Tłumaczenia na język polski:

  • sole kwasu masłowego   

Przykładowe zdania z "butyrates (salts)", pamięć tłumaczeniowa

add example
The active substance in Lyrica, pregabalin, is similar in structure to the body s own neurotransmitter GABA (gamma-amino butyric acid), but has very different biological effectsSubstancja czynna preparatu Lyrica, pregabalina, posiada strukturę podobną do własnego „ neuroprzekaźnika ” organizmu, określanego jako GABA (kwas gamma-aminomasłowy), lecz jego działanie biologiczne znacznie się różni
or ‧ grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ grams of stigmasterol (C‧H‧O = D ‧-stigmastene-‧-beta-ol), at least ‧ % pure, calculated on the product ready for incorporation, containing not more than ‧ % brassicasterol (C‧H‧O = D ‧-ergostene-‧-beta-ol and not more than ‧ % sitosterol (C‧H‧O = D ‧-stigmastene-‧-beta-ollub ‧ gramów etylowego estru kwasu masłowego i ‧ gramów stigmasterolu, o co najmniej ‧ % czystości w produkcie gotowym do włączenia, przy zawartości nie więcej niż ‧ % brassicasterolu (C‧H‧O = Δ ‧-ergosten-‧-beta-ol) i nie więcej niż ‧ % sitosterolu (sitosterolu (C‧H‧O = Δ ‧-stigmasten-‧-beta-ol
Calcium salt of DL-‧-hydroxy-‧-methylmercapto-butyric acidSól wapniowa kwasu DL-‧-hydroksy-‧-metylomerkaptomasłowego
grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ grams of stigmasterol (C‧H‧O = D ‧-stigmastene-‧-beta-ol) at least ‧ % pure calculated on the product ready to be incororatedg estru etylowego kwasu masłowego i ‧ g stigmasterolu (C‧H‧O = ‧-stigmasten-‧-beta-ol) o czystości co najmniej ‧ % w przeliczeniu na produkt gotowy do inkorporacji
If the presence of milk fats is detected, the percentage proportion thereof shall be calculated by multiplying the percentage concentration of methyl butyrate by ‧, multiplying the product by the total percentage fat content by weight of the goods and dividing byJeśli stwierdzi się obecność tłuszczów mleka, należy obliczyć jego stosunek procentowy przez pomnożenie procentowej zawartości maślanu metylu przez ‧, mnożąc otrzymany wynik przez procent całkowitej zawartości tłuszczu w masie produktu, a następnie dzieląc go przez
DL-‧-hydroxy-‧-methylmercapto-butyric acidKwas DL-‧-hydroksy-‧-metylomerkaptomasłowy
the percentage by weight of milk fats in the goods shall be calculated by multiplying the percentage butyric acid content of the total fats by a factor of ‧, multiplying the product by the percentage by weight of total fats in the goods and dividing byudział procentowy wagowy zawartości tłuszczów mlekowych w wyrobach oblicza się poprzez pomnożenie udziału procentowego wagowego zawartości kwasu masłowego w tłuszczach ogółem przez współczynnik ‧, pomnożenie tego wyniku przez procentową wagę tłuszczów ogółem w wyrobach oraz podzielenie przez
The six main clinical studies involved ‧ adults (over the age of ‧) and ‧ children (aged ‧ to ‧ years of age), and Protopy was compared either with placebo (a dummy treatment, the ointment base) or with a topical corticosteroid often used for eczema (hydrocortisone butyrate in adults, hydrocortisone acetate in childrenW sześciu głównych badaniach klinicznych udział wzięło ‧ dorosłych (od ‧ roku życia) i ‧ dzieci (od ‧ do ‧ roku życia), a działanie preparatu Protopy porównywano z placebo (leczenie pozorne, na bazie maści) lub z kortykosterydami, często stosowanymi miejscowo w leczeniu egzemy (maślan hydrokortyzonu u dorosłych i octan hydrokortyzonu u dzieci
Avirulent forms of Ralstonia solanacearum form small round non-fluidal, butyrous colonies which are entirely deep redAwirulentne postacie R. solanacearum rosną jako małe, okrągłe, nieciekłe kolonie całe o głęboko czerwonej barwie oraz o maślanej konsystencji
Resocortol butyrate ‧ mg/gMaślan rezokortolu ‧ mg/g
In a six-month multicentre double-blind randomised trial, ‧ % tacrolimus ointment was administered twice-a-day to adults with moderate to severe atopic dermatitis and compared to a topical corticosteroid based regimen (‧ % hydrocortisone butyrate on trunk and extremities, ‧ % hydrocortisone acetate on face and neckW sześciomiesięcznym, wieloośrodkowym, podwójnie ślepym, randomizowanym badaniu klinicznym stosowano ‧, ‧ % takrolimus maść dwa razy na dobę u dorosłych z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry i porównano z modelem miejscowo stosowanych kortykosteroidów (‧, ‧ % maślan hydrokortyzonu na tułów i kończyny, ‧ % octan hydrokortyzonu na twarz i szyję
