wymowa: IPA: /ˈdrɪvən/ ˈdrɪvən      

Tłumaczenia na język polski:

  • napędzany   

Pozostałe znaczenia:

 
imiesłów czasu przeszłego (past participle) czasownika drive
 
Past participle of drive
 
(of snow) Formed into snowdrifts by wind.
 
Obsessed; passionately motivated to achieve goals.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (7)

data-driven subscriptionsubskrypcja oparta na danych
effort-driven schedulingplanowanie według nakładu pracy
inverter driven technologytechnologia, w której zasilanie odbywa się z przemiennika
keyset-driven cursorkursor, którego podstawę stanowi zestaw kluczy
permanently driven axleoś stale napędzana
risk-driven schedulingplanowanie sterowane ryzykiem
steam-drivenparowy

Przykładowe zdania z "driven", pamięć tłumaczeniowa

add example
Coolant pump or fan (engine-drivenPompa cieczy chłodzącej lub wentylator (napędzany przez silnik
Regulation No ‧ of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE)- Uniform provisions concerning the approval of filament lamps for use in approved lamp units on power-driven vehicles and of their trailersRegulamin nr ‧ Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji żarówek używanych w homologowanych światłach pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep
Whilst the development of a higher level of efficiency may be largely market-driven, CCS technologies- for both power stations and infrastructure- require additional support at the demonstration and marketing stagesO ile zwiększanie wydajności w znacznej mierze może być napędzane siłami rynku, o tyle technologie CCS, zarówno elektrownie, jak i infrastruktura, wymagają dodatkowego wsparcia w fazie demonstracji i wprowadzania na rynek
British fishermen are facing further losses in the number of days at sea and are slowly being driven out of business.Brytyjscy rybacy ponoszą kolejne straty w zakresie liczby dni spędzanych na morzu i powoli zmierzają ku wycofaniu się z działalności.
Directive ‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ October ‧ relating to measures to be taken against air pollution by emissions from motor vehicles and amending Council Directive ‧/EEC requires the introduction, from ‧, of on-board diagnostic (OBD) systems for petrol driven cars and light commercial vehicles to monitor the functioning of the vehicleDyrektywa ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ października ‧ r. odnosząca się do środków mających zapobiegać zanieczyszczeniu powietrza przez emisje z pojazdów silnikowych i zmieniająca dyrektywę Rady ‧/EWG wymaga wprowadzenia, od ‧ r., pokładowych systemów diagnostycznych (OBD) dla samochodów i lekkich pojazdów użytkowych napędzanych silnikami benzynowymi, w celu nadzorowania działania układu kontroli wydzielania spalin pojazdu
construction winches (combustion-engine driven) Definitionwciągarki budowlane (napędzane silnikiem spalinowym
to raise awareness of the need to systematically integrate environmental issues into the European standardisation process, in a voluntary way, substantially driven by the stakeholdersuczulenie na konieczność regularnego uwzględniania aspektów ochrony środowiska w europejskim procesie normalizacji opartym na dobrowolnym działaniu zainteresowanych podmiotów
Driven drumobracający się bęben
providing or pursuing corrective maintenance, user-driven modifications and other improvements for installed systemszapewnianie lub monitorowanie prac naprawczych dostosowawczych i rozwojowych w ramach wdrożonych systemów
The evolution of the debt ratio is partly driven by debt-reducing stock-flow adjustments linked to the gradual phasing out of sinking funds, the accumulation of which had earlier on led to debt-increasing stock flow adjustmentsTaki rozwój wskaźnika zadłużenia wynika częściowo ze zmniejszających dług korekt przepływu kapitału, związanych ze stopniowym wycofywaniem funduszy amortyzacyjnych, których akumulacja doprowadziła wcześniej do korekt w przepływie kapitału zwiększających dług
It complements these with proposals for changes in the institutional features of the public finances, namely two comprehensive reforms of the legislation governing the budgetary process in Austria, which consist in the introduction of the medium-term budgetary framework from ‧ and shifting from input-dominated to objective-driven budgets fromUzupełnia je propozycjami zmian instytucjonalnego charakteru finansów publicznych, tj. dwóch kompleksowych reform ustawodawstwa, któremu podlega proces budżetowy w Austrii, tzn. wprowadzenia średniookresowych ram budżetowych, począwszy od ‧ r., oraz zmiany podejścia do tworzenia budżetów ze skoncentrowanego na wkładach na skoncentrowane na celach, począwszy od ‧ r
The primary energy ratio (PER) is given by: COP × ‧,‧ (or COP/‧,‧) for heat pumps with electrically driven compressors and by COP × ‧,‧ (or COP/‧,‧) for heat pumps with gas driven compressors, where ‧,‧ is the current European average electricity power generation efficiency including grid losses and ‧,‧ is the current European average gas efficiency including distribution lossesWskaźnik zużycia energii pierwotnej (PER) uzyskuje się w następujący sposób: COP × ‧,‧ (lub COP/‧,‧) dla elektrycznie zasilanych pomp ciepła lub COP × ‧,‧ (COP/‧,‧) dla pomp ciepła zasilanych gazem lub absorpcyjnych pomp ciepła, gdzie ‧,‧ stanowi bieżącą średnią europejską wydajność wytwarzania energii elektrycznej z uwzględnieniem utrat z sieci, a ‧,‧ stanowi bieżącą średnią europejską wydajność gazową z uwzględnieniem utrat związanych z dystrybucją
