Tłumaczenia na język polski:

  • egzekwowalny   
  • wykonalny   
  • zdolny   

Pozostałe znaczenia:

 
Capable of being enforced.
 
capable of being enforced

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (40)

Application Layer Enforcementwymuszanie warstwy aplikacji
authorise enforcementzezwalać na wykonanie
Convention of 15 April 1958 concerning the recognition and enforcement of decisions relating to maintenance obligations towards childrenKonwencja z dnia 15 kwietnia 1958 o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w przedmiocie obowiązków alimentacyjnych w stosunku do dzieci
Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters, signed at Brussels on 27 September 1968Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisana w Brukseli dnia 27 września 1968 r.
Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters Done at Lugano on 16 September 1988Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, sporządzona w Lugano dnia 16 września 1988 r.
deferred enforcementodroczone wymuszanie
deferred enforcement modetryb odroczonego wymuszania
effectiveness of the law enforcement in the fight against money launderingskuteczne ściganie prania pieniędzy
enforce; przeprowadzić; egzekwować; przeprowadzać; narzucać; wymuszać; rzucać; wprowadzać; narzucić; wymusić; zmusić; zmuszać
enforce a confiscation orderwykonywać nakaz konfiskaty
enforceabilitywykonalność
enforceable offenceczyn bezwzględnie podlegający karze
enforceable titletytuł wykonawczy
enforcedwyegzekwować; przymusowy
enforced migrationmigracja przymusowa
enforcementnarzucenie; egzekwowanie; wymuszenie; egzekucja; przestrzeganie; egzekucja przymusowa; wprowadzanie w życie; ; wykonywanie; narzucanie; wykonanie
enforcement authorityorgan egzekucyjny
enforcement bodyorgan egzekucyjny
enforcement measuresśrodki wykonawcze
enforcement modetryb wymuszania
enforcement of rulingpostępowanie egzekucyjne
enforcergoryl; ochroniarz
enforcing judgesąd właściwy do spraw egzekucyjnych; sędzia właściwy do spraw egzekucyjnych
environmental law enforcementegzekwowanie prawa ochrony środowiska
EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade Action Planplan działań UE na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa
expeditious procedure for securing the enforcement of judgmentssprawne postępowania zapewniające wykonywanie orzeczeń
For law enforcement strategic and operational purposesw celach strategicznego i sprawnego egzekwowania prawa
full enforcement modetryb pełnego wymuszania
judicial, law enforcement and financial regulatory authoritiesorgany sądowe, ścigania oraz finansowe organy regulacyjne
law enforcementprzestrzeganie prawa
Law Enforcement Against ProhibitionL.E.A.P.
Law enforcement authoritiesorgany ścigania
law enforcement cooperationwspółpraca organów ścigania
law enforcement projectsprojekty dotyczące egzekwowania prawa
law enforcement techniquetechniki dochodzeniowe
National Enforcement Bodies (NEB)krajowe organy wykonawcze (KOW)
NEAFC scheme of control and enforcementsystem kontroli i egzekwowania przepisów NEAFC
UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement OfficialsPodstawowe zasady NZ w sprawie stosowania przymusu i broni palnej przez służby wymiaru sprawiedliwości
UN Code of Conduct for Law Enforcement OfficialsKodeks postępowania NZ dla służb wymiaru sprawiedliwości
UN Declaration on the Protection of All Persons from Enforced DisappearancesDeklaracja NZ o ochronie wszystkich osób przed wymuszonymi zaginięciami

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "enforceable", pamięć tłumaczeniowa

