Tłumaczenia na język polski:

  • najlepsze życzenia z okazji   

Przykładowe zdania z "best wishes for", pamięć tłumaczeniowa

add example
Regrets that the budget line for the EP Information Offices remains undifferentiated and expresses its wish for having a best practices review of all the Information Offices taking into account the cost-benefit ratioubolewa, że linia budżetowa przeznaczona dla biur informacyjnych PE w dalszym ciągu nie jest zróżnicowana i wyraża wolę, aby przeprowadzono przegląd najlepszych praktyk we wszystkich biurach informacyjnych, biorąc pod uwagę stosunek kosztów do korzyści
I wish all those who will voluntarily not be returning all the best for the future.Wszystkim tym, którzy z własnej woli tutaj nie powrócą, życzę wszystkiego najlepszego w przyszłości.
Yes, I believe that together, we can work towards building a Europe for our citizens, and I wish you the best of luck in tomorrow's elections.Tak, wierzę, że możemy wspólnie pracować na rzecz budowania Europy dla obywateli i życzę wszystkiego najlepszego w jutrzejszym głosowaniu.
Even though I wish your country the best, Prime Minister, the most recent IMF figures on it are, unfortunately, very worrying for you, as they are in other countries in the European Union, especially Hungary.Mimo, że życzę pana krajowi jak najlepiej, panie premierze, najnowsze dane MFW, dotyczące jego położenia, są dla pana niestety bardzo niepokojące, podobnie jak ma to miejsce w innych krajach Unii Europejskiej, zwłaszcza na Węgrzech.
I wish the best for youŻyczę wam wszystkiego najlepszego
I would like to take the opportunity to extend my best wishes to you all for the three-week break.Korzystam z okazji, żeby złożyć państwu najlepsze życzenia na trzy tygodnie odpoczynku.
A sincere welcome to Commissioner Füle, and my best wishes for the success of his future work.Gorące powitanie dla komisarza Fülego i najlepsze życzenia sukcesów w przyszłej pracy.
On behalf of the Council, may I wish you all the best for the future.W imieniu Rady pragnę panu życzyć wszystkiego dobrego w przyszłości.
I extend to you and your families my best wishes for a happy EasterŻyczę wesołych świąt wam i waszym rodzinom
I would like to wish all those who remain here all the best for the next parliamentary term.Chciałbym wszystkim, którzy będą kontynuować pracę w tej Izbie, życzyć wszystkiego najlepszego na kolejną kadencję parlamentarną.
If you wish them to share in the good Lord' s brew...... best me for it!Jeśli chcecie dobrego piwa... to walczcie o nie!
So, again, congratulations on your appointment, and I wish you all the best for the very important tasks that lie ahead of all of us.Zatem jeszcze raz gratuluję panu wyboru i życzę wszystkiego najlepszego w realizacji niezwykle ważnych zadań stojących przed nami wszystkimi.
It is for that reason that I would like to offer you, on behalf of the European Commission and on my own behalf, my most sincere congratulations and my very best wishes for your work towards a united Europe.Dlatego też chciałbym państwu złożyć, w imieniu Komisji Europejskiej oraz swoim własnym, najszczersze gratulacje i najlepsze życzenia sukcesu w dążeniach do jednoczenia Europy.
yet she had only to command, and he would undertake to provide her with anything she might wish, either in haberdashery or linen, millinery or fancy goods, for he went to town regularly four times a month. He was connected with the best houses.Lecz dość było rozkazać, a miałaby wszystko, czego zapragnie, od bieliźniarstwa do trykotarstwa, od pasmanterii do biżuterii; bo jeździł do miasta co tydzień, jak w zegarku. Robił interesy z największymi magazynami mód.
I would like to end by thanking and congratulating all of the rapporteurs, and I wish you, Commissioner, all the best for the continuing work.Pragnę na koniec podziękować i pogratulować wszystkim sprawozdawcom, a Panu, Panie Komisarzu, życzyć powodzenia w dalszej pracy.
I wish the Presidency all the best for the next six months.Życzę prezydencji wszystkiego najlepszego w najbliższych sześciu miesiącach.
With this regional aid, those wishing to take over holdings will have access to quality advice and a range of support measures to help them to develop, structure and calculate the figures for their project, followed by ongoing monitoring to provide the best chance of success for themselves and the local communityDzięki pomocy regionalnej przejmujący uzyskają dostęp do doradztwa wysokiej jakości i skorzystają z całościowego wsparcia, co sprzyja opracowaniu, nadaniu struktury, obliczeniu kosztów ich projektu, a nastepnie z jego monitorowania, co zwiększa ich szanse powodzenia z korzyścią dla regionu
