Tłumaczenia na język polski:

  • ekspedycja     
  • fracht   
  • konsygnacja   
  • partia   
  • przekazanie   
  • przesyłka   
  • przesłanie   
  • transport   
  • wysyłka   

Pozostałe znaczenia:

 
hand. handel przesyłka konsygnowana
 
powierzenie
 
przekazanie
 
wysyłka
 
praw. prawniczy hand. handel konsygnacyjny
 
A collection of goods to be sent, in transit or having been sent
 
The act of consigning

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (10)

consignpowierzać; konsygnować; ; przesyłać; przeznaczyć; wysyłać; przekazywać; dostarczać; dostarczyć; oddać; przekazać; przesłać; składać; złożyć
consignerkomitent; nadawca
consignment notelist przewozowy
CUV consignment notelist przewozowy CUV
identity of the consignmenttożsamość przesyłki
illicit or suspect consignmentsnielegalne bądź podejrzane przesyłki
inspection of consignments of plantskontrola przesyłek roślin
mixed consignmentsprzesyłki łączone
road consignment notedrogowy list przewozowy
staggered consignmentsdostawy składające się z wielu partii towarów

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "consignment", pamięć tłumaczeniowa

add example
Whereas Finland and Sweden must apply to consignments of poultry for slaughter from third countries import requirements at least as stringent as those laid down in this DecisionFinlandia i Szwecja muszą stosować przy przywozie świeżego mięsa drobiowego z państw trzecich wymagania przynajmniej tak rygorystyczne jak te ustanowione w niniejszej decyzji
the total number and the details of interceptions of harmful organisms listed in Annex I or ‧ to Directive ‧/‧/EC related to the consignments imported pursuant to this Directivecałkowitą liczbę i szczegóły dotyczące przejęć szkodliwych organizmów wskazanych w załączniku I lub ‧ do dyrektywy ‧/‧/WE powiązanych z przesyłkami przywiezionymi zgodnie z wymienioną dyrektywą
Until ‧ June ‧, Member States shall accept such consignments if the accompanying commercial documents and health certificates were completed and signed before ‧ MayDo dnia ‧ czerwca ‧ r. państwa członkowskie akceptują takie przesyłki, jeżeli towarzyszące im dokumenty handlowe i świadectwa zdrowia były wypełnione i podpisane przed dniem ‧ maja ‧ r
It is important that the official veterinarian responsible at a border inspection post receiving goods in transit for exit from the Community is made aware of consignments arriving at all times but especially those arriving outside normal working hours of the border inspection postIstotne jest, aby urzędowy lekarz weterynarii właściwy dla punktu kontroli granicznej, przez który towary objęte tranzytem mają opuścić terytorium Wspólnoty, był za każdym razem powiadamiany o przesyłkach, w szczególności o tych odprawianych poza normalnymi godzinami pracy punktu kontroli granicznej
On this basis, there is evidence that PET films consigned from Brazil also undermined the remedial effects of the duty imposed in terms of pricesNa tej podstawie stwierdza się istnienie dowodów na to, że folie PET wysyłane z Brazylii także osłabiają skutki naprawcze nałożone w odniesieniu do cen
goods in a consignment the intrinsic value of which does not exceed EUR ‧ provided that the customs authorities accept, with the agreement of the economic operator, to carry out risk analysis using the information contained in, or provided by, the system used by the economic operatortowarów zawartych w przesyłce, której rzeczywista wartość nie przekracza ‧ EUR, pod warunkiem że organy celne w porozumieniu z przedsiębiorcą zaakceptują przeprowadzenie analizy ryzyka z wykorzystaniem informacji zawartych w systemie stosowanym przez przedsiębiorcę lub dostarczonych przez ten system
As a result of this exercise, the Chinese authorities have demonstrated to the Commission services that they can certify that consignments of heat-treated poultry meat products being exported to the European Union were produced in accordance with Community requirements and come only from Shandong Province.W wyniku tych kontroli przeprowadzonych przez Komisję władze chińskie wykazały, iż mogą poświadczyć, że transporty poddanych obróbce cieplnej produktów z mięsa drobiowego eksportowanych do Unii Europejskiej są produkowane zgodnie ze wspólnotowymi wymogami i pochodzą wyłącznie z prowincji Shandong.
