Tłumaczenia na język polski:

  • hamulec tarczowy   

Pozostałe znaczenia:

 
mot. motoryzacja hamulec tarczowy
 
type of brake
 
(Automotive) A type of brake where the friction is produced by brake pads which are pressed against a disk.
 
A type of brake where the friction is produced by brake pads which are pressed against a disk.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

with independent torso suspension and disc brake for the industrial assemblyz niezależnym zawieszeniem nadwozia oraz hamulcem tarczowym do przemysłowego montażu

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "disc brake", pamięć tłumaczeniowa

add example
For fully enclosed disc brakes, where the provisions of ‧.‧ do not apply, the water must be directed on to both sides of the shield or baffle at a point and in a manner corresponding with that described in ‧.‧ andW przypadku całkowicie osłoniętych hamulców tarczowych, do których przepisy ppkt ‧.‧ nie mają zastosowania, woda musi by(skierowana na obie strony osłony lub ekranu, w miejscu i w sposób zgodny z opisem w ppkt ‧.‧ i
This test is carried out at a speed equivalent to ‧ km/h with an initial brake temperature not exceeding ‧ °C, measured at the outside surface of the drum or brake discBadanie to jest prowadzone przy prędkości początkowej wynoszącej ‧ km/godz. i początkowej temperaturze hamulców nieprzekraczającej ‧ °C, mierzonej na zewnętrznej powierzchni bębna hamulcowego lub tarczy hamulcowej
type and character of brakes (dimensioned sketch) (drums or discs, etc., braked wheels, transmission to those wheels, friction surfaces, their properties and effective areas, radius of drums, shoes or discs, weight of drums and adjustment devicestyp oraz cechy hamulców (zwymiarowany szkic) (bębny lub tarcze itp., koła hamowane, przenoszenie napędu na te koła, powierzchnie cierne, ich właściwości i skuteczne powierzchnie hamulców, promienie bębnów, szczęk lub tarcz, masa bębnów i urządzenia do regulacji luzów
The average temperature of the service brakes on the hottest axle of the vehicle, measured inside the brake linings or on the braking path of the disc or drum, is between ‧ and ‧ °C prior to any brake applicationPrzed każdym uruchomieniem hamulca średnia temperatura hamulców roboczych na najgorętszej osi pojazdu, mierzona wewnątrz okładzin hamulca lub na powierzchni hamowania tarczy lub bębna, musi wynosić od ‧ °C do ‧ °C
The alternative procedure for the Type-I test shall be carried out in accordance with the provisions laid down in Annex ‧, Appendix ‧, paragraph ‧.‧.‧ (in analogy also applicable for disc brakesAlternatywna procedura dla badania typu I powinna być przeprowadzona zgodnie z postanowieniami pkt ‧.‧.‧ dodatku ‧ do załącznika ‧ (analogicznie także dla hamulców tarczowych
In the case of disc brakes, the friction ring mounting method: fixed or floatingw przypadku hamulców tarczowych – metoda mocowania pierścieni ciernych: na stałe lub pływająco
For exposed or partly exposed disc brakes, the prescribed amount of water must be directed on to the rotating disc in such a manner that it is equally distributed on the surface or surfaces of the disc swept by the friction pad or padsW przypadku odkrytych lub częściowo odkrytych hamulców tarczowych, ustalona ilość wody musi by(skierowana na obracającą się tarczę w taki sposób, aby była ona równo rozprowadzana na powierzchni lub powierzchniach tarczy, po których przesuwa się klocek lub klocki cierne
Where brake factor is constant, e.g. a disc brake, brake torque may be translated to coefficient of frictionW przypadku gdy współczynnik hamowania jest stały, np. w hamulcach tarczowych, moment obrotowy hamowania można przeliczyć na współczynnik tarcia
Initial temperature on the outside of the brake drum or brake disctemperatura początkowa na zewnętrznej stronie bębna hamulcowego lub na tarczy hamulcowej
In the case of trailers equipped with hydraulically operated disc brakes no setting requirements are deemed necessaryW przypadku przyczep wyposażonych w hydrauliczne hamulce tarczowe nie są konieczne żadne wymogi dotyczące ustawień
Not applicable to vehicles of category L‧ or in cases of drum brakes or fully enclosed disc brakes not subjected to this test during approval to Regulation NoNie dotyczy pojazdów kategorii L‧ lub przypadków, gdy stosowane są hamulce bębnowe lub hamulce tarczowe o konstrukcji zamkniętej niepodlegające temu badaniu w czasie homologacji zgodnie z regulaminem nr
