Tłumaczenia na język polski:

  • słownik skrótów   

Przykładowe zdania z "dictionary of abbreviations", pamięć tłumaczeniowa

add example
A list of words and often phrases, abbreviations etc. usually arranged in alphabetical order and defined or otherwise identified as in a dictionary or glossaryLista obejmująca słowa oraz w wielu przypadkach wyrażenia, skróty itp., zazwyczaj sporządzona w porządku alfabetycznym i określona lub inaczej ustalona w taki sposób jak w słowniku lub glosariuszu
Dictionary of German Short-forms and Abbreviations Related to Motor VehiclesSłownik niemieckojęzycznych skrótów i skrótowców z zakresu pojazdów mechanicznych
English-Polish Dictionary of Acronyms and Abbreviations in International RelationsAngielsko-polski słownik skrótów i skrótowców używanych w stosunkach międzynarodowych
English-Polish dictionary of economic abbreviations (on the basis of financial documents)Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych (na podstawie dokumentów finansowych)
English-Polish Frequency Dictionary of Financial TerminologyAngielsko-polski słownik frekwencyjny terminologii finansowej
Polish-English thematic dictionary of investment fund terminology on the basis of Credit Suisse PKO BPPolsko-angielski słownik tematyczny terminologii z zakresu funduszy inwestycyjnych na przykładzie Credit Suisse PKO BP
Polish-English and English-Polish Modular Dictionary of Non-Life InsurancePolsko-angielski i angielsko-polski słownik modułowy ubezpieczeń osobowych i majątkowych
Erudite Expressions in Polish on the Basis of 'Wielki słownik poprawnej polszczyzny' (A Comprehensive Dictionary of Polish Usage) edited by Andrzej MarkowskiO wyrażeniach erudycyjnych w polszczyźnie. Na podstawie „Wielkiego słownika poprawnej polszczyzny PWN” pod redakcją Andrzeja Markowskiego
English-Polish dictionary of culinary terminology.Angielsko-polski słownik terminologii kulinarnej
English-Polish Dictionary of Ice HockeyAngielsko- polski słownik tematyczny nomenklatury sportowej: hokej na lodzie
Selected topics in political language from "The Dictionary of the Polish Political Language after 1989" by Rafał Zimny and Paweł Nowak.Wybrane aspekty z języka polityki na podstawie "Słownika polszczyzny politycznej po roku 1989" Rafała Zimnego i Pawła Nowaka.
Polish-English dictionary of wind turbinesPolsko - Angielski Słownik Turbin Wiatrowych
" The Dictionary of Foreign Words " helps me grasp the gist of the moment: mummy comes from the Arabic word for black resin, zift" Słownik Wyrazów Obcych " pomógł mi uchwycić istotę tej chwili: mumia pochodzi od arabskiego słowa ' czarna żywica ', ' asfalt '
Office supplies and equipment vocabulary - thematic group as an object of lexicographic description in Russian and Polish dictionaries.Słownictwo grupy tematycznej "Materiały i urządzenia biurowe" jako obiekt opisu leksykograficznego w słownikach z językiem rosyjskim i polskim.
English-Polish Dictionary of Patent Law Terminology.Angielsko-polski słownik terminologii z zakresu prawa patentowego.
English-Polish Dictionary of Terms Connected with ConcreteAngielsko-polski słownik terminologii związanej z konstrukcjami z betonu
English-Polish Learners Dictionary of Legal TermsAngielsko-polski słownik dydaktyczny terminologii prawniczej
French and Polish Idiomatic phrases with colors in the form of a dictionaryFrancuskie i polskie związki frazeologiczne z użyciem kolorów w ujęciu słownikowym
Polish-English didactic dictionary of selected jargon units in the terminology of electronicsPolsko-angielski słownik dydaktyczny wybranych żargonizmów z zakresu elektroniki
Polish-Russian didactic dictionary of internet terminologyPolsko-rosyjski słownik dydaktyczny terminologii internetowej.
Dictionary of Herbs English-Latin-PolishSłownik roślin leczniczych angielsko-łacińsko-polski
Vocabulary connected with work in the country. Dialect dictionary of janowice near WieliczkaSłownictwo związane z pracą na wsi. Słownik gwary wsi Janowice koło Wieliczki
The language of the modern fashion: italian-polish encyclopedic dictionary of feminine clothingJęzyk współczesnej mody: włosko-polski słownik encyklopedyczny odzieży damskiej
English – Polish dictionary of terminology related to addictions.Angielsko – Polski słownik terminologii związanej z uzależnieniami.
Dictionary of the Spanish Academy (RAESłownik Akademii Hiszpańskiej (RAE) Query
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2717103 zdań frazy dictionary of abbreviations.Znalezione w 435,833 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.