wymowa: IPA: ˈʧɑɹʤ /ˈʧɑːʤ/ /ˈʧɑɹʤ/      

Tłumaczenia na język polski:

 • szarża   
   
  gwałtowne natarcie kawalerii
 • koszt   
   
  poniesiony wydatek
 • küldetés   
   
  A duty that involves fulfilling a request.
 • obciążenie   
   
  The incidental cost of product acquisition or product delivery.
 • odpowiedzialność   
   
  obowiązek odpowiadania za swoje działanie, bycia odpowiedzialnym za coś
 • opłata   
   
  kwota płacona za usługę, świadczenie
 • oskarżać   
   
  wydawać oskarżenie, obwinać kogoś o coś
 • ładować   
   
  wprowadzać ładunek elektryczny do baterii, akumulatora
 • atak     
 • atakować   
 • brzemię   
 • cena     
 • cenić   
 • ciężar   
 • liczyć     
 • nabój   
 • należność   
 • naliczać   
 • napaść   
 • naładowanie   
 • naładować   
 • obarczyć   
 • obciążać   
 • obciążyć   
 • obowiązek   
 • obwiniać   
 • obwinienie   
 • obwinić   
 • oskarżenie   
 • oskarżyć   
 • pobierać   
 • pobrać   
 • policzyć   
 • pouczać   
 • powierzać   
 • powierzyć   
 • powinność   
 • skarga   
 • skarżyć   
 • szarżować   
 • uderzyć   
 • wsad   
 • zaatakować   
 • zarzucać   
 • zarzut   
 • zażądać   
 • ładunek   

Pozostałe znaczenia:

 
odpowiedzialność
 
natarcie, szarża
 
praw. prawniczy zarzut, oskarżenie
 
opłata
 
elektr. elektryczność , wojsk. wojskowość ładunek
 
basketball: offensive foul
 
to assign a duty to
 
A forceful forward movement
 
An accusation of wrongdoing.
 
To place a burden upon.
 
impetuous attack
 
(in) charge
 
(heraldry) An image displayed on an escutcheon.
 
billing (for a service)
 
To pay on account, as by using a credit card.
 
To formally accuse of a crime.
 
To assign a debit to an account.
 
(basketball) An offensive foul in which the player with the ball moves into a stationary defender.
 
To demand payment.
 
to pay on account
 
load or burden
 
charge (a person with a guilt)
 
To move forward quickly and forcefully, particularly in combat, on horseback or both.
 
(military) To attack by moving forward quickly in a group.
 
To assign a duty to.
 
An electric charge.
 
act as an owner’s agent
 
To load equipment with material required for its use, as a firearm with powder, a fire hose with water, a chemical reactor with raw materials.
 
(basketball) To commit a charging foul.
 
To blame for, make a claim of wrongdoing against.
 
consideration (in a contract)
 
To require payment (for goods, services, etc.)
 
electric charge
 
charge (i.e. fee)
 
to place a burden upon
 
To cause to take on an electric charge.
 
to move forward forcefully
 
A load or burden; cargo.
 
measured amount of powder and/or shot
 
to formally accuse of a crime
 
to cause to take on an electric charge
 
Someone or something entrusted to one's care, such as a child to a babysitter or a student to a teacher.
 
to load equipment with material required for its use
 
amount of money levied for a service
 
A measured amount of powder and/or shot in a firearm cartridge.
 
military: to attack by moving forward quickly
 
(to) charge
 
accusation
 
An accusation.
 
charge (of something)
 
charge (a price)
 
(cricket) (of a batsman) To take a few steps down the pitch towards the bowler as he delivers the ball, either to disrupt the length of the delivery, or to get into a better position to hit the ball.
 
instruction
 
responsibility.
 
tell on (someone)
 
charge (person with)
 
The amount of money levied for a service.
 
to assign a debt
 
An instruction.
 
(military) A ground attack against a prepared enemy.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (43)

