Tłumaczenia na język polski:

  • rzeczownik pospolity   
    (Noun  m)
     
    common noun

Pozostałe znaczenia:

 
gram. gramatyka rzeczownik pospolity
 
Word which refers to any member of a class of similar items, can be used as subject or object of a predicate but is not usually used as a substitute for another word as a pronoun does.
 
A noun that can be preceded by an indefinite article, and denotes any member, or all members of a class; an ordinary noun such as "dog" or "city."

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "common noun", pamięć tłumaczeniowa

add example
"Translation of proper and common nouns in Czech and Polish translation of 'Harry Potter and the Prisoner of Azbakan' by J. K. Rowling""Przekład nazw własnych w czeskim i polskim tłumaczeniu książki 'Harry Potter and the Prisoner of Azbakan' J.K. Rowling"
The world of colours in W. S. Reymont's Promised Land novel. The nouns naming colours and their patchesŚwiat barw w Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta. Rzeczowniki nazywające barwy i ich pola
The category of foreignness in the reception of translation of children's literature. Adaptation of proper nouns in bulgarian translations of texts for young readers."Obcość w odbiorze przekładu literatury dziecięcej. Adaptacja nazw własnych w bułgarskich tłumaczeniach tekstów dla najmłodszych."
Fragrance (nounAromat (rzeczownik
Harmony (nounHarmonia (rzeczownik
Expressive nouns which describes psychical and physical disorders in polish and ukrainian slang.Ekspresywne nazwy osób z widocznymi wadami psychicznymi i fizycznymi w polskim i ukraińskim żargonie.
This would be a useful opportunity to define chemical for the first time- both as a noun and as an adjectiveByłaby to dobra okazja do zdefiniowania po raz pierwszy słowa chemical (ang.)- zarówno jako rzeczownika (produkt chemiczny czy chemikalia), jak i jako przymiotnika (chemiczny
German compound nouns in four novels by Herta Müller and their Polish equivalents.Niemieckie złożenia nominalne w czterech powieściach Herty Müller i ich odpowiedniki w języku polskim.
Linguistic analysis of nouns in the Alexander Solzhenitsyn's story "How sorry"Lingwistyczna analiza rzeczowników w opowiadaniu Aleksandra Sołżenicyna "Jak żal"
The corresponding noun is bitternessOdpowiedni rzeczownik to gorycz
Not only der, die, das. Polish Translational Equivalents of German Noun Phrase Definiteness.Nie tylko der, die, das. Polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe niemieckiej kategorii wyznaczoności grupy imiennej.
Semantics and pragmatics of the Japanese expressive noun baka and ahoSemantyka i pragmatyka ekspresywizmów baka i aho w języku japońskim
Response (nounOdpowiedź (rzeczownik
Noun phrase groups in Adam Asnyk's poetry-syntax, linear and semantic analysisGrupy nominalne w poezji Adama Asnyka-analiza składniowa, linearna i semantyczna
Discrimination (nounRozróżnianie (rzeczownik
Morphological structure of the Sino-Japanese noun in the specialist vocabulary as exemplified by the welding terminology."Struktura morfologiczna rzeczownika sinojapońskiego w słownictwie specjalistycznym na przykładzie terminologii spawalniczej".
An easy-to-use application which implements the classical hangman game. You can choose for the words to be from a particular topic and even choose from a selection of difficulty levels. The program comes in twenty-four languages, and is therefore quite ideal for learning the spelling of basic nouns in other languagesŁatwy w użyciu program będący klasyczną grą w wisielca. Można wybrać temat odgadywanych słów, a nawet poziom trudności. Program obsługuje dwadzieścia cztery języki, więc jest idealny do nauki pisowni podstawowych rzeczowników w innych językach
The analysis of the derivational nests, build around nounes desribing time.Analiza gniazd słowotwórczych określających czas
She wasn' t using proper nouns, but thank god I was eavesdroppingNie użyła imion.Ale, dzięki bogu, podsłuchiwałem
Acceptance (nounDopuszczenie (rzeczownik
All words are nouns. No verbs, no adjectives. The chosen category is then displayed on the statusbarWszystkie słowa są rzeczownikami (nie ma czasowników, przymiotników, & etc
Problem of translation of proper nouns on the basis of the story "A horsy name" by A. P. ChekhovProblem przekładu nazw własnych na podstawie opowiadania A.P. Czechowa "Końskie nazwisko''
Noun Formation in the Orawa DialectSłowotwórstwo rzeczowników w gwarze orawskiej
The methods to express the referential quantification of a noun phrase in Polish and Spanish. Comparative case study.Sposoby wyrażania charakterystyki referencyjnej grup imiennych w języku polskim i hiszpańskim. Translatologiczne studium porównawcze.
They rarely put nouns on the SATRzadko dają rzeczowniki na SAT
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 64789 zdań frazy common noun.Znalezione w 12,262 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.