Tłumaczenia na język polski:

  • egzekwowalny   
  • wykonalny   
  • zdolny   

Pozostałe znaczenia:

 
Capable of being enforced.
 
capable of being enforced

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (40)

Application Layer Enforcementwymuszanie warstwy aplikacji
authorise enforcementzezwalać na wykonanie
Convention of 15 April 1958 concerning the recognition and enforcement of decisions relating to maintenance obligations towards childrenKonwencja z dnia 15 kwietnia 1958 o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w przedmiocie obowiązków alimentacyjnych w stosunku do dzieci
Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters, signed at Brussels on 27 September 1968Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisana w Brukseli dnia 27 września 1968 r.
Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters Done at Lugano on 16 September 1988Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, sporządzona w Lugano dnia 16 września 1988 r.
deferred enforcementodroczone wymuszanie
deferred enforcement modetryb odroczonego wymuszania
effectiveness of the law enforcement in the fight against money launderingskuteczne ściganie prania pieniędzy
enforce; przeprowadzić; egzekwować; przeprowadzać; narzucać; wymuszać; rzucać; wprowadzać; narzucić; wymusić; zmusić; zmuszać
enforce a confiscation orderwykonywać nakaz konfiskaty
enforceabilitywykonalność
enforceable offenceczyn bezwzględnie podlegający karze
enforceable titletytuł wykonawczy
enforcedwyegzekwować; przymusowy
enforced migrationmigracja przymusowa
enforcementnarzucenie; egzekwowanie; wymuszenie; egzekucja; przestrzeganie; egzekucja przymusowa; ; wykonywanie; wprowadzanie w życie; narzucanie; wykonanie
enforcement authorityorgan egzekucyjny
enforcement bodyorgan egzekucyjny
enforcement measuresśrodki wykonawcze
enforcement modetryb wymuszania
enforcement of rulingpostępowanie egzekucyjne
enforcergoryl; ochroniarz
enforcing judgesąd właściwy do spraw egzekucyjnych; sędzia właściwy do spraw egzekucyjnych
environmental law enforcementegzekwowanie prawa ochrony środowiska
EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade Action Planplan działań UE na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa
expeditious procedure for securing the enforcement of judgmentssprawne postępowania zapewniające wykonywanie orzeczeń
For law enforcement strategic and operational purposesw celach strategicznego i sprawnego egzekwowania prawa
full enforcement modetryb pełnego wymuszania
judicial, law enforcement and financial regulatory authoritiesorgany sądowe, ścigania oraz finansowe organy regulacyjne
law enforcementprzestrzeganie prawa
Law Enforcement Against ProhibitionL.E.A.P.
Law enforcement authoritiesorgany ścigania
law enforcement cooperationwspółpraca organów ścigania
law enforcement projectsprojekty dotyczące egzekwowania prawa
law enforcement techniquetechniki dochodzeniowe
National Enforcement Bodies (NEB)krajowe organy wykonawcze (KOW)
NEAFC scheme of control and enforcementsystem kontroli i egzekwowania przepisów NEAFC
UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement OfficialsPodstawowe zasady NZ w sprawie stosowania przymusu i broni palnej przez służby wymiaru sprawiedliwości
UN Code of Conduct for Law Enforcement OfficialsKodeks postępowania NZ dla służb wymiaru sprawiedliwości
UN Declaration on the Protection of All Persons from Enforced DisappearancesDeklaracja NZ o ochronie wszystkich osób przed wymuszonymi zaginięciami

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "enforceable", pamięć tłumaczeniowa

