Tłumaczenia na język polski:

  • hamulec tarczowy   

Pozostałe znaczenia:

 
mot. motoryzacja hamulec tarczowy
 
type of brake
 
(Automotive) A type of brake where the friction is produced by brake pads which are pressed against a disk.
 
A type of brake where the friction is produced by brake pads which are pressed against a disk.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

with independent torso suspension and disc brake for the industrial assemblyz niezależnym zawieszeniem nadwozia oraz hamulcem tarczowym do przemysłowego montażu

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "disc brake", pamięć tłumaczeniowa

add example
Deviation of declared brake disc and brake drum mass mdec: ± ‧ per centodchylenie od deklarowanej masy tarczy hamulcowej i bębna hamulcowego mdec: ± ‧ procent
Brake disc dataDane dotyczące tarczy hamulcowej
Disc with integrated drum- with or without parking brake functionTarcza ze zintegrowanym bębnem – z funkcją hamulca postojowego lub bez
It is ascertained that when the vehicle is driven at a constant speed of v = ‧ km/h with the brakes released the asymptotic temperatures shall not exceed a drum/disc temperature increase of ‧ °C, then the residual brake moments are regarded as acceptableupewniono się, że gdy pojazd porusza się ze stałą prędkością v = ‧ km/h ze zwolnionymi hamulcami, temperatury asymptotyczne nie przekraczają wzrostu temperatury bębna hamulcowego/tarczy hamulcowej o ‧ °C. Dopuszczalne jest wtedy szczątkowe hamowanie
In the case of disc brakes, increase of maximum stroke capability of the brakew przypadku hamulców tarczowych – zwiększenie maksymalnej zdolności skokowej hamulca
Method of water application for disc brakesMetody poddawania działaniu wody dla hamulców tarczowych
for SGLT: production of carbon fibers, aerospace and industrial composites, expanded graphite, carbon ceramic brake discs and fuel cell componentsw przypadku przedsiębiorstwa SGLT: produkcja włókien węglowych, materiałów kompozytowych dla lotnictwa i przemysłu, grafitu ekspandowanego, węglowo-ceramicznych tarcz hamulcowych oraz składników ogniwa paliwowego
Assessment of the wear condition of the friction surfaces of brake discs or drums may only be performed by direct measurement of the actual component or examination of any brake disc or drum wear indicators, which may necessitate some level of disassemblyDo oceny zużycia powierzchni ciernych tarcz lub bębnów hamulcowych konieczny jest bezpośredni pomiar danej części składowej lub badanie wskaźników zużycia tarcz lub bębnów hamulcowych, co może wymagać częściowego demontażu
The Test procedures for design assessment to be used for the interoperability constituents' brake pads and discs are to be made in accordance with this TSIProcedury badań składników interoperacyjności okładziny i tarcze hamulcowe w ramach oceny konstrukcji powinny być przeprowadzone zgodnie z niniejszą TSI
Disc with integrated drum- with or without parking brake functiontarcza ze zintegrowanym bębnem – z funkcją hamulca postojowego lub bez
Type of brake (e.g. drum/disc): ...Typ hamulca (np. bębnowy/tarczowy): ...
This test applies only to disc brake pad assembliesBadanie to stosuje się tylko do klocków hamulcowych hamulców tarczowych
The alternative procedure for the Type-I test shall be carried out in accordance with the provisions laid down in Annex ‧, Appendix ‧, paragraph ‧.‧.‧ (in analogy also applicable for disc brakesAlternatywna procedura dla badania typu I powinna być przeprowadzona zgodnie z postanowieniami pkt ‧.‧.‧ dodatku ‧ do załącznika ‧ (analogicznie także dla hamulców tarczowych
for disc brake(s), sum of the surface area of the caliper piston(s) on one side of the discdla hamulca(-ów) tarczowego(-ych) suma obszaru powierzchni tłoka(-ów) zaciskowego(-ych) po jednej stronie tarczy
A brake is deemed to be cold when the temperature measured on the disc or on the outside of the drum is below ‧ °CUważa się, że hamulec jest zimny, gdy temperatura mierzona na tarczy lub na zewnątrz bębna wynosi poniżej ‧ °C
rA = outer diameter of brake discrA = zewnętrzna średnica tarczy hamulcowej
p)The following particulars are to be given for each braking device:-type and character of brakes (dimensional sketch) (drums or discs etc., wheels braked, transmission to the system, friction surfaces, their properties and effective areas, radius of drums, shoes or discs, weight of drums and adjustment devicesNastępujące szczegółowe dane powinny być przedstawione dla każdego urządzenia hamującego: typ i rodzaj hamulców (rysunek zwymiarowany) (bębny lub tarcze itd., koła hamowane, przekładnia na układ hamowania, powierzchnie trące, ich właściwości i zakres skuteczności, promień bębnów, szczęk lub tarczy, ciężar bębnów oraz urządzeń regulujących
Type and characteristics of the brakes (as defined in Annex I, item ‧,‧ to Directive ‧/‧/EEC) with a drawing (e.g. drums or discs, wheels braked, connection to braked wheels, make and type of shoe/pad assemblies and/or linings, effective braking areas, radius of drums, shoes or discs, mass of drums, adjustment devices, relevant parts of the axle(s) and suspensionTyp i charakterystyki hamulców (określone w pkt ‧.‧ załącznika I do dyrektywy ‧/‧/EWG) wraz z rysunkiem (np. bębny lub tarcze, koła hamowane, połączenie z kołami hamowanymi, marka i typ zespołów szczęk/nakładek lub okładzin, efektywne powierzchnie hamulców, promienie bębnów, szczęk lub tarcz, masa bębnów, urządzenia regulacyjne, związane części osi i zawieszenia
A brake is deemed to be cold when the temperature measured on the disc or on the outside of the drum is below ‧ °CHamulec zostaje uznany za zimny, jeśli temperatura mierzona na tarczy hamulcowej lub na zewnątrz bębna hamulcowego jest niższa niż ‧ °C
For exposed or partly exposed disc brakes, the prescribed amount of water must be directed on to the rotating disc in such a manner that it is equally distributed on the surface or surfaces of the disc swept by the friction pad or padsW przypadku odkrytych lub częściowo odkrytych hamulców tarczowych, ustalona ilość wody musi by(skierowana na obracającą się tarczę w taki sposób, aby była ona równo rozprowadzana na powierzchni lub powierzchniach tarczy, po których przesuwa się klocek lub klocki cierne
In the case of hydraulically operated trailer disc brakes no setting requirements are deemed necessaryW przypadku przyczep wyposażonych w hydrauliczne hamulce tarczowe nie obowiązują żadne wymogi dotyczące ustawień
This test is carried out at a speed equivalent to ‧ km/h with an initial brake temperature not exceeding ‧ °C, measured at the outside surface of the drum or brake discBadanie to jest prowadzone przy prędkości początkowej wynoszącej ‧ km/godz. i początkowej temperaturze hamulców nieprzekraczającej ‧ °C, mierzonej na zewnętrznej powierzchni bębna hamulcowego lub tarczy hamulcowej
Brake type: approval shall be limited to trailers with S-cam or disc brakes but should other types become available, then comparative testing may be requiredtyp hamulca: homologacja powinna ograniczać się do przyczep z hamulcami z rozpierakiem krzywkowym typu S lub hamulcami tarczowymi, jeśli jednak dostępne staną się nowe typy hamulców, wymagane może być ich badanie porównawcze
Brake drums, brake discsBębny hamulcowe, tarcze hamulcowe
Disc brake typeTyp tarczy hamulcowej
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6201 zdań frazy disc brake.Znalezione w 1,941 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.