rA = outer diameter of brake discrA = zewnętrzna średnica tarczy hamulcowej
In the case of vehicles equipped with hydraulically operated disc brakes no setting requirements are deemed necessaryW przypadku pojazdów wyposażonych w hydrauliczne hamulce tarczowe nie obowiązują żadne wymogi dotyczące ustawień
It is ascertained that at a constant speed equivalent to v = ‧ km/h with the brake(s) released the asymptotic temperature shall not exceed a drum/disc temperature increase of ‧ °C, then this residual brake moment is regarded as acceptableustalono, że przy stałej prędkości równej ‧ km/godz. z hamulcami zwolnionymi temperatura asymptotyczna nie powinna przekroczyć przyrostu temperatury bębna/tarczy o ‧ °C. Występujący wtedy moment szczątkowy hamulca jest do zaakceptowania
Assessment of the wear condition of the friction surfaces of brake discs or drums may only be performed by direct measurement of the actual component or examination of any brake disc or drum wear indicators, which may necessitate some level of disassemblyDo oceny zużycia powierzchni ciernych tarcz lub bębnów hamulcowych konieczny jest bezpośredni pomiar danej części składowej lub zbadanie wskaźników zużycia wszystkich tarcz lub bębnów hamulcowych, co może wymagać demontażu niektórych części
Base material (e.g. ferrous or non ferrous) with respect to calliper housing, brake carrier, brake disc and brake drummateriał podstawowy (np. żelazny lub nieżelazny) w odniesieniu do osłony zacisku, wspornika hamulca, tarczy hamulcowej i bębna hamulcowego
Disc with integrated drum- with or without parking brake functionTarcza ze zintegrowanym bębnem – z funkcją hamulca postojowego lub bez
Brake type: approval shall be limited to trailers with S-cam or disc brakes but should other types become available, then comparative testing may be requiredtyp hamulca: homologacja powinna ograniczać się do przyczep z hamulcami z rozpierakiem krzywkowym typu S lub hamulcami tarczowymi, jeśli jednak dostępne staną się nowe typy hamulców, wymagane może być ich badanie porównawcze
for disc brakesdla hamulców tarczowych
Type and characteristics of the brakes (as defined in Annex I, point ‧, to Directive ‧/EEC) with a drawing, (e.g. drums or discs, wheels braked, connection to braked wheels, make and type of shoe/pad assemblies and/or linings, effective braking areas, radius of drums, shoes or discs, mass of drums, adjustment devices relevant parts of the axle(s) and suspension, etcTyp i charakterystyki hamulców (jak zdefiniowano w ppkt ‧ załącznika. I do dyrektywy ‧/EWG) wraz z rysunkami (np. bębny lub tarcze, koła hamowane, połączenie z kołami hamowanymi, marka i typ okładzin hamulcowych szczęk/klocków i/lub okładzin hamulcowych, skuteczna powierzchnia hamowania, promień bębnów, klocków lub tarcz, urządzenia regulujące, stosowne części osi, zawieszenia itd
Type of brake (e.g. drum/disc): ...Typ hamulca (np. bębnowy/tarczowy): ...
For fully exposed disc brakes, the water must be directed on to the surface(s) of the disc ‧° in advance of the friction pad(sW przypadku całkowicie odkrytych hamulców tarczowych, woda musi by(skierowana na powierzchnię(-e) tarczy z wyprzedzeniem ‧(w stosunku do klocka lub klocków ciernych
for disc brake padsdla klocków hamulcowych do hamulców tarczowych
A temperature range between ‧ °C and ‧ °C for pad assemblies or between ‧ °C and ‧ °C for drum brake lining assemblies (measured at the rubbing surface of the disc or drum) must be achieved at least ‧ times during the bedding procedureCo najmniej trzykrotnie w toku docierania musi zostać osiągnięta temperatura z przedziału ‧ °C- ‧ °C dla klocków hamulcowych oraz ‧ °C- ‧ °C dla zespołów okładzin hamulca bębnowego (zmierzona na powierzchni tarcia tarczy lub bębna
Friction brake means the part of a braking system in which the forces opposing the movement of a vehicle are developed by friction between a brake lining and a wheel disc or drum moving relatively to each otherhamulec cierny oznacza element układu hamulcowego, w którym powstają siły przeciwne do ruchu pojazdu, wynikające z tarcia między okładziną hamulcową a tarczą lub bębnem, które poruszają się względem siebie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6201 zdań frazy disc brake.Znalezione w 4,044 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.