Przykładowe zdania z "face", pamięć tłumaczeniowa

add example
When the agreement causes a substantial reduction in the competitive constraint facing the parties, extraordinarily large cost efficiencies are normally required for sufficient pass-on to occurKiedy porozumienie powoduje istotne osłabienie presji konkurencyjnej, potrzebne są zwykle nadzwyczaj duże oszczędności kosztów, aby poziom przeniesienia korzyści na konsumentów był wystarczający
You' ve got your badge on your face, not under your coatMasz odznakę wymalowaną na twarzy
Shirin Ebadi herself has faced death threats on many occasions, not least because she has defended the seven-member leadership of the Bahá'í faith in Iran, who themselves face significant persecution.Samej Shirin Ebadi grożono śmiercią wielokrotnie i nie tylko dlatego, że broniła siedmioosobowej grupy przywódców wiary Bahá'í w Iranie, którzy sami są narażeni na poważne prześladowania.
Face it, you started looking to better- deal her the minute you got hereJak tylko przyjechałeś, zacząłeś się rozglądać za lepszą
(MT) Mr President, when I look at what is happening in Albania, it saddens me greatly because I recall my country's own history in the beginning of the eighties, thirty years ago that is, when Malta was facing a similar situation: deep division, tension, political rivalry, threats and even violence.(MT) Panie Przewodniczący! Kiedy patrzę na sytuację w Albanii, jest mi bardzo przykro, ponieważ przypominam sobie historię mojego kraju na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, czyli trzydzieści lat temu, kiedy Malta przeżywała podobną sytuację: głęboki podział, napięcie, rywalizacja polityczna, groźby, a nawet przemoc.
One bloke threw a pair of Y- fronts, hit me in the faceJeden facet rzucił we mnie parą slipek prosto w twarz
But let' s not forget in all this confusion that we face a choice as a societyNie zapominajmy... że nasza społeczność stoi przed wyborem
Nice about- faceCóż za zmiana poglądów
Let' s put a smile on that face!" Rozjaśnijmy tę buźkę uśmiechem. "
Commissioner, I think the ACP countries, as you said to us earlier, face a period of slower growth and, for the first time in 25 years, efforts to reduce poverty are being brought to a close.Pani komisarz! Podobnie jak pani uważam, że kraje AKP czeka okres spowolnionego wzrostu i że po raz pierwszy od 25 lat ustają wysiłki na rzecz ograniczenia ubóstwa.
The front face must be vertical, perpendicular to the axis of the run-up track and covered with load cells capable of measuring the total load on each block of the mobile deformable barrier impactor at the moment of impactCzoło przednie musi być pionowe, prostopadłe do osi toru rozbiegowego i pokryte komorami obciążeniowymi będącymi w stanie dokonywać pomiarów całkowitego obciążenia na każdym bloku urządzenia uderzającego ruchomej bariery podlegającej odkształceniu w chwili uderzenia
And if you' d held up the insurance office December ‧th...... this swollen face would be noticedA gdyby pan napadł na ubezpieczalnię ‧ grudnia, zauważono by spuchniętą twarz
efficient and sustainable social welfare, in the face of the problems posed by increased spending, especially with an ageing populationskuteczną i trwałą ochronę społeczną, w obliczu problemów jakie stwarza wzrost wydatków związanych w szczególności ze starzeniem się ludności
For life is only worthwhile when you can face death without showing any fearŻycie jest coś warte tylko wtedy ... gdy nie boisz się śmierci
My face itchesM. J. grał zepsutego zęba
You could slam that door in my face if you want...... but I' il just be on the other side even hotterMożesz mi trzasnąć drzwiami prosto w twarz...... ale z drugiej strony bardziej mnie rozpalisz
After having brushed the rear face of the retro-reflecting device with a hard nylon brush, a cotton cloth soaked in the mixture, defined in paragraph ‧ shall be applied to the said rear face for one minutePo przetarciu tylnej płaszczyzny urządzenia odblaskowego twardą nylonową szczotką na tę płaszczyznę nakładana jest na okres jednej minuty bawełniana tkanina nasączona mieszaniną opisaną w pkt
If one of the parties to the agreement is faced with an instance of force majeure, it shall inform the other party without delay, by registered letter with advice of delivery or equivalent, stating the nature, probable duration and likely effects of the event in questionJeśli jedna ze stron umowy boryka się z trudnościami wynikającymi z działania siły wyższej, zawiadamia ona bezzwłocznie o tym fakcie drugą stronę umowy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub podobnego typu potwierdzeniem, precyzując rodzaj, prawdopodobny czas trwania oraz przewidywane skutki tego zdarzenia
That uz is exploding in my faceTo uz jest wybucha w twarz
We are currently facing an unprecedented crisis.na piśmie. - (PL) Stawiamy obecnie czoło kryzysowi, bez precedensu.
I think we have to face factsMyślę, że musimy stawić czoła faktom
Companies that were found to misuse these schemes and obtain excess exemption or restitution amounts would face penaltiesPrzedsiębiorstwa, w przypadku których stwierdzono by, że korzystały z tych programów w sposób niewłaściwy i uzyskały nadmierne zwolnienia celne lub zwrot zapłaconych kwot, zostałyby ukarane
Given the major internal challenges faced by the Union and its citizens and bearing in mind its enhanced international character, we realise that the main objective of its policy must be to reduce the existing social, economic and territorial inequalities.Zważywszy na główne wyzwania wewnętrzne, przed jakimi stoi Unia i jej obywatele, a także mając na uwadze coraz bardziej międzynarodowy charakter Unii, zdajemy sobie sprawę, że głównym celem polityki unijnej musi być zmniejszanie istniejących nierówności społecznych, gospodarczych i terytorialnych.
cover the full face value of frontloaded euro banknotes and coins; andpokrycia całkowitej wartości nominalnej banknotów i monet euro objętych zaopatrzeniem wstępnym; oraz
Member States will foster the integration of people facing particular difficulties on the labour market, such as early school leavers, low-skilled workers, people with disabilities, immigrants, and ethnic minorities, by developing their employability, increasing job opportunities and preventing all forms of discrimination against themPaństwa Członkowskie będą sprzyjać integracji osób mających szczególne trudności na rynku pracy, takich jak osoby kończące wcześnie edukację, nisko wykwalifikowani pracownicy, osoby niepełnosprawne, imigranci oraz mniejszości etniczne, przez rozwijanie ich zdolności zatrudnienia, zwiększanie szans zatrudnienia oraz zapobieganie wszelkim formom ich dyskryminacji
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 17652 zdań frazy face.Znalezione w 8,021 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.