Tłumaczenia na język polski:

  • jak cię widzą, tak cię piszą   
     
    ludzi często ocenia się po ich wyglądzie i zachowaniu
     
    The outside appearance of a person reflects his personality.

Pozostałe znaczenia:

 
jak cię widzą, tak cię piszą
 
Something that appears beautiful or good is by definition beautiful or good.

Przykładowe zdania z "fine feathers make fine birds", pamięć tłumaczeniowa

add example
Give me a happy ending// every time// We' il kiss and make up// That' s a very peaceful sign// Give me a happy ending// every time// Don' t be unhappy// everything will work out... fine// Everything will work out fine// Give me a happy ending// every time// We' il kiss and make up// That' s a very peaceful sign// Give me a happy ending// every time// Don' t be unhappy// everything will work out fine// Give me a happy ending// every time// We' il kiss and make up// That' s a very peaceful signSpraw mi szczęśliwe zakończenie// za każdym razem// Pogodzimy się// i będziemy znowu przyjaciółmi// To jest naprawdę pojednawczy znak// Spraw mi szczęśliwe zakończenie// za każdym razem// Nie bądź nieszczęśliwy// Wszystko ułoży się... dobrze// Wszystko ułoży się dobrze// Spraw mi szczęśliwe zakończenie// za każdym razem// Pogodzimy się// i będziemy znowu przyjaciółmi// To jest naprawdę pojednawczy znak// Spraw mi szczęśliwe zakończenie// za każdym razem// Nie bądź nieszczęśliwy// Wszystko ułoży się dobrze// Spraw mi szczęśliwe zakończenie// za każdym razem// Pogodzimy się// i będziemy znowu przyjaciółmi// To jest naprawdę pojednawczy znak
fines proportionate to the environmental damage, the value of the timber or timber products concerned and the tax losses and economic detriment resulting from the infringement, calculating the level of such fines in such way as to make sure that they effectively deprive those responsible of the economic benefits derived from their serious infringements, without prejudice to the legitimate right to exercise a profession, and gradually increasing the level of such fines for repeated serious infringementsgrzywny proporcjonalne do szkód dla środowiska, do wartości drewna lub produktów z drewna, których to dotyczy, oraz do strat w zakresie podatków i strat gospodarczych wynikających z naruszenia; poziom takich grzywien wylicza się w taki sposób, aby zapewnić skuteczne pozbawienie podmiotów, które są odpowiedzialne za naruszenia, korzyści ekonomicznych uzyskanych w wyniku dopuszczenia się przez nich poważnych naruszeń, bez uszczerbku dla uznanego prawa do wykonywania zawodu, oraz stopniowo zwiększa się poziom takich grzywien w przypadku ponownego poważnego naruszenia
The fact that we are able to adopt this package today is a fine feather in the cap of the Slovenian Presidency.Fakt, że możemy dziś przyjąć ten pakiet, stanowi wielki sukces prezydencji słoweńskiej.
Fine Canavaro you are.No feathersCo z Ciebie za Canavaro... bez piór
Skins and other parts of birds, with their feathers or down, feathers and parts of feathers (whether or not with trimmed edges) and down, not further worked than cleaned, disinfected or treated for preservation; powder and waste of feathers or parts of feathersSkóry i pozostałe części ptaków z ich piórami lub puchem, pióra i części piór (nawet z przystrzyżonymi końcami) oraz puch, nie bardziej obrobione niż oczyszczone, zdezynfekowane lub zakonserwowane; proszek i odpadki piór lub części piór
Fresh poultry meat/fresh ratite meat/fresh meat of wild feathered game/fresh meat of farmed feathered game/meat product consisting of, or containing meat of poultry, ratites, farmed or wild feathered game meat/meat preparation consisting of, or containing meat of poultry, ratites, farmed or wild feathered game meat/raw pet food and unprocessed feed material containing any parts of poultry, ratites, farmed or wild feathered game obtained from birds slaughtered before ‧ January ‧ and in accordance with Article ‧ of Commission Decision ‧/‧/ECŚwieże mięso drobiowe/świeże mięso z ptaków bezgrzebieniowych/świeże mięso z dzikich ptaków łownych/świeże mięso z ptaków łownych hodowlanych/wyroby mięsne składające się z lub zawierające mięso drobiowe, mięso z ptaków bezgrzebieniowych, dzikich lub hodowlanych ptaków łownych/przetwory mięsne składające się z lub zawierające mięso drobiowe, mięso ptaków bezgrzebieniowych, mięso z dzikich lub hodowlanych ptaków łownych otrzymane z ptaków ubitych przed dniem ‧ stycznia ‧ r. i zgodnie z art. ‧ ust. ‧ decyzji Komisji ‧/‧/WE (niniejsza decyzja
