wymowa: IPA: dɪˈlɪɹɪəm /dɪˈlɪɹɪəm/ , SAMPA: /dI"lIr\I@m/ dI"lIr\I@m  

Tłumaczenia na język polski:

  • majaczenie   
    (Noun  )
     
    delirium
  • bredzenie   
  • szał   

Pozostałe znaczenia:

 
majaczenie, delirium
 
A temporary mental state with a sudden onset, usually reversible, including symptoms of confusion, inability to concentrate, disorientation, anxiety, and sometimes hallucinations. Causes can include dehydration, drug intoxication, and severe infection.
 
within a (deep) dream

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

DeliriumDelirium
delirium tremensmajaczenie alkoholowe
Fornication in DeliriumFornication In Delirium

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "delirium", pamięć tłumaczeniowa

add example
Illness, delirium, visions- that' s all very wellChoroba, gorączka, majaczenie, to wszystko
Other medically significant sequelae of overdose include delirium, convulsion, coma, possible neuroleptic malignant syndrome, respiratory depression, aspiration, hypertension or hypotension, cardiac arrhythmias (< ‧ % of overdose cases) and cardiopulmonary arrestInnymi znacz cymi klinicznie objawami przedawkowania s: delirium, drgawki, pi czka, prawdopodobny zło liwy zespół neuroleptyczny, depresja oddechowa, zachły ni cie, nadci nienie lub niedoci nienie, zaburzenia rytmu serca (< ‧ % przypadków przedawkowania), zatrzymanie kr enia i oddychania
Your child must NOT take Diacomit if your child is allergic (hypersensitive) to stiripentol or to any of the other ingredients of Diacomit. if your child has ever experienced attacks of deliriumKiedy dziecko NIE może zażywać leku Diacomit • jeśli u dziecka rozpoznano alergię (nadwrażliwość) na styrypentol lub na inny składnik leku Diacomit; • jeśli u dziecka kiedykolwiek wystąpił stan majaczeniowy
In patients with influenza who were receiving Tamiflu, there have been postmarketing reports of convulsions and delirium (including symptoms such as altered level of consciousness, confusion, abnormal behaviour, delusions, hallucinations, agitation, anxiety, nightmares), in a very few cases resulting in accidental injury or fatal outcomesPo wprowadzeniu leku na rynek zgłoszono, że u pacjentów z grypą, którzy otrzymali produkt Tamiflu występowały drgawki i majaczenia (włączając także takie objawy jak zmieniony poziom świadomości, dezorientacja, nieprawidłowe zachowanie się, urojenia, omamy, pobudzenie, niepokój, koszmary nocne) w kilku przypadkach kończące się przypadkowym urazem lub zejściem śmiertelnym
Other medically significant sequelae of overdose include delirium, convulsion, coma, possible neuroleptic malignant syndrome, respiratory depression, aspiration, hypertension or hypotension, cardiac arrhythmias (< ‧ % of overdose cases) and cardiopulmonary arrestInnymi znaczącymi klinicznie objawami przedawkowania są: delirium, drgawki, śpiączka, prawdopodobny złośliwy zespół neuroleptyczny, depresja oddechowa, zachłyśnięcie, nadciśnienie lub niedociśnienie, zaburzenia rytmu serca (< ‧ % przypadków przedawkowania), zatrzymanie krążenia i oddychania
Of these , 35 ¢ % presented symptoms of psychosis ( hallucinations or delirium ) and more than 50 ¢ % chest pain ( Santos et al . , in press ) .Szacuje się , że pon ad dwie trzecie osób problemowo używających crack to również osoby problemowo używające opiatów .
The following additional adverse reactions have been observed with Prometax transdermal patches: anxiety, delirium, pyrexia (commonDodatkowo obserwowano po zastosowaniu produktu leczniczego Prometax system transdermalny następujące działania niepożądane: niepokój, majaczenie, gorączka (często
His confusion could be, uh, trauma- related or some underlying condition like delirium or schizophrenia orJego splątanie może być powiązane z urazem albo z jakimiś ukrytymi schorzeniami, jak delirium albo schizofrenia, albo
Psychiatric disorders and nervous system disorders Frequency not known: influenza can be associated with a variety of neurologic and behavioural symptoms which can include events such as hallucinations, delirium, and abnormal behaviour, in some cases resulting in fatal outcomesZaburzenia psychiczne i zaburzenia układu nerwowego Częstość nieznana: infekcja grypowa może być związana z wieloma objawami neurologicznymi i zmianami w zachowaniu, do których należą omamy, majaczenia i nieprawidłowe zachowanie się, w niektórych przypadkach mogące kończyć się śmiercią
It could be anything from an extreme case of Post Traumatic Stress Disorder to delirium evenTo może być wszystko począwszy od ostrej odmiany... stresu potraumatycznego, aż po zwykłe majaczenie
The following additional adverse reactions have been observed with Exelon transdermal patches: anxiety, delirium, pyrexia (commonDodatkowo obserwowano po zastosowaniu produktu leczniczego Exelon system transdermalny następujące działania niepożądane: niepokój, majaczenie, gorączka (często
Then the days of delirium and all the pain and drugsPóźniej, po dniach majaczenia i całym tym bólu i tabletkach
Clinical signs and symptoms included symptoms of sedation (ranging from mild in severity up to coma) and/or delirium (including confusion, disorientation, agitation, anxiety and other cognitive impairmentDo objawów podmiotowych i przedmiotowych należało uspokojenie polekowe (od łagodnego aż do śpiączki) i (lub) stan majaczeniowy (w tym splątanie, dezorientacja, pobudzenie, lęk i inne zaburzenia funkcji poznawczych
Symptoms of serotonin syndrome may be hyperthermia, rigidity, myoclonus, autonomic instability with possible rapid fluctuations of vital signs, mental status changes that include confusion, irritability and extreme agitation progressing to delirium and comaObjawy zespołu serotoninowego to: hipertermia, sztywność mięśni, mioklonie, zaburzenia funkcji wegetatywnych z możliwymi szybkimi zmianami czynności życiowych, zaburzenia świadomości w tym dezorientacja, pobudliwość, narastająca agitacja prowadząca do majaczenia i śpiączki
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 79 zdań frazy delirium.Znalezione w 0,54 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.