wymowa: IPA: /ˈdrɪvən/ ˈdrɪvən      

Tłumaczenia na język polski:

  • napędzany   

Pozostałe znaczenia:

 
imiesłów czasu przeszłego (past participle) czasownika drive
 
Past participle of drive
 
(of snow) Formed into snowdrifts by wind.
 
Obsessed; passionately motivated to achieve goals.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (7)

data-driven subscriptionsubskrypcja oparta na danych
effort-driven schedulingplanowanie według nakładu pracy
inverter driven technologytechnologia, w której zasilanie odbywa się z przemiennika
keyset-driven cursorkursor, którego podstawę stanowi zestaw kluczy
permanently driven axleoś stale napędzana
risk-driven schedulingplanowanie sterowane ryzykiem
steam-drivenparowy

Przykładowe zdania z "driven", pamięć tłumaczeniowa

add example
providing or pursuing corrective maintenance, user-driven modifications and other improvements for installed systemszapewnianie lub monitorowanie prac naprawczych dostosowawczych i rozwojowych w ramach wdrożonych systemów
In the case of power-driven vehicles authorized to tow trailers of category O‧ or O‧ fitted with compressed-air braking systems, in addition to the above-mentioned requirements, the prescriptions in paragraph ‧.‧.‧.‧.‧.‧ of this Regulation shall be verified by conducting the following testW przypadku pojazdów o napędzie silnikowym dopuszczonych do ciągnięcia przyczep kategorii O‧ lub O‧ wyposażonych w nadciśnieniowe powietrzne układy hamulcowe, poza powyższymi wymogami, należy zweryfikować zalecenia określone w pkt ‧.‧.‧.‧.‧.‧ niniejszego regulaminu przez przeprowadzenie następującego badania
On the contrary, the Committee is driven by the will to contribute to a wider debate aimed at removing this sense of vaguenessKomitet pragnie bowiem uczestniczyć we wspólnej refleksji celem rozwiania, w miarę możliwości, mglistych aspektów tego pojęcia
Regulation No ‧ of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE)- Uniform provisions concerning the approval of filament lamps for use in approved lamp units on power-driven vehicles and of their trailersRegulamin nr ‧ Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji żarówek używanych w homologowanych światłach pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep
the plane parallel to the median longitudinal vertical plane of the vehicle which passes through a point ‧ m beyond the outermost point of the vehicle cab on the right (in the case of vehicles driven on the right) or on the left (in the case of vehicles driven on the leftpłaszczyzną równoległą do środkowej wzdłużnej płaszczyzny pionowej przechodzącą przez punkt oddalony o ‧ m od najbardziej wysuniętego punktu kabiny pojazdu po prawej stronie (w przypadku pojazdów w ruchu prawostronnym) lub po lewej stronie (w przypadku pojazdów) w ruchu lewostronnym
The transport of workers on mechanically driven mobile work equipment is authorized only where safe facilities are provided to this effectTransport pracowników za pomocą ruchomego sprzętu o napędzie mechanicznym dopuszcza się jedynie w przypadku, gdy zapewnia się bezpieczne urządzenia do tego celu
This ratio is projected to increase by ‧ percentage points over the programme period reaching the level of around ‧ % of GDP in ‧ but remaining below the Treaty reference value, mainly driven by high government deficitsPrzewiduje się, że w okresie objętym programem wskaźnik ten wzrośnie o ‧ punktów procentowych, do poziomu ok. ‧ % PKB w roku ‧ (głównie za sprawą utrzymującego się wysokiego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych), ale pozostanie znacznie poniżej wartości referencyjnej przewidzianej w Traktacie
Recently the head of Greenpeace was forced to admit that the Arctic and Antarctic ice caps grow in the winter and shrink in the summer, and that this is all part of a natural process, driven by the tilt of the earth and the sunI wtedy kiedy to już nie działało, wtedy wyszli z oskarżeniem, że jesteśmy tymi którzy kwestionują zmiany klimatu.Pamiętam, kiedy po raz pierwszy nazwano mnie osobą negującą zmiany klimatu, to było w brytyjskim „ Times of London ”, i oczywiście słowo " negujący " zostało celowo wybrane z powodu konotacji z negacją holokaustu
The vehicle shall be driven according to the applicable test procedure (Appendix ‧ or Appendix ‧aPojazd należy prowadzić zgodnie z obowiązującą procedurą badania (dodatek ‧ lub dodatek ‧a
