Tłumaczenia na język polski:

  • zaburzenia szpiku kostnego   

Przykładowe zdania z "bone marrow disorders", pamięć tłumaczeniowa

add example
Blood and lymphatic system disorders Bone marrow suppression and other hematologic adverse reactions have been reportedZaburzenia krwi i układu chłonnego Opisywano zahamowanie czynności szpiku kostnego oraz inne działania niepożądane ze strony układu krwiotwórczego
White cell and reticuloendothelial system disorders Rare: leucopoenia, eosinophilia, bone marrow hypoplasiaZaburzenia białych krwinek oraz układu siateczkowo-śródbłonkowego Rzadkie: leukopenia, eozynofilia, hipoplazja szpiku kostnego
The utility of PCR-based methods in predicting the risk of Epstein-Barr virus-associated limphoproliferative disorder in bone marrow transplant recipientsZastosowanie zmodyfikowanych metod PCR w przewidywaniu ryzyka potransplantacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego związanego z infekcją wirusem Epstein-Barr u biorców przeszczepu szpiku kostnego
Vascular disorders have been reported in patients undergoing high dose chemotherapy followed by autologous bone marrow transplantationU pacjentów otrzymujących chemioterapię w dużych dawkach poprzedzającą autologiczny przeszczep szpiku kostnego zgłaszano zaburzenia naczyniowe
Common Bone marrow disorder* Thrombocytopenia* InsomniaZaburzenia dotyczące szpiku kostnego * Małopłytkowość *
Vascular disorders, including veno-occlusive disease and fluid volume disturbances, have been reported occasionally in patients undergoing high dose chemotherapy followed by autologous bone marrow transplantationU pacjentów otrzymujących chemioterapię w dużych dawkach poprzedzającą autologiczny przeszczep szpiku kostnego zgłaszano niekiedy zaburzenia naczyń, w tym chorobę zarostową żył i zaburzenia objętości płynów
These actions are thought to correct the problems with the maturation and growth of young blood cells in the bone marrow that cause myelodysplastic disorders, and to kill cancerous cells in leukaemiaTe działania mają poprawiać nieprawidłowości związane z dojrzewaniem i wzrostem młodych komórek krwi w szpiku kostnym, które powodują choroby dysplastyczne, i niszczyć komórki rakowe w białaczce
In patients with pre-existing anaemia, leucopenia, and/or thrombocytopenia as well as in patients with impaired bone marrow function or those at risk of bone marrow suppression, the risk of haematological disorders is increasedRyzyko wystąpienia zaburzeń hematologicznych jest większe u pacjentów, u których przed leczeniem występowała niedokrwistość, leukopenia i (lub) trombocytopenia, a także u pacjentów z zaburzeniem czynności szpiku jak również u zagrożonych ryzykiem zahamowania czynności szpiku
if you take other medicines, which inhibit the production of blood cells in bone marrow• po stosowaniu innych leków hamujących produkcję komórek krwi w szpiku kostnym
Infections and malignancies causing myelosuppression Neutropenia may be due to bone marrow infiltrating opportunistic infections such as Mycobacterium avium complex or malignancies such as lymphomaZakażenia i nowotwory złośliwe powodujące mielosupresję Neutropenia może być skutkiem naciekania szpiku przez infekcje oportunistyczne, takie jak infekcje wywołane przez Mycobacterium avium complex lub przez nowotwory złośliwe, takie jak chłoniaki
Influence of various dietary supplements on bone marrow morphological picture in ratsWpływ różnych dodatków do paszy szczurów na obraz morfotyczny szpiku kostnego
Also, certain medicines prescribed for patients who are organ or bone marrow recipients lower the body s resistance to diseasesRównież niektóre leki przepisywane pacjentom po operacji przeszczepu narządów lub szpiku kostnego obniżają odporność organizmu
The mammalian in vivo micronucleus test is used for the detection of damage induced by the test substance to the chromosomes or the mitotic apparatus of erythroblasts by analysis of erythrocytes as sampled in bone marrow and/or peripheral blood cells of animals, usually rodentsBadanie mikrojądrowe erytrocytów u ssaków in vivo jest wykorzystywane w celu wykrycia uszkodzeń wywołanych przez chromosomy lub aparat mitotyczny erytroblastów przez analizę erytrocytu pobranego jako próbka szpiku kostnego lub komórek krwi obwodowej zwierząt, zazwyczaj gryzoni
