wymowa: IPA: ɛdʒ /ɛdʒ/ , SAMPA: /EdZ/        

Tłumaczenia na język polski:

 • krawędź   
  (Noun  f) [stereometria]
   
  joining line between two vertices of a polygon
   
  boundary line of a surface
   
  mat. matematyka, matematyczny połączenie między dwoma wierzchołkami grafu
   
  geom. geometria odcinek będący częścią wspólną dwóch ścian wielościanu lub powierzchni wielościennej
   
  brzeg powierzchni, zwłaszcza ostry
 • ostrze   
  (Noun  n)
   
  thin cutting side of the blade of an instrument
   
  ostre zakończenie lub krawędź przedmiotu
 • skraj   
   
  brzeg jakiejś płaszczyzny, jakiegoś obszaru
   
  The boundary of a surface.
 • brzeg   
   
  krańcowa linia czegoś
   
  The boundary of a surface.
 • bramowanie   
 • bramować   
 • brzeżek   
 • burta   
 • cyrkiel   
 • grań   
 • grzbiet   
 • kant   
 • korzyść   
 • kraj     
 • lamówka   
 • margines   
 • obdziergać   
 • oblamować   
 • obramowanie   
 • obramować   
 • obrzeżać   
 • obrzeże   
 • obszyć   
 • obwódka   
 • odsuwać   
 • okantować   
 • ostry   
 • ostrzyć   
 • rąbek   
 • sieczny   
 • sunąć   
 • szlifować   
 • toczyć   
 • wrąb   
 • zaleta   
 • łuk   

Pozostałe znaczenia:

 
krawędź
 
In male masturbation, a level of sexual arousal that is maintained just short of reaching the point of inevitability, or climax.
 
(transitive) To trim the margin of a lawn where the grass meets the sidewalk, usually with an electric or gas-powered lawn edger.
 
(surrounding) edge
 
(graph theory) Any of the connected pairs of vertices in a graph.
 
place where two faces of a polyhedron meet
 
in graph theory: any of the pairs of vertices in a graph
 
edge (e.g. of a cliff, precipice)
 
Sharpness; readiness or fitness to cut; keenness; intenseness of desire.
 
end (e.g. of street)
 
The boundary line of a surface.
 
Technical manuever of rock climbers in which the exterior interface of the upper and the sole is placed as far as possible onto rock ledges and the ankle is held rigidly, as opposed to "smearing".
 
(cut) end
 
An advantage (as have the edge on)
 
The border or part adjacent to the line of division; the beginning or early part; as, in the edge of evening. "On the edge of winter." John Milton.
 
In graphics, a border joining two polygons.
 
an advantage
 
(transitive) To move an object slowly and carefully in a particular direction.
 
(cricket) (transitive) To hit the ball with an edge of the bat, causing a fine deflection.
 
edge (of a sword)
 
any sharp terminating border; a margin; a brink; extreme verge
 
Any sharp terminating border; a margin; a brink; extreme verge; as, the edge of a table, a precipice.
 
(cricket) The edge of a cricket bat.
 
(intransitive) To move slowly and carefully in a particular direction.
 
(geometry) A one-dimensional face of a polytope. In particular, the joining line between two vertices of a polygon; the place where two faces of a polyhedron meet.
 
The thin cutting side of the blade of an instrument; as, the edge of an ax, knife, sword, or scythe. Hence, figuratively, that which cuts as an edge does, or wounds deeply, etc.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (31)

