Tłumaczenia na język polski:

  • wapień dolomitowy   

Przykładowe zdania z "dolomitic limestone", pamięć tłumaczeniowa

add example
raw materials (calcination of limestone or dolomitesurowce (kalcynowanie wapienia lub dolomitu
CO‧ from carbonates and from carbon contained in other input materials shall be calculated using either a calculation method based on the amount of carbonates from raw material (mainly limestone, dolomite) converted in the process (calculation method A), or a methodology based on the alkali oxides in ceramics produced (calculation method BCO‧ pochodzący z węglanów oraz z węgla zawartego w innych materiałach wsadowych oblicza się, używając albo metody obliczania opartej na ilości węglanów zawartych w surowcach (głównie wapień, dolomit) przetworzonych w procesie technologicznym (metoda obliczania A), albo stosując metodologię opartą na tlenkach alkalicznych zawartych w wyprodukowanej ceramice (metoda obliczania B
raw materials (calcination of limestone and dolomitesurowców (kalcynowanie wapienia i dolomitu
Activity data is the amount [t] of carbonate raw materials or additives associated with CO‧ emissions, as delivered (such as dolomite, limestone, soda, and other carbonates) and processed for the production of glass in the installation during the reporting periodDane dotyczące działalności to ilość [t] surowców węglanowych lub dodatków związanych z emisjami CO‧, dostarczanych (takich jak dolomit, wapień, soda i inne węglany) i przetworzonych do produkcji szkła w instalacji, w okresie sprawozdawczym
raw materials (calcination of limestone, dolomite and carbonatic iron ores, e.gsurowce (kalcynacja wapienia, dolomitu i węglanowych rud żelaza, np
more than ‧ % by weight, except for mixtures of ammonium nitrate with dolomite, limestone and/or calcium carbonate with a purity of at least ‧ %przekracza ‧ % wagi, z wyjątkiem mieszanek azotanu amonowego z dolomitem, kamieniem wapiennym i/lub węglanem wapnia o czystości przynajmniej ‧ %
Origin and evolution of fractures network in Anisian and Ladinian limestone and dolomite of Kriżna Unit in The Area Skupniów Upłaz (Tatra Mountains)Geneza i ewolucja sieci spękań w wapieniach i dolomitach anizyku i ladynu jednostki kriżniańskiej w rejonie Skupniów Upłazu (Tatry)
calcination of limestone/dolomite and other carbonates in the raw materialkalcynacja wapienia/dolomitu i innych węglanów znajdujących się w surowcach
Limestone, dolomite and other calcareous stone, broken or crushedWapień, dolomit i pozostałe skały wapienne, pokruszone lub rozłupane
Others suggested that the normal value should be based on domestic sale prices of limestone or dolomite in Germany, which is mined and processed like the CCM in the PeopleInni proponowali, aby wartość normalna określana była na podstawie krajowych cen sprzedaży kamienia wapiennego lub dolomitu w Niemczech, które to surowce wydobywane są i przetwarzane w ten sam sposób jak CCM w Chińskiej Republice Ludowej i mają podobne zastosowanie
more than ‧ % by weight for mixtures of ammonium nitrate with dolomite, limestone and/or calcium carbonate with a purity of at least ‧ %przekracza ‧ %‧ wagi w mieszankach azotanu amonowego z dolomitem, kamieniem wapiennym i/lub węglanem wapnia o czystości przynajmniej ‧ %
Activity dataCarbonate is the amount [t] of CaCO‧, MgCO‧ or other alkali earth or alkali carbonates employed during the reporting period through the raw materials (limestone, dolomite) and their CO‧-concentration as well as the amount [t]Dane dotyczące działalnościwęglany obejmują ilość [t] CaCO‧, MgCO‧ lub innych ziem alkalicznych, lub węglanów alkalicznych zastosowanych w czasie okresu sprawozdawczego w surowcach (wapień/dolomit) i zagęszczenie w nich CO‧-, jak również ilość [t]
Activity dataCarbonate is the amount [t] of CaCO‧, MgCO‧, Na‧CO‧, BaCO‧ or other alkali earth or alkali carbonates in raw materials (soda, lime/limestone, dolomite) processed during the reporting period as well as the amount of carbon containing additivesDane dotyczące działalnościwęglany to ilość [t] CaCO‧, MgCO‧, Na‧CO‧, Ba CO‧ lub innych ziem alkalicznych, lub węglanów alkalicznych w surowcach (soda, wapno/wapień, dolomit) przetworzonych w okresie sprawozdawczym, jak również ilość węgla zawierającego dodatki
