Tłumaczenia na język polski:

  • konkordat   
     
    układ pomiędzy Stolicą Apostolską, a państwem regulujący stanowisko prawne kościoła w danym państwie
     
    A formal agreement between two nations.

Pozostałe znaczenia:

 
praw. prawniczy rel. religia konkordat
 
A formal agreement between two parties, especially between a church and a state; specifically, an agreement between the Pope and a government.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Concordat of WormsKonkordat wormacki

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "concordat", pamięć tłumaczeniowa

add example
concordat from 1993 between the holy see and the republic of poland as an example of international agreementKonkordat z 1993r. pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską jako przykład umowy międzynarodowej.
The concordat as an international treatyKonkordat jako umowa międzynarodowa
The Concordats between the Vatican and Portugal, Spain, Malta and Italy respectively on canonical marriages, their dissolution, and the recognition of the decisions of the Vatican Tribunals (The Roman Rota's jurisdiction over the annulment of canonical marriages- generally indissoluble- for admissible grounds under canon lawumowy zawarte między Watykanem a odpowiednio Portugalią, Hiszpanią, Maltą i Włochami dotyczące małżeństwa kanonicznego, jego rozwiązania, uznawania orzeczeń trybunałów watykańskich (właściwości Roty Rzymskiej w przedmiocie unieważnienia małżeństwa kanonicznego- w zasadzie nierozwiązywalnego- z powodów, które dopuszcza prawo kanoniczne
The provisions laid down in paragraphs ‧ and ‧ shall also apply to the following international treaties (Concordats) with the Holy SeePrzepisy ust. ‧ i ‧ obowiązują także w stosunku do następujących umów międzynarodowych (Konkordatów) ze Stolicą Apostolską
To the extent necessary to ensure effective implementation of Chapter II, the Parties shall inform each other of planned changes to their relevant legislation falling or likely to fall within the scope of this Agreement (proposals for directives, draft laws and orders and draft amendments to the Concordat intercantonalW zakresie niezbędnym do zapewnienia skutecznego wykonania rozdziału ‧ Strony informują się wzajemnie o planowanych zmianach ich ustawodawstwa wchodzącego w zakres lub mogącego wchodzić w zakres niniejszego Porozumienia (propozycjach dyrektyw, projektach ustaw i zarządzeń oraz projektach zmian konkordatu międzykantonowego
Concordat as an international agreement.Konkordat jako umowa międzynarodowa.
Marriage to all legal intents and purposes of the 10th Article of the Concordat (from 1993)Zawarcie małżeństwa w świetle art. 10 Konkordatu z 1993 r.
Legal and administrative ststus of The Catolic Church in Poland in the light of The ConcordatStatus administracyjno-prawny Kościoła katolickiego w Polsce w świetle Konkordatu
Ius Tractatum Sanctae Sedis - the Concordat CommitmentsIus Tractatum Sanctae Sedis - na przykładzie zobowiązań konkordatowych
The interaction between church and state for marriage and family under art. 11 Polish Concordat of 28 July 1993.Współdziałanie Kościoła i państwa na rzecz małżeństwa i rodziny według art. 11 Konkordatu polskiego z 28 lipca 1993 r.
Spain, Italy and Portugal had concluded Concordats before the matters covered by this Regulation were brought within the ambit of the Treaty: It is necessary to ensure that these States do not breach their international commitments in relation to the Holy SeePrzed włączeniem do Traktatu materii uregulowanych w niniejszym rozporządzeniu Hiszpania, Włochy i Portugalia zawarły Konkordaty. Należy zatem uniknąć tego, aby te Państwa Członkowskie naruszyły swoje zobowiązania międzynarodowe w stosunku do Stolicy Apostolskiej
Relations between the State and the Church in the years 1998 - 2005 in the context of the concordat of 28 of July 1993Stosunki między Państwem a Kościołem w latach 1998-2005 w świetle postanowień konkordatu z 28 lipca 1993 roku
Marriage concordats in Italy and Poland"Małżeństwo konkordatowe w Polsce i we Włoszech"
Concordat as an international convention on the example of Poland.Konkordat jako umowa międzynarodowa na przykladzie Polski.
Concordat as an international agreement between the Polish and the Holy See on 28 July 1993Konkordat jako umowa międzynarodowa między Polską a Stolicą Apostolską z 28 lipca 1993 r
tHE ISSUE OF SIGNING INTERNATIONAL AGREEMENTD BASED ON AN EXAMPLE OF THE CONCORDAT.problematyka zawierania umów międzynarodowych na przykładzie konkordatu.
Teaching religion in Polish public schools under influence of concordats from years 1925 and 1993. Comparative law study.Nauczanie religii w szkołach publicznych na podstawie polskich konkordatów z lat 1925 i 1993. Studium prawnoporównawcze.
Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and in matters of parental responsibility for children of both spouses provides that decisions as to the invalidity of a marriage taken under the treaties between the Holy See and Portugal, Italy and Spain (Concordats) are to be recognised in the Member States on the conditions laid down in Chapter ‧ of that RegulationArtykuł ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej za dzieci obojga małżonków przewiduje, że decyzje dotyczące unieważnienia małżeństwa podjęte na mocy traktatów między Stolicą Apostolską a Portugalią, Włochami i Hiszpanią (konkordatów) mają być uznawane w Państwach Członkowskich, na warunkach określonych w rozdziale ‧ tego rozporządzenia
Discussions around the concordat between the Holy See and the Polish Republic in 1993.Dyskusje wokół konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską z 1993 roku.
The provisions laid down in paragraphs ‧ and ‧ shall also apply to the following international treaties (Concordats) with the Holy SeePrzepisy ust. ‧ i ‧ mają także zastosowanie do następujących Traktatów Międzynarodowych (Konkordatów) ze Stolicą Apostolską
The Concordat Beetween Catholic Church and Polish State of 10.2.1925Konkordat między Stolicą Apostolską a Polską z 10.02.1925 r
Polish Concordat of 1993 - the study of international law and human rights.Konkordat Polski 1993 r. - studium prawa międzynarodowego i praw człowieka
Relations between the state and the catholic church in the light of the Constitution of the Republic of Poland of 2nd April 1997 and the Concordat between the Holy See and the Republic of Poland signed 28 July 1993Stosunki państwo-Kościół katolicki w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku i Konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 roku
Political controversies about Concordat between the Holy See and the Republic of Poland signed on July 28th 1993.Kontrowersje polityczne wokół Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 roku.
The necessary collaboration between the two national higher education systems ‘ ’ is , in most cases , regulated by contracts of international law ( Concordats ) .Niezbędna współpraca pomiędzy tymi dwoma „ krajowymi ” systemami szkolnictwa wyższego jest w większości przypadków uregulowana umowami prawa międzynarodowego ( konkordatami ) .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 42 zdań frazy concordat.Znalezione w 0,482 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.