wymowa: IPA: ɛdʒ /ɛdʒ/ , SAMPA: /EdZ/        

Tłumaczenia na język polski:

 • krawędź   
  (Noun  f) [stereometria]
   
  joining line between two vertices of a polygon
   
  boundary line of a surface
   
  mat. matematyka, matematyczny połączenie między dwoma wierzchołkami grafu
   
  geom. geometria odcinek będący częścią wspólną dwóch ścian wielościanu lub powierzchni wielościennej
   
  brzeg powierzchni, zwłaszcza ostry
 • ostrze   
  (Noun  n)
   
  thin cutting side of the blade of an instrument
   
  ostre zakończenie lub krawędź przedmiotu
 • skraj   
   
  brzeg jakiejś płaszczyzny, jakiegoś obszaru
   
  The boundary of a surface.
 • brzeg   
   
  krańcowa linia czegoś
   
  The boundary of a surface.
 • bramowanie   
 • bramować   
 • brzeżek   
 • burta   
 • cyrkiel   
 • grań   
 • grzbiet   
 • kant   
 • korzyść   
 • kraj     
 • lamówka   
 • margines   
 • obdziergać   
 • oblamować   
 • obramowanie   
 • obramować   
 • obrzeżać   
 • obrzeże   
 • obszyć   
 • obwódka   
 • odsuwać   
 • okantować   
 • ostry   
 • ostrzyć   
 • rąbek   
 • sieczny   
 • sunąć   
 • szlifować   
 • toczyć   
 • wrąb   
 • zaleta   
 • łuk   

Pozostałe znaczenia:

 
krawędź
 
In male masturbation, a level of sexual arousal that is maintained just short of reaching the point of inevitability, or climax.
 
(transitive) To trim the margin of a lawn where the grass meets the sidewalk, usually with an electric or gas-powered lawn edger.
 
(surrounding) edge
 
(graph theory) Any of the connected pairs of vertices in a graph.
 
place where two faces of a polyhedron meet
 
in graph theory: any of the pairs of vertices in a graph
 
edge (e.g. of a cliff, precipice)
 
Sharpness; readiness or fitness to cut; keenness; intenseness of desire.
 
end (e.g. of street)
 
The boundary line of a surface.
 
Technical manuever of rock climbers in which the exterior interface of the upper and the sole is placed as far as possible onto rock ledges and the ankle is held rigidly, as opposed to "smearing".
 
(cut) end
 
An advantage (as have the edge on)
 
The border or part adjacent to the line of division; the beginning or early part; as, in the edge of evening. "On the edge of winter." John Milton.
 
In graphics, a border joining two polygons.
 
an advantage
 
(transitive) To move an object slowly and carefully in a particular direction.
 
(cricket) (transitive) To hit the ball with an edge of the bat, causing a fine deflection.
 
edge (of a sword)
 
any sharp terminating border; a margin; a brink; extreme verge
 
Any sharp terminating border; a margin; a brink; extreme verge; as, the edge of a table, a precipice.
 
(cricket) The edge of a cricket bat.
 
(intransitive) To move slowly and carefully in a particular direction.
 
(geometry) A one-dimensional face of a polytope. In particular, the joining line between two vertices of a polygon; the place where two faces of a polyhedron meet.
 
The thin cutting side of the blade of an instrument; as, the edge of an ax, knife, sword, or scythe. Hence, figuratively, that which cuts as an edge does, or wounds deeply, etc.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (31)

band edgegranica pasma
bleeding-edge
block edgegranica bloku
block-edge masks (BEM)maski granic bloku (BEM)
bonnet leading edge reference linekrawędź czołowa maski
Bridget Jones: The Edge of ReasonW pogoni za rozumem: Dziennik Bridget Jones
broadcasting band edgegranica pasma radiodyfuzyjnego; granica pasma przeznaczonego dla służby radiodyfuzyjnej
cutting edgeostrze
double-edgedobosieczny
double-edged swordbroń obosieczna; miecz obosieczny
edge eventzdarzenie z granicą
edge protectornarożnik zabezpieczający ładunek
edge slideślizg krawędziowy
Edge SubscriptionEdge Subscription
Edge Subscription fileplik Edge Subscription
edge trailłańcuch; droga
Edge Transport server rolerola serwera Transport graniczny
edge-matched boundarygranica wzdłuż krawędzi
edgingrąbek; przesuwanie; krawędziowanie; lamówka; obramowanie; wypustka; brzeg; obszycie; bordiura; borta
edgingswypustek
extreme outer edgeskrajna krawędź zewnętrzna
gilt-edgedcenny
gilt-edged bond, top-quality bondobligacja pierwszorzędna
has the edge overma przewagę nad
knife-edgeostrze
security-edge gatewaygraniczna brama zabezpieczeń
spectrum block edgegranica bloku częstotliwościowego
straight edgeliniał mierniczy
striking edge of the sliderkrawędź natarcia ślizgacza
two-edgedobosieczny; obosieczny; dwuznaczny
two-edged swordmiecz obosieczny