Of a butyric fat content (by weight) ofO zawartości (w masie) tłuszczu masłowego
containing neither butyric fat nor vegetable fat, of a sucrose content (by weight) ofNiezawierające tłuszczu masłowego ani roślinnego, o zawartości (w masie) sacharozy
or ‧ grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ kilograms of triglycerides of enanthic (n-heptanoic) acid, at least ‧ % pure, calculated as triglycerides on the product ready for incorporation, with a maximum acid value of ‧, a saponification number between ‧ and ‧, and a ‧ % minimum content of enanthic acid in the esterified acid partlub ‧ gramów etylowego estru kwasu masłowego i ‧ gramów stigmasterolu o stopniu czystości co najmniej ‧ %, obliczonym w produkcie gotowym do włączenia, przy zawartości nie więcej niż ‧ % brassicasterolu (C‧H‧O = Δ ‧-ergosten-‧-beta-ol) i nie więcej niż ‧ % sitosterolu (sitosterolu (C‧H‧O = Δ ‧-stigmasten-‧-beta-ol
Containing no butyric fat or containing ‧ % or less by weight of butyric fatNiezawierające tłuszczu masłowego lub zawierające w masie ‧ % lub mniej tłuszczu masłowego
If the presence of milk fats is detected, the percentage proportion thereof shall be calculated by multiplying the percentage concentration of methyl butyrate by ‧, multiplying the product by the total percentage fat content by weight of the goods and dividing by ‧.`Jeśli stwierdzi się obecność tłuszczu w mleku, należy obliczyć jego stosunek procentowy przez pomnożenie procentowej zawartości maślanu metylu przez ‧, mnożąc wynik przez procent zawartości całkowitego tłuszczu wagowo w towarze, a następnie dzieląc go przez
Containing no butyric fat, or containing ‧ % or less by weight of butyric fatNiezawierające tłuszczu masłowego lub zawierające w masie ‧ % lub mniej tłuszczu masłowego
§ Topical corticosteroid regimen = ‧ % hydrocortisone butyrate on trunk and extremities, ‧ % hydrocortisone acetate on face and neck §§ higher values = greater improvement§ Miejscowe leczenie kortykosteroidami = ‧, ‧ % maślan hydrokortyzonu na tułów i kończyny, ‧ % octan hydrokortyzonu na twarz i szyję §§ wyższe wartości = większa poprawa
either ‧ grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ grams of stigmasterol (C‧H‧O = Δ ‧,‧-stigmastadiene-‧ β-ol), at least ‧ % pure, calculated on the product ready for incorporationg estru etylowego kwasu masłowego i ‧ g stigmasterolu (C‧H‧O = ‧,‧-stigmasten-‧-beta-ol) o czystości co najmniej ‧ % w przeliczeniu na produkt gotowy do włączenia
concentration of volatile fatty acids (e.g. acetic, butyric and propionic acids) and lactic acidstężenie lotnych kwasów tłuszczowych (np. octowego, masłowego i propionowego) oraz kwasu mlekowego
either ‧ grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ grams of stigmasterol (C‧H‧O = D ‧-stigmastene-‧-beta-ol), at least ‧ % pure, calculated on the product ready for incorporationgramów etylowego estru kwasu masłowego i ‧ gramów stigmasterolu (C‧H‧O = Δ ‧-stigmasten-‧-beta-ol), o co najmniej ‧ % czystości w produkcie gotowym do włączenia
the percentage of weight of butyric acid in the total fats shall be obtained by IUPAC method No ‧ (reference: Pure and Applied Chemistry, ‧, ‧, No ‧ ppudział procentowy zawartości kwasu masłowego w ogólnej zawartości tłuszczów uzyskuje się metodą IUPAC nr ‧ (odniesienie: Pure and Applied Chemistry, ‧, ‧, nr ‧, str
Containing more than ‧ % by weight of butyric fat, in containers ofZawierające w masie więcej niż ‧ % tłuszczu masłowego, w pojemnikach zawierających
In the Community, it is mainly used for the production of polyvinyl butyral (PVB) (‧ %-‧ % of consumption), polymerisation aids (‧ %-‧ %), paper coatings (‧ %-‧ %), adhesives (‧ %-‧ %) and for textile sizing (‧ %-‧ %We Wspólnocie jest wykorzystywany głównie do produkcji butyralu poliwinylu (‧ %–‧ % konsumpcji), produkty wykorzystywane w polimeryzacji (‧ %–‧ %), powlekania papieru (‧ %–‧ %), klejów (‧ %–‧ %) i do klejenia osnów (‧ %–‧ %
Containing butyric fatZawierające tłuszcz masłowy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 55 zdań frazy butyrates (salts).Znalezione w 2,078 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.