Tłumaczenia na język polski:

 
przesadzać z czymś, przejaskrawiać, traktować coś poważniej niż na to zasługuje, nieproporcjonalnie do znaczenia

Przykładowe zdania z "blow sth out of proportion", pamięć tłumaczeniowa

add example
This topic cannot be avoided because the European Union has a responsibility to protect children's rights while, at the same time, we are also seeing that the issue of adoption and, as a matter of fact, as its direct consequence, international legislation and international practice, blow certain rights out of proportion, making the adoption of children impossible and thereby curtailing their other rights.Tematu tego nie da się uniknąć, ponieważ Unia Europejska ma obowiązek chronić prawa dzieci, przy czym widzimy, że problem adopcji, a także przepisy i praktyki międzynarodowe, które są bezpośrednią konsekwencją adopcji, prowadzą do nieproporcjonalnego wyolbrzymiania ochrony niektórych praw, uniemożliwiając tym samym adopcję dzieci i ograniczając inne przysługujące dzieciom prawa. Pani Komisarz!
But before the media blows it out of proportion-- before Access Hollywood and Jerry springer get ahold of it--let me tell you the truth about how I got hereAle zanim media to rozdmuchały zanim Access Hollywood i Jerry springer podłapali to-- pozwolcie, że powiem wam prawdę o tym jak się tu znalazłem
llotment of variable rate tenders in euro (the example refers to bids quoted in the form of interest rates) Where: A rs n a (rs) i a (rs) = total amount alloted = sth interest rate bid by the counterparties = total number of counterparties = amount bid at the sth interest rate (rs) by the ith counterparty = total amount bid at the sth interest rate (rs) aðrs Þ = n X aðrs Þi i ‧ ⁄ozstrzyganie przetargów o zmiennej stopie procentowej w euro (przyklad dotyczy ofert kwotowanych w formie stóp procentowych) gdzie: A rs n a (rs) i a (rs) = calkowita przydzielona kwota = oferta na s-tą stopę procentową zlożoną przez kontrahentów = calkowita liczba kontrahentów = wielkość oferty przy s-tej (rs) stopie procentowej zlożona przez i-tego kontrahenta = calkowita wielkość ofert przy s-tej (rs) stopie procentowej) aðrs Þ = n X aðrs Þi i ‧ ⁄
Don' t you think you' re blowing this a little out of proportion?Nie uważasz, że troszkę to wyolbrzymiasz?
Let' s not blow this out of proportionNie... zatracajmy proporcji
You are blowing this out of proportionNiepotrzebnie wyolbrzymiasz
Ah, ta- ta- ta.Let' s not blow... Shit!-... this out of proportionNie... zatracajmy proporcji
Vivian, I think you' re blowing this whole thing out of proportionVivian, myślę że przesadasz
all (rm) i where: A rs n a (r s) i a (r s) = total amount allotted = sth interest rate bid by the counterparties = total number of counterparties = amount bid at the sth interest rate (r s) by the ith counterparty = total amount bid at the sth interest rate (rsCałkowita kwota przydzielona i-temu kontrahentowi wynosi: gdzie: A rs n a (rs) i a (rs) alli = ∑ a (rs) i + all (rm) i s ‧ m ‧ całkowita przydzielona kwota = oferta na s-tą stopę procentową złożoną przez kontrahentów = całkowita liczba kontrahentów = wielkość oferty przy s-tej (rs) stopie procentowej złożona przez i-tego kontrahenta = całkowita wielkość ofert przy s-tej (rs) stopie procentowej
where: A rs n a (rs) i a (rs) = total amount allotted = sth interest rate bid by the counterparties = total number of counterparties = amount bid at the sth interest rate (rs) by the ith counterparty = total amount bid at the sth interest rate (rs) ngdzie: A rs n a (rs) i a (rs) = całkowita przydzielona kwota = oferta na s-tą stopę procentową złożoną przez kontrahentów = łączna liczba kontrahentów = wielkość oferty przy s-tej stopie procentowej (rs) złożona przez i-tego kontrahenta = całkowita wielkosć oferty przy s-tej stopie procentowej (rs) n
Moreover, the euro has acquired international prestige and has become an attractive currency even to countries outside the Community, and despite the recent financial turmoil that has dealt serious blows to the world financial and banking system, the euro has undoubtedly attenuated the devastating impact of this financial crisis of global proportions.Ponadto euro zdobyło międzynarodowy prestiż i stało się atrakcyjną walutą nawet dla krajów spoza Wspólnoty, i to pomimo obecnych zawirowań finansowych, które poważnie zatrzęsły podstawami świata finansów i systemu bankowego. Euro niewątpliwie złagodziło niszczycielski wpływ tego globalnego kryzysu finansowego.
