wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

 • domyślny   
   
  A value that is automatically used by a program when the user does not specify an alternative. Defaults are built into a program when a value or option must be assumed for the program to function.
 • niedopełnienie   
   
  Missing fulfillment of a certain obligation or a obligation by law or a contract.
 • niewywiązanie się   
   
  Missing fulfillment of a certain obligation or a obligation by law or a contract.
 • wartość domyślna   
  (Noun  )
   
  value used when none has been given.
 • brak   
 • brak płatności   
 • domniemany   
 • domyślnie   
 • niedotrzymanie zobowiązań   
 • nieobecność   
 • niestawiennictwo   
 • niewypłacalność   
 • odmawiać   
 • standard   
 • standardowy   
 • uchybienie   
 • walkower   
 • zaniedbanie   
 • zaoczny   

Pozostałe znaczenia:

 
inform. informatyka wartość domyślna
 
sport. termin sportowy przegrana wskutek nieuczestniczenia w zawodach, walkower
 
nieuiszczenie należności, zapłaty
 
nie uiścić należości, zapłaty
 
inform. informatyka przyjmować, zakładać domyślną wartość (
 
sport. termin sportowy przegrać wskutek nieuczestniczenia w zawodach, oddać walkowerem
 
Failure of a debtor to meet his financial obligations.
 
(intransitive) To lose a competition by failing to compete.
 
(often attributive) A value used when none has been given; a tentative value or standard that is presumed.
 
The condition of failing to meet an obligation.
 
A selection made in the absence of an alternative.
 
(law) The failure of a defendant to appear and answer a summons and complaint.
 
(intransitive, computing) To assume a value when none was given; to presume a tenative value or standard.
 
foul play (sport)
 
To fail to meet an obligation.
 
condition of failing to meet an obligation
 
A loss incurred by failing to compete.
 
To fail to meet financial obligations.
 
A value that is used when no value is specified.
 
(intransitive, law) To fail to appear and answer a summons and complaint.
 
(intransitive) To fail to meet an obligation.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (49)

by defaultdomyślnie
credit default swapswap ryzyka kredytowego
default buttonprzycisk domyślny
default control styledomyślny styl formantu
default data filedomyślny plik danych
default databasedomyślna baza danych
default deviceUrządzenie domyślne
default documentdokument domyślny
default folderfolder domyślny
default fontczcionka domyślna
default formformularz domyślny
default gatewaybrama domyślna
default home pagedomyślna strona główna
default hyperlinkhiperłącze domyślne
default instancewystąpienie domyślne
default languagejęzyk domyślny
default locationlokalizacja domyślna
Default LocationLokalizacja domyślna
default memberdomyślny element członkowski
default namenazwa domyślna
default networksieć domyślna
default printerdrukarka domyślna
default propertywłaściwość domyślna
default result setdomyślny zestaw wyników
default rolerola domyślna
default shapekształt domyślny
default skinwygląd domyślny
default solutionrozwiązanie domyślne
default subnet maskdomyślna maska podsieci
default templateszablon domyślny
default unitjednostka domyślna
default userużytkownik domyślny
default valuewartość wzorcowa; wartość domyślna; wartość założona
default zonestrefa domyślna
defaulted bankbank niewywiązujący się z zobowiązań
defaulterdefraudant
defaulting party
exposure at defaultekspozycja w momencie niewykonania zobowiązania
first-asset-to-default credit derivativekredytowy instrument pochodny uruchamiany pierwszym niewykonaniem zobowiązania
global defaultglobalna wartość domyślna
imprisonment in defaultpozbawienie wolności z powodu odmowy zapłaty
judgement given in defaultorzeczenia zaoczne
loss given defaultstrata z tytułu niewykonania zobowiązania
loss short of issuer defaultstrata niewynikająca z niewykonania zobowiązania przez emitenta
managed default folderzarządzany folder domyślny
participant's defaultniewywiązanie się zobowiązania przez uczestnika
second-asset-to-default credit derivativekredytowy instrument pochodny uruchamiany drugim niewykonaniem zobowiązania
secure default optionbezpieczna opcja standardowa
the issuer has defaulted on its information dutiesemitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "default", pamięć tłumaczeniowa

