wymowa: IPA: /kənˈdʒɛk.tʃə/ kənˈdʒɛk.tʃɚ kənˈdʒɛk.tʃə /kənˈdʒɛk.tʃɚ/    

Tłumaczenia na język polski:

  • domniemanie   
  • domniemać   
  • domysł   
  • hipoteza   
  • koniektura   
  • mniemać   
  • przypuszczać   
  • przypuszczenie   

Pozostałe znaczenia:

 
przypuszczenie, domysł
 
przypuszczać, domyślać się
 
to guess
 
surmise (about somebody’s feelings)
 
A tentative solution or generalisation inferred from collected data.
 
To believe especially on uncertain or tentative grounds.
 
(obsolete) Interpretation of signs and omens.
 
To suppose with contestable premises.
 
(mathematics, philology) A statement likely to be true based on available evidence, but which has not been formally proven.
 
(formal) A supposition based upon incomplete evidence; a hypothesis.
 
unproven statement; guess
 
supposition based upon incomplete evidence; a hypothesis
 
(formal) A statement or an idea which is unproven, but is thought to be true; a guess.
 
statement likely to be true based on available evidence, but which has not been formally proven
 
(formal, intransitive) To guess; to venture an unproven idea.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

conjecturalprzypuszczalny; prawdopodobny
conjecturingdomysł; przypuszczanie
four-colour conjecturezagadnienie czterech barw

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "conjecture", pamięć tłumaczeniowa

add example
The k-SAT problem and satisfiability threshold conjectureProblem k-SAT i hipoteza progu spełnialności
The rule of conjecture of innocence in polish penal trialZasada domniemania niewinności w polskim procesie karnym
The Sendov's conjectureHipoteza Sendowa
Everything has been pure conjectureIch teorie oparte są na domysłach
And I leave it to you to conjecture where that new place will beSami osądźcie gdzie dokładnie
The growth potential of the Romanian economy, of the energy resources and the overall natural resources, its attractiveness and territorial accessibility are an advantage for the interdependence of the European economies and we rely on the solidary support of the older Member States so that, beyond any conjectural and temporary dissensions, the Romanian resources would be showed to be an advantage at their true potential, to the Union's benefit.Potencjał wzrostu gospodarki rumuńskiej, zasobów energetycznych i ogólnych zasobów naturalnych, jej atrakcyjność i dostępność terytorialna są korzyścią dla niezależności gospodarek europejskich i polegamy na solidarnym wsparciu starszych państw członkowskich, tak aby, poza jakimikolwiek koniunkturalnymi i tymczasowymi sporami, zostało dowiedzione, że zasoby rumuńskie stanowią zaletę, posiadając prawdziwy potencjał, z korzyścią dla Unii.
In any case, you are wrong in your conjecture.Tak czy inaczej, twoje przewidywania są błędne.
I resolved Goldbach' s Conjecture before anyoneUdowodniłem teorię Goldbacha jako pierwszy
On February ‧ I' m presenting my demonstration of Goldbach' s Conjecturelutego będę prezentował teorię Goldbacha
I' m just conjecturing from past experience, Mr PresidentTo tylko moje przypuszczenia wynikające z doświadczenia, panie prezydencie
On the Littlewood conjectureWokół hipotezy Littlewooda
Q-category and the Ganea conjectureQ-kategoria a hipoteza Ganei
ABC conjecture and applicationsHipoteza ABC i jej zastosowania
But this is mere speculation and it is unjust and anti-democratic that the Irish people are asked to vote for a fog of conjecture.Ale to czyste spekulacje i niesłuszne oraz niedemokratyczne jest proszenie Irlandczyków, by zagłosowali za czymś, co jest zaledwie mgiełką przypuszczeń.
Therefore, the projections and assumptions contained in the provisional Regulation were not conjectures or allegations, but the result of a thorough analysis of the situationDlatego też prognozy i hipotezy zawarte w rozporządzeniu w sprawie ceł tymczasowych nie były przypuszczeniami lub zarzutami, lecz wynikały z dogłębnej analizy sytuacji
Now this is all pre- conjecture, and all that' s left of the planeNa razie to tylko przypuszczenie, a to wszystko, co zostało z samolotu
Experience teaches us every day what causes lead to the revolutions of empires; but, as no new peoples are now formed, we have almost nothing beyond conjecture to go upon in explaining how they were created.Doświadczenie uczy nas codziennie, jakie przyczyny wywołują przewroty państwowe; ponieważ jednak nie powstają już nowe narody, możemy tylko tworzyć przypuszczenia, w jaki sposób one powstawały.
No, no, they' re conjecture you know, it' s only a rumourNie, nie.To pomówienia. To tylko jakieś plotki
A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibilityUstalenie groźby szkody materialnej będzie oparte na faktach, a nie tylko na zarzutach, domysłach lub nikłych możliwo-ściach
It is absolutely unique, its value can only be conjecturedJest jedyny w swoim rodzaju, jego wartość można tylko szacować
The gold partition conjecture for height-2 posetsHipoteza złotego podziału dla zbiorów częściowo uporządkowanych wysokości dwa
Such an imminent increase shall be a measurable one and shall not be determined to exist on the basis of allegation, conjecture or mere possibility arising, for example, from the existence of production capacity in the exporting MembersGrożący wzrost importu powinien być wymierny. Nie będzie on określany na podstawie przypuszczeń, domniemań lub samej tylko możliwości wzrostu, wynikających np. ze zdolności produkcyjnych Członków – eksporterów
Emma regretted having left the tax-collector so abruptly. No doubt he would form unfavourable conjectures.Emma pożałowała od razu, że tak szorstko pożegnała poborcę. Z pewnością posądzi ją o najgorsze.
I voted in favour of this report as it is important to clarify matters at a time when the role of lobbies is still giving rise to much debate and, at times, conjecture among European citizens.Głosowałam za przyjęciem tego sprawozdania, ponieważ jest ono ważne dla wyjaśnienia spraw w czasie, gdy na temat roli lobbystów nadal toczy się wiele dyskusji, a czasami wywołuje ona różne domysły wśród Europejczyków.
With no verification visits possible at the premises of the non-disclosed related parties, the extent to which the Ningbo Ruyi group was involved with HPT can only remain a matter of conjecturePonieważ nie można było przeprowadzić wizyt weryfikacyjnych na terenie nieujawnionych stron powiązanych, zakres zaangażowania grupy Ningbo Ruyi w handel ręcznymi wózkami paletowymi może być wyłącznie przedmiotem domysłu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 53 zdań frazy conjecture.Znalezione w 0,604 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.