Tłumaczenia na język polski:

  • tolerancja zimna   
  • wytrzymałość na zimno   

Przykładowe zdania z "cold tolerance", pamięć tłumaczeniowa

add example
The approach of understanding the mechanisms of structural changes in cold-sensitive and cold-tolerant plants' chloroplasts under dark-chilling conditions.Próba wyjaśnienia mechanizmu indukowanych stresem chłodu zmian struktury chloroplastu roślin chłodowrażliwych i chłodoodpornych.
Tolerance to cold: plantule: high, flowering time: medium; tolerance to high water (‧-‧): highOdporność na zimno: sadzonek: wysoka, podczas kwitnienia: średnia; odporność na głębokość zanurzenia (‧–‧): wysoka
Breathes oxygen, comparable tolerances to heat, coldOddychają tlenem, porównywalna tolerancja na ciepło i zimno
The engine speed shall be gradually increased from idle to the target engine speed, not exceeding a tolerance band of ± ‧ % of the target engine speed, and held constantPrędkość silnika stopniowo zwiększa się od prędkości biegu jałowego do docelowej prędkości silnika, nie przekraczając zakresu tolerancji ± ‧ procent docelowej prędkości silnika, i utrzymuje się na stałym poziomie
A ‧ per cent discrepancy between the photometric characteristics and the values measured prior to the test is permissible including the tolerances of the photometric procedureDopuszczalne jest odchylenie wielkości ‧ % między parametrami fotometrycznymi a wartościami mierzonymi przed przeprowadzeniem badania, wliczając tolerancje procedury pomiaru fotometrycznego
Europe stands for tolerance, and so we want no preachers of hate, with their condemnation of other religions.Europa promuje tolerancję, dlatego nie chcemy głosicieli nienawiści, potępiających inne religie.
According to the Advocate General the persistent and deliberate non-publication of the Annex to Regulation EC No ‧/‧, which contained, inter alia, the list of items prohibited in cabin luggage, is a failing of such gravity that it can not be tolerated in the Community legal orderZdaniem rzecznik generalnej, uporczywe i celowe niepublikowanie załącznika do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, zawierającego m.in. wykaz przedmiotów, których przewożenie w bagażu podręcznym jest zabronione, jest naruszeniem tak poważnym, że nie można go tolerować we wspólnotowym porządku prawnym
The main focus of the meeting was on ‘ Risk management , tolerable level of risk and the integrated internal control system in the management of EU funds ’ , with the aim of discussing the role of supreme audit institutions within this area .Głównym zagadnieniem omawianym na spotkaniu było „ Zarządzanie ryzykiem , akceptowalny poziom ryzyka oraz zintegrowany system kontroli wewnętrznej w zarządzaniu funduszami UE ” , ze szczególnym uwzględnieniem roli najwyższych organów kontroli w tym obszarze .
Quality tolerancesTolerancja dotycząca jakości
I do so again in relation to the events that transpired in Pakistan, as such a position conveys the message that Europe does not abandon those who raise their voice in support of tolerance, freedom of religion and the equal treatment of minorities.Czynię to ponownie w związku z wydarzeniami, które nastąpiły w Pakistanie, ponieważ takie stanowisko jest sygnałem, że Europa nie opuszcza tych, którzy zabierają głos, popierając tolerancję, wolność wyznania i równe traktowanie mniejszości.
Nephrotic syndrome has been reported following attempted immune tolerance induction in haemophilia B patients with Factor ‧ inhibitors and a history of allergic reactionOpisywano wystąpienie zespołu nerczycowego po próbie indukcji tolerancji immunologicznej u pacjentów z hemofilią B i inhibitorami czynnika IX, u których uprzednio wystąpiła reakcja alergiczna
The daily dose of AMMONAPS will be calculated from your protein tolerance, diet and body weight or body surfaceDawka dobowa leku AMMONAPS będzie obliczona dla pacjenta w oparciu o tolerancję białka, dietę, masę ciała lub powierzchnię ciała
where the defects in the grains of paddy rice exceed the permitted tolerances for the standard quality of paddy rice, the percentage reduction to be applied to the intervention price shall be as set out in Table ‧ below, per type of ricejeśli uszkodzenia ziaren ryżu niełuskanego przekraczają wielkości dopuszczalne dla norm jakościowych ryżu niełuskanego, stosuje się obniżkę ceny interwencyjnej zgodnie z załącznikiem ‧ dla danego rodzaju ryżu