Fresh poultry meat/fresh ratite meat/fresh meat of wild feathered game/fresh meat of farmed feathered game/meat product consisting of, or containing meat of poultry, ratites, farmed or wild feathered game meat/meat preparation consisting of, or containing meat of poultry, ratites, farmed or wild feathered game meat/raw pet food and unprocessed feed material containing any parts of poultry, ratites, farmed or wild feathered game obtained from birds slaughtered before ‧ August ‧ and in accordance with Article ‧ of Commission Decision ‧/‧/ECŚwieże mięso drobiowe/świeże mięso z ptaków bezgrzebieniowych/świeże mięso z dzikich ptaków łownych/świeże mięso z hodowlanych ptaków łownych/wyroby mięsne składające się z lub zawierające mięso drobiowe, mięso z ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych lub dzikich ptaków łownych/przetwory mięsne składające się z lub zawierające mięso drobiowe, mięso z ptaków bezgrzebieniowych, mięso z hodowlanych lub dzikich ptaków łownych/surowa karma dla zwierząt domowych oraz nieprzetworzone surowce paszowe zawierające jakiekolwiek części drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych lub dzikich ptaków łownych otrzymane z ptaków ubitych przed dniem ‧ sierpnia ‧ r. zgodnie z art. ‧ ust. ‧ decyzji Komisji ‧/‧/WE
Fresh poultry meat/fresh ratite meat/fresh meat of wild feathered game/fresh meat of farmed feathered game/meat product consisting of, or containing meat of poultry, ratites, farmed or wild feathered game meat/meat preparation consisting of, or containing meat of poultry, ratites, farmed or wild feathered game meat/raw pet food and unprocessed feed material containing any parts of poultry, ratites, farmed or wild feathered game obtained from birds slaughtered before ‧ August ‧ and in accordance with Article ‧ of Commission Decision ‧/‧/ECŚwieże mięso drobiowe/świeże mięso z ptaków bezgrzebieniowych/świeże mięso z dzikich ptaków łownych/świeże mięso z hodowlanych ptaków łownych/wyroby mięsne składające się z mięsa drobiowego lub je zawierające, mięso z ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych lub dzikich ptaków łownych/przetwory mięsne składające się z mięsa drobiowego lub je zawierające, mięso z ptaków bezgrzebieniowych, mięso z hodowlanych lub dzikich ptaków łownych/surowa karma dla zwierząt domowych oraz nieprzetworzone surowce paszowe zawierające jakiekolwiek części drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych lub dzikich ptaków łownych otrzymane z ptaków ubitych przed dniem ‧ sierpnia ‧ r. zgodnie z art. ‧ ust. ‧ decyzji Komisji ‧/‧/WE
♪ Blue canary in the outlet by the light switch ♪ ♪ who watches over you ♪ ♪ make a little birdhouse in your soul ♪ ♪ not to put too fine a point on it ♪ ♪ say I' m the only bee in your bonnet ♪ ♪ make a little birdhouse in your soul ♪ ♪ and while you' re at it ♪ ♪ leave the night light on inside the birdhouse in your soul ♪ ♪ not to put too fine a point on it ♪ ♪ say I' m the only bee in your bonnet ♪ ♪ make a little birdhouse in your soul ♪Blue canary in the outlet by the light switch who watches over you make a little birdhouse in your soul not to put too fine a point on it say I' m the only bee in your bonnet make a little birdhouse in your soul and while you' re at it