add example
Third-party proceedings between insurers based on multiple insurance are not subject to the provisions of Section ‧ of Title ‧ of the Convention of ‧ September ‧ on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, as amended by the Convention of ‧ October ‧ on the accession of the Kingdom of Denmark, Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, by the Convention of ‧ October ‧ on the accession of the Hellenic Republic, by the Convention of ‧ May ‧ on the accession of the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic and by the Convention of ‧ November ‧ on the accession of the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of SwedenPowództwo z tytułu rękojmi lub gwarancji wniesione przez ubezpieczyciela przeciwko innemu ubezpieczycielowi, oparte na zbiegu ubezpieczeń, nie podlega przepisom rozdziału ‧ tytułu ‧ Konwencji z dnia ‧ września ‧ r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, zmienionej Konwencją z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Konwencją z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie przystąpienia Republiki Greckiej, Konwencją z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie przystąpienia Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej oraz Konwencją z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji
Council Decision of ‧ November ‧ concerning the conclusion of the Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial mattersDecyzja Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. dotycząca zawarcia Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych
EnforcementEgzekwowanie przepisów
In circumstances where experience at a European level has demonstrated that the 'ingredient by ingredient' type approach is neither viable nor adequate, in my view, our priorities are to make manufacturers more accountable and to enforce tight control on the internal market.W okolicznościach, w których doświadczenia na szczeblu europejskim pokazały, że podejście typu "składnik po składniku” nie jest, moim zdaniem, ani wykonalne, ani odpowiednie, naszym priorytetem jest zwiększenie odpowiedzialności po stronie producentów oraz wdrożenie ścisłej kontroli na rynku wewnętrznym.
There are still too many barriers to employees', buyers' and consumers' rights being enforced without internal borders.Nadal istnieje zbyt wiele barier utrudniających egzekwowanie praw pracowników, nabywców i konsumentów bez wewnętrznych granic.
This decision will take full account of these rules and of the legislation applicable to the request as defined in Article ‧ of the Eurojust Decision, of the grounds for denial enumerated in Article ‧ of the Eurojust Decision and of consultations with the competent law enforcement authorities that shall take place before reaching a decision, as stated in Article ‧ of the Eurojust DecisionPrzy podejmowaniu tej decyzji w pełni uwzględnia się niniejszy regulamin oraz stosowne przepisy prawa mające zastosowanie do wniosku, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ decyzji ustanawiającej Eurojust, jak również podstawy udzielania odmowy wymienione w art. ‧ ust. ‧ decyzji ustanawiającej Eurojust oraz wyniki konsultacji przeprowadzonych z właściwymi władzami wykonawczymi przed podjęciem decyzji, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ decyzji ustanawiającej Eurojust
Where debts of Community third parties other than Member States remain unpaid, Commission (and Council) decisions imposing the obligation to pay are directly enforceable in accordance with the rules of civil procedure in force in the territory where enforcement is to be carried outW przypadku gdy długi stron trzecich, innych niż państwa członkowskie, wobec Wspólnoty pozostają niespłacone, decyzje Komisji (i Rady) nakładające obowiązek zapłaty podlegają bezpośredniemu wykonaniu zgodnie z przepisami z zakresu postępowania cywilnego obowiązującymi na terytorium państwa, w którym decyzje te mają zostać wykonane
The Portuguese authorities have not produced any information on the compliance with the conditions to avoid undue distortion of competition in the case of restructuring of medium-sized enterprises and are not enforcing the aid limited to the minimum and the one time, last time principlesorgany Portugalii nie dostarczyły żadnych informacji na temat tego, że spełnione zostały warunki w celu uniknięcia nadmiernego zakłócenia konkurencji w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstw średniej wielkości, a udzielana pomoc nie jest zgodna z zasadą pomocy ograniczonej do minimum i pierwszy i ostatni raz
The issue of the enforceability of close-out netting is therefore not restricted to individual financial collateral arrangements, but is relevant to all kinds of arrangements aimed at reducing credit risk and exposureKwestia skuteczności kompensowania (nettingu) na zamknięcie nie ogranicza się zatem do pojedynczych uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych, ale ma znaczenie dla wszystkich rodzajów uzgodnień mających na celu ograniczenie ryzyka kredytowego i ekspozycji
ensure that measures required by the supervisory authorities are carried out, if need be by enforcement, where appropriate through judicial channelszapewnienie stosowania środków wymaganych przez organy nadzoru, w razie konieczności w drodze przymusu, a w wymagających tego przypadkach na drodze sądowej
Women, mainly, told us of the difficult situation in which they find themselves when they try to enforce maintenance payments for children whose other parent lives in a different country and appears not very interested in raising his child or paying for its upbringing.Głównie kobiety mówiły w jak trudnej sytuacji się znajdują wówczas, gdy chcą wyegzekwować alimenty dla dzieci, których drugi rodzic przebywa poza ich państwem, który nie bardzo wydaje się zainteresowany wychowaniem, albo łożeniem na wychowanie swojego dziecka.
