Tłumaczenia na język polski:

  • rada miasta   

Pozostałe znaczenia:

 
rada miejska
 
A governing body of people elected to oversee management of a city and represent the interests of residents.
 
A form of local government which proposes bills, holds votes, and passes laws to help govern a city.
 
town/city governing body

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Warsaw City CouncilUstrój miasta stołecznego Warszawy

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "city council", pamięć tłumaczeniowa

add example
At the spring European Council , LucVan den Brande was invited topresent to the Council president the CoR report " European Regions and Cities - Partners for the Jobs and Growth strategy " .Na wiosennym szczycie Rady Europejskiej Luc Van den Brandezostał poproszony o przedstawienie przewodniczącemu Radysprawozdania Komitetu Regionów pt . „ Europejskie regiony imiasta jako partnerzy w strategii na rzecz wzrostugospodarczego i zatrudnienia ” .
asks the European Parliament, Council and European Commission to keep potential delays between the nomination of the cities by the Member States and the designation by the Council to a minimum, in order to give cities the maximum time for programme preparationzwraca się do Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej z prośbą o minimalizowanie potencjalnych opóźnień pomiędzy momentem mianowania miast przez Państwa Członkowskie a wyznaczeniem ich przez Radę, tak by miasta dysponowały możliwie najdłuższym czasem na przygotowanie programu
town and city councils supporting campaigns in this areawsparciu odpowiednich kampanii przez rady miast i gmin
Mr Søndergaard and Mrs Lichtenberger, the crisis in Campania initially began and then developed so dramatically because of the inability of a regional council and a left-wing Naples city council, together with aldermen from the Greens, to take decisions - including unpopular and brave decisions - to create an environmentally friendly waste collection and disposal system.Panie Pośle Søndergaard i Pani Poseł Lichtenberger! Kryzys w Kampanii rozpoczął się, a następnie przybrał tak dramatyczne rozmiary z powodu niezdolności rady regionalnej i lewicowej rady Neapolu, wraz z radcą miejskim należącym do Partii Zielonych, do podjęcia decyzji - w tym decyzji niepopularnych i trudnych - umożliwiających opracowanie przyjaznego środowisku systemu zbiórki i utylizacji odpadów.
Election for city councils in the light of primary laws of voting rightWybory do rad gmin w świetle podstawowych zasad prawa wyborczego
Opinion of the European Central Bank of ‧ November ‧ on recommendations for Council decisions on the position to be taken by the European Community regarding the renegotiation of the monetary agreement with the Vatican City State and on the position to be taken by the European Community regarding the renegotiation of the monetary agreement with the Republic of San Marino (CONOpinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie zaleceń dotyczących decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z Państwem Watykańskim oraz w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z Republiką San Marino (CON
Ms Daiva MATONIENĖ, Council Member of Šiauliai City MunicipalityDaiva MATONIENĖ, radca Rady Miejskiej w Szawlach
Two cities have already been selected for 2014, and the Council is about to confirm the two cities for 2015.Na rok 2014 wybrano już dwa miasta, a obecnie Rada na potwierdzić kolejne dwa na rok 2015.
Does that mean you' il run for city council?Czy to oznacza, że będziesz się ubiegał o urząd Radcy Miasta?
The Federal Republic of Germany has infringed its obligations under Article ‧ in conjunction with Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ concerning the coordination of procedures for the award of public works contracts, as a result of the conclusion by the city of Cologne of the contract of ‧ August ‧ with the Grundstücksgesellschaft Köln Messe ‧-‧ GbR (in the meantime Grundstücksgesellschaft Köln Messe ‧-‧) without carrying out a procedure for the award of contracts involving a Europe-wide invitation to tender in compliance with the above-mentioned provisionsstwierdzenie, że Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy przepisów art. ‧ w związku z art. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. dotyczącej koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, ze względu na to, że miasto Kolonia zawarło ze spółką Grundstücksgesellschaft Köln Messe ‧ bis ‧ GbR (która w międzyczasie przekształciła się w spółkę Grundstücksgesellschaft Köln Messe ‧-‧) umowę z dnia ‧ sierpnia ‧ r. bez przeprowadzenia przetargu z europejskim ogłoszeniem o zamówieniu, zgodnie z ww. przepisami
