Tłumaczenia na język polski:

  • decydowanie   
  • podejmowanie decyzji   

Pozostałe znaczenia:

 
process of reaching a decision
 
The process of reaching a decision.
 
The process of making an informed choice among the alternative actions that are possible.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (5)

decision making supportwspomaganie decyzji
decision-makingpodejmowanie decyzji; decydowanie
decision-making bodyorgan decyzyjny
decision-making customs authorityorgan celny decyzji
transparency in decision-makingjawność procesów decyzyjnych

Przykładowe zdania z "decision making", pamięć tłumaczeniowa

add example
In accordance with the Århus Convention on access to information, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters, effective public participation in decision-making is necessary to enable the public to express, and the decision-maker to take account of, opinions and concerns which may be relevant to those decisions, thereby increasing the accountability and transparency of the decision-making process and contributing to public awareness of environmental issues and support for the decisions takenZgodnie ze sporządzoną w Aarhus Konwencją o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska skuteczny udział społeczeństwa w procesie decyzyjnym jest niezbędny dla umożliwienia mu wyrażenia opinii i obaw, które mogą mieć znaczenie dla podejmowanych decyzji, oraz dla umożliwienia decydentom uwzględnienia tych opinii i obaw, co przyczyni się do zwiększenia odpowiedzialności i przejrzystości procesu decyzyjnego oraz wniesie wkład w zwiększenie publicznej świadomości w zakresie kwestii dotyczących środowiska i poparcia dla podjętych decyzji
If it cannot make a decision, the next step is the Council, and if they cannot make a decision either, the proposal goes back to the Commission, which in the end makes a decision.W przypadku braku decyzji kolejnym krokiem jest decyzja Rady, a jeśli ta również nie może zostać podjęta, wniosek wraca do Komisji, która podejmuje ostateczną decyzję.
Notes that the demographic future of Europe creates new problems as regards democratic mechanisms and the channels through which the voice representing the multiplicity of Europe's components can make itself heard and exert influence in political decision-making; considers that the crucial issue in an ageing society is that of the political representation of minors, who represent the common future, and hence the political future, of the community yet currently have no voice and exert no influence on decision-making; considers that, for a variety of reasons, immigrants- both adults and children- cannot easily make themselves heard and that giving a voice and political representation to social groups, in particular minors, that currently have none, is a crucial issue which calls for a thorough, wide-ranging debatestwierdza, że przyszłość demokratyczna Europy stwarza nowe problemy w zakresie mechanizmów demokratycznych i sposobów uwzględniania różnorodnych głosów w Europie i nadania im siły politycznej; uważa, że centralnym problemem w coraz to starszym społeczeństwie jest kwestia reprezentacji politycznej niepełnoletnich, stanowiących wspólną przyszłość, a co z tego wynika polityczną przyszłość Wspólnoty, a którzy obecnie nie mają żadnej siły i wpływu na poziomie podejmowania decyzji. z różnych powodów problem stanowi wysłuchanie głosu imigrantów, tak dorosłych jak i ich dzieci. kwestia głosu i reprezentacji politycznej grup społecznych, które dzisiaj są ich pozbawione, w szczególności niepełnoletnich, stanowi podstawowe zagadnienie wymagające szerszej i pogłębionej debaty
If you guys are gonna do this...... you have to stop making decisions a head- trauma patient would make...... and start making decisions that a parent would makeJeśli ma wam się udać, to musicie przestać podejmować decyzje, które podjąłby chory na głowę i zacząć podejmować decyzje, które podjąłby rodzic.Rozważymy to
The certificates for meat products and meat preparations consisting of or containing poultrymeat are laid down in Commission Decision ‧/EC of ‧ February ‧ laying down the animal health conditions and model veterinary certificates in respect of imports of meat products from third countries and revoking Decision ‧/EEC and Commission Decision ‧/EC of ‧ September ‧ laying down the animal and public health and veterinary certification for imports of meat preparations into the Community from third countries and repealing Decision ‧/EC and make reference to the animal health requirements set out in Decision ‧/EC for fresh poultrymeatŚwiadectwa dotyczące produktów i przetworów mięsnych składających się z, lub zawierających mięso drobiowe ustanowiono w decyzji Komisji ‧/WE z dnia ‧ lutego ‧ r. ustanawiającej warunki zdrowotne zwierząt i wzór świadectwa weterynaryjnego dla przywozu produktów mięsnych z państw trzecich, oraz odwołującej decyzję ‧/EWG [‧] i decyzję Komisji ‧/WE z dnia ‧ września ‧ r. ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt i warunki zdrowia publicznego, oraz świadectwa weterynaryjne dla przywozu mięsa mielonego i przetworów mięsnych z państw trzecich, oraz uchylającą decyzję ‧/WE [‧]
