Tłumaczenia na język polski:

  • płeć piękna   
     
    lit. literacko kobiety

Pozostałe znaczenia:

 
przest. przestarzałe, przestarzały zbiorowo o kobietach; polski odpowiednik płeć piękna
 
(idiomatic, dated, now sometimes offensive) Women collectively.
 
women

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "fair sex", pamięć tłumaczeniowa

add example
Yeah, I' d say there' d be a fair amount of sex involvedTak, seks na pewno wchodzi w rachubę
draftsman of the opinion of the Committee on Women's Rights and Gender Equality. - (DE) Madam President, Commissioner, in sport - and we are talking about fairness here - no distinctions can be made between the sexes; women must be treated equally.sprawozdawczyni komisji opiniodawczej Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. - (DE) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! W sporcie - i mówimy tu o sprawiedliwości - nie można czynić rozróżnień ze względu na płeć; kobiety muszą być traktowane tak samo jak mężczyźni.
If we take gender equality seriously, how can we possibly entertain the notion that a country with such an attitude to the fair sex could be part of a civilised Europe.Jeśli traktujemy równość płci poważnie, to jak możemy brać pod uwagę ewentualność, że kraj, w którym panuje takie podejście do płci pięknej, może być częścią cywilizowanej Europy?
They are pleased to invite you to a great European Championship and are hoping for fair play and fair sex.Miło im jest zaprosić państwa na wspaniałe Mistrzostwa Europy i mamy nadzieję na uczciwą grę i uczciwy seks.
The first comic offshoot of the series came with The Invisible Woman, in which the fair sex was given an equal opportunity not to be noticedThe lnvisible W o man to pierwsza parodia serii.W tym filmie to płeć piękna staje się niewidzialna
From this perspective, pension and health reforms at the national level must be fair to both sexes.Z tej perspektywy reformy emerytur i ochrony zdrowia na poziomie krajowym muszą być sprawiedliwe dla obu płci.
The current tendency to assign male and female attributes to individual academic disciplines is detrimental to a fair balance between the sexes.Obecna tendencja do przypisywania męskich i żeńskich atrybutów poszczególnym dziedzinom nauki jest szkodliwa dla sprawiedliwej równowagi pomiędzy płciami.
Unbroken Famme Fatale or the Unfulfilled Fair Sex?The analysisof Scarlett's O'Hara's Personality against a Background of Profound Domestic Changes in AmericaNiezłomna famme fatale czy niespełniona płeć słaba? Analiza osobowości Scarlett O'Hary w tle głębokich przemian wewnętrznych Ameryki
Sex and physical description (height, color of eyes, distinguishing marks etcPłeć i cechy fizyczne (wzrost, kolor oczu, znaki szczególne itp
Application of the principle of equal treatment means that there shall be no discrimination whatsoever on grounds of sex in the conditions , including selection criteria , for access to all jobs or posts , whatever the sector or branch of activity , and to all levels of the occupational hierarchy .Stosowanie zasady równego traktowania oznacza brak dyskryminacji ze względu na płeć w zakresie warunków , włą czając w to kryteria selekcji , dostępu do wszystkich prac lub stanowisk , niezależnie od sektora czy gałęzi działalności , i do wszystkich poziomów hierarchii zawodowej .
During sex, she never closes her eyesPodczas seksu, nigdy nie zamyka oczu
I gave you a one- time free hall pass for sex.Good sex. Hot sexDałam ci darmowe zaproszenie na seks./ Na dobry i namiętny seks
There' s money, sex, money, sex, catPieniądze, seks, pieniądze, seks, kot
Connor Mead' s first sex partnerPierwsza seks partnerka Connora Meada
It was sex between two consenting adultsPrzynoszę złe wieści
for persons: the name, maiden name, forename, former surnames and alias, date and place of birth, nationality and sexw przypadku osób: nazwiska, nazwiska panieńskiego, imienia, poprzedniego nazwiska i pseudonimu, daty i miejsca urodzenia, narodowości i płci
I would love to have sex with you, guysI chciałbym bardzo uprawiać z wami sex
Congressman Zeb Weil, whose career I' ve spent ‧ years building, is about to be accused of paying for sexKongresman Zeb Weil którego karierę budowałem przez ‧ lat, ma zostać oskarżony o płatny sex
When pushed to the very limit, your philosophy of not distinguishing between the sexes only leads to absurdity.Wasza filozofia braku rozróżnienia między płciami, wyśrubowana do granic możliwości, prowadzi tylko do absurdu.
Before he came, it hit him- he can' t remember the last time he had sex soberNim się spuścił, olśniło go...Nie pamiętał kiedy ostatnio kochał się na trzeźwo
I thank the Council for its reply and I agree that all these matters - same-sex marriages, civil partnerships etc. - should be within the remit of Member States only.Dziękuję Radzie za tę odpowiedź, zgadzam się, iż wszystkie te kwestie - małżeństwa osób tej samej płci, cywilne związki partnerskie itp. - powinny podlegać wyłącznie kompetencjom państw członkowskich.
education (ISCED ‧ to ‧) and by sex (optional itemwykształcenia (ISCED ‧) oraz według płci (pozycja nieobowiązkowa
Woman, body and sex in Maria Pawlikowska - Janorzewska's dramas. The gender perspectiveKobieta, ciało, płeć w dramatach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Ujęcie gender
I would also recommend the compulsory vetting of persons applying to work as teachers, coaches and youth supervisors for past sex offences.Zalecałbym również obowiązkowe sprawdzanie osób chcących pracować w zawodzie nauczyciela, trenera lub opiekuna młodzieży pod kątem popełnionych w przeszłości przestępstw seksualnych.
Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration , without distinction of any kind , such as race , colour , sex , language , religion , political or other opinion , national or social origin , property , birth or other status .Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy , koloru , płci , języka , wyznania , poglądów politycznych i innych , narodowości , pochodzenia społecznego , majątku , urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15932 zdań frazy fair sex.Znalezione w 5,246 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.