Tłumaczenia na język polski:

  • pobór   
    (Noun  m) [wojsko]
     
    involuntary labor, especially military service
  • konskrypcja   
  • mobilizacja   

Pozostałe znaczenia:

 
wojsk. wojskowość pobór
 
involuntary labor, especially military service, demanded by some established authority
 
The compulsory enrolment of people to serve in a country's military, usually for a fixed period of time.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

conscriptpowoływać; wcielać; rekrut; poborowy;
ConscriptionPobór

Przykładowe zdania z "conscription", pamięć tłumaczeniowa

add example
whereas the people of Burma are subject to human rights abuses, including forced labour, persecution of dissidents, conscription of child soldiers, rape and pillage by government troops, and forced relocationmając na uwadze przypadki łamania praw człowieka w Birmie, tj. pracę przymusową, prześladowania dysydentów, wcielanie dzieci do wojska, gwałty i grabieże dokonywane przez wojska rządowe oraz przymusowe przesiedlenia
lf you are drafted, release from service...... can only be secured for $‧, according to the Conscription ActJeśli chcecie się zwolnić od służby wojskowej, musicie zapłacić ‧ dolarów.- Tak mówi nowa ustawa
Under the pre-accession programme, IPA, the European Union supports in Turkey a project which is called 'Civic training for conscripts', and this project indeed is run in Turkey, not in Cyprus.W ramach programu przedakcesyjnego, IPA, Unia Europejska dofinansowuje Turcję w ramach projektu zatytułowanego "Szkolenie obywatelskie dla poborowych”, przy czym projekt ten jest realizowany w Turcji, a nie na Cyprze.
Lf you' re drafted, release from service...... can only be secured for $‧, according to the Conscription ActOd służby zwalnia wpłata ‧ $.Tak mówi ustawa
More if they bring in conscription, which I say is bound to happen if Herr Hitler doesn' t pipe downJeśli wprowadzą powszechną służbę wojskową, co na pewno się zdarzy, jeśli Herr Hitler się nie uspokoi
guaranteeing political rights and freedoms by discontinuing the practice of politically motivated dismissals from jobs and universities; stopping persecution for avoiding military service of students expelled from universities for their civic stance; reviewing the recent cases of the forcible army conscription of several young activists, such as Franak Viačorka, Ivan Šyla and Zmiter Fedaruk, which is tantamount to state-practised hostage takingzapewnienia praw i swobód politycznych poprzez zaprzestanie praktyki zwalniania i wydalania z pracy i uniwersytetów z przyczyn politycznych; zaprzestania związanych z unikaniem służby wojskowej prześladowań studentów wydalonych z uniwersytetów za ich postawę obywatelską; przeanalizowania niedawnych przypadków przymusowego wcielenia do armii kilku młodych działaczy, takich jak Franak Wiaczorka, Iwan Szyła i Zmiter Fedaruk, które przypominają branie zakładników przez państwo
Panic started amongst the conscript savagesPanika wybuchła wśród barbarzyńskich rekrutów
His father, Monsieur Charles Denis Bartolome Bovary, retired assistant-surgeon-major, compromised about 1812 in certain conscription scandals, and forced at this time to leave the service, had taken advantage of his fine figure to get hold of a dowry of sixty thousand francs that offered in the person of a hosier’s daughter who had fallen in love with his good looks.Ojciec, pan Karol Dionizy Bartłomiej Bovary, młodszy lekarz pułkowy, zamieszany około roku 1812 w aferę z poborem rekruta i zmuszony porzucić służbę, wykorzystał swą aparycję, by w przelocie złowić sześćdziesiąt tysięcy franków posagu w osobie córki pończosznika, urzeczonej jego figurą.
Those who oppose current prevailing opinions point to the enormous chasm between the rich and the poor, the high level of secrecy, intolerance, the limited rights of autonomous regions, the treatment of ethnic minorities, the violent situation in Northern Caucasus, the neglect of economically weak regions, the abuse of conscripts, discrimination against homosexuals, the impunity of some murderers, the unilateral party choice of police and justice, and the restriction of freedom of non-governmental organisations and media.Ci, którzy są przeciwni panującym obecnie poglądom, wskazują na wielką przepaść pomiędzy biednymi i bogatymi, wysoki poziom utajnienia, nietolerancję, ograniczone prawa regionów autonomicznych, sposób traktowania mniejszości narodowych, użycie przemocy w Kaukazie Północnym, zaniedbanie regionów słabych gospodarczo, znęcanie się nad poborowymi, dyskryminację homoseksualistów, bezkarność niektórych zabójców, partyjną jednostronność w doborze pracowników policji i wymiaru sprawiedliwości oraz ograniczenia swobody organizacji pozarządowych i mediów.
