wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

 • smoczek   
  (Noun  m)
   
  a pacifier
   
  miękka zabawka dla małych dzieci przeznaczona do ssania
   
  A rubber or plastic nipple that is put into a baby's mouth in order to comfort or quiet.
 • atrapa   
  (Noun  f)
   
  nonfunctional device or tool used in place of a functional one
 • bałwan   
   
  pot. potocznie pogard. pogardliwie głupek, tuman
 • głupek   
  (Noun  m)
   
  an unintelligent person
 • manekin   
  (Noun  m)
   
  something constructed with the size and form of a human
 • milczek   
   
  człowiek małomówny, milczący
 • dziadek     
 • imitacja   
 • kukła   
 • makieta   
 • marionetka   
 • pozorowanie   
 • pozór   
 • statysta   
 • sztuczny   
 • zaślepka   

Pozostałe znaczenia:

 
atrapa
 
smoczek
 
manekin
 
głupek
 
(bridge (card game)) The partner of the winning bidder, who shows his or her hand.
 
Something constructed with the size and form of a human, to be used in place of a person.
 
To make a mock-up or prototype version of something, without some or all off its intended functionality.
 
An unintelligent person.
 
A figure of a person or animal used by a ventriloquist; a puppet.
 
A silent person; a person who does not talk.
 
(linguistics) A word serving only to make a construction grammatical.
 
A deliberately nonfunctional device or tool used in place of a functional one.
 
{{bridge
 
a silent person
 
(Australian, New Zealand, UK) A pacifier.
 
To feint
 
(programming) An unused parameter or value.
 
(UK) A bodily gesture meant to fool an opposing player in sport; feint.

Picture dictionary

smoczek
smoczek

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

dummy variablezmienna dychotomiczna; zmienna zero-jedynkowa

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "dummy", pamięć tłumaczeniowa

