Przykładowe zdania z "face", pamięć tłumaczeniowa

add example
I remember this street as full of pretty facesPamiętam, że ta ulica była pełna pięknych twarzy
If you got a load of your face, you' d stopZabawnie wyglądasz
Have you the assurance to speak and face others without danger of being repellent?Racja.Czy macie pewność, w czasie rozmowy, że są one bez skazy?
This is the task that we face.To zadanie, z którym musimy się uporać.
Nevertheless, it is regrettable that such agreements could affect internal EU production in those very sectors, especially in the outermost regions, which face permanent difficulties.Szkoda jednak, że takie umowy mogą wpływać na wewnętrzną produkcję UE w tych samych sektorach, szczególnie w regionach najbardziej oddalonych, które stoją w obliczu stałych trudności.
for this purpose, the most exposed façade will be the external wall facing onto and nearest to the specific noise sourceprzez najbardziej narażoną elewację rozumie się ścianę zewnętrzną zwróconą frontem do konkretnego źródła hałasu i usytuowaną najbliżej niego
I am this lovely face right over hereJa jestem tutaj
The Islamic Republic of Iran (hereinafter referred to as Iran) is facing an array of governance challenges, from power struggles between competing factions within the country's ruling elites to a crippling social and economic malaise, a problematic regional security environment and rising popular discontent at home.Islamska Republika Iranu (nazywana dalej Iranem) stoi przed szeregiem wyzwań związanych z zarządzaniem, poczynając od walk o władzę pomiędzy konkurującymi frakcjami wśród elit rządzących państwem, aż po wyniszczającą społeczną i gospodarczą apatię, trudną sytuację w zakresie bezpieczeństwa regionalnego i rosnące powszechne niezadowolenie w kraju.
"Croatian publishing market in the face of transformation""Chorwacki rynek wydawniczy w obliczu procesu transformacji"
I' m still sure I' ve seen his face before.Look, he' s a localWciąż jestem pewien, że go gdzieś już widziałem
I have let it go...... and the universe keeps shoving Vesuvius back in my faceOdpuściłem...... ale świat podstawia Wezuwiusza przed moją twarz
actually, the sex is really good... yeah.heh- heh. ooh... one of the things i love about current fandom is that people are so invested in the show that they are willing to criticize the show to our faces! the people who say, as it was five years ago! " it' s like, " well, neither are you, if that' s the problem. " there' s nobody who ever went online to read comments about anything they' ve done that doesn' t come away with one... one sullen someplace... who says the thing that will... that you have to have surgically removed from your brain. i think the internet message boards used to be a lot funnier ‧ years ago... and i' ve sort of stopped, uh, stopped reading their new posts[ pogwizdaj przedmuch, gry muzyki brazilian... ] spurlock: i spotkał się z paula gobe, była głowa obcej wciskać brazil, dowiedzieć się, dlaczego kraj płci i samba tak został obrażony przez swobodnego obserwacje simpsons.... ludzie brazil zrozumieli that obraża każdego? nie, oni nie zrozumieli tego. wiesz, jak młodzieniec, oni są nadal bardzo wrażliwi do krytyki. bolący, że to podnosiło jest nadal tam w rio profanator janeiro... siedem lat później. spurlock: z ograniczonym czasem w rio, i musiał wymeldować co miasto jest dużo sławny dla: przyjęcia i plaże. i, jeśli i nauczył się wszystkiego od ten of epizodu to jest co, by nosić. ratownik
Percentage of EU-25 citizens who see each issue as one of the two most important facing their country in spring 2006Odsetek obywateli UE-25 , którzy uznają dany problem za jeden z dwóch najważniejszych problemów dla swojego kraju % – wiosna 2006 roku
Of course, we need to continue along these lines, and I would like very briefly to mention the three great challenges that we face in the coming months and years.Oczywiście musimy kontynuować działania w tych kierunkach, w związku z czym chciałbym pokrótce wspomnieć o trzech największych wyzwaniach, jakie czekają nas w nadchodzących miesiącach i latach.
This is not just because increasing the size of the budget would be a slap in the face for our citizens in the light of national austerity programmes, but also because next year payments have to be made into the permanent European financial stabilisation mechanism.Nie tylko dlatego, że w obliczu krajowych programów oszczędnościowych zwiększenie budżetu byłoby policzkiem wymierzonym naszym obywatelom, ale też dlatego, że przyszłoroczne płatności trzeba przekształcić na stały europejski mechanizm stabilności finansowej.
He' s got no face to meDla mnie to człowiek bez twarzy
I can always tell from the pained look on your face...... when you' ve been talking to herZawsze poznaję po grymasie na twojej twarzy
It' s wonderful to see so many familiar and friendly faces aroundTo cudowne móc widzieć tak wiele znajomych i przyjaznych twarzy
Why should I, when I can face that?Dlaczego sądzisz, że powinienem?
At least I have an excuse.Look at the state of your facePrzynajmniej mam usprawiedliwienie
Cyclically, passing from one programming period to the next, Europe has been faced with the need to update its cohesion objectives.Europa, cyklicznie przechodząc od jednego do drugiego okresu programowego, stawała w obliczu konieczności aktualizowania swoich celów w zakresie spójności.
He`il have to face the music on his ownBędzie musiał sam za to zapłacić
For the purposes of heading ‧, the expression wall or ceiling coverings of plastics applies to products in rolls, of a width not less than ‧ cm, suitable for wall or ceiling decoration, consisting of plastics fixed permanently on a backing of any material other than paper, the layer of plastics (on the face side) being grained, embossed, coloured, design-printed or otherwise decoratedW pozycji ‧ wyrażenie pokrycia ścienne lub sufitowe, z tworzyw sztucznych dotyczy wyrobów w zwojach o szerokości nie mniejszej niż ‧ cm, nadających się do dekoracji ścian lub sufitów, zawierających tworzywa sztuczne trwale związane z podłożem z dowolnego materiału innego niż papier, przy czym warstwa tworzywa (po stronie wierzchniej) jest ziarnista, wytłoczona, kolorowa, zadrukowana wzorem lub w inny sposób ozdobiona
In January 1996 , a Commission communication outlined the challenges facing EU defence-related industries and put forward suggestions to enable the sector to maintain its shortterm competitiveness .W komunikacie ze stycznia 1996 r . Komisja nakreśliła wyzwania stojące przez europejskim przemysłem obronnym i przedstawiła propozycje mające na celu wsparcie sektora w utrzymaniu konkurencyjności w krótkiej perspektywie czasu .
Also, regrettably, even as it speaks of the crisis and the difficulties faced by economies, it insists on the Commission being vigilant so that competition is not called into question.Poza tym, nawet kiedy mowa w nim o kryzysie i trudnościach, z jakimi ma do czynienia gospodarka, wzywa się w nim Komisję do zachowania czujności, tak aby nie można było poddać w wątpliwość konkurencję.
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 18565 zdań frazy face.Znalezione w 7,275 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.