Tłumaczenia na język polski:

  • ekspedycja     
  • fracht   
  • konsygnacja   
  • partia   
  • przekazanie   
  • przesyłka   
  • przesłanie   
  • transport   
  • wysyłka   

Pozostałe znaczenia:

 
hand. handel przesyłka konsygnowana
 
powierzenie
 
przekazanie
 
wysyłka
 
praw. prawniczy hand. handel konsygnacyjny
 
A collection of goods to be sent, in transit or having been sent
 
The act of consigning

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (10)

consignpowierzać; konsygnować; ; przesyłać; przeznaczyć; wysyłać; przekazywać; dostarczać; dostarczyć; oddać; przekazać; przesłać; składać; złożyć
consignerkomitent; nadawca
consignment notelist przewozowy
CUV consignment notelist przewozowy CUV
identity of the consignmenttożsamość przesyłki
illicit or suspect consignmentsnielegalne bądź podejrzane przesyłki
inspection of consignments of plantskontrola przesyłek roślin
mixed consignmentsprzesyłki łączone
road consignment notedrogowy list przewozowy
staggered consignmentsdostawy składające się z wielu partii towarów

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "consignment", pamięć tłumaczeniowa

add example
Name and address of consignerNazwa i adres wysyłającego
This requires a rest period between each consignment and replanting of grass if necessaryWybieg wykorzystuje się z przerwami pomiędzy poszczególnymi partiami zwierząt, a w razie potrzeby dosiewa się na nim trawę
the airline shall keep evidence of the status of all consignments in its commercial recordstowarzystwo lotnicze odnotowuje w swojej dokumentacji handlowej informacje o statusie wszystkich przesyłek
[II.‧.‧ where the consignment is intended for a Member State the status of which has been established in accordance with Article ‧ of Directive ‧/‧/EEC, the poultry described in this certificate come from flocks which[II.‧.‧ jeśli przesyłka jest przeznaczona dla państwa członkowskiego, którego status został określony zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG, drób opisany w niniejszym świadectwie pochodzi ze stad, które
the transport vehicles or containers and the loading conditions of this consignment meet the hygiene requirements laid down in that Directivepojazdy lub pojemniki do przewozu mięsa, jak również warunki załadunku niniejszej wysyłki są zgodne z wymogami w zakresie higieny ustanowionymi w wyżej wymienionej dyrektywie
In the light of the above findings, registration of imports of glyphosate consigned from Malaysia and produced by Crop Protection and of glyphosate consigned from Taiwan and produced by Sinon Corporation should ceaseW świetle powyższych ustaleń powinno się zaprzestać rejestrowania przywozu glifosatu wysyłanego z Malezji i wyprodukowanego przez Crop Protection i glifosatu wysyłanego z Tajwanu i wyprodukowanego przez Sinon Corporation
It is important that the official veterinarian responsible at a border inspection post receiving goods in transit for exit from the Community is made aware of consignments arriving at all times but especially those arriving outside normal working hours of the border inspection postIstotne jest, aby urzędowy lekarz weterynarii właściwy dla punktu kontroli granicznej, przez który towary objęte tranzytem mają opuścić terytorium Wspólnoty, był za każdym razem powiadamiany o przesyłkach, w szczególności o tych odprawianych poza normalnymi godzinami pracy punktu kontroli granicznej
Each consignment shall be accompanied by a numbered original health certificate in accordance with the model set out in Annex I and comprising a single sheet, duly completed, signed and datedKażdej przesyłce towarzyszy numerowany oryginał świadectwa zdrowia, należycie wypełniony, podpisany, opatrzony datą i składający się z jednego arkusza, zgodnie ze wzorem znajdującym się w załączniku I
The Commission therefore considers it appropriate to amend its initiating Regulations insofar as they provided for the registration of imports of PET film consigned from Brazil (whether declared as originating in Brazil or not) and for the registration of imports of PET film consigned from Israel (whether declared as originating in Israel or notW związku z powyższym Komisja uważa za właściwe wprowadzenie zmian w swoich rozporządzeniach wszczynających, w zakresie w jakim przewidują one rejestrację przywozu folii PET wysyłanej z Brazylii (zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Brazylii) oraz rejestrację przywozu folii PET wysyłanej z Izraela (zgłaszanej lub niezgłaszanej jako pochodząca z Izraela
particulars identifying the consignment or packagesdane szczegółowe umożliwiające identyfikację przesyłki lub opakowań
Member States shall ensure that only consignments of meat products and treated stomachs, bladders and intestines, derived from meat or meat products from the following species or animals, are imported into the CommunityPaństwa członkowskie zapewniają, że do Wspólnoty przywożone są jedynie przesyłki produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit, pochodzące z mięsa lub produktów mięsnych otrzymanych z następujących gatunków lub zwierząt
Member States shall authorize the importation of bovine embryos conforming to the guarantees laid down in the animal health certificate in accordance with Annex A, Part I. This certificate must accompany consignments of embryos coming from third countries or parts of third countries listed in Annex A, PartPaństwa Członkowskie zezwalają na przywóz bydlęcych zarodków odpowiadających gwarancjom określonym w świadectwie zdrowia zwierząt zgodnie z załącznikiem A część I. Dane świadectwo musi towarzyszyć przesyłkom zarodków z państw trzecich lub z części państw trzecich wymienionych w załączniku A część
