wymowa: IPA: /ˈdrɪvən/ ˈdrɪvən      

Tłumaczenia na język polski:

  • napędzany   

Pozostałe znaczenia:

 
imiesłów czasu przeszłego (past participle) czasownika drive
 
Past participle of drive
 
(of snow) Formed into snowdrifts by wind.
 
Obsessed; passionately motivated to achieve goals.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (7)

data-driven subscriptionsubskrypcja oparta na danych
effort-driven schedulingplanowanie według nakładu pracy
inverter driven technologytechnologia, w której zasilanie odbywa się z przemiennika
keyset-driven cursorkursor, którego podstawę stanowi zestaw kluczy
permanently driven axleoś stale napędzana
risk-driven schedulingplanowanie sterowane ryzykiem
steam-drivenparowy

Przykładowe zdania z "driven", pamięć tłumaczeniowa

add example
For more than ‧ years, driven by the activities of the professional organisations, the more efficient olive cultivation of Alpes-Maritimes has held steady and is expanding in the area behind the coast where it has been able to win back hillsides from flower cultivationOd ponad ‧ lat dzięki działalności organizacji zawodowych uprawa oliwek ponownie zyskuje na znaczeniu w departamencie Alpes-Maritimes i rozwija się w strefie przybrzeżnej, gdzie zajęła nawet wzgórza z uprawami kwiatów
Vehicle type means a category of power-driven vehicles that do not differ in such essential respects astyp pojazdu oznacza kategorię pojazdów o napędzie silnikowym, które nie różnią się pod następującymi istotnymi względami
So exactly who is in favour of this? It is being driven forward by 12 countries that include the United Kingdom.A kto się dokładnie za tym opowiada? 12 krajów, w tym Wielka Brytania.
It may use such event-driven fair value measurements as deemed cost for IFRSs at the date of that measurementJednostka może wykorzystać przeprowadzoną na skutek pewnych zdarzeń wycenę wartości godziwej jako zakładany koszt dla celów MSSF na dzień tej wyceny
Concerning the first matter, I can assure you that we are fully committed to supporting successful fiscal transition through increased support for capacity building, demand-driven regional and international capacity development initiatives, and better donor coordination at EU and international levels.Jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, mogę Panią zapewnić, że jesteśmy w pełni zaangażowani we wspieranie pomyślnej transformacji podatkowej poprzez zwiększanie wsparcia na rzecz budowania potencjału, w sterowane popytem inicjatywy budowania potencjału na szczeblu regionalnym i międzynarodowym oraz w lepszą koordynację donatorów na szczeblu unijnym i międzynarodowym.
The power absorbed by engine-driven equipment, if applicable, shall be taken into accountW razie potrzeby należy uwzględnić moc absorbowaną przez urządzenia napędzane silnikiem
For vehicles designed to accommodate the installation of power take-off units, disablement of affected OBD monitoring systems is permitted provided disablement takes place only when the power take-off unit is active and the vehicle is not being drivenDla pojazdów zaprojektowanych w sposób pozwalający dostosować instalację jednostki odbioru mocy, wyłączenie odpowiednich układów monitorujących OBD jest dozwolone, pod warunkiem, że układy te wyłączane są tylko podczas działania jednostki odbioru mocy a pojazd nie znajduje się w ruchu
In its response to the decision to initiate the procedure, Germany has recognised that the network level is characterised by conditions which are not fully market-drivenW swojej odpowiedzi na postanowienie o otwarciu postępowania Niemcy przyznały, że w sferze organizacyjnej dotyczącej eksploatacji sieci nadawczych nie było warunków pełnej zgodności z rynkiem
Insists on the decisive role of the GMES/Copernicus programme as a user-driven initiative implemented thanks to the essential contribution of the in-situ Earth- and space-based observation infrastructures; stresses that data and service continuity is indispensable; takes the view, more particularly, that the Commission should first undertake to commission an impact assessment of the potential benefits, the costs to be incurred and the long-term evolution of the GMES/Copernicus programme, and then submit to Parliament and the Council an action plan covering, inter alia, the following aspectspodkreśla decydującą rolę programu GMES/Copernicus jako inicjatywy, która powstała z myślą o potrzebach użytkowników, realizowanej dzięki istotnemu wkładowi infrastruktury obserwacji Ziemi i obserwacji z przestrzeni kosmicznej in situ; podkreśla, że niezbędne jest zachowanie ciągłości danych i usług; wyraża w szczególności pogląd, że najpierw Komisja powinna podjąć się zlecenia analizy wpływu dotyczącej potencjalnych korzyści, kosztów, jakie zostaną poniesione, i długoterminowej ewolucji programu GMES/Copernicus, a następnie powinna przedłożyć Parlamentowi i Radzie plan działania obejmujący między innymi następujące aspekty
First a chauffer-driven limousine paid for by Parliament, and then a dip into the Members' funds to get business-class travel for the same journey plus a little extra!Najpierw limuzyna z kierowcą opłacana przez Parlament, a następnie zaczerpnąć z funduszy poselskich, żeby dostać przelot w klasie biznes na tej samej trasie, plus mały bonus!
Agricultural or forestry tractor means any power-driven vehicle running on wheels or tracks, having at least two axles, the principal function of which lies in its tractive power, which is specially designed to pull, push, carry or operate certain tools, machines or trailers used in connection with agricultural or forestry operations, and the use of which for carrying persons or goods by road or drawing, on the road, vehicles used for the carriage of persons or goods is only a secondary functionciągnik rolniczy lub leśny oznacza wszelkie pojazdy o napędzie silnikowym poruszające się na kołach lub gąsienicach, mające co najmniej dwie osie, których główną funkcję stanowi siła ciągnąca i które są specjalnie przystosowane do ciągnięcia, pchania, przenoszenia lub manewrowania pewnymi narzędziami, maszynami lub przyczepami, używanymi w związku z czynnościami rolniczymi i leśnymi, i których używanie do przewozu drogowego osób lub rzeczy lub do ciągnięcia po drodze pojazdów używanych do przewozu osób lub rzeczy jest tylko funkcją drugorzędną
