Tłumaczenia na język polski:

  • słownik skrótów   

Przykładowe zdania z "dictionary of abbreviations", pamięć tłumaczeniowa

add example
English-Polish dictionary of economic abbreviations (on the basis of financial documents)Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych (na podstawie dokumentów finansowych)
Dictionary of German Short-forms and Abbreviations Related to Motor VehiclesSłownik niemieckojęzycznych skrótów i skrótowców z zakresu pojazdów mechanicznych
English-Polish Dictionary of Acronyms and Abbreviations in International RelationsAngielsko-polski słownik skrótów i skrótowców używanych w stosunkach międzynarodowych
A list of words and often phrases, abbreviations etc. usually arranged in alphabetical order and defined or otherwise identified as in a dictionary or glossaryLista obejmująca słowa oraz w wielu przypadkach wyrażenia, skróty itp., zazwyczaj sporządzona w porządku alfabetycznym i określona lub inaczej ustalona w taki sposób jak w słowniku lub glosariuszu
ANALYSIS FEMININE VOCATIONAL NAMES IN RUSSIAN LANGUAGE (Based upon the material from dictionaries The dictionary of names of women N.P. Kolesnikow's and The dictionary of the beginning of the XXI century. Actual lexicology G.N. Sklarewska's)NAZWY ZAWODOWE KOBIET W JĘZYKU ROSYJSKIM (Na materiale słowników N.P. Kolesnikow i G.N. Sklarewskoj)
Abbreviations are utilised for simplifying the nomenclature of families of complex ingredients when applicable (see abbreviation list under the section AbbreviationsSkróty stosowane są dla uproszczenia nazewnictwa rodzin składników złożonych w stosownych przypadkach (patrz lista skrótów w części Skróty
it consists of, or contains as a separate element, a series of letters not forming a word pronounceable in an official language of the Community; however, where this series is an established abbreviation, such an established abbreviation shall be limited to a maximum of two sets of up to three characters each, located at each end of the denominationskładającej się z, lub zawierającej go jako odrębną całość, zestawu liter nietworzącego słowa, możliwego do wymówienia w języku urzędowym Wspólnoty; jednakże gdy taki zestaw jest ustalonym skrótem, skrót ten jest ograniczony do maksymalnie ‧ członów, z których każdy zawiera do ‧ znaków, umieszczonych na obu końcach nazwy
it consists of, or contains as a separate element, a series of letters not forming a word pronounceable in an official language of the Community; however, where this series is an established abbreviation, such an established abbreviation shall be limited to a maximum of two sets of up to three characters each, located at each end of the denominationskładającej się z, lub zawierającej go jako odrębną całość, zestawu liter nietworzącego słowa, możliwego do wymówienia w języku urzędowym Wspólnoty; jednakże gdy taki zestaw jest ustalonym skrótem, skrót ten jest ograniczony do maksymalnie dwóch członów, z których każdy zawiera do trzech znaków, umieszczonych na obu końcach nazwy
Where the production of an abbreviated version of the pleading is requested by the Court under Article ‧a of the Rules of Procedure, the abbreviated version must be prepared in accordance with the above directions, unless otherwise specifiedJeżeli Sąd Pierwszej Instancji wzywa do przedłożenia wersji skróconej pisma procesowego na podstawie art. ‧a § ‧ regulaminu, wersja skrócona powinna być sporządzona, w braku odmiennych wskazówek, zgodnie z powyższymi zaleceniami
If the applicant has attached an abbreviated version of the application to its application for expedited procedure, the defendant must respond, within a period of one month, to the pleas in law and arguments contained in that abbreviated version of the applicationJeżeli strona skarżąca dołączyła do wniosku wersję skróconą skargi, strona pozwana powinna w terminie miesiąca odpowiedzieć na zarzuty i argumenty zawarte w tej skróconej wersji skargi
if the abbreviated version does not refer to all of the annexes to the original version of the pleading in question, the schedule of annexes accompanying the abbreviated version shall identify each annex omitted by the word omissisjeżeli wersja skrócona nie odsyła do wszystkich załączników wersji pierwotnej danego pisma, dołączony do wersji skróconej wykaz załączników zawiera wzmiankę omissis dla oznaczenia każdego z pominiętych załączników