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "edge", pamięć tłumaczeniowa

add example
Spot on a TLC plate, ‧ cm from the lower edge and at intervals of ‧ cm, the volumes indicated below of the standard solution and the extract:-‧, ‧, ‧, ‧ and ‧ ¶l of the standard aflatoxin B‧ solutionNanieść punktowo na płytkę TLC (ppkt ‧), w odległości ‧ cm od dolnej krawędzi, w odstępach ‧ cm, podane poniżej objętości roztworu wzorcowego i ekstraktu: ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧ μl wzorcowego roztworu aflatoksyny B‧ (ppkt
Builders' joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled flooring panels, shingles and shakes, wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointedWyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna, włącznie z drewnianymi płytami komórkowymi, połączonymi płytami parkietowymi, dachówkami i gontami, drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo
Separate from the loin by a cut between the last lumbar and first sacral vertebrae, clearing the anterior edge of the pelvic boneOddzielić lędźwie przy pomocy cięcia między ostatnim kręgiem lędźwiowym i pierwszym kręgiem krzyżowym, oczyszczając przedni wyrostek kości miednicznej
At the vehicle sides the roof shall commence at the upper edge of the door apertureNa bokach pojazdu dach rozpoczyna się przy górnej krawędzi otworu drzwiowego
The idea of liberalisation of visas that may extend to areas neighbouring the European Union is an idea certainly shared by the Council and the Spanish Presidency and I believe that it is one of the political orientations that we must clearly encourage in Europe in the next few months, in terms of mobility, a capacity to communicate and to move around not only in the European Union but in all areas on the edges of the European Union.Liberalizacja wiz, którą być może zostaną objęte kraje sąsiadujące z Unią Europejską, jest koncepcją z pewnością akceptowaną przez Radę i prezydencję hiszpańską i w moim przekonaniu jest to jeden z kierunków politycznych, który musimy zdecydowanie propagować w Europie w ciągu najbliższych miesięcy, w dziedzinie mobilności, zdolności do komunikowania się i poruszania się nie tylko w Unii Europejskiej, ale we wszystkich obszarach położonych na jej obrzeżach.
Jade Fox must die at its edgeWredna Lisica umrze od tego miecza
I' m close to the edge, TimI tak mam zszargane nerwy
point ‧: ‧ cm from the edge of the sample at the place where the radius of curvature of the edge is smallest, either to the left or to the rightpunkt ‧: ‧ cm od krawędzi próbki w miejscu, gdzie promień zakrzywienia krawędzi jest najmniejszy, po lewej lub po prawej stronie
Real burnout, on the ragged edgeŚwir na skraju załamania
The word San Marino forms a quasi-semicircle along the upper edge of the inner part, while the words ANNO MONDIALE DELLA FISICA run along the lower edge of the inner partNazwa San Marino układa się w kształt zbliżonym do półkola wzdłuż górnego brzegu awersu monety, podczas gdy wzdłuż dolnego brzegu przebiega napis ANNO MONDIALE DELLA FISICA
the vertical distance between the lower edge of the opening that is first immersed in the event of heeling and the water line in the vessel's upright position [m]pionowa odległość między niższą krawędzią otworu, który zanurza się jako pierwszy w przypadku przechylenia oraz linią wodną statku znajdującego się w pozycji pionowej [m]
This condition is deemed to have been met when the point on the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane is not more than ‧ mm from the extreme outer edge of the vehicleWarunek ten uważa się za spełniony, jeżeli punkt na powierzchni widocznej w kierunku osi odniesienia, który znajduje się najdalej od środkowej wzdłużnej płaszczyzny pojazdu, nie znajduje się w odległości większej niż ‧ mm od skrajnej krawędzi zewnętrznej pojazdu
The jaws of the mesh gauge measuring the opening of the mesh shall be at least ‧ millimetre thick but no more than ‧ millimetres and shall have rounded edgesSzczęki przyrządu do pomiaru otworów oczek mają grubość co najmniej ‧ mm, ale nie więcej niż ‧ mm i posiadają zaokrąglone krawędzie