whereas the people of Burma are subject to human rights abuses including forced labour, persecution of dissidents, conscription of child soldiers, rape of ethnic minority women and children by government troops, and forced relocationmając na uwadze przypadki naruszenia praw człowieka w Birmie włącznie z przymusową pracą, prześladowaniem dysydentów, przymusowym powoływaniem dzieci do wojska, gwałtami na kobietach i dzieciach wywodzących się z mniejszości etnicznych przez wojska rządowe oraz przymusowymi przesiedleniami
Law of the conscription in the join-stock companyPrawo poboru w spółce akcyjnej
The conscription office will pay all the expensesKomenda wszystko opłaci
- (NL) Mr President, on 25 June 2006, an Israeli Army conscript, Corporal Gilad Shalit, was abducted following a terrorist infiltration from the Gaza Strip.- (NL) Panie przewodniczący! Kapral Gilad Szalit, poborowy armii izraelskiej, 25 czerwca 2006 r. , został porwany w wyniku infiltracji terrorystycznej ze Strefy Gazy.
Young people who support the opposition are being conscripted into the army. Attempts to use the crisis as a pretext to refuse the Eastern Partnership funding and to slow down the process of signing agreements on free trade and visa freedom are a recipe for disaster for the European Union in this part of the world.Próby pozbawienia partnerstwa wschodniego pieniędzy pod pretekstem kryzysu oraz spowolnianie porozumień o wolnym handlu i ruchu bezwizowym, to recepta na porażkę Europy w tej części świata.
But you weren' t conscriptedAle nie jest to twój obowiązek
It also means that there is a strong chance of being conscripted into the army. I imagine that only people who have had personal experience of living under a dictatorship will understand what service in the regime's army can be like for a member of the opposition.Wyrzucenie ze studiów to zamknięcie drogi do edukacji, ale również groźba, że będzie powołany do wojska, a czym jest służba w reżimowym wojsku dla opozycjonisty, to chyba rozumieją tylko ci, którzy sami żyli w warunkach dyktatury.
I could make life very difficult for you if you insist on conscripting a childMogłabym bardzo uprzykrzyć Panu życie
Conscripts from Ireland will approach from the southwest... to herePoborowi z Irlandii podejdą z południowego zachodu... dotąd
Highlights that one in twelve of the world's children is involved in the worst forms of forced labour, sexual exploitation or enforced military conscriptionpodkreśla, że na świecie jedno dziecko na dwanaście jest poddane najgorszym formom pracy przymusowej, wykorzystywane seksualnie lub zmuszane do uczestniczenia w walce
whereas the people of Burma are subject to human rights abuses including forced labour, persecution of dissidents, torture, conscription of child soldiers, serious abuse of ethnic minority women and children by government troops, and forced relocationmając na uwadze przypadki naruszenia praw człowieka w Birmie tj. przymusową pracę, prześladowania dysydentów, tortury, powoływanie nieletnich na żołnierzy, okrutne znęcanie się na kobietach dzieciach wywodzących się z mniejszości etnicznych przez wojska rządowe oraz przymusowe przesiedlenia
Restructuring of the Polish Armed Forces. From a conscript army to a professionalRestrukturyzacja Sił Zbrojnych w Polsce. Od armii poborowej do zawodowej
Are we going to conscript them?Zaciągniemy ich do naszej armii?
Social developments within the Polish Army in the wake of professionalization of the Military Forces of Poland. Shifting from conscription to professional army.Przemiany społeczne Wojska Polskiego w dobie profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP Od armii poborowej do zawodowej.
guaranteeing political rights and freedoms by discontinuing the practice of politically motivated dismissals from jobs and universities; stopping persecution for avoiding military service of students expelled from universities for their civic stance; reviewing the recent cases of the forcible army conscription of several young activists, such as Franak Viačorka, Ivan Šyla and Zmiter Fedaruk, which is tantamount to state-practised hostage takingzapewnienia praw i swobód politycznych poprzez zaprzestanie praktyki zwalniania i wydalania z pracy i uniwersytetów z przyczyn politycznych; zaprzestania związanych z unikaniem służby wojskowej prześladowań studentów wydalonych z uniwersytetów za ich postawę obywatelską; przeanalizowania niedawnych przypadków przymusowego wcielenia do armii kilku młodych działaczy, takich jak Franak Wiaczorka, Iwan Szyła i Zmiter Fedaruk, co jest równoznaczne z braniem zakładników przez państwo
Conscription should not be used as an instrument to conduct politics.Pobór do wojska nie powinien stanowić instrumentu uprawiania polityki.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 66 zdań frazy conscription.Znalezione w 0,518 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.