Tłumaczenia na język polski:

  • pobór   
    (Noun  m) [wojsko]
     
    involuntary labor, especially military service
  • konskrypcja   
  • mobilizacja   

Pozostałe znaczenia:

 
wojsk. wojskowość pobór
 
involuntary labor, especially military service, demanded by some established authority
 
The compulsory enrolment of people to serve in a country's military, usually for a fixed period of time.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

conscriptpowoływać; wcielać; rekrut; poborowy;
ConscriptionPobór

Przykładowe zdania z "conscription", pamięć tłumaczeniowa

add example
The population of Burma is forced to work and even children are conscripted into the army.Birmańczycy są zmuszani do pracy, nawet dzieci są wcielane do wojska.
Military service - the chance or waste of time. Motivations on conscripts on the eve of the professionalization of the army.Służba wojskowa - szansa czy przerwa w życiorysie. Motywacje poborowych w przeddzień profesjonalizacji armii.
Mr President, when three young activists are mentioned as being subject to forcible army conscription, one of them at least is the son of the opposition leader, Mr Viačorka.Panie przewodniczący! Gdy wspomina się o trzech młodych działaczach siłą wcielonych do armii, trzeba wspomnieć, że jeden z nich jest synem przywódcy opozycji Viačorki.
Social developments within the Polish Army in the wake of professionalization of the Military Forces of Poland. Shifting from conscription to professional army.Przemiany społeczne Wojska Polskiego w dobie profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP Od armii poborowej do zawodowej.
That would be a little warning, maybe giving more security for those young men forcibly conscripted into the army.Byłoby to takie małe ostrzeżenie, może dające więcej bezpieczeństwa tym młodym ludziom siłą wcielonym do armii.
whereas the SPDC continues to subject the people of Burma to appalling human rights abuses, such as forced labour, persecution of dissidents, conscription of child soldiers and forced relocationmając na uwadze, że SDPC nie przestaje wystawiać narodu Birmy na tak przerażające akty gwałcenia praw człowieka, jak praca przymusowa, prześladowanie dysydentów, wcielanie dzieci do wojska oraz przymusowe przesiedlania
They can even conscript us!Mogą nas nawet zabrać do wojska!
Panic started amongst the conscript savagesPanika wybuchła wśród barbarzyńskich rekrutów
Or is it true that the EU will impose conscription to a European army and send very young people to Afghanistan in a European army: can this be true?Czy prawdą jest, że UE wprowadzi pobór do armii europejskiej i wyśle do Afganistanu bardzo młodych ludzi wcielonych do tej armii: czy to prawda?
But you weren' t conscriptedAle nie jest to twój obowiązek
Welsh bowmen, troops from France, Irish conscriptsWalijscy łucznicy, oddziały z Francji, irlandcy poborowi
Under the pre-accession programme, IPA, the European Union supports in Turkey a project which is called 'Civic training for conscripts', and this project indeed is run in Turkey, not in Cyprus.W ramach programu przedakcesyjnego, IPA, Unia Europejska dofinansowuje Turcję w ramach projektu zatytułowanego "Szkolenie obywatelskie dla poborowych”, przy czym projekt ten jest realizowany w Turcji, a nie na Cyprze.
Those unable to leave Eritrea are either subject to open-ended conscription in the army, or have to scratch out a living on the fringes of an economy bankrupted by years of futile war with neighbouring Ethiopia, widespread corruption and mismanagement of the economy.Ci, którzy nie są w stanie wyjechać z Erytrei, albo są bezterminowo wcielani do armii, albo muszą z trudem utrzymywać się na peryferiach gospodarki, która zbankrutowała wskutek wielu lat daremnej wojny z sąsiednią Etiopią, powszechnej korupcji i fatalnego zarządzania gospodarczego.
Restructuring of the Polish Armed Forces. From a conscript army to a professionalRestrukturyzacja Sił Zbrojnych w Polsce. Od armii poborowej do zawodowej
We are also following closely complaints from the opposition over 'forcible conscription' to the army.Śledzimy z uwagą skargi opozycji dotyczące "przymusowego poboru” do wojska.
I could make life very difficult for you if you insist on conscripting a childMogłabym bardzo uprzykrzyć Panu życie
