Tłumaczenia na język polski:

  • ekspedycja     
  • fracht   
  • konsygnacja   
  • partia   
  • przekazanie   
  • przesyłka   
  • przesłanie   
  • transport   
  • wysyłka   

Pozostałe znaczenia:

 
hand. handel przesyłka konsygnowana
 
powierzenie
 
przekazanie
 
wysyłka
 
praw. prawniczy hand. handel konsygnacyjny
 
A collection of goods to be sent, in transit or having been sent
 
The act of consigning

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (10)

consignpowierzać; konsygnować; ; przesyłać; przeznaczyć; wysyłać; przekazywać; dostarczać; dostarczyć; oddać; przekazać; przesłać; składać; złożyć
consignerkomitent; nadawca
consignment notelist przewozowy
CUV consignment notelist przewozowy CUV
identity of the consignmenttożsamość przesyłki
illicit or suspect consignmentsnielegalne bądź podejrzane przesyłki
inspection of consignments of plantskontrola przesyłek roślin
mixed consignmentsprzesyłki łączone
road consignment notedrogowy list przewozowy
staggered consignmentsdostawy składające się z wielu partii towarów

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "consignment", pamięć tłumaczeniowa

add example
Where consignments of aquaculture animals are transported by sea to the Community border, an addendum for transport of live aquaculture animals by sea, completed in accordance with the model set out in Part D of Annex IV, shall be attached to the relevant animal health certificateW przypadku, gdy partie zwierząt akwakultury transportowane są drogą morską do granicy Wspólnoty, do odpowiedniego świadectwa zdrowia zwierząt załącza się dodatek dotyczący transportu żywych zwierząt akwakultury drogą morską, wypełniony zgodnie ze wzorem podanym w części D załącznika IV
However, it is the responsibility of the competent authorities of each Member State to ensure that travellers, passengers or the persons responsible for the consignments, are aware of and comply with the relevant Community rules as applied to non-commercial consignments of products of animal originjednakże właściwe organy każdego z Państw Członkowskich ponoszą odpowiedzialność za zagwarantowanie, iż podróżni, pasażerowie lub inne osoby odpowiedzialne za przewóz takich przesyłek świadomie przestrzegają odpowiednich przepisów Wspólnoty znajdujących zastosowanie w przypadku niekomercyjnych przesyłek zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego
For consignments placed on the market within the Union, the original of the certificate must accompany the consignment until it reaches its final destinationW przypadku przesyłek wprowadzanych do obrotu na terytorium Unii oryginał świadectwa musi towarzyszyć przesyłce do ostatecznego miejsca przeznaczenia
the country of consignmentkraj docelowy
the official veterinarian of the border inspection post of exit shall declare on the certificate referred to in Article ‧) that the consignments concerned have left the Community and shall send a copy of the document to the border inspection post of entry by fax or any other meansurzędowy lekarz weterynarii w granicznym posterunku kontroli, przez który przesyłka opuszcza terytoriom, potwierdza w świadectwie określonym w art. ‧ ust. ‧ że przesyłki opuściły Wspólnotę i przesyła kopię dokumentu do granicznego posterunku kontroli, w którym przesyłka została wprowadzona, faksem lub za pomocą innych środków
The truth of the matter is that nobody has honoured Mr Sarkozy's plan, and it has already been consigned to the historical archives; that Russia is persisting in its military integration of Abkhazia and Ossetia; and that the European Union will not be able to build its status as a power whose word commands respect as far as the situation in Georgia is concerned.Prawda jest taka: plan Sarkoziego nie jest respektowany, został już właściwie przełożony do archiwów historycznych. Prawda jest taka, że Rosja postępuje w integracji wojskowej z Abchazją i Osetią.
Given the development of price inflation inside and outside the Community for products normally imported on the said occasions and in view of the increased number of travellers and private consignments it is appropriate to adapt the ceiling to EUR ‧ in order to facilitate the customs clearance in these situationsW związku z inflacją cenową we Wspólnocie i poza jej granicami w przypadku produktów, które są zwykle przywożone w przedmiotowych okolicznościach, oraz z uwagi na zwiększoną liczbę podróżnych i prywatnych przesyłek właściwe jest podwyższenie pułapu wartości towarów do ‧ EUR w celu ułatwienia odprawy celnej w takich przypadkach
