Tłumaczenia na język polski:

  • materiał budowlany   
  • materiał konstrukcyjny   
  • materiały budowlane   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

road construction materialmateriał do budowy dróg

Przykładowe zdania z "construction materials", pamięć tłumaczeniowa

add example
ducts less than ‧ m‧ in sectional area other than vertical ducts referred to in subparagraph.‧.‧, shall be constructed of non-combustible materialsprzewody o powierzchni przekroju poprzecznego mniejszej niż ‧ m‧, inne niż przewody pionowe określone w ppkt.‧.‧, powinny być wykonane z materiałów niepalnych
for Wellmann: construction, recycling of building materials and mining of sand and gravelw przypadku Wellmann: budownictwo, recykling materiałów budowlanych oraz wydobycie piasku i żwiru
The product allegedly being dumped is certain iron or steel fasteners, other than of stainless steel, i.e. wood screws (excluding coach screws), self-tapping screws, other screws and bolts with heads (whether or not with their nuts or washers, but excluding screws turned from bars, rods, profiles or wire, of solid section, of shank thickness not exceeding ‧ mm and excluding screws and bolts for fixing railway track construction material) and washers, originating in the People's Republic of China (the product concerned), normally declared within CN codes ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ andProduktami, których dotyczy zarzut dumpingu są niektóre elementy złączne z żeliwa lub stali, inne niż ze stali nierdzewnej, tj. wkręty do drewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów), wkręty samogwintujące, inne śruby i wkręty z główką (nawet z nakrętkami lub podkładkami, ale z wyłączeniem wkrętów toczonych ze sztab, prętów, profili lub drutu, o pełnym przekroju, o grubości trzpienia nieprzekraczającej ‧ mm oraz z wyłączeniem śrub i wkrętów do mocowania kolejowych, torowych materiałów konstrukcyjnych) oraz podkładki pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej (produkt objęty postępowaniem), zgłaszane zwykle w ramach kodów CN ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ i
These are good suggestions, but it would appear that they have fallen on deaf ears because, while the Israelis are not allowing these materials to pass into Gaza, they have had no hesitation in illegally quarrying three-quarters of the materials supplied to the Israeli construction industry from the West Bank, mercilessly destroying the natural environment, while the legal owners of the land have derived no financial advantage whatsoever.To bardzo dobre sugestie, ale okazuje się, że je całkowicie zignorowano, ponieważ Izraelczycy nie tylko nie pozwalają na przywóz tych materiałów do Strefy Gazy, ale także nie mają zahamowań przed nielegalną eksploatacją trzech czwartych materiałów dostarczanych na potrzeby izraelskiego przemysłu budowlanego z Zachodniego Brzegu, bezlitośnie niszcząc przy tym środowisko naturalne, przy czym prawni właściciele gruntów nie czerpią z tego żadnych korzyści finansowych.
the design, construction and testing of a chosen alternative for new or improved materials, devices, products, processes, systems or servicesprojektowanie, wykonanie i testowanie wybranych rozwiązań w zakresie nowych lub udoskonalonych materiałów, urządzeń, produktów, procesów, systemów lub usług
for Rasperia/Basic Element: activities in energy, commodities, aviation, engineering, financial services, construction, construction materialsw przypadku Rasperia/Basic Element: działalność w sektorach energii, towarów, lotnictwa, inżynierii, usług finansowych; w sektorze budowlanym i materiałów budowlanych
Calls for research into the impact of new construction materials on healthwzywa do przeprowadzenia badań nad wpływem nowych materiałów budowlanych na zdrowie
Burning behaviour of materials used in the interior construction of certain categories of motor vehicles (Directive ‧/‧/ECPalność materiałów konstrukcyjnych zastosowanych do wyposażenia wnętrza niektórych kategorii pojazdów silnikowych (dyrektywa ‧/‧/WE
It is estimated that almost ‧ % of CO‧ emissions derive from the manufacture of construction materials, construction activity and the use of buildingsSzacuje się, że prawie ‧ % emisji CO‧ powstaje przy produkcji materiałów budowlanych, podczas działań budowlanych i użytkowania budynków
Ventilation ducts shall be constructed of the following materialsPrzewody wentylacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów
the materials specifications, the methods of construction and the strength calculations for the vesselspecyfikację materiałów, metody produkcji oraz oszacowanie wytrzymałości
They must either be lubricated or be constructed of self-lubricating materialsNależy je smarować lub wykonać je z materiałów samosmarujących się
The manufacturer shall obtain and provide chemical cast analysis and mechanical properties certificates of the material in respect of the steels or other materials used in the construction of the parts subject to pressureProducent pozyskuje i przedstawia chemiczną analizę stopu oraz świadectwa z badań właściwości mechanicznych materiału w odniesieniu do stali lub innych materiałów stosowanych do wykonania części pod ciśnieniem
Construction Materials- red tapeMateriały Konstrukcyjne- czerwona tapeta
The apparatus shall not be constructed of materials that will affect the corrosiveness of the mistUrządzenie nie może być wykonane z materiałów, które mają wpływ na właściwości korodujące mgły