Fresh meat of wild feathered game/meat product consisting of, or containing meat of wild feathered game/meat preparation consisting of, or containing meat of wild feathered game/raw pet food and unprocessed feed material containing any parts of wild feathered game obtained from birds hunted before ‧ AugustŚwieże mięso z dzikich ptaków łownych/produkt mięsny składający się z lub zawierający mięso z dzikich ptaków łownych/wyrób mięsny składający się z lub zawierający mięso z dzikich ptaków łownych/surowa karma dla zwierząt domowych oraz nieprzetworzone surowce paszowe zawierające jakiekolwiek części dzikich ptaków łownych otrzymane z ptaków upolowanych przed dniem ‧ sierpnia ‧ r
Fresh poultry meat/fresh ratite meat/fresh meat of wild feathered game/fresh meat of farmed feathered game/meat product consisting of, or containing meat of, poultry, ratites, farmed or wild feathered game meat/meat preparation consisting of, or containing meat of, poultry, ratites, farmed or wild feathered game meat obtained from birds slaughtered before ‧ November ‧ in accordance with Article ‧ of Decision ‧/‧/ECŚwieże mięso z drobiu/świeże mięso z ptaków bezgrzebieniowych/świeże mięso z dzikich bądź hodowlanych ptaków łownych/wyrób mięsny składający się z lub zawierający mięso z drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, dzikich bądź hodowlanych ptaków łownych/preparat mięsny składający się z lub zawierający mięso z drobiu ptaków bezgrzebieniowych, dzikich bądź hodowlanych ptaków łownych, uzyskane z ptactwa ubitego przed dniem ‧ listopada ‧ r. zgodnie z art. ‧ ust. ‧ decyzji ‧/‧/WE
The following is added to make the reference to the types of soil more precise: ‧ % of fine elements of less than ‧ microns (clay plus fine siltSzczegółowe informacje na temat rodzajów gleb z dodatkiem ‧ % stanowią elementy mniejsze niż ‧ mikronów (glina oraz drobne muły
Within the category of very serious infringements, the scale of likely fines also makes it possible to set the fines at a level which ensures that they have sufficient deterrent effect, taking into account the size of each undertakingSystem grzywien nakładanych za bardzo poważne naruszenia pozwala na ustalenie ich wysokości na takim poziomie, aby zapewnić ich dostateczny skutek odstraszający, przy uwzględnieniu wielkości poszczególnych przedsiębiorstw
the lack of a statement of reasons and an infringement of the Guidelines on the method of setting fines as well as an infringement of the principles of legitimate expectations and sound administration inasmuch as there are gaps in the decision making it impossible to understand the method applied by the Commission to calculate the finesbraku uzasadnienia i naruszeniu wytycznych w sprawie metody ustalania grzywien, a także zasad ochrony uzasadnionych oczekiwań i dobrej administracji ze względu na to, że zaskarżona decyzja ma braki pociągające za sobą niemożność zrozumienia zastosowanej przez Komisję metodologii obliczania grzywien
An undertaking wishing to benefit from a reduction of a fine must make a formal application to the EFTA Surveillance Authority and it must present it with sufficient evidence of the alleged cartel to qualify for a reduction of a fine in accordance with point of this NoticePrzedsiębiorstwo pragnące skorzystać ze zmniejszenia grzywny musi złożyć formalny wniosek do Urzędu Nadzoru EFTA oraz przedstawić wraz z nim wystarczające dowody istnienia domniemanego kartelu, aby zakwalifikować się do zmniejszenia grzywny zgodnie z pkt ‧ niniejszego zawiadomienia
Within the category of very serious infringements, the scale of fines applicable makes it possible to treat firms differently in order to take account of the effective economic capacity of the offenders to impair competition significantly, as well as to set the fine at a level that ensures sufficient deterrenceW grupie naruszeń rażących, rozpiętość możliwych grzywien pozwala na traktowanie przedsiębiorców w sposób wyraźnie zróżnicowany, aby uwzględnić rzeczywisty potencjał gospodarczy sprawców naruszenia do wyrządzenia znaczącej szkody wolnej konkurencji oraz aby móc ustalić wysokość kary na poziomie zapewniającym jej działanie zniechęcające