The concise dictionary of contemporary Polish against other dictionaries and lexical changes of the Polish language in the second half of 20th century.Mały słownik polszczyzny naszych czasów na tle innych słowników oraz przemian leksykalnych 2. połowy XX wieku
A bilingual Latvian-Polish dictionary of sports terms from the selected disciplines. The aspects of preparing a dictionary of Latvian-Polish sports termsDwujęzyczny łotewsko-polski słownik terminów sportowych z wybranych dyscyplin. Aspekty opracowania specjalistycznego słownika łotewsko-polskiej terminologii sportowej
Dictionary of Milorad Pavić. A Serbian writer’s literary output in the context of postmodernism based on the Dictionary of the Khazars"Słownik Milorada Pavicia. Twórczość serbskiego pisarza w kontekście postmodernizmu na przykładzie Słownika chazarskiego"
Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Cour de Cassation de Belgique by judgment of that court of ‧ April ‧, in URADEX SCRL v Union Professionelle de la Radio et de la Télédistribution, abbreviated as RTD and Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision, abbreviated as BRUTELESprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony wyrokiem Cour de cassation (Belgia) z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie URADEX SCRL przeciwko Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution, w skrócie RTD i Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision, w skrócie BRUTELE
Means of transport should be indicated using the abbreviations provided in the list of abbreviations and codes attached to the notification documentNależy wskazać środki transportu przy użyciu skrótów wyszczególnionych w wykazie skrótów i kodów załączonym do dokumentu zgłoszenia
If you select this box a new dictionary is created by loading a file. You may either select an XML file, a standard text file or a file containing a word completion dictionary. If you select a standard text file or an XML file the frequentness of the individual words is detected by simply counting the occurrences of each wordWłączenie tej opcji powoduje, że nowy słownik zostanie utworzony poprzez wczytanie pliku. Można wybrać plik XML, standardowy plik tekstowy lub plik zawierający zbiór uzupełnień słów. Jeśli wybrany zostanie plik tekstowy lub plik XML, częstotliwość występowania słów zostanie określona przez zliczenie liczby wystąpień każdego słowa
English-Polish didactic dictionary of balance terminology (in search of a perfect dictionary)Angielsko-polski słownik dydaktyczny terminologii bilansu (w poszukiwaniu słownika idealnego)
Using an Inflection Dictionary for a Design of a Visual Dictionaries of Verbs and Their AttributesWykorzystanie słownika fleksyjnego do projektu wizualnego słownika czasowników i ich atrybutów
Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff established a nomenclature, known as the Combined Nomenclature or abbreviated to the CN, based on the International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System, known as the Harmonized System or abbreviated to the HSRozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej ustanowiło nomenklaturę, znaną jako Nomenklatura Scalona lub w skrócie CN, opartą na Międzynarodowej Konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów znanego jako System Zharmonizowany lub w skrócie HS
A list of the abbreviations used in the Inventory may be found under the section AbbreviationsWykaz skrótów stosowanych w wykazie zamieszczono w części Skróty
Lexical-semantic analysis of dictionary entries in Belarusian-Polish and Polish-Belarusian dictionaries.Analiza leksykalno-semantyczna artykułów hasłowych zawartych w słownikach polsko-białoruskim i białorusko-polskim
The coverage and treatment of sports terms in two comprehensive English-Polish dictionaries: The New Kosciuszko Foundation Dictionary and Oxford PWNTerminy sportowe w Nowym Słowniku Funfdacji Kościuszkowskiej oraz Oxford PWN
Nouns denominating women in Vilnius Dictionary and in Universal dictionary of polish language.Rzeczowniki nazywające kobiety w Słowniku wileńskim i Uniwersalnym słowniku języka polskiego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2559949 zdań frazy dictionary of abbreviations.Znalezione w 561,706 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.