Przykładowe zdania z "consignment", pamięć tłumaczeniowa

add example
Member States shall authorise the import into the Community of products referred to in Article ‧ only if they are accompanied by the results of an analytical test for histamine carried out in Brazil before consignment which reveals histamine levels below the limits set by Regulation (EC) NoPaństwa członkowskie zezwalają na przywóz do Wspólnoty produktów, o których mowa w art. ‧, jedynie pod warunkiem że są do nich dołączone wyniki testu analitycznego na obecność histaminy, przeprowadzonego w Brazylii przed wysłaniem produktów, wskazującego na to, że poziomy histaminy w danych produktach są niższe od limitów ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr
The movement document is intended to travel with a consignment of waste at all times from the moment it leaves the waste producer to its arrival at a disposal or recovery facility in another countryDokument przesyłania ma z założenia towarzyszyć przesyłce odpadów na każdym etapie przewozu, od momentu opuszczenia obiektu wytwórcy odpadów do chwili przybycia do obiektu unieszkodliwiania lub odzysku w innym kraju
This identification colour test shall be performed on at least ‧ % of the logs per consignmentTen test barwnikowy zostaje przeprowadzony na co najmniej ‧ % kłód w przesyłce
the consignment must be imported as processed or unprocessed products as defined in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧; orprzesyłka musi być przywieziona jako zawierająca produkty przetworzone lub nieprzetworzone, jak określono w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) NR
the goods shall have remained under customs supervision in the European Community or in Norway, as the case may be, and shall not have been subject to operations other than unloading, reloading, splitting of consignments or any operation designed to preserve them in good conditiontowary, w zależności od okoliczności, pozostawały na terytorium Wspólnoty Europejskiej lub Norwegii pod dozorem celnym i nie zostały poddane czynnościom innym niż rozładunek, przeładunek, rozłączanie przesyłek lub inne czynności mające na celu zachowanie towarów w dobrym stanie
Each consignment shall be identified with a code which corresponds to the code on the sampling results of the official sampling and analysis and health certificate referred to in paragraphKażda przesyłka jest identyfikowana za pomocą kodu, który odpowiada kodowi w wynikach urzędowego badania pobranych próbek i analizie oraz na świadectwie zdrowia określonym w ust
In addition the Member States will keep the Commission informed through periodical reports of all analytical results of official controls carried out in respect of consignments of fishery products from IndonesiaPonadto państwa członkowskie w swoich okresowych sprawozdaniach będą informować Komisję o wszystkich wynikach analitycznych w ramach urzędowych kontroli przeprowadzonych na wysyłkach produktów rybołówstwa pochodzących z Indonezji
for the imported goods referred to in Article ‧, the country of origin or, in the cases to be determined by the Commission by the procedure laid down in Article ‧, the country of consignmentdla towarów przywożonych określonych w art. ‧ ust. ‧, kraj pochodzenia lub, w przypadkach określonych przez Komisję według procedury ustanowionej w art. ‧, kraj wysyłki
Member States are authorised not to require an export licence or licences for products and/or goods consigned by private individuals or groups of private individuals with a view to their free distribution for humanitarian aid purposes in third countries where all the following conditions are metPaństwom Członkowskim zezwala się na niewymaganie pozwoleń na wywóz lub pozwoleń na przesyłki produktów lub towarów dokonywanych przez osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych w związku z ich bezpłatną dystrybucją w celach pomocy humanitarnej w państwach trzecich, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki
the date of arrival of the consignment concerned at the border inspection postdata przybycia przesyłki do punktu kontroli granicznej
Where this Chapter provides that an inspection is required prior to the issue of an animal health certificate, live aquaculture animals of species susceptible to one or more of the diseases, or vector species for one or more of the diseases, referred to in that certificate, shall not be introduced into the farm or mollusc farming area during the period between such inspection and the loading of the consignmentW przypadku, gdy niniejszy rozdział stanowi, że przed wystawieniem świadectwa zdrowia zwierząt wymagane jest przeprowadzenie badania, żywe zwierzęta akwakultury należące do gatunków podatnych na co najmniej jedną chorobę lub do gatunków-wektorów co najmniej jednej z chorób określonych w danym świadectwie, nie mogą być wprowadzane do gospodarstwa lub na obszar hodowli mięczaków w okresie między tym badaniem a załadunkiem danej partii
