Tłumaczenia na język polski:

  • jak cię widzą, tak cię piszą   
     
    ludzi często ocenia się po ich wyglądzie i zachowaniu
     
    The outside appearance of a person reflects his personality.

Pozostałe znaczenia:

 
jak cię widzą, tak cię piszą
 
Something that appears beautiful or good is by definition beautiful or good.

Przykładowe zdania z "fine feathers make fine birds", pamięć tłumaczeniowa

add example
Fine Canavaro you are.No feathersCo z Ciebie za Canavaro... bez piór
The fact that we are able to adopt this package today is a fine feather in the cap of the Slovenian Presidency.Fakt, że możemy dziś przyjąć ten pakiet, stanowi wielki sukces prezydencji słoweńskiej.
This is a fine- looking bird, JudyJudy, ten ptak wygląda wyśmienicie
Take this fine bird to Bob Cratchit in CamdenZawieź go do Boba Cratchita do Camden Town.Tu masz dokładny adres
There we are, Mr. Baker, a very fine bird, as promisedProszę, panie Baker, piękny ptak dla pana
Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on protection against dumped imports from countries not members of the European Community must be interpreted as not precluding legislation of a Member State which provides for the imposition, in the event of an error in the tariff classification of goods imported into the customs territory of the European Union, of a fine equal to the total amount of the anti-dumping duties applicable to those goods, provided that the conditions in accordance with which the amount of the fine is to be set are analogous to those applicable to infringements of national law of a similar nature and importance and which make the penalty effective, proportionate and dissuasive, a matter which it is for the referring court to determineWykładni art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej należy dokonywać w ten sposób, iż nie sprzeciwia się on przepisom państwa członkowskiego przewidującym w przypadku błędu w klasyfikacji taryfowej towaru wwiezionego na obszar celny Unii zastosowaniu grzywny w wysokości równej kwocie całości mających zastosowanie ceł antydumpingowych, o ile jej kwota zostaje określona na warunkach analogicznych do warunków przewidzianych w prawie krajowym w przypadku naruszeń o tym samym charakterze i powadze, i które pozwalają, by sankcja była skuteczna, proporcjonalna i odstraszająca, czego ocena należy do sądu krajowego
Such regulations shall be designed in particular: to ensure compliance with the prohibitions laid down in Article III-161(1) and in Article III-162 by making provision for fines and periodic penalty payments;Rozporządzenia te mają na celu w szczególności: zapewnienie poszanowania zakazów, o których mowa w artykule III-161 ustęp 1 i w artykule III-162 przez wprowadzenie grzywien i okresowych kar pieniężnych,
In the alternative the appellant submits that the Court of First Instance failed to take account of all the elements of the decision which it annulled in making a reduction of the fine on the grounds of attenuating circumstancesTytułem żądania ewentualnego wnosząca odwołanie podnosi, że Sąd Pierwszej Instancji nie uwzględnił wszystkich elementów decyzji, której nieważność stwierdził, w związku z obniżeniem grzywny z tytułu okoliczności łagodzących
By Odin, she' d make a fine Viking queenPrzez Odyna, będzie niezłą królową wikingów
They have to obtain additional allowances to make up the shortfall in the following year , are named and shamed ‘ ’ by having their names published , and must pay a dissuasive fine for each excess tonne of CO2 emitted .Będą musiały uzyskać dodatkowe zezwolenia , aby nadrobić powstały niedobór w następnym roku , ich nazwy zostaną podane do publicznej wiadomości i zapłacą wysoką grzywnę za każdą tonę wyemitowanego dwutlenku węgla ponad limit .
Needed stitches, a few scrapes, bruises, and we' re doing a keep overnight to make sure there' s no concussion...... but he should be finePotrzebował kilku szwów, ma kilka zadrapań, stłuczeń...... a po nocnym dyżurze nabierzemy pewności, że nie ma wstrząsu mózgu...... ale powinno być dobrze
Fine, we' il make itDobra.Damy radę
I would especially like to emphasise the fine work of the Commission in the whole process of common decision-making and its commitment to the effective support and guidance of the Member States in all questions relating to the implementation of the new directive.Szczególnie chciałbym podkreślić doskonałą pracę Komisji w czasie całego procesu wspólnej procedury decyzyjnej oraz jej zobowiązanie do skutecznego wspierania i pomocy państwom członkowskim w przypadku wszystkich pytań dotyczących wdrażania tej nowej dyrektywy.