Ayuntamiento de Madrid (City Council of MadridAyuntamiento de Madrid (Rada Miasta Madrytu
However, where the Commission, or the Council in accordance with paragraph ‧, has decided within the previous six months that a similar or lower level of the basic fare on the city-pair concerned does not comply with the criteria of Article ‧ (a), the air fare shall not remain in force during the examinationJednakże jeżeli Komisja lub Rada zgodnie z ust. ‧ zadecydowała w okresie poprzednich sześciu miesięcy, że podobny lub niższy poziom podstawowej taryfy dla danych miast nie odpowiada kryteriom art. ‧ ust. ‧ lit. a), taryfa lotnicza nie pozostanie w mocy w czasie przeglądu
Whereas, in the light of the accidents at Bhopal and Mexico City, which demonstrated the hazard which arises when dangerous sites and dwellings are close together, the Council Resolution of ‧ October ‧ called on the Commission to include in Directive ‧/EEC provisions concerning controls on land-use planning when new installations are authorized and when urban development takes place around existing installationsw świetle wypadków w Bhopal i Mexico City, które wykazały jakie niebezpieczeństwo może powstać w sytuacji gdy budynki mieszkalne są usytuowane niedaleko terenów niebezpiecznych, uchwała Rady z dnia ‧ października ‧r. wezwała Komisję do włączenia do dyrektywy ‧/EWG przepisów dotyczących kontroli planowania zagospodarowania przestrzennego w sytuacji zatwierdzania nowych instalacji oraz powstawania inwestycji miejskich w okolicy już istniejących instalacji
recognising the pioneering and responsible work that has been done and is still being done in the field of city diplomacy by the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe, the Council of European Municipalities and Regions, the Committee on City Diplomacy, Peace Building and Human Rights of United Cities and Local Governments, the Association of Local Democracy Agencies, the worldwide movement Mayors for Peace, relevant United Nations agencies, the Glocal Forum and other international institutions and NGOsuznając pionierską i odpowiedzialną pracę w dziedzinie dyplomacji miast wykonaną i wciąż prowadzoną przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, Radę Gmin i Regionów Europy, komitet ds. dyplomacji miast, budowania pokoju i praw człowieka Światowej Organizacji Miast i Władz Lokalnych, Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej, światowy ruch Burmistrzowie dla pokoju, właściwe agencje ONZ, organizację Glocal Forum oraz inne instytucje międzynarodowe i organizacje pozarządowe
Dr. Stein must be made to join this council...... or else he is no longer permitted to practice in this cityDr Stein musi dołączyć do Rady albo zakończy praktykę w tym mieście
Disbursement of financial aid provided under this Joint Action shall be conditional upon the holding of regular meetings of the JCC and the other mechanisms in the JCC framework, as well as the holding of Steering Committee meetings on an economic rehabilitation programme and the issuing of a newsletter on the programme, a confidence-building workshop, a meeting of the representatives of the law enforcement bodies, as well as an informal JCC meeting in Brussels or in the capital city of the Member State exercising the Council Presidency, within ‧ months of the starting date of the financing agreement to be concluded between the Commission and the OSCE mission to GeorgiaWypłata pomocy finansowej przewidzianej na mocy niniejszego wspólnego działania jest uzależniona od przeprowadzania regularnych posiedzeń WKK oraz funkcjonowania pozostałych mechanizmów w ramach WKK, jak również przeprowadzania posiedzeń komitetu sterującego w sprawie programu odbudowy gospodarczej i publikowania biuletynu informacyjnego na temat programu, przeprowadzenia warsztatów budowania zaufania, posiedzenia przedstawicieli organów wykonawczych oraz nieformalnego posiedzenia WKK w Brukseli lub w stolicy państwa członkowskiego sprawującego Prezydencję Rady, w okresie dwunastu miesięcy od daty rozpoczęcia obowiązywania porozumienia finansowego, które zostanie zawarte pomiędzy Komisją a misją OBWE w Gruzji
