Tłumaczenia na język polski:

  • ospa wietrzna   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

chicken-pox

Przykładowe zdania z "chicken pox", pamięć tłumaczeniowa

add example
ln fact, aside from some bouts with chicken pox...... and scarlet fever as a child, his medical record is unblemishedW rzeczy samej, poza ospą wietrzną i szkarlatyną, na nic nie chorował
Two years before that, you got chicken pox shots, which you only get in adulthood when you have a kidDwa lata wcześniej dostawałaś zastrzyki na ospę wietrzną.Dorośli dostają je tylko, jeśli mają dzieci
Whoa.That looks like chicken poxZapomniałeś wspomnieć, żebym odsłoniła obiektyw
White man brings measles, flu, polio and chicken poxBiali przynoszą odrę, grypę, polio i ospę wietrzną
But the north was not ready - officially Mr Prabhakaran had measles or chicken pox.Ale północ nie była gotowa - oficjalnie pan Prabhakaran miał odrę lub ospę.
Chicken pox is dangerous for adultsA jaki jestem umięśniony
There was a girl... with chicken pox or a rashByła tam dziewczynka... z ospą wietrzną aIbo jakąś wysypką
Oh, god.What do you do for chicken pox?Nie mogę się doczekać
sheep pox or goat poxospa owiec lub kóz
Ebola virus and monkey pox virus are recorded from time to time in certain third countries and Community measures restricting imports have been taken against Ebola and monkey pox as these zoonotic diseases can affect or be carried by certain animalsWirus Ebola i wirus ospy małp są odnotowywane od czasu do czasu w niektórych państwach trzecich i zostały przyjęte środki wspólnotowe ograniczające przywóz dla przeciwdziałania wprowadzeniu wirusa Ebola i ospie małp, gdyż te zoonozy mogą dotykać pewnych zwierząt lub być przez nie przenoszone
This Pox- Eclipse happened, and it' s finished.It isn' t there anymoreApokalipsa wszystko zniszczyła
Payments, in conformity with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, are granted for the prevention, control and eradication of the plum pox virus, responsible for the disease known as sharkaZgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, realizowane są płatności na rzecz działań w zakresie profilaktyki, kontroli oraz zwalczania wirusa Plum pox virus odpowiedzialnego za chorobę znaną pod nazwą szarka
I understand it, but I' il be poxed if I like it!Rozumiem.Ale niech mnie franca weźmie, jeśli mi się to podoba
Commission Decision of ‧ June ‧ on certain protection measures with regard to monkey pox virusDecyzja Komisji z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wirusa ospy małp
The gravity of this disease is such that the Ministry of Agricultural Policy, Food and Forestry issued the Decree of ‧ July ‧ on the mandatory combat to control the Plum pox virus (PPV), which causes SharkaChoroba ta jest na tyle poważna, że włoskie Ministerstwo Polityki Rolnej, Żywieniowej i Leśnej wydało dnia ‧ lipca ‧ r. rozporządzenie wykonawcze w sprawie obowiązkowego zwalczania wirusa Plum pox virus (PPV), powodującego chorobę roślin o nazwie Sharka (Vaiolatura delle drupacee
Sheep and goat pox (Capripox) ‧ daysOspa owiec i kóz (Capripox)‧ dni
Two breeds of men to be avoided like the poxDwa rodzaje ludzi unikających wszelkich spraw
It' s harmless anti- pox serumTo surowica przeciw ospie
II.‧.‧. has been free from rinderpest, peste des petits ruminants, sheep and goat pox, contagious caprine pleuropneumonia and Rift Valley fever during the ‧ months immediately prior to collection of the semen to be exported and up until its date of dispatch and no vaccination against these diseases took place during that periodII.‧.‧. był wolny od księgosuszu, pomoru małych przeżuwaczy, ospy owiec i kóz, zarazy płucnej owiec i gorączki doliny Rift w okresie ‧ miesięcy bezpośrednio poprzedzających pobranie nasienia przeznaczonego na wywóz i do dnia wysyłki, oraz że w tym samym okresie nie przeprowadzano żadnych szczepień przeciwko tym chorobom
Sheep and Goat Pox (CapripoxOspa owiec i kóz
Sheep and goat pox (CapripoxOspa owiec i kóz (Capripox
His reputation follows him like the poxWiesz, że jego reputacja podąża za nim jak zaraza
A pox on wisdom!Do czarta z mądrością!
A man slightly marked with small-pox, in green leather slippers, and wearing a velvet cap with a gold tassel, was warming his back at the chimney.Lekko dziobaty mężczyzna w aksamitnej greckiej czapeczce ze złotym chwastem i w rannych pantoflach z zielonej skórki grzał sobie plecy przy kominie.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1841 zdań frazy chicken pox.Znalezione w 7,16 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.