Tłumaczenia na język polski:

  • sole kwasu masłowego   

Przykładowe zdania z "butyrates (salts)", pamięć tłumaczeniowa

add example
Although butyric acid (C‧) occurring exclusively in milk fats enables quantitative estimations of low to mean amounts of milk fat in vegetable fats to be made, qualitative and quantitative information can hardly be provided in the range of an addition of up to at least ‧ % (weight %) foreign fat to pure milk fat because of the large variation of C‧ ranging approximately between ‧ to ‧ % (weight %Jakkolwiek kwas masłowy (C‧) występujący wyłącznie w tłuszczach mleka umożliwia przeprowadzenie szacunków ilościowych od niskich do średnich ilości tłuszczu mleka w tłuszczach roślinnych, bardzo trudno jest uzyskać informację o charakterze jakościowym oraz ilościowym w zakresie dodania, do co najmniej ‧% (% wagowo) obcego tłuszczu do czystego tłuszczu mleka z powodu dużego zróżnicowania C‧ wahającego się przeciętnie między ‧ a ‧% (% wagowy
grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ kg of triglycerides of enanthic (n-heptanoic) acid, at least ‧ % pure, calculated as triglycerides on the product ready for incorporation, with a maximum acid value of ‧ %, a saponification number between ‧ and ‧, and a ‧ % minimum content of enanthic acid in the esterified acid partg estru etylowego kwasu masłowego i ‧ kg triglicerydów kwasu enantowego (kwasu n-heptanowego) o czystości wynoszącej co najmniej ‧ % w przeliczeniu na produkt gotowy do inkorporacji, o maksymalnej wartości kwasowej równej ‧ %, liczbie zmydlania mieszczącej się w granicach od ‧ do ‧ i minimalnej zawartości kwasu enantowego w zestryfikowanej części kwasu równej ‧ %
Calcium salt of DL-‧-hydroxy-‧-methylmercapto-butyric acidSól wapniowa kwasu DL-‧-hydroksy-‧-metylomerkaptomasłowego
or ‧ grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ kilograms of triglycerides of enanthic (n-heptanoic) acid, at least ‧ % pure, calculated as triglycerides on the product ready for incorporation, with a maximum acid value of ‧, a saponification number between ‧ and ‧, and a ‧ % minimum content of enanthic acid in the esterified acid partlub ‧ gramów etylowego estru kwasu masłowego i ‧ gramów stigmasterolu o stopniu czystości co najmniej ‧ %, obliczonym w produkcie gotowym do włączenia, przy zawartości nie więcej niż ‧ % brassicasterolu (C‧H‧O = Δ ‧-ergosten-‧-beta-ol) i nie więcej niż ‧ % sitosterolu (sitosterolu (C‧H‧O = Δ ‧-stigmasten-‧-beta-ol
DL-‧-hydroxy-‧-methylmercapto-butyric acidKwas DL-‧-hydroksy-‧-metylomerkaptomasłowy
the percentage of weight of butyric acid in the total fats shall be obtained by IUPAC method No ‧ (reference: Pure and Applied Chemistry, ‧, ‧, No ‧ ppudział procentowy zawartości kwasu masłowego w ogólnej zawartości tłuszczów uzyskuje się metodą IUPAC nr ‧ (odniesienie: Pure and Applied Chemistry, ‧, ‧, nr ‧, str
or ‧ grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ grams of stigmasterol (C‧H‧O = Δ ‧,‧-stigmastadiene-‧ β-ol), at least ‧ % pure, calculated on the product ready for incorporation, containing not more than ‧,‧ % brassicasterol (C‧H‧O = Δ ‧,‧-ergostadiene-‧ β-ol) and not more than ‧ % sitosterol (C‧H‧O = Δ ‧-stigmastene-‧ β-ollub ‧ g estru etylowego kwasu masłowego i ‧ g stigmasterolu (C‧H‧O = ‧,‧-stigmasten-‧-beta-ol) o czystości co najmniej ‧ % w przeliczeniu na produkt gotowy do włączenia, zawierający nie więcej niż ‧,‧ % brasykasterolu (C‧H‧O = ‧,‧-ergosten-‧-beta-ol) i nie więcej niż ‧ % sitosterolu (C‧H‧O = ‧-stigmasten-‧-beta-ol
or twice-a-day to adults with moderate to severe atopic dermatitis and compared to a topical corticosteroid based regimen (‧ % hydrocortisone butyrate on trunk and extremities, ‧ %do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry i porównano z modelem miejscowo stosowanych kortykosteroidów (‧, ‧ % maślan hydrokortyzonu na tułów i kończyny, ‧ % octan hydrokortyzonu na w
If the presence of milk fats is detected, the percentage proportion thereof shall be calculated by multiplying the percentage concentration of methyl butyrate by ‧, multiplying the product by the total percentage fat content by weight of the goods and dividing byJeśli stwierdzi się obecność tłuszczów mleka, należy obliczyć jego stosunek procentowy przez pomnożenie procentowej zawartości maślanu metylu przez ‧, mnożąc wynik przez procent zawartości całkowitego tłuszczu w masie produktu, a następnie dzieląc go przez
§ Topical corticosteroid regimen = ‧ % hydrocortisone butyrate on trunk and extremities, ‧ % hydrocortisone acetate on face and neck §§ higher values = greater improvement§ Miejscowe leczenie kortykosteroidami = ‧, ‧ % maślan hydrokortyzonu na tułów i kończyny, ‧ % octan hydrokortyzonu na twarz i szyję §§ wyższe wartości = większa poprawa
polyvinyl butyralpolibutyral winylu
