Tłumaczenia na język polski:

  • słownik skrótów   

Przykładowe zdania z "dictionary of abbreviations", pamięć tłumaczeniowa

add example
A list of words and often phrases, abbreviations etc. usually arranged in alphabetical order and defined or otherwise identified as in a dictionary or glossaryLista obejmująca słowa oraz w wielu przypadkach wyrażenia, skróty itp., zazwyczaj sporządzona w porządku alfabetycznym i określona lub inaczej ustalona w taki sposób jak w słowniku lub glosariuszu
Dictionary of German Short-forms and Abbreviations Related to Motor VehiclesSłownik niemieckojęzycznych skrótów i skrótowców z zakresu pojazdów mechanicznych
English-Polish Dictionary of Acronyms and Abbreviations in International RelationsAngielsko-polski słownik skrótów i skrótowców używanych w stosunkach międzynarodowych
English-Polish dictionary of economic abbreviations (on the basis of financial documents)Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych (na podstawie dokumentów finansowych)
An abbreviated dosing schedule of daclizumab was used in one of the studiesW jednym z tych badań zastosowano skrócony schemat dawkowania daklizumabu
a name no longer permitted under the provisions of point ‧ or which has been corrected, but was listed in the previous edition of this catalogue, is indicated, for information only, preceded by the abbreviation antnazwa dłużej niedozwolona zgodnie z postanowieniami pkt ‧ lub która została skorygowana, lecz była wyszczególniona w poprzednim wydaniu katalogu, została podana tylko dla informacji, poprzedzona skrótem ant
The ISO codes for those Member States and the abbreviations for the European Community in their languages should therefore be added to the relevant provisions of those RegulationsW odpowiednich przepisach wyżej wymienionych rozporządzeń należy zatem dodać kody ISO odnoszące się do tych Państw Członkowskich oraz skróty oznaczające Wspólnotę Europejską w językach tych Państw
Protected designation of origin or its abbreviation (PDOoznaczenie oltalom alatt álló eredetmegjelölés (Chroniona nazwa pochodzenia) lub jego skrót OEM (ChNP
The VKM is representation of the full name or abbreviation of the vehicle keeper, if possible in a recognisable mannerOznaczenie VKM przedstawia pełną nazwę lub skrót nazwy posiadacza pojazdu, w miarę możliwości w sposób łatwy do rozszyfrowania
This decision shall, as soon as possible, be published, if necessary in abbreviated form, in the Official Journal of the European Communities, C seriesPowiadomienie to podlega, tak szybko, jak to możliwe publikacji, a w wypadkach uzasadnionych w formie skróconej w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich serii C
Where in a host Member State, the use of the professional title relating to one of the activities referred to in Article ‧ is regulated, nationals of Member States who fulfil the conditions of professional qualification laid down in Articles ‧, ‧ and ‧ shall be entitled to the professional title of the host Member State which in that State corresponds to those conditions, and shall use the abbreviation thereofJeżeli w przyjmującym Państwie Członkowskim używanie tytułu zawodowego związanego z wykonywaniem działalności, określonej w art. ‧, podlega prawnej regulacji, obywatele innych Państw Członkowskich spełniający warunki ustanowione w art. ‧, ‧ i ‧ używają tytułu zawodowego w przyjmującym Państwie Członkowskim, który odpowiada wymogom kwalifikacyjnym w tym państwie oraz używają jego skrótu
pencolor sets the color of the pen. pencolor takes an RGB combination as input. pencolor can be abbreviated to pckolor_ pisaka ustawia kolor ołówka. kolor_ pisaka przyjmuje kombinację RGB jako argument wejściowy. kolor_ pisaka może być użyty za pomocą skrótu kp
Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff established a nomenclature, known as the Combined Nomenclature or abbreviated to the CN, based on the International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System, known as the Harmonized System or abbreviated to the HSRozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej ustanowiło nomenklaturę, znaną jako Nomenklatura Scalona lub w skrócie CN, opartą na Międzynarodowej Konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów znanego jako System Zharmonizowany lub w skrócie HS
Member States shall take the necessary measures to ensure legal protection against any misuse or misleading use of the term traditional speciality guaranteed, the abbreviation TSG and the associated Community symbol and against any imitation of names registered and reserved under ArticlePaństwa członkowskie podejmują konieczne środki zapewniające ochronę prawną przed wszelkiego rodzaju nadużywaniu lub mylącemu używaniu oznaczenia gwarantowana tradycyjna specjalność, skrótu GTS i odpowiadającego mu symbolu wspólnotowego oraz przed wszelkimi imitacjami nazw zarejestrowanych i zastrzeżonych zgodnie z art. ‧ ust
Ph.D. is an abbreviation of the Latin phrase - philosophiae doctoratum.Ph.D. to skrót od łacińskiego wyrażenia "philosophiae doctoratum".
turnleft commands the turtle to turn an amount of X degrees to the left. turnleft can be abbreviated to tlobróć_ w_ lewo powoduje, że żółw skręca w lewo o X stopni. obróć_ w_ lewo może być użyty za pomocą skrótu lw
The classification of the products covered by this Agreement is based on the tariff and statistical nomenclature of the Community (hereinafter called the combined nomenclature, or in abbreviated form CNKlasyfikacja wyrobów objętych niniejszą Umową opiera się na nomenklaturze celnej i statystycznej Wspólnoty (zwanej dalej Nomenklaturą Scaloną, lub w formie skróconej CN
whereas such a change of abbreviation could occasion extra costs for those operatorstego rodzaju zmiana skrótu mogłaby wiązać się z poniesieniem przez podmioty gospodarcze zwiększonych kosztów
Abbreviation for P age D escription L anguage; PDLs describe, in an abstract way, the graphical representation of a page.-Before it is actually transferred into toner or ink laid down on to paper, a PDL needs to be " interpreted " first. In & UNIX;, the most important PDL is & PostScriptSkrót od P age D escription L anguage (język opisu strony); PDL w abstrakcyjny sposób opisuje graficzny wygląd strony. Zanim zostanie on przełożony na papier, PDL musi najpierw zostać " zinterpretowany ". W Uniksie najważniejszym PDL jest & PostScript
Where applicable, the names or official abbreviations of the countries of origin as outlined in the previous note concerning Box ‧ shall be indicated on the invoices and if relevant, any additional commercial documentW stosownych przypadkach, nazwy oraz oficjalne skróty krajów pochodzenia, jak wspomniano w poprzedniej uwadze dotyczącej pola ‧, wskazuje się na fakturach oraz, w odpowiednich przypadkach, na jakimkolwiek dodatkowym dokumencie handlowym
In specific terms, this means that we want - as I put it - to move towards a system of European sustainability statistics, nicely abbreviated to ESS.Konkretnie oznacza to, że chcemy - jak to określam - dążyć do systemu europejskiej statystki zrównoważonego rozwoju, której odpowiada zgrabny skrót ESS.
ABBREVIATIONS FOR DAYS OF THE WEEK (PACK SIZES OF ‧, ‧, ‧, ‧ AND ‧ TABLETS ONLYSKRÓTY NAZW DNI TYGODNIA (TYLKO DLA OPAKOWAŃ ZAWIERAJACYCH ‧, ‧, ‧, ‧ I ‧ TABLETEK
Block ‧ (See Annex II, Part ‧, point ‧): Types of packaging should be indicated using the codes provided in the list of abbreviations and codes attached to the notification documentPole nr ‧ (zob. załącznik ‧ część ‧ pkt ‧): Należy podać rodzaje opakowań przy użyciu kodów wyszczególnionych w wykazie skrótów i kodów załączonym do dokumentu zgłoszenia
For the purposes of this Annex, these weighing machines shall be abbreviated toDo celów niniejszego Załącznika te przyrządy określa się jako „wagi przenośnikowe”
LIST OF ACRONYMS AND ABBREVIATIONSWYKAZ SKRÓTÓW
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2559950 zdań frazy dictionary of abbreviations.Znalezione w 294,581 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.