wymowa: IPA: ˈʧɑɹʤ /ˈʧɑːʤ/ /ˈʧɑɹʤ/      

Tłumaczenia na język polski:

 • szarża   
   
  gwałtowne natarcie kawalerii
 • koszt   
   
  poniesiony wydatek
 • küldetés   
   
  A duty that involves fulfilling a request.
 • obciążenie   
   
  The incidental cost of product acquisition or product delivery.
 • odpowiedzialność   
   
  obowiązek odpowiadania za swoje działanie, bycia odpowiedzialnym za coś
 • opłata   
   
  kwota płacona za usługę, świadczenie
 • oskarżać   
   
  wydawać oskarżenie, obwinać kogoś o coś
 • ładować   
   
  wprowadzać ładunek elektryczny do baterii, akumulatora
 • atak     
 • atakować   
 • brzemię   
 • cena     
 • cenić   
 • ciężar   
 • liczyć     
 • nabój   
 • należność   
 • naliczać   
 • napaść   
 • naładowanie   
 • naładować   
 • obarczyć   
 • obciążać   
 • obciążyć   
 • obowiązek   
 • obwiniać   
 • obwinienie   
 • obwinić   
 • oskarżenie   
 • oskarżyć   
 • pobierać   
 • pobrać   
 • policzyć   
 • pouczać   
 • powierzać   
 • powierzyć   
 • powinność   
 • skarga   
 • skarżyć   
 • szarżować   
 • uderzyć   
 • wsad   
 • zaatakować   
 • zarzucać   
 • zarzut   
 • zażądać   
 • ładunek   

Pozostałe znaczenia:

 
odpowiedzialność
 
natarcie, szarża
 
praw. prawniczy zarzut, oskarżenie
 
opłata
 
elektr. elektryczność , wojsk. wojskowość ładunek
 
basketball: offensive foul
 
to assign a duty to
 
A forceful forward movement
 
An accusation of wrongdoing.
 
To place a burden upon.
 
impetuous attack
 
(in) charge
 
(heraldry) An image displayed on an escutcheon.
 
billing (for a service)
 
To pay on account, as by using a credit card.
 
To formally accuse of a crime.
 
To assign a debit to an account.
 
(basketball) An offensive foul in which the player with the ball moves into a stationary defender.
 
To demand payment.
 
to pay on account
 
load or burden
 
charge (a person with a guilt)
 
To move forward quickly and forcefully, particularly in combat, on horseback or both.
 
(military) To attack by moving forward quickly in a group.
 
To assign a duty to.
 
An electric charge.
 
act as an owner’s agent
 
To load equipment with material required for its use, as a firearm with powder, a fire hose with water, a chemical reactor with raw materials.
 
(basketball) To commit a charging foul.
 
To blame for, make a claim of wrongdoing against.
 
consideration (in a contract)
 
To require payment (for goods, services, etc.)
 
electric charge
 
charge (i.e. fee)
 
to place a burden upon
 
To cause to take on an electric charge.
 
to move forward forcefully
 
A load or burden; cargo.
 
measured amount of powder and/or shot
 
to formally accuse of a crime
 
to cause to take on an electric charge
 
Someone or something entrusted to one's care, such as a child to a babysitter or a student to a teacher.
 
to load equipment with material required for its use
 
amount of money levied for a service
 
A measured amount of powder and/or shot in a firearm cartridge.
 
military: to attack by moving forward quickly
 
(to) charge
 
accusation
 
An accusation.
 
charge (of something)
 
charge (a price)
 
(cricket) (of a batsman) To take a few steps down the pitch towards the bowler as he delivers the ball, either to disrupt the length of the delivery, or to get into a better position to hit the ball.
 
instruction
 
responsibility.
 
tell on (someone)
 
charge (person with)
 
The amount of money levied for a service.
 
to assign a debt
 
An instruction.
 
(military) A ground attack against a prepared enemy.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (43)

