Tłumaczenia na język polski:

  • rada miasta   

Pozostałe znaczenia:

 
rada miejska
 
A governing body of people elected to oversee management of a city and represent the interests of residents.
 
A form of local government which proposes bills, holds votes, and passes laws to help govern a city.
 
town/city governing body

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Warsaw City CouncilUstrój miasta stołecznego Warszawy

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "city council", pamięć tłumaczeniowa

add example
recognising the pioneering and responsible work that has been done and is still being done in the field of city diplomacy by the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe, the Council of European Municipalities and Regions, the Committee on City Diplomacy, Peace Building and Human Rights of United Cities and Local Governments, the Association of Local Democracy Agencies, the worldwide movement Mayors for Peace, relevant United Nations agencies, the Glocal Forum and other international institutions and NGOsuznając pionierską i odpowiedzialną pracę w dziedzinie dyplomacji miast wykonaną i wciąż prowadzoną przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, Radę Gmin i Regionów Europy, komitet ds. dyplomacji miast, budowania pokoju i praw człowieka Światowej Organizacji Miast i Władz Lokalnych, Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej, światowy ruch Burmistrzowie dla pokoju, właściwe agencje ONZ, organizację Glocal Forum oraz inne instytucje międzynarodowe i organizacje pozarządowe
welcomes the initiative taken by the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe to draw up a European Charter on City Diplomacy and the prospect of setting up a fund to support city diplomacy, and calls on the EU to look into setting up a funding instrument for supporting measures and promoting city diplomacy more generallyZ zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy dotyczącą sporządzenia Europejskiej karty dyplomacji miast i plan ustanowienia funduszu na rzecz wsparcia dyplomacji miast, i wzywa UE, by zbadała możliwość ustanowienia instrumentu finansowania środków na wspieranie i propagowanie dyplomacji miast w bardziej ogólnym ujęciu
Working youth council for example youth council districts of the Capital City of the Capital City of WarsawDziałanie młodzieżowych rad na przykładzie młodzieżowych rad dzielnic w m. st. Warszawa
The city council of Barcelona has created the Municipal Council of the Gypsy Community in Barcelona, which is a consultative body aimed at increasing the well-being and quality of life of the Roma living in the cityW Hiszpanii Rada Miasta Barcelony stworzyła Miejską Radę Społeczności Romskiej w Barcelonie, która stanowi organ doradczy mający na celu zwiększenie dobrobytu i jakości życia Romów żyjących w tym mieście
asks the European Parliament, Council and European Commission to keep potential delays between the nomination of the cities by the Member States and the designation by the Council to a minimum, in order to give cities the maximum time for programme preparationzwraca się do Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej z prośbą o minimalizowanie potencjalnych opóźnień pomiędzy momentem mianowania miast przez Państwa Członkowskie a wyznaczeniem ich przez Radę, tak by miasta dysponowały możliwie najdłuższym czasem na przygotowanie programu
I must point out that the directive has already been compulsory for more than a month and a half, as demonstrated in cities such as Barcelona, where the socialist council has set the speed limit at 80 km per hour, and the difference has been felt compared with other cities such as Madrid or Valencia that have conservative councils, where the population is at high risk of suffering from allergies and respiratory diseases.Muszę zwrócić uwagę, że dyrektywa obowiązuje już od półtora miesiąca, czego dowiodły takie miasta, jak Barcelona, gdzie socjalistyczna rada wprowadziła ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę i gdzie można było odczuć różnicę w porównaniu do takich miast, jak Madryt czy Walencja, które mają konserwatywne rady i których mieszkańcy są znacznie zagrożeni zachorowaniem na alergie i choroby układu oddechowego.
In the Canary Islands Regional Parliament there are no Green members; in the 88 councils in the Canary Islands there are no Green councillors; of the 29 councillors on Las Palmas City Council there are no Green councillors; the Greens are barely present on a couple of councils in the Canary Islands, where they are definitely in a coalition with the People's Party.Żaden poseł z Grupy Zielonych nie jest członkiem Regionalnego Parlamentu Wysp Kanaryjskich; w 88 urzędach na Wyspach Kanaryjskich nie ma radnych z Grupy Zielonych; wśród 29 radnych Urzędu Miasta Las Palmas nie ma radnych z Grupy Zielonych; Zieloni są członkami kilku rad na Wyspach Kanaryjskich w miejscach, gdzie tworzą zdecydowaną koalicję z Partią Ludową.
