wymowa: IPA: ˈbəʊlt /bəʊlt/ /boʊlt/ /bɒlt/ , SAMPA: /bQlt/ /b@Ult/      

Tłumaczenia na język polski:

 • bełt   
  (Noun  m)
   
  short, stout, blunt-headed arrow
   
  pocisk kuszy;
 • rygiel   
  (Noun  m)
   
  sliding pin or bar in a lock
   
  bar to prevent a door from being forced open
 • śruba   
   
  pręt metalowy, zakończony gwintem, umożliwiającym zakręcanie lub odkręcanie
 • antaba   
   
  sztaba z metalu zamykająca bramę lub drzwi
 • grom   
  (Noun  m)
   
  lightning spark
 • piorun   
  (Noun  m)
   
  lightning spark
 • ryglować   
  (Verb  )
   
  to secure a door
 • zasuwa   
  (Noun  f)
   
  sliding pin or bar in a lock
 • zasuwka   
  (Noun  f)
   
  sliding pin or bar in a lock
 • bolec   
 • czmychnąć   
 • drapak   
 • drapnięcie   
 • połknąć   
 • połykać   
 • przesiać   
 • przesiewać   
 • pytlować   
 • rozbrykać   
 • rzucać   
 • rzucić   
 • strzała   
 • sworzeń   
 • sworzniowy   
 • uciec   
 • ucieczka   
 • uciekać   
 • wpaść   
 • wypad   
 • wypaść   
 • zamek   
 • zaryglować   
 • zasuwać   
 • zawora   

Pozostałe znaczenia:

 
niespodziewane zdarzenie
 
ucieczka
 
nagły skok
 
piorun, grom
 
śruba
 
zasuwa
 
( o roślinach ) dawać nasiona zbyt szybko
 
rzucić się gwałtownie, odskoczyć
 
zaryglować
 
pytlować, przesiewać mąkę przez sito
 
jeść łapczywie
 
large roll of material
 
of a plant, to grow quickly
 
bolt (a door)
 
metal fastener
 
A (usually) metal fastener consisting of a cylindrical body that is threaded, with a larger head on one end. It can be inserted into an unthreaded hole up to the head, with a nut then threaded on the other end; a heavy machine screw.
 
To connect or assemble pieces using a bolt.
 
A sliding mechanism to chamber and unchamber a cartridge in a firearm.
 
A bar of wood or metal dropped in horizontal hooks on a door and adjoining wall or between the two sides of a double door, to prevent the door(s) from being forced open.
 
to escape
 
bolt (of lightning)
 
(intransitive) Of a plant, to grow quickly; to go to seed.
 
(intransitive) To flee, to depart, to accelerate suddenly.
 
To sift, especially through a cloth.
 
To secure a door by locking or barring it.
 
to connect pieces using a bolt
 
A shaft or missile intended to be shot from a crossbow or a catapult, especially a short, stout arrow.
 
(nautical) The standard linear measurement of canvas for use at sea: 39 yards.
 
A sliding pin or bar in a lock or latch mechanism.
 
To drink one's drink very quickly; to down a drink.
 
To sift the bran and germ from wheat flour.
 
To swallow food without chewing it.
 
(to) bolt (a door)
 
A large roll of fabric or similar material, as a bolt of cloth.
 
A sudden event.
 
A lightning spark, i.e., a lightning bolt.
 
to accelerate suddenly
 
(intransitive) To escape.
 
bolt (e.g. on door)
 
sliding mechanism to chamber and unchamber a cartridge in a firearm

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (14)

Bolt Action FiveBolt Action Five
bolt and screw industryprodukcja śrub i nakrętek
bolt from the bluejak grom z jasnego nieba
bolt-hole
bolt-ropeliklina
boltingpośpiechowatość; odsiewanie; pytlowanie; przesiewanie
bolts and nutsŚruby i nakrętki
captive boltaparat bolcowy
don't shut the gate after the horse has bolted
lightning boltbłyskawica
non-penetrative captive bolt pistolpistolet bolcowy niepenetrujący
penetrative captive bolt pistolpistolet bolcowy penetrujący
soldering boltlutownica
stay-boltzespórka

