Tłumaczenia na język polski:

  • wiązanie snopków   

Pozostałe znaczenia:

 
Present participle of bundle.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (7)

bundleplik; pakiet; węzełek; wiązka; zawijać; tłumok; pęk; związać; tobół; zwitek; pakunek; tobołek; wiązać; paczka; ; pakować; zawiniątko; cisnąć; pęczek; snop; snopek; zapakować; zapakowywać
Bundle of HisPęczek Hisa
Bundle of KentPęczek Kenta
bundle of nerves; kłębek nerwów
fibrovascular bundleswiązka sitowo-naczyniowa; wiązka przewodząca
tying and bundlingsprzedaż wiązana i pakietowa
vascular bundleswiązka przewodząca; wiązka sitowo-naczyniowa

Przykładowe zdania z "bundling", pamięć tłumaczeniowa

add example
Article ‧ of the TTBER, which limits the application of the block exemption by market share thresholds, ensures that tying and bundling are not block exempted above the market share thresholds of ‧ % in the case of agreements between competitors and ‧ % in the case of agreements between non-competitorsArtykuł ‧ rozporządzenia nr ‧/‧ ograniczający stosowanie wyłączenia grupowego za pomocą progów udziału w rynku gwarantuje, że wiązanie i łączenie nie podlegają wyłączeniu grupowemu powyżej progu udziału w rynku wynoszącego ‧ % w przypadku porozumień między konkurentami i ‧ % w przypadku porozumień między podmiotami niebędącymi konkurentami
Bundling usually refers to the way products are offered and priced by the dominant undertakingPojęcie sprzedaży pakietowej na ogół odnosi się do sposobu oferowania i ustalania cen produktów przez przedsiębiorstwo dominujące
In the case of batch file transfers from a single payer where the payment service providers of the payees are situated outside the Community, paragraph ‧ shall not apply to the individual transfers bundled together therein, provided that the batch file contains that information and that the individual transfers carry the account number of the payer or a unique identifierW przypadku przekazów zbiorczych od pojedynczego zleceniodawcy, gdy dostawcy usług płatniczych odbiorców mają siedzibę poza obszarem Wspólnoty, ust. ‧ nie ma zastosowania w odniesieniu do przekazów indywidualnych połączonych w zbiór, o ile przekaz zbiorczy zawiera pełne informacje, a pojedynczy przekaz – numer rachunku bankowego zleceniodawcy lub jednoznaczny identyfikator
This is particularly true if the bundle is difficult for a competitor to replicate, either on its own or in combination with othersTen wniosek potwierdza się szczególnie wtedy, gdy pakiet jest trudny do powielenia przez konkurenta, samodzielnie albo wspólnie z innymi
_ EITHER BUNDLED IN THE PACKAGEpowiązany w pęczki w opakowaniu
The inclusion of complementary patents thus amounts to collective bundlingWłączenie patentów uzupełniających jest zatem równoznaczne z łączeniem zbiorowym
For the purpose of heading ‧, connectors for optical fibres, optical fibre bundles or cables means connectors that simply mechanically align optical fibres end to end in a digital line systemW pozycji ‧ złącza do włókien optycznych, do wiązek włókien optycznych lub do kabli światłowodowych oznacza złącza, które mechanicznie po prostu ustawiają włókna optyczne w prostej linii końcami w cyfrowym systemie przewodowym
May I have a bundle?Poproszę kilka
CPA ‧.‧.‧: Optical fibres and optical fibre bundles; optical fibre cables (except those made up of individually sheathed fibresCPA ‧.‧.‧: Włókna optyczne oraz wiązki włókien optycznych; kable światłowodowe, z wyłączeniem kabli światłowodowych z włókien indywidualnie powlekanych
The bundles or crates of radicchio heads, lined up on the ground, are protected by a tunnel to prevent them from being soaked by precipitation or the thawing of frostPęczki lub skrzynki z główkami, ustawione rzędami na ziemi, chronione są tunelem, aby zapobiec ich moknięciu w przypadku opadów atmosferycznych lub topienia się szronu
Torsades de pointes, ventricular tachycardia, atrioventricular complete block, bundle branch block, nodal rhythmTorsades de pointes, tachykardia komorowa, całkowity blok przedsionkowo-komorowy, blok odnogi pęczka Hisa, rytm węzłowy
This bundle of services together with the independent report always available to the investors will improve the chances of SMEs to effectively raise capital at InvestbxTen pakiet usług wraz z niezależnym raportem, zawsze dostępny dla inwestorów, zwiększy szanse MŚP na skuteczne pozyskiwanie kapitału na Investbx
