wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • dukat   

Pozostałe znaczenia:

 
hist. historia, historyczny, historycznie dukat
 
(historical) A gold coin minted by various European nations.
 
historical gold coin
 
A dollar (and, by extension, a eurodollar).
 
Money in general.

Przykładowe zdania z "ducat", pamięć tłumaczeniowa

add example
Figure D26 : Types of employment status available to teachers in primary education and general ( lower and upper ) secondary e ducation ( ISCED 1 , 2 and 3 ) , 2006 / 07Rysunek D26 : Status zatrudnienia nauczycieli w szkołach podstawowych i ogólnokształcących szkołach średnich I i II stopnia ( ISCED 1 , 2 i 3 ) , 2006 / 07
And if you finish by tomorrow night...... he will pay you another hundred ducatsJeśli skończy pan utwór do jutra wieczorem... da panu jeszcze sto dukatów
Donate ‧OO, OOO ducats to the war with FranceOfiaruj ‧ ‧ dukatów na wojnę z Francją
Via this IT platform European citizens can access project results of all programmes supported by the by the E ducation and Culture Directorate General .Za pośrednictwem tej platformy informatycznej obywatele mają dostęp do wyników projektów realizowanych w ramach wszystkich programów wspieranych przed Dyrekcję Generalną ds . Edukacji i Kultury .
Types of fringe benefit available to teachers working in CLIL provision in primary education ( ISCED 1 ) and general secondary e ducation ( ISCED 2 and 3 ) , 2004 / 05Rodzaje specjalnych świadczeń dla nauczycieli prowadzących zintegrowane kształcenie przedmiotowojęzykowe w szkołach podstawowych ( ISCED 1 ) i średnich ogólnokształcących ( ISCED 2 i 3 ) , 2004 / 05
This includes mostspending on less prosperous regions , the environment , investment in people , and research and e ducation programmes .Parlament ma ostatniesłowo w kwestii ponad połowy poszczególnych pozycji kosztowych , w tymwkwestii większości wydatków na mniejrozwinięte regiony , ochronę środowiska , inwestowanie w ludzi czy programybadawczo-naukowe .
More and more schools across Europe offer e ducation on “ smart energy ” to help young Europeans play an active role in their own energy-intelligent future , and to tackle climate change .Uczestnicy spotkania uznali rozwój europejskich standardów i kryteriów zrównoważenia dla biopaliw za priorytet dla sektora , wyrażano również opinię , że poprawa przejrzystości i spójne krajowe programy wsparcia także pomogą w rozwoju rynku .
audiovisual policy and the cultural and e ducational aspects of the information society ;polityki audiowizualnej oraz kulturalnych i edukacyjnych aspektów społecz eństwa informacyjnego ;
The only way that will change is if we can get most peopl e e ducatedJedynym sposobem na zmiane jest edukacja wiekszosci ludzi
Pra ducat matta ku mam- pahOdpuść sobie
Article ‧ rticle ‧ rticle ‧ rticle ‧ rticle ‧ rticle ‧ rticle ‧ rticle ‧ rticle ‧ rticle ‧ rticle ‧ hapter ‧ he European Social Fund Article ‧ rticle ‧ rticle ‧ hapter ‧ ducation, vocational training and youth Article ‧ rticle ‧ itle ‧ ulture Article ‧ itle ‧ ublic health Article ‧ itle ‧ onsumer protectionW przypadku podwyższenia kapitału subskrybowanego, Rada Gubernatorów jednogłośnie ustala procent przewidziany do zapłaty i sposób uregulowania płatności. Wpłaty gotówkowe są dokonywane wyłącznie w euro
We shall catch him and earn a hundred ducats as a rewardZłapiemy go i dostaniemy nagrodę sto dukatów!
Senor Balboa owes ‧OO ducats and says he cannot payPan Balboa jest winny ‧ dukatów i mówi, że nie może zapłacić
ducational and artistic values of Anna Kamienska's literary woeks written for children and young adults.Wartości wychowawcze i artystyczne twórczości Anny Kamieńskiej dla dzieci i młodzieży.
I' il bet a ducatO dukata.- O dwa!
Law No. 1275- XIII regarding the Evaluation and Accreditation of the E ducational Institutions in the Republic of MoldovaUstawa nr 1275-XIII o ocenie i akredytacji placówek edukacyjnych w Republice Mołdowy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 16 zdań frazy ducat.Znalezione w 0,312 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.