wymowa: IPA: ˈʧɑɹʤ /ˈʧɑːʤ/ /ˈʧɑɹʤ/      

Tłumaczenia na język polski:

 • szarża   
   
  gwałtowne natarcie kawalerii
 • koszt   
   
  poniesiony wydatek
 • küldetés   
   
  A duty that involves fulfilling a request.
 • obciążenie   
   
  The incidental cost of product acquisition or product delivery.
 • odpowiedzialność   
   
  obowiązek odpowiadania za swoje działanie, bycia odpowiedzialnym za coś
 • opłata   
   
  kwota płacona za usługę, świadczenie
 • oskarżać   
   
  wydawać oskarżenie, obwinać kogoś o coś
 • ładować   
   
  wprowadzać ładunek elektryczny do baterii, akumulatora
 • atak     
 • atakować   
 • brzemię   
 • cena     
 • cenić   
 • ciężar   
 • liczyć     
 • nabój   
 • należność   
 • naliczać   
 • napaść   
 • naładowanie   
 • naładować   
 • obarczyć   
 • obciążać   
 • obciążyć   
 • obowiązek   
 • obwiniać   
 • obwinienie   
 • obwinić   
 • oskarżenie   
 • oskarżyć   
 • pobierać   
 • pobrać   
 • policzyć   
 • pouczać   
 • powierzać   
 • powierzyć   
 • powinność   
 • skarga   
 • skarżyć   
 • szarżować   
 • uderzyć   
 • wsad   
 • zaatakować   
 • zarzucać   
 • zarzut   
 • zażądać   
 • ładunek   

Pozostałe znaczenia:

 
odpowiedzialność
 
natarcie, szarża
 
praw. prawniczy zarzut, oskarżenie
 
opłata
 
elektr. elektryczność , wojsk. wojskowość ładunek
 
basketball: offensive foul
 
to assign a duty to
 
A forceful forward movement
 
An accusation of wrongdoing.
 
To place a burden upon.
 
impetuous attack
 
(in) charge
 
(heraldry) An image displayed on an escutcheon.
 
billing (for a service)
 
To pay on account, as by using a credit card.
 
To formally accuse of a crime.
 
To assign a debit to an account.
 
(basketball) An offensive foul in which the player with the ball moves into a stationary defender.
 
To demand payment.
 
to pay on account
 
load or burden
 
To move forward quickly and forcefully, particularly in combat, on horseback or both.
 
charge (a person with a guilt)
 
(military) To attack by moving forward quickly in a group.
 
To assign a duty to.
 
An electric charge.
 
act as an owner’s agent
 
To load equipment with material required for its use, as a firearm with powder, a fire hose with water, a chemical reactor with raw materials.
 
(basketball) To commit a charging foul.
 
To blame for, make a claim of wrongdoing against.
 
consideration (in a contract)
 
To require payment (for goods, services, etc.)
 
electric charge
 
charge (i.e. fee)
 
to place a burden upon
 
To cause to take on an electric charge.
 
to move forward forcefully
 
A load or burden; cargo.
 
measured amount of powder and/or shot
 
to formally accuse of a crime
 
to cause to take on an electric charge
 
Someone or something entrusted to one's care, such as a child to a babysitter or a student to a teacher.
 
to load equipment with material required for its use
 
amount of money levied for a service
 
A measured amount of powder and/or shot in a firearm cartridge.
 
military: to attack by moving forward quickly
 
(to) charge
 
accusation
 
An accusation.
 
charge (a price)
 
charge (of something)
 
(cricket) (of a batsman) To take a few steps down the pitch towards the bowler as he delivers the ball, either to disrupt the length of the delivery, or to get into a better position to hit the ball.
 
instruction
 
responsibility.
 
tell on (someone)
 
charge (person with)
 
The amount of money levied for a service.
 
to assign a debt
 
An instruction.
 