add example
It is appropriate to include in this Directive provisions on port State control, pending the amendment of Council Directive ‧/EC of ‧ June ‧ concerning the enforcement, in respect of shipping using Community ports and sailing in the waters under the jurisdiction of the Member States, of international standards for ship safety, pollution prevention and shipboard living and working conditions (port State control) in order to transfer to that Directive the provisions on port State control which are included in Articles ‧(f), ‧, ‧ and ‧ of this DirectiveWłaściwe jest objęcie zakresem niniejszej dyrektywy przepisów dotyczących kontroli państwowej w porcie, do czasu zmiany dyrektywy Rady ‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. dotyczącej przestrzegania, w odniesieniu do żeglugi morskiej korzystającej ze wspólnotowych portów oraz żeglugi morskiej po wodach znajdujących się pod jurysdykcją Państw Członkowskich, międzynarodowych norm bezpieczeństwa statków i zapobiegania zanieczyszczeniom oraz pokładowych warunków życia i pracy (kontrola państwa portu)‧ celem przeniesienia do tej dyrektywy przepisów w sprawie kontroli w państwie portu zawartych w art. ‧ lit. f) art. ‧, ‧ i ‧ niniejszej dyrektywy
Enforcing payment in such circumstances is virtually impossible.Wyegzekwowanie pieniędzy w takiej sytuacji jest praktycznie niemożliwe.
In certain exceptional circumstances, CBP may exercise its authority under FOIA to deny or postpone disclosure of all (or, more likely, part) of the PNR record to a first party requester, pursuant to title ‧, United States Code, section ‧(b) (e.g. if disclosure under FOIA could reasonably be expected to interfere with enforcement proceedings or would disclose techniques and procedures for law enforcement investigations (...) (which) could reasonably be expected to risk circumvention of the lawW określonych wyjątkowych okolicznościach CBP może wykonywać swoje uprawnienia zgodnie z FOIA do odrzucenia lub odroczenia ujawnienia całej (lub częściej fragmentu) zawartości PNR osobie, której one dotyczą, na mocy tytułu ‧ Kodeksu Stanów Zjednoczonych (United States Code), sekcji ‧(b) (np. jeżeli można oczekiwać, że ujawnienie zgodne z FOIA mogłoby zakłócać postępowanie wykonawcze lub ujawniłoby techniki i procedury działań organów ścigania... [co] mogłoby spowodować ryzyko obchodzenia prawa
Indeed, in the absence of a high and broadly applicable level of data protection, the proposal makes exchanges of information still subject to different national rules of origin and double standards that strongly affect efficiency in law enforcement cooperation while not improving the protection of personal dataW istocie, przy braku wysokiego i szeroko stosowanego poziomu ochrony danych wymiana informacji nadal podlega w myśl wniosku różnym krajowym regułom pochodzenia i podwójnym normom, które wywierają znaczny niekorzystny wpływ na skuteczność współpracy w zakresie ochrony porządku publicznego, nie służąc przy tym poprawie ochrony danych osobowych
customs enforcement; oregzekwowania prawa celnego; lub
The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement ‧, contained in Annex ‧C to the Agreement establishing the World Trade Organisation) contains detailed provisions on the availability, acquisition, scope, maintenance and enforcement of intellectual property rightsPorozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (porozumienie TRIPS z ‧ r. zawarte w załączniku ‧C do umowy ustanawiającej Światową Organizację Handlu) zawiera szczegółowe przepisy dotyczące dostępności, nabywania, zakresu stosowania, utrzymywania oraz dochodzenia praw własności intelektualnej
concerning Article ‧ of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council on the enforcement of intellectual property rightsdotyczące art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej
Ensure enforcement of the Civil Service Law and take steps towards its improvementZapewnienie wdrażania przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz podejmowanie wysiłków na rzecz ich ulepszenia
I also see these orders as being extremely difficult to enforce in the UK, for we will end up in a situation whereby an order is handed down by a foreign judge in a foreign land who knows nothing about the conditions of a British town or our way of life.Postrzegam również te nakazy jako niezwykle trudne do wyegzekwowania w Wielkiej Brytanii, ponieważ koniec końców będzie tak, że nakaz będzie wydawany przez obcego sędziego za granicą, który nie wie nic o warunkach, jakie panują w brytyjskich miejscowościach, ani o naszym stylu życia.
All troops are to enforce internal securityWszystkie oddziały mają wzmocnić ochronę!
Debtor's spouse legal defense in enforcement proceedings.Obrona małżonka dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym.
The general applicability of the latter conditions is even more important if one considers the growing exchange of data between law enforcement authorities and other authorities or private parties also within Member StatesOgólne stosowanie tych ostatnich warunków jest nawet bardziej istotne, jeżeli rozważy się rosnącą wymianę danych pomiędzy organami porządku publicznego i innymi organami lub podmiotami prywatnymi również w państwach członkowskich
It is of major importance that analytical results are reported and interpreted in a uniform way in order to ensure a harmonised enforcement approach throughout the CommunityBardzo ważne jest, aby wyniki analiz były przekazywane i interpretowane w sposób jednolity w celu zapewnienia zharmonizowanej metody wdrożenia w całej Wspólnocie