The Member States referred to in paragraph ‧ may require that the following consignments introduced into a disease-free area comply with the requirements set out in points (a) and (b) with respect to those diseases for which it is regarded as disease-freePaństwa członkowskie, o których mowa w ust. ‧, mogą wymagać, aby następujące przesyłki wprowadzane na obszar wolny od choroby spełniały wymogi określone w lit. a) i b) w odniesieniu do tych chorób, w odniesieniu do których obszar ten jest uznawany za wolny od choroby
The import prices to be taken into consideration for imposing an additional import duty shall be determined on the basis of the cif import prices of the consignment under considerationCeny importowe, które mają być uwzględniane przy nakładaniu dodatkowych należności przywozowych, ustalane są na podstawie cen importowych cif danej dostawy
the products have been consigned during the exhibition or immediately thereafter in the state in which they were sent for exhibition; andprodukty zostały odesłane w trakcie wystawy lub niezwłocznie po niej w stanie, w jakim zostały wysłane na wystawę; oraz
whereas repeated cases of non-compliance with the maximum permitted levels of radioactive contamination have been recorded in consignments of certain types of mushrooms imported from a number of third countriesodnotowano powtarzające się przypadki niezgodności z maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami skażenia radioaktywnego dostaw pewnych typów grzybów importowanych z niektórych krajów trzecich
It is appropriate to lay down detailed rules concerning the health certificate which must, under Directive ‧/EEC, accompany consignments of fishery products imported into the Community from TurkeyNależy ustanowić szczegółowe przepisy dotyczące świadectwa zdrowia, które zgodnie z dyrektywą ‧/EWG muszą towarzyszyć przesyłkom produktów rybnych przywożonych do Wspólnoty z Turcji
The office of departure shall clearly enter in the box reserved for customs on sheets ‧, ‧ and ‧ of the CIM consignment noteUrząd wyjścia w sposób wyraźny umieszcza, w polu przeznaczonym dla organów celnych na arkuszach ‧, ‧ i ‧ listu przewozowego CIM
Certified copies of the analytical report can also be provided by the competent authority at the moment of the release for free circulation in case the feed or food business operator indicates to have the intention to split the consignmentWłaściwy organ może także przedłożyć uwierzytelnione odpisy sprawozdania analitycznego w momencie dopuszczania do swobodnego obrotu, jeżeli przedsiębiorca branży spożywczej lub paszowej zawiadomi o tym, że ma zamiar podzielić przesyłkę
If for reasons of identification of the items of the consignment (schedule in point ‧.‧ of the model of certificate), additional pages are attached to the certificate, these pages shall also be considered as forming part of the original of the certificate by the application of the signature and stamp of the certifying official veterinarian, in each of the pagesJeśli do celów identyfikacji poszczególnych pozycji przesyłki (wykaz w pkt. ‧.‧ wzoru świadectwa), do świadectwa dołączone zostaną dodatkowe kartki, traktuje się je jako stanowiące część oryginału tego świadectwa, pod warunkiem złożenia na każdej z nich podpisu i pieczęci przez urzędowego lekarza weterynarii
the procedure for obtaining a health certificate which must accompany consignments when forwarded to the Communityprocedurę uzyskiwania świadectwa zdrowia, jakie musi towarzyszyć przesyłkom kierowanym do Wspólnoty
Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧ extending the definitive anti-dumping duty imposed by Regulation (EC) No ‧/‧ on imports of tube or pipe fittings, of iron or steel, originating in the People's Republic of China to imports of tube or pipe fittings, of iron or steel, consigned from Indonesia, whether declared as originating in Indonesia or notRozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ na przywóz żeliwnych lub stalowych łączników rur lub przewodów rurowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej o przywóz żeliwnych lub stalowych łączników rur lub przewodów rurowych wysyłanych z Indonezji, zarówno zadeklarowanych, jak i niezadeklarowanych jako pochodzące z Indonezji
If a consignment of products referred to in Article ‧ is split, a certified copy of the analytical report shall accompany each part of the split consignmentJeśli przesyłka produktów wymienionych w art. ‧ jest podzielona, każdej części podzielonej przesyłki towarzyszy uwierzytelniony odpis rzeczonego sprawozdania analitycznego