The certificates for meat products and meat preparations consisting of or containing poultry meat are laid down in Commission Decision ‧/EC of ‧ February ‧ laying down the animal health conditions and model veterinary certificates in respect of imports of meat products from third countries and revoking Decision ‧/EEC and Commission Decision ‧/EC of ‧ September ‧ laying down animal and public health conditions and veterinary certification for imports of minced meat and meat preparations from third countries and repealing Decision ‧/EC and make reference to the animal health requirements set out in Decision ‧/EC for fresh poultrymeatŚwiadectwa weterynaryjne dotyczące wyrobów i produktów mięsnych składających się z, lub zawierających mięso drobiowe ustanowiono w decyzji Komisji ‧/WE z dnia ‧ lutego ‧ r. ustanawiającej warunki zdrowotne zwierząt i wzór świadectw weterynaryjnych w odniesieniu do przywozu produktów mięsnych z państw trzecich i uchylającej decyzję ‧/EWG [‧]i decyzji Komisji ‧/WE z dnia ‧ września ‧ r. ustanawiającej warunki dotyczące zdrowia zwierząt i warunki zdrowia publicznego oraz świadectwa weterynaryjne przy przywozie mięsa mielonego i wyrobów mięsnych z państw trzecich oraz uchylającej decyzję ‧/WE [‧]
Effective public participation in the taking of decisions should enable the public to express, and the decision-maker to take account of, opinions and concerns which may be relevant to those decisions, thereby increasing the accountability and transparency of the decision-making process and contributing to public awareness of environmental issues and support for the decisions takenSkuteczny udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji powinien umożliwiać społeczeństwu wyrażenie, a decydentom branie pod uwagę, opinii i obaw, które mogą być istotne dla tych decyzji, zwiększając w ten sposób odpowiedzialność w ramach procesu podejmowania decyzji i jego przejrzystość oraz przyczyniając się do zwiększenia świadomości publicznej w zakresie środowiska oraz poparcia dla podjętych decyzji
Effective public participation in the taking of decisions enables the public to express, and the decision-maker to take account of, opinions and concerns which may be relevant to those decisions, thereby increasing the accountability and transparency of the decision-making process and contributing to public awareness of environmental issues and support for the decisions takenSkuteczny udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji umożliwia społeczeństwu wyrażenie, a decydentom branie pod uwagę opinii i trosk, które mogą mieć związek z tymi decyzjami, zwiększając w ten sposób odpowiedzialność i przejrzystość procesu podejmowania decyzji oraz wnosząc wkład w publiczną świadomość w zakresie kwestii dotyczących środowiska i w poparcie dla podjętych decyzji
Emphasises that the credibility of the ECB is also dependent on a high degree of transparency in its decision-making processes; reiterates its call, that, shortly after meetings of the Governing Council of the ECB, summary minutes of these meetings will be published containing a clear statement of the arguments in favour and against the decisions taken, the reasons why these decisions were taken and whether or not these decisions were taken unanimously; insists that this form of communication should not replace the information given by the President of the ECB immediately after monetary decisions are taken, which provide an invaluable and timely insight for observers and market participants; considers this transparency to be important because in this way the market will be able to gain a clearer picture of the ECB's monetary policypodkreśla, że wiarygodność EBC zależy również od wysokiego stopnia przejrzystości procesów decyzyjnych; ponawia wezwanie do publikowania- w krótkim terminie po posiedzeniach Rady Prezesów EBC- protokołów podsumowujących, w których wyraźnie wyszczególnione będą argumenty za i przeciw podjętym decyzjom oraz powody podjęcia tych decyzji; jak również informacja, czy decyzje te zostały podjęte jednogłośnie; podkreśla, że taka forma komunikacji nie powinna zastępować informacji przekazywanych przez prezesa EBC natychmiast po podjęciu decyzji dotyczących polityki pieniężnej, które to informacje dają obserwatorom i podmiotom rynku cenny i szybki ogląd sytuacji; uważa, że przejrzystość taka ma istotne znaczenie, ponieważ dzięki niej rynek może lepiej ocenić politykę pieniężną EBC
whereas, according to the concept of mainstreaming, adaptation to climate change has to be included in the decision-making process on questions such as how and where to invest; whereas debates during that decision-making process have to involve local and regional stakeholders and decision makers alikemając na uwadze, że zgodnie z koncepcją zintegrowanego podejścia, dostosowanie do zmian klimatycznych musi zostać uwzględnione w procesie decyzyjnym, np. w decydowaniu o przyszłych inwestycjach; mając na uwadze, że debaty w trakcie procesu decyzyjnego muszą obejmować zarówno lokalne i regionalne zainteresowane strony, jak i decydentów
