Tłumaczenia na język polski:

  • najlepsze życzenia z okazji   

Przykładowe zdania z "best wishes for", pamięć tłumaczeniowa

add example
I would like to end by thanking and congratulating all of the rapporteurs, and I wish you, Commissioner, all the best for the continuing work.Pragnę na koniec podziękować i pogratulować wszystkim sprawozdawcom, a Panu, Panie Komisarzu, życzyć powodzenia w dalszej pracy.
We merely wish to open up the debate as to what mechanisms might be possible to help us best solve this problem, so the idea of the question is to start the dialogue with the Commission in the hope that we can close this loophole and find a solution to what is a serious problem, particularly for those people who find themselves victims of an airline insolvency.Chcemy po prostu zainicjować debatę dotyczącą możliwych mechanizmów, które najlepiej pomogłyby nam rozwiązać ten problem, więc w tym pytaniu chodzi o rozpoczęcie dialogu z Komisją, w nadziei, że uda nam się wypełnić tę lukę i znaleźć rozwiązanie poważnego problemu, zwłaszcza dla osób, które padły ofiarą niewypłacalności linii lotniczych.
Wishes best practices to be highlighted, so as to provide models of experience for each line for action; notes that the Best Procedure projects are working well and considers that their dissemination needs encouragingpragnie, aby najlepsze praktyki zostały uwydatnione, umożliwiając prezentację wzorcowych doświadczeń w odniesieniu do każdego kierunku działań; stwierdza, że projekty Best działają dobrze i uważa, że należałoby promować ich rozpowszechnianie
I wish to reassure you once again of our intentions for the best possible collaboration between the Commission and Parliament.Pragnę jeszcze raz zapewnić państwa o naszym zamiarze najlepszej możliwej współpracy pomiędzy Komisją i Parlamentem.
The EESC believes that the key issue for employers wishing to recruit older workers is to establish how they can make the best use of the experience and skills of older peopleEKES uważa, że z punktu widzenia pracodawców kwestią kluczową, decydującą o zatrudnieniu starszych pracowników, jest to, w jaki sposób wykorzystać doświadczenie i kompetencje seniorów
We all wish the best for the EU.Wszyscy życzymy UE jak najlepiej.
In recognising the particular need to act in order to guarantee the security of EU citizens, I wish to make the point that the best way of combating organised terrorist groups is supranational cooperation between the institutions responsible for security.Uznając szczególną potrzebę działań celem zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom Unii pragnę zwrócić uwagę, że najlepszym sposobem zwalczania zorganizowanych grup terrorystycznych jest ponadnarodowa współpraca instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
I will certainly pass your best wishes to my colleague, Stavros Dimas, for his recovery so that he might join you in the committee shortly.Z pewnością przekażę państwa życzenia powrotu do zdrowia mojemu koledze, panu Stavrosowi Dimasowi, aby niedługo mógł spotkać się z państwem na posiedzeniu komisji.
I wish all my fellow Members who are not standing for re-election all the best for the future and I hope that we will meet again.Wszystkim koleżankom i kolegom posłom, którzy nie ubiegają się o reelekcję życzę wszystkiego dobrego na przyszłość i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy.
It is for that reason that I would like to offer you, on behalf of the European Commission and on my own behalf, my most sincere congratulations and my very best wishes for your work towards a united Europe.Dlatego też chciałbym państwu złożyć, w imieniu Komisji Europejskiej oraz swoim własnym, najszczersze gratulacje i najlepsze życzenia sukcesu w dążeniach do jednoczenia Europy.
The new government has my best wishes and most fervent prayers for its successNowemu rządowi życzę jak najlepiej i żarliwie modlę się o jego sukces
I extend to you and your families my best wishes for a Happy EasterŻyczę wesołych świąt wam i waszym rodzinom
If you wish them to share in the good Lord' s brew... best me for it!Jeśli chcecie dobrego piwa... to walczcie o nie!
I therefore wish to offer my full support to this excellent report, for experience shows that a regulation on the labelling of animal feed that prioritises quality, transparency, traceability and monitoring is the best means of preventing further health crises in Europe.Dlatego pragnę w pełni poprzeć to znakomite sprawozdanie, ponieważ doświadczenie uczy, że rozporządzenie w sprawie etykietowania pasz dla zwierząt, w którym kładzie się nacisk na jakość, przejrzystość, możliwość ustalenia pochodzenia produktów i monitorowanie, to najlepszy sposób zapobiegania kolejnym kryzysom zdrowotnym w Europie.
In that spirit, please accept my best wishes for the success of your discussions'.W tym duchu proszę o przyjęciem moich najlepszych życzeń, aby państwa dyskusja zakończyła się sukcesem”.
yet she had only to command, and he would undertake to provide her with anything she might wish, either in haberdashery or linen, millinery or fancy goods, for he went to town regularly four times a month. He was connected with the best houses.Lecz dość było rozkazać, a miałaby wszystko, czego zapragnie, od bieliźniarstwa do trykotarstwa, od pasmanterii do biżuterii; bo jeździł do miasta co tydzień, jak w zegarku. Robił interesy z największymi magazynami mód.
The Presidency is very much looking forward to being your partner for dialogue over the next six years and we wish you the best of luck in your work.Prezydencja bardzo liczy na pana jako partnera do dialogu przez następne sześć lat i życzy panu powodzenia w pracy.
I would like to thank the President for his generosity and to give you all my best wishes for this festive season and for the coming year.Dziękuję Przewodniczącemu za jego łaskawość i składam wszystkim Państwu najlepsze życzenia na okres świąteczny oraz nadchodzący rok.
(DA) Mr President, we all wish for the fastest, best treatment if we should fall seriously ill, but I do not want to see the American model, where well-off citizens receive the best treatment and vulnerable members of society second-class treatment - if they are lucky.(DA) Panie przewodniczący! Wszyscy chcemy najszybszego, najlepszego leczenia, gdy poważnie zachorujemy, ale nie chcę słyszeć o modelu amerykańskim, w którym dobrze sytuowani obywatele korzystają z najlepszego leczenia, a słabsi członkowie społeczeństwa korzystają z leczenia podrzędnej jakości - jeśli mają szczęście.
I should like to wish us all, not just the Czech Republic, all the best for this Presidency.Chciałbym życzyć nam wszystkim, nie tylko Republice Czeskiej, wszystkiego najlepszego dla obecnej prezydencji.
(EL) Madam President, I thank the President-in-Office of the Council for his reply and wish the French Presidency all the best in attaining its goals.(EL) Pani przewodnicząca! Dziękuję urzędującemu przewodniczącemu Rady za jego odpowiedź i życzę prezydencji francuskiej powodzenia w osiąganiu założonych celów.
lf you wish to realise the best price for all these pictures, you will have to have them cleanedJeśli chcesz dostać najlepszą cenę za te wszystkie obrazy, będziesz musiał je oczyścić
Or concerned...... that your attitude shows, at best, a pathological need for attention...... at worst, a psychotic death wish?Czy nie martwiliby się twoją patologiczną potrzebą zwracania na siebie uwagi, i dążeniem do samozagłady?
Mr President, naturally, we also wish you all the best for the New Year.Panie przewodniczący! My również życzymy panu wszystkiego najlepszego w nowym roku.
I would like to thank her and wish her all the best for the future.Pragnę pani podziękować i życzyć wszystkiego dobrego w przyszłości.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1147206 zdań frazy best wishes for.Znalezione w 196,124 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.