For each consignment of aquaculture animals quarantinedDla każdej przesyłki zwierząt akwakultury poddanych kwarantannie
Member States shall prescribe that where an operator (importer, producer, etc.) or a person who, by virtue of his professional activities, possesses, or has possessed, or has had direct contact with a consignment of feed materials or of feedingstuffs and has knowledge to the effect thatPaństwa Członkowskie wydadzą przepisy stanowiące, że jeśli podmiot gospodarczy (importer, wytwórca itp.) lub dowolny podmiot, który z uwagi na swą działalność zawodową posiada lub posiadał, lub ma bezpośredni kontakt z partią materiałów paszowych lub pasz oraz informacje o tym, że
When a consignment of perishable goods or live animals is intercepted during veterinary inspection, the competent service shall endeavour to notify the corresponding service of the country of exportation within as short a time as possible, indicating the reasons for the interception and the measures taken concerning the goodsKiedy przesyłka nietrwałych towarów lub żywych zwierząt zostaje zatrzymana w czasie kontroli weterynaryjnej, właściwe organy dołożą starań, aby powiadomić o tym odpowiadające im służby państwa wywozu w jak najkrótszym czasie, wskazując powody zatrzymania oraz podjęte odnośnie do tych towarów środki
the previous consignment has shown irregularitiespoprzednia przesyłka wykazała niezgodność
Otherwise, the consignment is acceptedW przeciwnym wypadku, partia towaru zostaje przyjęta
For each consignment a visual check of at least ‧ oysters randomly selected for each place of origin shall be carried out by the competent authorityPrzy każdej przesyłce właściwy organ dokonuje kontroli wzrokowej co najmniej ‧ ostryg wybranych losowo w odniesieniu do każdego miejsca pochodzenia
Where more than ‧ % of a consignment presented is rejected, in terms of number of half-carcases or quarters presented, the whole consignment shall be rejected and all the products shall be marked as such and may not be presented again for preliminary inspection or acceptanceJeżeli ponad ‧ % przedstawionej partii zostaje odrzucone, tj. ‧ % liczby przedstawionych półtusz lub ćwierćtusz, cała partia zostaje odrzucona, a wszystkie produkty zostają stosownie oznakowane i nie wolno ich ponownie przedstawiać do kontroli wstępnej ani do odbioru
The animal health conditions of this consignment are in accordance with Decision ‧/‧/ECWarunki zdrowotne zwierząt w ramach tej przesyłki są zgodne z decyzją ‧/‧/WE
The competent authority of the Member State in which is situated the institution or organization to which the articles are consigned shall take a direct decision on applications under ArticleWłaściwe organy Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się instytucja lub organizacja będąca odbiorcą, podejmują bezpośrednio decyzję w sprawie wniosku, określonego w art
Where a consignment coming from a third country is assigned to customs warehousing or inward processing in the form of a system of suspension as provided for in Council Regulation (EEC) No ‧/‧, and subject to one or more preparations as defined in Article ‧(i) of Regulation (EC) No ‧/‧, the consignment shall be subject, before the first preparation is carried out, to the measures referred to in Article ‧ of this RegulationW przypadku, w którym przesyłka przychodząca z kraju trzeciego jest przeznaczona do składu celnego lub uszlachetniania czynnego z zastosowaniem systemu zawieszeń, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr ‧/‧, i podlega jednemu przygotowaniu lub większej liczbie czynności przygotowawczych określonych w art. ‧ ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, przed poddaniem przesyłki pierwszej czynności przygotowania podlega ona środkom, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ niniejszego rozporządzenia
Consignment inspector for Locus SolusJack Volkerson, lat
The goods may not be delivered in split consignments on more than one vessel, unless the NGO so agreesTowary nie mogą być dostarczane w partiach oddzielnymi statkami, chyba że organizacja pozarządowa wyrazi na to zgodę
protects the consignments against unauthorised interference during the preparation, storage and transportationpodczas przygotowywania przechowywania i przewożenia chroni przesyłki przed ingerencją osób nieupoważnionych
the quantities of each of the finished products listed in Article ‧) obtained each day, with the corresponding quantities of raw materials, specifying the quantities obtained from consignments accepted under contractsilości każdego produktu finalnego wymienionego w art. ‧ ust. ‧ otrzymane każdego dnia, z odpowiadającymi ilościami surowca, wyszczególniając ilości otrzymane z partii produktów zatwierdzonych w ramach umów
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 6530 zdań frazy consignment.Znalezione w 5,067 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.