To that end, the measures provided for in this Decision should require that consignments of specific products originating from China may be placed on the market only if an analytical report is provided demonstrating that the products are not contaminated with the unauthorised genetically modified rice BtW tym celu środki przewidziane w niniejszej decyzji powinny wymagać, aby przesyłki określonych produktów pochodzących z Chin mogły być wprowadzone do obrotu jedynie, jeśli dostarczono sprawozdanie analityczne wykazujące, że produkty te nie są zanieczyszczone niedozwolonym genetycznie zmodyfikowanym ryżem Bt
Any person consigning, transporting or receiving animal by-products shall keep a record of consignmentsKażda osoba wysyłająca, przewożąca lub odbierająca produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego przechowuje dokumentację dotyczącą przesyłek
terminating the investigation concerning the possible circumvention of anti-dumping measures imposed by Council Regulation (EC) No ‧/‧ on imports of certain zinc oxides originating in the People's Republic of China by imports of certain zinc oxides consigned from Kazakhstan, whether declared as originating in Kazakhstan or not, and terminating the registration of such imports imposed by Regulation (EC) Nokończące dochodzenie dotyczące możliwego obejścia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ na przywóz niektórych tlenków cynku pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w drodze przywozu niektórych tlenków cynku wysyłanych z Kazachstanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Kazachstanu, i kończące rejestrację tego przywozu nałożoną rozporządzeniem (WE) nr
COMMISSION DECISION of ‧ November ‧ concerning the standard consignment note referred to in Council Regulation (EEC) No ‧ on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European CommunityDecyzja Komisji z dnia ‧ listopada ‧ r. dotycząca standardowego listu przewozowego określonego w rozporządzeniu Rady (EWG) nr ‧ w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar
have undergone, within ‧ days prior to consignment, with a negative result, a complement-fixing test to detect contagious epididymitis of rams (B. oviszostać poddane w ciągu ‧ dni poprzedzających wysyłkę, z wynikiem negatywnym, testowi wiązania dopełniacza w celu wykrycia zakaźnego zapalenia najądrza baranów (B. ovis
in the case of non-preferential arrangements, for each product code, broken down by month of import and country of consignmentw przypadku warunków niepreferencyjnych, dla każdego kodu produktu, podzielone według miesiąca przywozu i kraju wysyłki
the customs office at the point of exit from the customs territory of the Community when the consignment is leaving that territory in the course of a transit operation via a frontier between a Member State and a third country other than an EFTA country, orurząd celny w miejscu wywozu z obszaru celnego Wspólnoty, jeżeli przesyłka opuszcza ten obszar w trakcie procedury tranzytowej przez granicę między Państwem Członkowskim a państwem trzecim nienależącym do Państwa EFTA; lub
Use of the different sheets of the CIM consignment noteStosowanie poszczególnych arkuszy listu przewozowego CIM
Consignment note dataDane listu przewozowego
Splitting of a consignmentRozdzielenie przesyłki
Details of controlled destinations (II.‧): give as appropriate approval number and address (or ship’s name and port) for all destinations where further control of the consignment is required following information indicated in Box IIInformacje dotyczące kontrolowanego miejsca przeznaczenia (II.‧): w stosownych przypadkach podać numer zatwierdzenia i adres (lub nazwę statku i port) wszystkich miejsc przeznaczenia, w których wymagana jest dalsza kontrola przesyłki zgodnie z informacjami podanymi w rubryce II
Commission Decision of ‧ July ‧ on emergency measures applicable to consignments of aquaculture products imported from India and intended for human consumption (notified under document CDecyzja Komisji z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie środków nadzwyczajnych mających zastosowanie do przesyłek produktów akwakultury przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C
