Tłumaczenia na język polski:

  • płeć piękna   
     
    lit. literacko kobiety

Pozostałe znaczenia:

 
przest. przestarzałe, przestarzały zbiorowo o kobietach; polski odpowiednik płeć piękna
 
(idiomatic, dated, now sometimes offensive) Women collectively.
 
women

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "fair sex", pamięć tłumaczeniowa

add example
They are pleased to invite you to a great European Championship and are hoping for fair play and fair sex.Miło im jest zaprosić państwa na wspaniałe Mistrzostwa Europy i mamy nadzieję na uczciwą grę i uczciwy seks.
The current tendency to assign male and female attributes to individual academic disciplines is detrimental to a fair balance between the sexes.Obecna tendencja do przypisywania męskich i żeńskich atrybutów poszczególnym dziedzinom nauki jest szkodliwa dla sprawiedliwej równowagi pomiędzy płciami.
If we take gender equality seriously, how can we possibly entertain the notion that a country with such an attitude to the fair sex could be part of a civilised Europe.Jeśli traktujemy równość płci poważnie, to jak możemy brać pod uwagę ewentualność, że kraj, w którym panuje takie podejście do płci pięknej, może być częścią cywilizowanej Europy?
Unbroken Famme Fatale or the Unfulfilled Fair Sex?The analysisof Scarlett's O'Hara's Personality against a Background of Profound Domestic Changes in AmericaNiezłomna famme fatale czy niespełniona płeć słaba? Analiza osobowości Scarlett O'Hary w tle głębokich przemian wewnętrznych Ameryki
draftsman of the opinion of the Committee on Women's Rights and Gender Equality. - (DE) Madam President, Commissioner, in sport - and we are talking about fairness here - no distinctions can be made between the sexes; women must be treated equally.sprawozdawczyni komisji opiniodawczej Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. - (DE) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! W sporcie - i mówimy tu o sprawiedliwości - nie można czynić rozróżnień ze względu na płeć; kobiety muszą być traktowane tak samo jak mężczyźni.
Yeah, I' d say there' d be a fair amount of sex involvedTak, seks na pewno wchodzi w rachubę
The first comic offshoot of the series came with The Invisible Woman, in which the fair sex was given an equal opportunity not to be noticedThe lnvisible W o man to pierwsza parodia serii.W tym filmie to płeć piękna staje się niewidzialna
From this perspective, pension and health reforms at the national level must be fair to both sexes.Z tej perspektywy reformy emerytur i ochrony zdrowia na poziomie krajowym muszą być sprawiedliwe dla obu płci.
The metadata shall report on the relevant legal basis in the Member State concerning opposite-sex and same-sex marriages, the minimum age for marriages, opposite-sex and same-sex registered partnerships, and the possibility to divorce or legally separateMetadane wskazują podstawy prawne w danym państwie członkowskim dotyczące małżeństw osób przeciwnej i tej samej płci, minimalnego wieku wymaganego do zawarcia małżeństwa, związków partnerskich osób przeciwnej i tej samej płci oraz możliwości rozwodu lub prawnej separacji
The reason why Hollywood films killed us in Britain was they had so much sex, they' ve got sex, sex, sexPowodem dla którego Hollywoodzkie filmy zabijają nas w Brytanii jest duża ilość seksu, zawierają sex, sex, sex
He says sex, all right, he draws a picture of a car, a house, sex, sex, sexOn odpowiada sex, ok, teraz rysuje samochód, sex, sex
whereas Fair Trade products are marketed under two different routes: the integrated route, whereby products (mainly crafts) are imported via Fair Trade organisations and distributed mainly in specialised Fair Trade shops (worldshops), and the labelling route, whereby goods are labelled by specialised Fair Trade certification agencies to certify that their production chains respect Fair Trade principlesmając na uwadze, że produkty sprawiedliwego handlu są wprowadzane na rynek dwoma drogami: zintegrowaną drogą, gdy produkty (głównie wyroby rzemieślnicze) są importowane za pośrednictwem organizacji sprawiedliwego handlu i dystrybuowane w specjalistycznych sklepach sprawiedliwego handlu (Worldshops), oraz drogą etykietowania, gdy towary są etykietowane przez wyspecjalizowane agencje certyfikacji sprawiedliwego handlu, co stanowi certyfikat, że ich sieci produkcyjne respektują zasady sprawiedliwego handlu