based on the converted quantity of carbonates from raw material-mainly soda, lime/limestone, dolomite and other alkali and alkali earth carbonates supplemented by recycle glass (cullet)-(calculation method A), or based on the amount of alkali oxides in the glass produced (calculation method Bna podstawie przetworzonej ilości węglanów z surowców – głównie z sody, wapna/wapnia, dolomitu i innych węglanów alkalicznych oraz węglanów ziem alkalicznych, uzupełnionych szkłem z odzysku (stłuczka) – (metoda obliczania A) lub na podstawie ilości tlenków alkalicznych w wyprodukowanym szkle (metoda obliczania B
As far as the proposal to use the domestic sales prices of the limestone or dolomite in Germany is concerned, it should be pointed out that limestone and dolomite cannot be considered as being like CCM as their chemical characteristics are differentW odniesieniu do propozycji, by posłużyć się krajowymi cenami sprzedaży kamienia wapiennego lub dolomitu w Niemczech należy zaznaczyć, że kamień wapienny i dolomit nie mogą być uważane za podobne do CCM, ponieważ mają inną charakterystykę chemiczną
CO‧ from carbonates in the raw materials released during melting in the furnace is directly linked with the glass production and shall be calculated based on the converted quantity of carbonates from raw material- mainly soda, lime/limestone, dolomite and other alkali and alkali earth carbonates supplemented by carbonate free recycled glass (culletCO‧ z węglanów zawartych w surowcach, uwolniony w czasie topienia w piecu, jest bezpośrednio związany z produkcją szkła i można go obliczać na podstawie przetworzonej ilości węglanów z surowców – głównie z sody, wapna/wapienia, dolomitu i innych węglanów alkalicznych oraz węglanów ziem alkalicznych, uzupełnionych szkłem z odzysku (stłuczka
calcination of limestone/dolomite in the raw materialkalcynowanie wapienia/dolomitu w surowcach
The post-Cambrian marine sedimentation is made up of alternate layers of limestone, dolomites, schists and clays, with the successive series of Pliocene sedimentations represented by basal conglomerates, marls, clays and finally loose sandstones and sandOsady naniesione przez morze po okresie kambryjskim są gęsto przetykane warstwami wapniowymi, dolomitowymi, łupkowymi i iłowymi, nanoszonymi kolejno w okresie plioceńskim, czego skutkiem są zlepieńce zasadowe, margle, gliny a także niespoiste skały złożone z piasków i piaskowców
based on the amount of carbonates from the raw material (mainly limestone, dolomite) converted in the process (calculation method A), or based on the amount of alkali oxides in the lime produced (calculation method Bw oparciu o ilości węglanów z surowców (głównie wapienia, dolomitu) przetworzonych w procesie technologicznym (obliczanie metodą A) lub w oparciu o ilość tlenków alkalicznych w produkowanym wapnie (obliczanie metodą B
calcination of limestone and dolomite in the raw materialskalcynowanie wapienia i dolomitu w surowcach
The Alpine mountain environment, characterised by low temperatures, high rainfall and dolomitic soil which allow for the growth of a diverse range of alpine flora, comprising trees and grasses of great interest from a beekeeping standpoint, make the Belluno region an ideal area to produce honey of value from plant species which are only or predominantly present in an Alpine, mountain environmentGórskie środowisko alpejskie, charakteryzujące się niskimi temperaturami, wysokim poziomem opadów deszczu i glebami pochodzenia dolomitowego, umożliwia rozwój flory alpejskiej, bogatej w drzewa i trawy, bardzo wartościowej z punktu widzenia pszczelarstwa, co sprawia, że rejon Belluno jest obszarem odpowiednim dla produkcji cenionego miodu, wytwarzanego z gatunków roślin występujących wyłącznie lub w przeważającej mierze na górskich obszarach alpejskich
In Annex ‧ to Decision ‧/‧/EC, the entry related to product family Building limes, including: Calcium limes, Dolomitic limes, Hydraulic limes is replaced by the followingW załączniku ‧ do decyzji ‧/‧/WE wpis dotyczący rodziny wyrobów Wapna budowlane, obejmujące: wapna wapniowe, wapna dolomitowe i wapna hydrauliczne otrzymuje brzmienie
CPA ‧.‧.‧: Calcined or agglomerated dolomiteCPA ‧.‧.‧: Dolomit kalcynowany lub spiekany
Subject: The Dolomites as a World Heritage SiteDotyczy: dolomitów jako światowego dziedzictwa kulturowego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 189 zdań frazy dolomitic limestone.Znalezione w 1,026 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.