(military) A ground attack against a prepared enemy.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (43)

allocated free of chargeprzydzielony nieodpłatnie
bank chargesopłaty bankowe; koszty bankowe
battery chargepoziom naładowania baterii
charge (cost)koszt
Charge at KrojantyBitwa pod Krojantami
charge cardkarta płatnicza;
charge having equivalent effectopłata o skutku równoważnym
charge with hydrofluorocarbonsnapełnianie fluorowęglowodorami
charge-coupled deviceCCD
chargedoskarżony; naładowany
charges for use of infrastructureopłaty za korzystanie z infrastruktury
Charging and Accountingpobieranie opłat i rozliczenia
charging zonestrefa pobierania opłat
comprehensive risk capital chargecałościowy narzut kapitałowy z tytułu ryzyka
countervailing chargecło wyrównawcze
en-route chargeopłata trasowa
explosive chargesładunki wybuchowe
fixed schedule of chargesustalona opłata
free of chargebezpłatnie; za darmo; bezpłatny; ; darmo
Handling of charge backsksięgowanie obciążenia zwrotnego; księgowanie chargeback
import chargeopłata przywozowa
in chargeodpowiedzialna
input VAT chargedVAT naliczony i pobrany
investigator-in-chargeosoba nadzorująca badanie; osoba nadzorująca
investment chargeskoszty działaności lokacyjnej
Merchant Service Chargesopłaty za obsługę akceptanta
miscellaneous chargeopłaty dodatkowe
miscellaneous charge codekod pozostałych opłat
negotiable chargeopłata umowna
No ChargeBez opłaty
official in chargeosoba prowadząca sprawę
on charge ofpod zarzutem
other technical charges net of reinsurancepozostałe koszty techniczne na udziale własnym
over or under recoveries of route chargessaldo wynikające z niepełnego lub nadmiernego pokrycia kosztów z tytułu opłat trasowych
Overlimit, collection and handling of charge backsprzekroczenie limitu, przyjmowanie i księgowanie obciążenia zwrotnego (chargeback)
postal chargestaryfa pocztowa
production chargeopłata produkcyjna
purchase miscellaneous chargepozostałe koszty zakupu
quasi-fiscal chargeparapodatek
reasonable chargessensowne opłaty
RESS charging mode coupled to the power gridtryb ładowania RESS podłaczonego do sieci elekromagnetycznej
reverse charge mechanismmechanizm odwrotnego obciążenia
Weighted average merchant service chargepoziom średniej ważonej opłaty za obsługę akceptanta

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "charge", pamięć tłumaczeniowa