add example
The seat containing the dummy, and its elements, if adjustable, shall be adjusted as followsSiedzenie, na którym umieszczony jest manekin i jego elementy, jeżeli jest regulowane, musi być ustawione w następujący sposób
MEASUREMENTS TO BE MADE ON THE SIDE IMPACT DUMMYPOMIARY WYKONYWANE NA MANEKINIE UŻYWANYM DO BADANIA ZDERZENIA BOCZNEGO
Construction of side impact dummyBudowa manekina używanego do uderzeń bocznych
Three doses of Revatio (‧, ‧ and ‧ mg) have been compared with placebo (a dummy treatment) in ‧ patientsTrzy dawki preparatu Revatio (‧ mg, ‧ mg i ‧ mg) porównywano z placebo (leczenie obojętne) u ‧ pacjentów
Enter an expression for the function. The dummy variable is t. Example: cos(tPodaj wyrażenie dla funkcji. Ślepą zmienną jest t. Przykład: cos(t
The pelvis of the dummy must be positioned such that a lateral line passing through the dummy H points is perpendicular to the longitudinal centre plane of the seatMiednica manekina musi być umieszczona tak, by linia boczna przechodząca przez punkty H manekina była prostopadła do wzdłużnej linii środkowej siedzenia
In all studies, the effectiveness of Neoclarityn was compared with that of placebo (a dummy treatmentWe wszystkich badaniach skuteczność preparatu Neoclarityn porównywano ze skutecznością placebo (leczenie obojętne
In clinical trials in which pioglitazone was compared to other oral anti diabetic drugs or placebo (dummy pill), a higher number of bone fractures was seen in women (but not in men) taking pioglitazonePodczas badań klinicznych porównujących pioglitazon z innymi lekami przeciwcukrzycowymi lub placebo (tabletka nie zawierająca substancji czynnej), większą liczbę złamań kości obserwowano u kobiet (lecz nie u mężczyzn) przyjmujących pioglitazon
The first study compared ‧ mg Norvir taken twice a day with placebo (a dummy treatment) in ‧ adults, as an add-on to the antiviral medicines the patients were already takingW pierwszym badaniu porównywano preparat Norvir w dawce ‧ mg przyjmowany dwa razy na dobę z placebo (leczenie obojętne) u ‧ osób dorosłych jako uzupełnienie leków przeciwwirusowych, jakie pacjenci już przyjmowali
The impactor should freely swing onto the abdomen of the dummy with an impact velocity of ‧,‧ ±‧,‧ m/sUrządzenie uderzające musi wahać się swobodnie w kierunku brzucha manekina z prędkością uderzeniową wynoszącą ‧,‧ ±‧,‧ m/s
Study ‧ was a randomized, double-blind, double-dummy, controlled, ‧ x ‧ multifactorial study which compared two different dose levels of rituximab given with or without one of two peri infusional corticosteroid regimens in combination with weekly methotrexate in patients with active rheumatoid arthritis which had not responded to treatment with ‧ to ‧ other DMARDsBadanie ‧ było randomizowanym, podwójnie ślepym, podwójnie zamaskowanym, kontrolowanym, wieloczynnikowym badaniem według schematu ‧ x ‧, w ramach którego porównywano dwa poziomy dawkowania rytuksymabu podawanego równocześnie z jednym z dwóch schematów podawania kortykosteroidów w infuzji lub bez tych schematów w skojarzeniu z podawanym raz na tydzień metotreksatem u pacjentów z czynnym reumatoidalnym zapaleniem stawów, którzy nie odpowiedzieli na leczenie ‧ do ‧ innymi DMARD
The tests on the shoulder, abdomen and pelvis are performed with the complete dummy (without suitBadania barku, brzucha i miednicy są dokonywane na kompletnym manekinie (bez odzieży
You spit your dummy because you can' t stand the idea that he' s done it without youRozpowiadasz te głupoty, bo nie możesz znieść, że zrobił to bez was
Components of the three-dimensional dummy...Części trójwymiarowego manekina ...
FTX AAD: good name: DUMMYFTX AAD: nazwa towaru: DUMMY
The line through the dummy H-points shall be horizontal with a maximum inclination of ± ‧ degreesLinia przechodząca przez punkty H manekina musi być pozioma z maksymalnym odchyleniem ± ‧ stopni
Side impact dummy utilized ES-‧/ESManekin użyty do badania zderzenia bocznego ES-‧/ES
So they send out a dummy truck on a different routeWysyłają ciężarówkę przynętę inną trasą
CellCept was compared with azathioprine (another anti-rejection medicine) in all studies except for one of the kidney transplant studies, in which it was compared with placebo (a dummy treatmentPreparat CellCept porównano z azatiopryną (inny lek zapobiegający odrzucaniu przeszczepu) we wszystkich badaniach z wyjątkiem jednego, przeprowadzonego na grupie pacjentów po przeszczepie nerek, w którym lek został porównany z placebo (leczenie obojętne
If a specific vehicle child restraint system is installed in the area behind the rearmost forward facing adult seat positions (for example, the luggage area), one test with the largest dummy/dummies on a complete vehicle as prescribed in paragraph ‧.‧.‧.‧.‧ shall be performedJeśli urządzenie przytrzymujące dla dzieci kategorii tylko dla niektórych pojazdów zainstalowane jest za najdalej wysuniętymi do tyłu siedzeniami dla użytkowników dorosłych zwróconymi przodem do kierunku jazdy (na przykład bagażnik), należy przeprowadzić jedno badanie przy użyciu największego manekina bądź manekinów w kompletnym pojeździe, o czym mowa w ppkt
I was happy in Monterey, you dummy!Byłam szczęśliwa w Monterey, głupcze!
The effects of vaccination were compared with those of vaccination using a placebo (a dummy treatmentDziałania szczepionki porównywano z efektami zaszczepienia przy użyciu placebo (leczenie obojętne
The dummy is seated on a flat, horizontal, rigid surface with no back supportManekin znajduje się w pozycji siedzącej na płaskiej, poziomej, sztywnej powierzchni bez podparcia z tyłu
Your gun, dummySwoją broń, głupku
The three-dimensional dummy is placed in position as followsTrójwymiarowy manekin jest umieszczany w następujący sposób
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 653 zdań frazy dummy.Znalezione w 0,445 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.