Przykładowe zdania z "consignment", pamięć tłumaczeniowa

add example
Official health certificates will cover consignments of live animals and/or animal products being traded between the PartiesUrzędowe świadectwa zdrowia obejmują przesyłki żywych zwierząt i/lub produktów zwierzęcych będące przedmiotem handlu między Stronami
In this event, the competent authorities in the Member States shall issue an accompanying official document establishing that the consignment has been subjected to official sampling and analysis and indicating the result of analysisW takim przypadku właściwe organy w Państwach Członkowskich wydają urzędowy dokument towarzyszący potwierdzający, że przesyłka została poddana urzędowemu pobraniu próbek i analizie, oraz podający wynik analizy
Data files with the characteristics as described under ‧.‧ shall be sent with consignment type X-TABLE-DATA (see STADIUM clientPliki danych o cechach opisanych w pkt ‧.‧ przesyłane są z przesyłką typu DANE Z TABELI-X (patrz: program STADIUM-Client
Documents: insert the date of issue and the number of official documents accompanying the consignment, as appropriateDokumenty: podać datę wystawienia i liczbę dokumentów urzędowych towarzyszących przesyłce, w stosownych przypadkach
sufficient numbers, in relation to the quantity of products dealt with by the border inspection post, of veterinary and auxiliary staff specially trained to carry out checks that products correspond to the accompanying documents and systematic physical checks of each product consignmentodpowiednią liczbę personelu weterynaryjnego i personelu pomocniczego specjalnie wyszkolonego do systematycznego przeprowadzania kontroli fizycznych każdej przesyłki, związaną z ilością produktów, którymi zajmuje się graniczny posterunek kontroli
It is estimated that about 100 000 traders dispatch around 4.5million consignments of excise goods between Member States each year .Szacuje się , że około 100 tys. przedsiębiorców przesyła co roku między państwami członkowskimi około 4,5 mln przesyłek z towarami objętymi akcyzą .
consignments presented for transit at the border inspection post shall be accompanied by the documents referred to in Article ‧) together, if necessary, with authenticated translations of such documentsprzesyłkom zgłoszonym do tranzytu w granicznym posterunku kontroli towarzyszyć będą dokumenty określone w art. ‧ ust. ‧ razem z uwierzytelnionymi tłumaczeniami tych dokumentów, jeśli niezbędne
By way of derogation from paragraph ‧, the information required in paragraph ‧ (d), (e) and (f) may appear merely on the trade documents relating to the consignment which are to be supplied with or prior to the delivery, provided the indicationW drodze odstępstwa od ust. ‧ informacje wymagane zgodnie z ust. ‧ lit. d), e) i f) mogą występować tylko na dokumentach handlowych dotyczących danej przesyłki, które mają zostać dostarczone wraz z lub przed dostawą, pod warunkiem że wskazanie
The measures currently in force and possibly being circumvented are anti-dumping measures imposed by Council Regulation (EC) No ‧/‧ as extended to imports of the same product consigned from VietnamŚrodkami obecnie obowiązującymi i prawdopodobnie obchodzonymi są środki antydumpingowe nałożone na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, rozszerzonego na przywóz tego samego produktu wysyłanego z Wietnamu
each consignment must be sealed before dispatch by the official veterinarian of the suspect holding and must remain sealed throughout transport to the designated establishmentkażda przesyłka musi być przed wysłaniem opieczętowana przez urzędowego lekarza weterynarii sprawującego nadzór nad gospodarstwem podejrzanym oraz musi pozostać opieczętowana w czasie trwania transportu do wskazanego przedsiębiorstwa
the identification number of the contract to which the consignment relatesnumeru identyfikacyjnego umowy, której dotyczy przesyłka
If for reasons of identification of the items of the consignment, additional pages are attached to the certificate, these pages shall be considered as forming part of the original and be signed and stamped by the certifying official inspector on each pageJeśli z powodu identyfikacji przedmiotów towaru załączone są do świadectwa dodatkowe strony, to powinny być one uważane za część oryginału i być podpisane i opieczętowane na każdej stronie przez inspektora uprawnionego do wydawania świadectwa
Member States shall prohibit the import of chilli, chilli products, curcuma and palm oil unless an original analytical report accompanying the consignment demonstrates that the product does not contain any of the following chemical substancesPaństwa Członkowskie zakazują przywozu chili, produktów zawierających chili, kurkumy oraz oleju palmowego, chyba że oryginał sprawozdania analitycznego towarzyszącego przesyłce wykazuje, że produkt nie zawiera żadnej z niżej wymienionych substancji chemicznych
