wymowa: IPA: ɛdʒ /ɛdʒ/ , SAMPA: /EdZ/        

Tłumaczenia na język polski:

 • krawędź   
  (Noun  f) [stereometria]
   
  joining line between two vertices of a polygon
   
  boundary line of a surface
   
  mat. matematyka, matematyczny połączenie między dwoma wierzchołkami grafu
   
  geom. geometria odcinek będący częścią wspólną dwóch ścian wielościanu lub powierzchni wielościennej
   
  brzeg powierzchni, zwłaszcza ostry
 • ostrze   
  (Noun  n)
   
  thin cutting side of the blade of an instrument
   
  ostre zakończenie lub krawędź przedmiotu
 • skraj   
   
  brzeg jakiejś płaszczyzny, jakiegoś obszaru
   
  The boundary of a surface.
 • brzeg   
   
  krańcowa linia czegoś
   
  The boundary of a surface.
 • bramowanie   
 • bramować   
 • brzeżek   
 • burta   
 • cyrkiel   
 • grań   
 • grzbiet   
 • kant   
 • korzyść   
 • kraj     
 • lamówka   
 • margines   
 • obdziergać   
 • oblamować   
 • obramowanie   
 • obramować   
 • obrzeżać   
 • obrzeże   
 • obszyć   
 • obwódka   
 • odsuwać   
 • okantować   
 • ostry   
 • ostrzyć   
 • rąbek   
 • sieczny   
 • sunąć   
 • szlifować   
 • toczyć   
 • wrąb   
 • zaleta   
 • łuk   

Pozostałe znaczenia:

 
krawędź
 
In male masturbation, a level of sexual arousal that is maintained just short of reaching the point of inevitability, or climax.
 
(transitive) To trim the margin of a lawn where the grass meets the sidewalk, usually with an electric or gas-powered lawn edger.
 
(surrounding) edge
 
(graph theory) Any of the connected pairs of vertices in a graph.
 
place where two faces of a polyhedron meet
 
in graph theory: any of the pairs of vertices in a graph
 
edge (e.g. of a cliff, precipice)
 
Sharpness; readiness or fitness to cut; keenness; intenseness of desire.
 
end (e.g. of street)
 
The boundary line of a surface.
 
Technical manuever of rock climbers in which the exterior interface of the upper and the sole is placed as far as possible onto rock ledges and the ankle is held rigidly, as opposed to "smearing".
 
(cut) end
 
An advantage (as have the edge on)
 
The border or part adjacent to the line of division; the beginning or early part; as, in the edge of evening. "On the edge of winter." John Milton.
 
In graphics, a border joining two polygons.
 
an advantage
 
(transitive) To move an object slowly and carefully in a particular direction.
 
(cricket) (transitive) To hit the ball with an edge of the bat, causing a fine deflection.
 
edge (of a sword)
 
any sharp terminating border; a margin; a brink; extreme verge
 
Any sharp terminating border; a margin; a brink; extreme verge; as, the edge of a table, a precipice.
 
(cricket) The edge of a cricket bat.
 
(intransitive) To move slowly and carefully in a particular direction.
 
(geometry) A one-dimensional face of a polytope. In particular, the joining line between two vertices of a polygon; the place where two faces of a polyhedron meet.
 
The thin cutting side of the blade of an instrument; as, the edge of an ax, knife, sword, or scythe. Hence, figuratively, that which cuts as an edge does, or wounds deeply, etc.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (31)

band edgegranica pasma
bleeding-edge
block edgegranica bloku
block-edge masks (BEM)maski granic bloku (BEM)
bonnet leading edge reference linekrawędź czołowa maski
Bridget Jones: The Edge of ReasonW pogoni za rozumem: Dziennik Bridget Jones
broadcasting band edgegranica pasma radiodyfuzyjnego; granica pasma przeznaczonego dla służby radiodyfuzyjnej
cutting edgeostrze
double-edgedobosieczny
double-edged swordbroń obosieczna; miecz obosieczny
edge eventzdarzenie z granicą
edge protectornarożnik zabezpieczający ładunek
edge slideślizg krawędziowy
Edge SubscriptionEdge Subscription
Edge Subscription fileplik Edge Subscription
edge trailłańcuch; droga
Edge Transport server rolerola serwera Transport graniczny
edge-matched boundarygranica wzdłuż krawędzi
edgingrąbek; przesuwanie; krawędziowanie; lamówka; obramowanie; wypustka; brzeg; obszycie; bordiura; borta
edgingswypustek
extreme outer edgeskrajna krawędź zewnętrzna
gilt-edgedcenny
gilt-edged bond, top-quality bondobligacja pierwszorzędna
has the edge overma przewagę nad
knife-edgeostrze
security-edge gatewaygraniczna brama zabezpieczeń
spectrum block edgegranica bloku częstotliwościowego
straight edgeliniał mierniczy
striking edge of the sliderkrawędź natarcia ślizgacza
two-edgedobosieczny; obosieczny; dwuznaczny
two-edged swordmiecz obosieczny

