Tłumaczenia na język polski:

  • egzekwowalny   
  • wykonalny   
  • zdolny   

Pozostałe znaczenia:

 
Capable of being enforced.
 
capable of being enforced

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (40)

Application Layer Enforcementwymuszanie warstwy aplikacji
authorise enforcementzezwalać na wykonanie
Convention of 15 April 1958 concerning the recognition and enforcement of decisions relating to maintenance obligations towards childrenKonwencja z dnia 15 kwietnia 1958 o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w przedmiocie obowiązków alimentacyjnych w stosunku do dzieci
Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters, signed at Brussels on 27 September 1968Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisana w Brukseli dnia 27 września 1968 r.
Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters Done at Lugano on 16 September 1988Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, sporządzona w Lugano dnia 16 września 1988 r.
deferred enforcementodroczone wymuszanie
deferred enforcement modetryb odroczonego wymuszania
effectiveness of the law enforcement in the fight against money launderingskuteczne ściganie prania pieniędzy
enforce; przeprowadzić; egzekwować; przeprowadzać; narzucać; wymuszać; rzucać; wprowadzać; narzucić; wymusić; zmusić; zmuszać
enforce a confiscation orderwykonywać nakaz konfiskaty
enforceabilitywykonalność
enforceable offenceczyn bezwzględnie podlegający karze
enforceable titletytuł wykonawczy
enforcedwyegzekwować; przymusowy
enforced migrationmigracja przymusowa
enforcementnarzucenie; egzekwowanie; wymuszenie; egzekucja; przestrzeganie; egzekucja przymusowa; wprowadzanie w życie; ; wykonywanie; narzucanie; wykonanie
enforcement authorityorgan egzekucyjny
enforcement bodyorgan egzekucyjny
enforcement measuresśrodki wykonawcze
enforcement modetryb wymuszania
enforcement of rulingpostępowanie egzekucyjne
enforcergoryl; ochroniarz
enforcing judgesąd właściwy do spraw egzekucyjnych; sędzia właściwy do spraw egzekucyjnych
environmental law enforcementegzekwowanie prawa ochrony środowiska
EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade Action Planplan działań UE na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa
expeditious procedure for securing the enforcement of judgmentssprawne postępowania zapewniające wykonywanie orzeczeń
For law enforcement strategic and operational purposesw celach strategicznego i sprawnego egzekwowania prawa
full enforcement modetryb pełnego wymuszania
judicial, law enforcement and financial regulatory authoritiesorgany sądowe, ścigania oraz finansowe organy regulacyjne
law enforcementprzestrzeganie prawa
Law Enforcement Against ProhibitionL.E.A.P.
Law enforcement authoritiesorgany ścigania
law enforcement cooperationwspółpraca organów ścigania
law enforcement projectsprojekty dotyczące egzekwowania prawa
law enforcement techniquetechniki dochodzeniowe
National Enforcement Bodies (NEB)krajowe organy wykonawcze (KOW)
NEAFC scheme of control and enforcementsystem kontroli i egzekwowania przepisów NEAFC
UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement OfficialsPodstawowe zasady NZ w sprawie stosowania przymusu i broni palnej przez służby wymiaru sprawiedliwości
UN Code of Conduct for Law Enforcement OfficialsKodeks postępowania NZ dla służb wymiaru sprawiedliwości
UN Declaration on the Protection of All Persons from Enforced DisappearancesDeklaracja NZ o ochronie wszystkich osób przed wymuszonymi zaginięciami

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "enforceable", pamięć tłumaczeniowa