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "bolt", pamięć tłumaczeniowa

add example
Come on Bolt, let' s goChodź Piorun, idziemy
Manholes are permitted, however, in bulkheads other than the collision bulkhead, on condition that they are bolted in a watertight mannerZezwala się na otwory włazowe, jednak w grodziach innych, niż gródź zderzeniowa, pod warunkiem, że są przykręcone w sposób wodoszczelny
Zeus ' bolt is the most powerful weapon ever createdPiorun Zeusa to najpotężniejsza broń, jaka kiedykolwiek powstała
When the protective device is set to act, it shall not in any event be possible to prevent engagement of the bolt in its counterpartNależy bezwzględnie wyeliminować ryzyko uniemożliwienia zablokowania się zapadki blokady w sytuacji gdy urządzenie zabezpieczające jest uzbrojone
I wanna take Bolt homePopatrzcie na tą twarz!
This description shall include all bolt dimensions and required torquesOpis ten musi zawierać wymiary wszystkich śrub oraz wymagane momenty dokręcania
If you look down there, there' s a big old double- bolted metal doorJeżeli spojrzy pani tam, zobaczy duże, stare, pokryte blachą drzwi
He meant to use the bolt cutter to enter the house... but he didn' tZamierzał użyć nożyc, by dostać się do domu, ale nie zrobił tego
To this end, they referred to an alleged lack of production by the Community industry of all other fasteners being subject to this investigation, i.e. SSF normally declared within CN codes ‧ (other wood screws of stainless steel), ‧ (self tapping screws of stainless steel), ‧ (screws and bolts without heads of stainless steel) and ‧ (slotted and cross-recessed screws of stainless steelW tym celu odnieśli się oni do rzekomego braku produkcji przez przemysł wspólnotowy wszystkich innych elementów złącznych objętych dochodzeniem, tj. EZSN zazwyczaj zgłoszone w ramach kodów CN ‧ (pozostałe wkręty do drewna ze stali nierdzewnej), ‧ (wkręty samogwintujące ze stali nierdzewnej), ‧ (wkręty i śruby bez główek ze stali nierdzewnej) i ‧ (wkręty z wycięciami i z łbem o krzyżowym gnieździe ze stali nierdzewnej
Tighten the bolt and adjustment nut through the head and the Atlas-Axis block with the head in a horizontal positionDokręć śrubę i nakrętkę regulującą przechodzące przez głowę i blok kręgów Atlas-Axis, gdy głowa umieszczona jest w pozycji horyzontalnej
other non-durable household articles such as matches, candles, lamp wicks, methylated spirits, pins, needles, nails, screws, nuts and bolts, tacks, washers, glues and adhesive tapes for household use, string, and rubber glovesinne nietrwałe artykuły gospodarstwa domowego, takie jak zapałki, świeczki, knoty do lamp, spirytus denaturowany, szpilki i igły, gwoździe, śruby, podkładki, wkręty, nakrętki, kleje i taśma klejąca do użytku domowego, nici i rękawiczki gumowe
CPA ‧.‧.‧: Textile products and articles for technical uses (including wicks, gas mantles, hose piping, transmission or conveyor belts, bolting cloth and straining clothCPA ‧.‧.‧: Wyroby tekstylne do zastosowań technicznych, włączając knoty, koszulki izolacyjne, przewody rurowe giętkie (węże), pasy przenośnikowe i napędowe, gazę młynarską i tkaniny filtracyjne
Bolt left?Yeah, but he... UhmOn powiedział mi że... kazał ci przekazać, że musi ścigać zielonookiego sam
Bolt!World domination is waiting my grasp!Panowanie nad światem mam w zasięgu ręki!
Maybe you can keep our patient from boltingMoże wy utrzymacie naszą pacjentkę od czmychnięcia
