wymowa: IPA: ˈʧɑɹʤ /ˈʧɑːʤ/ /ˈʧɑɹʤ/      

Tłumaczenia na język polski:

 • szarża   
   
  gwałtowne natarcie kawalerii
 • koszt   
   
  poniesiony wydatek
 • küldetés   
   
  A duty that involves fulfilling a request.
 • obciążenie   
   
  The incidental cost of product acquisition or product delivery.
 • odpowiedzialność   
   
  obowiązek odpowiadania za swoje działanie, bycia odpowiedzialnym za coś
 • opłata   
   
  kwota płacona za usługę, świadczenie
 • oskarżać   
   
  wydawać oskarżenie, obwinać kogoś o coś
 • ładować   
   
  wprowadzać ładunek elektryczny do baterii, akumulatora
 • atak     
 • atakować   
 • brzemię   
 • cena     
 • cenić   
 • ciężar   
 • liczyć     
 • nabój   
 • należność   
 • naliczać   
 • napaść   
 • naładowanie   
 • naładować   
 • obarczyć   
 • obciążać   
 • obciążyć   
 • obowiązek   
 • obwiniać   
 • obwinienie   
 • obwinić   
 • oskarżenie   
 • oskarżyć   
 • pobierać   
 • pobrać   
 • policzyć   
 • pouczać   
 • powierzać   
 • powierzyć   
 • powinność   
 • skarga   
 • skarżyć   
 • szarżować   
 • uderzyć   
 • wsad   
 • zaatakować   
 • zarzucać   
 • zarzut   
 • zażądać   
 • ładunek   

Pozostałe znaczenia:

 
odpowiedzialność
 
natarcie, szarża
 
praw. prawniczy zarzut, oskarżenie
 
opłata
 
elektr. elektryczność , wojsk. wojskowość ładunek
 
basketball: offensive foul
 
to assign a duty to
 
A forceful forward movement
 
An accusation of wrongdoing.
 
To place a burden upon.
 
impetuous attack
 
(in) charge
 
(heraldry) An image displayed on an escutcheon.
 
billing (for a service)
 
To pay on account, as by using a credit card.
 
To formally accuse of a crime.
 
To assign a debit to an account.
 
(basketball) An offensive foul in which the player with the ball moves into a stationary defender.
 
To demand payment.
 
to pay on account
 
load or burden
 
To move forward quickly and forcefully, particularly in combat, on horseback or both.
 
charge (a person with a guilt)
 
(military) To attack by moving forward quickly in a group.
 
To assign a duty to.
 
An electric charge.
 
act as an owner’s agent
 
To load equipment with material required for its use, as a firearm with powder, a fire hose with water, a chemical reactor with raw materials.
 
(basketball) To commit a charging foul.
 
To blame for, make a claim of wrongdoing against.
 
consideration (in a contract)
 
To require payment (for goods, services, etc.)
 
electric charge
 
charge (i.e. fee)
 
to place a burden upon
 
To cause to take on an electric charge.
 
to move forward forcefully
 
A load or burden; cargo.
 
measured amount of powder and/or shot
 
to formally accuse of a crime
 
to cause to take on an electric charge
 
Someone or something entrusted to one's care, such as a child to a babysitter or a student to a teacher.
 
to load equipment with material required for its use
 
amount of money levied for a service
 
A measured amount of powder and/or shot in a firearm cartridge.
 
military: to attack by moving forward quickly
 
(to) charge
 
accusation
 
An accusation.
 
charge (a price)
 
charge (of something)
 
(cricket) (of a batsman) To take a few steps down the pitch towards the bowler as he delivers the ball, either to disrupt the length of the delivery, or to get into a better position to hit the ball.
 
instruction
 
responsibility.
 
tell on (someone)
 
charge (person with)
 
The amount of money levied for a service.
 
to assign a debt
 
An instruction.
 
(military) A ground attack against a prepared enemy.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (43)

