wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

 • domyślny   
   
  A value that is automatically used by a program when the user does not specify an alternative. Defaults are built into a program when a value or option must be assumed for the program to function.
 • niedopełnienie   
   
  Missing fulfillment of a certain obligation or a obligation by law or a contract.
 • niewywiązanie się   
   
  Missing fulfillment of a certain obligation or a obligation by law or a contract.
 • wartość domyślna   
  (Noun  )
   
  value used when none has been given.
 • brak   
 • brak płatności   
 • domniemany   
 • domyślnie   
 • niedotrzymanie zobowiązań   
 • nieobecność   
 • niestawiennictwo   
 • niewypłacalność   
 • odmawiać   
 • standard   
 • standardowy   
 • uchybienie   
 • walkower   
 • zaniedbanie   
 • zaoczny   

Pozostałe znaczenia:

 
inform. informatyka wartość domyślna
 
sport. termin sportowy przegrana wskutek nieuczestniczenia w zawodach, walkower
 
nieuiszczenie należności, zapłaty
 
nie uiścić należości, zapłaty
 
inform. informatyka przyjmować, zakładać domyślną wartość (
 
sport. termin sportowy przegrać wskutek nieuczestniczenia w zawodach, oddać walkowerem
 
Failure of a debtor to meet his financial obligations.
 
(intransitive) To lose a competition by failing to compete.
 
(often attributive) A value used when none has been given; a tentative value or standard that is presumed.
 
The condition of failing to meet an obligation.
 
A selection made in the absence of an alternative.
 
(law) The failure of a defendant to appear and answer a summons and complaint.
 
(intransitive, computing) To assume a value when none was given; to presume a tenative value or standard.
 
foul play (sport)
 
condition of failing to meet an obligation
 
To fail to meet an obligation.
 
A loss incurred by failing to compete.
 
To fail to meet financial obligations.
 
A value that is used when no value is specified.
 
(intransitive, law) To fail to appear and answer a summons and complaint.
 
(intransitive) To fail to meet an obligation.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (49)

by defaultdomyślnie
credit default swapswap ryzyka kredytowego
default buttonprzycisk domyślny
default control styledomyślny styl formantu
default data filedomyślny plik danych
default databasedomyślna baza danych
default deviceUrządzenie domyślne
default documentdokument domyślny
default folderfolder domyślny
default fontczcionka domyślna
default formformularz domyślny
default gatewaybrama domyślna
default home pagedomyślna strona główna
default hyperlinkhiperłącze domyślne
default instancewystąpienie domyślne
default languagejęzyk domyślny
default locationlokalizacja domyślna
Default LocationLokalizacja domyślna
default memberdomyślny element członkowski
default namenazwa domyślna
default networksieć domyślna
default printerdrukarka domyślna
default propertywłaściwość domyślna
default result setdomyślny zestaw wyników
default rolerola domyślna
default shapekształt domyślny
default skinwygląd domyślny
default solutionrozwiązanie domyślne
default subnet maskdomyślna maska podsieci
default templateszablon domyślny
default unitjednostka domyślna
default userużytkownik domyślny
default valuewartość wzorcowa; wartość domyślna; wartość założona
default zonestrefa domyślna
defaulted bankbank niewywiązujący się z zobowiązań
defaulterdefraudant
defaulting party
exposure at defaultekspozycja w momencie niewykonania zobowiązania
first-asset-to-default credit derivativekredytowy instrument pochodny uruchamiany pierwszym niewykonaniem zobowiązania
global defaultglobalna wartość domyślna
imprisonment in defaultpozbawienie wolności z powodu odmowy zapłaty
judgement given in defaultorzeczenia zaoczne
loss given defaultstrata z tytułu niewykonania zobowiązania
loss short of issuer defaultstrata niewynikająca z niewykonania zobowiązania przez emitenta
managed default folderzarządzany folder domyślny
participant's defaultniewywiązanie się zobowiązania przez uczestnika
second-asset-to-default credit derivativekredytowy instrument pochodny uruchamiany drugim niewykonaniem zobowiązania
secure default optionbezpieczna opcja standardowa
the issuer has defaulted on its information dutiesemitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "default", pamięć tłumaczeniowa

