Tłumaczenia na język polski:

  • wiązanie snopków   

Pozostałe znaczenia:

 
Present participle of bundle.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (7)

bundleplik; pakiet; węzełek; wiązka; zawijać; tłumok; pęk; związać; tobół; zwitek; pakunek; tobołek; wiązać; paczka; ; pakować; zawiniątko; cisnąć; pęczek; snop; snopek; zapakować; zapakowywać
Bundle of HisPęczek Hisa
Bundle of KentPęczek Kenta
bundle of nerves; kłębek nerwów
fibrovascular bundleswiązka sitowo-naczyniowa; wiązka przewodząca
tying and bundlingsprzedaż wiązana i pakietowa
vascular bundleswiązka przewodząca; wiązka sitowo-naczyniowa

Przykładowe zdania z "bundling", pamięć tłumaczeniowa

add example
Composition of packages or bundlesSkład opakowań lub paczek
The sheets are cut length- and crosswise, producing packets of ‧ banknotes, which are banded and stacked together in bundles of ten packetsBanknoty składa się w paczki po ‧ sztuk, które są następnie banderolowane i grupowane w wiązki liczące po ‧ paczek
The assets would be put into bundles following an open, unconditional and non-discriminatory tender; and the remaining shell company would use the proceeds from the sale of the assets to repay the aid received over the years and would be liquidated, and the buyers of the assets would then be able to speedily resume economic activities at the shipyard sites, without the burden of having to repay the large quantities of state aid received by the yards over the years.Aktywa te byłyby połączone w pakiety w wyniku otwartego, nieograniczonego i w pełni konkurencyjnego przetargu, a pozostała po tej sprzedaży spółka szkieletowa przeznaczyłaby przychody ze sprzedaży aktywów na spłacenie otrzymanej przez lata pomocy, a następnie byłaby zlikwidowana, nabywcy akcji mogliby wówczas szybko wznowić działalność gospodarczą na terenach stoczni, bez obciążenia w postaci obowiązku spłaty ogromnych kwot pomocy publicznej, którą stocznie otrzymywały przez lata.
Evidence that two products are distinct could include direct evidence that, when given a choice, customers purchase the tying and the tied products separately from different sources of supply, or indirect evidence, such as the presence on the market of undertakings specialised in the manufacture or sale of the tied product without the tying product, or evidence indicating that undertakings with little market power, particularly on competitive markets, tend not to tie or not to bundle such productsDowody na to, że dwa produkty są odrębne, mogą obejmować dowód bezpośredni, np. taki, że, mając wybór, klient osobno nabywa produkt wiążący i związany z różnych źródeł zaopatrzenia, lub dowód pośredni, taki jak obecność na rynku przedsiębiorstw wyspecjalizowanych w produkcji lub sprzedaży produktów związanych bez produktów wiążących lub dowód wskazujący na to, że przedsiębiorstwo o niewielkiej sile rynkowej, szczególnie na konkurencyjnych rynkach, nie dąży do wiązania tych produktów lub oferowania ich w pakietach
The unbundled version of Windows must not be less performing than the version of Windows which comes bundled with WMP, regard being had to WMP’s functionality which, by definition, will not be part of the unbundled version of WindowsWersja Windows bez WMP nie może być mniej sprawna od pakietu Windows z WMP pod względem funkcjonalności WMP, który z definicji nie będzie wchodzić w skład osobnej wersji Windows
There is a risk that an undertaking with significant market power may act in various ways to inhibit entry or distort competition, for example by charging excessive prices, setting predatory prices, compulsory bundling of retail services or showing undue preference to certain customersIstnieje ryzyko, że przedsiębiorstwo o znaczącej sile rynkowej może używać różnych środków mających na celu powstrzymanie wejścia (na rynek) konkurencji lub naruszenie zasad konkurencji, na przykład w drodze ustanawiania zbyt wysokich cen, ustanawiania drapieżnych cen, przymusowe łączenie usług detalicznych czy okazywanie nienależnych preferencji pewnym konsumentom
Investigation of muon bundles registred in the ZEUS detectorBadanie pęków mionowych zarejestrowanych w detektorze ZEUS
