Tłumaczenia na język polski:

  • słownik skrótów   

Przykładowe zdania z "dictionary of abbreviations", pamięć tłumaczeniowa

add example
A list of words and often phrases, abbreviations etc. usually arranged in alphabetical order and defined or otherwise identified as in a dictionary or glossaryLista obejmująca słowa oraz w wielu przypadkach wyrażenia, skróty itp., zazwyczaj sporządzona w porządku alfabetycznym i określona lub inaczej ustalona w taki sposób jak w słowniku lub glosariuszu
Dictionary of German Short-forms and Abbreviations Related to Motor VehiclesSłownik niemieckojęzycznych skrótów i skrótowców z zakresu pojazdów mechanicznych
English-Polish dictionary of economic abbreviations (on the basis of financial documents)Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych (na podstawie dokumentów finansowych)
English-Polish Dictionary of Acronyms and Abbreviations in International RelationsAngielsko-polski słownik skrótów i skrótowców używanych w stosunkach międzynarodowych
These criteria take account of the notion, implicit in dictionary definitions, that a public body is an institution authorised to act on behalf of a community as a government entity, as distinct from a private body which is presumed to act in the interests of its ownersKryteria te uwzględniają dosłowną definicję słownikową pojęcia podmiotu publicznego jako instytucji rządowej upoważnionej do działania w imieniu Wspólnoty, co odróżnia go od podmiotu prywatnego, który w założeniu działa w interesie swoich właścicieli
expenditure on the acquisition, development and adaptation of software, translation tools and other multilingual tools or aids to translation and the acquisition, consolidation and extension of the contents of linguistic and terminological databases, translation memories and automatic translation dictionaries, particularly with a view to the more efficient treatment of multilingualism and enhanced inter-institutional cooperationwydatków związanych z nabywaniem, opracowywaniem i dostosowywaniem oprogramowania, komputerowych programów tłumaczeniowych i innych narzędzi wielojęzycznych lub pomocy tłumaczeniowych oraz nabywanie, konsolidację i poszerzanie zawartości baz językowych i terminologicznych, pamięci tłumaczeniowych oraz słowników tłumaczenia automatycznego, zwłaszcza mając na względzie bardziej wydajne podejście do wielojęzyczności oraz wzmacnianie współpracy międzyinstytucjonalnej
English-Hungarian-Polish Dictionary of Customs, Taxes and Insurances.Angielsko-węgiersko-polski słownik ceł, podatków i ubezpieczeń.
The Member States shall submit the results of the Salmonella and MRSA surveys electronically to the Commission in the form of raw data using a data dictionary and data collection requirements established and provided by the CommissionPaństwa członkowskie dostarczają Komisji elektronicznie wyniki badań dotyczących Salmonelli i MRSA w postaci danych wstępnych używając słownika danych oraz formularzy zbierania danych ustalonych i dostarczonych przez Komisję
The Polish-Czech dictionary of penal law terminologyPolsko-czeski słownik terminologii prawa karnego
Polish and English idioms in the linguistic picture of the world - the etymological dictionaryPolskie i angielskie idiomy na tle językowego obrazu świata - słownik etymologiczny
German borrowings in Ukrainian language (on materials of the Ukrainian Etymological Dictionary).Zapożyczenia niemieckie w języku ukraińskim (na materiale Słownika etymologicznego języka ukraińskiego).
We use a dictionary to look up the meaning of words.Używamy słownika, aby odnaleźć znaczenie słów.
Thinking about "the easiness" in Polish. The analysis based on examples from Polish dictionaries and the National Corpus of PolishCo myślimy o „łatwości”? Analiza na podstawie polskich danych słownikowych i korpusowych
Polish-English Learners Dictionary of Construction Machine IndustryPolsko-Angielski słownik dydaktyczny z zakresu terminokogii maszyn budowlanych
The principles of construction of thesaurus based on Russian-Polish dictionary of football vocabulary.Zasady budowy słowników ideograficznych na przykładzie rosyjsko-polskiego słownika leksyki futbolowej.
Polish-English dictionary of a wedding plannerPolsko-angielski słownik konsultanta ślubnego
An English-Polish terminological dictionary of papermaking and printing for employees of Colombier PolskaAngielsko-polski słownik terminologiczny z zakresy papiernictwa i poligrafii dla pracowników Colombier Polska.
English-Polish Explicative Dictionary regarding Security of International Mass Events.Angielsko - polski słownik eksplikacyjny w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych o charakterze międzynarodowym
English – Polish Terminological Dictionary of Corporate Financing: Initial Public OfferingAngielsko – polski terminologiczny słownik finansowy z zakresu pierwszej oferty publicznej
'English-Polish Thematic Dictionary of Selected Association Football Tactics and Skills'Angielsko-polski słownik tematyczny wybranych taktyk i umiejętności piłkarskich
The reflection of mass culture of the 21st century in the contemporary vocabulary on the basis of Tołkovyj slovar` ruskogo jazyka, G. N. Skliariewska dictionary.Kultura masowa XXI wieku w zwierciadle słownictwa (na materiale słownika "Tolkovyj slovar` ruskogo jazyka naciala XXI wieka", pod red. G.N. Skliariewskiej )
Russian English Dictionary diary Richard James (1618-1619)in light of new lexical informationsRosyjsko-angielski słownik-dziennik Richarda Jamesa (1618-1619) w świetle najnowszych danych leksykalnych
English-Polish dictionary of Opel Astra construction (models of 1991-1998)Angielsko-polski słownik terminologiczny z zakresu budowy samochodów osobowych marki OPEL ASTRA (modele z lat 1991-1998)
If you don't know the meaning of a word, look it up in a dictionary.Jeśli nie znasz znaczenia jakiegoś słowa, sprawdź w słowniku.
Polish-English Explicative Dictionary of Roof SystemsPolsko-angielski słownik eksplikacyjny systemów dachowych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2717103 zdań frazy dictionary of abbreviations.Znalezione w 813,271 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.