Tłumaczenia na język polski:

  • decydowanie   
  • podejmowanie decyzji   

Pozostałe znaczenia:

 
process of reaching a decision
 
The process of reaching a decision.
 
The process of making an informed choice among the alternative actions that are possible.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (5)

decision making supportwspomaganie decyzji
decision-makingpodejmowanie decyzji; decydowanie
decision-making bodyorgan decyzyjny
decision-making customs authorityorgan celny decyzji
transparency in decision-makingjawność procesów decyzyjnych

Przykładowe zdania z "decision making", pamięć tłumaczeniowa

add example
This Framework Decision should be complementary and without prejudice to the Council Decision ‧/.../JHA of ... on the strengthening of Eurojust and amending Decision ‧/‧/JHA and it should make use of mechanisms already existing within EurojustNiniejsza decyzja ramowa powinna stanowić uzupełnienie do decyzji Rady ‧/.../WSiSW z dnia ... o wzmocnieniu Eurojustu i zmieniająca decyzję ‧/‧/WSiSW, i powinna wykorzystywać istniejące już mechanizmy w ramach Eurojustu
Having regard to all of the foregoing , the answer to be given to the first question is that , in the absence of specific Community legislation , it is for Member States to decide on the rules and methods of rounding amounts of VAT , those States b eing bound , when making that decision , to observe the principles underpinning the common system of VAT , in particular those of fiscal neutrality and proportionality .Z uwagi na ogół powyższych rozważań , na pytanie pierwsze należy odpowiedzieć , że w braku szczególnego uregulowania wspólnotowego , to do państw członkowskich należy ustalenie zasad i metod zaokrąglania kwot podatku VAT , przy czym państwa te są zobowiązane w trakcie te go ustalania do przestrzegania zasad , na których opiera się wspólny system tego podatku , w szczególności zasady neutralności podatkowej oraz zasady proporcjonalności .
if the criteria for the assessment of closed systems during handling of chemical agents detailed in section ‧ below are not fulfilled, the notifier must submit exposure data based on representative monitoring data and/or reliable model calculations to enable the competent authority to make a decision whether to accept an RTP request or notjeśli kryteria oceny systemów zamkniętych w czasie stosowania środków chemicznych, określonych w pkt ‧ poniżej nie są spełnione, zgłaszający musi dołączyć dane oddziaływania oparte na reprezentatywnych danych monitorowania i/lub rzeczywistego modelu obliczeń, dla umożliwienia właściwym władzom podjęcia decyzji o akceptacji lub nie wniosku w sprawie RTP
At the same time, though, we are not taking away the right of the Member States to make their own decisions regarding their export policies in this sensitive sector.Jednocześnie nie odbieramy jednak państwom członkowskim ich prawa do podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących ich polityki wywozowej w ramach tego bardzo wrażliwego sektora.
In addition, the general application of codecision makes decision making in this political union more democratic.Ponadto, powszechne stosowanie procedury współdecyzji spowoduje, że podejmowanie decyzji w obrębie unii politycznej stanie się bardziej demokratyczne.
That decision isn' t yours to makeDecyzja nie należy do ciebie
I am of the opinion that the draft Decision submitted to the Commission only contains objections in respect of which the parties have been afforded the opportunity of making known their viewsJestem zdania, że projekt decyzji przesłany do Komisji zawiera jedynie te zastrzeżenia, co do których strony miały możliwość przedstawienia swojego stanowiska
It is expected that the evaluation and decision-making process with respect to a decision on possible Annex I inclusion for benthiavalicarb, proquinazid and silver thiosulphate will have been completed within ‧ monthsNależy oczekiwać, że ocena i proces decyzyjny w odniesieniu do decyzji w sprawie możliwego włączenia benthiavalicarbu, proquinazidu i tiosiarczanu srebra do załącznika I, zostaną zakończone w ciągu ‧ miesięcy
For that purpose, it may be useful to undertake studies to address specific issues with a view to facilitating the decision-making processW tym celu użyteczne może okazać się podjęcie badań w celu rozwiązania konkretnych problemów i ułatwienia procesu decyzyjnego
aware of the efforts of the EU and of the international community to make a long overdue, decisive breakthrough in development policy by putting the Millennium Development Goals (MDGs) into practicemając świadomość starań UE i wspólnoty międzynarodowej w celu osiągnięcia za pomocą realizacji Milenijnych Celów Rozwoju (MDG) decydującego przełomu w polityce rozwoju
The Commission shall make intermediate payments within ‧ days of registering a declaration of expenditure for which the requirements set out in paragraph ‧ of this Article are met, without prejudice to the decisions referred to in Articles ‧ andKomisja dokonuje płatności pośredniej w terminie nieprzekraczającym ‧ dni od daty rejestracji deklaracji wydatków spełniającej warunki określone w ust. ‧, bez uszczerbku dla decyzji, o których mowa w art. ‧ i
But can' t you respect me enough to let me make my own decision?Czy nie masz do mnie na tyle szacunku, by uszanować moje własne decyzje?