Selected legal and criminal aspects of emotion-driven behaviours.Wybrane prawnokarne aspekty działania pod wpływem emocji
Fiscal policy during the demand boom between ‧ and ‧ was highly pro-cyclical, exacerbating the private sector driven imbalances and adding to an already overheating economyPodczas dynamicznego rozwoju popytu w latach ‧–‧ polityka budżetowa była w wysokim stopniu procykliczna, przez co przyczyniała się do zwiększenia zaburzeń równowagi powodowanych przez sektor prywatny oraz wpływała negatywnie na już przegrzewającą się gospodarkę
They are also the undertakings that have always driven economic growth.To także podmioty, które zawsze napędzały wzrost gospodarczy.
It may use such event-driven fair value measurements as deemed cost for IFRSs at the date of that measurementJednostka może wykorzystać przeprowadzoną na skutek pewnych zdarzeń wycenę wartości godziwej jako zakładany koszt dla celów MSSF na dzień tej wyceny
When the vehicle is being driven in reversegdy pojazd jest prowadzony na biegu wstecznym
The connections of the compressed-air braking systems between power-driven vehicles and trailers shall be provided according to paragraphs ‧.‧.‧.‧.‧, ‧.‧.‧.‧.‧ orPołączenia nadciśnieniowych powietrznych układów hamulcowych między pojazdami o napędzie silnikowym i przyczepami muszą być zgodne z pkt ‧.‧.‧.‧.‧, ‧.‧.‧.‧.‧ lub
The Health Check should truly look towards creating a market driven sector that is committed to rural and environmental sustainability.Ocena funkcjonowania powinna faktycznie zmierzać do utworzenia sektora kierowanego przez rynek, który jest zaangażowany w zachowanie równowagi obszarów wiejskich i środowiska naturalnego.
It should be clearly specified that the certification of line knowledge lapses if the line has not been driven on for one yearNależy jasno określić, iż znajomość trasy jest nieaktualna, jeśli nie jeżdżono po niej przez okres jednego roku
If it doesn' t, avoid the truth like a plague,like a pestilence that should be driven from the valleyJeśli nie, to unikaj prawdy jak zarazy, jak epidemii rozchodzącej się z doliny
Finally and most importantly, the State is not profit-driven when levying taxes and does not act in a commercial manner or with commercial considerations when doing soI wreszcie, najważniejszym argumentem jest fakt, że państwo pobierając podatki nigdy nie kieruje się perspektywą przyszłego zysku, nie zachowuje się jak handlowiec i nie działa z handlowych pobudek
In Paris at Roissy when you depart from the airport you will be driven to Orly — another plane there with engine trouble.Z Roissy w Paryżu, gdzie pan wysiądzie, zostanie pan przewieziony na Orly. Czekający tam samolot również będzie miał problemy z silnikami.
This policy area aims to make the European Union the most competitive and dynamic knowledge-driven economy by making it more entrepreneurial and innovative and by getting still more from the internal marketTen obszar działalności ma na celu uczynienie z Unii Europejskiej najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy poprzez ukierunkowanie jej na przedsiębiorczość i innowacyjność oraz dalszą maksymalizację korzyści z rynku wewnętrznego
It was therefore concluded that the price including the export tax, and not the price before that tax, is the undistorted market driven priceStwierdza się zatem, że to cena zawierająca podatek wywozowy, a nie cena przed uiszczeniem podatku, jest ceną ukształtowaną przez rynek wolny od zakłóceń
Equally important are the objectives of optimising and developing research infrastructures, of developing regional research-driven clusters, and of promoting and unlocking research potential in the EU's convergence and outermost regionsRównie ważne są cele optymalizacji i rozwoju infrastruktury badawczej, rozwój regionalnych zespołów projektów badawczych oraz wspierania i uwalniania potencjału badawczego w regionach konwergencji oraz regionach peryferyjnych UE
For NOVC vehicles with an operating mode switch, mileage accumulation shall be driven in the mode which is automatically set after turn on of the ignition key (normal modePrzy zwiększaniu kilometrażu pojazdy niedoładowywane ze źródeł zewnętrznych powinny pracować w trybie wybieranym automatycznie po przekręceniu kluczyka zapłonu (w trybie zwykłym
Engine-driven equipmentWyposażenie napędzane przez silniki
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2100 zdań frazy driven.Znalezione w 1,1 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.