wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

 • domyślny   
   
  A value that is automatically used by a program when the user does not specify an alternative. Defaults are built into a program when a value or option must be assumed for the program to function.
 • niedopełnienie   
   
  Missing fulfillment of a certain obligation or a obligation by law or a contract.
 • niewywiązanie się   
   
  Missing fulfillment of a certain obligation or a obligation by law or a contract.
 • wartość domyślna   
  (Noun  )
   
  value used when none has been given.
 • brak   
 • brak płatności   
 • domniemany   
 • domyślnie   
 • niedotrzymanie zobowiązań   
 • nieobecność   
 • niestawiennictwo   
 • niewypłacalność   
 • odmawiać   
 • standard   
 • standardowy   
 • uchybienie   
 • walkower   
 • zaniedbanie   
 • zaoczny   

Pozostałe znaczenia:

 
inform. informatyka wartość domyślna
 
sport. termin sportowy przegrana wskutek nieuczestniczenia w zawodach, walkower
 
nieuiszczenie należności, zapłaty
 
nie uiścić należości, zapłaty
 
inform. informatyka przyjmować, zakładać domyślną wartość (
 
sport. termin sportowy przegrać wskutek nieuczestniczenia w zawodach, oddać walkowerem
 
Failure of a debtor to meet his financial obligations.
 
(intransitive) To lose a competition by failing to compete.
 
(often attributive) A value used when none has been given; a tentative value or standard that is presumed.
 
The condition of failing to meet an obligation.
 
A selection made in the absence of an alternative.
 
(law) The failure of a defendant to appear and answer a summons and complaint.
 
(intransitive, computing) To assume a value when none was given; to presume a tenative value or standard.
 
foul play (sport)
 
To fail to meet an obligation.
 
condition of failing to meet an obligation
 
A loss incurred by failing to compete.
 
To fail to meet financial obligations.
 
A value that is used when no value is specified.
 
(intransitive, law) To fail to appear and answer a summons and complaint.
 
(intransitive) To fail to meet an obligation.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (49)

by defaultdomyślnie
credit default swapswap ryzyka kredytowego
default buttonprzycisk domyślny
default control styledomyślny styl formantu
default data filedomyślny plik danych
default databasedomyślna baza danych
default deviceUrządzenie domyślne
default documentdokument domyślny
default folderfolder domyślny
default fontczcionka domyślna
default formformularz domyślny
default gatewaybrama domyślna
default home pagedomyślna strona główna
default hyperlinkhiperłącze domyślne
default instancewystąpienie domyślne
default languagejęzyk domyślny
default locationlokalizacja domyślna
Default LocationLokalizacja domyślna
default memberdomyślny element członkowski
default namenazwa domyślna
default networksieć domyślna
default printerdrukarka domyślna
default propertywłaściwość domyślna
default result setdomyślny zestaw wyników
default rolerola domyślna
default shapekształt domyślny
default skinwygląd domyślny
default solutionrozwiązanie domyślne
default subnet maskdomyślna maska podsieci
default templateszablon domyślny
default unitjednostka domyślna
default userużytkownik domyślny
default valuewartość wzorcowa; wartość domyślna; wartość założona
default zonestrefa domyślna
defaulted bankbank niewywiązujący się z zobowiązań
defaulterdefraudant
defaulting party
exposure at defaultekspozycja w momencie niewykonania zobowiązania
first-asset-to-default credit derivativekredytowy instrument pochodny uruchamiany pierwszym niewykonaniem zobowiązania
global defaultglobalna wartość domyślna
imprisonment in defaultpozbawienie wolności z powodu odmowy zapłaty
judgement given in defaultorzeczenia zaoczne
loss given defaultstrata z tytułu niewykonania zobowiązania
loss short of issuer defaultstrata niewynikająca z niewykonania zobowiązania przez emitenta
managed default folderzarządzany folder domyślny
participant's defaultniewywiązanie się zobowiązania przez uczestnika
second-asset-to-default credit derivativekredytowy instrument pochodny uruchamiany drugim niewykonaniem zobowiązania
secure default optionbezpieczna opcja standardowa
the issuer has defaulted on its information dutiesemitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "default", pamięć tłumaczeniowa

