Tłumaczenia na język polski:

  • tolerancja zimna   
  • wytrzymałość na zimno   

Przykładowe zdania z "cold tolerance", pamięć tłumaczeniowa

add example
The approach of understanding the mechanisms of structural changes in cold-sensitive and cold-tolerant plants' chloroplasts under dark-chilling conditions.Próba wyjaśnienia mechanizmu indukowanych stresem chłodu zmian struktury chloroplastu roślin chłodowrażliwych i chłodoodpornych.
Breathes oxygen, comparable tolerances to heat, coldOddychają tlenem, porównywalna tolerancja na ciepło i zimno
Tolerance to cold: plantule: high, flowering time: medium; tolerance to high water (‧-‧): highOdporność na zimno: sadzonek: wysoka, podczas kwitnienia: średnia; odporność na głębokość zanurzenia (‧–‧): wysoka
To investigate the tolerability of anagrelide and hydroxyurea in short and long term usage of up to three yearsZbadanie tolerancji anagrelidu i hydroksymocznika podczas stosowania krótko-i długoterminowego (do trzech lat
Patients who can tolerate the additional fluid load may receive up to a total of ‧ litres of ‧ % saline intravenously with each dose of cidofovirPacjentom, którzy tolerują dodatkową podaż płynów, przed każdym wlewem cydofowiru można podać dożylnie do ‧ litrów ‧, ‧ % roztworu chlorku sodu
Patients tended to tolerate consolidation and maintenance treatment with less toxicity than in inductionPacjenci wykazywali tendencję do lepszego tolerowania leczenia konsolidującego i podtrzymującego, niż leczenia indukującego
The main focus of the meeting was on ‘ Risk management , tolerable level of risk and the integrated internal control system in the management of EU funds ’ , with the aim of discussing the role of supreme audit institutions within this area .Głównym zagadnieniem omawianym na spotkaniu było „ Zarządzanie ryzykiem , akceptowalny poziom ryzyka oraz zintegrowany system kontroli wewnętrznej w zarządzaniu funduszami UE ” , ze szczególnym uwzględnieniem roli najwyższych organów kontroli w tym obszarze .
an indication of the frequency of checks and of the tolerances on measured values of the geometrical standards and of the means used to check them, with for the latter an indication of the rules of equivalence with the values quoted in Pointwskazanie częstotliwości kontroli oraz zakresu dopuszczalnych odchyleń dla mierzonych wartości norm geometrycznych oraz środków stosowanych do ich sprawdzania, ze wskazaniem dla tych ostatnich zasad równoważności z wartościami podanymi w ppkt
to mention on the seed bags to be sold to farmers that the product has been genetically modified to make it tolerant to the herbicide glufosinate ammoniumna workach z nasionami przeznaczonym do sprzedaży rolnikom umieszcza się wzmiankę o tym, że produkt został zmodyfikowany genetycznie w celu uzyskania oporności na środek chwastobójczy glufosynat amonu
This test must be repeated three times on the same UUT, and all three measurements must fall within a ± ‧ % tolerance relative to the average of the three measured maximum power valuesTest ten należy powtórzyć trzykrotnie na tym samym testowanym egzemplarzu; wszystkie trzy pomiary powinny mieścić się w przedziale tolerancji ± ‧ % w stosunku do średniej z trzech zmierzonych wartości maksymalnej mocy
The prime software safety objective to be met for functional systems that contain software is to ensure that the risks associated with the use of software in the European Air Traffic Management network systems (EATMN software) have been reduced to a tolerable levelZasadniczym celem w zakresie bezpieczeństwa oprogramowania, jaki należy spełnić w odniesieniu do systemów funkcjonalnych obejmujących oprogramowanie, jest zapewnienie ograniczenia do akceptowalnego poziomu ryzyka związanego z wykorzystaniem oprogramowania w Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (oprogramowanie EATMN
For reasons of simplification, where a reference parcel is subject to an aid application of two or more farmers applying for aid under the same aid scheme and where the overall area declared exceeds the agricultural area with a difference which falls within the tolerance defined pursuant to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, Member States should be authorised to provide for a proportional reduction of the areas concernedW celu uproszczenia, w przypadku gdy działka referencyjna podlega wnioskowi o przyznanie pomocy dwóch lub więcej rolników wnioskujących o pomoc w ramach tego samego programu pomocy oraz w przypadku gdy całkowita zadeklarowana powierzchnia przekracza obszar rolny z zachowaniem tolerancji pomiaru zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, Państwo Członkowskie powinno być uprawnione do proporcjonalnego zmniejszenia danych powierzchni