allocated free of chargeprzydzielony nieodpłatnie
bank chargesopłaty bankowe; koszty bankowe
battery chargepoziom naładowania baterii
charge (cost)koszt
Charge at KrojantyBitwa pod Krojantami
charge cardkarta płatnicza;
charge having equivalent effectopłata o skutku równoważnym
charge with hydrofluorocarbonsnapełnianie fluorowęglowodorami
charge-coupled deviceCCD
chargedoskarżony; naładowany
charges for use of infrastructureopłaty za korzystanie z infrastruktury
Charging and Accountingpobieranie opłat i rozliczenia
charging zonestrefa pobierania opłat
comprehensive risk capital chargecałościowy narzut kapitałowy z tytułu ryzyka
countervailing chargecło wyrównawcze
en-route chargeopłata trasowa
explosive chargesładunki wybuchowe
fixed schedule of chargesustalona opłata
free of chargebezpłatnie; za darmo; bezpłatny; ; darmo
Handling of charge backsksięgowanie obciążenia zwrotnego; księgowanie chargeback
import chargeopłata przywozowa
in chargeodpowiedzialna
input VAT chargedVAT naliczony i pobrany
investigator-in-chargeosoba nadzorująca badanie; osoba nadzorująca
investment chargeskoszty działaności lokacyjnej
Merchant Service Chargesopłaty za obsługę akceptanta
miscellaneous chargeopłaty dodatkowe
miscellaneous charge codekod pozostałych opłat
negotiable chargeopłata umowna
No ChargeBez opłaty
official in chargeosoba prowadząca sprawę
on charge ofpod zarzutem
other technical charges net of reinsurancepozostałe koszty techniczne na udziale własnym
over or under recoveries of route chargessaldo wynikające z niepełnego lub nadmiernego pokrycia kosztów z tytułu opłat trasowych
Overlimit, collection and handling of charge backsprzekroczenie limitu, przyjmowanie i księgowanie obciążenia zwrotnego (chargeback)
postal chargestaryfa pocztowa
production chargeopłata produkcyjna
purchase miscellaneous chargepozostałe koszty zakupu
quasi-fiscal chargeparapodatek
reasonable chargessensowne opłaty
RESS charging mode coupled to the power gridtryb ładowania RESS podłaczonego do sieci elekromagnetycznej
reverse charge mechanismmechanizm odwrotnego obciążenia
Weighted average merchant service chargepoziom średniej ważonej opłaty za obsługę akceptanta

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "charge", pamięć tłumaczeniowa