add example
the members of a co-reinsurance group do not agree on the commercial premiums which they charge in direct insuranceczłonkowie grupy wspólnie reasekurującej nie porozumiewają się w sprawie składek komercyjnych pobieranych w ubezpieczeniach bezpośrednich
Where the fluorinated greenhouse gas charge for refrigeration, air conditioning or heat pump equipment is not indicated in the manufacturer’s technical specifications or on the label of that system, the operator shall ensure that it is determined by certified personnelW przypadku gdy ładunek fluorowanych gazów cieplarnianych w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pompach ciepła nie jest podany w specyfikacji technicznej producenta lub na etykiecie systemu, operator zapewnia jego ustalenie przez uprawniony personel
provisions to avoid excessive administrative charges when applying the provisions of this Chapterprzepisy odnoszące się do uniknięcia nadmiernych opłat administracyjnych przy stosowaniu przepisów niniejszego Rozdziału
Therefore, the Contracting Parties may, in their records of evidence, reports and testimonies and in proceedings and charges brought before the courts, use as evidence information obtained and documents consulted in accordance with the provisions of this ProtocolDlatego Umawiające się Strony mogą, w swoich aktach dowodowych, sprawozdaniach i zeznaniach, jak również w postępowaniach i sprawach sądowych, wykorzystać jako dowód uzyskane informacje i zbadane przez siebie dokumenty, zgodnie z postanowieniami niniejszego Protokołu
Articles ‧ and ‧ of First Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ December ‧ to approximate the laws of the Member States relating to trade marks must be interpreted as meaning that, where the proprietor of a mark affixes that mark to items that it gives, free of charge, to purchasers of its goods, it does not make genuine use of that mark in respect of the class covering those itemsArtykuł ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧ pierwszej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że jeżeli właściciel znaku towarowego umieszcza ten znak na przedmiotach oferowanych przezeń nieodpłatnie nabywcom jego towarów, to znak ten nie jest rzeczywiście używany w odniesieniu do klasy towarów, do której należą wspomniane przedmioty
This appropriation is intended to cover bank charges and the costs of connecting to the interbank telecommunications networkŚrodki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej
Where a preparation does not meet the criteria for classification as dangerous in accordance with Articles ‧, ‧ and ‧ of Directive ‧/‧/EC, but contains in an individual concentration of ≥ ‧% by weight for non-gaseous preparations and ≥ ‧,‧% by volume for gaseous preparations at least one substance posing health or environmental hazards, or one substance for which there are Community workplace exposure limits, the person who is responsible for placing that preparation on the market, whether the manufacturer, importer, downstream user or distributor, shall supply the downstream user free of charge with a safety data sheet compiled in accordance with Annex IaJeżeli preparat nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczny zgodnie z art. ‧, ‧ i ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, ale zawiera, w stężeniach wynoszących co najmniej ‧% wagowy w przypadku preparatów nie będących gazami lub co najmniej ‧,‧% objętościowy w przypadku preparatów występujących w postaci gazu, przynajmniej jedną substancję stwarzającą zagrożenie dla zdrowia lub środowiska albo jedną substancję, w przypadku której został ustalony we Wspólnocie normatyw higieniczny w środowisku pracy, osoba odpowiedzialna za wprowadzenie tego preparatu do obrotu, bez względu na to czy jest to producent, importer, dalszy użytkownik czy dystrybutor, dostarcza dalszemu użytkownikowi nieodpłatnie kartę charakterystyki sporządzoną zgodnie z załącznikiem Ia
Urges the Appeals Court, at its hearing of ‧ May ‧, to release Roxana Saberi immediately and unconditionally on the grounds that the trial was held in camera without due legal process, in accordance with international norms, and to drop all charges against herwzywa Sąd Apelacyjny, aby ten na posiedzeniu w dniu ‧ maja ‧ r. bezzwłocznie i bezwarunkowo zwolnił Roxanę Saberi z uwagi na fakt, że postępowanie przeciwko niej odbyło się przy drzwiach zamkniętych, bez poszanowania zasad sprawiedliwego procesu zgodnych z normami międzynarodowymi, oraz do oczyszczenia jej ze wszystkich zarzutów
Where public authorities levy charges for the services referred to in points (b), (c) or (e) of Article ‧, Member States shall ensure that e-commerce services are availableJeżeli organy publiczne pobierają opłaty za usługi wymienione w art. ‧ ust. ‧ lit. b), c) lub e), Państwa Członkowskie zapewniają dostępność usług w zakresie handlu elektronicznego
Therefore, the first operator cannot be charged for future liabilities by the new operator under a market transaction unless it receives proper compensationZatem, pierwszy podmiot nie może zostać obciążony z tytułu przyszłych zobowiązań nowego właściciela na podstawie transakcji rynkowej, chyba że otrzyma odpowiednią rekompensatę
the borrowing rate, fixed or variable or both, if applicable, together with particulars of any applicable chargesstopę oprocentowania kredytu, stałą lub zmienną, lub w stosownych przypadkach obydwie te stopy, wraz ze szczegółami dotyczącymi wszelkich mających zastosowanie opłat
In order to ensure saturated conditions during the whole duration of the test, including preconditioning phase, each leak component, with or without additional container, is to be evacuated and charged with sufficient amount of HFC-‧a but not exceeding ‧,‧ g/cm‧ of the total inner volume of the leak component or containerW celu zapewnienia warunków nasycenia podczas całego testu, łącznie z fazą przygotowania wstępnego, każdy element narażony na przeciek, z dodatkowym zbiornikiem lub bez, musi zostać opróżniony i napełniony wystarczającą ilością HFC-‧a, nieprzekraczającą jednak ‧,‧ g/cm‧ w całej objętości wewnętrznej tego elementu lub zbiornika