If an entity is unable to determine reliably the fair value of an embedded derivative on the basis of its terms and conditions (for example, because the embedded derivative is based on an unquoted equity instrument), the fair value of the embedded derivative is the difference between the fair value of the hybrid (combined) instrument and the fair value of the host contract, if those can be determined under this StandardJeśli jednostka nie jest w stanie wiarygodnie wycenić wartości godziwej wbudowanego instrumentu pochodnego na podstawie postanowień i warunków umowy (np. dlatego, że wbudowany instrument pochodny jest powiązany z instrumentem kapitałowym nienotowanym na aktywnym rynku), to wartość godziwą wbudowanego instrumentu pochodnego stanowi różnica pomiędzy wartością godziwą instrumentu hybrydowego (łącznego) i wartością godziwą umowy zasadniczej, jeśli wartości te mogą być wiarygodnie ustalone zgodnie z niniejszym standardem
Conversely, if the fair values of the settlement alternatives differ, the fair value of the equity component usually will be greater than zero, in which case the fair value of the compound financial instrument will be greater than the fair value of the debt componentInaczej wygląda sytuacja, gdy wartości godziwe alternatyw rozliczenia się różnią – w takim przypadku wartość godziwa elementu kapitałowego będzie zazwyczaj większa od zera, co sprawi, że wartość godziwa złożonego instrumentu finansowego będzie większa od wartości godziwej elementu dłużnego (zobowiązania finansowego
If an entity is unable to determine reliably the fair value of an embedded derivative on the basis of its terms and conditions (for example, because the embedded derivative is based on an unquoted equity instrument), the fair value of the embedded derivative is the difference between the fair value of the hybrid instrument and the fair value of the host contract, if those can be determined under this StandardJeśli jednostka nie jest w stanie wiarygodnie wycenić wartości godziwej wbudowanego instrumentu pochodnego na podstawie postanowień i warunków umowy (np., dlatego, że wbudowany instrument pochodny jest powiązany z instrumentem kapitałowym nienotowanym na aktywnym rynku), to wartość godziwą wbudowanego instrumentu pochodnego stanowi różnica pomiędzy wartością godziwą instrumentu łącznego i wartością godziwą umowy zasadniczej, jeśli wartości te mogą być wiarygodnie ustalone zgodnie z niniejszym standardem
whether the fair values recognised or disclosed in the financial statements are determined in whole or in part using a valuation technique based on assumptions that are not supported by prices from observable current market transactions in the same instrument (ie without modification or repackaging) and not based on available observable market data. For fair values that are recognised in the financial statements, if changing one or more of those assumptions to reasonably possible alternative assumptions would change fair value significantly, the entity shall state this fact and disclose the effect of those changes. For this purpose, significance shall be judged with respect to profit or loss, and total assets or total liabilities, or, when changes in fair value are recognised in equity, total equityczy wartości godziwe ujęte lub ujawnone w sprawozdaniu finansowym ustala się, w całości lub częściowo, wykorzystując technikę wyceny opartą na założeniach, których nie potwierdzają ceny weryfikowalnych bieżących transakcji rynkowych dotyczących tego samego instrumentu (tzn. bez zmian ani restrukturyzacji), a nie opartą na dostępnych weryfikowalnych danych rynkowych; w przypadku wartości godziwych niewykazanych w sprawozdaniu finansowym- jeżeli zmiana jednego lub więcej z tych założeń i przyjęcie innych racjonanlych możliwych założeń alternatywnych spowodowałoby istotną zmianę wartości godziwej- jednostka zobowiązana jest wskazać ten fakt i ujawnić skutki przedmiotowych zmian; dla tego celu istotność ustala się w odniesieniu do wyniku finansowego oraz do aktywów lub zobowiązań ogółem, lub- w przypadku gdy zmiany wartości godziwej ujmowane są w kapitale własnym- do kapitału własnego ogółem
on the basis that those services concern the temporary provision of stands to clients presenting their goods and services at fairs and exhibitions which is normally preceded by the drawing up of a design and visualisation of the stand and, possibly, transportation of parts of the stand and its assembly at the place where the fair or exhibition is organised, and the service supplier’s clients exhibiting their goods or services pay separately to the organiser of the relevant event fees for the very possibility of participating in the fair or exhibition which cover utility, fair infrastructure and media service costs and so forthprzy przyjęciu założenia, że usługi te dotyczą czasowego udostępniania stoisk klientom prezentującym swoją ofertę na targach i wystawach, które zazwyczaj poprzedza sporządzenie projektu i wizualizacji stoiska oraz ewentualny transport elementów stoiska i jego montaż w miejscu organizacji targów lub wystawy, a klienci usługodawcy wystawiający swoje towary lub usługi, uiszczają odrębnie organizatorowi danej imprezy opłaty za samą możliwość udziału w targach czy w wystawie, które obejmują koszty mediów, infrastruktury targowej, obsługi medialnej itp
