Tłumaczenia na język polski:

  • konkordat   
     
    układ pomiędzy Stolicą Apostolską, a państwem regulujący stanowisko prawne kościoła w danym państwie
     
    A formal agreement between two nations.

Pozostałe znaczenia:

 
praw. prawniczy rel. religia konkordat
 
A formal agreement between two parties, especially between a church and a state; specifically, an agreement between the Pope and a government.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Concordat of WormsKonkordat wormacki

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "concordat", pamięć tłumaczeniowa

add example
Judicial and international characteristics of Concordat.Prawnomiędzynarodowa charakterystyka konkordatu.
The provisions laid down in paragraphs ‧ and ‧ shall also apply to the following international treaties (Concordats) with the Holy SeePrzepisy ust. ‧ i ‧ obowiązują także w stosunku do następujących umów międzynarodowych (Konkordatów) ze Stolicą Apostolską
Spain, Italy and Portugal had concluded Concordats before the matters covered by this Regulation were brought within the ambit of the Treaty: It is necessary to ensure that these States do not breach their international commitments in relation to the Holy SeePrzed włączeniem do Traktatu materii uregulowanych w niniejszym rozporządzeniu Hiszpania, Włochy i Portugalia zawarły Konkordaty. Należy zatem uniknąć tego, aby te Państwa Członkowskie naruszyły swoje zobowiązania międzynarodowe w stosunku do Stolicy Apostolskiej
The concordat as an international treatyKonkordat jako umowa międzynarodowa
Concordat marriage"Zawarcie małżeństwa konkordatowego"
Polish Concordat of 1993 - the study of international law and human rights.Konkordat Polski 1993 r. - studium prawa międzynarodowego i praw człowieka
Vanhecke Frank, Claeys Philip, Dillen Koenraad- Motion for a resolution on the concordat between the Slovak Republic and the Vatican (BVanhecke Frank, Claeys Philip, Dillen Koenraad- Projekt rezolucji w sprawie konkordatu pomiędzy Republiką Słowacji i Watykanem (B
Concordat as an international convention on the example of Poland.Konkordat jako umowa międzynarodowa na przykladzie Polski.
Concordat as an international agreement between the Polish and the Holy See on 28 July 1993Konkordat jako umowa międzynarodowa między Polską a Stolicą Apostolską z 28 lipca 1993 r
Concordat as an international agreement.Konkordat jako umowa międzynarodowa.
Teaching religion in Polish public schools under influence of concordats from years 1925 and 1993. Comparative law study.Nauczanie religii w szkołach publicznych na podstawie polskich konkordatów z lat 1925 i 1993. Studium prawnoporównawcze.
The interaction between church and state for marriage and family under art. 11 Polish Concordat of 28 July 1993.Współdziałanie Kościoła i państwa na rzecz małżeństwa i rodziny według art. 11 Konkordatu polskiego z 28 lipca 1993 r.
The genesis, essence and main Provisions of the Concordat of 28 July 1993 betveen Poland and the Holy See: The Principle of Autonomy and Independence of the State and the Church.Geneza, istota i ważniejsze postanowienia Konkordatu pomiędzy Polską i Stolicą Apostolską z 28 lipca 1993 roku ze szczególnym uwzględnieniem zasady autonomii i niezależności państwa i Kościoła
This Regulation shall apply without prejudice to the International Treaty (Concordat) between the Holy See and Portugal, signed at the Vatican City on ‧ MayNiniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla podpisanej dnia ‧ maja ‧ r. w Watykanie umowy międzynarodowej (Konkordatu) pomiędzy Stolicą Apostolską a Portugalią
Political, social and legal aspects of debate around concordat between Republic of Poland and The Holy See (1993).Polityczne, społeczne i prawne aspekty sporu wokół konkordatu z 1993 roku między Rzeczpospolitą Polską i Stolicą Apostolską.
Relations between the State and the Church in the years 1998 - 2005 in the context of the concordat of 28 of July 1993Stosunki między Państwem a Kościołem w latach 1998-2005 w świetle postanowień konkordatu z 28 lipca 1993 roku
The Concordat Beetween Catholic Church and Polish State of 10.2.1925Konkordat między Stolicą Apostolską a Polską z 10.02.1925 r
Relations between the state and the Church during the Concordat debate in the press in 1993Relacje państwo – Kościół w okresie debaty konkordatowej na łamach prasy w 1993 r.
The necessary collaboration between the two national higher education systems ‘ ’ is , in most cases , regulated by contracts of international law ( Concordats ) .Niezbędna współpraca pomiędzy tymi dwoma „ krajowymi ” systemami szkolnictwa wyższego jest w większości przypadków uregulowana umowami prawa międzynarodowego ( konkordatami ) .
Marriage to all legal intents and purposes of the 10th Article of the Concordat (from 1993)Zawarcie małżeństwa w świetle art. 10 Konkordatu z 1993 r.
Marriage concordats in Italy and Poland"Małżeństwo konkordatowe w Polsce i we Włoszech"
Ius Tractatum Sanctae Sedis - the Concordat CommitmentsIus Tractatum Sanctae Sedis - na przykładzie zobowiązań konkordatowych
The dispute of the Concordat with the Seym on February 10, 1925.Spór Sejmu o konkordat z 10 lutego 1925 roku.
Concordat as one of the sources of the international public law.Konkordat jako jedno ze źródeł prawa międzynarodowego publicznego.
Discussions around the concordat between the Holy See and the Polish Republic in 1993.Dyskusje wokół konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską z 1993 roku.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 42 zdań frazy concordat.Znalezione w 0,216 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.