Tłumaczenia na język polski:

  • ospa wietrzna   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

chicken-pox

Przykładowe zdania z "chicken pox", pamięć tłumaczeniowa

add example
But the north was not ready - officially Mr Prabhakaran had measles or chicken pox.Ale północ nie była gotowa - oficjalnie pan Prabhakaran miał odrę lub ospę.
Oh, god.What do you do for chicken pox?Nie mogę się doczekać
Whoa.That looks like chicken poxZapomniałeś wspomnieć, żebym odsłoniła obiektyw
There was a girl... with chicken pox or a rashByła tam dziewczynka... z ospą wietrzną aIbo jakąś wysypką
Two years before that, you got chicken pox shots, which you only get in adulthood when you have a kidDwa lata wcześniej dostawałaś zastrzyki na ospę wietrzną.Dorośli dostają je tylko, jeśli mają dzieci
White man brings measles, flu, polio and chicken poxBiali przynoszą odrę, grypę, polio i ospę wietrzną
Chicken pox is dangerous for adultsA jaki jestem umięśniony
ln fact, aside from some bouts with chicken pox...... and scarlet fever as a child, his medical record is unblemishedW rzeczy samej, poza ospą wietrzną i szkarlatyną, na nic nie chorował
Ebola virus and monkey pox virus are recorded from time to time in certain third countries and Community measures restricting imports have been taken against Ebola and monkey pox as these zoonotic diseases can affect or be carried by certain animalsWirus Ebola i wirus ospy małp są odnotowywane od czasu do czasu w niektórych państwach trzecich i zostały przyjęte środki wspólnotowe ograniczające przywóz dla przeciwdziałania wprowadzeniu wirusa Ebola i ospie małp, gdyż te zoonozy mogą dotykać pewnych zwierząt lub być przez nie przenoszone
sheep pox or goat poxospa owiec lub kóz
This means that a gene from two different equine influenza strains (A/equi-‧/Ohio/‧ and A/equi-‧/Newmarket/‧) was inserted in two live canary pox vector viruses respectively which were made capable to produce parts of these influenza strains (specific proteinsOznacza to, że gen z dwóch różnych szczepów wirusa grypy koni (A/equi-‧/Ohio/‧ i A/equi-‧/Newmarket/‧) został wszczepiony odpowiednio do dwóch żywych wirusów wektorowych canarypox, co umożliwiło im wytworzenie fragmentów tych szczepów wirusa grypy (białka specyficzne
You' re like a pox on my skinJesteś jak ospa na mojej skórze
Whereas no cases of sheep pox have been recorded in Bulgaria since SeptemberOd września ‧ r. w Bułgarii nie stwierdzono przypadków zachorowań na ospę owiec
II.‧.‧. has been free from rinderpest, peste des petits ruminants, sheep and goat pox, contagious caprine pleuropneumonia, and Rift Valley fever during the ‧ months immediately prior to collection of the ova/embryos to be exported and up until its date of dispatch and no vaccination against these diseases took place during that periodII.‧.‧. był wolny od księgosuszu, pomoru małych przeżuwaczy, ospy owiec i kóz, zarazy płucnej owiec i gorączki doliny Rift w okresie ‧ miesięcy bezpośrednio poprzedzających pobranie komórek jajowych/zarodków przeznaczonych na wywóz i do dnia wysyłki, oraz że w tym samym okresie nie przeprowadzano żadnych szczepień przeciwko tym chorobom
II.‧.‧. has been free from rinderpest, peste des petits ruminants, sheep and goat pox, contagious caprine pleuropneumonia and Rift Valley fever during the ‧ months immediately prior to collection of the semen to be exported and up until its date of dispatch and no vaccination against these diseases took place during that periodII.‧.‧. był wolny od księgosuszu, pomoru małych przeżuwaczy, ospy owiec i kóz, zarazy płucnej owiec i gorączki doliny Rift w okresie ‧ miesięcy bezpośrednio poprzedzających pobranie nasienia przeznaczonego na wywóz i do dnia wysyłki, oraz że w tym samym okresie nie przeprowadzano żadnych szczepień przeciwko tym chorobom
Sheep pox viruswirus ospy owczej
Sheep and goat pox (Capripox) ‧ daysOspa owiec i kóz (Capripox)‧ dni
Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ August ‧ amending Annex A to Council Directive ‧/EEC to include the small hive beetle (Aethina tumida), the Tropilaelaps mite (Tropilaelaps spp.), Ebola and monkey poxRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. zmieniające załącznik A do dyrektywy Rady ‧/EWG w celu włączenia małego chrząszcza ulowego (Aethina tumida), roztocza Tropilaelaps (spp. Tropilaelaps), wirusa Ebola i ospy małp
The virus (Plum pox virus) responsible for the disease known as Sharka is acknowledged to be a harmful organism requiring quarantineWirus (Plum pox virus) odpowiedzialny za chorobę znaną jako Sharka, uznany został za organizm szkodliwy wymagający kwarantanny
Two breeds of men to be avoided like the poxDwa rodzaje ludzi unikających wszelkich spraw
Payments, in conformity with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, are granted for the prevention, control and eradication of the plum pox virus, responsible for the disease known as sharkaZgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, realizowane są płatności na rzecz działań w zakresie profilaktyki, kontroli oraz zwalczania wirusa Plum pox virus odpowiedzialnego za chorobę znaną pod nazwą szarka
Commission Decision of ‧ June ‧ on certain protection measures with regard to monkey pox virusDecyzja Komisji z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wirusa ospy małp
Monkey-pox infection has been confirmed in certain parts of the United States of AmericaZakażenie ospą małp zostało potwierdzone w niektórych częściach Stanów Zjednoczonych Ameryki
Therefore it is necessary to add the small hive beetle, Tropilaelaps spp., Ebola virus, and monkey pox virus to the list of notifiable diseases in Annex A to Directive ‧/EECDlatego konieczne jest dodanie małego chrząszcza ulowego, spp. Tropilaelaps, wirusa Ebola i wirusa ospy małp do wykazu chorób zakaźnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia w załączniku A do dyrektywy ‧/EWG
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1841 zdań frazy chicken pox.Znalezione w 2,444 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.