We cannot make people promises and act as if we have a solution and everything is magically going to be fine; quite apart from anything else, the people would one day be bitterly disappointed when they realised that it does not work that way.Nie możemy składać ludziom obietnic i zachowywać się, jak gdybyśmy mieli rozwiązanie, dzięki któremu wszystko w magiczny sposób zmierza ku szczęśliwemu rozwiązaniu: abstrahując od wszystkiego, ludzie byliby pewnego dnia gorzko rozczarowani widząc, że nie jest tak, jak się spodziewali.
in the alternative, in the event that point ‧ of the application is dismissed, amend Article ‧(g) and (h) of the decision in such a way as to make SKW Stahl-Metallurgie GmbH jointly and severally liable for the full amount of the fine imposed on the applicantsposiłkowo, na wypadek oddalenia pierwszego z żądań, zmiana art. ‧ lit. g) i h) decyzji w ten sposób, aby spółkę SKW Stahl-Metallurgie GmbH uznać odpowiedzialną solidarnie za zapłatę całej kwoty grzywny nałożonej na skarżące
Within the category of very serious infringements, the scale of likely fines makes it possible to apply differential treatment to undertakings in order to take account of differences in their effective economic capacity to cause significant damage to competitionW ramach kategorii bardzo poważnych naruszeń skala możliwych grzywien umożliwia zróżnicowane traktowanie przedsiębiorstw, z uwzględnieniem rzeczywistej zdolności ekonomicznej poszczególnych przedsiębiorstw do wyrządzenia znacznych szkód w zakresie konkurencji
in the alternative, make an appropriate reduction in the fine imposed on the applicant in Article ‧ of the decisionewentualnie odpowiednie obniżenie kwoty grzywny nałożonej na skarżącą w art. ‧ decyzji
Fine, you take your glands, and your medallions, and make love for once, freelyW porządku, zabierz swoje gruczoły i swoje medaliony, i kochaj się chociaż raz, wolna
The Committee believes that the fact that the benefits outweigh the costs is a key advantage of the project; it will make it possible to avoid duplication and fine-tune Community policies, as well as providing information for the publicZdaniem Komitetu, stosunek kosztów do korzyści wypada dla projektu korzystnie; pozwoli on uniknąć dublowania wysiłków oraz dopracować polityki wspólnotowe i informacje przeznaczone dla ogółu społeczeństwa
If the EU is actually going to live up to the many fine words spoken in connection with our targets for the climate and the environment, it is crucial that we politicians take responsibility and make the difficult decisions of behalf of our electorate.Jeśli UE ma rzeczywiście sprostać tym wszystkim pięknym słowom wypowiadanym w związku z naszymi celami dotyczącymi klimatu i środowiska, to kluczową sprawą jest, abyśmy my politycy wzięli na siebie odpowiedzialność i podjęli trudne decyzje w imieniu naszego elektoratu.
In conclusion, what makes the Lingot typical of the region is use of a seed perfectly adapted to its soil and weather conditions and traditional cultivation and drying methods, which give it a fine, soft skin, and a soft, melt-in-the-mouth textureTak więc można stwierdzić, że uprawa fasoli lingot jest typowa dla regionu z racji użycia nasion doskonale dostosowanych do warunków glebowych i klimatycznych regionu, co w połączeniu z tradycyjnymi metodami uprawy i suszenia sprawia, że skóra fasoli jest cienka i delikatna, a jej konsystencja miękka i rozpływająca się w ustach
It will determine whether they need to be fine tuned as globalisation increasingly makes its presence felt .Określi , czykonieczne będzie ich udoskonalenie w miarę coraz wyraźniejszego zarysowywania się globalizacji
The amount of the fine , which may be up to 10 % of the worldwide turnover in the business year preceding the adoption of the decision making a finding of infringement of each of the undertakings participating in the infringement , is determined in the light of the gravity and the duration of the infringement .Wyso- kość grzywien , która może sięgać 10 % światowego obrotu uzyskanego w roku obrotowym poprzedzającym przyjęcie decyzji w sprawie stwierdzenia naruszenia dla każdego z przedsiębiorstw , które uczestniczyły w tym naruszeniu , ustala się , uwzględniając ciężar i czas trwania naruszenia .
She will make a fine match for my son.Będzie doskonałą żoną dla mojego syna.
Clear as you will make a fine queenBędzie z niej świetna królowa
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 123143 zdań frazy fine feathers make fine birds.Znalezione w 44,429 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.