add example
where fuel use occurs, but emissions are calculated as process emissions, the operator shall report supplementary proxy data for the respective variables of the default emission calculation for combustion emissions for these fuelsw przypadku gdy następuje zużycie paliwa, ale emisje obliczane są jako emisje z procesów technologicznych, operator instalacji podaje w sprawozdaniu uzupełniające dane przybliżone dla odnośnych zmiennych standardowego wyliczenia wielkości emisji dla emisji ze spalania tych paliw
The rate of default of an uncreditworthy company in ‧ within three years (the term of the rollover) was ‧,‧ %, whereas the rate of default of a creditworthy company within three years in ‧ was ‧,‧ %Stopa niewypłacalności w ‧ r. na okres ‧ lat (termin refinansowania) dla przedsiębiorstwa niemającego zdolności kredytowej wynosiła ‧,‧ %, podczas gdy taka stopa w ‧ r. na okres ‧ lat w przypadku przedsiębiorstwa mającego zdolność kredytową wynosiła ‧,‧ %
The Commission, before writing off any claim against an ECSC debtor in default, will exhaust all remedies including the call on guarantees (mortgages, cautions, bank guaranties or otherKomisja, przed odpisaniem wszelkich roszczeń wobec dłużnika EWWiS, który nie spłacił należności, wyczerpie wszystkie środki zaradcze, łącznie z gwarancjami uruchamianymi na żądanie (hipoteki, zabezpieczenia, gwarancje bankowe lub inne
It will enable the Commission, if necessary, to service the debt (repayment of principal, interest and other costs) should a debtor default on a loan granted under the Decisions referred to belowUmożliwi ona Komisji, w razie konieczności, obsługę zadłużenia (zwrot kwoty nominalnej, odsetek i innych kosztów) w przypadku niewywiązania się dłużnika z obowiązku spłaty pożyczki udzielonej na podstawie decyzji określonych poniżej
Set as DefaultUstaw jako domyślny
order the CoR to pay to the applicant the amount which should have been paid to him if the correct correction coefficient had been applied to the part of his remuneration which should have been transferred to France from June ‧, plus default interest at the rate of ‧ % per annum from the date of the recovery until payment in fullzobowiązanie KR do zapłaty na rzecz skarżącego kwoty, która powinna była mu zostać zapłacona z tytułu zastosowania współczynnika korygującego do części jego dochodów, które powinny były zostać przekazane do Francji począwszy od czerwca ‧ r., powiększonej o odsetki za zwłokę w wysokości ‧ % rocznie, naliczane od dnia wezwania do zapłaty do dnia całkowitej zapłaty
The Phrases tab lets you define the automatically generated lines that are added to message replies, forwarded messages, and the character that is added in front of quoted text. There are special & percnt;-denoted characters that will insert certain values, which are also displayed at the top of the Phrases section. You can add reply phrases in languages other than your default & kde; language using the Add... button. You can then choose between different languages with the Language drop down box. This will only work for languages whose i‧n package you have installedZakładka Frazy pozwala na zdefiniowanie automatycznie generowanych wierszy, które są dodawane do odpowiedzi na wiadomości, wiadomości przesłanych dalej, i znaku, który jest dodawany przed cytowanym tekstem. Są to specjalne kombinacje znaków i znaku & percnt; które spowodują wyświetlenie określonych wartości pokazanych także u góry zakładki Frazy. Możesz dodać frazy odpowiedzi w innym języku niż Twój domyślny język & kde; za pomocą przycisku Dodaj.... Następnie możesz wybrać pomiędzy językami na liście rozwijanej Język. Będzie to działąć tylko dla języków, dla których zainstalowałeś pakiet i‧n
How can we make & kview; default?Jak można domyślnym zrobić & kview;?
award the applicants default interest on the basis of the rate fixed by the European Central Bank for principal refinancing arrangements applicable during the relevant period, plus two percentage points, on all sums corresponding to the difference between the salary corresponding to their classification in the recruitment decision and the classification to which they should have been entitled up to the date of the decision properly classifying them in gradezasądzenie na rzecz skarżących odsetek za zwłokę- naliczonych według stopy refinansowania ustalonej przez Europejski Bank Centralny dla głównych operacji refinansowych, powiększonej o dwa punkty procentowe- od całości kwot stanowiących różnicę pomiędzy wynagrodzeniem odpowiadającym ich grupie zaszeregowania figurującej w decyzji o zatrudnieniu, a kwalifikacją, do której mieli prawo- aż do dnia wydania decyzji w przedmiocie prawidłowego zakwalifikowania do grupy zaszeregowania
The condition whereby interest on late payment is due to Europol, including the rate for default interest, shall be explicitly referred to in the contracts and grant agreementsW zamówieniach i umowach na dotację wyraźnie określa się warunki mające zastosowanie do odsetek należnych Europolowi z tytułu płatności przeterminowanych, w tym stawkę odsetek za zwłokę
& Record boot command lines for defaultsUżyj & poprzednich parametrów uruchamiania