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "edge", pamięć tłumaczeniowa

add example
Depending on the mounting height in metres (h) of the lower edge of the apparent surface in the direction of the reference axis of the dipped-beam headlamp, measured on the unladen vehicles, the vertical inclination of the cut-off of the dipped- beam shall, under all the static conditions of Annex ‧, remain between the following limits and the initial aiming shall have the following valuesW zależności od wysokości w metrach (h) dolnej krawędzi powierzchni widocznej w kierunku osi odniesienia, w odniesieniu do zamontowanych świateł mijania, mierzonej dla pojazdu nieobciążonego, odchylenie pionowe granicy światła i cienia wiązki świateł mijania musi, w zakresie wszystkich warunków statycznych zawartych w załączniku ‧, zawierać się w następujących wartościach granicznych, a ustawienie początkowe musi mieć wartość podaną poniżej
Yeah, the edge ' we saved the edgeWażne, żebyśmy zachowali końcówkę
Continue the cut downwards in a straight line parallel to the fillet, through the thirteenth to the sixth rib inclusive along a line running parallel to the dorsal edge of the vertebral column, so that the entire downward cut is no more than five centimetres from the lateral tip of the eye muscleKontynuować cięcie w dół po prostej linii równoległej do polędwicy poprzez dziesiąte do szóstego żebra włącznie, wzdłuż linii przebiegającej równolegle do grzbietowej strony kręgosłupa, tak, aby całe cięcie w kierunku dołu nie przebiegało w większej odległości niż ‧ cm od bocznego zakończenia oka polędwicy
Hazardous edgesNiebezpieczne krawędzie
B develop and apply mathematical thinking and willingness to use the body of knowl- edge and methodology employed to explain the natural world , in order to identify questions and to draw evidence-based conclusions .B jętność rozwijania i wykorzystywania myślenia ści i chęci wykorzystywania istniejącego zaso- matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji .
Always looking for the edgeNigdy nie przegapiasz okazji
The edge of the outer sheet shall be covered with a band of plastic material at least ‧ mm wide, affixed by the same welding processBrzeg zewnętrzny złącza zostanie pokryty taśmą z tworzywa sztucznego o szerokości co najmniej ‧ mm, nałożoną w taki sposób przez spojenie
Note ‧: The visual aids comprise standard runway day markings, approach lighting, runway edge lights, threshold lights, runway end lights and, for operations below ‧m, shall include touch-down zone and/or runway centre line lightsUwaga: Pomoce wzrokowe obejmują standardowe dzienne oznaczenia drogi startowej, światła podejścia, światła krawędziowe, światła progowe i końca drogi startowej, a dla operacji poniżej ‧ m także światła strefy przyziemienia i/lub światła linii centralnej drogi startowej
Leading edge industrial developments involve also a strong synergy between technology and organisation, the performance of both being highly dependent on new skillsPionierski rozwój przemysłowy oznacza również silną współzależność między technologią a organizacją, których skuteczność jest w dużym stopniu uzależniona od umiejętności
How to remove Exelon transdermal patches Gently pull at one edge of the patch to remove it completely from the skinJak zdejmować Exelon systemy transdermalne Należy delikatnie pociągnąć za jeden brzeg plastra, a następnie odlepić plaster
Who is it looms out of the edge of the forest-- if not My Most Treasured with attached actor!A któż to taki, jeśli nie ma pani... razem z aktorem!
Impairments at the intersections between squares or at the edges of the cuts are permitted, provided that the impaired area does not exceed ‧ % of the gridded surfaceUszkodzenia w punktach przecięcia kwadratów i krawędzi nacięć są dopuszczalne, o ile uszkodzona powierzchnia nie jest większa niż ‧ % powierzchni, na której znajdują się kraciaste nacięcia
We' re living on the edgeŻyjemy niebezpiecznie
In case of a gap between the edge of a rigid material and the panel, this edge shall be rounded to a minimum radius of curvature depending on the gap shown in the table in the explanatory note to paragraphW przypadku luki między krawędzią sztywnego materiału a tablicą rozdzielczą, krawędź jest zaokrąglona z zachowaniem minimalnego promienia krzywizny zależnego od wielkości luki podanej w tabeli zawartej w wyjaśnieniach do pkt
any metal support fittings shall have no protruding edgesWszelkie wyposażenie metalowe służące za wspornik nie może mieć wystających krawędzi
In the case of a trailer, that point on the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the median longitudinal plane shall not be more than ‧ mm from the extreme outer edge of the vehicleDla przyczepy, punkt na powierzchni widocznej w kierunku osi odniesienia, który znajduje się najdalej od środkowej wzdłużnej płaszczyzny, nie może być oddalony o więcej niż ‧ mm od skrajnej krawędzi zewnętrznej pojazdu
