Tłumaczenia na język polski:

  • przymusowa sterylizacja   
     
    Sterilization without the consent of the person concerned.

Przykładowe zdania z "compulsory sterilisation", pamięć tłumaczeniowa

add example
The reference to eugenic practices , in particular those aiming at the selection of persons , relates to possible situations in which selection programmes are organised and implemented , involving campaigns for sterilisation , forced pregnancy , compulsory ethnic marriage among others , all acts deemed to be international crimes in the Statute of the International Criminal Court adopted in Rome on 17 July 1998 ( see its Article 7 ( 1 ) ( g ) ) .Odniesienie do praktyk eugenicznych , w szczególności tych , które mają na celu selekcję osób , dotyczy przypadków organizowania i realizacji programów selekcji obejmujących na przykład kampanie sterylizacji , przymusowe ciąże , obowiązkowe zawieranie małżeńst w etnicznych ; wszelkie działania , które uznane są za przestępstwa międzynarodowe w statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego przyjętym w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r . ( zob. artykuł 7 ustęp 1 litera g ) ) .
The reference to eugenic practices, in particular those aiming at the selection of persons, relates to possible situations in which selection programmes are organised and implemented, involving campaigns for sterilisation, forced pregnancy, compulsory ethnic marriage among others, all acts deemed to be international crimes in the Statute of the International Criminal Court adopted in Rome on ‧ July ‧ (see its Article ‧(gOdniesienie do praktyk eugenicznych, w szczególności tych, które mają na celu selekcję osób, dotyczy przypadków organizowania i realizacji programów selekcji obejmujących na przykład kampanie sterylizacji, przymusowe ciąże, obowiązkowe zawieranie małżeństw etnicznych; wszelkie działania, które uznane są za przestępstwa międzynarodowe w statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego przyjętym w Rzymie dnia ‧ lipca ‧ r. (zob. artykuł ‧ ustęp ‧ litera g
The reference to eugenic practices , in particular those aiming at the selection of persons , relates to possible situations in which selection programmes are organised and implemented , involving campaigns for sterilisation , forced pregnancy , compulsory ethnic marriage among others , all acts deemed to be international crimes in the Statute of the International Criminal Court adopted in Rome on 17 July 1998 ( see its Article 7 ( 1 ) ( g ) ) .Odniesienie do praktyk eugenicznych , w szczególności tych , które mają na celu selek cję osób , dotyczy przypadków organizowania i realizacji programów selekcji obejmujących na przykład kampanie sterylizacji , przymusowe ciąże , obowiązkowe zawieranie małżeństw ze względów etnicznych ; wszelkie działania , które uznane są za przestępstwa międzynarodowe przez statut Międzynarodowego Trybunału Karnego przyjęty w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r . ( zob. artykuł 7 ustęp 1 lit. g ) ) .
they condemn any violation of human rights in the form of compulsory abortion, compulsory sterilisation, infanticide, or the rejection, abandonment or abuse of unwanted children as a means of curbing population growthpotępiają wszelkie naruszenia praw człowieka w formie przymusowej aborcji, przymusowej sterylizacji, dzieciobójstwa lub odrzucenia, porzucenia, czy wykorzystywania niechcianych dzieci, jako środków ograniczania naturalnego przyrostu ludności
Dissolve ingredients, check pH and sterilise by autoclaving at ‧ °C for ‧ minRozpuścić składniki, sprawdzić pH i przez ‧ min sterylizować w autoklawie w temp. ‧ °C
CPA ‧.‧.‧: Medical, surgical or laboratory sterilisersCPA ‧.‧.‧: Sterylizatory medyczne, włączając chirurgiczne i laboratoryjne
Wash the cages, sterilise the cell from top to bottom, read everything in the prison library about birdsUmył klatki, odkaził celę od sufitu do podłogi, przeczytał wszystko o ptakach z więziennej biblioteki
If stock solutions are sterilised and appropriate water is used no further sterilisation is necessaryJeżeli roztwory są wysterylizowane i użyta jest odpowiednia woda, to nie ma konieczności dalszej sterylizacji
Dissolve ingredients, check pH and sterilise by autoclaving at ‧ °C for ‧ minutesRozpuścić składniki, sprawdzić wartość pH i wysterylizować przy użyciu autoklawu w temperaturze ‧ °C przez ‧ min
Does human sterilisation stay in compliance with polish law.Dopuszczalnośc przeprowadzania zabiegów sterylizacji w świetle polskiego porządku prawnego.
