Tłumaczenia na język polski:

  • ekspedycja     
  • fracht   
  • konsygnacja   
  • partia   
  • przekazanie   
  • przesyłka   
  • przesłanie   
  • transport   
  • wysyłka   

Pozostałe znaczenia:

 
hand. handel przesyłka konsygnowana
 
powierzenie
 
przekazanie
 
wysyłka
 
praw. prawniczy hand. handel konsygnacyjny
 
A collection of goods to be sent, in transit or having been sent
 
The act of consigning

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (10)

consignpowierzać; konsygnować; ; przesyłać; przeznaczyć; wysyłać; przekazywać; dostarczać; dostarczyć; oddać; przekazać; przesłać; składać; złożyć
consignerkomitent; nadawca
consignment notelist przewozowy
CUV consignment notelist przewozowy CUV
identity of the consignmenttożsamość przesyłki
illicit or suspect consignmentsnielegalne bądź podejrzane przesyłki
inspection of consignments of plantskontrola przesyłek roślin
mixed consignmentsprzesyłki łączone
road consignment notedrogowy list przewozowy
staggered consignmentsdostawy składające się z wielu partii towarów

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "consignment", pamięć tłumaczeniowa

add example
are dispatched in the context of traditional consignments from the FOD to the rest of the Communitysą wysyłane w ramach wysyłek tradycyjnych z FDZ do pozostałych obszarów Wspólnoty
present no clinical signs of a contagious poultry disease at the time of consignmentw czasie przesyłki nie wykazują żadnych objawów klinicznych zakaźnej choroby drobiu
if the entry price of a particular consignment is below ‧ % of the agreed entry price, the specific customs duty bound in the WTO shall applyjeśli cena przywozowa określonej przesyłki wynosi poniżej ‧ % uzgodnionej ceny przywozowej, stosuje się specyficzne opłaty celne uzgodnione w ramach WTO
In accordance with Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EC, consignments of unskinned carcases of wild cloven-hoofed game for human consumption after further processing shall be conveyed without delay to the processing establishment of destinationZgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/WE przesyłki zawierające nieoskórowane tusze dzikich parzystokopytnych zwierząt łownych, przeznaczone do spożycia przez ludzi po dalszym przetworzeniu, są bezzwłocznie przewożone do zakładu przetwórczego przeznaczenia
Those persons must also be able to present, for each annotation in the entry and withdrawal registers of products, a document which has accompanied the relevant consignment or any other supporting document, in particular a commercial documentOsoby te muszą również być w stanie przedstawić w odniesieniu do każdego wpisu w rejestrze dotyczącego przyjęcia i wydania produktów dokument, który towarzyszył odpowiedniemu przewozowi, lub jakikolwiek inny dokument potwierdzający, w szczególności dokument handlowy
It may contain other particulars relating to the consignment, except in the space reserved for the office of destination, but the endorsement by the office of destination shall be valid only in respect of the particulars contained in that spaceMoże ono zawierać, obok części zastrzeżonej dla urzędu przeznaczenia, jeszcze inne dane dotyczące przesyłki, jednakże ważność poświadczenia urzędu przeznaczenia dotyczy tylko danych, które zawarte są w części zastrzeżonej dla urzędu
have not been in contact during the last ‧ days before consignment or collecting of hatching eggs, with poultry which do not fulfil the guarantees mentioned respectively under (a) and (bw czasie ostatnich ‧ dni poprzedzających przesyłkę lub zebranie jaj wylęgowych, nie miał kontaktu z drobiem, który nie spełnia gwarancji wspomnianych odpowiednio w lit. a) i b); oraz
sets up an European central data directory to help the competent authorities of the Member States detect consignments of goods, including containers and/or means of transport, that may be in breach of customs and/or agricultural legislationustanawia europejski centralny zbiór danych, który ma właściwym organom w państwach członkowskich pomóc w wykrywaniu przesyłek towarów, w tym kontenerów i/lub środków transportu, które mogą stanowić przedmiot działań niezgodnych z przepisami prawa celnego i/lub rolnego
Specify if the animals are consignedZaznaczyć czy zwierzęta są przesyłane
They shall consequently seal the lorries or other means of transport in such a way as to prevent any opening of the consignment until it crosses the lineEksperci opieczętują samochody ciężarowe lub inne środki transportu w sposób uniemożliwiający otwarcie przesyłki przed przekroczeniem granicy