allocated free of chargeprzydzielony nieodpłatnie
bank chargesopłaty bankowe; koszty bankowe
battery chargepoziom naładowania baterii
charge (cost)koszt
Charge at KrojantyBitwa pod Krojantami
charge cardkarta płatnicza;
charge having equivalent effectopłata o skutku równoważnym
charge with hydrofluorocarbonsnapełnianie fluorowęglowodorami
charge-coupled deviceCCD
chargedoskarżony; naładowany
charges for use of infrastructureopłaty za korzystanie z infrastruktury
Charging and Accountingpobieranie opłat i rozliczenia
charging zonestrefa pobierania opłat
comprehensive risk capital chargecałościowy narzut kapitałowy z tytułu ryzyka
countervailing chargecło wyrównawcze
en-route chargeopłata trasowa
explosive chargesładunki wybuchowe
fixed schedule of chargesustalona opłata
free of chargebezpłatnie; za darmo; bezpłatny; ; darmo
Handling of charge backsksięgowanie obciążenia zwrotnego; księgowanie chargeback
import chargeopłata przywozowa
in chargeodpowiedzialna
input VAT chargedVAT naliczony i pobrany
investigator-in-chargeosoba nadzorująca badanie; osoba nadzorująca
investment chargeskoszty działaności lokacyjnej
Merchant Service Chargesopłaty za obsługę akceptanta
miscellaneous chargeopłaty dodatkowe
miscellaneous charge codekod pozostałych opłat
negotiable chargeopłata umowna
No ChargeBez opłaty
official in chargeosoba prowadząca sprawę
on charge ofpod zarzutem
other technical charges net of reinsurancepozostałe koszty techniczne na udziale własnym
over or under recoveries of route chargessaldo wynikające z niepełnego lub nadmiernego pokrycia kosztów z tytułu opłat trasowych
Overlimit, collection and handling of charge backsprzekroczenie limitu, przyjmowanie i księgowanie obciążenia zwrotnego (chargeback)
postal chargestaryfa pocztowa
production chargeopłata produkcyjna
purchase miscellaneous chargepozostałe koszty zakupu
quasi-fiscal chargeparapodatek
reasonable chargessensowne opłaty
RESS charging mode coupled to the power gridtryb ładowania RESS podłaczonego do sieci elekromagnetycznej
reverse charge mechanismmechanizm odwrotnego obciążenia
Weighted average merchant service chargepoziom średniej ważonej opłaty za obsługę akceptanta

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "charge", pamięć tłumaczeniowa

