Tłumaczenia na język polski:

  • grudniowy   
  • grudzień     

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

Decembergrudzieź; Grudzień; ; grudzień
December WolvesDecember Wolves
The Opposite of DecemberThe Opposite of December...A Season of Separation

Przykładowe zdania z "december", pamięć tłumaczeniowa

add example
Having regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the conservation and sustainable exploitation of fisheries resources under the common fisheries policy, and in particular Article ‧ thereofuwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa, w szczególności jego art. ‧ ust
Having regard to Council Decision ‧/‧/EC of ‧ December ‧ concerning the conclusion of an Agreement in the form of an exchange of letters between the European Community, of the one part, and the Kingdom of Norway, of the other part, on Protocol ‧ to the Agreement between the European Economic Community and the Kingdom of Norway, and, in particular, Article ‧ thereofuwzględniając decyzję Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczącą zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Norwegii, z drugiej strony, w sprawie protokołu ‧ do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii, w szczególności jej art
Having regard to the request of the Court of Justice of ‧ Decemberuwzględniając wniosek Trybunału Sprawiedliwości z dnia ‧ grudnia ‧ r
having regard to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (the European Convention on Human Rights) and the protocols thereto, and to the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the Charter), in particular the Charter's Title VI, Justice, which entered into force on ‧ Decemberuwzględniając europejską Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (europejską konwencję o ochronie praw człowieka) oraz protokoły do niej, a także Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej (Kartę), która weszła w życie dnia ‧ grudnia ‧ r., zwłaszcza jej tytuł ‧ Wymiar sprawiedliwości
It shall apply from ‧ January ‧ until ‧ DecemberObowiązuje ono od dnia ‧ stycznia ‧ r. do dnia ‧ grudnia ‧ r
Furthermore, this Agreement does not affect either the cooperation under or the procedures based on the Agreement between Europol and the ECB, signed on ‧ December ‧ and it is without prejudice to the rights and obligations established in the said AgreementPonadto, niniejsza Umowa nie ma wpływu na współpracę w ramach procedur przewidzianych w Umowie pomiędzy Europolem a EBC, podpisanej w dniu ‧ grudnia ‧ r. ani nie narusza praw i obowiązków określonych w tej umowie
to Commission Regulation of ‧ December ‧ establishing the standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetablesdo rozporządzenia Komisji z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw
All sectors eligible for aid to SMEs under Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, as amended by Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ January ‧ and Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ DecemberWszystkie sektory, w których dopuszczalna jest pomoc dla MŚP, o której mowa w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ zmienionego rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. i rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r
Decision ECB/‧/‧ of ‧ December ‧ laying down the measures necessary for the paying-up of the European Central Bank’s capital by the non-participating national central banks, determined the percentage of the subscription to the European Central Bank’s (ECB’s) capital which the national central banks (NCBs) of the Member States that would not have adopted the euro on ‧ January ‧ should pay up on ‧ January ‧ as a contribution to the ECB’s operational costsDecyzja EBC/‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie określenia środków niezbędnych do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez nieuczestniczące krajowe banki centralne określiła procentowe udziały w subskrybowanym kapitale Europejskiego Banku Centralnego (EBC), jaki krajowe banki centralne Państw Członkowskich, które nie wprowadziły waluty euro w dniu ‧ stycznia ‧ r., obowiązane są opłacić na dzień ‧ stycznia ‧ r. jako swój udział w kosztach operacyjnych EBC
Having regard to Council Regulation (EC) No ‧ of ‧ December ‧ laying down measures to prohibit the release for free circulation, export, re-export or entry for a suspensive procedure of counterfeit and pirated goods, and in particular Articles ‧, ‧ and ‧ thereofuwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧, z dnia ‧ grudnia ‧ r., ustanawiające środki uniemożliwiające dopuszczanie do swobodnego obrotu, wywozu, powrotnego wywozu lub poddawania procedurze zawieszającej towarów podrabianych i towarów pirackich[‧], w szczególności jego art. ‧, ‧ i
