Tłumaczenia na język polski:

  • ospa wietrzna   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

chicken-pox

Przykładowe zdania z "chicken pox", pamięć tłumaczeniowa

add example
Oh, god.What do you do for chicken pox?Nie mogę się doczekać
White man brings measles, flu, polio and chicken poxBiali przynoszą odrę, grypę, polio i ospę wietrzną
ln fact, aside from some bouts with chicken pox...... and scarlet fever as a child, his medical record is unblemishedW rzeczy samej, poza ospą wietrzną i szkarlatyną, na nic nie chorował
Whoa.That looks like chicken poxZapomniałeś wspomnieć, żebym odsłoniła obiektyw
There was a girl... with chicken pox or a rashByła tam dziewczynka... z ospą wietrzną aIbo jakąś wysypką
Chicken pox is dangerous for adultsA jaki jestem umięśniony
Two years before that, you got chicken pox shots, which you only get in adulthood when you have a kidDwa lata wcześniej dostawałaś zastrzyki na ospę wietrzną.Dorośli dostają je tylko, jeśli mają dzieci
But the north was not ready - officially Mr Prabhakaran had measles or chicken pox.Ale północ nie była gotowa - oficjalnie pan Prabhakaran miał odrę lub ospę.
Goat pox viruswirus ospy kóz
The virus (Plum pox virus) responsible for the disease known as Sharka is acknowledged to be a harmful organism requiring quarantineWirus (Plum pox virus) odpowiedzialny za chorobę znaną jako Sharka, uznany został za organizm szkodliwy wymagający kwarantanny
Lice, the pox...How would we tell? I don' t know this circusParchy, pchły, dziwne choroby... diabli wiedzą co jeszcze
Payments, in conformity with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, are granted for the prevention, control and eradication of the plum pox virus, responsible for the disease known as sharkaZgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, realizowane są płatności na rzecz działań w zakresie profilaktyki, kontroli oraz zwalczania wirusa Plum pox virus odpowiedzialnego za chorobę znaną pod nazwą szarka
This Pox- Eclipse happened, and it' s finished.It isn' t there anymoreApokalipsa wszystko zniszczyła
You just said pox!Powiedziałeś, ospa!
You' re not sticking pox in me!Nie zarazisz mnie ospą!
Mr. Murphy, those graves out there... is it the pox?Panie Murphy, te groby tam... to zaraza?
Sheep and goat pox (Capripox) ‧ daysOspa owiec i kóz (Capripox)‧ dni
Whereas no cases of sheep pox have been recorded in Bulgaria since SeptemberOd września ‧ r. w Bułgarii nie stwierdzono przypadków zachorowań na ospę owiec
The prohibition on its introduction and spread in the European Union and Italy is laid down respectively by Council Directive ‧/‧/EC of ‧ May ‧, the Decree of the Ministry of Agricultural and Forestry Policy of ‧ November ‧ (Mandatory fight against the plum pox virus (Sharka)) and Legislative Decree No ‧ of ‧ AugustZakaz jego wprowadzania i rozpowszechniania na terytorium Unii Europejskiej i Włoch wynika, odpowiednio, z dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ maja ‧ r., dekretu Ministra Polityki Rolnej i Leśnej z dnia ‧ listopada (Obowiązkowe zwalczanie wirusa Plum pox (szarka)) oraz dekretu legislacyjnego nr ‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r
II.‧.‧. has been free from rinderpest, peste des petits ruminants, sheep and goat pox, contagious caprine pleuropneumonia and Rift Valley fever during the ‧ months immediately prior to collection of the semen to be exported and up until its date of dispatch and no vaccination against these diseases took place during that periodII.‧.‧. był wolny od księgosuszu, pomoru małych przeżuwaczy, ospy owiec i kóz, zarazy płucnej owiec i gorączki doliny Rift w okresie ‧ miesięcy bezpośrednio poprzedzających pobranie nasienia przeznaczonego na wywóz i do dnia wysyłki, oraz że w tym samym okresie nie przeprowadzano żadnych szczepień przeciwko tym chorobom
Sheep and goat poxOspa owiec i kóz
Oh, it' s justchicken poxTo tylko wiatrówka
Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ August ‧ amending Annex A to Council Directive ‧/EEC to include the small hive beetle (Aethina tumida), the Tropilaelaps mite (Tropilaelaps spp.), Ebola and monkey poxRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. zmieniające załącznik A do dyrektywy Rady ‧/EWG w celu włączenia małego chrząszcza ulowego (Aethina tumida), roztocza Tropilaelaps (spp. Tropilaelaps), wirusa Ebola i ospy małp
A pox on wisdom!Do czarta z mądrością!
Monkey-pox is a zoonotic disease which is not present in the European UnionOspa małp jest chorobą odzwierzęcą, która nie występuje w Unii Europejskiej
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1848 zdań frazy chicken pox.Znalezione w 1,096 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.