For genetically engineered starting materials this information shall include details such as the description of the starting cells or strains, the construction of the expression vector (name, origin, function of the replicon, promoter enhancer and other regulator elements), control of the sequence of DNA or RNA effectively inserted, oligonucleotidic sequences of plasmid vector in cells, plasmid used for cotransfection, added or deleted genes, biological properties of the final construct and the genes expressed, copy number and genetic stabilityW odniesieniu do materiałów wyjściowych modyfikowanych genetycznie informacje te zawierają szczegółowe informacje, takie jak: opis wyjściowych komórek lub szczepów, budowa wektora ekspresji (nazwa, pochodzenie, funkcja replikona, wzmacniacz aktywatora oraz inne elementy regulacyjne), kontrola sekwencji DNA lub RNA wprowadzonych efektywnie, oligonukleoidowe sekwencje wektora plazmidu w komórkach, plazmid zastosowany do kotransfekcji, dodane lub usunięte geny, właściwości biologiczne końcowej budowy oraz wyrażonych genów, liczba kopii oraz stabilność genetyczna
The position, number and dimensions of doors and gates, and the materials used in their construction, are determined by the nature and use of the rooms or areasPołożenie i wymiary drzwi i bram oraz ich liczba i materiały użyte do ich budowy zależą od rodzajów pomieszczeń i/lub innych przestrzeni roboczych oraz sposobów ich użytkowania
stressing the importance of diverse research in the wood sector for the attainment of the European Union's objectives regarding competitiveness and the environment; observing that, as a raw material, wood has many properties, such as its chemical content, which have previously remained unexploited and that adequate resources should be invested in research into and in the development of market applications for such properties; whereas increasing the use of wood, for example in the construction, paper, packaging and energy sectors, can contribute to replacing the use of non-renewable natural resourcespodkreśla znaczenie, jakie odgrywają wielokierunkowe badania naukowe w zakresie gospodarki drzewnej w osiąganiu celów UE dotyczących konkurencyjności i środowiska; zauważa, że drewno jako surowiec posiada wiele właściwości, jak choćby wiele związków chemicznych, których zalety nie zostały dotychczas zbadane, oraz że należy zainwestować odpowiednie środki w zbadanie tych właściwości i w rozwój ich rynkowych zastosowań; mając na uwadze, że zwiększone wykorzystanie drewna np. w sektorze budowlanym, papierniczym, materiałów opakowaniowych i energetycznym, może przyczynić się do zastąpienia nieodnawialnych zasobów naturalnych
Materials for the construction, upkeep or ornamentation of memorials to, or cemeteries for, war victimsMateriały przeznaczone do budowy, utrzymania i ozdoby pomników lub cmentarzy ofiar wojennych
It originates from EPIET Lecture Notes and will be constructed in wiki format to stimulate natural growing of resource of training material.Powstał na podstawie notatek z wykładów EPI ET i zostanie stworzony w formacie wiki, aby stymulować naturalne poszerzanie zasobów materiałów szkoleniowych.
for ThyssenKrupp: development, production and sale of steel materials, elevators, plant technology and components for the car, construction and engineering industryw przypadku przedsiębiorstwa ThyssenKrupp: projektowanie, produkcja i sprzedaż elementów stalowych, dźwigów, technologie na rzecz elektrowni oraz części samochodowe, przemysł budowlany oraz inżynieryjny
In accommodation spaces, service spaces or control stations, pipes intended to convey oil or other flammable liquids shall be of a suitable material and construction having regard to the fire riskRurociągi przeznaczone dla olejów lub innych płynów łatwo palnych, które przechodzą przez pomieszczenia mieszkalne, użytkowe lub stanowiska sterowania, powinny być wykonane z odpowiednich materiałów i być budowy uwzględniającej zagrożenie pożarowe
If the construction project provides for landscaping, only the costs of asphalting (or applying other surfacing materials), laying lawns and erecting fences and pass checkpoints will be considered as eligible costsJeżeli projekt przewiduje zagospodarowanie terenów zewnętrznych, jedynie asfaltowanie (lub położenie innej nawierzchni), zagospodarowanie trawników oraz budowa barierek i punktów kontroli uznawane są za wydatki kwalifikowane
be so constructed, be of such materials and be kept in such good order, repair and condition as to minimize any risk of contamination of the foodsą tak skonstruowane, z takich materiałów i utrzymywane w tak dobrym porządku, stanie i kondycji technicznej, aby zminimalizować jakiekolwiek ryzyko zanieczyszczenia żywności
Where a material other than steel is used for the construction of the hull, it shall be proved by calculation that the hull strength (longitudinal, lateral and local strength) equals at least the strength that would result from the use of steel under the assumption of minimum thickness in accordance with sectionJeśli do budowy kadłuba użyto materiału innego niż stal, należy wykazać drogą obliczeń, że wytrzymałość kadłuba (wzdłużna, boczna i lokalna) odpowiada co najmniej wytrzymałości, jaką uzyskano by przy zastosowaniu stali przy założeniu grubości minimalnej zgodnie z ust
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 50817 zdań frazy construction materials.Znalezione w 17,499 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.