add example
Reset the property to its default valueUstaw właściwość do domyślnej wartości
Fault codes that cause MI activation due to deterioration or malfunction or permanent emission default modes of operation must be stored and that fault code must identify the type of malfunctionMuszą być przechowywane kody błędów powodujące włączenie się wskaźnika nieprawidłowego działania z powodu pogorszenia się lub nieprawidłowego działania bądź przejścia na ciągły tryb awaryjny; kod taki musi określać rodzaj nieprawidłowego działania układu
Check this for disabling deflate decompression method (disabled by defaultZaznacz aby wyłączyć metodę dekompresji deflate (domyślnie wyłączona
The method used by Dexia to calculate the expected losses is based on internal ratings, integrating average, long-term, conservative and through-the-cycle probability of default and LGD parameters, adjusted to reflect the uncertainty and volatility with regard to certain dataMetoda wykorzystana przez Dexię do obliczenia oczekiwanych strat to metoda oparta na wewnętrznych ratingach, łącząca średnie parametry prawdopodobieństwa niewypłacalności i LGD w długim okresie, bezpieczne i through-the-cycle, dostosowane w taki sposób, by odzwierciedlały niepewność i zmienność niektórych danych
Defaulting debtors are subject to debt collecting procedures launched by the Legal Service with the help of external law firmsDochodzeniem należności od zalegających ze spłatami dłużników zajmuje się Służba Prawna z pomocą zewnętrznych firm prawniczych
Default attribute scopeDomyślny zasięg atrybutu
where the principal has terminated the agency contract because of default attributable to the commercial agent which would justify immediate termination of the agency contract under national lawgdy zleceniodawca rozwiązał umowę agencyjną z powodu uchybienia przypisywanego przedstawicielowi handlowemu, które na podstawie prawa krajowego uzasadnia natychmiastowe rozwiązanie umowy agencyjnej
The recognition or enforcement of a default judgment cannot be refused under Article ‧ of Regulation No ‧/‧ where the defendant was able to commence proceedings to challenge the default judgment and those proceedings enabled him to argue that he had not been served with the document which instituted the proceedings or with the equivalent document in sufficient time and in such a way as to enable him to arrange for his defenceNie można odmówić uznania i wykonania orzeczenia wydanego w trybie zaocznym na podstawie art. ‧ pkt ‧ rozporządzenia nr ‧/‧, w przypadku gdy pozwany mógł zaskarżyć ten wyrok zaoczny i gdy wniesiony środek zaskarżenia pozwolił mu podnieść, że dokument wszczynający postępowanie lub dokument równorzędny nie został mu doręczony w czasie i w sposób umożliwiających mu przygotowanie obrony
Select the time you start your day from the list on the drop down. It could be the time when you usually get up, or the time when you start working. This setting does not prevent you to set or view items before this time, it just sets the time that will be displayed by default on the top of the calendar view. Use the scrollbar to display earlier or later events in the agenda viewWybierz czas rozpoczęcia dnia z listy rozwijanej. Może to być godzina o której zwykle wstajesz, lub czas kiedy rozpoczynasz pracę. To ustawienie nie uniemożliwi Ci ustawiania i przeglądania elementów przed konkretnym czasem, a jedynie ustali godzinę wyświetlaną domyślnie jako pierwsza w widoku kalendarza. Użyj paska przewijania, aby zobaczyć wcześniejsze lub późniejsze zdarzenia w widoku planera
& Use default Talker& Użyj domyślnego Mówcy
Credit institutions operating on the financial market would charge their clients higher premiums for similar guarantees, given that a one-off premium of ‧,‧ % does not appear sufficient to ensure that in all likelihood all costs due to possible defaults and to administrative expenses will be coveredInstytucje kredytowe prowadzące działalność na rynku finansowym wymagałyby wyższych składek tytułem gwarancji tego rodzaju zważywszy, że jednorazowa składka w wysokości ‧,‧ % jest niewystarczająca na zagwarantowanie z wszelkim prawdopodobieństwem pokrycia wszelkich kosztów związanych z ewentualnym niewykonaniem oraz kosztów administracyjnych
Where an ECSC debtor defaults during the liquidation period, the resulting loss shall be charged first to the existing capital and then to the revenue of the current yearW przypadku gdy dłużnik EWWiS nie uiszcza należności podczas okresu likwidacji, wynikającą z tego tytułu stratę wpisuje się najpierw w ciężar istniejącego kapitału a następnie w ciężar przychodów na rok bieżący
