Tłumaczenia na język polski:

  • słownik skrótów   

Przykładowe zdania z "dictionary of abbreviations", pamięć tłumaczeniowa

add example
A list of words and often phrases, abbreviations etc. usually arranged in alphabetical order and defined or otherwise identified as in a dictionary or glossaryLista obejmująca słowa oraz w wielu przypadkach wyrażenia, skróty itp., zazwyczaj sporządzona w porządku alfabetycznym i określona lub inaczej ustalona w taki sposób jak w słowniku lub glosariuszu
Dictionary of German Short-forms and Abbreviations Related to Motor VehiclesSłownik niemieckojęzycznych skrótów i skrótowców z zakresu pojazdów mechanicznych
English-Polish dictionary of economic abbreviations (on the basis of financial documents)Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych (na podstawie dokumentów finansowych)
English-Polish Dictionary of Acronyms and Abbreviations in International RelationsAngielsko-polski słownik skrótów i skrótowców używanych w stosunkach międzynarodowych
abbreviations of the technical characteristics (details in Annex P.‧ for the wagons, Annex P.‧ for the hauled passenger vehiclesskróty oznaczające charakterystykę techniczną (szczegóły dla wagonów towarowych w załączniku P.‧, a dla ciągnionych pojazdów pasażerskich w załączniku P
An abbreviated dosing schedule of daclizumab was used in one of the studiesW jednym z tych badań zastosowano skrócony schemat dawkowania daklizumabu
The capacity of automotive batteries and accumulators shall be expressed in ampere-hour(s) (Ah) and Cold Cranking Amperes (A), using both these abbreviationsPojemność baterii i akumulatorów samochodowych podaje się w amperogodzinach (Ah) i wartości prądu rozruchowego (A), stosując obydwa symbole tych jednostek
The list of abbreviations set out in the Annex to Decision ‧/‧/EC should be adapted to take into account the introduction of new ingredients in the inventoryWykaz skrótów określonych w Załączniku do decyzji ‧/‧/WE należy dostosować, aby uwzględniał włączenie do wykazu nowych składników
The name of the SCE shall be preceded or followed by the abbreviationFirma SCE zawiera dodatkowe oznaczenie
The classification of the products covered by this Agreement is based on the tariff and statistical nomenclature of the Community (hereinafter called the combined nomenclature, or in abbreviated form CNKlasyfikacja wyrobów objętych niniejszą Umową opiera się na nomenklaturze celnej i statystycznej Wspólnoty (zwanej dalej Nomenklaturą Scaloną, lub w formie skróconej CN
MS = Abbreviation of Member StateMS = skrót nazwy państwa członkowskiego
Columns ‧ and ‧An asterisk appears before the abbreviation of each Member State or EFTA country having officially admitted a varietyKolumny ‧ i ‧Gwiazdka pojawia się przed skrótem każdego państwa członkowskiego lub państwa EFTA posiadającego oficjalnie zarejestrowaną odmianę
whereas such a change of abbreviation could occasion extra costs for those operatorstego rodzaju zmiana skrótu mogłaby wiązać się z poniesieniem przez podmioty gospodarcze zwiększonych kosztów
An abbreviation, set of initials, acronym or slogan that makes sense in one language may mean nothing in another, or even convey a completely negative imageSkróty, skrótowce czy hasła mające sens w danym języku mogą nic nie oznaczać w innym, a nawet nieść ze sobą całkowicie negatywny obraz
In the invoice or equivalent, the name or official abbreviation of every country shall be indicated for each item on the invoiceNa fakturze lub dokumencie równorzędnym dla każdej pozycji na fakturze wskazuje się nazwę lub oficjalny skrót każdego kraju
a name no longer permitted under the provisions of point ‧ or which has been corrected, but was listed in the previous edition of this catalogue, is indicated, for information only, preceded by the abbreviation antnazwa dłużej niedozwolona zgodnie z postanowieniami pkt ‧ lub która została skorygowana, lecz była wyszczególniona w poprzednim wydaniu katalogu, została podana tylko dla informacji, poprzedzona skrótem ant
It is not a word.It' s an abbreviation of a wordTo nie słowo, ale skrót
LIST OF ACRONYMS AND ABBREVIATIONSWYKAZ SKRÓTÓW
Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Cour de Cassation de Belgique by judgment of that court of ‧ April ‧, in URADEX SCRL v Union Professionelle de la Radio et de la Télédistribution, abbreviated as RTD and Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision, abbreviated as BRUTELESprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony wyrokiem Cour de cassation (Belgia) z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie URADEX SCRL przeciwko Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution, w skrócie RTD i Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision, w skrócie BRUTELE
Where a profession is regulated in the host Member State by an association or organisation within the meaning of Article ‧, nationals of Member States shall not be authorised to use the professional title issued by that organisation or association, or its abbreviated form, unless they furnish proof that they are members of that association or organisationW przypadku gdy dany zawód jest w przyjmującym Państwie Członkowskim regulowany przez stowarzyszenie lub organizację, o których mowa w art. ‧ ust. ‧, obywatele Państw Członkowskich mogą używać tytułu lub skrótu tytułu zawodowego przyznawanego przez daną organizację lub stowarzyszenie wyłącznie za okazaniem dowodu potwierdzającego przynależność do tych stowarzyszeń lub organizacji
This field refers to ingredients covered under the Annexes of the cosmetic products Directive, in an abbreviated format. (e.g. III/‧, ‧ means Annex III, Part ‧, NoPole to dotyczy składników objętych załącznikami do dyrektywy w sprawie produktów kosmetycznych, w formacie skróconym (na przykład III/I, ‧ oznacza załącznik III, część I, nr
Where applicable, the names or official abbreviations of the countries of origin as outlined in the previous note concerning Box ‧ shall be indicated on the invoices and if relevant, any additional commercial documentW stosownych przypadkach, nazwy oraz oficjalne skróty krajów pochodzenia, jak wspomniano w poprzedniej uwadze dotyczącej pola ‧, wskazuje się na fakturach oraz, w odpowiednich przypadkach, na jakimkolwiek dodatkowym dokumencie handlowym
List of abbreviations for documentsLista skrótów do dokumentów
List of abbreviations and codes used in the movement documentWykaz skrótów i kodów stosowanych w formularzu przemieszczania
From the date of publication laid down in Article ‧ or , the name, even where unaccompanied by the indication traditional speciality guaranteed, the abbreviation TSG or the associated Community symbol, may no longer be used on the labelling of similar agricultural products or foodstuffs not satisfying the registered specificationPocząwszy od daty publikacji określonej w art. ‧ ust. ‧ lub ust. ‧, nazwa ta, nawet jeśli nie towarzyszy jej oznaczenie gwarantowana tradycyjna specjalność, skrót GTS lub odpowiadający mu symbol wspólnotowy, nie może być wykorzystywana przy etykietowaniu podobnych produktów rolnych lub środków spożywczych nieodpowiadających zarejestrowanej specyfikacji produktu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2559950 zdań frazy dictionary of abbreviations.Znalezione w 408,788 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.