wymowa: IPA: dɪˈlɪɹɪəm /dɪˈlɪɹɪəm/ , SAMPA: /dI"lIr\I@m/ dI"lIr\I@m  

Tłumaczenia na język polski:

  • majaczenie   
    (Noun  )
     
    delirium
  • bredzenie   
  • szał   

Pozostałe znaczenia:

 
majaczenie, delirium
 
A temporary mental state with a sudden onset, usually reversible, including symptoms of confusion, inability to concentrate, disorientation, anxiety, and sometimes hallucinations. Causes can include dehydration, drug intoxication, and severe infection.
 
within a (deep) dream

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

DeliriumDelirium
delirium tremensmajaczenie alkoholowe
Fornication in DeliriumFornication In Delirium

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "delirium", pamięć tłumaczeniowa

add example
In patients with influenza who were receiving Tamiflu, there have been postmarketing reports of convulsions and delirium (including symptoms such as altered level of consciousness, confusion, abnormal behaviour, delusions, hallucinations, agitation, anxiety, nightmares), in a very few cases resulting in accidental injury or fatal outcomesPo wprowadzeniu leku na rynek zgłoszono, że u pacjentów z grypą, którzy otrzymali produkt Tamiflu występowały drgawki i majaczenia (włączając także takie objawy jak zmieniony poziom świadomości, dezorientacja, nieprawidłowe zachowanie się, urojenia, omamy, pobudzenie, niepokój, koszmary nocne) w kilku przypadkach kończące się przypadkowym urazem lub zejściem śmiertelnym
Other medically significant sequelae of overdose include delirium, convulsion, coma, possible neuroleptic malignant syndrome, respiratory depression, aspiration, hypertension or hypotension, cardiac arrhythmias (< ‧ % of overdose cases) and cardiopulmonary arrestInnymi znaczącymi klinicznie objawami przedawkowania są: delirium, drgawki, śpiączka, prawdopodobny złośliwy zespół neuroleptyczny, depresja oddechowa, zachłyśnięcie, nadciśnienie lub niedociśnienie, zaburzenia rytmu serca (< ‧ % przypadków przedawkowania), zatrzymanie krążenia i oddychania
Symptoms of serotonin syndrome may be hyperthermia, rigidity, myoclonus, autonomic instability with possible rapid fluctuations of vital signs, mental status changes that include confusion, irritability and extreme agitation progressing to delirium and comaObjawy zespołu serotoninowego to: hipertermia, sztywność mięśni, mioklonie, zaburzenia funkcji wegetatywnych z możliwymi szybkimi zmianami czynności życiowych, zaburzenia świadomości w tym dezorientacja, pobudliwość, narastająca agitacja prowadząca do majaczenia i śpiączki
The following additional adverse reactions have been observed with Prometax transdermal patches: anxiety, delirium, pyrexia (commonDodatkowo obserwowano po zastosowaniu produktu leczniczego Prometax system transdermalny następujące działania niepożądane: niepokój, majaczenie, gorączka (często
The following additional adverse reactions have been observed with Exelon transdermal patches: anxiety, delirium, pyrexia (commonDodatkowo obserwowano po zastosowaniu produktu leczniczego Exelon system transdermalny następujące działania niepożądane: niepokój, majaczenie, gorączka (często
Suboxone is contraindicated in the following instances: hypersensitivity to buprenorphine, to naloxone, or to any of the excipients, severe respiratory insufficiency, severe hepatic insufficiency, acute alcoholism or delirium tremensSuboxone jest przeciwwskazany w następujących przypadkach: • nadwrażliwość na buprenorfinę, nalokson, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, • ciężka niewydolność oddechowa, • ciężka niewydolność wątroby, • ostre upojenie alkoholowe lub delirium tremens
A past history of psychoses in the form of episodes of deliriumWystępowanie w przeszłości psychoz przyjmujących postać stanów majaczeniowych