If all the conditions mentioned are excluded and the patient has a sudden drop of haemoglobin associated with reticulocytopenia and anti-erythropoietin antibodies, examination of the bone marrow for the diagnosis of Pure Red Cell Aplasia (PRCA) should be consideredJeśli wszystkie powyższe przyczyny braku skuteczności prowadzonego leczenia zostały wykluczone i u pacjenta stwierdzany jest gwałtowny spadek stężenia hemoglobiny związany z retikulocytopenią oraz obecnością przeciwciał skierowanych przeciwko erytropoetynie, należy rozważyć przeprowadzenie badania szpiku kostnego w kierunku rozpoznania wybiórczej aplazji układu czerwonokrwinkowego (Pure Red Cell Aplasia-PRCA
Bone marrow depression Bone marrow depression, usually presenting as granulocytopenia or agranulocytosis, has been reported during treatment with RemeronZahamowanie czynności szpiku kostnego Podczas leczenia produktem Remeron obserwuje się przypadki zahamowania czynności szpiku, występujące zwykle w postaci granulocytopenii lub agranulocytozy
The influence of topoisomerase II inhibitors on DNA damage and apoptosis of bone marrow cells isolated from rat with acute promyelocytic leukemiaWpływ inhibitorów topoizomerazy II na uszkodzenia DNA i apoptozę komórek w szpiku kostnym szczurów z białaczką promielocytową
Filgrastim stimulates the bone marrow to produce more white blood cells that help fight infectionFilgrastym pobudza szpik kostny do wytwarzania większej liczby białych krwinek, które pomagają organizmowi zwalczać zakażenia
Emtricitabine did not exhibit cytotoxicity to peripheral blood mononuclear cells (PBMCs), established lymphocyte and monocyte-macrophage cell lines or bone marrow progenitor cells in vitroW warunkach in vitro, emtrycytabina nie działa cytotoksycznie na jednojądrzaste komórki krwi obwodowej (PBMC), ustalone linie komórek limfocytarnych i monocytarno-makrofagowych lub komórki, z których bezpośrednio tworzy się szpik kostny
Repeated dose administration of samarium [ ‧Sm]-EDTMP to dogs indicated a slightly longer time for depressed bone marrow and peripheral haematological parameters to recover when compared to recovery following only single dose administrationWielokrotne podawanie psom dawki izotopu samaru [ ‧Sm ]-EDTMP wydłużyło nieco czas odnowy szpiku i powrotu do normy obniżonych obwodowych parametrów hematologicznych w porównaniu do czasu powrotu do zdrowia po podaniu dawki pojedynczej
Neutropenia Caution should be exercised in patients with low leukocyte and/or neutrophil counts for any reason, in patients receiving medicines known to cause neutropenia, in patients with a history of drug-induced bone marrow depression/toxicity, in patients with bone marrow depression caused by concomitant illness, radiation therapy or chemotherapy and in patients with hypereosinophilic conditions or with myeloproliferative diseaseNeutropenia Należy zachować ostrożność u pacjentów, u których stwierdza się z jakiejkolwiek przyczyny małą liczbę leukocytów i (lub) granulocytów obojętnochłonnych, u pacjentów przyjmujących leki mogące wywoływać neutropenię, u pacjentów z zahamowaniem czynności i (lub) toksycznym uszkodzeniem szpiku indukowanym przez leki w wywiadzie, u pacjentów z zahamowaniem czynności szpiku spowodowanym przez współistniejącą chorobę, radioterapię bądź chemioterapię i u pacjentów z hipereozynofilią lub chorobą mieloproliferacyjną
These occurred more frequently at higher zidovudine dosages (‧ mg/day) and in patients with poor bone marrow reserve prior to treatment, particularly with advanced HIV diseaseWystępują one częściej przy wyższych dawkach zydowudyny (‧ mg/dobę) oraz u pacjentów z niską rezerwą szpikową przed leczeniem, szczególnie w zaawansowanym stadium zakażenia HIV
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10404 zdań frazy bone marrow disorders.Znalezione w 4,409 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.