(DA) Mr President, we all wish for the fastest, best treatment if we should fall seriously ill, but I do not want to see the American model, where well-off citizens receive the best treatment and vulnerable members of society second-class treatment - if they are lucky.(DA) Panie przewodniczący! Wszyscy chcemy najszybszego, najlepszego leczenia, gdy poważnie zachorujemy, ale nie chcę słyszeć o modelu amerykańskim, w którym dobrze sytuowani obywatele korzystają z najlepszego leczenia, a słabsi członkowie społeczeństwa korzystają z leczenia podrzędnej jakości - jeśli mają szczęście.
Here I wish to add my best wishes to those already sent by the House for a speedy recovery, and also to Prime Minister Xanana Gusmão.W tym miejscu dołączam najlepsze życzenia w imieniu całej Izby szybkiego powrotu do zdrowia i dla premiera Xanany Gusmão.
In wishing the very best for Ukraine, I do hope that the glorification of extreme, criminal nationalism will be condemned.Życząc Ukrainie jak najlepiej mam nadzieję, że gloryfikowanie skrajnego, zbrodniczego nacjonalizmu będzie potępione.
Reiterates its wish that equal access to language facilities for members is an essential element of the ‧ budget; is satisfied that an effort has been made from the Administration's side to accommodate this wish but considers that this obviously needs to be combined with the best possible use of resourcespowtarza, iż równy dostęp posłów do usług tłumaczeniowych stanowi ważny element budżetu na ‧ rok; wyraża zadowolenie z wysiłków podjętych przez administrację w celu spełnienia tego życzenia, ale uważa, że nie należy przy tym zapominać o możliwie jak najlepszym wykorzystaniu zasobów
I wish you best of luck for these tremendous tasks.Życzę Panu powodzenia w realizacji tych niezwykle trudnych zadań.
Stresses the need for better provision of information to citizens with a view to directing anyone wishing to submit a complaint towards the body best qualified to deal with the matter at either national or Community level; believes that a culture of good administration and service should be fostered within the EU institutions with a view to ensuring that citizens are dealt with properly and are able fully to enjoy their rightspodkreśla potrzebę zwiększenia działalności informacyjnej wobec obywateli w celu lepszego ukierunkowania skarżących, by zwracali się do organu wyposażonego w najlepsze kompetencje do zajęcia się ich sprawami czy to na szczeblu krajowym czy europejskim; postuluje wspieranie kultury dobrej administracji i obsługi w instytucjach europejskich w celu zapewnienia obywatelom należytego traktowania i pełnego korzystania ze swoich praw
wishes to see clear guidelines on how best to ensure close cooperation with a view to promoting effective multilateralism and reinforcing the UN’s capacities for preserving and consolidating peace and ensuring respect for human rights, while also tackling, in the framework of international law, common threats to peace and security such as trafficking in drugs and arms, organised crime, terrorism and human trafficking, in line with the Lima Declarationapeluje o ustalenie jasnych wytycznych dotyczących skuteczniejszej realizacji ścisłej współpracy w celu wzmocnienia efektywnej wielostronności i zwiększenia zdolności Narodów Zjednoczonych do utrzymywania i utrwalania pokoju, a także poszanowania praw człowieka oraz, zgodnie z deklaracją z Limy, w celu stawienia czoła – w granicach nakreślonych przepisami prawa międzynarodowego – wspólnym zagrożeniom dla pokoju i bezpieczeństwa, w tym handlowi narkotykami, handlowi bronią, przestępczości zorganizowanej, terroryzmowi i handlowi ludźmi
President-in-Office of the Council, we wish to thank you for your most constructive, extensive report, and to wish you all the best for your Presidency!Panie urzędujący przewodniczący Rady! Pragniemy podziękować za bardzo konstruktywne i obszerne sprawozdanie oraz życzymy pańskiej prezydencji powodzenia.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1084622 zdań frazy best wishes for.Znalezione w 188,849 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.