Optical fibres and optical fibre bundles; optical fibre cables other than those of heading ‧; sheets and plates of polarising material; lenses (including contact lenses), prisms, mirrors and other optical elements, of any material, unmounted, other than such elements of glass not optically workedWłókna optyczne oraz wiązki włókien optycznych; kable światłowodowe, inne niż te objęte pozycją ‧; arkusze i płyty z materiałów polaryzujących; soczewki (włączając soczewki kontaktowe), pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne z dowolnego materiału, nieoprawione, inne niż elementy tego rodzaju ze szkła nieobrobionego optycznie
But, if it was for living the case is different, it will bundle him all lifeAle skoro to miało być na życie, to całkiem co innego.To odmieniłoby całe jego życie
Such bundles must not consist of organised parts of an undertaking or businessTakie pakiety nie mogą stanowić zorganizowanych części przedsiębiorstwa lub działalności
Fiat's access fee structure for the site will be based on the cost of a yearly subscription to the full bundle of the CD-ROMs that it provides to its authorised repairers; namely EUR ‧, plus EUR ‧ for the parts catalogue and an additional monthly subscription fee of EUR ‧ for updatesStruktura opłat pobieranych przez Fiata za dostęp do strony internetowej opierać się będzie na kosztach ponoszonych przez autoryzowane podmioty zajmujące się naprawami z tytułu rocznego abonamentu za pełen pakiet CD-ROMów, które wynoszą ‧ EUR i są powiększone o ‧ EUR za katalog części zamiennych oraz o dodatkową miesięczną opłatę abonamentową w wysokości ‧ EUR za aktualizacje
Synergy is a good idea - it is a good summary of the bundling of the EU's - the Commission's - policy activities - but, to provide this with a little more structure, Mr Swoboda and I have suggested giving it a parliamentary dimension, with ministerial consultations at the level of the Black Sea region.Synergia to dobry pomysł - to dobre określenie połączonego charakteru działań politycznych UE - a więc Komisji. Aby jednak nadać jej nieco bardziej uporządkowany charakter, pan poseł Swoboda i ja sugerowaliśmy nadanie tym działaniom wymiaru parlamentarnego, z konsultacjami ministerialnymi na szczeblu regionu Morza Czarnego.
upon satisfaction of the conditions laid down under (b), a standardized mark shall be affixed to the upper right hand quarter of one longitudinal side of each bundle, by, or under the supervision of, the designated officer of the mill referred to in (az chwilą spełnienia warunków określonych w lit. b), w górnym prawym rogu jednego z boków każdego pakietu zostanie umieszczone standardowe oznaczenie przez wyznaczonego urzędnika tartaku, określonego w lit. a) lub pod jego nadzorem
So when they got home,I had to hand them all the letters that they had sent Chris that summer, which had been returned in a bundleKiedy wrócili do domu, dałam im wszystkie listy, które wysłali w lecie do Chrisa i wróciły do nadawcy w jednej wiązce
Costs incurred in relation to a public service obligation or a bundle of public service obligations imposed by the competent authority/authorities, contained in a public service contract and/or in a general rulekoszty poniesione w związku ze zobowiązaniem z tytułu świadczenia usług publicznych lub pakietem takich zobowiązań, nałożonym przez właściwy organ/właściwe organy i zawartym w umowie o świadczenie usług publicznych lub w zasadzie ogólnej
I would also like to emphasise that under no circumstances should we bundle two matters here, that is, link the Schengen accession of the two Member States to the matter of the supervision of the Schengen verification mechanism.Chciałabym również podkreślić, że w żadnych okolicznościach nie powinniśmy łączyć tutaj dwóch spraw, tj. wiązać przystąpienia do Schengen dwóch państw członkowskich z nadzorowaniem mechanizmu kontroli Schengen.
In this case, the packages or bundles shall be tied together in such a way that, when they are separated, the tie is damaged and cannot be re-usedW tym przypadku opakowania lub wiązki powinny być powiązane razem w taki sposób, aby po ich rozdzieleniu, wiązanie zostało zniszczone i nie mogło zostać ponownie użyte