There are two ways of exiting presentation mode, you can press either ESC key or click with the quit button that appears when placing the mouse in the top-right corner. Of course you can cycle windows (Alt+TAB by defaultDostępne są dwa sposoby kończenia prezentacji: wciśnięcie klawisza Esc albo przycisku Zakończ, który pojawia się po umieszczeniu kursora myszki w prawym górnym rogu. Oczywiście, można także przełączać okna (domyślnie Alt+TAB
& kwallet; supports multiple wallets, so for the most secure operation, you should use one wallet for local passwords, and another for network passwords and form data. You can configure this behavior in the & kwallet; & kcontrolcenter; module, however the default setting is to store everything in one walletŻeby zwiększyć bezpieczeństwo, zalecane jest ustawienie jednego portfela dla haseł lokalnych, a innego dla haseł i danych sieciowych. Możesz to zrobić za pośrednictwem & kcontrolcenter-dopelniacz; w module & kwallet-mianownik;. Mimo to, domyślnie wszystko przechowywane jest w jednym portfelu
For defaulted exposures (PD =‧) where credit institutions use own estimates of LGDs, EL shall be ELBE, the credit institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to Part ‧, pointDla ekspozycji obciążonych niewykonaniem zobowiązania (PD=‧), gdy instytucje kredytowe stosują własne oszacowania LGD, EL odpowiada ELBE, n najlepszemu oszacowaniu oczekiwanych strat dla ekspozycji obciążonych niewykonaniem zobowiązania zgodnie z ust. ‧ część
Specifies how AT commands are sent to your modem. Most modems will work fine with the default CR/LF. If your modem does not react to the init string, you should try different settings here Default: CR/LFPodaje jak będą wysyłane do Twojego modemu polecenia AT. Większość modemów, będzie pracowała poprawnie z domyślnym CR/LF. Gdyby jednak modem nie reagował na inicjalizujący ciąg znaków wtedy spróbuj innych ustawień. Domyślnie: CR/LF
the lending credit institution must have the right to cancel the policy and receive the surrender value in a timely way in the event of the default of the borrowerinstytucja kredytowa udzielająca kredytu musi posiadać prawo zamknięcia polisy i wypłaty w odpowiednim terminie wartości wykupu, w przypadku gdy dłużnik nie wywiąże się z płatności
Allow encryption with untrusted keys: When importing a public key, the key is usually marked as untrusted and as such cannot be used unless it is signed by the default key (Thus, making it 'trusted '). Checking this box enables any key to be used even if it is untrustedPozwolenie na szyfrowanie niezaufanym kluczem: Klucz publiczny po zaimportowaniu jest zwykle zaznaczany jako niezaufany i nie można go używać dopóki nie zostanie podpisany w celu uczynienia go " zaufanym ". Zaznaczenie tego pola umożliwia używanie każdego, nawet niezaufanego klucza
The Commission intends to include default values for additional general pathways ifKomisja zamierza dodać wartości standardowe dla dodatkowych ścieżek ogólnych, jeżeli okaże się, że
Default widget group name to display in designerDomyślna grupa elementów wyświetlana w Projektancie
The default setting is NormalUstawienie domyślne to ustawienie standardowe
& Default graphics mode on text console& Domyślny tryb graficzny konsoli tekstowej
Actual signals must be clearly identified separately from default value or limp-home signalsRzeczywiste sygnały musza być jednoznacznie identyfikowane oddzielnie od wartości domyślnej lub sygnałów bazowych o zmiennym natężeniu
Permanent emission default mode refers to a case where the engine management controller permanently switches to a setting that does not require an input from a failed component or system where such a failed component or system would result in an increase in emissions from the vehicle to a level above the limits given in paragraph ‧.‧.‧ of this annexStały tryb pracy awaryjnej odnosi się do przypadku, gdy układ kontroli pracy silnika przełącza się na stałe do ustawienia, które nie wymaga przyjmowania danych wejściowych od uszkodzonej części lub układu, gdy taka uszkodzona część lub układ powodowałby zwiększenie wielkości emisji zanieczyszczeń pojazdu do wartości przekraczających wartości dopuszczalne podane w ppkt ‧.‧.‧ niniejszego załącznika
Defaults in Contract Obligations According to the European Principles of Contract LawSkutki niewykonywania zobowiązań kontraktowych w ujęciu Europejskich Zasad Prawa Kontraktów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2797 zdań frazy default.Znalezione w 1,733 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.