia do spowodowania znaczącej szkody dla konkurencji
Clearly she will make a fine queenBędzie z niej świetna Królowa
You' d make a fine adultMógłbyś w końcu dojrzeć
A deposit shall, as a rule, be converted by the Council, in accordance with Article ‧c, into a fine if two years after the decision to require the participating Member State concerned to make a deposit, the excessive deficit has in the view of the Council not been correctedDepozyt jest z zasady przekształcany zgodnie z art. ‧c ust. ‧ przez Radę w karę, jeżeli w dwa lata od wydania decyzji wzywającej dane uczestniczące Państwo Członkowskie do złożenia depozytu nadmierny deficyt nie zostanie w opinii Rady skorygowany
However, I believe it is right to make a few fine distinctions, in particular on linking airport charges to the cost of the services offered.Jednakże jestem zdania, że należy wprowadzić kilka wyraźnych rozróżnień, w szczególności w kwestii łączenia opłat lotniskowych z kosztami oferowanych usług.
That' s fine, Michael, go ahead, you make the arrangementsW porządku, Michael, zajmij się tym
Reference for a preliminary ruling- Krajský soud v Ostravě (Czech Republic)- Interpretation of Article ‧ of the Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Imposition of a fine on a Czech importing undertaking for making a customs declaration containing incorrect information, pursuant to Regulation (EEC) No ‧/‧ which had not yet been published in Czech in the Official Journal of the European UnionWniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Krajský soud v Ostravě (Republika Czeska)- Wykładnia art. ‧ aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U. L ‧ str. ‧)- Nałożenie grzywny na czeskie przedsiębiorstwo dokonujące przywozu ze względu na wskazanie nieprecyzyjnych danych w zgłoszeniu celnym, na podstawie rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧, które nie zostało uprzednio opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w języku czeskim
The national legislation in the construction sector which, on pain of a fine, requires principals and contractors, whenever they make payment to parties with whom they have entered into a contract who are not registered in Belgium, to withhold ‧ % of the amount billed and to pay it to the Belgian authorities, in order to ensure that any tax debts of those parties are paid or recovered, constitutes an obstacle to the freedom to provide services as provided for in Articles ‧ and ‧ ECRegulacja krajowa w sektorze budownictwa nakładająca na zleceniodawców i przedsiębiorców obowiązek potrącenia od każdej kwoty wypłacanej ich niezarejestrowanym w Belgii kontrahentom ‧ % wartości kwoty widniejącej na fakturze i następnego jej przekazania władzom belgijskim pod rygorem nałożenia grzywny, celem zagwarantowania zapłaty lub ściągnięcia zobowiązań podatkowych ciążących ewentualnie na tych kontrahentach, stanowi przeszkodę dla swobodnego świadczenia usług, o którym mowa w art. ‧ i ‧ WE
Within the category of very serious infringement, the scale of likely fines also makes it possible to set the fines at a level which ensures that they have sufficient deterrent effect, taking into account the size of each undertakingW ramach kategorii bardzo poważnych naruszeń, wielkość potencjalnych grzywien umożliwia także ustalenie grzywien na poziomie, który gwarantuje, że będą one miały wystarczający efekt odstraszający, biorąc pod uwagę wielkość każdego przedsiębiorstwa
Where such contributions have not been made to the association within a time-limit fixed by the Commission, the Commission may require payment of the fine directly by any of the undertakings whose representatives were members of the decision-making bodies concerned of the associationJeżeli składka taka nie zostanie wpłacona do związku w terminie wyznaczonym przez Komisję, Komisja może żądać zapłaty grzywny bezpośrednio od każdego przedsiębiorstwa, którego przedstawiciele byli członkami organów decyzyjnych związku
The specific character of this cheese has been described: its irregular cylindrical-discoidal form; its smooth, fine, almost non-existent rind which forms a compact mass with the inside; its kneaded body; its strong, persistent flavour and aroma that grow every time the curd is kneaded by the kneading machine; its composition that makes it one of Spain’s (and the world’s) driest and most protein-rich cheesesSzczególny charakter tego sera można opisać, jak następuje: nieregularny, dyskoidalno-cylindryczny kształt; delikatna, cienka i prawie nieistniejąca skórka, zwarta z masą wewnętrzną; wyrobiona struktura; wyrazisty i ostry smak oraz zapach, których intensywność rośnie przy każdym wyrabianiu masy serowej w mieszarce; skład, za sprawą którego jest to jeden z najbardziej suchych i bogatych w białko serów w Hiszpanii (i na świecie
I would just like to mention the amendments to make sure that there is no overlap with the Prüm Decision or questions relating to fine-tuning the liability provisions or to redefining and clarifying the term 'crisis situations' or an amendment referring to the possibility of obtaining funding for common projects.Pozwolę sobie wspomnieć poprawki, aby upewnić się, że nie doszło do pokrywania się z decyzją Prüm lub z kwestiami dotyczącymi harmonizacji postanowień o odpowiedzialności oraz redefinicji i wyjaśnienia terminu "sytuacje kryzysowe", jak też poprawki odnoszącej się do możliwości otrzymania funduszy na wspólne projekty.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 116261 zdań frazy fine feathers make fine birds.Znalezione w 23,141 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.