Tłumaczenia na język polski:

  • prawo kanoniczne   

Pozostałe znaczenia:

 
A regulation in church law.
 
The law of the church, religious law.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

Canon LawPrawo kanoniczne
Code of Canon LawKodeks Prawa Kanonicznego
Code of Canon Law for ChurchesKodeks Prawa Kanonicznego dla Kościołów Wschodnich
Sources of Oriental Canon LawŹródła Wschodniego Prawa Kanonicznego

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "canon law", pamięć tłumaczeniowa

add example
The motives of compliance with the law and the canon lawMotywy przestrzegania prawa i prawa kanonicznego
A comparison of public office: the Defender of the Bond and the Promoter in the Canon Law.Porównanie urzędów publicznych: obrońca węzła i promotor sprawiedliwości w prawie kanonicznym
Secret marriage in canonical marriage lawMałżeństwo tajne w kanonicznym prawie małżeńskim
Flaws of judgement nullity in the light of the 1983 Code of Canon LawWady nieważności wyroku w świetle KPK z 1983 r.
The Concordats between the Vatican and Portugal, Spain, Malta and Italy respectively on canonical marriages, their dissolution, and the recognition of the decisions of the Vatican Tribunals (The Roman Rota's jurisdiction over the annulment of canonical marriages- generally indissoluble- for admissible grounds under canon lawumowy zawarte między Watykanem a odpowiednio Portugalią, Hiszpanią, Maltą i Włochami dotyczące małżeństwa kanonicznego, jego rozwiązania, uznawania orzeczeń trybunałów watykańskich (właściwości Roty Rzymskiej w przedmiocie unieważnienia małżeństwa kanonicznego- w zasadzie nierozwiązywalnego- z powodów, które dopuszcza prawo kanoniczne
matrimonial dispensation from the impediment of consanguinity in the code of canon law 1983Dyspensowanie od małżeńskiej przeszkody pokrewieństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983r.
Concept of defection from Church by a formal act in the canonical lawWokół pojęcia wystąpienia formalnym aktem z Kościoła w prawie kanonicznym
Congregational responsibilities toward the Holy Eucharist on the base of Can. 898 of the Code of Canon LawObowiązki wiernych wobec Najświętszej Eucharystii w świetle Kan. 898 Kodeksu Prawa Kanonicznego
Substantive grounds for annulment of marriage in canon law"Materialnoprawne przesłanki stwierdzenia nieważności małżenstwa w prawie kanonicznym"
The importance of the ability to procreation in the context of defects of matrimonial consent in canon lawZnaczenie zdolności do prokreacji w kontekście wad zgody małżeńskiej w prawie kanonicznym
The Unity and Indissolubility of Marriage in Roman law, the Code of Canon Law and the Family and Guardianship Code.Jedność i nierozerwalnośc małżeństwa w prawie rzymskim, Kodeksie Prawa Kanonicznego i Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym
The human life protection guarantees in light of the Code of Canon Law in 1983. Theological - law study.Gwarancje ochrony życia ludzkiego w świetle KPK z 1983 r. Studium teologiczno-prawne
Attributes of marriage in canonical law and polish lawPrzymioty małżeństwa w prawie kanonicznym i prawie polskim
Identify of marital impediments under Canon law and Polish lawTożsamość przeszkód małżeńskich w prawie kanonicznym i w prawie polskim
Bigamy in terms of the Canon Law and the Polish LawBigamia w ujęciu prawa kanonicznego oraz prawa polskiego
Publication control in canon law and the Polish lawKontrola publikacji w prawie kanonicznym i prawie polskim
Marriage in Canon and Muslim Law"Małżeństwo w prawie kanonicznym i muzułmańskim"
Secondly, the CFI erred by not following the consistent earlier case-law of the Court of Justice with respect to the SEE-concept, including inter alia, Sharp Corporation, Minolta Camera, Ricoh and Canon-II, which decided the oppositePo drugie Sąd powinien był zastosować utrwalone orzecznictwo Trybunału dotyczące pojęcia jednego podmiotu gospodarczego, w tym między innymi wyroki w sprawach Sharp Corporation, Minolta Camera, Ricoh i Canon II, które prowadzą do przeciwnych wniosków
The protection of marriage in canon law and in the Polish lawOchrona małżeństwa w prawie kanonicznym i w prawie polskim
Dependence on alcohol as a cause of nullity of marriage pursuant to canon 1095 no. 3 Code of Canon LawUzależnienie od alkoholu jako przyczyna nieważności małżeństwa kanonicznego z tytułu kan. 1095 n.3 KPK
Facta probantur iura novit curia in canon law and Polish civil lawZasada facta probantur iura novit curia w prawie kanonicznym oraz polskim prawie cywilnym
The death penalty in the Polish law and canon - a historical study - a comparativeKara śmierci w prawie polskim i kanonicznym - studium historyczno - porównawcze
The Problems of Marriage Nullity according to the Canon Law.Problematyka stwierdzenia nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym.
Disconnect sponses in light of norms of Canon LawRozłączenie małżonków w świetle norm przepisów prawa kanonicznego
Involuntary manslaughter according to polish criminal law and canon criminal lawNieumyślne spowodowanie śmierci według prawa karnego polskiego i kanonicznego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 76546 zdań frazy canon law.Znalezione w 21,236 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.