add example
This option is useful for those stand-alone machines which want to use protocols such as talk, which require the hostname to be the same as your machine is known on the internet. It overrides the Domain Name option in the DNS section, and the machine defaults are restored to their original values when you close the ppp connectionOpcja, ta może być użyteczna dla użytkowników korzystających z protokołu " talk ", wymagającego aby nazwa komputera była identyczna, z nazwą zdefiniowaną dla danego numeru IP. Opcja ta powoduje ignorowanie ustawienia Nazwa domeny w sekcji DNS. Ustawienia domyślne są przywracane do wartości pierwotnych po zakończeniu połączenia ppp
Use default workspace profileUżyj domyślnego profilu roboczego
Order payment of default interest on the damages awarded at ‧ % per year since the respective dates on which the sums fell due until payment in fullzasądzenie odpowiadających tym kwotom odsetek w wysokości ‧ % rocznie począwszy od dat wymagalności aż do całkowitej spłaty
data on the PDs and realised default rates associated with rating grades and ratings migrationdane dotyczące wartości PD i zrealizowane częstości niewykonania zobowiązań związane z klasami ratingowymi i migracją ratingową
Each Member State shall prohibit shipowners from requiring that seafarers make an advance payment towards the cost of repatriation at the beginning of their employment, and also from recovering the cost of repatriation from the seafarers’ wages or other entitlements except where the seafarer has been found, in accordance with national laws or regulations or other measures or applicable collective bargaining agreements, to be in serious default of the seafarer’s employment obligationsKażde państwo członkowskie ma zakazać armatorom domagania się od marynarzy, na początku ich zatrudnienia, zaliczek na pokrycie kosztów repatriacji i potrącania kosztów repatriacji z wynagrodzenia marynarzy lub pomniejszania innych przysługujących im praw, z wyjątkiem przypadków, gdy na podstawie krajowych przepisów ustawowych lub wykonawczych, lub innych środków lub stosowanych układów zbiorowych pracy stwierdza się poważne niedotrzymanie przez marynarza zobowiązań wynikających z umowy o pracę
Unless bondholders are made to shoulder some of the deficit burden, Ireland will default in the future.O ile posiadacze obligacji nie przejmą części ciężaru deficytu, Irlandia przestanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań finansowych w przyszłości.
Points out that the difficulties raised by the application of the Posting of Workers Directive are related partly to the fact that it has not been transposed by all the Member States, and calls on the Commission to keep Parliament informed of the progress of infringement proceedings against defaulting Member States; and also draws attention to the difficulties of implementing the Posting of Workers Directive as a result of differences of interpretation of certain key concepts, such as worker, minimum salary, and subcontracting, the difficulty of both workers and small businesses in obtaining information, and the difficulty of monitoring compliance with the directivewskazuje, że trudności wynikłe ze stosowania dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników są częściowo związane z faktem, że nie wszystkie państwa członkowskie dokonały jej transpozycji i wzywa Komisję do informowania Parlamentu Europejskiego o postępach w postępowaniach o uchybienie prowadzonych przeciwko państwom członkowskim, które nie wywiązują się z zobowiązań; zwraca również uwagę na trudności przy wdrażaniu dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników wynikające z różnic interpretacji pewnych podstawowych pojęć (pracownik, płaca minimalna, zlecanie pracy podwykonawcom), trudności, które mają pracownicy i małe przedsiębiorstwa z uzyskaniem informacji, oraz na trudność kontrolowania zgodności z postanowieniami dyrektywy