band edgegranica pasma
bleeding-edge
block edgegranica bloku
block-edge masks (BEM)maski granic bloku (BEM)
bonnet leading edge reference linekrawędź czołowa maski
Bridget Jones: The Edge of ReasonW pogoni za rozumem: Dziennik Bridget Jones
broadcasting band edgegranica pasma radiodyfuzyjnego; granica pasma przeznaczonego dla służby radiodyfuzyjnej
cutting edgeostrze
double-edgedobosieczny
double-edged swordbroń obosieczna; miecz obosieczny
edge eventzdarzenie z granicą
edge protectornarożnik zabezpieczający ładunek
edge slideślizg krawędziowy
Edge SubscriptionEdge Subscription
Edge Subscription fileplik Edge Subscription
edge trailłańcuch; droga
Edge Transport server rolerola serwera Transport graniczny
edge-matched boundarygranica wzdłuż krawędzi
edgingrąbek; przesuwanie; krawędziowanie; lamówka; obramowanie; wypustka; brzeg; obszycie; bordiura; borta
edgingswypustek
extreme outer edgeskrajna krawędź zewnętrzna
gilt-edgedcenny
gilt-edged bond, top-quality bondobligacja pierwszorzędna
has the edge overma przewagę nad
knife-edgeostrze
security-edge gatewaygraniczna brama zabezpieczeń
spectrum block edgegranica bloku częstotliwościowego
straight edgeliniał mierniczy
striking edge of the sliderkrawędź natarcia ślizgacza
two-edgedobosieczny; obosieczny; dwuznaczny
two-edged swordmiecz obosieczny

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "edge", pamięć tłumaczeniowa

