wymowa: IPA: /kənˈdʒɛk.tʃə/ kənˈdʒɛk.tʃɚ kənˈdʒɛk.tʃə /kənˈdʒɛk.tʃɚ/    

Tłumaczenia na język polski:

  • domniemanie   
  • domniemać   
  • domysł   
  • hipoteza   
  • koniektura   
  • mniemać   
  • przypuszczać   
  • przypuszczenie   

Pozostałe znaczenia:

 
przypuszczenie, domysł
 
przypuszczać, domyślać się
 
to guess
 
surmise (about somebody’s feelings)
 
A tentative solution or generalisation inferred from collected data.
 
To believe especially on uncertain or tentative grounds.
 
(obsolete) Interpretation of signs and omens.
 
To suppose with contestable premises.
 
(mathematics, philology) A statement likely to be true based on available evidence, but which has not been formally proven.
 
(formal) A supposition based upon incomplete evidence; a hypothesis.
 
unproven statement; guess
 
supposition based upon incomplete evidence; a hypothesis
 
(formal) A statement or an idea which is unproven, but is thought to be true; a guess.
 
statement likely to be true based on available evidence, but which has not been formally proven
 
(formal, intransitive) To guess; to venture an unproven idea.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

conjecturalprzypuszczalny; prawdopodobny
conjecturingdomysł; przypuszczanie
four-colour conjecturezagadnienie czterech barw

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "conjecture", pamięć tłumaczeniowa

add example
Such an imminent increase shall be a measurable one and shall not be determined to exist on the basis of allegation, conjecture or mere possibility arising, for example, from the existence of production capacity in the exporting MembersGrożący wzrost importu powinien być wymierny. Nie będzie on określany na podstawie przypuszczeń, domniemań lub samej tylko możliwości wzrostu, wynikających np. ze zdolności produkcyjnych Członków – eksporterów
And you bring me rumors and conjectureNawet nie chcę tego.Przynosisz mi plotki i domysły
CISA claimed that the findings in the provisional Regulation had not complied with the standards required by the WTO for this type of investigation, i.e., that the findings should be supported by evidence and not be the result of allegation, conjecture or remote possibility; that the projections and assumptions should show a high degree of likelihood; and that alternative explanations in arriving to a given conclusion should be examinedCISA stwierdziło, że ustalenia w ramach rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych nie były zgodne ze standardami wymaganymi przez WTO w tego rodzajach dochodzeniach, a mianowicie ustalenia powinny być poparte dowodami, a nie wynikać z zarzutów, przypuszczeń bądź odległych możliwości; prognozy i hipotezy powinny wykazywać wysoki stopień prawdopodobieństwa; a alternatywne wyjaśnienia dla konkretnego wniosku powinny zostać zbadane
A determination of the existence of a threat of serious injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibilityUstalenie istnienia groźby poważnej szkody będzie oparte na faktach, a nie jedynie na przypuszczeniach, domysłach i odległej możliwości
Emma regretted having left the tax-collector so abruptly. No doubt he would form unfavourable conjectures.Emma pożałowała od razu, że tak szorstko pożegnała poborcę. Z pewnością posądzi ją o najgorsze.
Q-category and the Ganea conjectureQ-kategoria a hipoteza Ganei
A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibilityOrzeczenie zagrożenia szkodą materialną będzie oparte na faktach, a nie jedynie na domniemaniach, przypuszczeniach, czy niewielkim prawdopodobieństwie
Therefore, the projections and assumptions contained in the provisional Regulation were not conjectures or allegations, but the result of a thorough analysis of the situationDlatego też prognozy i hipotezy zawarte w rozporządzeniu w sprawie ceł tymczasowych nie były przypuszczeniami lub zarzutami, lecz wynikały z dogłębnej analizy sytuacji
The k-SAT problem and satisfiability threshold conjectureProblem k-SAT i hipoteza progu spełnialności
No, no, they' re conjecture you know, it' s only a rumourNie, nie.To pomówienia. To tylko jakieś plotki
I didn' t resolve Goldbach' s ConjectureNie rozwiązałem teorii Goldbacha
A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibilityOkreślenie zagrożenia wyrządzenia istotnej szkody opiera się na stwierdzonym stanie faktycznym nie zaś tylko na domniemaniach, przypuszczeniach i podejrzeniach
I spent five years working on Goldbach' s ConjectureSpędziłem ‧ lat, pracując nad teorią Goldbacha
Now this is all pre- conjecture, and all that' s left of the planeNa razie to tylko przypuszczenie, a to wszystko, co zostało z samolotu
But this is mere speculation and it is unjust and anti-democratic that the Irish people are asked to vote for a fog of conjecture.Ale to czyste spekulacje i niesłuszne oraz niedemokratyczne jest proszenie Irlandczyków, by zagłosowali za czymś, co jest zaledwie mgiełką przypuszczeń.
Though conjecture is not really what we do here in the lab... soCzy znasz powiedzenie " Za wysokie progi... "?Wydaje mi się, że ono jest brytyjskie
A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on an allegation, conjecture or remote possibilityZagrożenie istotną szkodą ustala się na podstawie faktów, a nie tylko domniemań, przypuszczeń, bądź odległych możliwości
A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibilityOkreślenie zagrożenia wyrządzenia szkody majątkowej jest oparte na faktach, a nie tylko na zarzutach, przypuszczeniach czy odległych możliwościach
In any case, you are wrong in your conjecture.Tak czy inaczej, twoje przewidywania są błędne.
And I leave it to you to conjecture where that new place will beSami osądźcie gdzie dokładnie
Though conjecture is not really what we do here in the labPrzypuszczenia to nie jest to czym zajmujemy sie w laboratorium
ABC conjecture and applicationsHipoteza ABC i jej zastosowania
Mr President, the French philosopher René Descartes famously conjectured that all our senses might be being manipulated by a malicious demon.Panie przewodniczący! Francuski filozof René Descartes wysnuł słynne przypuszczenie, że wszystkie nasze zmysły może zwodzić podstępny demon.
I was immersed night and day in Goldbach' s Conjecture until I managed to prove itŚlęczałem dniami i nocami nad teorią Goldbacha, aż w końcu udało mi się ją udowodnić
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 55 zdań frazy conjecture.Znalezione w 0,195 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.