The Restructuring Plan proposes to address this risk with four pillars: taking this risk into account when defining the strategy of the yard (definition of risk-tolerance, control of risk), adjusting the organisational structure, using information technology and adopting various risk-limitation methods (natural hedging, indexation clauses in contracts and purchase of financial products such as currency options and forwardsSystem zarządzania ryzykiem przewidziany we planie restrukturyzacji opiera się czterech zasadniczych elementach: uwzględnianiu ryzyka przy opracowywaniu strategii stoczni (określenie tolerancji na ryzyko, kontrola ryzyka), dostosowaniu struktury organizacyjnej, wykorzystaniu technologii informatycznych oraz zastosowaniu różnych metod ograniczających ryzyko (hedging naturalny, klauzule indeksacyjne w kontraktach, zakup produktów finansowych takich jak opcje walutowe oraz transakcje forward
The thickness category in which the nominal thickness e lies (a manufacturing tolerance of ± ‧.‧ mm being allowedKategoria grubości, do której należy grubość nominalna e (przy dopuszczeniu tolerancji producenta w zakresie ± ‧,‧ mm
No account shall be taken of tolerances or options provided for in the invitation to tenderNie uwzględnia się marginesu błędu lub opcji przewidzianych w zaproszeniu do składania ofert
no prepackage having a negative error greater than twice the tolerable negative error given in the table in ‧ may bear the EEC sign provided for inżadne opakowanie o wartości błędu ujemnego większej niż dwukrotna wartość dopuszczalnego błędu ujemnego określona w tabeli w ‧. nie może być opatrzone znakiem EWG przewidzianym w
The thickness category applicable to the nominal thickness e a manufacturing tolerance of ± ‧,‧ mm being allowedkategoria grubości, do której należy grubość nominalna e (przy dopuszczeniu tolerancji producenta w zakresie ± ‧,‧ mm
attaches considerable importance to the co-existence of differing agricultural practices, not only in the interests of good farming, but also of tolerance and trust between neighbouring farmers in the exchange of information, coordination and cooperationPrzypisuje decydujące znaczenie współistnieniu różnych praktyk rolniczych i to nie tylko z uwagi na dobrą praktykę rolniczą, ale także pod kątem opartej na tolerancji i zaufaniu wymiany informacji, koordynacji i współpracy pomiędzy sąsiadującymi ze sobą rolnikami
Tolerances in respect of quality and size shall be allowed in each package for produce not satisfying the requirements of the class indicatedW każdym opakowaniu dopuszcza się tolerancje w odniesieniu do jakości i wielkości produktu, który nie spełnia wymagań określonych dla danej klasy
(RO) Mr President, the assassination of Governor Salmaan Taseer, a dedicated voice for tolerance and the rights of minorities in Pakistan, shows a human rights violation on a dramatic scale.(RO) Panie Przewodniczący! Zabójstwo gubernatora Salmaana Taseera, zaangażowanego rzecznika tolerancji i praw mniejszości w Pakistanie, stanowi dramatyczne pogwałcenie praw człowieka.
Educational Games in Developing Tolerance towards Disabled Peers among five years old childrenZabawy dydaktyczne w kształtowaniu tolerancji u dzieci pięcioletnich wobec niepełnosprawnych rówieśników
The cauliflower mosaic virus ‧S promoter, a non-translated region from the cDNA corresponding to the petunia gene encoding chlorophyll a/b binding protein ‧, the SuRB (als) gene coding for a mutant acetolactate synthase protein (ALS), which confers tolerance to sulfonylurea, derived from Nicotiana tabacum, including its terminatorPromotor ‧S wirusa mozaiki kalafiora, nie ulegający translacji region z cDNA odpowiadającemu genowi kodującemu białko ‧ wiążące chlorofil a/b petunii, gen SuRB (als) kodujący zmutowane białko syntazy acetomleczanu (ALS), który nadaje tolerancję na sulfonylomocznik, uzyskany z Nicotiana tabacum, w tym jego terminator
We are a community of values, based on solidarity, tolerance and respect for human rights.Jesteśmy wspólnotą wartości, opierającą się na solidarności, tolerancji i poszanowaniu praw człowieka.
if applicable, the flexibility and tolerance levels included in transportation and other services without separate charge, as well as any flexibility offered in addition to this and the corresponding chargesw stosownych przypadkach- poziomy elastyczności i tolerancji stosowane w usługach przesyłowych i innych usługach bez oddzielnych opłat, jak również oferowana dodatkowo elastyczność i związane z nią opłaty
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10022 zdań frazy cold tolerance.Znalezione w 10,051 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.