Tłumaczenia na język polski:

  • rada miasta   

Pozostałe znaczenia:

 
rada miejska
 
A governing body of people elected to oversee management of a city and represent the interests of residents.
 
A form of local government which proposes bills, holds votes, and passes laws to help govern a city.
 
town/city governing body

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Warsaw City CouncilUstrój miasta stołecznego Warszawy

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "city council", pamięć tłumaczeniowa

add example
Effective employees assessment system in the City Council of Krakow.Efektywny system ocen pracowniczych na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa.
having regard to the Territorial Agenda of the EU (the Territorial Agenda) and the Leipzig Charter on Sustainable European Cities (the Leipzig Charter), which were both adopted at the Informal Council of Ministers responsible for spatial planning and urban development held in Leipzig on ‧ and ‧ May ‧, and the First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union, adopted at the Informal Council of Ministers responsible for spatial planning and development held in Ponta Delgada (Azores) on ‧ and ‧ November ‧ (the First Action Programmeuwzględniając agendę terytorialną UE (agenda terytorialna) i kartę lipską na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich (karta lipska), które zostały przyjęte podczas nieformalnego posiedzenia Rady ministrów odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne i rozwój miast w dniach ‧ i ‧ maja ‧ r. w Lipsku, oraz pierwszy program działań na rzecz realizacji agendy terytorialnej Unii Europejskiej, przyjęty podczas nieformalnego posiedzenia Rady ministrów odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne i rozwój miast, które odbyło się w Ponta Delgada (Azory) w dniach ‧ i ‧ listopada ‧ r. (pierwszy program działań
The Council shall meet either where the meetings of the Council of the European Union are usually held or at the seat of the Secretariat of the ACP Group of States or in a city of one of the ACP States, in accordance with the decision taken by the CouncilPosiedzenia Rady będą się odbywać albo w zwykłym miejscu posiedzeń Rady Unii Europejskiej, albo w siedzibie Sekretariatu Grupy Państw AKP, bądź też w mieście znajdującym się w jednym z państw AKP, zgodnie z decyzją Rady
It should be noted that as regards Wrocław City Council, the State Fund for the Rehabilitation of the Disabled and the Lower Silesia Region Tax Office, the revised Plan provided for the partial deferral of repayment to public creditors and on the repayment in instalments of part of these liabilities until the sale of PZL Hydral's assets took place, i.e. the liabilities would be repaid in partNależy podkreślić, że w odniesieniu do Urzędu Miejskiego Wrocławia, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego skorygowany plan zakładał częściowe odroczenie spłaty zobowiązań wobec wierzycieli publicznoprawnych i częściowe rozłożenie na raty spłaty tych zobowiązań do czasu sprzedaży aktywów PZL Hydral tzn. zobowiązania byłyby częściowo spłacone
"Social dialogue in Cracow" - communication as a way of building the relation of cooperation and trust between the City Council and inhabitants of Cracow City."Dialog społeczny w Krakowie", czyli budowanie relacji współpracy i zaufania w procesie komunikacji między Urzędem Miasta a mieszkańcami Krakowa
Furthermore, the Sofia City, again unlawfully suppoorted by the Council of Ministers of the Republic of Bulgaria, has carried out activities for which no enforceable judgment is in place.Ponadto miasto Sofia, ponownie niezgodnie z prawem wspierane przez Radę Ministrów Republiki Bułgarii, prowadziło działania, w odniesieniu do których nie istnieje żadna podlegająca wykonaniu decyzja.
The Monetary Agreement with the Vatican City State should therefore be renegotiated as soon as possible so that the new regime enters into force on ‧ January ‧, together with the new rules on the modalities of introduction of euro coins set by the Commission Recommendation of ‧ December ‧ on common guidelines for the national side and the issuance of euro coins intended for circulation, endorsed by the Council in its conclusions of ‧ FebruaryNależy zatem możliwie jak najszybciej renegocjować układ monetarny z Państwem Watykańskim tak, aby nowy reżim wszedł w życie z dniem ‧ stycznia ‧ r., jednocześnie z wejściem w życie nowych reguł określających zasady wprowadzania do obiegu monet euro, ustanowionych przez zalecenie Komisji z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych rewersów i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu, zatwierdzone przez Radę w konkluzjach z dnia ‧ lutego ‧ r
on recommendations for Council decisions on the position to be taken by the European Community regarding the renegotiation of the monetary agreement with the Vatican City State and on the position to be taken by the European Community regarding the renegotiation of the monetary agreement with the Republic of San Marinow sprawie zaleceń dotyczących decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z Państwem Watykańskim oraz w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z Republiką San Marino
On ‧ February ‧ the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking MVV Energie AG (MVV, Germany), controlled by the City of Mannheim, Germany, and GSW Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft Berlin mbH (GSW, Germany), jointly controlled by The Goldman Sachs Group, Inc. (Goldman Sachs, USA) and the Cerberus Group (Cerberus, USA), acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation joint control of the undertaking WGB Wärme GmbH & Co. KG (WGB, Germany), a company previously controlled solely by GSW by way of purchase of securitiesW dniu ‧ lutego ‧ r. zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo MVV Energie AG (MVV, Niemcy), kontrolowane przez Miasto Mannheim, Niemcy, oraz przedsiębiorstwo GSW Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft Berlin mbH (GSW, Niemcy), kontrolowane wspólnie przez The Goldman Sachs Group, Inc. (Goldman Sachs, USA) i Cerberus Group (Cerberus, USA), przejmują w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem WGB Wärme GmbH & Co. KG (WGB, Niemcy), spółkę uprzednio całkowicie kontrolowaną przez GSW, w drodze zakupu papierów wartościowych
