wymowa: IPA: ˈtʃaɪm /ˈtʃaɪm/ , SAMPA: "tSaIm /"tSaIm/

Tłumaczenia na język polski:

  • dzwon     
  • dzwonić     
  • grać     
  • karylion   
  • kurant   
  • wątor   

Pozostałe znaczenia:

 
o dzwonach, zegarze: bić, wybijać godziny
 
kurant
 
głos bicia dzwonów, zegara
 
bell (often a large hanging bell)
 
The sound of such an instrument or device.
 
musical instrument
 
A small hammer or other device used to strike a bell.
 
to agree, correspond
 
To agree; to correspond.
 
(music) A musical instrument producing a sound when struck, similar to a bell (e.g. a tubular metal bar) or actually a bell. Often used in the plural to refer to the set: the chimes .
 
An individual ringing component of such a set.
 
hammer or device to strike a bell
 
ringing or tone-making component of a device
 
to make the sound of chime
 
sound made by a chime
 
snort (nose)
 
A small bell or other ringing or tone-making device as a component of some other device.
 
To make the sound of a chime.
 
individual component thereof

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

chimingdzwonienie

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "chime", pamięć tłumaczeniowa

add example
On the twelfth chime, I will summon the dark powersW godzinie ‧stej wzywam moce ciemności
Everything chimed with his desire and made him possess me. I had become his child. It was with his own child he made love every evening.Wszystko odpowiadało jego żądzom i sprawiało, że mnie brał. Stawałam się jego dzieckiem. Z własnym dzieckiem uprawiał każdego wieczoru miłość.
They heard the chiming of bells, the neighing of mules, together with the murmur of guitars and the noise of fountains, whose rising spray refreshed heaps of fruit arranged like a pyramid at the foot of pale statues that smiled beneath playing waters.Niosło się bicie dzwonów i rżenie mułów, dźwięczały gitary, szemrały fontanny, oświeżając wilgotnym pyłem piramidy owoców u stóp bladych posągów, uśmiechniętych śród pian.
The Lisbon Strategy has set goals which broadly chime with this point of view and are important to EuropeW strategii lizbońskiej wyznaczono cele, które są w dużym stopniu zgodne z tym podejściem i ważne dla Europy
High representatives of your home country then chimed in along the same lines, Commissioner.Poten wysocy przedstawiciele pana ojczystego kraju, panie komisarzu, wypowiadali się w podobnym duchu.
higher than the sphery chimewyżej niż melodia niebios
On the twelfth chime, I will summon the dark powersO dwunastej godzinie, wyzwolę diabelskie moce
She often spoke to him of the evening chimes, of the voices of nature. Then she talked to him of her mother - hers! and of his mother - his! Rodolphe had lost his twenty years ago.Mówiła często o dzwonach wieczornych i odgłosach natury; później opowiadała mu o swojej matce i wypytywała o jego mamusię. Mimo że stracił ją przed dwudziestu laty,
Two hours to the chime, gentlemenDwie godziny, panowie
On the twelfth chime, I will summon the dark powersKiedy zegar wybije dwunastą, zwołam siły ciemności
[ Door Chime Rings ]- Hi, guysWitamy w Nowym Jorku
Beautiful chimesPiękne kuranty
This has got to stop.- [ Chimes ]To musi się zakończyć
[ Whispering ] but we have heard the chimes at midnight, master HarryŁaskawy panie Henryku, słuchaliśmy przecież dzwonów o północy
Does it chime the hour?Á wybija gďdziny?
The EESC draws attention to the importance of building up research and innovation capacities which, like education and training, are catalysts for local development and chime in with the Lisbon objectivesEKES podkreśla znaczenie wzmocnienia potencjału badawczego i innowacyjnego jako dźwigni rozwoju lokalnego i celu zgodnego ze strategią lizbońską, podobnie jak to czyni w odniesieniu do edukacji i kształcenia
There are your ghosts, Duncan... wind chimesOto twoje duchy, Duncan... wietrzne dzwonki
In particular, it was suggested that the complainant producer, Sorochimie Chime Fine, did not have the support of the second Community producer, Quimigal S.A., when it lodged its complaintW szczególności, sugerowano, że producent skarżący, Sorochimie Chime Fine, nie musiał wspierać drugiego producenta Wspólnoty, Quimigal SA, kiedy ten wniósł swoją skargę
This resolution sketches out a few responses that chime with the demands and aspirations of European and American public opinion.Omawiana rezolucja nakreśla pewne reakcje, które zbiegają się z wymaganiami i aspiracjami amerykańskiej i europejskiej opinii publicznej.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 39 zdań frazy chime.Znalezione w 0,222 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.