Tłumaczenia na język polski:

  • grudniowy   
  • grudzień     

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

Decembergrudzieź; Grudzień; ; grudzień
December WolvesDecember Wolves
The Opposite of DecemberThe Opposite of December...A Season of Separation

Przykładowe zdania z "december", pamięć tłumaczeniowa

add example
The appropriate internal Community procedures should be established to ensure the proper functioning of the Agreement between the Government of the United States of America and the European Community on the coordination of energy-efficient labelling programmes for office equipment, signed in Washington on ‧ DecemberNależy ustanowić właściwe wewnętrzne procedury wspólnotowe w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Umowy między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania sprawności energetycznej urządzeń biurowych, podpisanego w Waszyngtonie dnia ‧ grudnia ‧ r. [‧]
having regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ laying down the statute for executive agencies to be entrusted with certain tasks in the management of Community programmes, and in particular Article ‧ thereofuwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi, w szczególności jego art. ‧ ust
Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ fixing for ‧ the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in Community waters and for Community vessels, in waters where catch limitations are required, lays down quotas forRozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na ‧ r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe, określa kwoty na rok
Done at Frankfurt am Main, ‧ DecemberSporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia ‧ grudnia ‧ r
Council Decision ‧/‧/EC of ‧ December ‧ granting a Community guarantee to the European Investment Bank against losses under loans for projects outside the Community (central and eastern Europe, Mediterranean countries, Latin America and Asia and the Republic of South Africa) (OJ L ‧, ‧.‧.‧, pDecyzja Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. o udzieleniu gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na pokrycie ewentualnych strat w związku z pożyczkami na projekty poza terytorium Wspólnoty (kraje Europy Środkowo-Wschodniej, kraje basenu Morza Śródziemnego, Ameryka Łacińska i Azja oraz Republika Południowej Afryki) (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
In its opinion of ‧ December ‧ the SCP concluded that the risk to birds from the proposed uses of fenthion remained uncertainW swojej opinii z dnia ‧ grudnia ‧ r., Komitet stwierdził, że zagrożenie dla ptaków wynikające z zaproponowanych zastosowań fentionu wciąż nie jest znane
Action brought on ‧ December ‧- Ecolean Research & Development v OHIMSkarga wniesiona w dniu ‧ grudnia ‧ r.- Ecolean Research & Development przeciwko OHIM
After ‧ December ‧, the original of this Convention shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit certified true copies to each of the Contracting Parties and to the States referred to in Article ‧, paragraph ‧, which are not Contracting PartiesPo dniu ‧ grudnia ‧ r. oryginał niniejszej konwencji jest złożony u Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, który przekazuje jego uwierzytelnione odpisy każdej z Umawiających się Stron i każdemu z państw wymienionych w art. ‧ ust. ‧, które nie są Umawiającymi się Stronami
Although there are already a number of projects and European policies which may have an indirect impact on preventing juvenile delinquency (the European Employment Strategy adopted at the Luxembourg European Council of November ‧, the European Social Agenda adopted at the Nice European Council in December ‧, the European Youth Pact promoting active citizenship adopted at the Brussels European Council of March ‧, etc.), as well as a range of youth-related agreements and resolutions which also promote the normal process of integrating this sector of the population into society, there is a lack of instruments and measures geared specifically to juvenile delinquencyChoć istnieją już projekty i polityki europejskie mogące mieć uboczny wpływ na zapobieganie przestępczości nieletnich (europejska strategia zatrudnienia przyjęta przez Radę w Luksemburgu w listopadzie ‧ r., europejska agenda społeczna przyjęta przez Radę w Nicei w grudniu ‧ r., europejski pakt na rzecz młodzieży i wspierania aktywnego obywatelstwa przyjęty przez Radę Europejską w Brukseli w marcu ‧ r. itp.) oraz różnorodne umowy i uchwały dotyczące młodzieży, przyczyniające się do normalnego procesu włączania tej grupy ludności w tkankę społeczną, brak jest narzędzi i środków przeznaczonych specjalnie na zwalczanie zjawiska przestępczości młodocianych
Bearing all that in mind, we have done a very good job, and the service is now set for a sound start on 1 December.Wobec powyższego wykonaliśmy bardzo dobrą pracę, a ESDZ ma rozpocząć działalność 1 grudnia.
Having regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein and in particular Article ‧ , and thereofuwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, w szczególności jego art. ‧ ust. ‧, ‧ i
The notification by India of ‧ December ‧ is not fully consistent with the Memorandum of UnderstandingPowiadomienie przekazane przez Indie z dnia ‧ grudnia ‧ r. nie jest w pełni spójne z Protokołem Ustaleń
The allocation of import quotas for bromochloromethane during the period ‧ January to ‧ December ‧ shall be for the purposes indicated and to the companies indicated in Annex VIIIKontyngenty przywozowe na bromochlorometan w okresie od dnia ‧ stycznia do dnia ‧ grudnia ‧ r. przyznaje się w celach oraz w odniesieniu do przedsiębiorstw wymienionych w załączniku VIII