add example
The negotiations were long and ended in a conciliation process, the main impasses within which were national enforcement bodies and the scope of the regulation.Negocjacje były długie i zakończyły się procedurą pojednawczą, w której głównymi punktami spornymi były krajowe organy wykonawcze i zakres rozporządzenia.
This judicial decision shall not, however, concern the contents and the amount of the decision of the requesting Contracting Party which is to be enforcedW takim przypadku decyzja sądu nie dotyczy treści i wysokości zawartej w przekazanej do wykonania decyzji Umawiającej się Strony wnioskującej
The competent authority in the Member State of enforcement may, on application by the debtor, suspend, either wholly or in part, the enforcement of the decision of the court of origin if the competent court of the Member State of origin has been seised of an application for a review of the decision of the court of origin pursuant to ArticleWłaściwy organ w państwie członkowskim wykonania może, na wniosek dłużnika, zawiesić, w całości lub części, wykonanie orzeczenia sądu pochodzenia, gdy właściwemu sądowi państwa członkowskiego pochodzenia przedłożono wniosek o ponowne zbadanie orzeczenia wydanego przez sąd pochodzenia zgodnie z art
In this context Member States should establish certain information and estimates concerning commercial and recreational fishing activities to support if necessary the reporting and evaluation of Eel Management Plans as well as control and enforcement measuresW związku z tym państwa członkowskie powinny przygotować określone informacje i dane szacunkowe o działalności połowowej prowadzonej w celach zarobkowych oraz o działalności wędkarskiej w celu ułatwienia, w razie konieczności, sporządzania sprawozdań oraz przeprowadzania oceny planów gospodarowania zasobami węgorza, środków kontroli i środków wykonawczych
Several Council Framework Decisions have been adopted on the application of the principle of mutual recognition to judgments in criminal matters for enforcement of sentences in other Member States, in particular Framework Decision ‧/‧/JHA of ‧ February ‧ on the application of the principle of mutual recognition to financial penalties, Framework Decision ‧/‧/JHA of ‧ November ‧ on the application of the principle of mutual recognition to judgments in criminal matters imposing custodial sentences or measures involving deprivation of liberty for the purpose of their enforcement in the European Union and Framework Decision ‧/‧/JHA of ‧ November ‧ on the application of the principle of mutual recognition to judgments and probation decisions with a view to the supervision of probation measures and alternative sanctionsPrzyjęto Kilka decyzji ramowych dotyczących stosowania zasady wzajemnego uznawania orzeczeń w sprawach karnych do celów wykonywania wyroków w innych państwach członkowskich, w szczególności: decyzję ramową Rady ‧/‧/WSiSW z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym, decyzję ramową ‧/‧/WSiSW z dnia ‧ listopada ‧ r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności – w celu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej oraz decyzję ramową ‧/‧/WSiSW z dnia ‧ listopada ‧ r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków i decyzji w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia w celu nadzorowania przestrzegania warunków zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych
Enforcement of agreements resulting from mediationEgzekwowanie ugód zawartych w drodze mediacji
Without prejudice to technical enforcement measures, the authorization referred to in paragraph ‧ above shall be suspended or revoked pursuant to Articles ‧ and ‧a of the basic Regulation, or refused, in particular, ifBez uszczerbku dla technicznych środków realizacji, pozwolenie, określone w powyższym ust. ‧ będzie zawieszone lub uchylone zgodnie z art. ‧ ust. ‧ i ‧a ust. ‧, rozporządzenia podstawowego, lub też zostanie odmówione jego wydanie, w szczególności, gdy
Good planning and adequate resources are essential for successful implementation and enforcement of smoke-free legislationDobre planowanie i odpowiednie zasoby są niezbędne dla zwieńczonego sukcesem wdrażania i egzekwowania regulacji na rzecz środowisk wolnych od dymu tytoniowego
An alert for the wanted person shall be entered in the SIS ‧ to ensure that a request for action to be taken is immediately enforceable (Article ‧ of the Schengen Convention, Article ‧ of the Framework decision on EAWWpis dotyczący poszukiwanej osoby wprowadza się do SIS ‧ w celu zapewnienia wykonalności wniosku o podjęcie działań ze skutkiem natychmiastowym (art. ‧ konwencji z Schengen, art. ‧ ust. ‧ decyzji ramowej w sprawie europejskiego nakazu aresztowania
ENFORCEMENTEGZEKWOWANIE PRZEPISÓW
Subject: WTO authority for enforced metrication on exportsDotyczy: uprawnień WTO do nakładania obowiązku stosowania systemu metrycznego przy wywozie
the establishment and enforcement of an adequate national third party liability regimeustanowienie i egzekwowanie odpowiedniego krajowego systemu odpowiedzialności osób trzecich
The next item is the debate on prevention and correction of macroeconomic imbalances; excessive deficit procedure; requirements for budgetary frameworks of Member States; budgetary surveillance in the euro area; surveillance of budgetary positions and surveillance and coordination of economic policies; and enforcement measures to correct excessive macroeconomic imbalances in the euro area.Kolejnym punktem porządku dziennego jest debata nad zapobieganiem zaburzeniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowaniem; procedurą nadmiernego deficytu; wymogami dotyczącymi ram budżetowych w państwach członkowskich; nadzorem budżetowym w strefie euro; nadzorem nad pozycjami budżetowymi oraz nadzorem i koordynacją polityk gospodarczych; środkami egzekwowania korekty nadmiernych zaburzeń równowagi makroekonomicznej w strefie euro.