If the presence of milk fats is detected, the percentage proportion thereof shall be calculated by multiplying the percentage concentration of methyl butyrate by ‧, multiplying the product by the total percentage fat content by weight of the goods and dividing byJeśli zostanie wykryta obecność tłuszczów mleka, ich stosunek procentowy obliczany jest poprzez pomnożenie stężenia procentowego maślanu metylu przez ‧, pomnożenie wyniku przez całkowitą procentową zawartość tłuszczu w wyrobach obliczoną masowo i podzielenie przez
Containing no butyric fat or containing ‧ % or less by weight of butyric fatNiezawierające tłuszczu masłowego lub zawierające w masie ‧ % lub mniej tłuszczu masłowego
containing neither butyric fat nor vegetable fat, of a sucrose content (by weight) ofNiezawierające tłuszczu masłowego ani roślinnego, o zawartości (w masie) sacharozy
Containing more than ‧ % by weight of butyric fat, in containers ofZawierające w masie więcej niż ‧ % tłuszczu masłowego, w pojemnikach zawierających
Containing no butyric fat, or containing ‧ % or less by weight of butyric fatNiezawierające tłuszczu masłowego lub zawierające w masie ‧ % lub mniej tłuszczu masłowego
In the Community, it is mainly used for the production of polyvinyl butyral (PVB) (‧ %-‧ % of consumption), polymerisation aids (‧ %-‧ %), paper coatings (‧ %-‧ %), adhesives (‧ %-‧ %) and for textile sizing (‧ %-‧ %We Wspólnocie jest wykorzystywany głównie do produkcji butyralu poliwinylu (‧ %–‧ % konsumpcji), produkty wykorzystywane w polimeryzacji (‧ %–‧ %), powlekania papieru (‧ %–‧ %), klejów (‧ %–‧ %) i do klejenia osnów (‧ %–‧ %
Resocortol butyrate is a corticosteroid which has a high intrinsic glucocorticoid activityMaślan rezokortolu jest kortykosteroidem posiadającym dużą aktywność glikokortykoidową
Polyvinyl butyralpoliwinylo butyral
or ‧ grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ grams of stigmasterol (C‧H‧O = D ‧-stigmastene-‧-beta-ol), at least ‧ % pure, calculated on the product ready for incorporation, containing not more than ‧ % brassicasterol (C‧H‧O = D ‧-ergostene-‧-beta-ol and not more than ‧ % sitosterol (C‧H‧O = D ‧-stigmastene-‧-beta-ollub ‧ gramów etylowego estru kwasu masłowego i ‧ gramów stigmasterolu, o co najmniej ‧ % czystości w produkcie gotowym do włączenia, przy zawartości nie więcej niż ‧ % brassicasterolu (C‧H‧O = Δ ‧-ergosten-‧-beta-ol) i nie więcej niż ‧ % sitosterolu (sitosterolu (C‧H‧O = Δ ‧-stigmasten-‧-beta-ol
grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ grams of stigmasterol (C‧H‧O = D ‧-stigmastene-‧-beta-ol) at least ‧ % pure, calculated on the product ready to be incorporated, containing not more than ‧ % brassicasterol (C‧H‧O = D ‧-ergostene-‧-beta-ol) and not more than ‧ % sitosterol (C‧H‧O = D ‧-stigmastene-‧-beta-olg estru etylowego kwasu masłowego i ‧ g stigmasterolu (C‧H‧O = ‧-stigmasten-‧-beta-ol) o czystości co najmniej ‧ % w przeliczeniu na produkt gotowy do inkorporacji, zawierający nie więcej niż ‧ % brasykasterolu (C‧H‧O = ‧-ergosten-‧-beta-ol) i nie więcej niż ‧ % sitosterolu (C‧H‧O = ‧-stigmasten-‧-beta-ol
Avirulent forms of R. solanacearum form small round non-fluidal, butyrous colonies which are entirely cream-whiteAwirulentne postacie R. solanacearum rosną jako małe, okrągłe, nieciekłe kolonie całkowicie kremowo-białe
the percentage by weight of milk fats in the goods shall be calculated by multiplying the percentage butyric acid content of the total fats by a factor of ‧, multiplying the product by the percentage by weight of total fats in the goods and dividing byudział procentowy wagowy zawartości tłuszczów mlekowych w wyrobach oblicza się poprzez pomnożenie udziału procentowego wagowego zawartości kwasu masłowego w tłuszczach ogółem przez współczynnik ‧, pomnożenie tego wyniku przez procentową wagę tłuszczów ogółem w wyrobach oraz podzielenie przez
Although butyric acid (C‧) occurring exclusively in milk fats enables quantitative estimations of low to mean amounts of milk fat in vegetable fats to be made, qualitative and quantitative information can hardly be provided in the range of an addition of up to at least ‧ % (weight %) foreign fat to pure milk fat because of the large variation of C‧ ranging approximately between ‧ to ‧ % (weight %Pomim że kwas masłowy (C‧) występujący wyłącznie w tłuszczach mlekowych umożliwia przeprowadzenie szacunków ilościowych od niskich do średnich wielkości tłuszczu mlekowego w tłuszczach warzywnych, bardzo trudno jest uzyskać informację o charakterze jakościowym oraz ilościowym w zakresie dodania do co najmniej ‧ % (% wagowo) obcego tłuszczu do czystego tłuszczu mlekowego z powodu dużego zróżnicowania C‧ wahającego się przeciętnie pomiędzy ‧ a ‧ % (% wagowo
Of a butyric fat content (by weight) ofO zawartości (w masie) tłuszczu masłowego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 55 zdań frazy butyrates (salts).Znalezione w 0,424 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.