For the purposes of this Directive, part shall mean any element or replacement element specifically designed for a firearm and essential to its operation, including a barrel, frame or receiver, slide or cylinder, bolt or breech block, and any device designed or adapted to diminish the sound caused by firing a firearmDo celów niniejszej dyrektywy część oznacza jakikolwiek element lub część zamienną, zaprojektowane specjalnie do broni palnej i zasadnicze dla jej funkcjonowania, w tym lufę, szkielet lub komorę zamkową, suwadło lub bębenek, trzon lub zatrzask zamkowy, oraz jakiekolwiek urządzenie przeznaczone lub przystosowane do tłumienia hałasu spowodowanego wystrzałem
No Bolt, it is realByłam tam przed chwilą, widziałam jej minę jak odszedłeś
To this end, they argued that neither bolts (CN code ‧), nor self-tapping, slotted and cross-recessed screws of stainless steel (CN codes ‧ and ‧) should be considered as one single product category with the other fasteners under investigation because of alleged (i) different physical properties, nature and quality of these fasteners, (ii) different end-uses, (iii) different consumers’ tastes and habits and (iv) different CN codes, which in their view would show that bolts and screws do not constitute one single category of productW związku z powyższym twierdzili, że ani śruby (kod CN ‧), ani wkręty samogwintujące ze stali nierdzewnej czy wkręty z wycięciami i z łbem o krzyżowym gnieździe ze stali nierdzewnej (kody CN ‧ i ‧) nie powinny być uznawane za ten sam produkt z innymi elementami złącznymi objętymi dochodzeniem, ponieważ rzekome i) różne cechy fizyczne, natura i jakość tych elementów złącznych, ii) różne zastosowania końcowe, iii) różne gusta i zwyczaje konsumentów i iv) różne kody CN powinny w ich opinii wskazywać na to, że śruby i wkręty nie stanowią tej samej kategorii produktu
Have you notified Mr Bolt of our destination?Czy pan Bolt wie dokąd jedziemy?To proszę go poinformować
The sandy soils and climate of the coastal areas of the Municipalities of Chioggia and Rosolina have been found to create the ideal conditions for growing this product: studies have shown that it is vital to protect Radicchio di Chioggia from stress caused by wide temperature ranges and drastic variations in moisture levels in the soil and that production in any other environment results in bolting levels of up to ‧-‧ %, with serious losses in production and a dramatic reduction in the colouring of the headPiaszczyste gleby oraz klimat obszarów nadmorskich gmin Chioggia i Rosolina tworzą idealne warunki do uprawy tego produktu: badania wykazały, że Radicchio di Chioggia należy chronić przed obciążeniem spowodowanym dużymi wahaniami temperatury i gwałtownymi zmianami poziomów wilgoci gleby oraz że wynikiem uprawy w jakichkolwiek innych warunkach są poziomy sięgające ‧–‧ %, powodujące poważnie straty w produkcji i znacznie mniej intensywne ubarwienie główki
Pop some bolts on her neck and the viIlagers' ‧ be chasing herWetknij jej w szyję parę śrub, a będzie narzeczona Frankensteina
The tariff classification of bolting cloth, not made up, falling within CN code ‧ ‧ shall be subject to the condition that it is marked as indicated belowKlasyfikacja taryfowa gaz młynarskich, niekonfekcjonowanych, objętych podpozycją CN ‧, jest uzależniona od warunku ich oznakowania w sposób określony poniżej
My little innocent unborn baby boy got hit with a one- in- a- million bolt of lightningMój niewinny, nienarodzony synek trafił szansę jedną na milion
bolted doorZaryglowane drzwi skryptorium
He came for the doctor, had a letter for him. Natasie came downstairs shivering and undid the bars and bolts one after the other.Przyjechał po doktora; miał list. Drżąc z zimna, Nastka zeszła po schodach, otworzyła zamki, odsunęła rygle i uchyliła drzwi.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 500 zdań frazy bolt.Znalezione w 2,147 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.