Tłumaczenia na język polski:

  • zaburzenia szpiku kostnego   

Przykładowe zdania z "bone marrow disorders", pamięć tłumaczeniowa

add example
In patients with pre-existing anaemia, leucopenia, and/or thrombocytopenia as well as in patients with impaired bone marrow function or those at risk of bone marrow suppression, the risk of haematological disorders is increasedRyzyko wystąpienia zaburzeń hematologicznych jest większe u pacjentów, u których przed leczeniem występowała niedokrwistość, leukopenia i (lub) trombocytopenia, a także u pacjentów z zaburzeniem czynności szpiku jak również u zagrożonych ryzykiem zahamowania czynności szpiku
Vascular disorders, including veno-occlusive disease and fluid volume disturbances, have been reported occasionally in patients undergoing high dose chemotherapy followed by autologous bone marrow transplantationU pacjentów otrzymujących chemioterapię w dużych dawkach poprzedzającą autologiczny przeszczep szpiku kostnego zgłaszano niekiedy zaburzenia naczyń, w tym chorobę zarostową żył i zaburzenia objętości płynów
Blood and lymphatic system disorders Bone marrow suppression and other hematologic adverse reactions have been reportedZaburzenia krwi i układu chłonnego Opisywano zahamowanie czynności szpiku kostnego oraz inne działania niepożądane ze strony układu krwiotwórczego
Vascular disorders have been reported in patients undergoing high dose chemotherapy followed by autologous bone marrow transplantationU pacjentów otrzymujących chemioterapię w dużych dawkach poprzedzającą autologiczny przeszczep szpiku kostnego zgłaszano zaburzenia naczyniowe
These actions are thought to correct the problems with the maturation and growth of young blood cells in the bone marrow that cause myelodysplastic disorders, and to kill cancerous cells in leukaemiaTe działania mają poprawiać nieprawidłowości związane z dojrzewaniem i wzrostem młodych komórek krwi w szpiku kostnym, które powodują choroby dysplastyczne, i niszczyć komórki rakowe w białaczce
White cell and reticuloendothelial system disorders Rare: leucopoenia, eosinophilia, bone marrow hypoplasiaZaburzenia białych krwinek oraz układu siateczkowo-śródbłonkowego Rzadkie: leukopenia, eozynofilia, hipoplazja szpiku kostnego
The utility of PCR-based methods in predicting the risk of Epstein-Barr virus-associated limphoproliferative disorder in bone marrow transplant recipientsZastosowanie zmodyfikowanych metod PCR w przewidywaniu ryzyka potransplantacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego związanego z infekcją wirusem Epstein-Barr u biorców przeszczepu szpiku kostnego
Common Bone marrow disorder* Thrombocytopenia* InsomniaZaburzenia dotyczące szpiku kostnego * Małopłytkowość *
In cytopenic dogs, there were no undesirable effects on progenitor and proliferating cells in the bone marrowU psów z cytopenią nie stwierdzono działań niepożądanych dotyczących progenitorowych i proliferujących komórek szpiku kostnego
If bone marrow cellularity is ‧ %, treatment should be delayed and the dose reduced according to the following tableJeśli komórkowość szpiku kostnego wynosi ≤ ‧ %, należy opóźnić leczenie i obniżyć dawkę zgodnie z poniższą tabelą
Care Model for a patient after bone marrow transplantationModel opieki nad pacjentem po przeszczepie szpiku kostnego
Findings observed included haematopoietic toxicity (severe leukopenia, anaemia, and lymphoid and bone marrow depletion) as well as increases in liver function tests, hepatocellular degeneration, intestinal epithelial necrosis, and severe local reactions at the injection siteStwierdzone objawy toksyczności obejmowały szkodliwy wpływ na hematopoezę (ciężka leukopenia, niedokrwistość oraz zmniejszenie czynności limfatycznej i szpiku kostnego) oraz podwyższone wyniki prób wątrobowych, zwyrodnienie wątrobowokomórkowe, martwicę nabłonka jelit i ciężkie miejscowe odczyny w miejscu wstrzyknięcia
Current data indicate that immunological interactions between the allogeneic PBPC graft and the recipient may be associated with an increased risk of acute and chronic graft versus host disease when compared with bone marrow transplantationObecnie dostępne dane wskazują, że interakcje immunologiczne pomiędzy alogenicznym przeszczepem PBPC a biorcą mogą mieć związek ze zwiększonym – w porównaniu do przeszczepu szpiku kostnego-ryzykiem wystąpienia ostrego i przewlekłego stanu przeszczep przeciwko gospodarzowi
Then bone marrow, organs, everythingZużyjemy szpik, narządy wewnętrzne
The first dose of filgrastim should not be administered less than ‧ hours following cytotoxic chemotherapy and within ‧ hours of bone marrow infusionPierwszej dawki filgrastymu nie należy podawać przed upływem ‧ godzin od chemioterapii cytotoksycznej oraz w ciągu ‧ godzin od infuzji szpiku kostnego
Increased haematopoietic activity of the bone marrow in response to growth factor therapy has been associated with transient positive bone-imaging findingsZwiększenie aktywności krwiotwórczej szpiku w odpowiedzi na leczenie czynnikiem wzrostu było związane z przemijającym gromadzeniem znacznika w obrazowaniu kości
" Filet of beef in fresh thyme" on a bed of baby cardoons " with bone marrow cromesqui" Filet z wołowiny w świeżym tymianku na poduszeczce z malutkich karczochów z dyniowym cromesqui w papilotach "?
Treatment of overdose consists of gastric lavage, followed by symptomatic treatment and control of bone marrow functionLeczenie przedawkowania obejmuje płukanie żołądka, a następnie leczenie objawowe i kontrolę czynności szpiku kostnego
The primary complications of overdose are anticipated to be bone marrow suppression and mucositisPodstawowym przewidywanym powikłaniem przedawkowania może być zahamowanie czynności szpiku kostnego i zapalenie śluzówek
In clinical studies, romiplostim treatment was discontinued in ‧ of the ‧ patients because of bone marrow reticulin depositionW badaniach klinicznych u ‧ spośród ‧ pacjentów przerwano podawanie romiplostymu z powodu złogów retykuliny w szpiku kostnym
In cytopenic dogs, there were no adverse effects on progenitor and proliferating cells in the bone marrowU psów z cytopenią nie stwierdzono działań niepożądanych dotyczących progenitorowych i proliferujących komórek szpiku kostnego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10404 zdań frazy bone marrow disorders.Znalezione w 5,681 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.