Tłumaczenia na język polski:

  • tolerancja zimna   
  • wytrzymałość na zimno   

Przykładowe zdania z "cold tolerance", pamięć tłumaczeniowa

add example
Tolerance to cold: plantule: high, flowering time: medium; tolerance to high water (‧-‧): highOdporność na zimno: sadzonek: wysoka, podczas kwitnienia: średnia; odporność na głębokość zanurzenia (‧–‧): wysoka
The approach of understanding the mechanisms of structural changes in cold-sensitive and cold-tolerant plants' chloroplasts under dark-chilling conditions.Próba wyjaśnienia mechanizmu indukowanych stresem chłodu zmian struktury chloroplastu roślin chłodowrażliwych i chłodoodpornych.
Breathes oxygen, comparable tolerances to heat, coldOddychają tlenem, porównywalna tolerancja na ciepło i zimno
Where a plus tolerance exists for the export duty but no plus tolerance for the right to the refund in respect of one and the same licence or certificate, the plus tolerance for the export duty is to be entered in Section ‧ and a remark to the effect that no plus tolerance exists for the right to the refund in SectionW przypadku, gdy dla jednego pozwolenia istnieje dodatkowa tolerancja dla prawa wywozu i jej brak dla prawa do refundacji, zaznacza się dodatkową tolerancję dla prawa wywozu w rubryce ‧, a informację dotyczącą braku tolerancji dodatkowej dla prawa do refundacji przenosi się do rubryki
a quantity of extraneous fibres of up to ‧ % of the total weight of the textile product shall be tolerated, provided that this quantity is justified on technical grounds and is not added as a matter of routine; this tolerance shall be increased to ‧ % in the case of products which have undergone a carding process and shall be without prejudice to the tolerance referred to in Articledopuszcza się ilość obcych włókien do ‧ % całkowitej masy wyrobu włókienniczego, pod warunkiem że uzasadnione jest to względami natury technicznej i włókna te nie są dodawane rutynowo; dla wyrobów włókienniczych uzyskanych metodą zgrzeblania ten zakres tolerancji może wynosić ‧ % i pozostaje bez uszczerbku dla zakresu tolerancji, o którym mowa w art. ‧ ust
We have made it clear that the European Union will not tolerate any form of crime involving firearms on its territory, that we will not tolerate people using weapons which they have not acquired through a legal process, and we will not tolerate a situation in which people abuse the rights they have acquired through the EU.Postawiliśmy sprawę jasno: Unia Europejska nie będzie tolerować na swoim terytorium żadnych form przestępczości związanych z bronią palną, nie będzie tolerować ludzi używających broni, której nie nabyli w sposób legalny i nie będzie tolerować sytuacji, w której ludzie nadużywają praw uzyskanych dzięki UE.
The pendulum tube shall be positioned so that the longitudinal axis of the cylinder is perpendicular to the front member (i.e. level), with a tolerance of ±‧°, and to the direction of impactor motion, with a tolerance of ±‧°, and with the centre of the pendulum tube aligned with the centre of the impactor front member, with tolerances of ±‧ mm laterally and ±‧ mm verticallyRura wahadła jest umieszczona w taki sposób, aby oś podłużna cylindra była prostopadła do elementu czołowego (tzn. poziomu) przy tolerancji wynoszącej ±‧° oraz do kierunku ruchu symulatora przy tolerancji ±‧°, przy czym środek rury wahadła pokrywa się ze środkiem elementu czołowego impaktora z tolerancją wynoszącą ±‧ mm w poziomie oraz ± ‧ mm w pionie