The framework programme established by Council Decision ‧/‧/JHA of ‧ July ‧ establishing a framework programme on police and judicial cooperation in criminal matters (AGIS) has contributed considerably to strengthening cooperation between police and other law enforcement agencies and the judiciary in the Member States and to improving mutual understanding and mutual trust between their police, judicial, legal and administrative systemsProgram ramowy ustanowiony decyzją Rady ‧/‧/WSiSW z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiającą program ramowy w sprawie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (AGIS) przyczynił się w znaczący sposób do wzmocnienia współpracy między policją i innymi organami ścigania a organami sądowniczymi w państwach członkowskich, a także do poprawy wzajemnego zrozumienia i zaufania między ich systemami policyjnymi, sądowniczymi, prawnymi i administracyjnymi
Delays and inadequate enforcement are common in Member States.W państwach członkowskich regularnie dochodzi do opóźnień i uchybień w egzekwowaniu przepisów.
Those documents which have been formally drawn up or registered as authentic instruments and are enforceable in one Member State are treated as equivalent to suchDokumenty urzędowe, sporządzone i wykonalne w Państwie Członkowskim swego pochodzenia, są zrównane z takimi
‘ ( 1 ) Is Article 7 ( 3 ) of Council Directive 96 / 62 ... to be interpreted as meaning that a third party whose health is impaired is entitled to the preparation of an action plan even if , irrespective of any action plan , he is in a position to enforce his right to avoid any detriment to his health as a result of the emission limit value for particulate matter PM being exceeded 1 0 , by bringing an action for intervention by the public authority ?„ 1 ) Czy art . 7 ust . 3 dyrektywy 96 / 62 [ ... ] należy interpretować w ten sposób , że osobie trzeciej , w przypadku której ma miejsce negatywny wpływ na zdrowie , przysługuje również wówczas prawo podmiotowe do domagania się sporządzenia planu działań , gdy niezależnie od planu działań może ona dochodzić swego prawa do ochrony przed negatywnym wpływem na zdrowie wskutek przekroczenia dopuszczalnej wartości emisji pyłu PM10 w drodze skargi o podjęcie działań przez władze ?
At the end of 2008, the Minister for Justice and Law Enforcement stated that this purchase was not paid out of the Schengen Fund, which is an EU resource.Pod koniec 2008 r., Minister Sprawiedliwości i Ochrony Porządku Publicznego stwierdził, że zakup tych armatek nie został sfinansowany ze środków Funduszu Schengen, który jest Funduszem Unii Europejskiej.
In addition to these priorities, in the least developed regions and Member States, under the convergence objective and with a view to increasing economic growth, employment opportunities for women and men, and quality and productivity at work, and encouraging economically inactive persons to re-enter the labour market, it is necessary to expand and improve investment in human capital and to improve institutional, administrative and judicial capacity, in particular to prepare and implement reforms and enforce the acquisOprócz tych priorytetów, w najsłabiej rozwiniętych regionach i Państwach Członkowskich, w ramach celu konwergencji i w celu zwiększenia wzrostu gospodarczego, możliwości zatrudnienia dla kobiet i mężczyzn oraz jakości i wydajności pracy, a także zachęcania osób nieaktywnych gospodarczo do powrotu na rynek pracy, niezbędne jest rozszerzenie i udoskonalenie inwestycji w kapitał ludzki oraz poprawa zdolności instytucjonalnych, administracyjnych i sądowniczych, przede wszystkim w celu przygotowania i wdrożenia reform oraz egzekwowania dorobku wspólnotowego
the safe harbour enforcement overview set out in Annexprzegląd egzekwowania
Their role is distinct from that of the law enforcement authorities, since they do not investigate offences or arrest or prosecute offendersIch rola jest różna od tej, odgrywanej przez organy ścigania, jako, że nie prowadzą one dochodzeń, nie aresztują sprawców, ani nie wnoszą przeciwko nim oskarżeń
If we really want to get serious about tackling deforestation and illegal logging, we should first sharpen up our act back home by enforcing European legislation that prevents the marketing of illegal timber and timber products in the EU.Jeśli naprawdę chcemy poważnie podejść do walki z deforestacją i nielegalnym wyrębem, musimy najpierw odpowiednio zaostrzyć działania na naszym własnym terenie poprzez wprowadzenie europejskich przepisów zapobiegających handlowi drewnem i produktami z drewna z nielegalnych źródeł w UE.
In order for the system established by this Regulation to operate effectively, there should be good cooperation, coordination and exchange of information between the Member States, the Agency and the Commission regarding enforcementW celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania systemu ustanowionego poprzez niniejsze rozporządzenie potrzebna jest dobra współpraca, koordynacja i wymiana informacji między państwami członkowskimi, Agencją i Komisją w zakresie egzekwowania przepisów rozporządzenia
It follows that the rules established to conduct the Commission proceedings to enforce Article ‧ of the EC Treaty should ensure that the undertakings and associations of undertakings concerned are afforded the opportunity effectively to make known their views on the truth and relevance of the facts, objections and circumstances put forward by the Commission, throughout the administrative procedureW związku z powyższym zasady regulujące procedury prowadzone przez Komisję w celu egzekwowania postanowień art. ‧ Traktatu WE powinny gwarantować przedsiębiorstwom i związkom przedsiębiorstw faktyczną możliwość przekazania stanowiska na temat prawdziwości i znaczenia faktów, zarzutów i okoliczności przedstawionych przez Komisję w toku procedury administracyjnej
Effective enforcement of judgments in the EU: the transparency of debtors' assetsSkuteczne wykonywanie orzeczeń w Unii Europejskiej: dostępność informacji o majątku dłużnika
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 12008 zdań frazy enforceable.Znalezione w 3,571 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.