The Council shall meet either where the meetings of the Council of the European Union are usually held or at the seat of the Secretariat of the ACP Group of States or in a city of one of the ACP States, in accordance with the decision taken by the CouncilPosiedzenia Rady będą się odbywać albo w zwykłym miejscu posiedzeń Rady Unii Europejskiej, albo w siedzibie Sekretariatu Grupy Państw AKP, bądź też w mieście znajdującym się w jednym z państw AKP, zgodnie z decyzją Rady
Should this rule be changed so that the Council would no longer conclude these agreements, the ECB considers that the Economic and Financial Committee and the ECB should be allowed to request submission of the agreements to the Council, as was decided by the Council at the occasion of the initial opening of negotiations for the conclusion of Community agreements with the Vatican City State and the Republic of San MarinoZdaniem EBC, gdyby zasada ta miała zostać zmieniona w ten sposób, że Rada nie byłaby już podmiotem zawierającym układy, Komitet Ekonomiczno-Finansowy oraz EBC powinny mieć możliwość wnioskowania o przedkładanie układów Radzie, tak jak postanowiła Rada w momencie wstępnego rozpoczęcia negocjacji w sprawie zawarcia przez Wspólnotę układów z Państwem Watykańskim oraz Republiką San Marino
I think that, always using the principle of subsidiarity, mayors should choose, with the consensus of municipal councils, to impose a congestion charge if they think it useful and if the city they administrate needs to restrict traffic because in very old cities, the centre becomes congested very easily.Myślę, że - z poszanowaniem zasady pomocniczości - należy dać burmistrzom miast możliwość nakładania, za zgodą rad miejskich, opłat związanych z zatorami, jeżeli uznają to oni za pożyteczne i jeżeli miasto, którym administrują, będzie zmuszone ograniczyć ruch uliczny w związku z tym, że w bardzo starych miastach bardzo łatwo powstają korki.
Financial economy of the city of Torun in the light of the city council's finance books from 1703-1756Gospodarka finansowa miasta Torunia w świetle ksiąg kamlarskich w latach 1703-1756
Its aim is to make the committee as representative as possible of the various foreign communities that live in the city, and more associations are invited to join: those wishing to do so should send their application to the Chairman of the City CouncilCelem władz jest, by komisja jak najszerzej reprezentowała rozmaite społeczności imigrantów mieszkających w Porto; dostęp do niej jest w dalszym ciągu otwarty dla nowych stowarzyszeń, które proszone są o nadsyłanie zgłoszeń przewodniczącemu zarządu miasta
The image of the Krakow city from perspective of City Council and its inhabitants.Wizerunek Miasta Krakowa z perspektywy Urzędu Miasta i jego mieszkańców.
Two cities have already been selected for 2014, and the Council is about to confirm the two cities for 2015.Na rok 2014 wybrano już dwa miasta, a obecnie Rada na potwierdzić kolejne dwa na rok 2015.
The cities of Ceuta and Melilla may set themselves up as Self-governing Communities if their respective City Councils so decide in a resolution adopted by the overall majority of their members and if the Cortes Generales so authorize them by an organic act, under section 144.Miasta Ceuta i Melilla mogą ukonstytuować się we wspólnoty autonomiczne, jeżeli tak postanowią ich odpowiednie zarządy w drodze uchwały powziętej absolutną większością ich członków i jeżeli wyrażą na to zgodę Kortezy Generalne w drodze ustawy organicznej, na zasadach przewidzianych w artykule 144.
The Intercultural Cities programme of the Council of Europe and the European Commission is a network of European cities for intercultural dialogueProgram Międzykulturowe miasta, zainicjowany przez Radę Europy i Komisję Europejską, obejmuje sieć miast europejskich wspierających dialog międzykulturowy
The City of Malmö (Sweden), through the International Council for Local Environmental Initiatives' Cities for Climate Protection programme, has built a new urban district with ‧ dwellings, which is supplied with ‧ % renewable energyMiasto Malmö (Szwecja), w ramach programu Miasta na rzecz ochrony klimatu Międzynarodowej Rady na rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych (ICLEI), wybudowało nowe osiedle liczące ‧ mieszkań, zasilane w ‧ % energią ze źródeł odnawialnych
Furthermore, the City is the sole shareholder of AGVO and the City Council appoints all Member of the Board of AGVOMiasto jest jedynym udziałowcem AGVO, a Rada Miejska nominuje wszystkich członków zarządu AGVO
"Social dialogue in Cracow" - communication as a way of building the relation of cooperation and trust between the City Council and inhabitants of Cracow City."Dialog społeczny w Krakowie", czyli budowanie relacji współpracy i zaufania w procesie komunikacji między Urzędem Miasta a mieszkańcami Krakowa