Driven by the demand of more-for-less, ICT researchers are involved in a global race focusing on miniaturisation, mastering the convergence of computing, communications and media technologies, including further interoperability between systems and the convergence with other relevant sciences and disciplines, and building systems that are able to learn and evolveKierując się wymaganiem więcej za mniej, naukowcy zajmujący się TIK biorą udział w światowym wyścigu koncentrującym się na miniaturyzacji, doprowadzeniu do konwergencji informatyki, technologii komunikacyjnych i medialnych, w tym większej interoperacyjności systemów, oraz konwergencji z innymi właściwymi dziedzinami i dyscyplinami naukowymi, jak również stworzenie systemów zdolnych do uczenia się i rozwoju
Notes that the risk-based approach in capital requirements facilitates cross-border capital flows driven by specific corporate strategies in big financial groups and poses a macroeconomic challenge for smaller Member States; is strongly convinced that effective financial supervision and transparency are essential in order to contain macroeconomic imbalanceszwraca uwagę, że podejście oparte na ocenie ryzyka w wymaganiach kapitałowych ułatwia transgraniczne przepływy kapitału wynikające z konkretnych strategii korporacyjnych w dużych grupach finansowych i stanowi wyzwanie makroekonomiczne dla mniejszych państw członkowskich; jest głęboko przekonany, że skuteczny nadzór finansowy i przejrzystość są niezbędnym środkiem zapobiegania nierównowadze makroekonomicznej
Vehicle is equipped to be driven in right/left hand trafficPojazd został wyposażony tak, aby mógł być używany w ruchu prawo-/lewostronnym
In this place we have to be driven by what is actually needed by the people on the ground and by listening to nurses and doctors and healthcare workers, it was important to take their views into account.W tym miejscu musimy się kierować prawdziwymi potrzebami ludzi w terenie i ważne było, aby po wysłuchaniu pielęgniarek i lekarzy oraz pracowników służby zdrowia wziąć pod uwagę ich poglądy.
Organisations whose sole role is to help protect basic civic freedoms and human rights are being driven out by eviction notices, refusal of administrative permits and, in some places in Russia, the murder of their members.Organizacje, których jedynym zadaniem jest pomoc w ochronie podstawowych wolności obywatelskich i praw człowieka, są przepędzane za pomocą nakazów eksmisji, odmowy wydania zezwoleń administracyjnych, a w niektórych miejscach w Rosji, także poprzez zabijanie ich członków.
ensuring the acquisition of the key competences that every individual, in particular those with a disadvantaged background, needs for success in a knowledge-driven societyzapewnienie możliwości nabycia kompetencji kluczowych, których potrzebują wszyscy, zwłaszcza osoby z grup defaworyzowanych, by odnieść sukces w społeczeństwie opartym na wiedzy
EN ‧ is applicable for giving presumption of conformity under Directive ‧/‧/EEC for those vehicles, boats and internal combustion engine-driven devices that are not within the scope of Directives ‧/‧/EC, ‧/‧/EC, ‧/‧/EC or ‧/‧/ECEN ‧ stosuje się dla domniemania zgodności z dyrektywą ‧/‧/EWG dla tych pojazdów, łodzi i urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi, które nie są objęte zakresem dyrektyw ‧/‧/WE, ‧/‧/WE, ‧/‧/WE lub ‧/‧/WE
A power-driven vehicle equipped according to paragraph ‧.‧.‧.‧.‧ shall recognize that the coupling of a trailer equipped according to paragraph ‧.‧.‧.‧.‧ is not compatiblePojazd o napędzie silnikowym wyposażony zgodnie z pkt ‧.‧.‧.‧.‧ musi rozpoznawać, że sprzęg przyczepy wyposażonej zgodnie z pkt ‧.‧.‧.‧.‧ jest niekompatybilny
(IT) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, I must say that I agree with what has been said by Mrs Grossetête because I came here driven by the intention of bringing with me the pain, regret and discontent of the wine producing world in Italy and I found myself faced with indifference, like talking to a brick wall.(IT) Pani przewodnicząca, pani komisarz, panie i panowie! Muszę powiedzieć, że zgadzam się z tym, co mówiła pani poseł Grossetête, gdyż przybyłam tu z zamiarem przekazania bólu, żalu i niezadowolenia świata producentów wina we Włoszech i znalazłam się w obliczu obojętności, zupełnie jakbym mówiła do ściany z cegieł.
business-driven development (a development of information exchange and its tools that is driven by law enforcement needsrozwoju opartym na potrzebach w danej dziedzinie (rozwój wymiany informacji i stosownych narzędzi, którego podstawą są potrzeby związane z egzekwowaniem prawa
European Technology Platforms, with the possible participation of regional research driven clusters, can play a role in facilitating and organising the participation of industry, including SMEs, in research projects relating to their specific field, including projects eligible for funding under the Framework ProgrammeEuropejskie platformy technologiczne, przy możliwym udziale regionalnych klastrów badawczych, mogą odgrywać istotną rolę w ułatwianiu i organizowaniu uczestnictwa przemysłu, w tym MŚP, w projektach badawczych związanych z jego poszczególnymi sektorami, także w projektach, które mogą być finansowane w ramach programu ramowego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2219 zdań frazy driven.Znalezione w 2,787 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.