Tłumaczenia na język polski:

  • heksachlorobenzen   
     
    chemicals

Przykładowe zdania z "benzene hexachloride", pamięć tłumaczeniowa

add example
Indeed, aniline, which is a benzene derivative, represented around ‧ % of the total manufacturing cost during the RIP and marked a price increase of around ‧ % between ‧ and the RIPFaktycznie, anilina, która jest pochodną benzenu, przedstawiała około ‧ % łącznych kosztów produkcji w ODP i zanotowała wzrost cen o około ‧ % między rokiem ‧ a ODP
The risk assessment has identified other sources of exposure of the substance to man and the environment, in particular from non-isolated benzene e.g. in petrol and other refinery products, which do not result from the life-cycle of the substance produced in or imported into the European CommunityPrzeprowadzona ocena ryzyka wskazała inne źródła narażenia człowieka i środowiska na przedmiotową substancję, w szczególności niewyodrębniony benzen, znajdujący się np. w benzynie i innych produktach naftowych, które to źródła nie wynikają z cyklu życiowego substancji wyprodukowanej we Wspólnocie Europejskiej lub przywożonej do niej
Allyl-‧,‧-methylene dioxy benzene, safroleallilo-‧,‧-metylenodioksybenzen, safrol
LOCATION OF SAMPLING POINTS FOR THE MEASUREMENT OF CONCENTRATIONS OF BENZENE AND CARBON MONOXIDE IN AMBIENT AIRROZMIESZCZENIE PUNKTÓW POBORU PRÓBEK DO CELÓW POMIARU STĘŻENIA BENZENU I TLENKU WĘGLA W POWIETRZU
Reference method for the sampling and measurement of benzeneMetoda referencyjna pobierania próbek i pomiaru benzenu
Determination of requirements for assessment of concentrations of sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter (PM‧ and PM‧,‧), lead, benzene and carbon monoxide in ambient air within a zone or agglomerationOkreślenie wymogów w zakresie oceny stężenia dwutlenku siarki, dwutlenku azotu oraz tlenków azotu pyłu zawieszonego (PM‧ i PM‧,‧), ołowiu, benzenu i tlenku węgla w powietrzu atmosferycznym na terenie strefy lub aglomeracji
Gases (petroleum), benzene unit hydrodesulferised off (Cas No ‧-‧-‧), if they contain > ‧,‧ % w/w ButadieneGazy (ropa naftowa), jednostka benzenu, mechanizm hydroodsiarczania nieaktywny (CAS nr ‧-‧-‧), jeśli zawierają > ‧,‧ % wagowych butadienu
Sorbents modified with ketoimine groups and their complexes with transition metal in the analysis of phenol, o-chlorophenol and benzeneSorbenty modyfikowane grupami ketoiminowymi oraz kompleksami tych grup z metalem przejściowym w analizie fenolu, o-chlorofenolu i benzenu
bis(‧-(diethylamino)phenyl)-methyl)benzene-‧-dimethanesulfonic acidkwas ‧-(bis(‧-(dietyloamino)fenylo)-metylo)benzen-‧-dimetansulfonowy
In respect of nitrogen dioxide and benzene, the limit values specified in Annex ‧ may not be exceeded from the dates specified thereinW odniesieniu do dwutlenku azotu i benzenu określone w załączniku ‧ wartości dopuszczalne nie mogą być przekroczone po upływie terminów podanych w tym załączniku
The reference method for the measurement of benzene will be the pumped sampling method on a sorbent cartridge followed by gas chromatographic determination that is currently being standardised by CENMetodą referencyjną pomiaru stężenia benzenu będzie, aktualnie przechodząca procedurę normalizacyjną CEN, metoda zasysania próbki do naboju absorpcyjnego, a następnie określanie zawartości benzenu, metodą chromatografii gazowej
Ethyl-BenzeneEtylobenzen
to consider at Community level restrictions of the use of benzene as an extracting agent in the perfume industry in Council Directive ‧/‧/EEC relating to cosmetic productsrozważenie wprowadzenia na poziomie Wspólnoty ograniczeń w zakresie stosowania benzenu jako środka do ekstrakcji w przemyśle perfumeryjnym na mocy przepisów dyrektywy Rady ‧/‧/EWG w sprawie produktów kosmetycznych