Where the certificate accompanies a consignment of animals in accordance with Article ‧ of Decision ‧/EECW przypadku gdy świadectwo towarzyszy przesyłce zwierząt zgodnie z art. ‧ ust. ‧ decyzji ‧/EWG
Part I: Details of dispatched consignmentCzęść I: Dane przesyłki
If, contrary to Article ‧), the starch that can be manufactured from consignments accepted with a starch content below ‧ %Jeżeli, w sprzeczności z art. ‧ ust. ‧, skrobia, która może zostać wyprodukowana z dostaw o zawartości skrobi poniżej ‧ %
The application of the cif import price of the consignment in question for establishing the additional levy shall be conditional upon the interested party presenting to the competent authorities of the importing Member State at least the following documentary evidenceStosowanie ceny przywozowej cif danej przesyłki dla ustalenia dodatkowej opłaty jest uwarunkowane przedstawieniem przez zainteresowaną stronę właściwym władzom importera państwa członkowskiego, co najmniej następującej dokumentacji dowodowej
It is necessary to avoid duplication with Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ October ‧ laying down health rules concerning animal by-products not intended for human consumption, which already contains provisions covering the overall consignment, channelling and movement (collection, transport, handling, processing, use, recovery or disposal, record keeping, accompanying documents and traceability) of animal by-products within, into and out of the CommunityKonieczne jest uniknięcie powielania rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ października ‧ r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, które już zawiera przepisy dotyczące wszystkich aspektów dotyczących przesyłki, wyboru trasy i przesyłania (gromadzenia, transportu, przeładunku, przetwarzania, wykorzystywania, odzyskiwania i unieszkodliwiania, prowadzenia dokumentacji, dokumentów towarzyszących oraz możliwości śledzenia) produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w obrębie Wspólnoty, do Wspólnoty oraz poza jej obszar
In connection with the special premium granted on slaughter and the slaughter premium, the period of less than one month for slaughter, consignment or export after the retention period, as provided for respectively in Articles ‧) and ‧) of Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ October ‧ laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No ‧ on the common organisation of the market in beef and veal as regards premium schemes, has proved insufficient, in particular having regard to certain veterinary requirements in the case of exportW związku z premią specjalną przyznawaną za ubój oraz premią z tytułu uboju, okres nieprzekraczający miesiąca przeznaczony na ubój, wysyłkę lub wywóz po okresie chowu, przewidziany odpowiednio w art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ października ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny w zakresie systemu premii‧ okazał się niewystarczający, w szczególności pod względem niektórych wymagań weterynaryjnych w przypadku wywozu
issued on , which were ascertained by him and were issued prior to departure of the consignmentwydanych dnia , które zostały przez niego potwierdzone i wydane przed wysyłką przesyłki
Where a consignment is split, the original certificate shall be photocopied for each part of the consignmentJeżeli przesyłka jest podzielona, oryginał świadectwa jest powielany dla każdej części przesyłki
An export licence, to be issued by the competent authorities of the Republic of Kazakhstan, shall be required in respect of any consignment of steel products subject to the quantitative limits laid down in Annex V up to the level of the said limitsW odniesieniu do wszystkich dostaw wyrobów stalowych objętych limitami ilościowymi ustanowionymi w załączniku V wymagane jest pozwolenie na wywóz, wydawane przez właściwe organy Republiki Kazachstanu, do wysokości określonej w limitach
The consignments referred to in paragraph ‧ may not be unloaded or put into storage, as referred to in Article ‧ or in Article ‧ of Directive ‧/‧/EC, within the CommunityZgodnie z art. ‧ ust. ‧ lub art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE przesyłki, o których mowa w ust. ‧ niniejszego artykułu, nie mogą być rozładowywane ani przekazywane do składowania w obrębie terytorium Wspólnoty