allocated free of chargeprzydzielony nieodpłatnie
bank chargesopłaty bankowe; koszty bankowe
battery chargepoziom naładowania baterii
charge (cost)koszt
Charge at KrojantyBitwa pod Krojantami
charge cardkarta płatnicza;
charge having equivalent effectopłata o skutku równoważnym
charge with hydrofluorocarbonsnapełnianie fluorowęglowodorami
charge-coupled deviceCCD
chargedoskarżony; naładowany
charges for use of infrastructureopłaty za korzystanie z infrastruktury
Charging and Accountingpobieranie opłat i rozliczenia
charging zonestrefa pobierania opłat
comprehensive risk capital chargecałościowy narzut kapitałowy z tytułu ryzyka
countervailing chargecło wyrównawcze
en-route chargeopłata trasowa
explosive chargesładunki wybuchowe
fixed schedule of chargesustalona opłata
free of chargebezpłatnie; za darmo; bezpłatny; ; darmo
Handling of charge backsksięgowanie obciążenia zwrotnego; księgowanie chargeback
import chargeopłata przywozowa
in chargeodpowiedzialna
input VAT chargedVAT naliczony i pobrany
investigator-in-chargeosoba nadzorująca badanie; osoba nadzorująca
investment chargeskoszty działaności lokacyjnej
Merchant Service Chargesopłaty za obsługę akceptanta
miscellaneous chargeopłaty dodatkowe
miscellaneous charge codekod pozostałych opłat
negotiable chargeopłata umowna
No ChargeBez opłaty
official in chargeosoba prowadząca sprawę
on charge ofpod zarzutem
other technical charges net of reinsurancepozostałe koszty techniczne na udziale własnym
over or under recoveries of route chargessaldo wynikające z niepełnego lub nadmiernego pokrycia kosztów z tytułu opłat trasowych
Overlimit, collection and handling of charge backsprzekroczenie limitu, przyjmowanie i księgowanie obciążenia zwrotnego (chargeback)
postal chargestaryfa pocztowa
production chargeopłata produkcyjna
purchase miscellaneous chargepozostałe koszty zakupu
quasi-fiscal chargeparapodatek
reasonable chargessensowne opłaty
RESS charging mode coupled to the power gridtryb ładowania RESS podłaczonego do sieci elekromagnetycznej
reverse charge mechanismmechanizm odwrotnego obciążenia
Weighted average merchant service chargepoziom średniej ważonej opłaty za obsługę akceptanta

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "charge", pamięć tłumaczeniowa