The lower edge of the discharge through (without taking into account mobile devices which may extend this through) is situated at least ‧,‧ m above the rail, and allows for the use of a conveyor belt to take away the goodsdolna krawędź zsypu rozładunkowego (bez uwzględnienia urządzeń ruchomych, które mogą ten zsyp przedłużyć) znajduje się minimum ‧,‧ m nad poziomem główki szyny i umożliwia użycie przenośnika taśmowego w celu przemieszczenia ładunku
The inner part shows a reproduction of the signatures and seals from the last page of the Austrian State Treaty, signed in May ‧ by the Foreign Ministers and the Ambassadors of the Soviet Union, Great Britain, USA and France, and the then Austrian Foreign Minister Leopold Figl, with the inscription ‧ JAHRE STAATSVERTRAG above the seals, running along the upper edge of the inner part in a quasi-semicircle slightly tilted to the rightW części wewnętrznej znajduje się reprodukcja podpisów i pieczęci z ostatniej strony Austriackiego Traktatu Państwowego, podpisanego w maju ‧ r. przez ministrów spraw zagranicznych i ambasadorów Związku Radzieckiego, Wielkiej Brytanii, USA i Francji oraz ówczesnego austriackiego Ministra Spraw Zewnętrznych, Leopolda Figla; nad pieczęciami wzdłuż górnej krawędzi wewnętrznej części monety biegnie napis ‧ JAHRE STAATSVERTRAG, tworzący kształ zbliżony do półkola, przekrzywionego nieco w prawą stronę
Where the vertical distance between the rear direction-indicator lamp and the corresponding rear position (side) lamp is not more than ‧ mm, the distance between the extreme outer edge of the tractor and the outer edge of the rear direction-indicator lamp must not exceed by more than ‧ mm the distance between the extreme outer edge of the tractor and the outer edge of the corresponding rear position (side) lampJeżeli odległość pionowa między tylnymi światłami kierunkowskazów i odpowiadającymi im tylnymi (bocznymi) światłami pozycyjnymi nie jest większa niż ‧ mm, odległość między najbardziej zewnętrzną krawędzią ciągnika i zewnętrzną krawędzią tylnych kierunkowskazów nie może przekroczyć o więcej niż ‧ mm odległości między najbardziej zewnętrzną krawędzią ciągnika i krawędzią zewnętrzną odpowiednich tylnych (bocznych) świateł pozycyjnych
A pilot may not continue an approach below either the Category ‧ or the other than Standard Category ‧ decision height determined in accordance with subparagraph (d)‧. above unless visual reference containing a segment of at least ‧ consecutive lights being the centre line of the approach lights, or touchdown zone lights, or runway centre line lights, or runway edge lights, or a combination of these is attained and can be maintainedPilot nie może kontynuować podejścia poniżej wysokości decyzji w kategorii ‧ ani poniżej wysokości decyzji poza standardem w kategorii II, określonych zgodnie z lit. d) pkt ‧ powyżej, jeżeli nie jest w stanie uzyskać i utrzymać odniesienia wzrokowego składającego się z segmentu co najmniej trzech kolejno występujących po sobie świateł należących do linii centralnej świateł podejścia, lub świateł strefy przyziemienia, lub świateł linii centralnej drogi startowej, lub świateł krawędziowych drogi startowej, lub ich połączenia
Electro-mechanical tools for working in the hand, with self-contained electric motor other than hedge trimmers and lawn edge cuttersNarzędzia elektromechaniczne, ręczne, z własnym silnikiem elektrycznym, z wyjątkiem maszyn do przycinania żywopłotów i kosiarek do trawy
high intensity runway centreline lights spaced ‧ m or less and high intensity edge lights spaced ‧ m or less are in operationczynne są wysokiej intensywności światła linii centralnej drogi startowej, rozmieszczone co ‧ m lub gęściej, oraz krawędziowe światła wysokiej intensywności, rozmieszczone co ‧ m lub gęściej
The Descamps report will be a highlight of this legislature in terms of the relationship between cutting-edge technology and European culture through the ages.Sprawozdanie autorstwa pani poseł Descamps będzie znakiem wyróżniającym to zgromadzenie ustawodawcze w odniesieniu do powiązania nowoczesnej technologii i kultury europejskiej na przestrzeni lat.
South: Třeboňská pánev, Southern edge of Českomoravská vrchovina, and the River Dyje and River Morava beyond Hodonínna południu: Třeboňská pánev (Kotlina Trzebońska), południowa część Wyżyny Czesko-Morawskiej (Českomoravská vrchovina) oraz rzeki Dyja i Morawa za Hodoninem
The protruding edge of the blade of type A shall be sufficiently sharp to serve as a scraperWystająca krawędź ostrza próbnika typu A musi być dostatecznie ostra, aby służyć jako skrobak
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2984 zdań frazy edge.Znalezione w 1,488 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.