I don' t wanna blow the arse out of this country, but I don' t want anyone blowing a raspberry eitherNie chcę, żeby mi odstrzeliło dupę z wyspy... ale nie chcę, też, żeby się ze mnie nabijali
all %(rm) = percentage of allotment at the marginal interest rate all (rs) i = allotment to the ith counterparty at the sth interest rate alli = total amount allotted to the ith counterpartyall %(rm) = procent przydzialu po krańcowej stopie procentowej all (rs) i = przydzial dla i-tego kontrahenta po s-tej stopie procentowej alli = calkowita kwota przydzielona i-temu kontrahentowi
for a liquidity-providing tender for a liquidity-absorbing tender all %(r m) = percentage of allotment at the marginal interest rate = allotment to the ith counterparty at the sth interest rate = total amount allotted to the ith counterpartyall %(rm) = procent przydziału po krańcowej stopie procentowej all (rs) i alli = przydział dla i-tego kontrahenta po s-tej stopie procentowej = całkowita kwota przydzielona i-temu kontrahentowi
for each Member State, the proportion of the silver eel biomass that escapes to the sea to spawn, or the proportion of the silver eel biomass leaving the territory of that Member State as part of a seaward migration to spawn, relative to the target level of escapement set out in Articlejaka w danym państwie członkowskim część stada węgorzy srebrzystych powraca do morza na tarło lub jaka część stada węgorzy srebrzystych opuszcza terytorium tego państwa członkowskiego w swojej wędrówce do morza na tarło – w stosunku do docelowego współczynnika ich spływania określonego w art. ‧ ust
THE LATTER DISCLOSURE MAY, HOWEVER, BE OMITTED WHERE CONSOLIDATION HAS BEEN CARRIED OUT ON THE BASIS OF ARTICLE ‧ (A) AND WHERE THE PROPORTION OF THE CAPITAL AND THE PROPORTION OF THE VOTING RIGHTS HELD ARE THE SAMEJednakże ostatniej informacji można nie podawać, jeżeli konsolidacja została przeprowadzona na podstawie art. ‧ ust. ‧ lit. a) oraz jeżeli udział w kapitale jest równy udziałowi w liczbie głosów
Recalls that Article ‧ of the Implementing Rules provides: If the proportion of negotiated procedures in relation to the number of contracts awarded by the same authorising officer by delegation increases appreciably in relation to earlier years or if that proportion is distinctly higher than the average recorded for the institution, the authorising officer responsible shall report to the institution setting out any measures taken to reverse that trendprzypomina, że art. ‧ przepisów wykonawczych stanowi: Jeżeli stosunek procedur negocjacyjnych do liczby zamówień udzielonych przez tego samego intendenta delegowanego wzrasta znacznie w odniesieniu do lat poprzednich lub jeżeli stosunek ten jest wyraźnie wyższy niż średnia odnotowana w odniesieniu do instytucji, właściwy intendent składa sprawozdanie do instytucji, określające wszelkie środki podjęte w celu odwrócenia tej tendencji
I' ve talked a man out of blowing up a building...... but I can' t talk my wife out of a bedroom or my kid off a phoneOdwiodłem faceta od wysadzenia domu... a nie mogę sobie poradzić z żoną i córką
The injection of capital was carried out through a proportional increase in the share capital, whereby priority was given to a distribution of the new share capital in proportion to the existing share capitalWniesienie wkładu kapitałowego nastąpiło poprzez proporcjonalne podwyższenie kapitału zakładowego, przy czym ustalono, że pierwszeństwo posiada wypłata dywidendy z nowego kapitału zakładowego proporcjonalnie do istniejącego kapitału
