wymowa: IPA: /kənˈdʒɛk.tʃə/ kənˈdʒɛk.tʃɚ kənˈdʒɛk.tʃə /kənˈdʒɛk.tʃɚ/    

Tłumaczenia na język polski:

  • domniemanie   
  • domniemać   
  • domysł   
  • hipoteza   
  • koniektura   
  • mniemać   
  • przypuszczać   
  • przypuszczenie   

Pozostałe znaczenia:

 
przypuszczenie, domysł
 
przypuszczać, domyślać się
 
surmise (about somebody’s feelings)
 
to guess
 
A tentative solution or generalisation inferred from collected data.
 
To believe especially on uncertain or tentative grounds.
 
(obsolete) Interpretation of signs and omens.
 
To suppose with contestable premises.
 
(mathematics, philology) A statement likely to be true based on available evidence, but which has not been formally proven.
 
(formal) A supposition based upon incomplete evidence; a hypothesis.
 
unproven statement; guess
 
supposition based upon incomplete evidence; a hypothesis
 
(formal) A statement or an idea which is unproven, but is thought to be true; a guess.
 
statement likely to be true based on available evidence, but which has not been formally proven
 
(formal, intransitive) To guess; to venture an unproven idea.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

conjecturalprzypuszczalny; prawdopodobny
conjecturingdomysł; przypuszczanie
four-colour conjecturezagadnienie czterech barw

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "conjecture", pamięć tłumaczeniowa

add example
ABC conjecture and applicationsHipoteza ABC i jej zastosowania
And I leave it to you to conjecture where that new place will beSami osądźcie gdzie dokładnie
CISA claimed that the possible intervention of the Chinese government referred to in recital ‧ of the provisional Regulation was pure conjectureCISA utrzymywało, że ewentualna interwencja rządu chińskiego, o której mowa w motywie ‧ rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, pozostawała w sferze przypuszczeń
The Rigidity Conjecture of ModulesHipoteza o sztywności modułów
On February ‧ I' m presenting my demonstration of Goldbach' s Conjecturelutego będę prezentował teorię Goldbacha
The Sendov's conjectureHipoteza Sendowa
I was immersed night and day in Goldbach' s Conjecture until I managed to prove itŚlęczałem dniami i nocami nad teorią Goldbacha, aż w końcu udało mi się ją udowodnić
A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibilityOkreślenie zagrożenia wyrządzenia istotnej szkody opiera się na stwierdzonym stanie faktycznym nie zaś tylko na domniemaniach, przypuszczeniach i podejrzeniach
I' il go down in history as the mathematician who demonstrated Goldbach' s ConjecturePrzejdę do historii jako matematyk, który udowodnił teorię Goldbacha
The k-SAT problem and satisfiability threshold conjectureProblem k-SAT i hipoteza progu spełnialności
Even if the EDPS can understand that it is important to collect information on the payments themselves- for example data on credit card payments for conjectural analysis or for balance of payment purposes, he wants to underline that whether data on credit cards are collected directly from the natural person or from the card companies and/or payment system runners on an aggregated basis, they still may contain personal information about natural personsChoć EIOD może zrozumieć, że ważne jest zbieranie informacji na temat samych płatności, np. danych dotyczących płatności za pomocą karty kredytowej w celu dokonania analizy hipotetycznej lub w celu określenia bilansu płatniczego, pragnie podkreślić, że bez względu na to, czy dane dotyczące kart kredytowych są zbierane bezpośrednio od osoby fizycznej czy też – w postaci informacji zbiorczych – od firm obsługujących karty lub podmiotów obsługujących system płatności, wciąż mogą one zawierać informacje osobowe dotyczące osób fizycznych
Look, Julia, I thought it was a preposterous conjecture, tooPosłuchaj, Julia.Też myślałem, że to bezpodstawne przypuszczenia
The gold partition conjecture for height-2 posetsHipoteza złotego podziału dla zbiorów częściowo uporządkowanych wysokości dwa
The growth potential of the Romanian economy, of the energy resources and the overall natural resources, its attractiveness and territorial accessibility are an advantage for the interdependence of the European economies and we rely on the solidary support of the older Member States so that, beyond any conjectural and temporary dissensions, the Romanian resources would be showed to be an advantage at their true potential, to the Union's benefit.Potencjał wzrostu gospodarki rumuńskiej, zasobów energetycznych i ogólnych zasobów naturalnych, jej atrakcyjność i dostępność terytorialna są korzyścią dla niezależności gospodarek europejskich i polegamy na solidarnym wsparciu starszych państw członkowskich, tak aby, poza jakimikolwiek koniunkturalnymi i tymczasowymi sporami, zostało dowiedzione, że zasoby rumuńskie stanowią zaletę, posiadając prawdziwy potencjał, z korzyścią dla Unii.
I voted in favour of this report as it is important to clarify matters at a time when the role of lobbies is still giving rise to much debate and, at times, conjecture among European citizens.Głosowałam za przyjęciem tego sprawozdania, ponieważ jest ono ważne dla wyjaśnienia spraw w czasie, gdy na temat roli lobbystów nadal toczy się wiele dyskusji, a czasami wywołuje ona różne domysły wśród Europejczyków.
Though conjecture is not really what we do here in the lab... soCzy znasz powiedzenie " Za wysokie progi... "?Wydaje mi się, że ono jest brytyjskie
No, that was just some tabloid conjectureTo były plotki
The rule of conjecture of innocence in polish penal trialZasada domniemania niewinności w polskim procesie karnym
I resolved Goldbach' s Conjecture before anyoneUdowodniłem teorię Goldbacha jako pierwszy
CISA claimed that the findings in the provisional Regulation had not complied with the standards required by the WTO for this type of investigation, i.e., that the findings should be supported by evidence and not be the result of allegation, conjecture or remote possibility; that the projections and assumptions should show a high degree of likelihood; and that alternative explanations in arriving to a given conclusion should be examinedCISA stwierdziło, że ustalenia w ramach rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych nie były zgodne ze standardami wymaganymi przez WTO w tego rodzajach dochodzeniach, a mianowicie ustalenia powinny być poparte dowodami, a nie wynikać z zarzutów, przypuszczeń bądź odległych możliwości; prognozy i hipotezy powinny wykazywać wysoki stopień prawdopodobieństwa; a alternatywne wyjaśnienia dla konkretnego wniosku powinny zostać zbadane
I spent five years working on Goldbach' s ConjectureSpędziłem ‧ lat, pracując nad teorią Goldbacha
Emma regretted having left the tax-collector so abruptly. No doubt he would form unfavourable conjectures.Emma pożałowała od razu, że tak szorstko pożegnała poborcę. Z pewnością posądzi ją o najgorsze.
A determination of threat of injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibilityUstalenie groźby uszczerbku ustala się na podstawie faktów, a nie tylko zarzutów, przypuszczeń, bądź ewentualnych możliwości
No, no, they' re conjecture you know, it' s only a rumourNie, nie.To pomówienia. To tylko jakieś plotki
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 55 zdań frazy conjecture.Znalezione w 0,827 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.