to promote and develop coordination, cooperation and mutual understanding among law enforcement agencies, and other institutions (in particular organisations active in preventing violence and crime), other national authorities and related Union bodieswspieranie i budowanie koordynacji, współpracy i wzajemnego porozumienia między organami ścigania, innymi instytucjami (zwłaszcza organizacjami aktywnymi w dziedzinie zapobiegania przemocy i przestępczości) oraz władzami krajowymi i właściwymi organami Unii Europejskiej
Neither can the Commission accept the arguments concerning the special features of the guarantee (see recital ‧) and therefore the reduction in price on the normal market rate, for the following reasons: (a) the fact that guarantees in Spain are normally enforceable at first request is explained by the demand for further security from the beneficiaryKomisja nie może także przyjąć argumentów dotyczących szczególnych cech gwarancji (patrz: motyw ‧), a zatem obniżenia ceny w stosunku do normalnej rynkowej stopy, z następujących powodów: a) fakt, że gwarancje w Hiszpanii są zwykle wykonalne na pierwsze żądanie, tłumaczony jest wymaganiem innego zabezpieczenia od beneficjenta
This broad set of Community-based instruments that require transposition, implementation and enforcement in the Member States often gives cause to national and thus different interpretations of what is to be implemented and enforced at national level and how this is to be doneTen szeroki wachlarz instrumentów wspólnotowych, które wymagają transpozycji, wdrażania i egzekwowania w Państwach Członkowskich, często prowadzi do krajowych, a zatem zróżnicowanych interpretacji tego, co powinno zostać wdrożone i egzekwowane na szczeblu krajowym i jak należy to zrobić
Declare that, by failing to adopt the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on the enforcement of intellectual property rights, or in any event by not communicating them to the Commission, the French Republic has failed to fulfil its obligations under that directivestwierdzenie, że nie wydając przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, a w każdym razie nie informując o nich Komisji, Republika Francuska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy
Initiative on the European Enforcement Order and the transfer of sentenced persons between Member States of the EUInicjatywa w sprawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego i transferu skazanych osób pomiędzy Państwami Członkowskimi UE (‧ r
Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ August ‧ amending Annex I (the rules of jurisdiction referred to in Article ‧) and Article ‧)) and Annex ‧ (the list of competent courts and authorities) to Council Regulation (EC) No ‧ on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgements in civil and commercial mattersROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR ‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. zmieniające załącznik I (zasady jurysdykcji określone w art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧) oraz załącznik ‧ (wykaz sądów i właściwych organów) do rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych
Right to receive information from law enforcement authoritiesPrawo do uzyskiwania informacji od organów ścigania
The provisions of this Section shall not prevent a holder of parental responsibility from seeking recognition and enforcement of a judgment in accordance with the provisions in Sections ‧ and ‧ of this ChapterPrzepisy niniejszej sekcji nie stanowią przeszkody dla osoby na której spoczywa odpowiedzialność rodzicielska we wnioskowaniu o uznanie i wykonanie orzeczenia zgodnie z przepisami sekcji ‧ i ‧ niniejszego rozdziału
Furthermore, I am convinced that it is essential to define and enforce global minimum standards of employment and health and safety conditions for seafarers working at sea or on board seagoing ships.Ponadto jestem przekonany, że należy określić i egzekwować globalne minimalne normy dotyczące zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dla marynarzy pracujących na morzu lub na pokładach statków pełnomorskich.
Enforcement title in enforcement proceedings in administracjonTytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
An application for suspension of operation or enforcement or for other interim measures must state, with the utmost concision, the subject-matter of the proceedings, the pleas of fact and of law on which the main action is based (establishing a prima facie case on the merits in that action) and the circumstances giving rise to urgencyWniosek o zawieszenie wykonania aktu lub postępowania egzekucyjnego lub o zastosowanie innych środków tymczasowych powinien określać, w sposób jak najbardziej zwięzły i rzeczowy, przedmiot postępowania, uzasadnienie faktyczne i prawne stanowiące podstawę skargi, które uprawdopodobniają jej zasadność (fumus boni iuris) oraz okoliczności niecierpiące zwłoki
Professional experience in customs related legislation, such as the regulations on IPR enforcement, drug precursors, cash controlDoświadczenie zawodowe w dziedzinie ustawodawstwa powiązanego z cłami, jak np. przepisów dotyczących egzekwowania praw własności intelektualnej, prekursorów narkotykowych, kontroli środków pieniężnych
When a new or amended IMO mandatory instrument enters into force for a State, the Government of that State must be in a position to implement and enforce its provisions through appropriate national legislation and to provide the necessary implementation and enforcement infrastructureGdy w danym państwie wchodzi w życie nowy lub zmieniony instrument IMO, rząd tego państwa musi mieć możliwość wprowadzenia i wykonania jego przepisów poprzez stosowne prawodawstwo krajowe oraz zapewnienia w tym celu koniecznej infrastruktury
In accordance with Articles ‧ and ‧ of the Protocol on the position of Denmark annexed to the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, Denmark is not bound by the provisions of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, nor subject to their applicationZgodnie z art. ‧ i ‧ Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie jest związana przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, ani nie podlega jego stosowaniu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 11197 zdań frazy enforceable.Znalezione w 9,429 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.