Tłumaczenia na język polski:

  • prawo kanoniczne   

Pozostałe znaczenia:

 
A regulation in church law.
 
The law of the church, religious law.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

Canon LawPrawo kanoniczne
Code of Canon LawKodeks Prawa Kanonicznego
Code of Canon Law for ChurchesKodeks Prawa Kanonicznego dla Kościołów Wschodnich
Sources of Oriental Canon LawŹródła Wschodniego Prawa Kanonicznego

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "canon law", pamięć tłumaczeniowa

add example
The importance of the ability to procreation in the context of defects of matrimonial consent in canon lawZnaczenie zdolności do prokreacji w kontekście wad zgody małżeńskiej w prawie kanonicznym
Attributes of marriage in canonical law and polish lawPrzymioty małżeństwa w prawie kanonicznym i prawie polskim
Marriage contract by procurator in canon law and polish law.Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika w prawie kanonicznym i w prawie polskim
experts in the law canonizationBiegli w prawie kanonizacyjnym
Legal separation in canonical law of The Catholik Church and in polish lawSeparacja prawna małżeństwa w prawie kanonicznym Kościoła katolickiego i w prawie polskim
Constitutions of The Congregation of the Oratory of Saint Philip Neri on the background of norms of The Code of Canon Law about Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic LifeKonstytucje Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri na tle norm KPK o Instytutach życia konsekrowanego i Stowarzyszeń życia apostolskiego
the legal status of the pastor in the 1983 code of canon lawPozycja prawna proboszcza w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku
the role and tasks of communications media in the code of canon law and john paul ii's messages for world communications sundaysRola i zadania środków społecznego przekazu w KPK i orędziach Jana Pawła II na Niedzielę Środków Społecznego Przekazu.
common obstacles marriage in canon law and polish lawPrzeszkody małżeńskie wspólne w prawie kanonicznym i w prawie polskim
The history and activity of the Goszczyn parish in the light of canon lawHistoria i działalność parafii Goszczyn w świetle aktualnych norm prawa kanonicznego
Declaration of the nullity of a marriage in the canon law."Stwierdzenie nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym."
Death of Father Joseph Roskwitalskiego under applicable law canonizationŚmierć Księdza Józefa Roskwitalskiego w świetle obowiązującego prawa kanonizacyjnego
The canonical equity and epikia in the ecclesiastical lawSłuszność kanoniczna i epikia w prawie kościelnym
Evolution of the reasons of invalidation of the marriage under canon law from 1917 and 1983.Ewolucja przyczyn nieważnie zawartego małżeństwa na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku oraz Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
the sanctifying office of the diocesan bishop in light of canon law and the first synod of the diocese of kaliszSprawowanie posługi uświęcania przez Biskupa Diecezjalnego w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego i I Synodu Kaliskiego
Disconnect sponses in light of norms of Canon LawRozłączenie małżonków w świetle norm przepisów prawa kanonicznego
the obedience of the presbytery to his superior in the light if the canon law of 1983Posłuszeństwo prezbitera własnemu przełożonemu w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983r.
The issue of impendimensts in marriage conclusion in canon law and polish civil law"Problematyka przeszkód do zawarcia małżeństwa w prawie kanonicznym oraz polskim prawie cywilnym"
The motives of compliance with the law and the canon lawMotywy przestrzegania prawa i prawa kanonicznego
Substantive grounds for annulment of marriage in canon law"Materialnoprawne przesłanki stwierdzenia nieważności małżenstwa w prawie kanonicznym"
Facta probantur iura novit curia in canon law and Polish civil lawZasada facta probantur iura novit curia w prawie kanonicznym oraz polskim prawie cywilnym
Position of the child in family and canon lawStatus prawny dziecka w polskim prawie rodzinnym i prawie kanonicznym
It was a misunderstanding of scripture...... and a papal misapplication of canon lawTo było niezrozumienie Pisma Świętego i niewłaściwe, papieskie użycie kanonicznego prawa
Titles of nullity of marriages by the Codes of Canon Law of 1917 and 1983, based on the judgments of the Court of Metropolitan of Katowice in the years 1974-1994Tytuły nieważności małżeństw według Kodeksów Prawa Kanonicznego z 1917 r. i 1983 r. na podstawie orzeczeń Sądu Metropolitalnego w Katowicach w latach 1974-1994
The ordinary form of marriage contract as a legal formality under the Code of Canon Law, 1983Forma zwyczajna zawarcia małżeństwa jako formalność prawna pod rządami Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 68137 zdań frazy canon law.Znalezione w 18,801 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.