Ball bearings and solid roller bearings having all tolerances specified by the manufacturer in accordance with ISO ‧ Tolerance Class ‧ (or ANSI/ABMA Std ‧ Tolerance Class ABEC-‧ or RBEC-‧, or other national equivalents), or better, and having both rings, and rolling elements (ISO ‧) made from monel or berylliumłożyska kulkowe lub pełne wałeczkowe o tolerancjach określonych przez producenta według normy ISO ‧ (lub według norm ANSI/ABMA Std ‧ ABEC-‧ lub RBEC-‧, albo według ich równoważnych norm krajowych), jako łożyska klasy ‧ lub wyższej, i posiadające bieżnie, kulki albo wałeczki wykonane ze stopu Monela albo berylu
The genetically modified DAS-‧-‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧ maize, as described in the application, is produced by crosses between maize containing DAS-‧-‧ and MON-ØØ‧Ø‧-‧ events and expresses the Cry‧Ab‧ and Cry‧Ab‧ proteins which confer tolerance to certain coleopteran pests, the PAT protein, used as a selectable marker, which confers tolerance to the glufosinate-ammonium herbicide and the CP‧ EPSPS protein which confers tolerance to glyphosate herbicideGenetycznie zmodyfikowaną kukurydzę DAS-‧-‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧, zgodną z opisem we wniosku, otrzymaną w drodze krzyżowania odmian kukurydzy zawierających modyfikacje DAS-‧-‧ i MON-ØØ‧Ø‧-‧, cechuje ekspresja protein Cry‧Ab‧ i Cry‧Ab‧ nadających tolerancję na niektóre szkodniki z rzędu Coleoptera (chrząszcze), proteiny PAT stosowanej jako wybieralny znacznik i nadającej tolerancję na środki chwastobójcze na bazie glufosynatu amonowego oraz proteiny CP‧ EPSPS nadającej tolerancję na środki chwastobójcze na bazie glifosatu
The pendulum tube shall be positioned so that the longitudinal axis of the cylinder is perpendicular to the front member (i.e. level), with a tolerance of ± ‧°, and to the direction of impactor motion, with a tolerance of ± ‧°, and with the centre of the pendulum tube aligned with the centre of the impactor front member, with tolerances of ± ‧ mm laterally and ± ‧ mm verticallyRurę wahadła ustawia się w taki sposób, aby oś wzdłużna cylindra była prostopadła do elementu czołowego (tzn. poziomu), przy tolerancji wynoszącej ± ‧o oraz do kierunku ruchu udaru, przy tolerancji ± ‧o, przy czym środek rury wahadła pokrywa się ze środkiem elementu czołowego udaru, z tolerancją wynoszącą ± ‧ mm w bok oraz ± ‧ mm w pionie
Welcomes the Commission communication of ‧ December ‧ on a common understanding of the concept of tolerable risk of error as a sound methodological basis for an economic analysis of acceptable level of risk, and expects the Commission to take this work further when preparing its proposal on tolerable level of risk by budgetary area; recognises, in this context, the importance of that communication as an initial basis for discussion, from a strictly economic perspective, on tolerable level of risk for two Union spending areas, i.e. the Structural Funds and the EAFRD; calls, however, for this dialogue between external auditor and audited party to continue to comply with international auditing standards which stipulate that it is for the external auditor to decide which risks he should take as the basis for his judgment as to the choice of audit procedurez zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie wspólnej interpretacji pojęcia dopuszczalnego ryzyka błędu jako solidnej podstawy metodologicznej dla ekonomicznej analizy dopuszczalnego poziomu ryzyka i oczekuje, że Komisja uzupełni te prace podczas opracowywania wniosku w sprawie dopuszczalnego poziomu ryzyka w podziale na dziedziny budżetu; uznaje w tym kontekście znaczenie tego komunikatu jako głównej podstawy rozważań, ze ściśle ekonomicznego punktu widzenia, na temat dopuszczalnego poziomu ryzyka dla dwóch obszarów wydatków Unii, a mianowicie funduszy strukturalnych i EFRROW; wzywa jednak do tego, aby dialog między audytorem zewnętrznym a kontrolowanym podmiotem był zgodny z międzynarodowymi standardami kontroli, według których to do audytora zewnętrznego należy ocena ryzyka, na podstawie którego wydaje on swoją opinię na temat wyboru procedur kontroli