The Sixth Community Environment Action Programme stresses the importance of providing adequate environmental information and effective opportunities for public participation in environmental decision-making, thereby increasing accountability and transparency of decision-making and contributing to public awareness and support for the decisions takenSzósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego podkreśla znaczenie zapewnienia odpowiednich informacji dotyczących środowiska i skutecznych możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji mających znaczenie dla środowiska, zwiększając w ten sposób odpowiedzialność i przejrzystość podejmowania decyzji i przyczyniając się do podnoszenia świadomości społecznej oraz wsparcia dla podejmowanych decyzji
Impact assessment can only be an aid for making political decisions and should never replace political decisions within the democratic decision-making process.Oceny skutków mogą być jedynie wsparciem w podejmowaniu decyzji politycznych i nigdy nie powinny zastępować debaty politycznej ani usankcjonowanego demokratycznie procesu podejmowania decyzji.
Article ‧ nformation on the closing of the investigation with no further action taken If, following an internal investigation, no case can be made out against an ECB employee or participant in a decision-making body against whom allegations have been made, the internal investigation shall be closed, with no further action taken, by decision of the Director of the Office, who shall inform the concerned ECB employee or participant in a decision-making body thereof in writingArtykuł ‧ awiadomienie o umorzeniu dochodzenia Jeżeli po przeprowadzeniu dochodzenia wewnętrznego, żaden z zarzutów postawionych pracownikowi EBC lub osobie uczestniczącej w pracy organu nie może być podtrzymany, dochodzenie wewnętrzne zostaje umorzone decyzją Dyrektora Urzędu, który zawiadamia o tym w formie pisemnej zainteresowanego pracownika EBC lub osobę uczestniczącą w pracy organu
believes that an assessment of the rural impacts of EU decisions could offer a dimension to EU decision-making which would make it possible to take the specific characteristics of rural areas into consideration both in the planning of decisions and in monitoring their implementationUważa, że ocena oddziaływania decyzji wspólnotowych na obszary wiejskie mogłaby nadać unijnemu procesowi decyzyjnemu wymiar umożliwiający uwzględnianie specyfiki obszarów wiejskich zarówno na etapie planowania decyzji, jak i w fazie monitorowania ich realizacji
Any Member State may, on adoption of this Framework Decision or later, make a statement that it will make punishable the act of denying or grossly trivialising the crimes referred to in paragraph ‧(c) and/or (d) only if the crimes referred to in these paragraphs have been established by a final decision of a national court of this Member State and/or an international court, or by a final decision of an international court onlyPrzy przyjęciu niniejszej decyzji ramowej lub później każde państwo członkowskie może złożyć oświadczenie, że negowanie lub rażące pomniejszanie przestępstw, o których mowa w ust. ‧ lit. c) lub d), będzie w tym państwie karalne tylko wtedy, gdy zostanie ostatecznie stwierdzone przez sąd krajowy tego państwa członkowskiego lub trybunał międzynarodowy lub gdy zostanie ostatecznie stwierdzone wyłącznie przez trybunał międzynarodowy
Yet these selection decisions mainly concern projects of limited duration whose life cycle is incompatible with lengthy decision-making procedures and do not involve politically sensitive decision makingTe decyzje w sprawie wyboru dotyczą głównie projektów o ograniczonym czasie trwania, których rytm nie daje się pogodzić z długotrwałymi procedurami podejmowania decyzji i które nie wymagają podejmowania politycznie wrażliwych decyzji
If, following an internal investigation, no case can be made out against an ECB employee or participant in a decision-making body against whom allegations have been made, the internal investigation shall be closed, with no further action taken, by decision of the Director of the Office, who shall inform the concerned ECB employee or participant in a decision-making body thereof in writingJeżeli po przeprowadzeniu dochodzenia wewnętrznego, żaden z zarzutów postawionych pracownikowi EBC lub osobie uczestniczącej w pracy organu nie może być podtrzymany, dochodzenie wewnętrzne zostaje umorzone decyzją Dyrektora Urzędu, który zawiadamia o tym w formie pisemnej zainteresowanego pracownika EBC lub osobę uczestniczącą w pracy organu
So we think that this should be tackled, mainly because all the economic evidence and the scientific evidence on economic functioning shows very clearly that companies with an balanced decision-making structure have a higher return on investment and make more profits than companies with solely male decision-making structures.Uważamy więc, że należy zająć się tym problemem, przede wszystkim dlatego, że wszystkie gospodarcze i naukowe dane dotyczące funkcjonowania gospodarki jasno pokazują, że przedsiębiorstwa o bardziej zrównoważonej strukturze zarządzania uzyskują lepszy zwrot z inwestycji i osiągają wyższe zyski niż przedsiębiorstwa rządzone wyłącznie przez mężczyzn.