Other medically significant sequelae of overdose include delirium, convulsion, coma, possible neuroleptic malignant syndrome, respiratory depression, aspiration, hypertension or hypotension, cardiac arrhythmias (< ‧ % of overdose cases) and cardiopulmonary arrestInnymi znacz cymi klinicznie objawami przedawkowania s: delirium, drgawki, pi czka, prawdopodobny zło liwy zespół neuroleptyczny, depresja oddechowa, zachły ni cie, nadci nienie lub niedoci nienie, zaburzenia rytmu serca (< ‧ % przypadków przedawkowania), zatrzymanie kr enia i oddychania
Russia in the state of delirium temens or an attempt to comprehend Russian mentality on the basis of the works: Encyclopedia of The Russian Soul by Victor Erofeev and White fever by Jacek Hugo-Bader.Rosja w stanie delirium tremens lub próba zrozumienia mentalności rosyjskiej na podstawie utworów: Encyklopedia rosyjskiej duszy Wiktora Jerofiejewa i Biała gorączka Jacka Hugo Badera.
Uncommon: delirium, psychotic disorder, suicidal ideation, suicide attempt, thought blocking, abnormal dreamsNiezbyt częste: majaczenie, zaburzenia psychotyczne, myśli samobójcze, próba samobójcza, zahamowanie myślenia, nieprawidłowości marzeń sennych
Furthermore, rivastigmine may induce syncope or deliriumPonadto, rywastygmina może wywoływać omdlenia lub majaczenia
Anxiety, depression, deliriumLęk, depresja, majaczenie
Clinical signs and symptoms included symptoms of sedation (ranging from mild in severity up to coma) and/or delirium (including confusion, disorientation, agitation, anxiety and other cognitive impairmentDo objawów podmiotowych i przedmiotowych należało uspokojenie (od łagodnego aż do śpiączki) i (lub) stan majaczeniowy (w tym splątanie, dezorientacja, pobudzenie, lęk i inne zaburzenia funkcji poznawczych
Your child must NOT take Diacomit if your child is allergic (hypersensitive) to stiripentol or to any of the other ingredients of Diacomit. if your child has ever experienced attacks of deliriumKiedy dziecko NIE może zażywać leku Diacomit • jeśli u dziecka rozpoznano alergię (nadwrażliwość) na styrypentol lub na inny składnik leku Diacomit; • jeśli u dziecka kiedykolwiek wystąpił stan majaczeniowy
Other medically significant sequelae of overdose include delirium, convulsion, coma, possible neuroleptic malignant syndrome, respiratory depression, aspiration, hypertension or hypotension, cardiac arrhythmias (< ‧ % of overdose cases) and cardiopulmonary arrestInnymi znaczącymi klinicznie objawami przedawkowania są: uspokojenie polekowe, drgawki, śpiączka, prawdopodobny złośliwy zespół neuroleptyczny, depresja oddechowa, zachłyśnięcie, nadciśnienie lub niedociśnienie, zaburzenia rytmu serca (< ‧ % przypadków przedawkowania), zatrzymanie krążenia i oddychania
Verlaine, delirium tremens...... Lorca was shot...... Nerval hanged himself from a lamppostVerlaine zapił się na śmierć, Lorca postrzelono,Nerval powiesił się na latarni
Episodes of acute psychiatric disturbances, such as hallucinations, paranoid reactions, hostility, delirium, psychosis and manic reactions have been reported in patients treated with ziconotideU pacjentów leczonych zykonotydem odnotowano epizody ostrych zaburzeń psychiatrycznych, takich jak omamy, reakcje paranoidalne, wrogość, majaczenie, psychoza i reakcje maniakalne
Uncommon: agitation, delirium, hallucinations, restlessness, mood swings, mental status changes, sleep disorder, irritability, abnormal dreamsstan dezorientacji, depresja, bezsenność, lęk. pobudzenie, majaczenie, omamy, niepokój, nagłe zmiany nastroju, zmiany stanu psychicznego, zaburzenia snu, drażliwość, zaburzenia marzeń sennych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 78 zdań frazy delirium.Znalezione w 0,399 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.