add example
Structural Actions accrued chargesRozliczenia międzyokresowe bierne dotyczące działań strukturalnych
The Committee insists that such waste can be returned to the distributor free of charge on a one-to-one basis as long as the equipment is of equivalent type and has fulfilled the same functions as the supplied equipmentKomitet nalega, by takie odpady mogły zostać zwrócone do dystrybutora bezpłatnie na zasadzie bezpośredniej wzajemnej relacji, o ile sprzęt jest właściwego rodzaju i pełni te same funkcje, co sprzęt dostarczony
The Court of Justice shall defray the expenses, without prejudice to the right to charge them, where appropriate, to the partiesKoszty pokrywa Trybunał Sprawiedliwości, bez uszczerbku dla prawa obciążania nimi, w stosownych przypadkach, stron
The officials of the body appealed to shall remain in charge of the control operations at all timesUrzędnicy organu, do którego się zwrócono, pozostają odpowiedzialni za operacje kontroli przez cały czas
Proceeds from letting and subletting immovable property and reimbursement of charges connected with lettingsWpływy z najmu i podnajmu nieruchomości oraz zwrot opłat związanych z najmem
supply, either free of charge or against payment, for carrying out such programmes, any source materials or special fissile materials which it has availabledostarczać na cele tych programów, nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem, wszelkie dostępne jej materiały wyjściowe lub specjalne materiały rozszczepialne
the Rule as applied to Morgan Stanley prevented Morgan Stanley from entering the UK credit and deferred debit/charge card acquiring marketprzepis zastosowany wobec banku Morgan Stanley uniemożliwił temu bankowi wejście na rynek autoryzacji kart kredytowych oraz kart debetowych z odroczoną płatnością w Zjednoczonym Królestwie
Investigator in chargeUrzędnik śledczy przydzielony do sprawy
Under the arrangement under consideration, the State set the tariff to be charged to Alcoa, and ENEL, the only supplier of electricity at the time in Italy, provided Alcoa with electricity at the prescribed tariffW rozważanej sytuacji państwo ustaliło wysokość opłat taryfowych dla przedsiębiorstwa Alcoa, zaś ENEL – jedyny wówczas dostawca energii elektrycznej we Włoszech – dostarczał Alcoa energię elektryczną po cenach przewidzianych w taryfie
Based on a recommendation by the Agency, the Commission shall, by ‧ December ‧, adopt a measure establishing a system of certification of the entity in charge of maintenance for freight wagonsNa podstawie zalecenia Agencji Komisja przyjmuje, do dnia‧ grudnia ‧ r., środek ustanawiający system certyfikacji podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe
Then who' s in charge?Kto go zastępuje?
Articles 6 and 11 ( 1 ) of Directive 97 / 13 concerning the fees and charges for general authorisations procedures and individual licences respectively provide th at theArtykuły 6 i 11 ust . 1 dyrektywy 97 / 13 , odnoszące się do opłat i należności obowiązujących odpowiednio w stosunku do postępowań w sprawie ogólnych zezwoleń
(RO) I would like to congratulate Mr Stockmann for his efforts in achieving a common position for the Council with a view to adopting the directive which sets down common principles for the levying of airport charges at Community airports.(RO) Chciałabym pogratulować panu posłowi Stockmannowi jego wysiłków na rzecz wypracowania wspólnego stanowiska dla Rady, które umożliwiłoby przyjęcie dyrektywy określającej wspólne zasady naliczania opłat lotniskowych w portach lotniczych w Unii.
The court's decision was based on unaccustomed discrimination on airport charges in Latvia's main airport.Decyzja sądu oparta była na niesłychanej dyskryminacji pod względem opłat lotniskowych w głównym porcie lotniczym Łotwy.
Regarding this matter, it should be mentioned that the lease charges paid by Olympic Airlines for operating leasing agreements can only be compared with the respective operating leasing charges on the market during the same period, and not the financial leasing charges, as the Commission erroneously worked outW odniesieniu do tej kwestii stwierdzić należy, że opłaty leasingowe płacone przez Olympic Airlines z tytułu umów leasingu operacyjnego mogą być porównywane jedynie z odpowiednimi rynkowymi opłatami za leasing operacyjny w danym okresie, a nie z opłatami z tytułu leasingu finansowego, jak to błędnie uczyniła Komisja
Article ‧ of Sixth Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ May ‧ on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes- Common system of value added tax: uniform basis of assessment, as amended by Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ December ‧, must be interpreted as meaning that it does not preclude the charging of the variable or proportional amount of the duty on transfers of assets and documented legal transactions when it is chargeable on the conclusion of a purchase by an undertaking whose business activity consists of buying and selling immovable property or purchasing immovable property for development or lettingArtykuł ‧ szóstej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L ‧, s. ‧), w brzmieniu zmienionym przez dyrektywę Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r., powinien być interpretowany w ten sposób, że nie sprzeciwia się on poborowi podatku od przeniesienia własności i czynności prawych sporządzonych w formie dokumentu urzędowego według stopniowej lub proporcjonalnej stawki, jeżeli stosowana jest przy zawieraniu umowy zakupu przez przedsiębiorcę, którego działalność polega na zakupie i sprzedaży nieruchomości lub ich zakupie w celu późniejszego ich przekształcenia lub wynajmu
Without prejudice to Article ‧), notified operators shall charge prices for unbundled access to the local loop and related facilities set on the basis of cost-orientationBez uszczerbku dla art. ‧ ust. ‧, notyfikowani operatorzy pobierają opłaty za uwolniony dostęp do pętli lokalnej i związanych udogodnień ustalone na podstawie kosztów
In the case of hard core restrictions, such as horizontal price fixing which occur when the conference tariff is set and charges and surcharges are jointly fixed, the negative effects are very seriousW przypadku klasycznych ograniczeń, takich jak horyzontalne ustalanie cen, które występują wówczas, gdy taryfa konferencji jest ustalona, a opłaty i opłaty dodatkowe ustalane są wspólnie, negatywne skutki są bardzo poważne
If a pressure charging device is fitted, it must be operating as it would normallyJeśli zamontowane jest urządzenie doładowujące, musi ono pracować normalnie
The charges for producing and sending copies of Council documents shall be set by the Secretary-GeneralSekretarz Generalny ustala opłaty za tworzenie i wysyłanie kopii dokumentów Rady
the date of application of the certification system, including a transition period of one year for existing entities in charge of maintenancedaty wprowadzenia systemu certyfikacji, w tym jednorocznego okresu przejściowego dla istniejących podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie
irregularity has the meaning assigned to it by Article ‧ of Regulation (EC, Euratom) No ‧/‧, that is any infringement of a provision of Community law resulting from an act or omission by an economic operator which has, or would have, the effect of prejudicing the general budget of the Communities either by reducing or losing revenue accruing from own resources collected directly on behalf of the Communities, or by charging an unjustified item of expenditure to the Community budgetpojęcie nieprawidłowość ma znaczenie przypisane mu w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, zgodnie z którym jest to jakiekolwiek naruszenie przepisów prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniedbania ze strony podmiotu gospodarczego, które spowodowało lub mogło spowodować szkodę w ogólnym budżecie Wspólnot albo poprzez zmniejszenie lub utratę przychodów, które pochodzą z zasobów własnych pobieranych bezpośrednio w imieniu Wspólnot, albo też w związku z obciążeniem budżetu wspólnotowego nieuzasadnionym wydatkiem
takes the view that fair competition between airports must be secured, by establishing common rules for calculating and determining airport chargesUważa, że należy zapewnić sprawiedliwe warunki konkurencji pomiędzy portami lotniczymi, wprowadzając wspólne zasady kalkulowania i ustalania opłat lotniskowych
It is also alleged that the volumes and the prices of the imported product concerned have continued, among other consequences, to have a negative impact on the quantities sold and the level of prices charged by the Union industry, resulting in substantial adverse effects on the overall performance of the Union industryZarzuca się, że ilości i ceny przywożonego produktu objętego postępowaniem, oprócz innych skutków, nadal wywierały negatywny wpływ na wielkość sprzedaży i poziom cen stosowanych przez przemysł unijny, co miało znaczące niekorzystne skutki dla ogólnych wyników przemysłu unijnego
‘ The Council , acting unanimously on a proposal from the Commission , may authorise any Member State to introduce special measures for derogation from the provisions of this Directive , in order to simplify the procedure for charging the tax or to prevent certain types of tax evasion or avoidance .„ Rada , stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji , może upoważnić każde z państw członkowskich do wprowadzenia specjalnych środków stanowiących odstępstwo od stosowania przepisów niniejszej dyrektywy , w celu uprosz czenia procedury poboru podatków oraz zapobieżenia niektórym rodzajom oszustw podatkowych lub omijania opodatkowania .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 19732 zdań frazy charge.Znalezione w 4,759 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.