In the light of the above, the Commission has concluded that sufficient evidence exists to justify the initiation of an investigation pursuant to Article ‧ of the basic Regulation and to make imports of ring binder mechanisms consigned from Vietnam, whether declared as originating in Vietnam or not, subject to registration, in accordance with Article ‧) of the basic RegulationW świetle powyższego Komisja stwierdziła, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie dochodzenia na podstawie art. ‧ rozporządzenia podstawowego oraz poddanie wymogowi rejestracji przywozu mechanizmów kołowych do segregatorów wysłanych z Wietnamu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Wietnamu, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego
If for reasons of identification of the items of the consignment (schedule in point ‧.‧ of the model of certificate), additional pages are attached to the certificate, these pages shall also be considered as forming part of the original of the certificate by the application of the signature and stamp of the certifying official veterinarian, in each of the pagesJeśli do celów identyfikacji poszczególnych pozycji przesyłki (wykaz w pkt. ‧.‧ wzoru świadectwa), do świadectwa dołączone zostaną dodatkowe kartki, traktuje się je jako stanowiące część oryginału tego świadectwa, pod warunkiem złożenia na każdej z nich podpisu i pieczęci przez urzędowego lekarza weterynarii
To counter the risk for health that may result from exposure to the melamine content of feed and food products, Commission Decision ‧/‧/EC imposing special conditions governing the import of products containing milk or milk products originating in or consigned from China, and repealing Commission Decision ‧/‧/EC, provides for a prohibition to import into the Community products containing milk or milk products, intended for the particular nutritional use of infants and young children, and requires Member States to perform systematic checks at import on other feed and food containing milk or milk productsAby przeciwdziałać zagrożeniu dla zdrowia, które może powstać w wyniku narażenia na zawartość melaminy w produktach żywnościowych i paszach, w decyzji Komisji ‧/‧/WE nakładającej specjalne warunki regulujące przywóz produktów zawierających mleko lub przetwory mleczne pochodzących lub wysłanych z Chin i uchylającej decyzję Komisji ‧/‧/WE przewidziano zakaz przywozu do Wspólnoty produktów zawierających mleko lub przetwory mleczne, będących środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla niemowląt lub małych dzieci oraz zobowiązano państwa członkowskie do prowadzenia systematycznych kontroli przy przywozie innych pasz oraz żywności zawierających mleko lub przetwory mleczne
In view of the presumption of risk on products not authorised according to Regulation (EC) No ‧/‧, Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ September ‧ on emergency measures regarding the non-authorised genetically modified organism ‧ RICE ‧ in rice products required Member States not to allow the placing on the market of certain rice products originating from the United States unless the consignment is accompanied by an original analytical report issued by an accredited laboratory attesting that the product does not contain genetically modified rice ‧ RICE ‧ and to carry out systematic official sampling and analysis of each consignment of specific products originating from the United States before their placing on the marketZe względu na domniemane ryzyko związane z produktami niezatwierdzonymi zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu ‧ RICE ‧ w produktach z ryżu nałożyła na państwa członkowskie wymaganie, by zezwalały na wprowadzenie do obrotu niektórych produktów z ryżu pochodzących ze Stanów Zjednoczonych jedynie w przypadku, gdy przesyłce towarzyszy oryginalne sprawozdanie analityczne sporządzone przez akredytowane laboratorium wykazujące, że dany produkt nie zawiera genetycznie zmodyfikowanego ryżu ‧ RICE ‧, oraz by prowadziły systematyczne urzędowe pobieranie próbek i analizy każdej przesyłki określonych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych przed ich wprowadzeniem do obrotu
Where additional pages are attached to the certificate for the purposes of identifying the items making up the consignment, such additional pages shall also be considered to form part of the original of the certificate, provided the signature and stamp of the certifying official veterinarian appear on each pageJeśli do celów identyfikacji poszczególnych pozycji przesyłki do świadectwa dołączone zostaną dodatkowe kartki, traktuje się je jako stanowiące część oryginału tego świadectwa pod warunkiem złożenia na każdej z nich podpisu i pieczęci przez urzędowego lekarza weterynarii
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6530 zdań frazy consignment.Znalezione w 2,174 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.