The Commission would point out that the fact that the property has been transferred back to the City does not affect the fact that from ‧ to ‧ AGVO benefited, free of charge, from the exclusive right to use the concerned buildings, be it on the basis of Article ‧ of its articles of association or on the basis of the Deed of Property Transfer of ‧ DecemberKomisja pragnie zauważyć, że fakt, iż nieruchomość została na powrót przekazana miastu, nie zmienia faktu, że od ‧ r. do ‧ r. AGVO korzystała z wyłącznego prawa do bezpłatnego użytkowania odnośnych budynków, czy to na podstawie art. ‧ statutu spółki, czy na podstawie aktu przeniesienia własności z dnia ‧ grudnia ‧ r
In accordance with that Regulation, the Commission is to establish the guidelines specifying details of the procedure and methodology to be applied in the inter-transmission system operator compensation mechanism and appropriate rules leading to a progressive harmonisation of the setting of charges under national tariff systemsZgodnie z tym rozporządzeniem zadaniem Komisji jest ustanowienie wytycznych określających szczegółowo procedurę i metodykę, które będą stosowane w odniesieniu do mechanizmu rekompensat dla operatorów działających między systemami przesyłowymi, oraz odpowiednie reguły prowadzące do stopniowej harmonizacji zasad ustalania opłat zgodnie z krajowymi systemami taryf
One example of this is the case of Sergei Magnitsky, a lawyer who uncovered a case of corruption and, as a result, was imprisoned arbitrarily and without charge.Jednym z przykładów jest sprawa Siergieja Magnickiego, prawnika, który odkrył przypadek korupcji i w efekcie został arbitralnie uwieziony bez przedstawienia mu zarzutów.
Infrastructure managers shall ensure that the application of the charging scheme results in equivalent and non-discriminatory charges for different railway undertakings that perform services of equivalent nature in a similar part of the market and that the charges actually applied comply with the rules laid down in the network statementZarządcy infrastruktury zapewnią, żeby wynikiem stosowania systemu pobierania opłat były równoważne i niedyskryminujące opłaty dla różnych przedsiębiorstw kolejowych, które wykonują przewozy o równoważnym charakterze na podobnej części rynku i żeby faktycznie stosowane opłaty stosowały się do zasad ustalonych w sprawozdaniu o stanie sieci
Charging a fee may be useful in discouraging repetitive and vexatious requestsPobieranie opłaty może być korzystne w celu zniechęcania do zadawania powtarzających się i złośliwych pytań
An outline of the different taxes, levies, non-tax levies, fees and fiscal charges applicable areStosowne podatki, opłaty, opłaty niebędące podatkami i inne opłaty, w tym opłaty skarbowe, obejmują
Therefore, the Parties may, in their records of evidence, reports and testimonies and in proceedings, and charges brought before the courts, use as evidence information obtained and documents consulted in accordance with the provisions of this AnnexStrony mogą przedstawiać jako dowód w swoich protokołach, sprawozdaniach i zeznaniach oraz w postępowaniu sądowym i pismach kierowanych do sądów, uzyskane informacje i dokumenty, z którymi zapoznały się zgodnie z postanowieniami niniejszego załącznika
personnel expenditure (wages and salaries, training expenses, social security charges); the contract type of each staff member must be documentedwydatki związane z personelem (wynagrodzenia, wydatki na szkolenia, składki na zabezpieczenia społeczne); należy udokumentować rodzaj kontraktu każdego pracownika
necessary to satisfy the basic needs of the persons listed in Annex ‧ and their dependent family members, including payments for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility chargesniezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób wymienionych w załączniku ‧ i członków ich rodzin pozostających na ich utrzymaniu, w tym do opłacenia artykułów spożywczych, czynszu lub kredytu hipotecznego, lekarstw i leczenia, podatków, składek ubezpieczeniowych i opłat na rzecz przedsiębiorstw użyteczności publicznej
Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules, sets down new principles for the collection of fees or charges to cover the costs occasioned by official controlsArtykuł ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt ustanawia nowe zasady w zakresie pobierania opłat lub należności mających na celu pokrycie kosztów poniesionych w ramach kontroli urzędowych
It is true that Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧ refers to advances or final payments in respect of expenditure actually incurred but charges (not payments) also exist with interest subsidies which did not arise until after ‧ DecemberPrawdą jest, że art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ zawiera odniesienie do zaliczek lub do płatności ostatecznych dotyczących faktycznie poniesionych wydatków ale istnieją obciążenia finansowe (nie płatności) odnoszące się do dotacji na spłatę odsetek, które pojawią się dopiero po dniu ‧ grudnia ‧ r
The amount of the fees and charges shall be fixed at such a level as to ensure that the revenue in respect thereof is in principle sufficient to cover the full cost of the services deliveredKwotę opłat i obciążeń ustala się na takim poziomie, by zapewnić, aby związane z nimi dochody były w szczególności wystarczające do pokrycia pełnego kosztu wykonanych usług
The report argues that the request for authorisation to proceed is unfounded because the intercepted material is already sufficient to support the charges against those under investigation.W sprawozdaniu stwierdza się, że prośba o zgodę na prowadzenie postępowania jest nieuzasadniona, ponieważ przechwycony materiał jest już wystarczający do podtrzymania oskarżenia ciążącego na osobach, w których sprawie toczy się dochodzenie.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18193 zdań frazy charge.Znalezione w 5,006 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.