Information on ambient concentrations of lead and benzene, presented as an average value for the last ‧ months, shall be updated on a three-monthly basis, and on a monthly basis, wherever practicableInformacje na temat stężenia w środowisku ołowiu i benzenu, przedstawiane jako wartość średnia dla ostatnich ‧ miesięcy, są aktualizowane co ‧ miesiące, a w miarę możliwości- co miesiąc
Member States should carefully monitor the implementation of BAT regarding benzene and report any important developments to the Commission in the framework of the exchange of information on BATPaństwa członkowskie powinny ściśle monitorować wdrażanie BAT w odniesieniu do benzenu oraz informować Komisję o wszelkich istotnych zmianach w ramach wymiany informacji o BAT
Assessment of ambient air quality and location of sampling points for the measurement of sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter (PM‧ and PM‧,‧), lead, benzene and carbon monoxide in ambient airOcena jakości powietrza i lokalizacja punktów pomiarowych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu zawieszonego (PM‧ i PM‧,‧), ołowiu, benzenu i tlenku węgla w powietrzu
The classification as a carcinogen need not apply if it can be shown that the substance contains less than ‧ % w/w benzene (Einecs NoKlasyfikacja substancji jako czynnika rakotwórczego nie musi być stosowana, jeśli można wykazać, że substancja zawiera mniej niż ‧ % wagowo benzenu (nr EINECS ‧–
Whereas primary air pollutants such as nitrogen oxides, unburnt hydrocarbons, particulate matter, carbon monoxide, benzenes and other toxic exhaust emissions which contribute to the formation of secondary pollutants such as ozone are emitted in significant amounts through the exhaust and evaporative fumes of motor vehicles thereby posing directly and indirectly a considerable risk to human health and the environmentPierwotne substancje zanieczyszczające powietrze, takie jak tlenki azotu, węglowodory niespalone, cząstki stałe, tlenek węgla, benzeny oraz inne toksyczne emisje spalin, które przyczyniają się do tworzenia wtórnych substancji zanieczyszczających, takich jak ozon, wydzielane są w znacznej ilości w spalinach i wyziewach wydobywających się z pojazdów silnikowych i stanowią w ten sposób bezpośrednio i pośrednio znaczne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska
If the fluorescence intensity given by the ‧ l of extract is greater than that of the ‧ l of standard solution, dilute the extract ‧ or ‧ times with chloroform or the benzene/acetonitrile mixture before subjecting it again to thin-layer chromatographyJeśli natężenie fluorescencji wywołane przez ‧ μl ekstraktu jest większe niż wywołane przez ‧ μl roztworu wzorcowego, należy rozcieńczyć ekstrakt ‧-krotnie lub ‧-krotnie chloroformem (ppkt ‧) lub mieszaniną benzenu i acetonitrylu (ppkt ‧) przed ponownym poddaniem go chromatografii cienkowarstwowej
The classification as a carcinogen need not apply if it can be shown that the substance contains less than ‧,‧ % w/w benzene (EINECS NoKlasyfikacja substancji jako rakotwórczej nie musi być stosowana, jeżeli można wykazać, że substancja zawiera mniej niż ‧,‧ % masowego benzenu (nr EINECS
Place a ‧ (v/v) benzene/acetone mixture in the plate-developing chamber to a depth of approximately ‧ cmNapełnić komorę chromatograficzną mieszaniną benzenu i acetonu w proporcji ‧ (v/v) do poziomu około ‧ cm
REFERENCE METHODS FOR ASSESSMENT OF CONCENTRATIONS OF SULPHUR DIOXIDE, NITROGEN DIOXIDE AND OXIDES OF NITROGEN, PARTICULATE MATTER (PM‧ AND PM‧,‧), LEAD, CARBON MONOXIDE, BENZENE AND OZONEMETODY REFERENCYJNE OCENY STĘŻENIA DWUTLENKU SIARKI, DWUTLENKU AZOTU I TLENKÓW AZOTU, PYŁU ZAWIESZONEGO (PM‧ I PM‧,‧), OŁOWIU, TLENKU WĘGLA, BENZENU I OZONU
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 226 zdań frazy benzene hexachloride.Znalezione w 0,607 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.