Tłumaczenia na język polski:

  • wiązanie snopków   

Pozostałe znaczenia:

 
Present participle of bundle.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (7)

bundleplik; pakiet; węzełek; wiązka; zawijać; tłumok; pęk; związać; tobół; zwitek; pakunek; tobołek; wiązać; paczka; ; pakować; zawiniątko; cisnąć; pęczek; snop; snopek; zapakować; zapakowywać
Bundle of HisPęczek Hisa
Bundle of KentPęczek Kenta
bundle of nerves; kłębek nerwów
fibrovascular bundleswiązka sitowo-naczyniowa; wiązka przewodząca
tying and bundlingsprzedaż wiązana i pakietowa
vascular bundleswiązka przewodząca; wiązka sitowo-naczyniowa

Przykładowe zdania z "bundling", pamięć tłumaczeniowa

add example
I would also like to emphasise that under no circumstances should we bundle two matters here, that is, link the Schengen accession of the two Member States to the matter of the supervision of the Schengen verification mechanism.Chciałabym również podkreślić, że w żadnych okolicznościach nie powinniśmy łączyć tutaj dwóch spraw, tj. wiązać przystąpienia do Schengen dwóch państw członkowskich z nadzorowaniem mechanizmu kontroli Schengen.
What' s a " bundle "?Co to znaczy nieźle?
The CHMP predominantly agreed to the proposed grouping of terms of adverse events, but nevertheless considered that bundle branch block left should not be separated from bundle block right as the different clinical management is not essential. Sedation should be separated from somnolence and not grouped by the term sedationCHMP zgodził się w przeważającej mierze z proponowaną klasyfikacją zdarzeń niepożądanych, niemniej jednak uznał, że nie należy rozdzielać bloku lewej i prawej odnogi pęczka Hisa, ponieważ nie jest niezbędne odrębne postępowanie kliniczne w tych przypadkach
In view of this bundle of measures the Commission has reached the conclusion that sufficient precautions have been taken to limit any distortions of competition despite the high level of aid for LBBWZważywszy na przedstawiony powyżej pakiet różnego rodzaju uzupełniających się wzajemnie środków Komisja stwierdza, że pomimo wysokiej kwoty pomocy przyznaj na rzecz banku LBBW, zostały podjęte wystarczające środki zabezpieczające, mające na celu ograniczenie ewentualnych zakłóceń konkurencji
long flax fibre shall mean flax fibres obtained by complete separation of the fibres and the woody parts of the stalk that are at least ‧ cm long on average after scutching and are arranged in parallel strands in bundles, sheets or sliversdługie włókno lniane oznacza włókno lniane otrzymane w wyniku całkowitego oddzielenia włókna od zdrewniałych części łodygi, o średniej długości przynajmniej ‧ cm po trzepaniu i zebrane w równoległe pasma w wiązkach, arkuszach lub płatach
Bundling bags are a wonderful traditionTo wspaniała tradycja
I made a bundle on that house obZgarnalem niezly szmal na tych rzeczach z domu
tachycardia, sinus tachycardia, bundle branch block, atrioventricular block first degree, bradycardiatachykardia, tachykardia zatokowa, blok lewej odnogi pęczka Hisa, blok przedsionokowo komorowy pierwszego stopnia, bradykardia
For instance, halting supplies in order to punish customers for dealing with competitors or refusing to supply customers that do not agree to tying arrangements, will be examined by the Commission in line with the principles set out in the sections on exclusive dealing and tying and bundlingNa przykład, przypadki wstrzymania dostaw w celu ukarania odbiorców za utrzymywanie stosunków handlowych z konkurentami lub odmowy dostaw odbiorcom nie wyrażającym zgody na sprzedaż wiązaną zostaną zbadane przez Komisję zgodnie z zasadami określonymi w sekcjach dotyczących systemów wyłączności oraz sprzedaży wiązanej i pakietowej
Margin squeeze abuse through bundling fibre with active electronics to construct products which do not permit the Applicant or other competitors to compete in the Tender Processnadużycie w postaci nożyc cenowych polegające na łączeniu w pakiet włókien z aktywną elektroniką w celu stworzenia produktów, które pozwalają skarżącej ani innym konkurentom na konkurowanie w postępowaniu przetargowym
Each package or each bundle presented in bulk, must bear the following particulars in letters grouped on the same side, only for produce presented in a package, legibly and indelibly marked, and visible form the outsideKażde opakowanie lub każda wiązka oferowana luzem musi mieć następujące literowe dane szczegółowe umieszczone na tej samej stronie, tylko dla produktu znajdującego się w opakowaniu, czytelnie i nieusuwalnie oznaczone, oraz widoczne z zewnątrz
For Class I, the diameter of the largest leek in the same bundle or package must not be more than twice the diameter of the smallest leekW klasie I średnica największego pora w tej samej wiązce lub opakowaniu nie może być większa niż dwukrotna średnica najmniejszego pora