The approval number indicates that the approval was granted in accordance with the requirements of the Regulation concerning the approval of restraining devices for child occupants of power-driven vehicles (child restraint system) as amended by the ‧ series of amendmentsNumer homologacji wskazuje, że homologacji udzielono zgodnie z wymogami regulaminu dotyczącego homologacji urządzeń przytrzymujących dla dzieci przebywających w pojazdach z napędem silnikowym (urządzenie przytrzymujące dal dzieci), zmienionego serią poprawek
The minimum requirements governing rolling resistance, wet grip and external rolling noise, as set in the Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles, will guarantee a standard level of tyre quality, while further improvements beyond these levels will be driven by the tyre labelling schemeMinimalne wymogi dotyczące oporu toczenia, przyczepności na mokrej nawierzchni i zewnętrznego hałasu toczenia, przedstawione w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, zagwarantują standardowy poziom jakości opon, natomiast elementem przyczyniającym się do jego dalszego podnoszenia będzie system oznakowania
When the power-driven vehicle is equipped according to paragraph ‧.‧.‧.‧.‧, the actuation of the parking brake system of the power-driven vehicle shall actuate a braking system on the trailer via the pneumatic control lineJeśli pojazd o napędzie silnikowym wyposażony jest zgodnie z pkt ‧.‧.‧.‧.‧, uruchomienie układu hamulcowego postojowego w pojeździe o napędzie silnikowym uruchamia także układ hamulcowy przyczepy przez powietrzny przewód sterujący
The Cumbria Fells and Dales Leader + strategy is to create new sources of employment and income in the area through an eective and dynamic local produce economy , based on the principles of sustainable development and driven by the actions of local people .Strategia grupy Leader + Fells and Dales hrabstwa Kumbria polega na tworzeniu nowych źródeł zatrudnienia i dochodu na tym obszarze poprzez efektywną i dynamiczną gospodarkę opartą na produktach lokalnych , na bazie zasady zrównoważonego rozwoju oraz poprzez działania miejscowej ludności .
Laden vehicles shall be tested in such a manner that the energy input is equivalent to that recorded in the same period of time with a laden vehicle driven at an average speed of ‧ km/h on a ‧ % down gradient for a distance of ‧ kmPojazdy z ładunkiem badane są w taki sposób, żeby pobieranie energii było równorzędne z pobieraniem energii występującym w tym samym czasie w pojeździe z ładunkiem, prowadzonym ze średnią prędkością ‧ km/h po pochyłości o spadku ‧% i na odcinku ‧ km
In addition, the cooperation may lead to further concentration among suppliers because smaller ones, which may already work near or below minimum optimal scale, may be driven out of business if they cannot reduce prices furtherDodatkowo współpraca ta może prowadzić do dalszej koncentracji wśród dostawców, gdyż mniejsi z nich, którzy już teraz mogą funkcjonować blisko lub poniżej minimalnej skali efektywnej, mogą zostać wypchnięci z rynku, jeśli nie będą w stanie dalej obniżać cen
Migration will not go away: it is driven by the heady cocktail of despair and hope, it follows the law of supply and demand, but it has the capacity, if properly managed, to enrich and energise Europe.Problem migracji nie zniknie - stoi za nim wybuchowa mieszanka rozpaczy i nadziei, prawo podaży i popytu, ale także, jeśli właściwie wykorzystana, szansa wzbogacenia i ożywienia Europy.
Employment in the EU glass sector has generally been on a downward trend since ‧, driven largely by a combination of productivity requirements, increased automation, sector consolidation and low-cost competitionZatrudnienie w przemyśle szklarskim w UE od ‧ r. wykazuje ogólną tendencję spadkową, co jest w znacznym stopniu spowodowane wymogami wydajności, rosnącą automatyzacją, konsolidacją sektora oraz konkurencją ze strony tańszych wyrobów
If the regeneration process requires more than one operating cycle, subsequent test cycle(s) shall be driven immediately, without switching the engine off, until complete regeneration has been achieved (each cycle shall be completedJeżeli proces regeneracji wymaga więcej niż jednego cyklu operacyjnego, kolejny(-e) cykl(-e) należy przeprowadzać bezzwłocznie, nie wyłączając silnika, do momentu osiągnięcia pełnej regeneracji (każdy cykl należy ukończyć
Asks the Commission to examine whether an industry-driven code of conduct might be helpful to increase fee transparency, taking into account the positive and negative impact linked to the code of conduct in the post-trading sectorzwraca się do Komisji o zbadanie, czy zainicjowany przez sektor kodeks postępowania byłby przydatny do zwiększenia przejrzystości opłat, uwzględniając pozytywne i negatywne skutki związane z kodeksem postępowania w sektorze rozliczania i regulowania transakcji
There' s no way my robot could have drivenNie ma mowy, żeby to mój robot prowadziłNazywasz mnie kłamcą?
New products over recent years have largely been driven by the application of ICTs .Pojawianie się nowych produktów było w ostatnich latach w dużym stopniu napędzane zastosowaniem technologii informacyjno-komunika-cyjnych .
This machine is driven by electricity.To urządzenie jest napędzane prądem.
These lights must always be lit when the train is being driven from that endŚwiatła te muszą być zawsze włączone, gdy pociąg ciągnięty jest z tej strony
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2219 zdań frazy driven.Znalezione w 2,094 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.