One morning as she was thus returning, she suddenly thought she saw the long barrel of a carbine that seemed to be aimed at her. It stuck out sideways from the end of a small tub half-buried in the grass on the edge of a ditch.Pewnego poranka, gdy tak śpieszyła do domu, wydało jej się nagle, że widzi wymierzoną w siebie długą lufę strzelby; sterczała skosem nad brzegiem rowu z niewielkiej beczki ukrytej do połowy w trawie.
the internal edges of the retro-reflectors must be at least ‧ mm apartminimalna odległość między wewnętrznymi krawędziami szkieł odblaskowych musi wynosić ‧ mm
The body on the edge (of sense) - analysis of the body based on selected films of New French ExtremityCiało na granicy (sensu) - analiza ciała na wybranych filmach nowej francuskiej ekstremy
The entire body was stabbed in thirteen places with an edged weaponNa ciele znaleziono trzynaście śladów pchnięcia ostrym narzędziem
In any case, the distance between the edge of the illuminating surface of any independent main-beam headlamp and the edge of that of the dipped-beam headlamp must not exceed ‧ mmW przypadku pojedynczego, niezależnego światła drogowego, odległość między krawędzią powierzchni świetlnej światła drogowego a krawędzią powierzchni świetlnej światła mijania nie może przekraczać ‧ mm dla każdej pary świateł
Accessible edges, protrusions, cords, cables and fastenings on toys must be designed and manufactured in such a way that the risks of physical injury from contact with them are reduced as far as possibleDostępne krawędzie, części wystające, przewody, kable i umocowania na zabawkach muszą być zaprojektowane i wytworzone w taki sposób, aby ryzyko zranienia z powodu kontaktu z nimi było jak najmniejsze
Tape measures shall be made so that when the tape is stretched out on a flat surface its edges are practically straight and parallelPrzymiary wstęgowe powinny być wykonane tak, że kiedy wstęga jest rozciągnięta na płaskiej powierzchni jej krawędzie są praktycznie prostoliniowe i równoległe
cm from the edge of the sample at the place where the radius of curvature of the edge is smallest, either to the left or to the rightcm od krawędzi próbki w miejscu, w którym promień krzywizny krawędzi jest najmniejszy, po prawej lub po lewej stronie
If a vehicle harness is used then any line branches which occur in this length shall be routed along the ground plane but perpendicular away from the edge of the ground planeJeżeli stosuje się zespół przewodów pojazdu, wówczas jakiekolwiek odgałęzienia występujące na wspomnianej długości zostaną poprowadzone wzdłuż płaszczyzny uziemienia, ale prostopadle w kierunku od krawędzi płaszczyzny uziemienia
The European machinery industry is a key, cutting-edge industry for the European economyEuropejski przemysł maszynowy stanowi wysoce rozwinięty sektor o strategicznym znaczeniu dla gospodarki europejskiej
Each selected test point for the child/small adult headform shall also be a minimum of ‧ mm rearwards of the bonnet leading edge reference line, unless no point in the bonnet leading edge test area within ‧ mm laterally would, if chosen for an upper legform to bonnet leading edge test, require a kinetic energy of impact of more than ‧ JKażde wybrane miejsce uderzenia znajduje się w odległości co najmniej ‧ mm za linią odniesienia krawędzi czołowej maski, chyba że żadne uderzenie w miejscu krawędzi czołowej maski w obszarze do ‧ mm w bok, jeśli zostałoby wybrane do testu uderzenia górnej części nogi w krawędź czołową maski, nie wymagałoby energii kinetycznej zderzenia większej niż ‧ J
If parts may constitute a danger for the feet, provision must be made for protective devices within a hemispherical radius of ‧ mm starting from the forward edge of the seat cushion and pointing downwardsJeżeli części maszyny mogą powodować zagrożenie dla stóp pasażera, konieczne jest określenie przepisów dotyczących urządzeń ochronnych w zakresie półkuli o promieniu ‧ mm rozciągającej się od przedniej krawędzi poduszki siedzenia i skierowanej ku dołowi
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2870 zdań frazy edge.Znalezione w 2,034 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.