It shall apply to consignments for which export declarations are accepted from ‧ JuneDotyczy ładunków, w odniesieniu do których zgłoszenia wywozowe przyjmuje się od dnia ‧ czerwca ‧ r
Member States shall ensure that any consignment of products referred to in Article ‧, not accompanied by the appropriate animal health certificate, and currently stored in a free zone, free warehouse or premises of an operator supplying cross-border means of sea transport in a Member State, are not released from storage for movement to a border inspection post of exit for further transport to a destination, unless the person responsible for any such consignment submits written authorisation confirming that the introduction of such products will be accepted through or onto its territory or onto the vessel fromPaństwa Członkowskie zapewniają, aby wszelkie przesyłki produktów, o których mowa w art. ‧, którym nie towarzyszy odpowiednie świadectwo zdrowia zwierząt, a które są obecnie przechowywane w strefie wolnocłowej, magazynie wolnocłowym lub pomieszczeniach podmiotu gospodarczego dostarczającego środki transgranicznego transportu morskiego w Państwie Członkowskim, nie były wydawane z miejsca przechowywania w celu przeniesienia do wywozowego punktu kontroli granicznej w celu dalszego transportu do miejsca docelowego, o ile osoba odpowiedzialna za daną przesyłkę nie przedłoży pisemnego zezwolenia potwierdzającego, że produkty takie zostaną przyjęte na terytorium państwa lub na pokład statku, wydanego przez
Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ January ‧ in Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Gerechtshof te Amsterdam in Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht BV v Inspecteur der Belastingdienst- Douanedistrict Rotterdam (Common Customs Tariff- Tariff headings- Classification of consignments of rice- Additional Note ‧(f) to Chapter ‧ of the Combined Nomenclature- Validity- Post-clearance recovery of import duties- Article ‧(b) of the Community Customs Code- Interpretation- Good faith of the person liable for paymentWyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie C-‧/‧ (wniosek Gerechtshof te Amsterdam o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym): Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht BV przeciwko Inspecteur der Belastingdienst- Douanedistrict Rotterdam (Wspólna taryfa celna- Pozycje taryfowe- Klasyfikacja partii ryżu- Uwaga dodatkowa ‧ lit. f) do działu ‧ Nomenklatury Scalonej- Ważność- Retrospektywne pobranie cła przywozowego- Artykuł ‧ ust. ‧ lit. b) Wspólnotowego Kodeksu Celnego- Wykładnia- Dobra wiara podmiotu zobowiązanego do uiszczenia opłat celnych
II.‧.‧. they fulfil the requirements of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ implementing Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council as regards special guarantees concerning salmonella for consignments to Finland and Sweden of certain meat and eggsII.‧.‧. spełniają wymogi rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. wprowadzającego w życie rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do specjalnych gwarancji dotyczących salmonelli związanych z wysyłkami niektórych mięs i jaj do Finlandii i Szwecji
The carriage of postal consignmentsPrzewóz przesyłek pocztowych
AN EXPORTER HAS CONSIGNED THE PRODUCTS FROM THE TERRITORY OF THE EXPORTING BENEFICIARY COUNTRY DIRECT TO THE COUNTRY IN WHICH THE EXHIBITION IS HELDeksporter przesłał te towary bezpośrednio z terytorium kraju wywozu korzystającego z preferencji celnych do kraju, w którym odbywa się wystawa
I believe that they could be a very useful tool, but there are also funds in place in Europe at the moment - I am thinking of the Marguerite Fund and of the work of the deposit and consignment offices that have taken initiatives across borders - and I therefore wanted to argue for greater long-term investment and monitoring that are suitable for what we are trying to achieve together.Mam na myśli fundusz Marguerite i funkcjonowanie kas depozytowo-konsygnacyjnych, które podejmują inicjatywy międzynarodowe. Dlatego nawołuję do zwiększenia liczby długofalowych inwestycji i wprowadzenia monitoringu stosownego do tego, co chcemy wspólnie osiągnąć.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6530 zdań frazy consignment.Znalezione w 3,077 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.