Tłumaczenia na język polski:

  • konkordat   
     
    układ pomiędzy Stolicą Apostolską, a państwem regulujący stanowisko prawne kościoła w danym państwie
     
    A formal agreement between two nations.

Pozostałe znaczenia:

 
praw. prawniczy rel. religia konkordat
 
A formal agreement between two parties, especially between a church and a state; specifically, an agreement between the Pope and a government.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Concordat of WormsKonkordat wormacki

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "concordat", pamięć tłumaczeniowa

add example
Discussions around the concordat between the Holy See and the Polish Republic in 1993.Dyskusje wokół konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską z 1993 roku.
Teaching religion in Polish public schools under influence of concordats from years 1925 and 1993. Comparative law study.Nauczanie religii w szkołach publicznych na podstawie polskich konkordatów z lat 1925 i 1993. Studium prawnoporównawcze.
Polish Concordat of 1993 - the study of international law and human rights.Konkordat Polski 1993 r. - studium prawa międzynarodowego i praw człowieka
Concordat marriage.Małżeństwo konkordatowe.
tHE ISSUE OF SIGNING INTERNATIONAL AGREEMENTD BASED ON AN EXAMPLE OF THE CONCORDAT.problematyka zawierania umów międzynarodowych na przykładzie konkordatu.
The concordat as an international treatyKonkordat jako umowa międzynarodowa
Terms of canonical marriage with the civil law consequences in selected concordats with the European countriesWarunki zawarcia małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywilnymi w wybranych konkordatach z państawami europejskimi
Political controversies about Concordat between the Holy See and the Republic of Poland signed on July 28th 1993.Kontrowersje polityczne wokół Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 roku.
Relations between the State and the Church in the years 1998 - 2005 in the context of the concordat of 28 of July 1993Stosunki między Państwem a Kościołem w latach 1998-2005 w świetle postanowień konkordatu z 28 lipca 1993 roku
The genesis, essence and main Provisions of the Concordat of 28 July 1993 betveen Poland and the Holy See: The Principle of Autonomy and Independence of the State and the Church.Geneza, istota i ważniejsze postanowienia Konkordatu pomiędzy Polską i Stolicą Apostolską z 28 lipca 1993 roku ze szczególnym uwzględnieniem zasady autonomii i niezależności państwa i Kościoła
The Concordat Beetween Catholic Church and Polish State of 10.2.1925Konkordat między Stolicą Apostolską a Polską z 10.02.1925 r
To the extent necessary to ensure effective implementation of Chapter II, the Parties shall inform each other of planned changes to their relevant legislation falling or likely to fall within the scope of this Agreement (proposals for directives, draft laws and orders and draft amendments to the Concordat intercantonalW zakresie niezbędnym do zapewnienia skutecznego wykonania rozdziału ‧ Strony informują się wzajemnie o planowanych zmianach ich ustawodawstwa wchodzącego w zakres lub mogącego wchodzić w zakres niniejszego Porozumienia (propozycjach dyrektyw, projektach ustaw i zarządzeń oraz projektach zmian konkordatu międzykantonowego
Legal and administrative ststus of The Catolic Church in Poland in the light of The ConcordatStatus administracyjno-prawny Kościoła katolickiego w Polsce w świetle Konkordatu
Relations between the state and the catholic church in the light of the Constitution of the Republic of Poland of 2nd April 1997 and the Concordat between the Holy See and the Republic of Poland signed 28 July 1993Stosunki państwo-Kościół katolicki w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku i Konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 roku
Concordat marriage"Zawarcie małżeństwa konkordatowego"
This Regulation shall apply without prejudice to the International Treaty (Concordat) between the Holy See and Portugal, signed at the Vatican City on ‧ MayNiniejsze rozporządzenie stosuje się bez uszczerbku dla Traktatu Międzynarodowego (Konkordatu) między Stolicą Apostolską a Republiką Portugalską, podpisanego w Watykanie ‧ maja ‧ r
The solemnization of the concordat marriageZawarcie małżeństwa konkordatowego
The interaction between church and state for marriage and family under art. 11 Polish Concordat of 28 July 1993.Współdziałanie Kościoła i państwa na rzecz małżeństwa i rodziny według art. 11 Konkordatu polskiego z 28 lipca 1993 r.
Judicial and international characteristics of Concordat.Prawnomiędzynarodowa charakterystyka konkordatu.
Spain, Italy and Portugal had concluded Concordats before the matters covered by this Regulation were brought within the ambit of the Treaty: It is necessary to ensure that these States do not breach their international commitments in relation to the Holy SeePrzed włączeniem do Traktatu materii uregulowanych w niniejszym rozporządzeniu Hiszpania, Włochy i Portugalia zawarły Konkordaty. Należy zatem uniknąć tego, aby te Państwa Członkowskie naruszyły swoje zobowiązania międzynarodowe w stosunku do Stolicy Apostolskiej
Marriage to all legal intents and purposes of the 10th Article of the Concordat (from 1993)Zawarcie małżeństwa w świetle art. 10 Konkordatu z 1993 r.
Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and in matters of parental responsibility for children of both spouses provides that decisions as to the invalidity of a marriage taken under the treaties between the Holy See and Portugal, Italy and Spain (Concordats) are to be recognised in the Member States on the conditions laid down in Chapter ‧ of that RegulationArtykuł ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej za dzieci obojga małżonków przewiduje, że decyzje dotyczące unieważnienia małżeństwa podjęte na mocy traktatów między Stolicą Apostolską a Portugalią, Włochami i Hiszpanią (konkordatów) mają być uznawane w Państwach Członkowskich, na warunkach określonych w rozdziale ‧ tego rozporządzenia
The Position of the Concordat and the Act on the Relations between the State and the Catholic Church in the Polish Legal SystemMiejsce Konkordatu i ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w polskim systemie prawnym
Political, social and legal aspects of debate around concordat between Republic of Poland and The Holy See (1993).Polityczne, społeczne i prawne aspekty sporu wokół konkordatu z 1993 roku między Rzeczpospolitą Polską i Stolicą Apostolską.
The Concordats between the Vatican and Portugal, Spain, Malta and Italy respectively on canonical marriages, their dissolution, and the recognition of the decisions of the Vatican Tribunals (The Roman Rota's jurisdiction over the annulment of canonical marriages- generally indissoluble- for admissible grounds under canon lawumowy zawarte między Watykanem a odpowiednio Portugalią, Hiszpanią, Maltą i Włochami dotyczące małżeństwa kanonicznego, jego rozwiązania, uznawania orzeczeń trybunałów watykańskich (właściwości Roty Rzymskiej w przedmiocie unieważnienia małżeństwa kanonicznego- w zasadzie nierozwiązywalnego- z powodów, które dopuszcza prawo kanoniczne
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 41 zdań frazy concordat.Znalezione w 0,593 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.