add example
The search for technical solutions shall last for a maximum of two months, after which, if no common solution is found, the Commission, after having consulted the laboratory in charge of interoperability tests, shall decide which equipment(s) and cards get a definitive interoperability certificate and state the reasons whyPoszukiwanie rozwiązań technicznych trwa maksymalnie dwa miesiące, po których, jeśli nie zostanie znalezione wspólne rozwiązanie, Komisja, po konsultacji z laboratorium właściwym do przeprowadzenia badań interoperacyjności decyduje, które urządzenie(-a) i karty otrzymują ostateczne świadectwa interoperacyjności wraz z uzasadnieniem swojej decyzji
Investigator in charge [if not author]Urzędnik śledczy przydzielony do sprawy [jeśli inny niż autor]
On the contrary, it focuses only on charging for some external costs, based on the 'polluter pays' principle, and only in the case of the highest category roads, in other words, motorways, expressways, category one roads and dual-carriageways.Wręcz przeciwnie, skupiają się tylko na pobieraniu opłat z tytułu niektórych kosztów zewnętrznych, w oparciu o zasadę "zanieczyszczający płaci” i tylko w odniesieniu do dróg najwyższej kategorii - innymi słowy autostrad, dróg ekspresowych, dróg kategorii pierwszej i dróg szybkiego ruchu.
Why was the ‧ Cannon' s Life Quality Committee hauled up on charges?Załoga ‧ działa nie pracuje już dość długo.Co się stało
The interest rate charged by KPS therefore does not appear to correctly reflect the risk incurredDlatego nie wydaje się, aby oprocentowanie pobierane przez KPS właściwie odzwierciedlało ponoszone przez nią ryzyko
Now if you choose to cooperate, the charges against you will be droppedJeżeli zdecyduje się pan współpracować, zarzuty zostaną oddalone
EEC) No ‧ of ‧ March ‧ laying down common detailed rules for the application of the export levies and charges on agricultural products, as last amended by Regulation (EEC) NoEWG) nr ‧ z dnia ‧ marca ‧ r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania wywozowych opłat wyrównawczych i opłat wywozowych na produkty rolne[‧], ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr ‧[‧]
The costs of implementing the agreement, in the form of workshops, seminars, meetings, etc. will be charged to the relevant budget lines of the specific programmes in the EU budget.Koszty realizacji umowy w postaci warsztatów, seminariów, spotkań itd. obciążą odpowiednie pozycje budżetowe konkretnych programów w budżecie UE.
Articles 6 and 11 ( 1 ) of Directive 97 / 13 concerning the fees and charges for general authorisations procedures and individual licences respectively provide th at theArtykuły 6 i 11 ust . 1 dyrektywy 97 / 13 , odnoszące się do opłat i należności obowiązujących odpowiednio w stosunku do postępowań w sprawie ogólnych zezwoleń
In accordance with Article ‧ of the basic Regulation, it was considered whether the representative domestic sales of PAC in the USA were, considering the prices charged, made in the ordinary course of tradeZgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego rozważono, czy reprezentatywna sprzedaż krajowa sproszkowanego węgla aktywowanego w USA została, zważywszy na stosowane ceny, dokonana w zwykłym obrocie handlowym
But after our lone witness went missing, no charges were ever filedCała piątka była odpowiedzialna, ale po zaginięciu jedynego świadka nie postawiono żadnych zarzutów
Negotiations on the quality of service provided in return for airport charges could take place as part of the regular consultationNegocjacje w sprawie jakości usług świadczonych w zamian za opłaty lotniskowe mogą odbywać się w ramach regularnych konsultacji
other signs indicating refrigerant charge lossinne oznaki utraty ładunku substancji chłodzącej
‘ The Council , acting unanimously on a proposal from the Commission , may authorise any Member State to introduce special measures for derogation from the provisions of this Directive , in order to simplify the procedure for charging the tax or to prevent certain types of tax evasion or avoidance .„ Rada , stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji , może upoważnić każde z państw członkowskich do wprowadzenia specjalnych środków stanowiących odstępstwo od stosowania przepisów niniejszej dyrektywy , w celu uprosz czenia procedury poboru podatków oraz zapobieżenia niektórym rodzajom oszustw podatkowych lub omijania opodatkowania .
• requirethe annual accounts , bothinrespect of EAGF and EAFRD , to be accompanied by an SoA , signed by the person in charge of the accredited PA ( normally the director of the PA ) , on the reliability of the PA s accounts ’ and on the system in place to provide reasonable assurance on the legality and regularity of underlying transactions .• wymagają , aby wraz ze sprawozdaniami rocznymi , w odniesieniu zarówno do EFRG , jaki EFRR OW , składano PW podpisane przez osoby odpowiedzialne za akredytowane agencje płatnicze ( zwykle jest to kierownik AP ) , dotyczące wiarygodności rozliczeń AP oraz stosowanego systemu i niezbędne do uzyskania wystarczającej pewności co dolegalnościi prawidłowościtransakcji .
Article ‧ of the proposed regulation provides for the principle of equality of charges in respect of cross-border payments and corresponding domestic payments of the same valueArt. ‧ ust. ‧ projektowanego rozporządzenia przewiduje zasadę równych opłat za płatności transgraniczne oraz podobne płatności krajowe o tej samej wartości
Apart from the minimum compensation amounts set out in Article ‧, the air carrier shall offer free of charge to passengers who are denied boardingPoza minimalnymi kwotami odszkodowania określonymi w art. ‧, przewoźnik lotniczy oferuje nieodpłatnie pasażerom, którym odmówiono przyjęcia na pokład
Airports should be allowed to charge fees to make a reasonable profit in order to reinvest in infrastructure and other facilitiesNależy zezwolić portom lotniczym na pobieranie opłat w celu osiągania rozsądnej wysokości zysków, tak by mogły reinwestować w infrastrukturę i inne urządzenia
for officer in charge of an engineering watch (strojní důstojníkw przypadku oficera mechanika wachtowego (strojní důstojník
The Commission rather considers that the tax scheme in question results in a mitigation of the charges which should have been borne by the beneficiary banks in similar reorganisations and must therefore be considered to be operating aidKomisja ocenia przy tym, że omawiany system podatkowy przyczynił się do zmniejszenia obciążeń, które instytucje finansowe będące jego beneficjentami musiałyby normalnie ponieść w przypadku restrukturyzacji opisanego rodzaju, a zatem należy go uważać za pomoc operacyjną
Other financial chargesInne koszty finansowe
The legal commitment shall be the act whereby the Authorising Officer enters into, or establishes, an obligation which results in a chargeZobowiązanie prawne jest czynnością, poprzez którą urzędnik zatwierdzający zaciąga lub stwierdza zobowiązanie, którego skutkiem jest obciążenie finansowe
declaration that, by failing to adopt the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on safety on the Community's railways and amending Council Directive ‧/‧/EC on the licensing of railway undertakings and Directive ‧/‧/EC on the allocation of railway infrastructure capacity and the levying of charges for the use of railway infrastructure and safety certificationstwierdzenie, że nie przyjmując środków prawnych i administracyjnych niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady ‧/‧/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę ‧/‧/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei
He thought: Perhaps I spoke hastily — I reacted stupidly — but it was Percival who eliminated him — I shouldn’t have left Percival in charge of the case ...Może byłem zbyt pochopny w swoich sądach, ale to Percival go usunął, pomyślał. Nie powinienem zostawiać mu wolnej ręki w tej sprawie...
Almeida will be in charge of the second oneAlmeida będzie dowodził drugim
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 19732 zdań frazy charge.Znalezione w 7,614 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.