Tłumaczenia na język polski:

  • zimny rozruch   
     
    A startup process that begins with turning on the computer's power. Typically, a cold boot involves some basic hardware checking by the system, after which the operating system is loaded from disk into memory.

Pozostałe znaczenia:

 
(transitive, computing) To reboot a computer by turning it off and on.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "cold boot", pamięć tłumaczeniowa

add example
If I had had something to boot, I would have booted it, that’s just how I felt. I had tried lying in every sort of position to get warm, but the cold still penetrated.Kopnąłbym coś, gdybym tylko miał co – tak właśnie się czułem. Próbowałem już leżeć w każdej pozycji, by się zagrzać, ale zimno było przenikliwe.
Make sure you wipe those boots off!I wytrzyj buciory
You' ve got your sheepskins on... and the boots I made for youMasz na sobie owczą skórę... i buty które dla ciebie zrobiłem
Can I borrow your boots?Pożyczysz mi swoich butów od kompletu?
Member States may identify suitable personal protective equipment for operators and prescribe specific elements of this equipment (e.g. coveralls, apron, gloves, sturdy shoes, rubber boots, face protection, face shield, tightly fitting glasses, hat, hood or respirator of a specified typePaństwa Członkowskie mogą określić odpowiednie dla osób stosujących preparaty środki ochrony osobistej oraz określić szczególne składniki wyposażenia (np. kombinezony, fartuchy, rękawice, obuwie ochronne, buty gumowe, ochronę twarzy, osłony na twarz, ściśle dopasowane okulary, kapelusz, kaptur lub maski oddechowe określonego typu
The law has changed, so that cats...... who do not wear boots are all to be slaughteredPrawo zostało zmienione, koty...... które nie noszą butów są wyznaczone do uboju
In any case the marking shall be visible when the device is fitted on the vehicle or when a movable part such as the hood or boot lid or a door is openedW każdym przypadku oznaczenia muszą być widoczne, gdy urządzenie jest zamontowane w pojeździe lub gdy ruchoma część, taka jak maska silnika, pokrywa bagażnika lub drzwi jest otwarta
That' s why I ordered you a pair of boots, Mrs. PeelDlatego zamówiłem dla pani parę butów
all the seats occupied, plus an evenly distributed load in the luggage boot, in order to obtain the permissible load on the rear axle or on the front axle if the boot is at the frontwszystkie siedzenia zajęte, dodatkowo również rozłożony ładunek w bagażniku, aby osiągnąć dopuszczalne obciążenie na tylną oś lub na przednią oś, jeżeli bagażnik jest z przodu
It wraps around my riding bootOwijam to wokół cholewy
Do those boots come with a manual?NoMasz instrukcję do tych butów?
" Ask my father to please empty my treasure chest and put the money in the bootPoproś ojca, żeby wszystkie moje pieniądze z banku włożył do bagażnika
Use of protective outfit such as gloves, boots, clothes and safety helmetWykorzystania środków ochronnych takich jak rękawice, obuwie, ubranie i kask
We have to report to boot camp on Monday nightMusimy się zameldować do poniedziałku wieczorem
Today I put on the boots you bought me two years agoDzisiaj buty, które mi kupiłeś lata temu
So we just all booted it to EuropeWybyliśmy więc do Europy
The boot/socks and fabric swab shall be fully submersed in BPW to provide sufficient free liquid around the sample for migration of Salmonella away from the sample and therefore more BPW may be added, if necessaryOkładziny na buty/skarpety i tampon zanurza się całkowicie w zbuforowanej wodzie peptonowej, tak aby wystarczająco dużo płynu wokół próbki umożliwiło migrację salmonelli z próbki i dlatego w razie potrzeby można dodać więcej zbuforowanej wody peptonowej
Freshly- brewed coffee and boots are servedŚwieżo zaparzona kawa i buty
A little rat-faced figure with a black hat poked his head round the open door he was leaning against and wearing a smirk said, < Good morning! Would you care to put on the prison clothing and go to work, clean your cell, wash yourself or polish my boots? . . .Mała postać o szczurzej twarzy wetknęła głowę w czarnej czapce przez szparę drzwi, o które się opierała, pytając z głupawym uśmieszkiem: – Dzień dobry, może włożysz więzienne ubranie i pójdziesz do pracy? Albo może posprzątasz celę, umyjesz się i wyczyścisz mi buty?
If you' re gonna stick the boot in, will you get on with it?Jeśli zamierzasz mnie stąd wykopać, to wykop teraz?
all the seats occupied, plus an evenly distributed load in the luggage boot, in order to obtain the permissible load on the rear axle or on the front axle if the boot is at the frontwszystkie miejsca zajęte i równomiernie rozłożony ładunek w bagażniku, w celu osiągnięcia dopuszczalnego obciążenia tylnej osi, lub osi przedniej, jeżeli bagażnik znajduje się z przodu
Could you tell me...... why you got a dead man with an arm missing in your boot?Powiedz mi... po co ci trup bez ręki?
Boot swabs may be inverted to retain materialAby zachować materiał, okładziny na buty można odwrócić na drugą stronę
Can you get your boots on?Możesz włożyć buty?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5688 zdań frazy cold boot.Znalezione w 4,914 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.