Tłumaczenia na język polski:

  • prawo kanoniczne   

Pozostałe znaczenia:

 
A regulation in church law.
 
The law of the church, religious law.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

Canon LawPrawo kanoniczne
Code of Canon LawKodeks Prawa Kanonicznego
Code of Canon Law for ChurchesKodeks Prawa Kanonicznego dla Kościołów Wschodnich
Sources of Oriental Canon LawŹródła Wschodniego Prawa Kanonicznego

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "canon law", pamięć tłumaczeniowa

add example
The Concordats between the Vatican and Portugal, Spain, Malta and Italy respectively on canonical marriages, their dissolution, and the recognition of the decisions of the Vatican Tribunals (The Roman Rota's jurisdiction over the annulment of canonical marriages- generally indissoluble- for admissible grounds under canon lawumowy zawarte między Watykanem a odpowiednio Portugalią, Hiszpanią, Maltą i Włochami dotyczące małżeństwa kanonicznego, jego rozwiązania, uznawania orzeczeń trybunałów watykańskich (właściwości Roty Rzymskiej w przedmiocie unieważnienia małżeństwa kanonicznego- w zasadzie nierozwiązywalnego- z powodów, które dopuszcza prawo kanoniczne
Marriage under the condition in the light of the Code of Canon Law and the Code of Canons of Eastern ChurchesMałżeństwo pod warunkiem w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich
Instructions in the case of the lawsuit of canonical nullity based on Code of Canon Law from 1983 and Instructions "Dignitas connubii"Instrukcja sprawy w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego na podstawie KPK z 1983 oraz Instrukcji "Dignitas connubii"
Invalidity of the verdict in the canonical proceeding regarding invalidity of the marriage in the light of Code of Canon Law from 1983 and Dignitas Connubii instruction regulations.Nieważność wyroku w kanonicznym procesie o nieważność małżenstwa w świetle przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i instrukcji Dignitas Connubii
The interpretation of canon 1095 of the Code of Canon Law in the light of the instruction process Dignitas Connubii.Interpretacja kanonu 1095 Kodeksu Prawa Kanonicznego 1983 w świetle Instrukcji Procesowej Dignitas Connubii
Dependence on alcohol as a cause of nullity of marriage pursuant to canon 1095 no. 3 Code of Canon LawUzależnienie od alkoholu jako przyczyna nieważności małżeństwa kanonicznego z tytułu kan. 1095 n.3 KPK
Dispense from canon law impediments and canon form in unusual cases.Dyspensowanie od przeszkód małżeńskich w przypadkach nadzwyczajnych
canonical aspects of consecration of people under the code of canon law and rules of the congregation of the holy spiritKanoniczne aspekty konsekracji osób w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego i reguły Zgromadzenia Ducha Świętego
How is it that in Poland, which claims to uphold the rule of law, canon law has precedence over law made by the national Parliament?Jak to możliwe, że w Polsce, która mieni się państwem prawa, prawo kanoniczne jest nadrzędne w stosunku do prawa stanowionego przez parlament?
Matrimonial law and conjugal duties in the light of current rules of the canon law and Polish lawPrawa i obowiązki małżeńskie w świetle aktualnych przepisów prawa kanonicznego i polskiego
Obstacles marriage in canon law and civil lawPrzeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym i cywilnym
Mutual duties of spouses in canonical law and in polish lawWzajemne obowiązki małżonków w prawie kanonicznym i w prawie polskim
The Unity and Indissolubility of Marriage in Roman law, the Code of Canon Law and the Family and Guardianship Code.Jedność i nierozerwalnośc małżeństwa w prawie rzymskim, Kodeksie Prawa Kanonicznego i Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym
Transsexualism and marriage in Polish law and canon lawTransseksualizm a małżeństwo w prawie polskim i kanonicznym
Proceedings for the annulment of marriage in canon law a divorce proceedings in civil lawPostępowanie o stwierdzenie nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym a postępowanie rozwodowe w prawie cywilnym
The separation of spouses in canon law and Polish law.Separacja małżenska w prawie kanonicznym i w prawie polskim
Aiming law and canonic lawCel prawa i prawa kanonicznego
The identity of marriage impediments both Canon law and Polish lawTożsamość przeszkód małżeńskich w prawie kanonicznym i w prawie polskim
Identify of marital impediments under Canon law and Polish lawTożsamość przeszkód małżeńskich w prawie kanonicznym i w prawie polskim
Legal separation in canonical law of The Catholik Church and in polish lawSeparacja prawna małżeństwa w prawie kanonicznym Kościoła katolickiego i w prawie polskim
The motives of compliance with the law and the canon lawMotywy przestrzegania prawa i prawa kanonicznego
The human life protection guarantees in light of the Code of Canon Law in 1983. Theological - law study.Gwarancje ochrony życia ludzkiego w świetle KPK z 1983 r. Studium teologiczno-prawne
The protection of marriage in canon law and in the Polish lawOchrona małżeństwa w prawie kanonicznym i w prawie polskim
The identity of the obstacles to marriage in canon law and the Polish lawTożsamość przeszkód małżeńskich w prawie kanonicznym i w prawie polskim.
The application Code of Canon Law of 1983 and II Plenary Synod laws in IV Synod of the Archdiocese of Warsaw and III Synod Archdiocese of GdańskRecepcja przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i II Synodu Plenarnego w IV Synodzie Archidiecezji Warszawskiej oraz III Synodzie Gdańskim
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 68137 zdań frazy canon law.Znalezione w 43,082 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.