Other ball bearings and solid roller bearings having all tolerances specified by the manufacturer in accordance with ISO ‧ Tolerance Class ‧ (or ANSI/ABMA Std ‧ Tolerance Class ABEC-‧ or RBEC-‧, or other national equivalents) or betterinne łożyska kulkowe lub pełne wałeczkowe o tolerancjach określonych przez producenta według normy ISO ‧ (lub według norm ANSI/ABMA Std ‧ ABEC-‧ lub RBEC-‧, albo według rónoważnych norm krajowych) jako łożyska klasy ‧ lub wyższej
A tolerance of ± ‧ km/h above or below the theoretical speed is allowed during all phases. Speed tolerances greater than those prescribed are permitted during phase changes provided that the tolerances are never exceeded for more than ‧ on any one occasion, in all cases subject to the provisions of ‧.‧ andWe wszystkich fazach cyklu badawczego dopuszczalne są tolerancje poniżej albo powyżej prędkości teoretycznej wynoszące ± ‧ km/godz.. Podczas zmiany fazy dozwolone są większe tolerancje od określonych pod warunkiem, że tolerancje te, z zastrzeżeniem przepisów ppkt ‧.‧ i ‧.‧, nie są przekroczone każdorazowo o więcej niż ‧ sekundy
Cold-drawn or cold-rolled (cold-reducedCiągnione na gorąco lub walcowane na gorąco
Some of the above differences between hot-rolled and cold-rolled products may be diminished or eliminated when cold-rolled products are annealed; equally, in the case of hot-rolled products which have a light cold-finishing, the differences are limited to surface hardness and appearanceNiektóre z powyższych różnic pomiędzy wyrobami walcowanymi na gorąco a walcowanymi na zimno mogą być zmniejszone lub wyeliminowane, gdy wyroby walcowane na zimno są wyżarzane; podobnie w przypadku wyrobów walcowanych na gorąco, które posiadają lekkie wykończenie na zimno, różnice ograniczone są do twardości powierzchni i do wyglądu
wire-drawing, cold-drawing, cold-rollingof strip, cold-formingCiągnienie drutów, ciągnienie na zimno taśm, walcowanie na zimno taśm, formowanie na zimno
Cold-drawn or cold-rolled (cold-reducedCiągnione na zimno lub walcowane na zimno
Brennan?/ It' s just like Cold Case Files./ It' s just like Cold Case Files./ It' s just like Cold Case FilesBrennan?Jak w/ Dowodach zbrodni!
Now just look at me. I get up every day at four o‘clock; I shave with cold water (and am never cold). I don’t wear flannels, and I never catch cold; my carcass is good enough! I live now in one way, now in another, like a philosopher, taking pot-luck;Patrz pan na mnie: codziennie wstaję o czwartej, golę się w zimnej wodzie ( nigdy nie marznę ), nie wiem, co to flanela, w życiu nie miałem kataru, pierś jak dzwon! Żyję filozoficznie, dziś tak, jutro inaczej, jem co popadnie.
Common (occurring in more than ‧ in ‧ patients and less than ‧ in ‧ patients) increased body temperature tingling dizziness cough difficulty in breathing which may be extreme vomiting diarrhoea swelling of the face or neck hives itching hair loss cold sweat, heavy sweating muscle pain low blood pressure paleness cold hands or feet feeling hot, feeling cold fatigue influenza like illness allergic reaction restlessnessCzęsto (występujące u ponad ‧ na ‧ pacjentów i mniej niż ‧ na ‧ pacjentów) • podwyższenie temperatury ciała, • mrowienie, • zawroty głowy, • kaszel, • niewydolność oddechowa, która może być krańcowa, • wymioty, • biegunka, • opuchnięcie twarzy lub szyi, • pokrzywka, • świąd, • utrata owłosienia, • zimne poty, nadmierna potliwość, • bóle mięśniowe, • niskie ciśnienie krwi, • bladość, • zimne ręce lub stopy, • uczucie gorąca, uczucie zimna, • zmęczenie, • objawy rzekomogrypowe, • reakcja alergiczna, • niepokój