- (NL) Mr President, on 25 June 2006, an Israeli Army conscript, Corporal Gilad Shalit, was abducted following a terrorist infiltration from the Gaza Strip.- (NL) Panie przewodniczący! Kapral Gilad Szalit, poborowy armii izraelskiej, 25 czerwca 2006 r. , został porwany w wyniku infiltracji terrorystycznej ze Strefy Gazy.
Mass killings, the rape of young girls and mothers, and forced conscription of civilians and children into the armed forces are the order of the day. Many other serious violations of human rights have also taken place in recent months in the east of the Democratic Republic of Congo.Na porządku dziennym są masakry, gwałty na małych dziewczynkach i matkach, przymusowe wcielenia cywilów i dzieci do sił zbrojnych, a także liczne inne drastyczne naruszenia praw człowieka popełniane w ciągu ostatnich miesięcy we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga, zarówno przez grupy rebeliantów Laurenta Nkundy, bojowników demokratycznych sił na rzecz wyzwolenia Rwandy, jak i samą armię kongijską.
Young people who support the opposition are being conscripted into the army. Attempts to use the crisis as a pretext to refuse the Eastern Partnership funding and to slow down the process of signing agreements on free trade and visa freedom are a recipe for disaster for the European Union in this part of the world.Próby pozbawienia partnerstwa wschodniego pieniędzy pod pretekstem kryzysu oraz spowolnianie porozumień o wolnym handlu i ruchu bezwizowym, to recepta na porażkę Europy w tej części świata.
In my view the funding should go to missionaries to enable them to care for those children, especially the boys, so that they are not conscripted into the armies. Once the boys are conscripted they become incapable of anything except shooting and raping.Dałbym wszelkie pieniądze dla misjonarzy, po to żeby zajmowali się dziećmi, szczególnie chłopcami, z tego względu, żeby nie byli wcielani do wojska, bo raz wcieleni potrafią tylko strzelać, gwałcić i nic innego.
Expresses its concern at the continuing large-scale abuses against conscripts in the Russian armed forces, and calls on the Russian authorities to investigate and prosecute those responsible and to uproot abusive practices within the armed forces and demonstrate a determination to modernise the prevailing culturewyraża zaniepokojenie z powodu trwającej i szeroko zakrojonej praktyki znęcania się nad poborowymi w rosyjskich siłach zbrojnych i wzywa władze rosyjskie do zbadania tej kwestii i wniesienia oskarżeń przeciwko osobom odpowiedzialnym, a także do wykorzenienia szkodliwych praktyk w siłach zbrojnych i wykazania determinacji w celu poprawy dominujących obecnie zachowań
whereas the people of Burma are subject to human rights abuses including forced labour, persecution of dissidents, torture, conscription of child soldiers, serious abuse of ethnic minority women and children by government troops, and forced relocationmając na uwadze przypadki naruszenia praw człowieka w Birmie tj. przymusową pracę, prześladowania dysydentów, tortury, powoływanie nieletnich na żołnierzy, okrutne znęcanie się na kobietach dzieciach wywodzących się z mniejszości etnicznych przez wojska rządowe oraz przymusowe przesiedlenia
Conscription should not be used as an instrument to conduct politics.Pobór do wojska nie powinien stanowić instrumentu uprawiania polityki.
It also means that there is a strong chance of being conscripted into the army. I imagine that only people who have had personal experience of living under a dictatorship will understand what service in the regime's army can be like for a member of the opposition.Wyrzucenie ze studiów to zamknięcie drogi do edukacji, ale również groźba, że będzie powołany do wojska, a czym jest służba w reżimowym wojsku dla opozycjonisty, to chyba rozumieją tylko ci, którzy sami żyli w warunkach dyktatury.
More if they bring in conscription, which I say is bound to happen if Herr Hitler doesn' t pipe downJeśli wprowadzą powszechną służbę wojskową, co na pewno się zdarzy, jeśli Herr Hitler się nie uspokoi
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 66 zdań frazy conscription.Znalezione w 0,923 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.