wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • niewola   
     
    brak wolności, suwerenności; zamknięcie
  • niewolnictwo   

Pozostałe znaczenia:

 
niewola
 
The state of being enslaved or the practice of slavery
 
The practice of tying people up for sexual pleasure.
 
The state of lacking freedom; constraint
 
(by extension) The state of lacking freedom; constraint.
 
The state of being enslaved or the practice of slavery.
 
The practice of tying people up for sexual pleasure
 
(sexual) bondage

Przykładowe zdania z "bondage", pamięć tłumaczeniowa

add example
Tell us more about that... uh... bondage being fairly commonMoże nam powiedzieć nieco więcej o tej powszechnej praktyce
I' m ‧ pounds, I' m into bondage and I like Hello KittyJestem ‧ funtami, jestem w niewoli i lubię Hello Kitty
Coincidently, GBP 2.9 billion is also the amount the Treasury will save by increasing the debts of British students, condemning them to a lifetime of bondage to the banks.Przypadkowo 2,9 miliarda funtów odpowiada kwocie, jaką ministerstwo skarbu oszczędzi dzięki zwiększeniu zadłużenia brytyjskich studentów, skazując ich na dożywotnią niewolę w szponach banków.
From bondage to liberation, or freedom Muslim woman in European cinema documentary.Od zniewolenia do wyzwolenia, czyli o wolności muzułmanek w europejskim kinie dokumentalnym
This is called bondageTo się nazywa Bondage
This entire enterprise is a bondage to old ageTo całe przedsięwzięcie to niewola dla starego wieku
" The foul yoke of sensual bondage "" Pułapka sensualnej więzi "
Now, that last one' s an excellent seller, because of the quality of the poses, which in my personal opinion are among the most strenuous bondage photos ever madeTen ostatni znakomicie się sprzedaje, z powodu świetnych zdjęć.Coś takiego można obejrzeć po raz pierwszy
Will you deliver Spain from bondage?Uwolnisz Hiszpanię z niewoli?
Who are you to make their lives bitter in bondage?Kim jesteś, aby czynić ich życie gorzkim w niewoli?
Our strengths are human rights, democracy, the rule of law and the freedom we have all fought hard together to achieve - freedom from dependency and bondage.Naszymi wartościami są prawa człowieka, demokracja, państwo prawo i wolność, o którą razem usilnie walczyliśmy - wolność od bycia zależnym i z góry narzuconych ograniczeń.
years in bondage and TODAY he won' t move!lat w niewoli a dziś nie chce się ruszyć!
Like everyone else, you were born into bondage...... born into a prison that you cannot smell or taste or touchJak wszyscy inni, urodziłeś się w więzach...... urodzony w więzieniu, którego nie możesz poczuć ani dotknąć
One is tempted to find an echo of his professionaI bondage in Dracula: the Lyceum as the castle and Henry Irving as the countPojawia się pokusa porównania jego życia do Drakuli.Lyceum byłoby zamkiem, Henry Irving hrabią, a Stoker uwięzionym Jonathanem Harkerem
Which is why Bob Smith didn' t struggle against his bondageDlatego Bob Smith nie próbował się uwolnić z więzów
Not to mention that you" ve sold me into human bondageNie wspomnę o tym, że sprzedałeś mnie jak niewolnicę
Bonding in bondageWięzimy je w niewoli
Remember this day, when the strong hand of the Lord leads you out of bondage!Zapamiętaj ten dzień, w którym silna ręka Pana wyprowadza cię z niewoli!
Calls on the Commission to support programmes combating less common forms of child labour such as domestic work and the selling of children to pay off family debts (debt bondagewzywa Komisję do wspierania programów dotyczących zwalczania rzadkich form pracy dzieci, takich jak praca w domu i sprzedawanie dzieci w celu spłacenia rodzinnych długów (niewola za długi
I also witnessed the major expectations of the people who decided on the liberation of their country from bondage.Widziałem również, jakie są najważniejsze oczekiwania społeczeństwa, które zadecydowało o wyzwoleniu swojego kraju z niewoli.
Until you see the fruits of sensual bondage swinging from a ropePóki nie zobaczysz owoców tej zmysłowej więzi dyndających na sznurze
Because this night the Lord will free us from the bondage of EgyptPonieważ dziś Pan wyzwoli nas z niewoli egipskiej
Going for a whole bondage themeA ty, zrzucaj gacie
I don' t know if she' s good- Iooking, She said she was ‧ pounds and into bondageNie wiem czy dobrze wygląda, ona powiedziała Że była ‧ funtami i w niewoli
Consumerism as a source of passive human bondage. Between the ethics of consumption and the consumption of ethics.Konsumpcjonizm jako źródło zniewolenia człowieka pasywnego. Między etyką konsumpcji a konsumpcją etyki.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 40 zdań frazy bondage.Znalezione w 0,629 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.