A central focus has been monitoring the energy used in the city through intelligent metering that feeds data back into the Council every ‧ minutes from around the CitySzczególny nacisk położono na monitorowanie zużycia energii w mieście poprzez system inteligentnych liczników przekazujących co pół godziny dane z całego miasta
Będziński, Bielski, city of Bielsko-Biała, Bieruńsko-Lędziński, city of Bytom, city of Chorzów, Cieszyński, Gliwicki, city of Gliwice, city of Jastrzębie-Zdrój, city of Katowice, Lubliniecki, Mikołowski, city of Mysłowice, city of Piekary Śląskie, Pszczyński, Raciborski, city of Ruda Śląska, Rybnicki, city of Rybnik, city of Siemianowice Śląskie, city of Świętochłowice, Tarnogórski, city of Tychy, Wodzisławski, city of Zabrze and city of Żorybędziński, bielski i miasto Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, miasto Bytom, miasto Chorzów, cieszyński, gliwicki i miasto Gliwice, miasto Jastrzębie-Zdrój, miasto Katowice, lubliniecki, mikołowski, miasto Mysłowice, miasto Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, miasto Ruda Śląska, rybnicki i miasto Rybnik, miasto Siemianowice Śląskie, miasto Świętochłowice, tarnogórski, miasto Tychy, wodzisławski, miasto Zabrze, miasto Żory
whereas violence against activists, particularly those defending women’s rights, continues to this day, and whereas many activists have been the victims of militants and radical groups, these victims include Sitara Achakzai, an Afghan women’s rights defender and member of the Kandahar provincial council, who was killed outside her home; Gul Pecha and Abdul Aziz, who were killed after being accused of immoral acts and condemned to death by a council of conservative clerics; and Malai Kakar, the first woman police officer in Kandahar, who ran the police department responsible for investigating crimes against women in that citymając na uwadze, że działacze, w szczególności obrońcy praw kobiet, nadal padają ofiarą przemocy oraz że wielu straciło życie z rąk bojówek, zwłaszcza związanych z ugrupowaniami radykalnymi, wśród nich Sitara Achakzai, afgańska obrończyni praw kobiet, członkini Rady Prowincji w Kandaharze (Afganistan), zamordowana przed swoim domem, Gul Pecha i Abdul Aziz, zamordowani w następstwie oskarżenia o czyny niemoralne i wyroku śmierci wydanego przez radę złożoną z konserwatywnych duchownych, Malai Kakar, pierwsza policjantka w Kandaharze, która kierowała służbami policyjnymi prowadzącymi dochodzenia w sprawach zbrodni przeciw kobietom popełnionych w tym mieście
having regard to the Territorial Agenda of the EU (the Territorial Agenda) and the Leipzig Charter on Sustainable European Cities (the Leipzig Charter), which were both adopted at the Informal Council of Ministers responsible for spatial planning and urban development held in Leipzig on ‧ and ‧ May ‧, and the First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union, adopted at the Informal Council of Ministers responsible for spatial planning and development held in Ponta Delgada (Azores) on ‧ and ‧ November ‧ (the First Action Programmeuwzględniając agendę terytorialną UE (agenda terytorialna) i kartę lipską na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich (karta lipska), które zostały przyjęte podczas nieformalnego posiedzenia Rady ministrów odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne i rozwój miast w dniach ‧ i ‧ maja ‧ r. w Lipsku, oraz pierwszy program działań na rzecz realizacji agendy terytorialnej Unii Europejskiej, przyjęty podczas nieformalnego posiedzenia Rady ministrów odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne i rozwój miast, które odbyło się w Ponta Delgada (Azory) w dniach ‧ i ‧ listopada ‧ r. (pierwszy program działań
The Haute-Normandie Regional Council, the Seine-Maritime General Council and the City of Le Havre will each provide SORENI with EUR ‧ in the form of grantsRada Regionalna Haute-Normandie, Rada Regionalna Seine-Maritime i miasto Hawr, każde z osobna, dostarczają subwencję dla SORENI w wysokości ‧ EUR
goods brought from territories within the customs territory of the Community where Council Directive ‧/‧/EC or Council Directive ‧/‧/EC does not apply, and goods brought from Heligoland, the Republic of San Marino and the Vatican City State to the customs territory of the Communitytowary wprowadzane z terytoriów znajdujących się na obszarze celnym Wspólnoty, na których nie mają zastosowania dyrektywa Rady ‧/‧/WE lub dyrektywa Rady ‧/‧/WE, oraz towary wprowadzane na obszar celny Wspólnoty z wyspy Helgoland, Republiki San Marino i Państwa Watykańskiego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 209637 zdań frazy city council.Znalezione w 18,924 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.