add example
Representatives from the Court of Auditors say that there is no precedent for the EU charging such a margin on loans.Przedstawiciele Trybunału Obrachunkowego twierdzą, że podobne oprocentowanie pożyczek nie ma precedensu w UE.
The following information held by the Agency on substances whether on their own, in preparations or in articles, shall be made publicly available, free of charge, over the Internet in accordance with Article ‧(eNastępujące informacje znajdujące się w posiadaniu Agencji dotyczące substancji w ich postaci własnej, jako składników preparatu lub w wyrobach są nieodpłatnie udostępniane publicznie przez Internet zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. e
The contributions provided for in Article ‧ shall be based on his last basic salary and half thereof shall be charged to himSkładki przewidziane w art. ‧ ust. ‧ regulaminu pracowniczego oblicza się w oparciu o ostatnie wynagrodzenie podstawowe członka personelu, który pokrywa połowę tych składek
The Commission's Framework Directive has provided for a method of levying airport charges but gives Member States enough room for movement too.Dyrektywa ramowa opracowana przez Komisję Europejską określa metodę nakładania opłat lotniskowych, ale jednocześnie pozostawia państwom członkowskim dostatecznie duże pole manewru.
Any other interest charged for late payment under the laws, regulations and administrative provisions in force in the Member State in which the requested authority is situated shall also be remitted to the Member State in which the applicant authority is situatedJakiekolwiek inne odsetki z powodu opóźnionej płatności pobrane na mocy przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, obowiązujących w Państwie Członkowskim, w którym ma swoją siedzibę władza, do której kierowany jest wniosek, również zostają przesłane do Państwa Członkowskiego, w którym ma swoją siedzibę władza wnioskująca
Without going into the details of this proposal here, it should be pointed out that the requisite expenditure on this proposal ought certainly not to be charged to the budget for the specific programmes discussed in this opinionNie wchodząc tutaj w szczegóły wspomnianej propozycji, należy tylko odnotować, że wymagane na nią nakłady w żadnym wypadku nie powinny obciążać budżetu przewidzianego na potrzeby programów szczegółowych omawianych w niniejszej opinii
claim means all claims relating to contributions or to benefits paid or provided unduly, including interest, fines, administrative penalties and all other charges and costs connected with the claim in accordance with the legislation of the Member State making the claimnależność oznacza wszelkie należności z tytułu składek lub z tytułu wypłaconych lub nienależnie udzielonych świadczeń, w tym odsetki, grzywny, sankcje administracyjne oraz wszystkie inne opłaty i koszty związane z należnością zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego występującego o zwrot należności
utilising external documentary and statistical databases (computer hardware and telecommunications charges exceptedkoszty korzystania z zewnętrznych baz danych statystycznych i dokumentów (z wyjątkiem sprzętu komputerowego i opłat telekomunikacyjnych
You put me in charge of security.Remember Father?Dałeś mi władzę nad tymi jednostkami, pamiętasz o tym, ojcze?
Get her around high epi, pulse...Get those paddles ready. ChargePrzygotujcie elektrowstrząsy./ Dajcie
The interest on special loans and risk capital is charged from the moment the loans are disbursed; interest on special loans is paid in six-monthly instalments and interest on risk capital generally in annual instalmentsOdsetki od pożyczek specjalnych i kapitał ryzyka są obciążane od momentu wypłaty pożyczek; odsetki od pożyczek specjalnych są spłacane w sześciu miesięcznych ratach, a odsetki od kapitału ryzyka zazwyczaj w ratach rocznych
The Commission shall fix the amount of these charges at the level required to redress the balance; it may also authorise other measures, the conditions and details of which it shall determineKomisja ustala wysokość tych opłat na poziomie niezbędnym do przywrócenia równowagi; może ona również zezwolić na inne środki, ustalając szczegóły i warunki
By waiving servicing charges the State forgoes income and therefore it is clear that these funds constitute State resources within the meaning of ArticleRezygnując z oprocentowania oraz z rat tych kredytów, państwo rezygnuje z dochodów, a zatem jasne jest, że fundusze te stanowią środki własne w rozumieniu art. ‧ ust
Tuesday ‧ June ‧Community procedure to improve the transparency of gas and electricity prices charged to industrial end-users (recast) ***IWtorek, ‧ czerwca ‧ r.Wspólnotowa procedura w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (przekształcenie) ***I
Where, in the course of a check, the competent authorities find that the minimum import price has not been observed, they shall levy a countervailing charge less any amount already paid beforehand as a countervailing chargeW przypadku gdy właściwe władze w trakcie kontroli stwierdzą nieprzestrzeganie minimalnej ceny importowej, władze te nakładają opłaty wyrównawcze pomniejszone o kwoty już uprzednio wpłacone z tytułu opłaty wyrównawczej
A ‧,‧ % allowance was added to the import prices to cover the normal customs duty (‧,‧ %) and importer handling charges (‧ %Do cen importowych dodano ‧,‧ % narzut, aby pokryć normalne należności celne (‧,‧ %) oraz opłaty przeładunkowe importerów (‧ %
If it' s customary here to allow a man charged with first- degree murder...... to wander about at will, I don' t suppose it behoves an outsider...... to point out that the law makes no provision for such quaint liberalismJesli oskarzonemu o morderstwo pierwszego stopnia pozwala sie... podrózowac do woli, nie jest rola obcego... podkreslanie, ze prawo nie pochwala tak osobliwego liberalizmu
re-export towards a third country against which the exporting Contracting Party maintains, for the product concerned quantitative export restrictions, export duties or measures or charges having equivalent effectpowrotnego wywozu do państwa trzeciego, wobec którego Umawiająca się Strona dokonująca wywozu utrzymuje ograniczenia ilościowe, należności wywozowe lub środki lub opłaty o skutku równoważnym dotyczące przedmiotowego produktu
placing on the market means the supply by any means, irrespective of the selling technique used, of timber or timber products for the first time on the internal market for distribution or use in the course of a commercial activity, whether in return for payment or free of chargewprowadzanie do obrotu oznacza dostarczenie odpłatnie lub nieodpłatnie – dowolnym sposobem i niezależnie od stosowanej techniki sprzedaży – drewna lub produktów z drewna po raz pierwszy na rynek wewnętrzny do celów dystrybucji lub wykorzystania w ramach działalności handlowej
a change in the tax rate or other tax rules affects a deferred tax asset or liability relating (in whole or in part) to an item that was previously charged or credited to equity; ornastąpiła zmiana stawki podatkowej lub innych przepisów podatkowych wpływających na składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczących (w całości lub części) pozycji, która poprzednio zmniejszyła lub zwiększyła bezpośrednio kapitał własny; lub
Account should be taken of these special arrangements when applying Regulations (EC) No ‧ and (EC) No ‧ so as to avoid imposing on exporters unnecessary financial charges during their trade with third countriesW przypadku stosowania rozporządzeń (WE) nr ‧ i (WE) nr ‧ należy mieć na uwadze szczegółowe regulacje, aby uniknąć nakładania na eksporterów zbędnych opłat w trakcie przeprowadzania przez nich transakcji handlowych z państwami trzecimi
The Swiss export refunds or refunds, remissions or non-payments, partial or complete, of customs duties or charges having an equivalent effect for exports to the Community for products listed in Table I shall not exceed the difference between the Swiss domestic reference price and the Community's domestic reference price for the agricultural raw materials used in the manufacture of these products multiplied by the quantities actually usedRefundacje wywozowe przyznawane przez Szwajcarię albo częściowe lub całkowite zwroty, umorzenia lub zwolnienia z opłat celnych lub należności o skutku równoważnym przy wywozie do Wspólnoty produktów wymienionych w tabeli I nie przekraczają różnicy między krajową ceną odniesienia Szwajcarii a wewnętrzną ceną odniesienia Wspólnoty dla surowców rolnych używanych do wytwarzania tych produktów, pomnożonej przez rzeczywistą ilość użytych produktów
The two producers further claimed that it had not been proven that prices charged by Gazprom to industrial users are below cost-recovery levelsWspomniani dwaj producenci utrzymywali ponadto, że nie zostało udowodnione, iż ceny zastosowane przez Gazprom w odnienieniu do odbiorców przemysłowych znajdują się poniżej poziomu zwrotu kosztów
concerning a request for exemption from the vehicle tax rules submitted by France pursuant to Article ‧(b) of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructuresw sprawie wniosku o zwolnienie od pobierania podatku transportowego złożonego przez Francję na mocy art. ‧ ust. ‧ lit. b) dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe
It may charge the applicant a fee which shall not exceed the administrative costs of receiving and forwarding the applicationUrząd może obciążyć zgłaszającego opłatą, która nie przekracza kosztów administracyjnych otrzymania i przekazania zgłoszenia
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18193 zdań frazy charge.Znalezione w 8,266 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.