Reconstitute lyophilised CEPROTIN powder for solution for injection, with the supplied solvent (Sterilised Water for Injections) using the sterile transfer needleNależy rozpuścić CEPROTIN-liofilizowany proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, w dołączonym do opakowania rozpuszczalniku (jałowej wodzie do wstrzykiwań) używając jałowej igły dwustronnej
all instruments which come into contact with the semen or the donor animal during collection and processing are properly disinfected or sterilised prior to use, except for single-use instrumentswszystkie narzędzia, mające kontakt z nasieniem lub zwierzęciem dawcą podczas pobierania i obróbki, są odpowiednio zdezynfekowane lub wysterylizowane przed użyciem, z wyjątkiem narzędzi jednorazowych
a sterilisation process whereby an Fc value equal to or greater than ‧ is achievedprocesowi sterylizacji, w wyniku którego wartość Fc będzie równa
Following sterilisation antibiotics must be added as follows: ‧ IU/ml penicillin G, ‧ μg amphotericin B and ‧ μg/ml gentamycinPo sterylizacji należy dodać antybiotyki w następujących ilościach: ‧ j.m./ml penicyliny G, ‧ μg amfoterycyny B i ‧ μg/ml gentamycyny
a validated microbial inactivation or validated terminal sterilisation process is appliedstosuje się zatwierdzony proces inaktywacji drobnoustrojów lub zatwierdzony proces sterylizacji końcowej; lub
storage containers and transport containers are either properly disinfected or sterilised before the commencement of each filling operation, except for single-use containerspojemniki do składowania i pojemniki do transportu są właściwie dezynfekowane lub sterylizowane przed rozpoczęciem każdej operacji ich napełniania, z wyjątkiem pojemników jednorazowych
Preserving jars (sterilising jarsSłoje na przetwory (słoje do sterylizacji
only to use undamaged packages which have not been opened (post-sterilisation is not possible). to have a non-sterile person open the outer aluminium cover to have a sterile person open the inner sterile package• Używać tylko nieuszkodzonych opakowań, które nie były wcześniej otwarte (nie jest możliwa ponowna sterylizacja). • Zewnętrzne opakowanie aluminiowe może otworzyć osoba niesterylna. • Wewnętrzne opakowanie sterylne powinna otworzyć osoba sterylna
liquid is added, the containers are preheated and sealed, sterilised, refrigerated, etc. The entire process is under the control of the regulatory bodydodawany jest płyn, a pojemniki są podgrzewane i szczelnie zamykane, sterylizowane, mrożone itd. Cały proces odbywa się pod kontrolą organu regulacyjnego
The maximum added amount is ‧ mg/kg for meat products in general and ‧ mg/kg for sterilised meat productsMaksymalna dodawana ilość to ‧ mg/kg w przypadku produktów mięsnych ogólnie i ‧ mg/kg w przypadku produktów mięsnych sterylizowanych
Madam President, we voted to support the thrust of Mrs Sinnott's Amendment 134, on preventing Community assistance being given to any government, organisation or programme which supports or participates in the management of a programme involving human rights abuses such as coercive abortion, involuntary sterilisation or infanticide.Pani przewodnicząca! W głosowaniu daliśmy wyraz naszemu poparciu dla treści poprawki 134 pani poseł Sinnott, która to poprawka dotyczy zapobiegania przekazywaniu pomocy rządom, organizacjom lub na rzecz programów, które mają na celu wspieranie lub uczestniczenie w zarządzaniu programem prowadzącym do naruszeń praw człowieka, takich jak przymusowa aborcja, przymusowa sterylizacja lub dzieciobójstwo.
Dissolve ingredients and sterilise by autoclaving at ‧ °C for ‧ minRozpuścić składniki i sterylizować przez ‧ min w autoklawie w temp. ‧ °C
However, as regards entirely preserved or semi-preserved heat-treated meat products derived from minced meat, the notified provisions provide for a maximum limit of ‧ mg/kg, whereas the corresponding maximum limits of Directive ‧/‧/EC for sterilised meat products is set at ‧ mg/kgJednakże w odniesieniu do produktów mięsnych całkowicie lub wstępnie konserwowanych poddawanych obróbce cieplnej otrzymanych z mięsa mielonego zgłoszone przepisy przewidują najwyższy dopuszczalny poziom ‧ mg/kg, podczas gdy odpowiednie najwyższe poziomy zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE dla produktów mięsnych sterylizowanych to ‧ mg/kg
the packaging system must be suitable taking account of the method of sterilisation indicated by the manufacturermetoda opakowywania musi uwzględniać metodę sterylizacji wskazaną przez wytwórcę
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4371 zdań frazy compulsory sterilisation.Znalezione w 2,027 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.