Tłumaczenia na język polski:

 
przesadzać z czymś, przejaskrawiać, traktować coś poważniej niż na to zasługuje, nieproporcjonalnie do znaczenia

Przykładowe zdania z "blow sth out of proportion", pamięć tłumaczeniowa

add example
Let' s not blow this out of proportionNie... zatracajmy proporcji
Don' t you think you' re blowing this a little out of proportion?Nie uważasz, że troszkę to wyolbrzymiasz?
Vivian, I think you' re blowing this whole thing out of proportionVivian, myślę że przesadasz
But before the media blows it out of proportion-- before Access Hollywood and Jerry springer get ahold of it--let me tell you the truth about how I got hereAle zanim media to rozdmuchały zanim Access Hollywood i Jerry springer podłapali to-- pozwolcie, że powiem wam prawdę o tym jak się tu znalazłem
This topic cannot be avoided because the European Union has a responsibility to protect children's rights while, at the same time, we are also seeing that the issue of adoption and, as a matter of fact, as its direct consequence, international legislation and international practice, blow certain rights out of proportion, making the adoption of children impossible and thereby curtailing their other rights.Tematu tego nie da się uniknąć, ponieważ Unia Europejska ma obowiązek chronić prawa dzieci, przy czym widzimy, że problem adopcji, a także przepisy i praktyki międzynarodowe, które są bezpośrednią konsekwencją adopcji, prowadzą do nieproporcjonalnego wyolbrzymiania ochrony niektórych praw, uniemożliwiając tym samym adopcję dzieci i ograniczając inne przysługujące dzieciom prawa. Pani Komisarz!
You are blowing this out of proportionNiepotrzebnie wyolbrzymiasz
Moreover, the euro has acquired international prestige and has become an attractive currency even to countries outside the Community, and despite the recent financial turmoil that has dealt serious blows to the world financial and banking system, the euro has undoubtedly attenuated the devastating impact of this financial crisis of global proportions.Ponadto euro zdobyło międzynarodowy prestiż i stało się atrakcyjną walutą nawet dla krajów spoza Wspólnoty, i to pomimo obecnych zawirowań finansowych, które poważnie zatrzęsły podstawami świata finansów i systemu bankowego. Euro niewątpliwie złagodziło niszczycielski wpływ tego globalnego kryzysu finansowego.
llotment of variable rate tenders in euro (the example refers to bids quoted in the form of interest rates) Where: A rs n a (rs) i a (rs) = total amount alloted = sth interest rate bid by the counterparties = total number of counterparties = amount bid at the sth interest rate (rs) by the ith counterparty = total amount bid at the sth interest rate (rs) aðrs Þ = n X aðrs Þi i ‧ ⁄ozstrzyganie przetargów o zmiennej stopie procentowej w euro (przyklad dotyczy ofert kwotowanych w formie stóp procentowych) gdzie: A rs n a (rs) i a (rs) = calkowita przydzielona kwota = oferta na s-tą stopę procentową zlożoną przez kontrahentów = calkowita liczba kontrahentów = wielkość oferty przy s-tej (rs) stopie procentowej zlożona przez i-tego kontrahenta = calkowita wielkość ofert przy s-tej (rs) stopie procentowej) aðrs Þ = n X aðrs Þi i ‧ ⁄
where: A rs n a (rs) i a (rs) = total amount allotted = sth interest rate bid by the counterparties = total number of counterparties = amount bid at the sth interest rate (rs) by the ith counterparty = total amount bid at the sth interest rate (rs) ngdzie: A rs n a (rs) i a (rs) = całkowita przydzielona kwota = oferta na s-tą stopę procentową złożoną przez kontrahentów = łączna liczba kontrahentów = wielkość oferty przy s-tej stopie procentowej (rs) złożona przez i-tego kontrahenta = całkowita wielkosć oferty przy s-tej stopie procentowej (rs) n
all %(rm) = percentage of allotment at the marginal interest rate all (rs) i = allotment to the ith counterparty at the sth interest rate alli = total amount allotted to the ith counterpartyall %(rm) = procent przydzialu po krańcowej stopie procentowej all (rs) i = przydzial dla i-tego kontrahenta po s-tej stopie procentowej alli = calkowita kwota przydzielona i-temu kontrahentowi
for a liquidity-providing tender for a liquidity-absorbing tender all %(r m) = percentage of allotment at the marginal interest rate = allotment to the ith counterparty at the sth interest rate = total amount allotted to the ith counterpartyall %(rm) = procent przydziału po krańcowej stopie procentowej all (rs) i alli = przydział dla i-tego kontrahenta po s-tej stopie procentowej = całkowita kwota przydzielona i-temu kontrahentowi
= total amount allotted = sth interest rate bid by the counterparties = total number of counterparties n a ( r= całkowita przydzielona kwota = oferta na s-tą stopę procentową złożona przez kontrahentów = łączna liczba kontrahentów n a ( r
all (rm) i where: A rs n a (r s) i a (r s) = total amount allotted = sth interest rate bid by the counterparties = total number of counterparties = amount bid at the sth interest rate (r s) by the ith counterparty = total amount bid at the sth interest rate (rsCałkowita kwota przydzielona i-temu kontrahentowi wynosi: gdzie: A rs n a (rs) i a (rs) alli = ∑ a (rs) i + all (rm) i s ‧ m ‧ całkowita przydzielona kwota = oferta na s-tą stopę procentową złożoną przez kontrahentów = całkowita liczba kontrahentów = wielkość oferty przy s-tej (rs) stopie procentowej złożona przez i-tego kontrahenta = całkowita wielkość ofert przy s-tej (rs) stopie procentowej
Can somebody explain to me why we' re only four points up when we should be blowing them out of the water?Ktoś może mi powiedzieć, czemu wygrywamy tylko czterema punktami, kiedy powinniśmy ich roznosić?!
But you know, I wanted to give the impression of a real mother of a blow- out, you know?Chciałem, żeby to wyglądało na dobrą imprezę- prawdziwą rozpierduchę
After four months out of work, you wanna blow your first week' s pay on your teeth?Po czterech miesiącach bezrobocia chcesz wydać pierwszą wypłatę na zęby?
I' ve talked a man out of blowing up a building...... but I can' t talk my wife out of a bedroom or my kid off a phoneOdwiodłem faceta od wysadzenia domu... a nie mogę sobie poradzić z żoną i córką
Of all the circuit- glitched, diode- blowing dim- wittery you left a piece out!Niezależnie od wszystkich usterek i przepalonych obwodów... zgubiłeś części!
Guys... when you came running out of that trailer with that stick of dynamite lit,I thought you were going to blow us all upGdy wybiegłeś z tej przyczepy z zapaloną laską dynamitu, myślałem, że chcesz nas wszystkich wysadzić
Sorry I had to blow out of there after the funeralPrzepraszam, musialem wybyc z tad po pogrzebie
When the kiln door has been closed, an adequate draught must be maintained, but not so strong as to blow the substance out of the dishesPo zamknięciu drzwiczek pieca należy utrzymywać dostateczny przepływ powietrza, który nie może być zbyt silny, aby nie porywał substancji z parownic
You' re gonna blow ' em out of the waterŻartujesz sobie?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2787089 zdań frazy blow sth out of proportion.Znalezione w 1 066,536 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.