CPA ‧.‧.‧: Optical fibres and optical fibre bundles; optical fibre cables (except those made up of individually sheathed fibresCPA ‧.‧.‧: Włókna optyczne oraz wiązki włókien optycznych; kable światłowodowe, z wyłączeniem kabli światłowodowych z włókien indywidualnie powlekanych
In the case of batch file transfers from a single payer where the payment service providers of the payees are situated outside the Community, paragraph ‧ shall not apply to the individual transfers bundled together therein, provided that the batch file contains that information and that the individual transfers carry the account number of the payer or a unique identifierW przypadku przekazów zbiorczych od pojedynczego zleceniodawcy, gdy dostawcy usług płatniczych odbiorców mają siedzibę poza obszarem Wspólnoty, ust. ‧ nie ma zastosowania w odniesieniu do przekazów indywidualnych połączonych w zbiór, o ile przekaz zbiorczy zawiera pełne informacje, a pojedynczy przekaz- numer rachunku bankowego zleceniodawcy lub jednoznaczny identyfikator
The number of cables in each bundle (n) isIlość kabli w każdym zwoju (n) oblicza się według wzoru
They fulfil an important function in bundling cargo and distributing it to the hinterland , and handle large volumes of transhipment cargo .Odgrywają one istotną rolę , jeśli chodzi o grupowanie ładunków i ich dystrybucję w głąb lądu , obsługują również duże ilości towarów przeładowywanych w tranzycie .
The Belgium–Switzerland bundle of routesTrasy między Belgią a Szwajcarią
The assets would be put into bundles following an open, unconditional and non-discriminatory tender; and the remaining shell company would use the proceeds from the sale of the assets to repay the aid received over the years and would be liquidated, and the buyers of the assets would then be able to speedily resume economic activities at the shipyard sites, without the burden of having to repay the large quantities of state aid received by the yards over the years.Aktywa te byłyby połączone w pakiety w wyniku otwartego, nieograniczonego i w pełni konkurencyjnego przetargu, a pozostała po tej sprzedaży spółka szkieletowa przeznaczyłaby przychody ze sprzedaży aktywów na spłacenie otrzymanej przez lata pomocy, a następnie byłaby zlikwidowana, nabywcy akcji mogliby wówczas szybko wznowić działalność gospodarczą na terenach stoczni, bez obciążenia w postaci obowiązku spłaty ogromnych kwot pomocy publicznej, którą stocznie otrzymywały przez lata.
Export of Processed Wood Bundles (Relates to PrincipleWywóz pakietów drewna poddanego obróbce (odnosi się do zasady
< I’ll see you next month, > I said to my mother and sister, my father stealing a quick handshake just before the screws literally bundled me towards the exit door for prisoners.– Do widzenia, do zobaczenia za miesiąc – powiedziałem do matki i Marcelli, ojciec ukradkiem ścisnął mi dłoń. Klawisze odciągnęli mnie do drzwi dla więźniów.
breach of the rights of the defence, in so far as, first, the Community drafted the regulations in question in a roundabout way, issuing measures which are essentially a bundle of individual decisions and failing to carry out any real enquiry concerning the frozen funds, and secondly, the applicant is referred to in the measure by a series of personal descriptions for which no explanation is given and which may have misled the UN inspectorsnaruszenie prawa do obrony polegające z jednej strony na tym, że przyjmując przedmiotowe rozporządzenia Wspólnota wybrała drogę pośrednią wydając akty będące w istocie zbiorem decyzji indywidualnych z pominięciem wszelkich istotnych procedur dochodzeniowych dotyczących zamrożonych funduszy, z drugiej zaś skarżący określany jest w przedmiotowym akcie licznymi nazwami własnymi, które nie są w żaden sposób wyjaśnione, i które mogłyby wprowadzić w błąd inspektorów ONZ
While it is important to coordinate cross-municipality procurement skills, it is also important to ensure this does not lead to bundling tenders together into major ventures that are impossible for small businesses to handleZamówienia publiczne nie tylko wymagają koordynacji ponad granicami gmin, trzeba także uważać, aby nie łączyły się one w zlecenia na tyle duże, że wykraczające poza zasięg małych przedsiębiorstw
Total number of assemblies/bundles/elements/rods (specifyŁączna liczba zestawów/wiązek/elementów/prętów [podać]
The Belgium–Germany bundle of routesTrasy między Belgią a Niemcami
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 450 zdań frazy bundling.Znalezione w 0,554 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.