If the proportion of negotiated procedures in relation to the number of contracts awarded by the same authorising officer by delegation increases appreciably in relation to earlier years or if that proportion is distinctly higher than the average recorded for the institution, the authorising officer responsible shall report to the institution setting out any measures taken to reverse that trendJeżeli stosunek procedur negocjacyjnych do liczby zamówień udzielonych przez tego samego intendenta delegowanego wzrasta znacznie w odniesieniu do lat poprzednich lub jeżeli stosunek ten jest wyraźnie wyższy niż średnia odnotowana w odniesieniu do instytucji, właściwy intendent składa sprawozdanie do instytucji, określające wszelkie środki podjęte w celu odwrócenia tej tendencji
If the government carries out checks on the suitability or safety of the equipment employed, on the professional competence of the staff employed, or on the quality or standard of the goods and services produced as a condition for granting such a license, the payment is regarded of the purchase of service (unless the amounts charged are out of all proportion to the cost of the checks carried outJeśli administracja przeprowadza kontrole sprawności lub bezpieczeństwa używanego sprzętu, kwalifikacji zawodowych zatrudnionego personelu lub jakości i standardu towarów lub usług, a kontrole te stanowią warunek udzielenia danego zezwolenia, płatności uważane są za zakup usługi (chyba że pobrana kwota nie pozostaje w jakiejkolwiek proporcji do kosztu przeprowadzonych kontroli
We' re going to blow out the water and try to get out of the sandNapełnimy teraz zbiorniki i zobaczymy, czy zdołamy poderwać statek
This proportion or amount shall not exceed the proportion or amount actually exported to, and consumed in, the Community, corresponding to the amount referred to in paragraph ‧(a)(i) and (ii) of this Article and meeting the conditions as set out in its paragraph (aUdział ten lub ilość ta nie przekracza ilości faktycznie wyeksportowanej do Wspólnoty i wykorzystanej na jej terytorium, odpowiadającej ilości, o której mowa w ust. ‧ lit. a) ppkt (i) i (ii) niniejszego artykułu i spełniającej warunki określone w ust. ‧ lit. a
Stresses that authorisation of the four anti-microbial substances for the treatment of poultry carcasses intended for human consumption would pose a serious threat to Community rules and standards and would constitute a setback for the efforts and adjustments made by poultry professionals with a view to reducing the incidence of bacterial infection in the European Union; points out that it would also represent a serious and extremely damaging reversal of Community policy in this area and a blow to the credibility of Community efforts to promote high food safety and hygiene standards at international levelpodkreśla, że zezwolenie na stosowanie czterech substancji o działaniu bakteriobójczym do obróbki tusz drobiowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi stanowi poważne zagrożenie dla wspólnotowych norm i standardów oraz cios dla wysiłków i adaptacji dokonanych przez branżę drobiową w celu zmniejszenia wskaźnika infekcji bakteryjnych w Unii; podkreśla, że jest to również poważny i niosący ze sobą wielkie szkody cios dla wspólnotowej polityki w tej dziedzinie, a także dla jej wiarygodności w kwestii stosowania wysokich norm bezpieczeństwa i higieny żywności na szczeblu międzynarodowym
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2628062 zdań frazy blow sth out of proportion.Znalezione w 813,233 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.