There is limited therapeutic experience with INTEGRILIN in patients for whom thrombolytic therapy is generally indicated (e. g., acute transmural myocardial infarction with new pathological Q-waves or elevated ST-segments or left bundle branch block in the ECGDoświadczenia dotyczące stosowania preparatu INTEGRILIN u pacjentów, u których wskazane jest leczenie trombolityczne (np. pełnościenny zawał mięśnia sercowego z nowym patologicznym załamkiem Q lub z uniesieniem odcinka ST, bądź blokiem lewej odnogi pęczka Hisa w zapisie EKG) są ograniczone
The bundle of services provided by Investbx is currently not provided together by any market providerPakietu usług świadczonych przez Investbx aktualnie nie świadczy żaden podmiot na rynku
However, to improve presentation when the asparagus is packed in bundles, those on the outside may be slightly bevelled, so long as the bevelling does not exceed ‧ cmW celu poprawy konfekcjonowania, w przypadku szparagów w pęczkach, dopuszcza się lekko skośne cięcie w szparagach położonych w warstwie zewnętrznej, pod warunkiem, że skos nie przekracza ‧ cm
above ‧ cm for class ‧ asparagus arranged, but not bundled in the packagesponad ‧ cm dla szparagów klasy ‧ ułożonych w opakowaniu, lecz nie wiązanych w pęczki
Rapilysin is indicated for the thrombolytic treatment of suspected myocardial infarction with persistent ST elevation or recent left Bundle Branch Block within ‧ hours after the onset of acute myocardial infarction AMI symptomsPreparat Rapilysin jest przeznaczony do leczenia trombolitycznego, w przypadku podejrzenia zawału mięśnia sercowego z utrzymującym się uniesieniem odcinka ST lub świeżym blokiem lewej odnogi pęczka Hisa, w ciągu ‧ godzin od początku wystąpienia objawów ostrego zawału mięśnia sercowego
Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Second Chamber) of ‧ June ‧ (reference for a preliminary ruling from the VAT and Duties Tribunal, Manchester- United Kingdom)- Future Health Technologies Limited v The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Value added tax- Directive ‧/‧/EC- Exemptions- Article ‧(b) and (c)- Hospital and medical care and closely related activities- Provision of medical care in the exercise of the medical and paramedical professions- Collection, testing and processing of umbilical cord blood- Storage of stem cells- Possible future therapeutic use- Transactions comprising a bundle of features and actsSprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ czerwca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez VAT and Duties Tribunal, Manchester- Zjednoczone Królestwo)- Future Health Technologies Ltd przeciwko Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs (Podatek od wartości dodanej- Dyrektywa ‧/‧/WE- Zwolnienia- Artykuł ‧ ust. ‧ lit. b) i c)- Opieka szpitalna i medyczna oraz ściśle z nimi związane czynności- Świadczenie opieki medycznej w ramach zawodów medycznych i paramedycznych- Pobieranie, analiza i przechowywanie krwi pępowinowej- Konserwacja komórek macierzystych- Ewentualne przyszłe wykorzystanie w celach terapeutycznych- Transakcja złożona z zespołu świadczeń i czynności
He appears to be the victim of pass-the-parcel, whereby the US and UK governments may be colluding to bundle him off to his home country Saudi Arabia.Wydaje się, że jest on ofiarą praktyki "podaj dalej”, zmowy rządów USA i Wielkiej Brytanii, w której chodzi o to by "spakować” go i wysłać do kraju pochodzenia Arabii Saudyjskiej.
The seal of guarantee must also be affixed to each bundle or package in such a way that the seal (containing the Asparago di Badoere PGI logo and any other indication required by the rules in force) is broken when the bundle or package is openedPonadto każdy pęczek musi być tak zapieczętowany, by niemożliwe było otwarcie pęczka lub opakowania bez zerwania plomby, na której widnieje logo ChOG Asparago di Badoere i wszystkie inne informacje przewidziane w obowiązujących przepisach prawa
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 413 zdań frazy bundling.Znalezione w 1,419 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.