Tłumaczenia na język polski:

  • rzeczownik pospolity   
    (Noun  m)
     
    common noun

Pozostałe znaczenia:

 
gram. gramatyka rzeczownik pospolity
 
Word which refers to any member of a class of similar items, can be used as subject or object of a predicate but is not usually used as a substitute for another word as a pronoun does.
 
A noun that can be preceded by an indefinite article, and denotes any member, or all members of a class; an ordinary noun such as "dog" or "city."

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "common noun", pamięć tłumaczeniowa

add example
"Translation of proper and common nouns in Czech and Polish translation of 'Harry Potter and the Prisoner of Azbakan' by J. K. Rowling""Przekład nazw własnych w czeskim i polskim tłumaczeniu książki 'Harry Potter and the Prisoner of Azbakan' J.K. Rowling"
Oscillations in the gender of animate nouns in contemporary LithuanianWahania w rodzaju rzeczowników żywotnych we współczesnym języku litewskim
Word formation of new nouns taken from selected weekly magazines from 2010.Słowotwórstwo nowych rzeczowników w wybranych tygodnikach z roku 2010.
"The infection of nouns in Chakavian monument 'Vsih prorokov stumacenje hrvatsko' ""Fleksja rzeczowników w czakawskim zabytku 'Vsih prorokov stumacenje hrvatsko' "
Word-formation structure of Russian nouns (on the basis of the 13th number of a series: "Novoje v russkoj leksikie")Struktura słowotwórcza nowych rzeczowników rosyjskich (na materilae 13 edycji z serii "Novoje v russkoj leksikie")
Expressive nouns in the dialect of Czerwionka-Leszczyny in SilesiaEkspresywizmy w gwarze miasta Czerwionka-Leszczyny na Śląsku
Noun phrase groups in Adam Asnyk's poetry-syntax, linear and semantic analysisGrupy nominalne w poezji Adama Asnyka-analiza składniowa, linearna i semantyczna
Threshold (nounWielkość progowa (rzeczownik
Homonymic decomposition of selected polysemic nouns with reference to nest's dataRozpad homonimiczny wybranych rzeczowników wieloznacznych w świetle danych gniazdowych.
Expert (nounEkspert (rzeczownik
Aspect (nounPostać (rzeczownik
Word-formative characteristics of new Russian noun derivatives (based on 13th vol of the series "Novoje v russkoj leksikie")Charakterystyka słowotwórcza nowych rosyjskich derywatów rzeczownikowych (na materiale 13-go z serii "Novoje v russkoj leksikie")
The Korean noun particle ui - its functions and scopeKoreańska końcówka rzeczownikowa ui - jej funkcje i zakres użycia
Noun collocations in the Ukrainian and Polish business languageStałe połączenia rzeczownikowe w ukraińskim i polskim języku biznesu
The analysis of derived nouns and adjectives in the Varlam Shalamov`s story "In the night"Analiza pochodnych rzeczowników i przymiotników w opowiadaniu Warłama Szałamowa "W nocy"
Proper nouns in the bulgarian translation of H. Sienkiewicz`sNazwy własne w bułgarskim przekładzie powieści ,,Ogniem i mieczem'' Henryka Sienkiewicza
They rarely put nouns on the SATRzadko dają rzeczowniki na SAT
Nouns in the seech of three and a half year old children. Comparative analysisRzeczownik w mowie dziecka 3; 6-letniego. Analiza porównawcza
Perception (nounPostrzeganie (rzeczownik
The axiological meaning of proper nouns in the texts of modern Russian pressZnaczenie aksjologiczne nazwy własnej w tekstach współczesnej pracy rosyjskiej
We are recording the persistent democratic deficits which are currently being exacerbated by the economic crisis: poverty, trafficking, violence, unemployment, sexual exploitation, the pay divide, denigration in the media, the perpetuation of stereotypical roles and under-representation in the centres of power - all of which are feminine nouns - do most damage to single mothers, elderly women, female immigrants and disabled women.Odnotowujemy utrzymujące się niedociągnięcia demokracji, zaostrzane w jeszcze większym stopniu przez obecny kryzys gospodarczy: ubóstwo, handel ludźmi, przemoc, bezrobocie, wykorzystywanie seksualne, różnice w wynagrodzeniu, oczernianie w mediach, utrwalanie stereotypowych ról i niedostateczna reprezentacja we władzach - to wszystko są rzeczowniki rodzaju żeńskiego - które przynoszą największe szkody samotnym matkom, kobietom w starszym wieku, imigrantkom i kobietom niepełnosprawnym.
Noun Neologisms in the Polish LanguageReczownikowe neologizmy słowotwórcze we współczesnym języku polskim
Semantics and pragmatics of the Japanese expressive noun baka and ahoSemantyka i pragmatyka ekspresywizmów baka i aho w języku japońskim
modern trends in development of form genetive and accusative singular masculine noanimate nouns in polishWspółczesne tendencje rozwojowe w zakresie form dopełniacza i biernika liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju mąskonieżywotnego w języku polskim
All the words are nouns (there are no verbs or adjectives, & etcWszystkie słowa są rzeczownikami (nie ma czasowników, przymiotników, & etc
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 60525 zdań frazy common noun.Znalezione w 21,112 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.