Tłumaczenia na język polski:

  • konkordat   
     
    układ pomiędzy Stolicą Apostolską, a państwem regulujący stanowisko prawne kościoła w danym państwie
     
    A formal agreement between two nations.

Pozostałe znaczenia:

 
praw. prawniczy rel. religia konkordat
 
A formal agreement between two parties, especially between a church and a state; specifically, an agreement between the Pope and a government.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Concordat of WormsKonkordat wormacki

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "concordat", pamięć tłumaczeniowa

add example
To the extent necessary to ensure effective implementation of Chapter II, the Parties shall inform each other of planned changes to their relevant legislation falling or likely to fall within the scope of this Agreement (proposals for directives, draft laws and orders and draft amendments to the Concordat intercantonalW zakresie niezbędnym do zapewnienia skutecznego wykonania rozdziału ‧ Strony informują się wzajemnie o planowanych zmianach ich ustawodawstwa wchodzącego w zakres lub mogącego wchodzić w zakres niniejszego Porozumienia (propozycjach dyrektyw, projektach ustaw i zarządzeń oraz projektach zmian konkordatu międzykantonowego
Political controversies about Concordat between the Holy See and the Republic of Poland signed on July 28th 1993.Kontrowersje polityczne wokół Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 roku.
Concordat as an international agreement between the Polish and the Holy See on 28 July 1993Konkordat jako umowa międzynarodowa między Polską a Stolicą Apostolską z 28 lipca 1993 r
Vanhecke Frank, Claeys Philip, Dillen Koenraad- Motion for a resolution on the concordat between the Slovak Republic and the Vatican (BVanhecke Frank, Claeys Philip, Dillen Koenraad- Projekt rezolucji w sprawie konkordatu pomiędzy Republiką Słowacji i Watykanem (B
The Concordat Beetween Catholic Church and Polish State of 10.2.1925Konkordat między Stolicą Apostolską a Polską z 10.02.1925 r
Relations between the state and the Church during the Concordat debate in the press in 1993Relacje państwo – Kościół w okresie debaty konkordatowej na łamach prasy w 1993 r.
Relations between the State and the Church in the years 1998 - 2005 in the context of the concordat of 28 of July 1993Stosunki między Państwem a Kościołem w latach 1998-2005 w świetle postanowień konkordatu z 28 lipca 1993 roku
The genesis, essence and main Provisions of the Concordat of 28 July 1993 betveen Poland and the Holy See: The Principle of Autonomy and Independence of the State and the Church.Geneza, istota i ważniejsze postanowienia Konkordatu pomiędzy Polską i Stolicą Apostolską z 28 lipca 1993 roku ze szczególnym uwzględnieniem zasady autonomii i niezależności państwa i Kościoła
Relationships between the State and the Church in the light of the Polish Concordat of 1993."system relacji państwo - kościół w świetle konkordatu polskiego z 1993 roku"
Terms of canonical marriage with the civil law consequences in selected concordats with the European countriesWarunki zawarcia małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywilnymi w wybranych konkordatach z państawami europejskimi
Marriage concordats in Italy and Poland"Małżeństwo konkordatowe w Polsce i we Włoszech"
Concordat as an international agreement.Konkordat jako umowa międzynarodowa.
Spain, Italy and Portugal had concluded Concordats before the matters covered by this Regulation were brought within the ambit of the Treaty: It is necessary to ensure that these States do not breach their international commitments in relation to the Holy SeePrzed włączeniem do Traktatu materii uregulowanych w niniejszym rozporządzeniu Hiszpania, Włochy i Portugalia zawarły Konkordaty. Należy zatem uniknąć tego, aby te Państwa Członkowskie naruszyły swoje zobowiązania międzynarodowe w stosunku do Stolicy Apostolskiej
The interaction between church and state for marriage and family under art. 11 Polish Concordat of 28 July 1993.Współdziałanie Kościoła i państwa na rzecz małżeństwa i rodziny według art. 11 Konkordatu polskiego z 28 lipca 1993 r.
The Concordats between the Vatican and Portugal, Spain, Malta and Italy respectively on canonical marriages, their dissolution, and the recognition of the decisions of the Vatican Tribunals (The Roman Rota's jurisdiction over the annulment of canonical marriages- generally indissoluble- for admissible grounds under canon lawumowy zawarte między Watykanem a odpowiednio Portugalią, Hiszpanią, Maltą i Włochami dotyczące małżeństwa kanonicznego, jego rozwiązania, uznawania orzeczeń trybunałów watykańskich (właściwości Roty Rzymskiej w przedmiocie unieważnienia małżeństwa kanonicznego- w zasadzie nierozwiązywalnego- z powodów, które dopuszcza prawo kanoniczne
Discussions around the concordat between the Holy See and the Polish Republic in 1993.Dyskusje wokół konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską z 1993 roku.
Marriage to all legal intents and purposes of the 10th Article of the Concordat (from 1993)Zawarcie małżeństwa w świetle art. 10 Konkordatu z 1993 r.
Concordat marriage.Małżeństwo konkordatowe.
The solemnization of the concordat marriageZawarcie małżeństwa konkordatowego
tHE ISSUE OF SIGNING INTERNATIONAL AGREEMENTD BASED ON AN EXAMPLE OF THE CONCORDAT.problematyka zawierania umów międzynarodowych na przykładzie konkordatu.
Concordat as one of the sources of the international public law.Konkordat jako jedno ze źródeł prawa międzynarodowego publicznego.
concordat from 1993 between the holy see and the republic of poland as an example of international agreementKonkordat z 1993r. pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską jako przykład umowy międzynarodowej.
Legal and administrative ststus of The Catolic Church in Poland in the light of The ConcordatStatus administracyjno-prawny Kościoła katolickiego w Polsce w świetle Konkordatu
The relationship between Church and state in Poland. Reception principles of the Second Vatican Council in the Concordat between the Holy See and the Polish Republic in 1993Relacje między Kościołem a państwem w Polsce. Recepcja zasad Soboru Watykańskiego II w Konkordacie między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z 1993 roku
Relations between the state and the catholic church in the light of the Constitution of the Republic of Poland of 2nd April 1997 and the Concordat between the Holy See and the Republic of Poland signed 28 July 1993Stosunki państwo-Kościół katolicki w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku i Konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 roku
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 41 zdań frazy concordat.Znalezione w 0,239 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.