the defendant then commenced proceedings in the Court of origin to challenge the default judgment; butpozwany wszczął następnie przed sądem pochodzenia postępowanie w przedmiocie zaskarżenia wyroku zaocznego; lecz
These contracts could have various legal forms, such as that of a guarantee, some types of letter of credit, a credit derivative default contract or an insurance contractTego rodzaju umowy mogą mieć różne formy prawne, takie jak gwarancja, niektóre rodzaje akredytywy, umowa o poręczenie spłaty wierzytelności lub umowa ubezpieczeniowa
irrespective of whether the action brought pursuant to Article ‧ of the EC Treaty is upheld or dismissed, uphold the action brought pursuant to Article ‧ of the EC Treaty and the claim relating thereto and, consequently, order the Commission to pay the sum of EUR ‧,‧, plus default interest at the statutory rate of ‧ %, calculated from the date on which [formal] notice was given, namely ‧ March ‧, until ‧ April ‧ in accordance with Portaria (Decree) No ‧/‧ of ‧ April ‧, and at the statutory rate of ‧ % from ‧ May ‧ onwards until full repayment of the debt in accordance with Portaria No ‧/‧ of ‧ Aprilzasądzenie od Komisji na rzecz skarżącej, na podstawie art. ‧ WE, niezależnie od tego czy skarga wniesiona na podstawie art. ‧ WE zostanie uwzględniona, kwoty ‧,‧ EUR wraz z odsetkami za zwłokę, naliczanymi według ‧ % stopy ustawowej (Portaria nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r.) za okres od dnia ‧ marca ‧ r (data złożenia wniosku) do dnia ‧ kwietnia ‧ r. i według ‧ % stopy ustawowej (Portaria nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r.) za okres od dnia ‧ maja ‧ r. do całkowitej zapłaty
Commissioner, you say that plausible possibilities should be taken into account, and so we are not taking into account the possibility of a sovereign State defaulting in Europe.Panie Komisarzu! Stwierdza Pan, że należy wziąć pod uwagę prawdopodobne scenariusze, dlatego nie bierzemy pod uwagę możliwości niewypłacalności suwerennego państwa w Europie.
Such notice of default may provide a grace period of up to a maximum of three business days to rectify the event in questionTakie zawiadomienie o niewykonaniu zobowiązania może przewidywać okres karencji na usunięcie danego przypadku, trwający maksymalnie trzy dni robocze
the default colour for function numberdomyślny kolor dla funkcji nr
Select the parent of the IMAP resource folders. You should select the name of your IMAP/DIMAP account. By default the Kolab server sets the IMAP inbox to be the parentWybierz folder nadrzędny dla folderów źródeł danych IMAP. Powinieneś wybrać nazwę swojego folderu IMAP/DIMAP. Domyślnie, serwer Kolab ustanawia skrzynkę odbiorczą IMAP jako katalog nadrzędny
Show the fully-fledged dialog instead of the default list dialogPokaż pełne okienko dialogowe zamiast domyślnego okienka z listą
Database driver to be used for connecting to a database project (SQLite by default). Ignored if a shortcut filename is providedSterownik bazy danych, który ma być użyty przy łączeniu się z projektem bazy danych (domyślnie: SQLite). Opcja ignorowana, jeśli podano plik skrótu
quasi-equity investment instruments means instruments whose return for the holder (investor/lender) is predominantly based on the profits or losses of the underlying target company, and which are unsecured in the event of defaultquasi-kapitałowe instrumenty inwestycyjne oznaczają instrumenty, z których zwrot dla posiadacza (inwestora/kredytodawcy) jest przede wszystkim oparty na zyskach lub stratach odnoszonych przez bazową spółkę docelową; niezabezpieczone w przypadku niewykonania zobowiązań
This view presents the agenda view for the next days, starting from today. You can change the number of days to be displayed in the korganizer; view configuration. The default value isTen widok przedstawia widok planera dla następnych dni, rozpoczynając od dzisiaj. Możesz zmienić ilość dni wyświetlanych w konfiguracji widoku & korganizer-dopelniacz;. Wartością domyślną jest
The following fingers shall be used by defaultStandardowo wykorzystuje się odciski następujących palców