if the customs authority decides to proceed with the inspection of a consignment covered by an entry or exit summary declaration lodged by an authorised economic operator, this inspection shall be given priority; in addition, at the request of the authorised economic operator, and in agreement with the customs authority, this inspection may be carried out in a place other than that in which the authority normally carries out its inspectionsw przypadku, w którym organ celny wybiera do kontroli przesyłkę objętą przywozową lub wywozową deklaracją skróconą złożoną przez upoważniony podmiot gospodarczy, kontrolę tę przeprowadza się w pierwszej kolejności; ponadto na wniosek upoważnionego podmiotu gospodarczego i za zgodą organu celnego kontrola ta może zostać przeprowadzona w miejscu innym niż miejsce, w którym zwykle organ ten przeprowadza kontrole
Slovakia shall ensure that no consignments of porcine semen are dispatched to other Member States and to third countries unless the semen originates from boars kept at a collection centre referred to in Article ‧(a) of Council Directive ‧/‧/EEC and situated outside the areas described in the AnnexSłowacja gwarantuje, że nie dokonuje wysyłki nasienia trzody chlewnej do innych państw członkowskich ani krajów trzecich, chyba że nasienie to pochodzi od knurów trzymanych w punkcie pobierania nasienia, o którym mowa w art. ‧ lit. a) dyrektywy Rady ‧/‧/EWG oraz który jest zlokalizowany poza obszarami określonymi w załączniku
Following the publication of a notice of impending expiry of the anti-dumping measures in force on imports of gas-fuelled, non-refillable pocket flint lighters originating in the People's Republic of China, (country concerned) as extended to the same lighters originating in or consigned from Taiwan, and as extended to certain refillable pocket flint lighters originating in the People's Republic of China or originating in or consigned from Taiwan, the Commission has received a request for review pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ on protection against dumped imports from countries not members of the European Community (the basic Regulation), as last amended by Council Regulation (EC) NoPo opublikowaniu zawiadomienia o zbliżającym się wygaśnięciu środków antydumpingowych obowiązujących względem przywozu kieszonkowych jednorazowych zapalniczek gazowych działających na krzemień pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (kraj, którego dotyczy postępowanie) i rozszerzonych na takie same zapalniczki wysyłane lub pochodzące z Tajwanu oraz rozszerzonych na niektóre kieszonkowe zapalniczki gazowe działające na krzemień do wielokrotnego napełniania pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej i wysyłane lub pochodzące z Tajwanu, Komisja otrzymała wniosek o dokonanie przeglądu tych środków, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (rozporządzenie podstawowe), ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr
I believe that they could be a very useful tool, but there are also funds in place in Europe at the moment - I am thinking of the Marguerite Fund and of the work of the deposit and consignment offices that have taken initiatives across borders - and I therefore wanted to argue for greater long-term investment and monitoring that are suitable for what we are trying to achieve together.Mam na myśli fundusz Marguerite i funkcjonowanie kas depozytowo-konsygnacyjnych, które podejmują inicjatywy międzynarodowe. Dlatego nawołuję do zwiększenia liczby długofalowych inwestycji i wprowadzenia monitoringu stosownego do tego, co chcemy wspólnie osiągnąć.
By way of derogation from paragraphs ‧, ‧ and ‧, the information required in paragraph ‧ points (e) to (g) and in paragraphs ‧ and ‧ may appear merely on the documents relating to the consignment which are to be supplied with or prior to the delivery, provided that the indication not for retail sale appears on an easily visible part of the packaging or container of the product in questionW drodze odstępstwa od ust. ‧, ‧ i ‧, informacje wymagane w ust. ‧ lit. e)–g) oraz w ust. ‧ i ‧ mogą być podawane jedynie w dokumentach odnoszących się do danej przesyłki, które mają zostać dostarczone przed dostawą lub wraz z nią, pod warunkiem że określenie nie do sprzedaży detalicznej umieszczone zostanie w łatwo widocznym miejscu opakowania lub pojemnika odnośnego produktu
These limitations are aimed at facilitating enforcement, as the relevant information could be gathered from the CMR consignment letters, which are used in all international transportOgraniczenia te mają na celu ułatwienie stosowania zasad, gdyż stosowne informacje mogłyby również pochodzić z listów przewozowych CMR, stosowanych we wszystkich przewozach międzynarodowych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6530 zdań frazy consignment.Znalezione w 2,327 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.