Tłumaczenia na język polski:

  • materiał budowlany   
  • materiał konstrukcyjny   
  • materiały budowlane   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

road construction materialmateriał do budowy dróg

Przykładowe zdania z "construction materials", pamięć tłumaczeniowa

add example
for Frans Bonhomme: wholesale of construction materials and sanitary equipmentFrans Bonhomme: sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
The manufacturer shall obtain and provide chemical cast analysis and mechanical properties certificates of the material in respect of the steels or other materials used in the construction of the parts subject to pressureProducent pozyskuje i przedstawia chemiczną analizę stopu oraz świadectwa z badań właściwości mechanicznych materiału w odniesieniu do stali lub innych materiałów stosowanych do wykonania części pod ciśnieniem
use of environmentally compatible raw and secondary materials in the construction workswykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych środowisku surowców i materiałów wtórnych
Calls for research into the impact of new construction materials on healthwzywa do przeprowadzenia badań nad wpływem nowych materiałów budowlanych na zdrowie
recyclability of the construction works, their materials and parts after demolitionrecykling obiektów budowlanych oraz wchodzących w ich skład materiałów i części po rozbiórce
The Role of Teaching Aids in Constructing the Notion of Natural Number for Children of Kindergarten Age, using Numicon MaterialsRola środków dydaktycznych w konstruowaniu pojęcia liczby naturalnej u dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie materiałów Numicon
for Saint-Gobain: production, sale and distribution of construction materials, including mortars and gypsumw przypadku przedsiębiorstwa Saint-Gobain: produkcja, sprzedaż i dystrybucja materiałów budowlanych, w tym zaprawy murarskiej i gipsu
The carrying on board or the use of any towed net the cod-end of which is constructed wholly or in part of any type of netting material made of meshes other than square mesh or diamond mesh shall be prohibited unless authorised in accordance with the procedure referred to in Article ‧ of this RegulationZabrania się przewożenia na statku lub stosowania jakiejkolwiek sieci ciągnionej, której worek jest w całości lub w części zbudowany z jakiegokolwiek rodzaju tkaniny sieciowej, której oczka są inne niż kwadratowe lub romboidalne, chyba że zostanie udzielone zezwolenie zgodnie z procedurą, o której mowa w art. ‧ niniejszego rozporządzenia
Amendment ‧ is partly taken up in Annex II, third asterisk (recycling of inorganic construction materialsPoprawka ‧ została w części uwzględniona w załączniku ‧ trzeci odsyłacz gwiazdkowy (recykling nieorganicznych materiałów budowlanych
for works contracts, the procedures relating to quality assurance and the rules relating to design and costing, the test, inspection and acceptance conditions for works and methods or techniques of construction and all the other technical conditions which the contracting authority may impose under general or specific regulations in relation to the finished works and to the materials or parts which they involvew odniesieniu do zamówień na roboty budowlane procedury dotyczące zapewnienia jakości i regulacje dotyczące projektowania i kosztorysu, badań, inspekcji i warunków odbioru robót oraz metod i technologii budowy oraz wszystkie inne warunki techniczne, które instytucja zamawiająca może nałożyć na podstawie ogólnych lub szczegółowych przepisów w stosunku do zakończonych robót budowlanych i materiałów lub części, które one obejmują
This confers an indirect advantage on wood materials and on wood constructionStanowi to zatem pośrednio atut produktów z drewna i budownictwa drewnianego
The objectives of the joint undertaking are to provide the contribution of the European Atomic Energy Community (Euratom) to the International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) International Fusion Energy Organisation and to 'Broader Approach' activities with Japan for the rapid realisation of fusion energy, and to prepare and coordinate a programme of activities in preparation for the construction of a demonstration fusion reactor (DEMO) and related facilities including the International Fusion Materials Irradiation Facility (IFMIF).Celem wspólnego przedsięwzięcia jest wnoszenie wkładu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) na rzecz Międzynarodowej Organizacji Energii Atomowej realizującej projekt międzynarodowego eksperymentalnego reaktora termojądrowego (ITER) oraz na rzecz podejmowanych z Japonią "działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji” mających na celu szybkie uzyskanie energii termojądrowej, a także przygotowanie i koordynację programu działań mających na celu przygotowanie do budowy demonstracyjnego reaktora syntezy jądrowej (DEMO) wraz z obiektami towarzyszącymi, w tym międzynarodowej instalacji napromieniowywania materiałów przeznaczonych do syntezy jądrowej (IFMIF).
all case furniture such as desks, wardrobes, dressing tables, bureaux, dressers, is constructed entirely of approved non-combustible materials, except that a combustible veneer not exceeding ‧ mm may be used on the working surface of such articleswszystkie meble takie, jak biurka, szafy ubraniowe, toaletki, sekretarzyki, kredensy kuchenne, wykonane są całkowicie z uznanego materiału niepalnego, z tym że na robocze powierzchnie tych mebli mogą być użyte okleiny palne o grubości nie większej niż ‧ mm
As regards new construction, the quality of materials and the reliability of builders' must be verified, as human lives are sometimes disregarded in the interests of greater profit, as we know from earthquakes in Greece.W przypadku nowych budynków należy weryfikować jakość materiałów i solidność przedsiębiorców budowlanych, ponieważ zdarza się, że cenniejszy od życia ludzkiego jest wyższy zysk, o czym świadczą niektóre przypadki trzęsień ziemi w Grecji.