From the beginning of its mandate, the Committee decided to invite the Director General of OLAF, as well as other OLAF staff, regularly to their meetings in order to familiarise themselves with the functioning and working practices of OLAF and its internal decision-making processOd początku swojej kadencji komitet zdecydował o systematycznym zapraszaniu dyrektora generalnego OLAF-u, jak również innych pracowników OLAF-u na swoje posiedzenia, aby zapoznać się z funkcjonowaniem i metodami pracy OLAF-u oraz jego wewnętrznym procesem decyzyjnym
This is without prejudice to any legal rules which Member States have adopted or may adopt concerning the decision-making process within the company for the introduction or implementation of any form of participation by electronic meansPowyższe przepisy nie naruszają obecnych i przyszłych przepisów państw członkowskich dotyczących procedury podejmowania przez spółkę decyzji dotyczących wprowadzenia lub realizacji wszelkich form udziału za pośrednictwem środków elektronicznych
Decision making refers to the unit that takes the most important decisions: the level of benefits, the terms on which they are paid and the ways in which the scheme is financedPodejmowanie decyzji odnosi się do podmiotu, który podejmuje najważniejsze decyzje, dotyczące: poziomu świadczeń, warunków, na jakich są one wypłacane, oraz sposobu, w jaki system jest finansowany
Gender mainstreaming in the EU’s decision-makingUwzględnianie problematyki płci w procesie decyzyjnym w UE
This underlines that it is important for the social partners to be actively involved in the debate and the decision-making processPodkreśla to znaczenie zapewnienia aktywnego udziału partnerów społecznych w debacie i procesie podejmowania decyzji
It must not be allowed to be the case that international negotiations without the appropriate transparency restrict, in advance, the freedom of action of the European Union and the institutions to such an extent that the European Parliament is no longer in a position to make a decision with the latitude due to it.Nie możemy dopuścić do tego, żeby pozbawione należytej przejrzystości negocjacje międzynarodowe ograniczyły z góry swobodę działania Unii Europejskiej i jej instytucji do takiego stopnia, że Parlament Europejski nie będzie miał już później żadnej możliwości podjęcia decyzji ze należna mu swobodą.
Recently, equality of opportunity has been an increasingly strong theme in Community decision-making.Równość szans staje się ostatnio coraz ważniejszym tematem podejmowanym w procesie decyzyjnym Wspólnoty.
bottom-up approach with a decision-making power for local action groups concerning the elaboration and implementation of local development strategiesoddolne podejście z kompetencjami decyzyjnymi po stronie lokalnych grup działania w sprawie opracowywania i wdrażania lokalnych strategii rozwoju
You need to make a decisionMusisz podjąć decyzję
— P L , the database on interinstitutional procedures , makes it possible to follow the major stages of the decision-making procedure between the Commission and the other institutions , and to monitor the work of the various institutions involved ( European Parliament , Council , European Economic and Social Committee , Committee of the Regions , European Central Bank , Court of Justice , etc ) .P L , baza danych dotycząca procedur wielopodmiotowych , pozwala prześledzić najważniejsze etapy procesu podejmowania decyzji podejmowanych wspólnie przez Komisję i inne instytucje , a także prace różnych instytucji ucze stniczących w tym procesie ( takich jak Parlament Europejski , Rada , Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny , Komitet Regionów , Europejski Bank Centralny , Trybunał Sprawiedliwości itd . ) .
having regard to its resolution of ‧ June ‧ on asylum: practical cooperation, quality of decision-making in the common European asylum systemuwzględniając swoją rezolucję z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie azylu: współpraca praktyczna, jakość procesu decyzyjnego w ramach wspólnego europejskiego systemu azylowego
Emphasising the prelegislative phase of the decision-making process and the added value offered by the policies and best practices implemented at local and regional level to the development of territorial strategies in the EU helps ensure their effectiveness and sustainability.Położenie nacisku na przedlegislacyjny etap procesu podejmowania decyzji i na wartość dodaną, jaką strategie polityczne i najlepsze praktyki wdrażane na szczeblu lokalnym i regionalnym wnoszą w rozwój strategii terytorialnych w UE, pomaga w zapewnieniu ich skuteczności i zrównoważonego charakteru.
Thus, in order to increase the popular support for and commitment to the European Union in the forthcoming years, it is imperative to maintain and adjust these symbolic elements, so as to bind the European institutions and decision-making processes to acknowledgement of the 'demos' factor.Aby zatem w najbliższych latach wzmocnić powszechne poparcie dla Unii Europejskiej i przekonanie do niej, trzeba konieczne utrzymać i udoskonalić te symbole, tak by doprowadzić do uznania czynnika "demos” wśród europejskich instytucji i w ramach europejskich procesów decyzyjnych.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 265377 zdań frazy decision making.Znalezione w 40,292 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.