With special reference to participation in trade fairs, Article ‧(b) of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ January ‧ on the application of Articles ‧ and ‧ of the EC Treaty to de minimis aid provides that aid for participation in trade fairs is only admissible if it does not exceed ‧ % of the eligible costs and for the first participation by an SME in a particular fair or exhibition, while the tax incentive in question concerns all companies and all costs associated with taking part in any trade fairs abroadW szczególności w odniesieniu do uczestnictwa w imprezach wystawienniczo-targowych, art. ‧ lit. b) rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie zastosowania art. ‧ i ‧ Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis stanowi, że o środki pomocowe na uczestnictwo w targach można się ubiegać tylko wtedy, gdy nie przekraczają one ‧ % kosztów kwalifikujących się do pomocy i dotyczą uczestnictwa po raz pierwszy w danej imprezie targowej lub wystawienniczej, podczas gdy analizowana zachęta podatkowa dotyczy wszystkich przedsiębiorstw i wszystkich kosztów związanych z uczestnictwem w jakiejkolwiek zagranicznej imprezie wystawienniczo-targowej
Believes that fair trade is an important tool in building sustainable trade with fair returns for producers in the developing world; calls on the Commission to respond to Parliament's abovementioned resolution on fair trade and development with a recommendation to support fair trade as outlined in paragraphs ‧ and ‧ of that resolutionwyraża przekonanie, że sprawiedliwy handel jest ważnym narzędziem w budowaniu w krajach rozwijających się zrównoważonego handlu przynoszącego sprawiedliwe dochody producentom; wzywa Komisję, by udzieliła odpowiedzi na powyższą rezolucję Parlamentu w sprawie sprawiedliwego handlu i rozwoju w postaci, przyjmując zalecenie w sprawie sprawiedliwego handlu, tak jak zaznaczono to w ust. ‧ i ‧ rzeczonej rezolucji
When the entity measures the change in the fair value of a prepayable item in accordance with paragraph AG‧(g), a change in interest rates affects the fair value of the prepayable item in two ways: it affects the fair value of the contractual cash flows and the fair value of the prepayment option that is contained in a prepayable itemW przypadku pomiaru zmiany wartości godziwej pozycji podlegającej przedpłatom zgodnie z paragrafem OS‧ g), zmiana stóp procentowych wywiera wpływ na przedpłacaną pozycję na dwa sposoby: wpływa na wartość godziwą umownych przepływów pieniężnych oraz na wartość godziwą opcji przed płaty wbudowaną w przedpłacaną pozycję
Well, I mean at first, it was just sex, sex, sex, in all rooms of the house at all times of the day!Na początku był tylko ciągły seks w każdym pokoju przez cały dzień, ale ...
Condemns any policy of sex discrimination and repression such as that effective in Cuba to date and welcomes the educational campaigns on sex discrimination that are currently implemented by the Cuban national centre for sex educationpotępia wszelką politykę dyskryminowania ze względu na płeć i represji w formie stosowanej do tej pory na Kubie oraz z zadowoleniem przyjmuje kampanie edukacyjne poświęcone zwalczaniu dyskryminacji ze względu na płeć, które są obecnie prowadzone przez Narodowe Centrum Wychowania Seksualnego na Kubie
After completion of the study in one sex, at least one group of five animals of the other sex is dosed to establish that animals of this sex are not markedly more sensitive to the test substancePo zakończeniu badań dla jednej płci, przeprowadza się dawkowanie na przynajmniej jednej grupie pięciu zwierząt płci przeciwnej, w celu ustalenia czy zwierzęta tej płci nie są znacząco bardziej wrażliwe na substancję badaną
After completion of the study in one sex, at least one group of ‧ animals of the other sex is dosed to establish that animals of this sex are not markedly more sensitive to the test substancePo zakończeniu badań jednej płci, przeprowadza się dawkowanie na przynajmniej jednej grupie pięciu zwierząt płci przeciwnej, w celu ustalenia czy zwierzęta tej płci nie są znacząco bardziej wrażliwe na substancję badaną
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15127 zdań frazy fair sex.Znalezione w 16,875 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.