add example
With the needle pointed at the vial align the ‧ ml mark on the syringe with the edge of the dose preparation guideTrzymać strzykawkę z igłą skierowaną w stronę fiolki, tak aby oznaczenie na strzykawce „ ‧, ‧ ml ” znajdowało się nad krawędzią „ prowadnika do przygotowania dawki ”
At the other end of the drum drill a ‧ mm diameter hole ‧ mm from the edge in such a way that the orifice is uppermost when the receptacle is laid down and ready for the test (Figurena drugim końcu bębna wywierć otwór o średnicy ‧ mm w odległości ‧ mm od krawędzi, w taki sposób, żeby ten otwór znajdował się w najwyższym położeniu, jeżeli zbiornik jest położony i gotowy do badania (rys
The machine-readable zone of the sticker shall be aligned with the edge of the pageStrefę odczytu elektronicznego naklejki umieszcza się wzdłuż brzegu strony
For vehicles of such shape that the top end of the straight edge makes first contact then the geometric trace of ‧ mm wrap around distance as defined in point ‧, will be used as bonnet leading edge reference line at that lateral positionW przypadku pojazdów, w których miejscem pierwszej styczności jest górny koniec krawędzi prostej linią odniesienia krawędzi czołowej maski w tej pozycji bocznej jest linia geometryczna
Their surfaces shall terminate in rounded edges, the radii of curvature being not less than ‧ mmIch powierzchnia zakończona jest zaokrąglonymi krawędziami, a promienie krzywizn nie są mniejsze niż ‧ mm
The size of each mesh shall be the distance between the outside edges of the jaws of the gauge at the point where the movable jaw is stoppedRozmiar każdego oczka to odległość między zewnętrznymi krawędziami szczęk przyrządu pomiarowego w momencie zatrzymania szczęki ruchomej
the innermost edges of the illuminating surfaces must be at least ‧ mm apartminimalna odległość między wewnętrznymi krawędziami powierzchni świetlnych musi wynosić ‧ mm
ls this sleep deprivation, or have you finally gone over the edge?- The way you buddied up to herCzy to brak snu, czy kompletnie postradałeś zmysły?
Everyone that doesn' t need to be here, get to the edge of the cityWszyscy którzy nie muszą tu siedzieć, wynocha!
The minimum height above ground of dipped-beam headlamps must be measured from the lower edge of the lens, or of the reflector if the latter is higherPomiaru minimalnej odległości świateł mijania od ziemi dokonuje się od niższej krawędzi szkła światła lub zwierciadła, jeżeli to ostatnie jest wyżej
Switches, pull-knobs, etc, made of rigid material, which, measured in accordance with the method described in Annex V from ‧ mm to ‧ mm from the panel, shall have a cross-sectional area of not less than ‧ cm‧, measured ‧ mm from the point projecting furthest, and shall have rounded edges with a radius of curvature of not less than ‧ mmPrzyciski, uchwyty, itd., z twardych materiałów wystające z tablicy rozdzielczej na ‧-‧ mm, przy czym wymiar ten określa się według metody opisanej w załączniku V, w przekroju poprzecznym mają powierzchnię co najmniej ‧ cm‧ mierzoną w odległości ‧ mm od najbardziej wystającego punktu, a ich brzegi są zaokrąglone, o promieniu krzywizny co najmniej ‧ mm
Well, the cuts are sharp on one edge, blunt on the otherCóż, cięcia sa ostre z jednej strony, a poszarpane z drugiej
The distance between the uppermost edge of an area destined to hold any object (e.g. a table) and the uppermost edge of a guard shall be at least ‧ mmOdległość pomiędzy najbardziej do góry wysuniętą krawędzią powierzchni, na której mogą być pozostawione dowolne przedmioty (np. stołu), a najbardziej do góry wysuniętą krawędzią osłony musi wynosić co najmniej ‧ mm
You' re right on the edge here, ladyBalansujesz na krawędzi
NO EXPOSED EDGE SHALL FACE FORWARDSżadna odkryta krawędź nie może być zwrócona ku przodowi
North-eastern edge of the house at elevation ‧ m above sea level in the Contrada Garbata area, identical to point F of the Gagliano licencepółnocno-wschodnia krawędź domu na wysokości ‧ m n.p.m. w Contrada Garbata, pokrywająca się z wierzchołkiem F z koncesji Gagliano
Builders’ joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled flooring panels, shingles and shakes, wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed of CN codeWyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna, włącznie z drewnianymi płytami komórkowymi, połączonymi płytami podłogowymi, dachówkami i gontami, drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo objęte kodem CN
In the case of a trailer, that point on the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the median longitudinal plane shall not be more than ‧ mm from the extreme outer edge of the vehicleDla przyczepy punkt na powierzchni widocznej w kierunku osi odniesienia, który znajduje się najdalej od środkowej wzdłużnej płaszczyzny, nie może być oddalony o więcej niż ‧ mm od skrajnej krawędzi zewnętrznej pojazdu
Each style has a different look, but also a different feel. Some have (sometimes invisible) resize borders all around the edge, which make resizing easier but moving more difficult. Some have no borders on certain edges. One (BII) even has a dynamically sized and positioned title elementKażdy styl wygląda inaczej, ale też inaczej się zachowuje. Niektóre posiadają (czasami niewidoczne) uchwyty dookoła ramki, które pozawalają na łatwiejszą zmianę rozmiaru, ale utrudniają przesuwanie. Niektóre nie mają ramek na niektórych krawędziach. Jeden z nich (B II) ma nawet dynamicznie zmieniany rozmiar i pozycję tytułu okna
When the vehicle is travelling in a straight line, no part of the wheels, other than the tyres, situated above the horizontal plane, passing through their axis of rotation, shall project beyond the vertical projection in a horizontal plane, of the body panel edge above the wheelW przypadku gdy pojazd porusza się po linii prostej, żadna część kół, poza oponą, umieszczona powyżej płaszczyzny poziomej, przechodzącej przez oś obrotu, nie może wystawać poza rzut pionowy na płaszczyznę poziomą krawędzi ściany nadwozia znajdującej się nad kołem
It is also possible to specify which point within the item the position refers to. This is called the anchor and can be either c for center or one of n, ne, e, se, s, sw, w and nw which stand for the different edges/corners corresponding the directions on a topographical map. The default is nw, which is the upper left corner. For examplePunkt montowania
Aligning your thumb with the internal gap of the stopper, pry up the edge of the stopperUstawić kciuk równolegle z wewnętrzną szczeliną korka, podważyć brzeg korka
Reference range for edge height is the one included between ‧,‧ % and ‧,‧ % of each value within the reference range for diameterPrzedział referencyjny dla wysokości krawędzi zawiera się między ‧,‧ % a ‧,‧ % każdej wartości mieszczącej się w przedziale referencyjnym dla średnicy
If this option is selected, KDE will smooth the edges of curves in fontsJeśli ta opcja jest włączona, KDE będzie wygładzać czcionki
the visible thickness of the lumbar muscle on the midline of the split carcase, measured as the shortest connection between the front (cranial) end of the glutaeus medius muscle and the upper (dorsal) edge of the vertebral canal (in millimetreswidoczna grubość mięśnia lędźwiowego w milimetrach na linii środkowej przepołowionej tuszy, zmierzona jako najkrótsza odległość między przednim (czaszkowym) końcem mięśnia lędźwiowego i górną (grzbietową) krawędzią kanału kręgowego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2870 zdań frazy edge.Znalezione w 1,267 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.