wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

 • smoczek   
  (Noun  m)
   
  a pacifier
   
  miękka zabawka dla małych dzieci przeznaczona do ssania
   
  A rubber or plastic nipple that is put into a baby's mouth in order to comfort or quiet.
 • atrapa   
  (Noun  f)
   
  nonfunctional device or tool used in place of a functional one
 • bałwan   
   
  pot. potocznie pogard. pogardliwie głupek, tuman
 • głupek   
  (Noun  m)
   
  an unintelligent person
 • manekin   
  (Noun  m)
   
  something constructed with the size and form of a human
 • milczek   
   
  człowiek małomówny, milczący
 • dziadek     
 • imitacja   
 • kukła   
 • makieta   
 • marionetka   
 • pozorowanie   
 • pozór   
 • statysta   
 • sztuczny   
 • zaślepka   

Pozostałe znaczenia:

 
atrapa
 
smoczek
 
manekin
 
głupek
 
(bridge (card game)) The partner of the winning bidder, who shows his or her hand.
 
Something constructed with the size and form of a human, to be used in place of a person.
 
To make a mock-up or prototype version of something, without some or all off its intended functionality.
 
An unintelligent person.
 
A figure of a person or animal used by a ventriloquist; a puppet.
 
A silent person; a person who does not talk.
 
(linguistics) A word serving only to make a construction grammatical.
 
A deliberately nonfunctional device or tool used in place of a functional one.
 
{{bridge
 
a silent person
 
(Australian, New Zealand, UK) A pacifier.
 
To feint
 
(programming) An unused parameter or value.
 
(UK) A bodily gesture meant to fool an opposing player in sport; feint.

Picture dictionary

smoczek
smoczek

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

dummy variablezmienna dychotomiczna; zmienna zero-jedynkowa

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "dummy", pamięć tłumaczeniowa

add example
A dummy regenerating system or partial system may be fitted for the pre-conditioning cyclesna potrzebę cyklów przygotowania wstępnego można zamontować częściowy układ regeneracji lub jego atrapę
A three-dimensional dummy is used, with a mass and contour of an average-size adultWykorzystywany jest manekin trójwymiarowy, którego masa i kształt odpowiada dorosłej osobie średniego wzrostu
Vildagliptin was more effective than placebo (a dummy treatment) at reducing HbA‧c levels when it was added to metforminWildagliptyna okazała się skuteczniejsza od placebo (leczenie obojętne) w obniżaniu poziomów HbA‧c w skojarzeniu z metforminą
ASSEMBLY OF THE DUMMYMONTAŻ MANEKINA
The impact direction is perpendicular to the anterior-posterior axis of the dummy and the axis of the impactor is aligned with the centre of the H point foam cylinderKierunek uderzenia jest prostopadły do przedniej-tylnej osi manekina, a oś urządzenia uderzającego jest zrównana ze środkiem punktu H walca z pianki
A dummy socket shall be provided for the plugNależy zainstalować ślepe gniazdo dla wtyczki
The impactor must freely swing on to the shoulder of the dummy with an impact velocity of ‧ ± ‧ m/sUrządzenie uderzające musi wahać się swobodnie w kierunku barku manekina z prędkością uderzeniową wynoszącą ‧ ‧ m/s
If adjustable, the seat-backs must be adjusted so that the resulting inclination of the torso of the dummy is as close as possible to that recommended by the manufacturer for normal use or, in the absence of any particular recommendation by the manufacturer, to ‧ ° towards the rear from the verticalW przypadku możliwości regulacji oparcia siedzeń muszą być tak ustawione, aby nachylenie tułowia manekina w tym położeniu było jak najbardziej zbliżone do nachylenia zalecanego przez producenta przy normalnej jeździe lub, w przypadku braku jakiegokolwiek szczególnego zalecenia ze strony producenta, do ‧° odchylenia od pionu w tył
Measurements for principal dummy dimensionsPomiary wymiarów podstawowych manekina
Remember that dummy corporation I set up for you to hide your protection income?Pamięta Pan lipną firmę, założoną, żeby ukryć Pańskie dochody?
At the manufacturers request, a dummy test may be run for conditioning of the engine and exhaust system before the measurement cycleNa żądanie producentów przed cyklem pomiarowym można przeprowadzić badanie pozorowane kondycjonowania silnika i układu wydechowego
Hey, I' m no dummyNie jestem idiotką
MEASUREMENTS TO BE MADE ON DUMMY IN FRONT SEATSPOMIARY, KTÓRE MAJĄ BYĆ DOKONANE NA MANEKINIE NA PRZEDNICH SIEDZENIACH
Peter' s no dummyPeter nie jest głupi
Study ‧ was a randomized, double-blind, double-dummy, controlled, ‧ x ‧ multifactorial study which compared two different dose levels of rituximab given with or without one of two peri infusional corticosteroid regimens in combination with weekly methotrexate in patients with active rheumatoid arthritis which had not responded to treatment with ‧ to ‧ other DMARDsBadanie ‧ było randomizowanym, podwójnie ślepym, podwójnie zamaskowanym, kontrolowanym, wieloczynnikowym badaniem według schematu ‧ x ‧, w ramach którego porównywano dwa poziomy dawkowania rytuksymabu podawanego równocześnie z jednym z dwóch schematów podawania kortykosteroidów w infuzji lub bez tych schematów w skojarzeniu z podawanym raz na tydzień metotreksatem u pacjentów z czynnym reumatoidalnym zapaleniem stawów, którzy nie odpowiedzieli na leczenie ‧ do ‧ innymi DMARD
One study compared NEVANAC used once, twice or three times a day with placebo (dummy eye drops) in ‧ patientsW jednym badaniu porównywano preparat NEVANAC stosowany raz, dwa razy lub trzy razy dziennie z placebo (nieaktywnymi kroplami do oczu) u ‧ pacjentów
Mimpara was compared with placebo (a dummy treatmentDziałanie preparatu Mimpara porównano z placebo (leczenie obojętne
In all studies, the effectiveness of Azomyr was compared with that of placebo (a dummy treatmentWe wszystkich badaniach skuteczność preparatu Azomyr porównywano ze skutecznością placebo (leczenie obojętne
So I put my head on the block and I dummy up about the birdsPodziękowałeś?
The lumbar spine is calibrated before it is mounted in the dummyKalibracji odcinka lędźwiowego dokonuje się przed jego montażem w manekinie
I just called you dummy, dummyTak, głupolku
They don' t have Mickey in his country, dummyOni nie maja Mickey w ich kraju, durny
The right foot of the driver test dummy must rest on the undepressed accelerator with the rearmost point of the heel on the floor surface in the plane of the pedalPrawa stopa testowanego manekina kierowcy musi spoczywać na niewciśniętym pedale przyśpieszenia przy najdalej wysuniętym do tyłu punktem pięty, spoczywającym na powierzchni podłogi w płaszczyźnie pedału
DUMMY CHARACTERISTICSWŁAŚCIWOŚCI MANEKINA
In vehicles equipped with individual seat(s), the upper torso of the driver and passenger test dummies shall rest against the seat backW pojazdach wyposażonych w pojedyncze siedzenia, górna część tułowia badanych manekinów kierowcy i pasażera musi spoczywać na oparciu siedzenia
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 653 zdań frazy dummy.Znalezione w 2,185 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.