To increase tolerability of Extavia in the study of patients with a first clinical event, a dose titration was applied and non-steroidal anti-inflammatory medicinal products were administered at start of therapyW celu zwiększenia tolerancji produktu leczniczego Extavia w badaniu u pacjentów z pierwszym epizodem klinicznym zastosowano stopniowe zwiększanie dawki oraz na początku leczenia włączono niesteroidowe przeciwzapalne produkty lecznicze
Tolerance developed to the CNS depressionTolerancja prowadziła do hamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego
the need for additional local tolerance studies e.g. for topical application dosage formszapotrzebowanie na dodatkowe badania tolerancji miejscowej, np. w przypadku postaci farmaceutycznych do stosowania miejscowego
In addition, Aerius orodispersible tablets were well tolerated in a multiple dose trialDodatkowo preparat Aerius, tabletki ulegajace rozpadowi w jamie ustnej, był dobrze tolerowany w badaniu klinicznym z zastosowaniem dawki wielokrotnej
Penalties should be applied for losses exceeding the set tolerance limits by withholding a standard amount of the performance guarantee covering the cost price of the alcohol delivered to the intervention agency in connection with distillation under Articles ‧, ‧ and ‧ of Regulation (EC) NoW odniesieniu do ubytków, których rozmiar przekracza ustalone marginesy tolerancji, należy stosować kary polegające na potrąceniu standardowej kwoty z gwarancji wykonania obejmującej cenę zakupu alkoholu dostarczonego do agencji interwencyjnej w związku z przeprowadzeniem destylacji na mocy art. ‧, ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nr
whereas it is therefore necessary to lay down common measures in the matter of sampling procedures and tolerancesdlatego należy ustanowić jednolite środki w zakresie pobierania prób losowych oraz dopuszczalne odchylenia
Renal and hepatic impairment Due to increased exposure in moderate renal and mild to moderate hepatic impairment, dosing recommendations to titrate according to individual tolerability should be closely followed (see sectionZaburzenie czynności nerek i wątroby Ze względu na zwiększenie ekspozycji u pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek oraz łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby, należy starannie ustalić wielkość dawki, w zależności od indywidualnej tolerancji (patrz punkt
I do so again in relation to the events that transpired in Pakistan, as such a position conveys the message that Europe does not abandon those who raise their voice in support of tolerance, freedom of religion and the equal treatment of minorities.Czynię to ponownie w związku z wydarzeniami, które nastąpiły w Pakistanie, ponieważ takie stanowisko jest sygnałem, że Europa nie opuszcza tych, którzy zabierają głos, popierając tolerancję, wolność wyznania i równe traktowanie mniejszości.
Larry, I tolerate itLarry, toleruję go
The operating data for phases and shall be within the tolerances permitted for the sample on the basis of these test and approval conditionsDane funkcjonalne uzyskane w fazach ‧) i ‧) muszą mieścić się w ramach tolerancji dozwolonych dla próbki niniejszymi warunkami badania i dopuszczania
The net power and the maximum ‧ minutes power for electric drive trains indicated by the manufacturer for the type of drive train shall be accepted if it does not differ by more than ± ‧ % for maximum power and more than ± ‧ % at the other measurement points on the curve with a tolerance of ± ‧ % for engine or motor speed, or within the engine or motor speed range (X‧ min-‧ + ‧ %) to (X‧ min-‧- ‧ %) (X‧ < X‧) from the values measured by the technical service on the drive train submitted for testingMoc netto i maksymalna moc po ‧ minutach elektrycznych układów napędowych podane przez producenta dla typu układu napędowego są dopuszczalne, jeśli dla mocy maksymalnej różnią się o nie więcej niż ± ‧ procent oraz dla innych punktów pomiarowych na krzywej o nie więcej niż ± ‧ procent, z tolerancją ± ‧ procent dla prędkości silnika spalinowego lub elektrycznego, lub w zakresie prędkości silnika (X‧ min-‧ + ‧ procent) do (X‧ min-‧ – ‧ procent) (X‧ < X‧) od wartości zmierzonych przez służby techniczne w układzie napędowym przedstawionym do badania
Europe should not see any religion that is tolerant of others and respectful to the others as alien to itself.Europa nie powinna postrzegać żadnej religii, która jest tolerancyjna względem innych i odnosi się do innych z szacunkiem, jako obcej sobie.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10022 zdań frazy cold tolerance.Znalezione w 3,808 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.