With respect to defaulting witnesses the Court of Justice shall have the powers generally granted to courts and tribunals and may impose pecuniary penalties under conditions laid down in the Rules of ProcedureW stosunku do świadków, którzy nie stawili się, Trybunał Sprawiedliwości ma uprawnienia powszechnie przyznane sądom i może nakładać kary pieniężne, zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie proceduralnym
Continue, in collaboration with the Member States, to identify incentives for providers of electronic communication infrastructures to deliver default robust and resilient infrastructures to end-users, businesses and governmentsKontynuowała, we współpracy z państwami członkowskimi, działania zmierzające do określenia zachęt dla operatorów infrastruktury łączności elektronicznej, by infrastruktura oferowana przez nich użytkownikom końcowym, przedsiębiorstwom i administracji była z założenia solidna i odporna
details of any defaults during the period of principal, interest, sinking fund, or redemption terms of those loans payableszczegółowe informacje dotyczące wszelkiego niewywiązania się w danym okresie ze spłaty kapitału, wypłaty odsetek, postanowień powierniczego rachunku rozliczenia zobowiązania lub warunków wykupu tych zobowiązań z tytułu pożyczek
Beyond this systemic response, a new ad hoc reflection is needed on credit default swaps regarding sovereign debt, and the problem of 'naked' practices needs particular attention in this context.Oprócz tej reakcji systemowej konieczna jest nowa i doraźna refleksja w sprawie swapów ryzyka kredytowego dotyczących suwerennego długu, a szczególnej uwagi w tym kontekście wymaga problem praktyk "bez pokrycia”.
Default Association Field ScopeDomyślny zasięg pola powiązania
An institution that does not capture the incremental default risk through an internally developed approach shall calculate the surcharge through an approach consistent with the either the approach set out in Articles ‧ to ‧ of Directive ‧/.../EC or the approach set out in Articles ‧ to ‧ of that DirectiveInstytucja, która nie posiada wewnętrznie opracowanej metody ujmowania narastającego ryzyka niewykonania zobowiązań, oblicza wartość wspomnianego narzutu przy użyciu metody zgodnej z metodami określonymi w art. ‧-‧ dyrektywy ‧/.../WE lub w art. ‧-‧ tej dyrektywy
Default encoder: %Usunąć program kodujący?
To make & dolphin; the default file manager for & kde; from the & kde; control center open the File Associations section via; & kde; Components > File Associations. If the user adds & dolphin; to the list of applications for the folder mime type and make it the first choice, then & dolphin; will become the default application to open any folder with. The folder mime type can be found by expanding the inode section of Known TypesJeśli chcesz, aby & dolphin; był domyślnym menedżerem plików dla & kde;, otwórz w Centrom sterowania & kde;: Składniki KDE > Skojarzenia plików. Jeśli dodasz & dolphin-dopelniacz; do listy programów skojarzonych z typem directory i umieścisz go na pierwszym miejscu, & dolphin; stanie się domyślnym programem otwierającym katalogi. Pozycję directory można znaleźć rozwijając sekcję inode z pola Znane typy
The default colour for function number ‧. Please note that this colour setting only affects empty functions, so if you have defined a function at number ‧ and you change the colour for that number here, the setting will be shown next time you define a new function at numberDomyślny kolor dla funkcji nr ‧. Pamiętaj, że ustawienia koloru dotyczą tylko pustych funkcji, tak więc jeśli zdefiniowano funkcję nr ‧ i zmieniono tu kolor dla tej funkcji, ustawienie odniesie skutek dopiero następnym razem, kiedy zdefiniujesz funkcję nr
mg/kg for those products for which no specific MRL is set out in Annexes ‧ or III, or for active substances not listed in Annex ‧ unless different default values are fixed for an active substance in accordance with the procedure referred to in Article ‧ while taking into account the routine analytical methods availablemg/kg dla tych produktów, dla których brak szczególnego NDP w załącznikach ‧ lub ‧ lub dla substancji czynnych nie wyszczególnionych w załączniku IV, o ile różne wartości wzorcowe nie zostały określone dla substancji czynnej zgodnie z procedurą, o której mowa w art. ‧ ust. ‧, z uwzględnieniem dostępnych rutynowych metod analitycznych
The product must be configured as shipped and recommended for use, particularly for key parameters such as power-management default delay times, print quality, and resolutionProdukt konfigurowany jest tak, jak jest dostarczany i jak zaleca się jego używanie, zwłaszcza w zakresie głównych parametrów, takich jak domyślne czasy opóźnień w ramach zarządzania poborem mocy, jakość drukowania oraz rozdzielczość
Need for further action, notably providing for mandatory privacy by default settingsPotrzeba dalszych działań, w szczególności przewidujących obowiązkowe domyślne ustawienia prywatności
These usually encompass inflation ( uncertainty ) risk premia , exchange rate risk premia and default risk premia .Niech p oznacza faktycznie zrealizowaną inflację , a pe oczekiwaną stopę
Default appointment timeDomyślny czas spotkania
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2883 zdań frazy default.Znalezione w 1,274 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.