wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • niewola   
     
    brak wolności, suwerenności; zamknięcie
  • niewolnictwo   

Pozostałe znaczenia:

 
niewola
 
The state of being enslaved or the practice of slavery
 
The practice of tying people up for sexual pleasure.
 
The state of lacking freedom; constraint
 
(by extension) The state of lacking freedom; constraint.
 
The state of being enslaved or the practice of slavery.
 
The practice of tying people up for sexual pleasure
 
(sexual) bondage

Przykładowe zdania z "bondage", pamięć tłumaczeniowa

add example
Coincidently, GBP 2.9 billion is also the amount the Treasury will save by increasing the debts of British students, condemning them to a lifetime of bondage to the banks.Przypadkowo 2,9 miliarda funtów odpowiada kwocie, jaką ministerstwo skarbu oszczędzi dzięki zwiększeniu zadłużenia brytyjskich studentów, skazując ich na dożywotnią niewolę w szponach banków.
Going for a whole bondage themeA ty, zrzucaj gacie
I also witnessed the major expectations of the people who decided on the liberation of their country from bondage.Widziałem również, jakie są najważniejsze oczekiwania społeczeństwa, które zadecydowało o wyzwoleniu swojego kraju z niewoli.
Who are you to make their lives bitter in bondage?Kim jesteś, aby czynić ich życie gorzkim w niewoli?
Tell us more about that... uh... bondage being fairly commonMoże nam powiedzieć nieco więcej o tej powszechnej praktyce
This entire enterprise is a bondage to old ageTo całe przedsięwzięcie to niewola dla starego wieku
One is tempted to find an echo of his professionaI bondage in Dracula: the Lyceum as the castle and Henry Irving as the countPojawia się pokusa porównania jego życia do Drakuli.Lyceum byłoby zamkiem, Henry Irving hrabią, a Stoker uwięzionym Jonathanem Harkerem
Not to mention that you" ve sold me into human bondageNie wspomnę o tym, że sprzedałeś mnie jak niewolnicę
Remember this day, when the strong hand of the Lord leads you out of bondage!Zapamiętaj ten dzień, w którym silna ręka Pana wyprowadza cię z niewoli!
Will you deliver Spain from bondage?Uwolnisz Hiszpanię z niewoli?
The role of mothers from different social circles at the age of national bondage and their contribution in children upbringing in the light of diaries and memoriesRola matek z różnych kręgów społecznych w dobie niewoli narodowej i ich wkład w wychowanie dzieci w świetle pamiętników i wspomnień
" Of Human Bondage "" Niebezpieczne związki "
S & M-- bondage, flagellation, cuttingSado maso, biczowanie, cięcie
Calls on the Commission to support programmes combating less common forms of child labour such as domestic work and the selling of children to pay off family debts (debt bondagewzywa Komisję do wspierania programów dotyczących zwalczania rzadkich form pracy dzieci, takich jak praca w domu i sprzedawanie dzieci w celu spłacenia rodzinnych długów (niewola za długi
" The foul yoke of sensual bondage "" Pułapka sensualnej więzi "
I' m ‧ pounds, I' m into bondage and I like Hello KittyJestem ‧ funtami, jestem w niewoli i lubię Hello Kitty
Trafficking in human beings comprises serious violations of fundamental human rights and human dignity and involves ruthless practices such as the abuse and deception of vulnerable persons, as well as the use of violence, threats, debt bondage and coercionHandel ludźmi obejmuje poważne naruszenia podstawowych praw człowieka i ludzkiej godności, a także bezwzględne praktyki, takie jak wykorzystywanie i oszukiwanie osób szczególnie wrażliwych, jak też użycie siły, zastraszanie, więzienie za długi i przymus
Because this night the Lord will free us from the bondage of EgyptPonieważ dziś Pan wyzwoli nas z niewoli egipskiej
I don' t know if she' s good- Iooking, She said she was ‧ pounds and into bondageNie wiem czy dobrze wygląda, ona powiedziała Że była ‧ funtami i w niewoli
This new republic has not yet learnt European diplomatic practice, having placed its hopes on accession to ΝΑΤΟ simply because of US promises and infantile, misguided hopes of liberation from bondage.Ta nowa republika jeszcze nie nauczyła się europejskich zwyczajów dyplomatycznych, pokładając nadzieję na przystąpienie do NATO w obietnicach Stanów Zjednoczonych i dziecinnej, błędnej nadziei na oswobodzenie z niewoli.
The Meaning of Bondage in Selected Slave and Neo-slave NarrativesZnaczenie zniewolenia w wybranych autobiografiach niewolników afroamerykańskich
Which is why Bob Smith didn' t struggle against his bondageDlatego Bob Smith nie próbował się uwolnić z więzów
Like everyone else, you were born into bondage...... born into a prison that you cannot smell or taste or touchJak wszyscy ludzie, urodziłeś się... w więzieniu, którego nie możesz powąchać ani dotknąć
" If thou wilt mighty be, flee from the rage of cruel will, and see thou keep thee free from the foul yoke of sensual bondage. "Jeśli taka twa wola, uciekaj przed gniewem/ okrutnej woli i dopilnuj, by nie wpaść/ w pułapkę sensualnej więzi. "
Until you see the fruits of sensual bondage swinging from a ropePóki nie zobaczysz owoców tej zmysłowej więzi dyndających na sznurze
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 40 zdań frazy bondage.Znalezione w 0,436 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.