a claim for the recognition or enforcement, including by the procedure of exequatur, of a judgment, an arbitration award or an equivalent decision, wherever made or givenroszczenie mające na celu uznanie i wykonanie, również w drodze exequatur, orzeczenia sądowego, orzeczenia sądu polubownego lub równoważnych decyzji, bez względu na miejsce, gdzie zostały one wydane
The court settlement is enforceable in the Member State of origin Done at DateUgoda sądowa podlega wykonaniu w Państwie Członkowskim wydania Sporządzono w Data
ENFORCEMENT POLICY IN INDIVIDUAL CASESPOLITYKA STOSOWANIA PRAWA W INDYWIDUALNYCH PRZYPADKACH
The purpose of this Framework Decision is to establish the rules under which Member States' law enforcement authorities effectively and expeditiously can exchange existing information and intelligence for the purpose of conducting crime investigations or crime intelligence operations and in particular as regards serious offences, including terrorist actsCelem niniejszej decyzji ramowej jest ustanowienie zasad, według których organy ścigania Państw Członkowskich będą mogły dokonywać skutecznej i sprawnej wymiany informacji i danych wywiadowczych w celu prowadzenia dochodzeń karnych lub operacji wywiadowczych w sprawach karnych, szczególnie w odniesieniu do poważnych przestępstw, w tym aktów terrorystycznych
The review was initiated on the grounds that enforcement problems had been encountered in the monitoring of the undertakings accepted from the two exporters in Thailand: i.eKomisja rozpoczęła z własnej inicjatywy rewizję tymczasową z urzędu, w celu ustalenia słuszności formy środków stosowanych w odniesieniu do przywozów pochodzących z Tajlandii
In addition to better cooperation between member states and further guidance on definitions of waste and acceptable recycling facilities, this will involve better enforcement by waste shipment and port authorities in European ports, targeting ships above a certain age (say ‧ years) or where there is suspicion they are intended for dismantlingOprócz lepszej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi i dalszych wskazówek co do definicji odpadów i dopuszczalnych zakładów recyklingu, będzie to obejmowało lepsze egzekwowanie przez organy ds. przemieszczania odpadów i organy portowe w europejskich portach, ukierunkowane na statki powyżej określonego wieku (np. ‧ lat) lub statki, w związku z którymi istnieją podejrzenia co do planowanego demontażu
Considers it particularly important, with a view to combating cross-border driving offences, that it be possible to enforce the law on speeding, failure to wear a seat belt and drink-driving in an effective manner so that significant penalties are imposed irrespective of whether the offence is committed in the offender's own country or in another Member Statemając na względzie zwalczanie transgranicznych naruszeń prawa o ruchu drogowym uznaje, że szczególnie istotne jest egzekwowanie w sposób skuteczny przepisów dotyczących prędkości, zapinania pasów bezpieczeństwa oraz jazdy pod wpływem alkoholu, zapewniając nakładanie surowych kar niezależnie od tego, czy sprawca naruszył prawo we własnym kraju, czy też w innym państwie członkowskim
Endorses the Commission's aim of continuing to help Latin America fight drugs and seeking to strengthen security and stability on both sides by pursuing an approach based on shared responsibility in all areas and bodies where drug enforcement is concernedzgadza się ze sformułowanym przez Komisję celem dalszego wspomagania Ameryki Łacińskiej w walce z narkotykami oraz wspólnego przyczyniania się do wzrostu bezpieczeństwa i stabilności w obu regionach poprzez przestrzeganie zasady współodpowiedzialności w walce z narkotykami we wszystkich odnośnych dziedzinach i organach
The Parties further agree that the level of protection referred to in Article ‧, paragraph ‧ of this Agreement (SAA Article ‧ paragraph ‧), shall include the availability of the measures, procedures and remedies provided for in Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on the enforcement of intellectual property rightsStrony zgadzają się ponadto że ochrona na poziomie, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧ niniejszej umowy (art. ‧ ust. ‧ SAA), obejmuje dostęp do środków i procedur przewidzianych w dyrektywie ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej
Prosecuting supervision over law enforcement agencie including police operational activitiesNadzór prokuratorski nad organami ścigania z uwzględnieniem pracy operacyjnej policji
‘ ( 1 ) Is Article 7 ( 3 ) of Council Directive 96 / 62 ... to be interpreted as meaning that a third party whose health is impaired is entitled to the preparation of an action plan even if , irrespective of any action plan , he is in a position to enforce his right to avoid any detriment to his health as a result of the emission limit value for particulate matter PM being exceeded 1 0 , by bringing an action for intervention by the public authority ?„ 1 ) Czy art . 7 ust . 3 dyrektywy 96 / 62 [ ... ] należy interpretować w ten sposób , że osobie trzeciej , w przypadku której ma miejsce negatywny wpływ na zdrowie , przysługuje również wówczas prawo podmiotowe do domagania się sporządzenia planu działań , gdy niezależnie od planu działań może ona dochodzić swego prawa do ochrony przed negatywnym wpływem na zdrowie wskutek przekroczenia dopuszczalnej wartości emisji pyłu PM10 w drodze skargi o podjęcie działań przez władze ?
in writing. - (IT) Madam President, ladies and gentlemen, I voted in favour of the motion for a resolution tabled by Mrs in 't Veld, on behalf of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, on the proposal for a Council framework decision on the use of Passenger Name Record (PNR) for law enforcement purposes.na piśmie. - (IT) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Głosowałem za przyjęciem projektu rezolucji w sprawie wykorzystywania danych dotyczących rezerwacji pasażera (danych PNR) w celu egzekwowania prawa, przedstawionego przez panią poseł in 't Veld w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 12008 zdań frazy enforceable.Znalezione w 5,09 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.