Calls on the Council of Agriculture Ministers and the Commission to consider the possibility of introducing Community financing for the application throughout the European Union of the system- intended for ‧ December ‧- of electronic identification for sheep, because, even if this system will improve traceability, flock management and measures against fraud, it will create new administrative burdens and high costs for this sector, which is in crisiswzywa Komisję i Radę Ministrów Rolnictwa UE do zbadania możliwości wprowadzenia finansowania wspólnotowego na rzecz wdrożenia w całej Unii elektronicznego systemu identyfikacji owiec, planowanego na ‧ grudnia ‧ r., ponieważ o ile system ten poprawi identyfikowalność i zarządzanie stadami oraz wzmocni walkę z oszustwami, będzie generować dodatkowe wydatki administracyjne i wysokie koszty dla sektora znajdującego się w kryzysie
Based on a recommendation by the Agency, the Commission shall, by ‧ December ‧, adopt a measure establishing a system of certification of the entity in charge of maintenance for freight wagonsNa podstawie zalecenia Agencji Komisja przyjmuje, do dnia‧ grudnia ‧ r., środek ustanawiający system certyfikacji podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe
By letter registered at the Commission's Secretariat-General on ‧ December ‧, the Austrian authorities requested authorisation to apply a special measure derogating from Article ‧ of Directive ‧/‧/EECPismem zarejestrowanym w Sekretariacie Generalnym Komisji dnia ‧ grudnia ‧ r., władze austriackie złożyły wniosek o prawo do zastosowania specjalnego środka stanowiącego odstępstwo od art. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG
On ‧ January ‧, the individual ceiling per farmer referred to in Article ‧ shall be equal to the number of premium rights which he held on ‧ December ‧ in accordance with the relevant Community rulesW dniu ‧ stycznia ‧ r. przypadający na rolnika indywidualny pułap, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧, jest równy liczbie praw do premii, które ten rolnik posiadał w dniu ‧ grudnia ‧ r. zgodnie z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi
Until funds are exhausted but not beyond the term of validity of Regulation (EC) No ‧/‧, i.e. ‧ DecemberDo wyczerpania funduszy i w okresie obowiązywania rozporządzenia wyłączającego (rozporządzenie (WE) nr ‧/‧), czyli do dnia ‧ grudnia ‧ r
On 6 December 2002 , the Agency forwarded a press release to the Ombudsman that had been published on 5 December 2002 by Mr Bearpark of UNMIK .W dniu 6 grudnia 2002 Agencja przesłała Rzecznikowi Praw Obywatelskich notatkę prasową opublikowaną 5 grudnia 2002 przez Andy ́ ego Bearparka z UNMIK .
having regard to the initialling of the SAA on ‧ December ‧ and its signature on ‧ Juneuwzględniając parafowanie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu w dniu ‧ grudnia ‧ r. oraz jego podpisanie w dniu ‧ czerwca ‧ r
Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Tartu Ringkonnakohus (Estonia) lodged on ‧ December ‧- AS Rakvere Piim, AS Maag Piimatööstus v Veterinaar- ja ToiduametSprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tartu Ringkonnakohus (Republika Estońska) w dniu ‧ grudnia ‧ r.- AS Rakvere Piim, AS Maag Piimatöötus przeciwko Veterinaar- ja Toiduamet
Commission Recommendation ‧/EC of ‧ December ‧ on principles for usingNależy włączyć do Porozumienia zalecenie Komisji ‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie zasad korzystania z
having regard to the Lisbon Treaty signed by all the Member States on ‧ Decemberuwzględniając Traktat z Lizbony podpisany ‧ grudnia ‧ r. przez wszystkie państwa członkowskie
Having regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on protection against dumped imports from countries not members of the European Community (the basic Regulation), and in particular Article ‧ thereofuwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (rozporządzenie podstawowe), w szczególności jego art
The quantities covered by import licence applications submitted in respect of the period ‧ July to ‧ December ‧ under the quotas referred to in Regulation (EC) No ‧/‧ are accepted in fullKażdy wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧, złożony dla okresu od ‧ lipca do ‧ grudnia ‧ r., jest uwzględniany w całości
having regard to the general budget of the European Union for the financial year ‧, as finally adopted on ‧ Decemberuwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy ‧, przyjęty ostatecznie dnia ‧ grudnia ‧ r
Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ December ‧ on the harmonisation of certain social legislation relating to road transportRozporządzenie Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego
Unlawful areas referred to in paragraph ‧ which are not regularised in accordance with that paragraph by ‧ December ‧ shall be grubbed up by the producers concerned at their own expenseObszary nielegalnych nasadzeń, o których mowa w ust. ‧, których sytuacja nie została uregulowana zgodnie z tym ustępem do dnia ‧ grudnia ‧ r., zostają wykarczowane przez producentów, których to dotyczy, na ich własny koszt
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 51076 zdań frazy december.Znalezione w 7,193 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.