If the incremental price that customers pay for each of the dominant undertaking's products in the bundle remains above the LRAIC of the dominant undertaking from including that product in the bundle, the Commission will normally not intervene since an equally efficient competitor with only one product should in principle be able to compete profitably against the bundleJeżeli cena przyrostowa, którą odbiorcy płacą za każdy produkt przedsiębiorstwa dominującego składający się na pakiet, utrzymuje się na poziomie wyższym niż długookresowy średni koszt przyrostowy przedsiębiorstwa dominującego, związany z włączeniem tego produktu do pakietu, Komisja nie będzie na ogół podejmować interwencji, ponieważ równie efektywny konkurent, oferujący tylko jeden produkt, powinien w zasadzie móc opłacalnie konkurować z dostawcami sprzedającymi pakiet
Provided that the conditions set out in Section ‧ D are fulfilled, the Commission will look into claims by dominant undertakings that their tying and bundling practices may lead to savings in production or distribution that would benefit customersPod warunkiem, że zostaną spełnione warunki określone w sekcji ‧ D, Komisja zapozna się z argumentami przedsiębiorstw dominujących, że ich praktyki polegające na sprzedaży wiązanej i pakietowej mogą prowadzić do oszczędności w sferze produkcji i dystrybucji, a te z kolei przyniosą korzyści konsumentom
If no individual fibres meeting the definition can be distinguished, the bundle is considered to be a countable fibre if, taken as a whole, it conforms with the description in the second subparagraph of point ‧ of Article ‧ and indent ‧ of this paragraphJeżeli nie można rozróżnić pojedynczych włókien mieszczących się w zakresie definicji, wiązkę uważa się za policzalne włókno, jeżeli, potraktowana jako całość odpowiada opisowi art. ‧ pkt. ‧ akapit drugi oraz tiret pierwszego tego ustępu
Bundling bags are a wonderful traditionTo wspaniała tradycja
To complete the dominance of the EU electricity and natural gas markets by large-scale capital interests, the package of five proposals for the third legislative bundle is now being prepared by the Commission.na piśmie - (EL) Aby ugruntować dominującą pozycję UE na rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego poprzez inwestycje kapitałowe na wielką skalę, Komisja przygotowuje obecnie pakiet pięciu wniosków dla trzeciego pakietu legislacyjnego.
each bundle may be protected by paperkażdy pęczek być owinięty papierem w celu zabezpieczenia
Unlawful bundling with respect to existing infrastructure of dark fibre with active electronicsbezprawne łączenie w pakiet istniejącej infrastruktury ciemnych włókien z aktywną elektroniką
Pipes, in bundle/bunch/trussSkrzynka na owoce
The assets would be put into bundles following an open, unconditional and non-discriminatory tender; and the remaining shell company would use the proceeds from the sale of the assets to repay the aid received over the years and would be liquidated, and the buyers of the assets would then be able to speedily resume economic activities at the shipyard sites, without the burden of having to repay the large quantities of state aid received by the yards over the years.Aktywa te byłyby połączone w pakiety w wyniku otwartego, nieograniczonego i w pełni konkurencyjnego przetargu, a pozostała po tej sprzedaży spółka szkieletowa przeznaczyłaby przychody ze sprzedaży aktywów na spłacenie otrzymanej przez lata pomocy, a następnie byłaby zlikwidowana, nabywcy akcji mogliby wówczas szybko wznowić działalność gospodarczą na terenach stoczni, bez obciążenia w postaci obowiązku spłaty ogromnych kwot pomocy publicznej, którą stocznie otrzymywały przez lata.
In the case of pure bundling the products are only sold jointly in fixed proportionsW przypadku czystej sprzedaży pakietowej produkty sprzedaje się tylko łącznie w ustalonych proporcjach
Each package or each bundle presented in bulk, must bear the following particulars in letters grouped on the same side, only for produce presented in a package, legibly and indelibly marked, and visible form the outsideKażde opakowanie lub każda wiązka oferowana luzem musi mieć następujące literowe dane szczegółowe umieszczone na tej samej stronie, tylko dla produktu znajdującego się w opakowaniu, czytelnie i nieusuwalnie oznaczone, oraz widoczne z zewnątrz
Or bundle your pants?A może już zlałeś się w spodnie?
It is not established that bundling those routes together is vital for the economic development of the regions of Sardinia in which the airports concerned are locatedbrak dowodów na to, że zgrupowanie wszystkich wspomnianych tras ma żywotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego tych regionów Sardynii, w których położone są przedmiotowe porty lotnicze
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 413 zdań frazy bundling.Znalezione w 0,636 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.