having regard to the Territorial Agenda of the EU (the Territorial Agenda) and the Leipzig Charter on Sustainable European Cities (the Leipzig Charter), which were both adopted at the Informal Council of Ministers responsible for spatial planning and urban development held in Leipzig on ‧ and ‧ May ‧, and the First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union, adopted at the Informal Council of Ministers responsible for spatial planning and development held in Ponta Delgada (Azores) on ‧ and ‧ November ‧ (the First Action Programmeuwzględniając agendę terytorialną UE (agenda terytorialna) i kartę lipską na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich (karta lipska), które zostały przyjęte podczas nieformalnego posiedzenia Rady ministrów odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne i rozwój miast w dniach ‧ i ‧ maja ‧ r. w Lipsku, oraz pierwszy program działań na rzecz realizacji agendy terytorialnej Unii Europejskiej, przyjęty podczas nieformalnego posiedzenia Rady ministrów odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne i rozwój miast, które odbyło się w Ponta Delgada (Azory) w dniach ‧ i ‧ listopada ‧ r. (pierwszy program działań
I think you should call a city council meetingMyślę że powinna pani zwołać zabranie Rady Miejskiej
The European Union - the Council and you - must ask the UN as soon as possible to adopt a resolution on this, creating a no-fly zone and stopping the bombing of cities which are in the hands of the opposition.Unia Europejska - Rada i Państwo - musi jak najszybciej wnioskować do ONZ o przyjęcie rezolucji w tej sprawie - w sprawie utworzenia strefy zakazu lotów i powstrzymania bombardowań miast znajdujących się w rękach opozycji.
Over 100 European cities and regions participate in the network and monitor local and regional involvement in the European Strategy for Growth & Jobs . The CoR presents its ndings to the European Commission , Council and European Parliament . How does it work ?Ponad 100 europejskich miast i regionów uczestniczy w sieci i monitoruje zaangażowanie w realizację europejskiej strategii narzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na szczeblu lokalnym i regionalnym . KR przedstawia zebrane wyniki Komisji Europejskiej , Radzie i Parlamentowi Europejskiemu .
HAVING REGARD TO Recommendation ‧ of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on security and crime prevention in cities: setting up a European observatory, and Resolution ‧ of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe on local policing in EuropeUWZGLĘDNIAJĄC zalecenie nr ‧ Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w miastach i utworzenia europejskiego centrum monitoringu, jak również rezolucję nr ‧ Kongresu Samorządów Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w sprawie lokalnego nadzoru porządku publicznego w Europie
CNB) Recommendation for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Community regarding the renegotiation of the Monetary Agreement with the Vatican City StateCNB) Zalecenie DECYZJA RADY w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z Państwem Watykańskim
The Commission recalls the wealth of ideas on urban development which has allowed the ministers responsible for urban affairs to reach a consensus based on the Lille Action Programme, the Rotterdam Urban Acquis, the Bristol Accord and, more recently, the Leipzig Charter on Sustainable European Cities adopted at an informal Council meeting on 25 May 2007.Komisja przywołuje wielość pomysłów dotyczących rozwoju urbanistycznego, która pozwoliła ministrom właściwym do spraw urbanistycznych osiągnąć konsensus bazujący na planie działania z Lille, prawie miejskim Rotterdamu, porozumieniu z Bristolu i ostatnio karcie lipskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich przyjętej na nieformalnym posiedzeniu Rady 25 maja 2007 roku.
Case T-‧/‧: Action brought on ‧ December ‧- Foshan City Nanhai Golden Step Industrial v CouncilSprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ grudnia ‧ r.- Foshan City Nanhai Golden Step Industrial przeciwko Radzie
Subject: Granting of permission by the Reggio Emilia City Council for the ritual slaughter of animalsDotyczy: udzielenia zgody na rytualny ubój zwierząt przez radę miejską Reggio Emilia
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 223377 zdań frazy city council.Znalezione w 75,652 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.