We all know that the Council has been excellent in making ambitious statements, but we also know that, too often, effective decision making is constrained by the inability of the Member States to really work together in their mutual interest, and that effective decision making in this field is being undermined by a very emotional and muddled debate on legal migration, owing to a lack of focus.Wszyscy wiemy, że Rada doskonale potrafi wygłaszać ambitne oświadczenia, wiemy również, że nazbyt często na przeszkodzie efektywnemu podejmowaniu decyzji staje niezdolność państw członkowskich do prawdziwej współpracy we wzajemnym interesie, oraz że owo efektywne podejmowanie decyzji w tym przedmiocie upośledza bardzo gorąca i niezborna debata w sprawie legalnej migracji, bo brakuje jej ukierunkowania.
The quota is a necessary and temporary measure to promote the balanced representation of men and women in decision making and I would therefore congratulate the Commission on the efforts it has been making to ensure that decision making is shared in economic power as well.Parytet jest koniecznym i tymczasowym środkiem promowania zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych, i dlatego pragnę pogratulować Komisji wysiłków, jakie podejmuje dla zapewnienia, aby podejmowanie decyzji w sprawach gospodarczych również było wspólnym zadaniem.
whereas the entry into force of the Lisbon Treaty makes it essential that the institutions responsible for the Union's financial and budgetary decision-making should reach an agreement on an optimum transition to the arrangements introduced by the new legal acts and the new decision-making proceduresmając na uwadze, że wejście w życie traktatu z Lizbony wymaga, aby instytucje odpowiedzialne za decyzje finansowe i budżetowe Unii wypracowały porozumienie dotyczące optymalnego przejścia ku nowym aktom prawnym i nowym procedurom decyzyjnym
The joint decision referred to in the first subparagraph and any decision taken in the absence of a joint decision in accordance with the fourth and fifth subparagraphs, shall be updated on an annual basis or, in exceptional circumstances, where a competent authority responsible for the supervision of subsidiaries of an EU parent credit institution or, an EU parent financial holding company makes a written and fully reasoned request to the consolidating supervisor to update the decision on the application of ArticleWspólna decyzja, o której mowa w akapicie pierwszym, i każda decyzja podjęta w przypadku braku wspólnej decyzji zgodnie z akapitem czwartym i piątym, są corocznie aktualizowane lub, w wyjątkowych przypadkach, gdy właściwy organ odpowiedzialny za nadzór przedsiębiorstw zależnych od dominującej instytucji kredytowej w UE lub od dominującej finansowej spółki holdingowej w UE zwraca się do organu odpowiedzialnego za nadzór skonsolidowany z pisemnym i w pełni uzasadnionym wnioskiem o aktualizację decyzji dotyczącej stosowania art. ‧ ust
Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Grand Chamber) of ‧ December ‧ (reference for a preliminary ruling from the Szegedi Ítélőtábla (Republic of Hungary))- In the proceedings in the case of Cartesio Oktató és Szolgáltató Bt (Transfer of a company seat to a Member State other than the Member State of incorporation- Application for amendment of the entry regarding the company seat in the commercial register- Refusal- Appeal against a decision of a court entrusted with keeping the commercial register- Article ‧ EC- Reference for a preliminary ruling- Admissibility- Definition of court or tribunal- Definition of a court or tribunal against whose decisions there is no judicial remedy under national law- Appeal against a decision making a reference for a preliminary ruling- Jurisdiction of appellate courts to order revocation of such a decision- Freedom of establishment- Articles ‧ EC and ‧ ECSprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia ‧ grudnia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Szegedi Ítélőtábla- Republika Węgier)- W postępowaniu w sprawie Cartesio Oktató és Szolgáltató Bt (Przeniesienie siedziby spółki do innego państwa członkowskiego niż państwo utworzenia spółki- Wniosek o zmianę danych dotyczących siedziby w rejestrze handlowym- Odmowa- Apelacja od postanowienia sądu rejestrowego- Artykuł ‧ WE- Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Dopuszczalność- Pojęcie sąd- Pojęcie sąd krajowy, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego- Apelacja od postanowienia w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Uprawnienie sądu apelacyjnego do wycofania tego postanowienia- Swoboda przedsiębiorczości- Artykuły ‧ WE i ‧ WE
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 248648 zdań frazy decision making.Znalezione w 111,32 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.