Pursuant to Articles ‧ and ‧ of the basic anti-dumping Regulation and Articles ‧ and ‧ of the basic anti-subsidy Regulation, Article ‧ of the initiating Regulations instructed the customs authorities to register imports of PET film consigned from Brazil and from Israel, whether declared as originating in Brazil or Israel or not, as of ‧ FebruaryZgodnie z art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧ podstawowego rozporządzenia antydumpingowego oraz art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧ podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego, na mocy art. ‧ rozporządzeń wszczynających, nakazano organom celnym rejestrowanie przywozu folii PET wysyłanej z Brazylii i Izraela, zgłaszanej lub niezgłaszanej jako pochodzącej z Brazylii lub Izraela, począwszy od dnia ‧ lutego ‧ r
Member States must keep records of the results of sampling carried out on all consignments which have undergone samplingPaństwa Członkowskie muszą przechowywać zapisy wyników pobierania próbek przeprowadzonych na wszystkich przesyłkach, które zostały poddane pobieraniu próbek
In this event, the competent authorities in the Member States shall issue an accompanying official document establishing that the consignment has been subjected to official sampling and analysis and indicating the result of the analysisW takim przypadku właściwe organy w Państwach Członkowskich wydają urzędowy dokument towarzyszący potwierdzający, że przesyłka została poddana urzędowemu pobraniu próbek i analizie, oraz podający wynik analizy
Number of consignments subjected to laboratory analysis / number of loads × 100 approximate percentageLiczba przesyłek poddanych analizie laboratoryjnej / liczba ładunków × 100 ( przybliżony odsetek )
Germany shall ensure that no consignments of porcine semen are dispatched to other Member States and to third countries unless the semen originates from boars kept at a collection centre referred to in Article ‧(a) of Council Directive ‧/‧/EEC and situated outside the areas described in the AnnexNiemcy dbają o to, by nie dokonywać wysyłki nasienia trzody chlewnej do innych państw członkowskich ani krajów trzecich, chyba że nasienie to pochodzi od knurów trzymanych w punkcie pobierania nasienia, o którym mowa w art. ‧ lit. a) dyrektywy Rady ‧/‧/EWG oraz który jest zlokalizowany poza obszarami określonymi w Załączniku
The affected Member State shall ensure that consignments of eggs for human consumption referred to in paragraph ‧(a) are accompanied by commercial documents statingPaństwo członkowskie dotknięte chorobą zapewnia, że przesyłkom jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi, o których mowa w ust. ‧ lit. a), towarzyszą dokumenty handlowe stwierdzające, że
sufficient staff to take and process random samples of product consignments presented at a given border inspection postodpowiedni personel do pobierania i przetwarzania próbek z przesyłek produktów zgłoszonych w danym granicznym posterunku kontroli
Where a consignment proves to be positive for salmonella, it is eitherW przypadku, gdy przesyłka uzyskuje wynik pozytywny w teście na obecność salmonelli, jest ona zarówno
The animal health certificate shall certify that the consignment satisfiesŚwiadectwo zdrowia zwierząt musi poświadczać, że partia spełnia
This undertaking shall apply to all inscriptions placed on packagings, invoices, consignment notes and commercial documents or used in advertising, and to trade marks, registered names and illustrations connected with the international marketing of olive oil and olive-pomace oil, in so far as such inscriptions might constitute false statements or give rise to confusion as to the origin, source or quality of the olive oil or olive-pomace oil concernedDziałania te są stosowane w stosunku do wszystkich napisów zamieszczonych na przesyłkach, fakturach, notach transportowych oraz dokumentach handlowych lub używanych w reklamach, znakach handlowych, nazwach rejestrowanych i ilustracjach dotyczących międzynarodowego marketingu oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwnych, w sposób dopuszczający błędne informacje na napisach lub wprowadzający w błąd odbiorców co do pochodzenia, źródła bądź jakości oliwy z oliwek lub oliwy z wytłoczyn oliwnych
Part I: Details of dispatched consignmentCzęść I: Dane przesyłki
Consignee: indicate name and full address of the natural or legal person (food business operator) to whom the consignment is destinedOdbiorca: podać nazwę/nazwisko i pełny adres osoby fizycznej lub prawnej (podmiotu działającego na rynku spożywczym) będącej adresatem przesyłki
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 6597 zdań frazy consignment.Znalezione w 1,551 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.