For genetically engineered starting materials this information shall include details such as the description of the starting cells or strains, the construction of the expression vector (name, origin, function of the replicon, promoter enhancer and other regulator elements), control of the sequence of DNA or RNA effectively inserted, oligonucleotidic sequences of plasmid vector in cells, plasmid used for cotransfection, added or deleted genes, biological properties of the final construct and the genes expressed, copy number and genetic stabilityW odniesieniu do materiałów wyjściowych modyfikowanych genetycznie informacje te zawierają szczegółowe informacje, takie jak: opis wyjściowych komórek lub szczepów, budowa wektora ekspresji (nazwa, pochodzenie, funkcja replikona, wzmacniacz aktywatora oraz inne elementy regulacyjne), kontrola sekwencji DNA lub RNA wprowadzonych efektywnie, oligonukleoidowe sekwencje wektora plazmidu w komórkach, plazmid zastosowany do kotransfekcji, dodane lub usunięte geny, właściwości biologiczne końcowej budowy oraz wyrażonych genów, liczba kopii oraz stabilność genetyczna
Non load-bearing permanent shuttering kits/systems, to be filled with normal concrete and, where relevant, with reinforcement, based on either hollow blocks made of an insulating material (or a combination of an insulating material and other materials) or panels made of an insulating material (or a combination of an insulating material and other materials), consisting of shuttering leaves linked by spacers in either case materials of any reaction to fire class, to be used for the construction of external and internal walls not subject to fire regulations, in buildingsZestawy/systemy nienośnych szalunków traconych, do wypełniania betonem lub tam, gdzie to konieczne, betonem zbrojonym, składane z pustaków wykonanych z materiału izolacyjnego (lub połączenia materiału izolacyjnego z innymi materiałami), lub składanych z płyt wykonanych z materiału izolacyjnego (lub połączenia materiału izolacyjnego z innymi materiałami), składających się z elementów szalunkowych połączonych za pomocą rozpórek, z materiałów należących do którejkolwiek z klas reakcji na ogień, do stosowania w budynkach do budowy ścian zewnętrznych i wewnętrznych, niepodlegające przepisom przeciwpożarowym
EEC type-approval or national type-approval for a component used in the interior construction of the vehicle bodywork or prohibit its sale or use on grounds relating to the burning behaviour of the materials used in its constructionhomologacji EWG lub krajowej homologacji części użytych wewnątrz konstrukcji karoserii pojazdu lub zakazać jego sprzedaży lub używania z przyczyn odnoszących się do palności materiałów zastosowanych w jego konstrukcji
I consider this very dangerous, and I therefore support the submitted report, as it again proposes an obligation on construction firms to declare the hazardous materials contained in construction products.Uważam to za bardzo niebezpieczne i dlatego popieram przedłożone sprawozdanie, ponieważ w nim ponownie proponuje się zobowiązanie firm budowlanych do informowania o substancjach niebezpiecznych zawartych w wyrobach budowlanych.
Particular attention shall be paid to location, size and construction materialsSzczególną uwagę należy przywiązać do ich lokalizacji i rozmiaru oraz materiałów budowlanych
development and dissemination of a culture of sustainable, health-aware, safe construction incorporating project research, revised building methods, manufacture, placing on the market and use of better materials in the construction process, and new structural methods, giving all those involved a share of responsibility as early in the process as schools, training of engineers and universitiesrozwój i rozpowszechnienie kultury zrównoważonego, zdrowego i bezpiecznego budownictwa, która uwzględniałaby badania projektowe, przegląd metod budowlanych, wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu i wykorzystywanie w procesie budowlanym lepszych materiałów, a także nowe rozwiązania strukturalne i za którą odpowiedzialność ponosiłyby wszystkie zainteresowane podmioty od okresu nauki szkolnej, przez kształcenie specjalistów, po uczelnie wyższe
for Strabag: providing construction services and building materialsw przypadku Strabag: świadczenie usług budowlanych i produkcja materiałów budowlanych
Emphasises the importance of a long-term forestry strategy that takes into account the effects of climate change, the natural life cycle and natural composition of the forest ecosystem, and creates prevention, response and compensatory mechanisms in crisis situations (e.g. storms and forest fires) and incentives for integrated forest management; points to the scope for sustainable transformation and exploitation of timber and timber products from mountain regions at local level (as high-quality products with low shipping costs and hence reductions in CO‧ emissions, construction materials and second-generation biofuelspodkreśla znaczenie długoterminowej strategii leśnej, uwzględniającej skutki zmian klimatu naturalny cykl życiowy oraz naturalny skład formacji leśnych, a także tworzącej mechanizmy służące unikaniu sytuacji kryzysowych, ich zwalczaniu lub wyrównujących ich skutki (np. po burzach i pożarach lasów) oraz zachęty do zintegrowanego zagospodarowania lasu; wskazuje na możliwości trwałej transformacji i zwiększenia roli drewna i jego produktów pochodzących na poziomie lokalnych z obszarów górskich (jako produktów wysokiej jakości o niskich kosztach transportu, a więc związanych z oszczędnością CO‧, jako materiału budowlanego, jako biopaliw drugiej generacji
Hull construction material: Steel Wood Polyester OtherRodzaj kadłuba: Stal – Drewno – Poliester – Inny
Materials used in the construction of the inside of bus and coach bodywork shall, as far as possible, prevent or at least retard fire in order to allow occupants to evacuate the vehicle in the event of fireMateriały stosowane w konstrukcji wnętrza nadwozia autobusu i autokaru w możliwie największym stopniu zapobiegają powstawaniu płomieni lub co najmniej opóźniają ich powstawanie, tak aby umożliwić pasażerom ewakuowanie się z pojazdu w przypadku pożaru
This category also includes those installations that are under construction and those that already have an MBA code but have not received any nuclear materialTa kategoria obejmuje również instalacje znajdujące się w budowie oraz te, które posiadają już kod MBA, lecz nie otrzymały żadnych materiałów jądrowych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 48496 zdań frazy construction materials.Znalezione w 12,394 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.