Furthermore, the European Parliament's Resolution of ‧ December ‧, which endorses the modified report mentioned in footnote, acknowledges in §‧: The Commission responded to the crisis immediately and took the necessary decisionsPonadto w ust. ‧ rezolucji Parlamentu Europejskiego z ‧ grudnia ‧ r., zatwierdzającej zmieniony raport, o którym mowa w przypisie, stwierdza się: Komisja niezwłocznie zareagowała na kryzys i podjęła niezbędne decyzje
Council Directive ‧/EC of ‧ December ‧ on marine equipmentdyrektywa Rady ‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie wyposażenia statków
Notes that full consultation will take place between the institutions on shaping the legislative programme for ‧; insists that agreement on this programme should be reached in December ‧ by the EU institutions to coincide with the completion of the ‧ budget procedurezwraca uwagę, że pomiędzy instytucjami odbędą się konsultacje na temat kształtu programu działalności legislacyjnej na rok ‧; nalega, by instytucje UE osiągnęły porozumienie w sprawie tego programu w grudniu ‧ r., co zbiegłoby się z zakończeniem procedury budżetowej na rok
Application for annulment of Commission Decision C ‧ of ‧ October ‧, in Case COMP/‧, ordering Laboratoire Champagnat Desmounlins Philippakis, and all of the entities controlled directly or indirectly by it, to submit to an inspection pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the implementation of the rules on competition laid down in Articles ‧ [EC] and ‧ [EC] (OJ ‧ L ‧, pStwierdzenie nieważności decyzji Komisji C ‧ z dnia ‧ października ‧ r., wydanej w sprawie COMP/‧, nakazującej Laboratoire Champagnat Desmoulins Philippakis, jak również wszystkim podmiotom kontrolowanym przez nie bezpośrednio lub pośrednio, poddanie się kontroli na podstawie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady nr ‧/‧, z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. ‧ [WE] i ‧ [WE] (Dz.U L ‧, s
OJ C ‧ of ‧ December ‧ and corrigendum OJ C ‧ of ‧ SeptemberDziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich C ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. i sprostowanie C ‧ z dnia ‧ września ‧ r
Asks the Commission to present as soon as possible its proposals for further enhancing the use of animal and agricultural crop by-products for the production of biogas as announced in the above-mentioned Commission Communication of ‧ Decemberwzywa Komisję do jak najszybszego przedstawienia wniosków dotyczących dalszego zwiększania wykorzystania rolniczych zwierzęcych i roślinnych produktów ubocznych do produkcji biogazu, zgodnie z zapisami zawartymi w wyżej wymienionym komunikacie Komisji z dnia ‧ grudnia ‧ r
determining the extent to which applications lodged in December ‧ for import licences under the regime provided for by tariff quotas for certain products in the pigmeat sector for the period ‧ January to ‧ March ‧ can be acceptedokreślające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we grudnia ‧ r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia ‧ stycznia do ‧ marca ‧ r
COMMISSION REGULATION (EC) No ‧ of ‧ December ‧ amending Regulation (EC) No ‧ laying down detailed rules for the application in the poultrymeat sector of the import arrangements provided for in Council Regulation (EC) NoROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧ ustanawiające szczegółowe zasady stosowania uzgodnień dotyczących przywozu w sektorze mięsa drobiowego, przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr
Secondly, the Council refused to provide a written answer providing Parliament with the information and documents requested from the Council in the annex to a letter of 14 December 2010 signed by the rapporteur.Po drugie, Rada odmówiła udzielenia pisemnej odpowiedzi z podaniem Parlamentowi informacji i dokumentów, o jakie wystąpiono do Rady w załączniku do podpisanego przez sprawozdawcę pisma z dnia 14 grudnia 2010 r.
On 6 December 2002 , the Agency forwarded a press release to the Ombudsman that had been published on 5 December 2002 by Mr Bearpark of UNMIK .W dniu 6 grudnia 2002 Agencja przesłała Rzecznikowi Praw Obywatelskich notatkę prasową opublikowaną 5 grudnia 2002 przez Andy ́ ego Bearparka z UNMIK .
The draft Rules on granting State aid for preserving and developing agriculture and rural areas in the municipality of Slovenske Konjice include measures constituting State aid in accordance with the following Articles of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the application of Articles ‧ and ‧ of the Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises active in the production of agricultural products and amending Regulation (EC) No ‧/‧ (OJ L ‧, ‧.‧.‧, pRozdział ‧ projektu Zasad przyznawania pomocy na ochronę oraz rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w gminie Slovenske Konjice obejmuje środki stanowiące pomoc państwa zgodnie z następującymi artykułami rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie stosowania art. ‧ i ‧ Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
When workplaces undergo modifications, extensions and/or conversions after ‧ December ‧, the employer shall take the measures necessary to ensure that those modifications, extensions and/or conversions are in compliance with the corresponding minimum requirements laid down in Annex IGdy miejsca pracy są modernizowane, rozbudowywane i/lub zmieniane po dniu ‧ grudnia ‧ r., pracodawca podejmuje środki niezbędne w celu zapewnienia, aby te modyfikacje, rozbudowy i/lub zmiany były zgodne z odpowiednimi minimalnymi wymaganiami zawartymi w załączniku I
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 51076 zdań frazy december.Znalezione w 10,525 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.