wymowa: IPA: dɪˈlɪɹɪəm /dɪˈlɪɹɪəm/ , SAMPA: /dI"lIr\I@m/ dI"lIr\I@m  

Tłumaczenia na język polski:

  • majaczenie   
    (Noun  )
     
    delirium
  • bredzenie   
  • szał   

Pozostałe znaczenia:

 
majaczenie, delirium
 
A temporary mental state with a sudden onset, usually reversible, including symptoms of confusion, inability to concentrate, disorientation, anxiety, and sometimes hallucinations. Causes can include dehydration, drug intoxication, and severe infection.
 
within a (deep) dream

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

DeliriumDelirium
delirium tremensmajaczenie alkoholowe
Fornication in DeliriumFornication In Delirium

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "delirium", pamięć tłumaczeniowa

add example
Other medically significant sequelae of overdose include delirium, convulsion, coma, possible neuroleptic malignant syndrome, respiratory depression, aspiration, hypertension or hypotension, cardiac arrhythmias (< ‧ % of overdose cases) and cardiopulmonary arrestInnymi znaczącymi klinicznie objawami przedawkowania są: delirium, drgawki, śpiączka, prawdopodobny złośliwy zespół neuroleptyczny, depresja oddechowa, zachłyśnięcie, nadciśnienie lub niedociśnienie, zaburzenia rytmu serca (< ‧ % przypadków przedawkowania), zatrzymanie krążenia i oddychania
The following additional adverse reactions have been observed with Exelon transdermal patches: anxiety, delirium, pyrexia (commonDodatkowo obserwowano po zastosowaniu produktu leczniczego Exelon system transdermalny następujące działania niepożądane: niepokój, majaczenie, gorączka (często
Furthermore, rivastigmine may induce syncope or deliriumPonadto, rywastygmina może wywoływać omdlenia lub majaczenia
Profound mental disturbance; manifest conditions of psychotic disturbance with agitation, delirium, hallucinations or confusionGłębokie zaburzenia psychiczne i umysłowe; widoczne objawy psychozy ze stanami niepokoju, delirium, urojenia lub halucynacje oraz stany dezorientacji
Psychiatric disorders and nervous system disorders Frequency not known: influenza can be associated with a variety of neurologic and behavioural symptoms which can include events such as hallucinations, delirium, and abnormal behaviour, in some cases resulting in fatal outcomesZaburzenia psychiczne i zaburzenia układu nerwowego Częstość nieznana: infekcja grypowa może być związana z wieloma objawami neurologicznymi i zmianami w zachowaniu, do których należą omamy, majaczenia i nieprawidłowe zachowanie się, w niektórych przypadkach mogące kończyć się śmiercią
Uncommon: delirium, psychotic disorder, suicidal ideation, suicide attempt, thought blocking, abnormal dreamsNiezbyt częste: majaczenie, zaburzenia psychotyczne, myśli samobójcze, próba samobójcza, zahamowanie myślenia, nieprawidłowości marzeń sennych
Anxiety, depression, deliriumLęk, depresja, majaczenie
Of these , 35 ¢ % presented symptoms of psychosis ( hallucinations or delirium ) and more than 50 ¢ % chest pain ( Santos et al . , in press ) .Szacuje się , że pon ad dwie trzecie osób problemowo używających crack to również osoby problemowo używające opiatów .
In patients with influenza who were receiving Tamiflu, there have been postmarketing reports of convulsions and delirium (including symptoms such as altered level of consciousness, confusion, abnormal behaviour, delusions, hallucinations, agitation, anxiety, nightmares), in a very few cases resulting in accidental injury or fatal outcomesPo wprowadzeniu leku na rynek zgłoszono, że u pacjentów z grypą, którzy otrzymali produkt Tamiflu występowały drgawki i majaczenia (włączając także takie objawy jak zmieniony poziom świadomości, dezorientacja, nieprawidłowe zachowanie się, urojenia, omamy, pobudzenie, niepokój, koszmary nocne) w kilku przypadkach kończące się przypadkowym urazem lub zejściem śmiertelnym
A past history of psychoses in the form of episodes of deliriumWystępowanie w przeszłości psychoz przyjmujących postać stanów majaczeniowych
It must not be used in patients who have had psychoses (a serious mental state with a distorted sense of reality) with attacks of delirium (a mental state with confusion, excitement, restlessness and hallucinationsNie należy go także stosować u pacjentów z psychozami (poważny stan psychiczny z zaburzeniami oceny rzeczywistości) z napadami majaczenia (stan psychiczny z omami, podnieceniem, pobudzeniem i halucynacjami) w wywiadzie
The crowd is going to the delirium!Owacja na stojąco
His confusion could be, uh, trauma- related or some underlying condition like delirium or schizophrenia orJego splątanie może być powiązane z urazem albo z jakimiś ukrytymi schorzeniami, jak delirium albo schizofrenia, albo
Clinical signs and symptoms included symptoms of sedation (ranging from mild in severity up to coma) and/or delirium (including confusion, disorientation, agitation, anxiety and other cognitive impairmentDo objawów podmiotowych i przedmiotowych należało uspokojenie polekowe (od łagodnego aż do śpiączki) i (lub) stan majaczeniowy (w tym splątanie, dezorientacja, pobudzenie, lęk i inne zaburzenia funkcji poznawczych
Suboxone is contraindicated in the following instances: hypersensitivity to buprenorphine, to naloxone, or to any of the excipients, severe respiratory insufficiency, severe hepatic insufficiency, acute alcoholism or delirium tremensSuboxone jest przeciwwskazany w następujących przypadkach: • nadwrażliwość na buprenorfinę, nalokson, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, • ciężka niewydolność oddechowa, • ciężka niewydolność wątroby, • ostre upojenie alkoholowe lub delirium tremens
Illness, delirium, visions- that' s all very wellChoroba, gorączka, majaczenie, to wszystko
Other medically significant sequelae of overdose include delirium, convulsion, coma, possible neuroleptic malignant syndrome, respiratory depression, aspiration, hypertension or hypotension, cardiac arrhythmias (< ‧ % of overdose cases) and cardiopulmonary arrestInnymi znacz cymi klinicznie objawami przedawkowania s: delirium, drgawki, pi czka, prawdopodobny zło liwy zespół neuroleptyczny, depresja oddechowa, zachły ni cie, nadci nienie lub niedoci nienie, zaburzenia rytmu serca (< ‧ % przypadków przedawkowania), zatrzymanie kr enia i oddychania
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 79 zdań frazy delirium.Znalezione w 0,211 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.