should the port of unloading and the first place of storage be located in different Member States, the conditions for information related to the arrival of the consignment and the place where the inspections are carried out shall be determined in agreement between the responsible official bodies referred to in the said Directive of the relevant Member Statesw razie gdy port rozładunku i pierwsze miejsce składowania znajdują się w różnych Państwach Członkowskich, warunki odnośnie do informacji dotyczących przybycia przesyłki oraz miejsca, w którym przeprowadzane są inspekcje, zostaną ustalone w porozumieniu między właściwymi organami odpowiednich Państw Członkowskich, określonymi w wymienionej dyrektywie
In accordance with Articles ‧ and ‧ of the basic Regulation, which provides that any extended measure should apply to imports which entered the Union under registration imposed by the initiating Regulation, duties should be collected on those registered imports of SWR consigned from KoreaZgodnie z art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego, które stanowią, że wszelkie rozszerzone środki należy stosować do przywozu produktów wprowadzonych do Unii z zastrzeżeniem rejestracji wymaganej rozporządzeniem podstawowym, cło należy pobierać od przywozu tych zarejestrowanych SWR wysyłanych z Korei
The following foodstuffs originating in or consigned from Egyptnastępujące środki spożywcze pochodzące lub przywożone z Egiptu
An export licence (to be issued by the competent authorities of the Republic of Kazakhstan) shall be required in respect of any consignment of steel products subject to the quantitative limits laid down in Annex V up to the level of the said limitsW odniesieniu do wszystkich dostaw wyrobów stalowych objętych limitami ilościowymi ustanowionymi w załączniku V wymagane jest pozwolenie na wywóz (wydawane przez właściwe organy Republiki Kazachstanu) do wysokości określonej w limitach
accepts that consignments may be subject to security controls, including screening, andzgodę na poddawanie przesyłek środków kontroli w zakresie ochrony, w tym ich kontroli bezpieczeństwa, oraz
Content of the Annex to the Directive: Information concerning hazardous materials to be indicated on the consignment noteTreść załącznika do dyrektywy: Informacja dotycząca materiałów niebezpiecznych podawana w liście przewozowym
The provisions of the first subparagraph do not apply to consignments of ratites or hatching eggs thereofPrzepisy pierwszego akapitu nie mają zastosowania do przesyłek ptaków bezgrzebieniowych i ich jaj wylęgowych
Since most of the perishable fruit and vegetables concerned are supplied on consignment, this creates special difficulties for determining their valueWiększość łatwo psujących się owoców i warzyw dostarcza się w formie przesyłek, co stwarza wyjątkowe trudności przy ustalaniu ich wartości
Where it is found that the quantities actually unloaded in the case of a given consignment are greater than the total figuring on the import licence or licences issued for this consignment, the competent authorities who issued the import licence or licences concerned shall, at the request of the importer, communicate to the Commission by electronic means, case by case and as soon as possible, the number or numbers of the Thai export certificates, the number or numbers of the import licences, the excess quantity concerned and the name of the cargo vesselJeżeli zostanie stwierdzone, że ilości w rzeczywistości rozładowane przy danej dostawie są wyższe niż ilości przedstawione w pozwoleniu lub pozwoleniach na przywóz wydanych dla tej dostawy, właściwe władze, które wydały rozpatrywane pozwolenie lub pozwolenia, przekazują Komisji, na wniosek importera, drogą elektroniczną, oddzielnie dla każdego przypadku i jak najszybciej, numer lub numery tajlandzkich pozwoleń na wywóz, numer lub numery pozwoleń na przywóz, określenie nadmiernej ilości oraz nazwę statku
Each consignment of semen authorized for admission into the Community by a Member State on the basis of the control referred to in Article ‧ must, when sent to the territory of another Member State, be accompanied by the original certificate or an authenticated copy thereof, suitably endorsed, in either case, by the competent authority which was responsible for the control carried out in accordance with ArticleKażda przesyłka nasienia, której wprowadzenie na teren Wspólnoty zostało dozwolone przez Państwo Członkowskie na podstawie kontroli wymienionej w art. ‧ ust. ‧, musi posiadać, w przypadku skierowania jej na terytorium innego Państwa Członkowskiego, oryginalne świadectwo lub jego odpis poświadczone w obu przypadkach przez właściwe władze odpowiedzialne za kontrolę przeprowadzoną zgodnie z art
Most of the Member States visited considered checks on transit consignments as low priority, partly because of the scarcity of information on transit declarationsWiększość skontrolowanych państw członkowskich nie uważała kontroli przesyłek objętych tranzytem za priorytetowe, częściowo z powodu faktu, iż informacje znajdujące się w zgłoszeniach tranzytowych były niedostateczne
The competent authorities of the Member States referred to in paragraph ‧ shall issue an official accompanying document indicating that the consignment has been subject to official sampling and analysis and setting out the result of the analysisWłaściwe organy państw członkowskich, o których mowa w ust. ‧, wydają towarzyszący urzędowy dokument stanowiący, że przesyłka była poddana urzędowemu pobieraniu próbek i analizie oraz wskazujący wynik analizy
The Commission should take steps to ensure that the value of the seals attached to consignments of goods eligible for export refunds is clear and unambiguousKomisja powinna podjąć działania zmierzające do tego, aby wartość plomb umieszczonych na przesyłkach towarów kwalifikujących się do refundacji wywozowych była jasna i jednoznaczna
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6597 zdań frazy consignment.Znalezione w 3,83 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.