Default to expanded threadsDomyślnie rozwinięte wątki
By default KWeather does not retain old weather information, and each time it updates the weather the old information is discarded. If you wish instead to keep a record of the weather, enable this option. Then, each time the weather is checked, KWeather will append a new line to the log file containing the current weather conditions in comma separated value form. The information written will be the date, wind speed and direction, temperature, pressure, cover, visibility, and " current weather "Domyślnie program KWeather nie zapisuje nieaktualnych informacji pogodowych-przy każdym odświeżeniu stare dane zostają usunięte. Jeżeli jednak chcesz zapisywać dane pogodowe, włącz tę opcję. Jeżeli ta opcja jest włączona, dane pogodowe będą dopisywane do pliku dziennika, po jednej linijce reprezentującej dany stan pogody (dane oddzielane są przecinkami). Zapisywane informacje to data, prędkość i kierunek wiatru, temperatura, ciśnienie, widoczność, pokrywa chmur oraz " aktualna pogoda "
The taskbar is very powerful. In the default configuration, if you have more than one window from the same application open, they will be grouped, so that you see one icon per application in the taskbarPasek zadań jest bogaty w funkcje. W domyślnej konfiguracji, jeśli masz otwartych więcej okien tego samego programu, zostaną one pogrupowane, dzięki czemu zobaczysz tylko jedną pozycję dla jednego programu
If, three months after a payment is due, it is confirmed that a recipient country has defaulted, the cash advances are repaid to the budget by the Guarantee Fund for external actionsJeżeli trzy miesiące po terminie zapłaty zostanie potwierdzone, że państwo będące odbiorcą pożyczki nie wywiązało się ze zobowiązań, zaliczki są zwracane do budżetu ze środków Funduszu Gwarancyjnego dla działań zewnętrznych
These usually encompass inflation ( uncertainty ) risk premia , exchange rate risk premia and default risk premia .Niech p oznacza faktycznie zrealizowaną inflację , a pe oczekiwaną stopę
A default gateway is a computer which connects two different networks. If you have configured a small network of your own, it is most likely that you want all (or some) of your machines to grant Internet access. But this is not possible directly, because these machines use local private IP-addresses, which are not routed in the Internet. The solution is a computer which translates between the two different networks. This computer uses at least two interfaces. One of them, maybe an Ethernet card, points to the local network, the other one, maybe an ISDN card, points to the Internet. In this case, both interfaces use different IP-addresses. This computer performs a so called network address translation (NAT, aka IP-forwarding). To enable a local machine the Internet access, you have only to tell them the default gateway, the local IP-address of the gateway-computerDomyślna brama sieciowa to komputer, który łączy dwie różne sieci. Jeżeli skonfigurowałeś własną małą sieć, jest wielce prawdopodobne, że będziesz chciał, żeby wszystkie (albo niektóre) komputery miały dostęp do Internetu. Nie jest to jednakże możliwe bezpośrednio, ponieważ te komputery używają lokalnych, prywatnych adresów IP, które nie są trasowane do Internetu. Rozwiązaniem jest komputer, który tłumaczy pomiędzy dwiema różnymi sieciami. Taki komputer używa przynajmniej dwóch urządzeń sieciowych. Jedno z nich, być może karta sieciowa typu Ethernet, jest podłączone do sieci lokalnej, to drugie, np. karta ISDN, do Internetu. Oba urządzenia używają innych adresów IP. Komputer dokonuje tzw. tłumaczenia adresów sieciowych (NAT, IP-forwarding). Żeby udostępnić lokalnej maszynie dostęp do Internetu, wystarczy wskazać jej domyślną bramę sieciową, czyli lokalny adres IP komputera-bramy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2883 zdań frazy default.Znalezione w 3,47 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.