The Federal Republic of Germany has infringed its obligations under Article ‧ in conjunction with Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ concerning the coordination of procedures for the award of public works contracts, as a result of the conclusion by the city of Cologne of the contract of ‧ August ‧ with the Grundstücksgesellschaft Köln Messe ‧-‧ GbR (in the meantime Grundstücksgesellschaft Köln Messe ‧-‧) without carrying out a procedure for the award of contracts involving a Europe-wide invitation to tender in compliance with the above-mentioned provisionsstwierdzenie, że Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy przepisów art. ‧ w związku z art. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. dotyczącej koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, ze względu na to, że miasto Kolonia zawarło ze spółką Grundstücksgesellschaft Köln Messe ‧ bis ‧ GbR (która w międzyczasie przekształciła się w spółkę Grundstücksgesellschaft Köln Messe ‧-‧) umowę z dnia ‧ sierpnia ‧ r. bez przeprowadzenia przetargu z europejskim ogłoszeniem o zamówieniu, zgodnie z ww. przepisami
Gillen, from the city councilJego koledzy z rady miasta
In ‧ Kraków city council endorsed the articles of the bakers guildW ‧ r. rada miasta Krakowa zatwierdziła artykuły cechu piekarzy
Most of the official family of Los Angeles, led by the mayor...... and the City Council, gathered with family members...... and members of the black community at McNeely' s funeral...... who was tragically murdered several days agoWiele ważnych osobistości, na czele z burmistrzem... radą miasta, członkami rodziny... i delegatami czarnej społeczności przybyło... na pogrzeb McNeely zabitej kilka dni temu
He' s gotta get to Council CityMusi się dostać do Council City
The problem of drug habit among youth and the ways of solving it by the structures of the territorial council on the basis of the city WałczProblem narkomanii wśród młodzieży isposoby jego rozwiązywania przez struktury samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Wałcz
The onomastics of council estates of city RzeszówNazewnictwo osiedli miasta Rzeszowa
City/commune council as the legislative body of a local government in PolandRada miasta/gminy jako organ stanowiący władzy lokalnej w Polsce
My friends, I have convened this extraordinary meeting ofthe council..... in order that I may report upon an action which I deemed necessary: a reconnaissance expedition to the forbidden city,..... with Virgil and MacDonald as my aidesPrzyjaciele, zwołałem nadzwyczajne zebranie Rady, aby zdać wam raport z akcji, którą uznałem za konieczną: przeprowadziłem rekonesans zakazanego miasta przy pomocy Wergiliusza i MacDonalda
The divisions are regional, district, city, village and settlement soviets (councilsIstnieje następujący podział: sowiety (rady) regionalne, obwodowe, miejskie, wiejskie i osiedlowe
This lack of determination and clarity is obviously interpreted by the demonstrators as a form of abandonment and by the authorities as an indulgence enabling them to step up their repression, a repression so cruel that it is unimaginable that Syria may be elected to sit on the UN's Human Rights Council when the country's authorities are right now refusing UN observers access to the city of Deraa, the scene of terrible violence against unarmed civilians.Ten brak determinacji i wyrazistości jest naturalnie interpretowany przez demonstrantów jako forma porzucenia ich, a przez władze - jako symbol pobłażania, umożliwiający im zaostrzenie stosowanych represji, tak brutalnych, że to niewyobrażalne, iż Syria może zostać wybrana na członka Rady Praw Człowieka ONZ, podczas gdy władze tego kraju właśnie teraz odmawiają obserwatorom ONZ dostępu do miasta Deraa, sceny straszliwej przemocy przeciwko nieuzbrojonym cywilom.
Ms Irja SOKKA, Member of Kuopio city councilpani Irja SOKKA, członek Rady Miejskiej Kuopio
I must point out that the directive has already been compulsory for more than a month and a half, as demonstrated in cities such as Barcelona, where the socialist council has set the speed limit at 80 km per hour, and the difference has been felt compared with other cities such as Madrid or Valencia that have conservative councils, where the population is at high risk of suffering from allergies and respiratory diseases.Muszę zwrócić uwagę, że dyrektywa obowiązuje już od półtora miesiąca, czego dowiodły takie miasta, jak Barcelona, gdzie socjalistyczna rada wprowadziła ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę i gdzie można było odczuć różnicę w porównaniu do takich miast, jak Madryt czy Walencja, które mają konserwatywne rady i których mieszkańcy są znacznie zagrożeni zachorowaniem na alergie i choroby układu oddechowego.
The decision of the Municipal Council must be regarded as part of a larger plan to relocate businesses away from the city centredecyzję rady gminy należy uznać za część szerszego planu przenoszenia przedsiębiorstw dalej od centrum miejscowości
in writing. - With this resolution, Parliament: (1) calls on the Council to award the title 'European Capital of Culture' exceptionally to Sarajevo in 2014; and (2) asserts its belief that this would be an important step towards transcending past European divisions and showcasing the new Europe by awarding the title 'European Capital of Culture' to a city which was the site of such tragic events in the course of the 20th century.na piśmie - Przez tę rezolucję Parlament: 1) wzywa Radę do przyznania Sarajewu w drodze wyjątku tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2014 roku i 2) uważa, że byłby to ważny krok w kierunku wyjścia poza dawne europejskie podziały i zaprezentowania nowej Europy poprzez przyznanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury miastu, które było miejscem tak tragicznych wydarzeń w XX wieku.
I think you should call a city council meetingMyślę że powinna pani zwołać zabranie Rady Miejskiej
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 209637 zdań frazy city council.Znalezione w 25,975 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.