Within the category of very serious infringements, the proposed scale of likely fines makes it possible to apply differential treatment to undertakings in order to take account of the effective economic capacity of the offenders to cause significant damage to competition and to set the fine at a level which ensures it has sufficient deterrent effectW ramach kategorii bardzo poważnych naruszeń proponowana skala możliwych grzywien umożliwia zastosowanie zróżnicowanego traktowania wobec przedsiębiorstw, aby tym samym uwzględnić rzeczywiste możliwości gospodarcze winnych naruszeń powodujących szkody w zakresie konkurencji oraz aby ustalić grzywnę na poziomie zapewniającym odpowiedni efekt odstraszający
He also said he had an apartment, a car, he told me the make. That he’d taken up tennis again. That he was fine, everything was fine. That he sent his fondest love. He didn’t mention the war, or our elder brother.Pisał mi też, że ma mieszkanie, auto, podał markę. Że znów zaczął grać w tenisa, że ma się dobrze, że wszystko idzie dobrze, że mnie całuje tak, jak mnie kocha, bardzo mocno. Nie pisał o wojnie ani o starszym bracie.
Within the category of very serious infringement, the scale of likely fines also makes it possible to set the fines at a level which ensures that they have sufficient deterrent effect, taking into account the size of each undertakingW ramach kategorii bardzo poważnych naruszeń, wielkość potencjalnych grzywien umożliwia także ustalenie grzywien na poziomie, który gwarantuje, że będą one miały wystarczający efekt odstraszający, biorąc pod uwagę wielkość każdego przedsiębiorstwa
In support of this submission it pleads infringement of the proportionality principle in determining the initial amount of the fine, in determining the factor applied to make the fine a sufficient deterrent and in determining the multiplying factor based on the duration of the breachW uzasadnieniu tego twierdzenia strona skarżąca powołuje się na naruszenie zasady proporcjonalności w odniesieniu do określania początkowej kwoty grzywny, czynników służących określeniu grzywny na poziomie dostatecznie zniechęcającym oraz w odniesieniu do określenia mnożnika w związku z okresem trwania naruszenia
Within the category of very serious infringements, the scale of likely fines also makes it possible to set the fines at a level which ensures that they have sufficient deterrent effect, taking into account the size of each undertakingW ramach kategorii bardzo poważnych naruszeń, skala możliwych grzywien pozwala na nałożenie grzywien na poziomie, który zapewni odpowiedni skutek odstraszający kar, biorąc pod uwagę wielkość każdego przedsiębiorstwa
Within the category of very serious infringements, the scale of likely fines makes it possible to apply differential treatment to undertakings in order to take account of the effective economic capacity of the offenders to cause significant damage to competition, as well as to set the fine at a level which ensures that it has sufficient deterrent effectSystem grzywien nakładanych za bardzo poważne naruszenia pozwala na zastosowanie zróżnicowanego traktowania przedsiębiorstw, tak aby uwzględniona została efektywna zdolność gospodarcza przedsiębiorstwa dopuszczającego się naruszenia przepisów do spowodowania znaczącego zakłócenia konkurencji, oraz aby poziom grzywny posiadał wystarczający skutek odstraszający
Within the category of very serious infringements, the scale of likely fines also makes it possible to set the fines at a level which ensures that they have sufficient deterrent effect, taking into account the size of each undertakingW kategorii bardzo poważnych naruszeń skala możliwych grzywien umożliwia również ustalenie grzywien na poziomie, który zapewni, że będą one miały dostateczny efekt odstraszający, przy uwzględnieniu wielkości poszczególnych przedsiębiorstw
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 116261 zdań frazy fine feathers make fine birds.Znalezione w 24,713 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.