Some of the above differences between hot-rolled and cold-rolled products may be diminished or eliminated when cold-rolled products are annealed; equally, in the case of hot-rolled products which have a light cold-finishing, the differences are limited to surface hardness and appearanceNiektóre z powyższych różnic pomiędzy wyrobami walcowanymi na gorąco a walcowanymi na zimno można zmniejszyć lub wyeliminować przez poddanie wyrobów walcowanych na zimno wyżarzaniu; w równej mierze, w przypadku wyrobów walcowanych na gorąco poddanych lekkiej obróbce wykańczającej na zimno, różnice ograniczają się do różnic w twardości powierzchniowej i w wyglądzie
The genetically modified DAS-‧-‧xDAS-Ø‧Ø‧-‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧ maize, as described in the application, is produced by crosses between maize containing DAS-‧-‧, DAS-Ø‧Ø‧-‧ and MON-ØØ‧Ø‧-‧ events and expresses the Cry‧Ab‧ and Cry‧Ab‧ proteins which confer protection against certain coleopteran pests, the Cry‧F protein which confers protection against certain lepidopteran pests, the PAT protein, used as a selectable marker, which confers tolerance to the glufosinate-ammonium herbicide and the CP‧ EPSPS protein which confers tolerance to glyphosate herbicideZmodyfikowana genetycznie kukurydza DAS-‧-‧xDAS-Ø‧Ø‧-‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧, zgodnie z opisem we wniosku, jest otrzymywana w drodze krzyżowania kukurydzy zawierającej modyfikacje DAS-‧-‧, DAS-Ø‧Ø‧-‧ i MON-ØØ‧Ø‧-‧ i wykazuje ekspresję białek Cry‧Ab‧ i Cry‧Ab‧ nadających odporność na niektóre szkodniki z rzędu Coleoptera (chrząszcze), białka Cry‧F nadającego odporność na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (motyle), białka PAT stosowanego jako marker selekcyjny i nadającego tolerancję na herbicyd glufosynat amonowy oraz białka CP‧ EPSPS nadającego tolerancję na herbicyd glifosat
or the passing beam, the values prescribed in this Regulation are met at HV (with a tolerance of +‧,‧ lx) and related to that aiming at least one point of each area delimited on the measuring screen (at ‧ m) by a circle ‧ cm in radius around points B ‧ L (or R) (with a tolerance of +‧,‧ lx), ‧ R (or L), ‧ R, ‧ L, and in the entire area of zone ‧ which is not more than ‧,‧ cm above line ‧ R and ‧ Ldla światła mijania, wartości określone w niniejszym regulaminie są spełnione w HV (z tolerancją +‧,‧ lx) oraz w odniesionym do tego ustawienia co najmniej jednym punkcie każdego pola ograniczonego na ekranie pomiarowym (w odległości ‧ m) okręgiem o promieniu ‧ cm wokół punktów B ‧ L (lub R) (z tolerancją +‧,‧ lx), ‧ R (lub L), ‧ R, ‧ L, oraz w całym polu strefy IV, która znajduje się nie więcej niż ‧,‧ cm powyżej linii ‧ R i ‧ L
For the passing beam, the prescribed values in this Directive are met at HV (with a tolerance of ‧ lux) and related to that aiming at least one point of each area delimited on the measuring screen (at ‧ m) by a circle ‧ cm in radius around point B ‧ L (or R) (with a tolerance of ‧ lux), ‧ R (or L), ‧ R (or L), ‧ R, ‧ L and in the entire area of zone ‧ which is not more than ‧ cm above line ‧ R and ‧ LDla światła mijania wartości w punkcie HV (z tolerancją ‧ luksów), przewidziane w niniejszej dyrektywie, muszą być spełnione przynajmniej w jednym punkcie każdej płaszczyzny na ekranie pomiarowym (z odległości ‧ m), który jest ograniczony przez okrąg o promieniu ‧ cm wokół punktów B ‧ L (albo R) (z tolerancją ‧ luksów), ‧ R (albo L), ‧ R (albo L), ‧ R i ‧ L, oraz na całej powierzchni strefy IV, jednakże nie więcej niż ‧ cm powyżej prostych przebiegających przez punkty ‧ R i ‧ L
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9821 zdań frazy cold tolerance.Znalezione w 15,402 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.