Tłumaczenia na język polski:

  • heksachlorobenzen   
     
    chemicals

Przykładowe zdania z "benzene hexachloride", pamięć tłumaczeniowa

add example
Smoke contains benzene, nitrosamines, formaldehyde and hydrogen cyanideDym zawiera benzen, nitrozoaminy, formaldehyd oraz cyjanowodór
For the purposes of subheadings ‧, ‧, ‧ and ‧, the terms benzol (benzene), toluol (toluene), xylol (xylenes) and naphthalene apply to products which contain more than ‧ % by weight of benzene, toluene, xylenes or naphthalene, respectivelyW podpozycjach ‧, ‧, ‧ i ‧ wyrażenia benzol (benzen), toluol (toluen), ksylol (ksyleny) i naftalen mają zastosowanie do produktów, które zawierają więcej niż ‧ % masy odpowiednio benzenu, toluenu, ksylenów lub naftalenu
( The redistillate from the distillate , freed of tar acids and tar bases , from bituminous coal high temperature tar boiling in the approximate range of 90 to 160 ° C. It consists predominantly of benzene , toluene and xylenes . )( Redestylat z destylatu , czyszczonego z kwasów i zasad smołowych , otrzymanego z wysokotemperaturowych smół węgla bitumicznego , wrzący w przybliżonym przedziale temperatur 90 – 160 ° C. Składa się głównie z benzenu , toluenu i ksylenów )
The low molecular weight end-point of the calibration curve is defined by n-hexyl benzene or another suitable non-polar soluteNiska wartość punktu końcowego masy cząsteczkowej krzywej wzorcowania jest określana za pomocą n-heksylobenzenu lub innego odpowiedniego niepolarnego roztworu
LOCATION OF SAMPLING POINTS FOR THE MEASUREMENT OF SULPHUR DIOXIDE, NITROGEN DIOXIDE AND OXIDES OF NITROGEN, PARTICULATE MATTER (PM‧ and PM‧,‧), LEAD, CARBON MONOXIDE AND BENZENE IN AMBIENT AIRLOKALIZACJA PUNKTÓW POBORU PRÓBEK DO POMIARU DWUTLENKU SIARKI, DWUTLENKU AZOTU I TLENKÓW AZOTU ORAZ PYŁU ZAWIESZONEGO (PM‧ i PM‧,‧), OŁOWIU, TLENKU WĘGLA I BENZENU W POWIETRZU ATMOSFERYCZNYM
Ethyl-BenzeneEtylobenzen
Information on ambient concentrations of lead and benzene, presented as an average value for the last ‧ months, shall be updated on a three-monthly basis, and on a monthly basis, wherever practicableInformacje na temat stężenia w środowisku ołowiu i benzenu, przedstawiane jako wartość średnia dla ostatnich ‧ miesięcy, są aktualizowane co ‧ miesiące, a w miarę możliwości- co miesiąc
Place a ‧ (v/v) benzene/acetone mixture in the plate-developing chamber to a depth of approximately ‧ cmNapełnić komorę chromatograficzną mieszaniną benzenu i acetonu w proporcji ‧ (v/v) do poziomu około ‧ cm
Determination of requirements for assessment of concentrations of sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter (PM‧ and PM‧,‧), lead, benzene and carbon monoxide in ambient air within a zone or agglomerationOkreślenie wymogów w zakresie oceny stężenia dwutlenku siarki, dwutlenku azotu oraz tlenków azotu pyłu zawieszonego (PM‧ i PM‧,‧), ołowiu, benzenu i tlenku węgla w powietrzu atmosferycznym na terenie strefy lub aglomeracji
From a weighing pipette, weigh ‧ to ‧ mg of dodecyl benzene sulphonic acid methyl ester (‧.‧) to the nearest ‧ mg in a round-bottomed flask and add ‧ ml of ethanolic potassium hydroxide solution (‧.‧) and some boiling granulesZ pomiarowej pipety należy odważyć od ‧ do ‧ mg estru metylowego kwasu dodecylobenzenosulfonowego (ppkt ‧.‧) z dokładnością do ‧ mg w kolbie okrągłodennej i dodać ‧ ml roztworu etanolowego wodorotlenku potasu (ppkt ‧.‧) i trochę granulek ułatwiających wrzenie
From a weighing pipette, weigh ‧ to ‧ mg of dodecyl-benzene-sulphonic-acid-methyl-ester (‧.‧) to the nearest ‧ mg in a round-bottomed flask and add ‧ ml of ethanolic potassium hydroxide solution (‧.‧) and some boiling granulesZ pipety wagowej, odważyć ‧ mg estru metylowego kwasu dodecylobenzenosulfonowego (ppkt ‧.‧) z dokładnością do ‧ mg w kolbie okrągłodennej, dodać ‧ ml roztworu etanolowego wodorotlenku potasu (ppkt ‧.‧) i trochę granulek ułatwiających wrzenie
Member States should carefully monitor the implementation of BAT regarding benzene and report any important developments to the Commission in the framework of the exchange of information on BATPaństwa członkowskie powinny ściśle monitorować wdrażanie BAT w odniesieniu do benzenu oraz informować Komisję o wszelkich istotnych zmianach w ramach wymiany informacji o BAT
to assess concentrations of benzene and carbon monoxide in ambient air on the basis of common methods and criteriaocena stężenia benzenu i tlenku węgla w powietrzu z zastosowaniem wspólnych metod i kryteriów
The synthesis of fluorinated indandione derivatives using benzoylacetic acid esters, selectively fluorinated in the benzene ring.Wykorzystanie estrów kwasu benzoilooctowego, selektywnie fluorowanych w pierścieniu benzenowym, w syntezie fluorowanych pochodnych indandionu.
their fuel contains more than ‧ ppm benzeneich paliwo zawiera ponad ‧ ppm benzenu
Whereas benzene is a carcinogen which is present in many work situationsBenzen jest czynnikiem rakotwórczym występującym w wielu sytuacjach w miejscu pracy
Standard solution with about ‧ g aflatoxin B‧ per ml in chloroform or the benzene/acetonitrile mixture, prepared and checked as described in point ‧ of method ARoztwór wzorcowy, zawierający około ‧ μg aflatoksyny B‧ na ‧ ml chloroformu (ppkt ‧) lub mieszaniny benzenu i acetonitrylu (ppkt ‧), sporządzony i sprawdzony zgodnie z pkt. ‧ metody A
g p-bis-[‧-methyl-‧-phenyloxazolyl]-benzene (dimethyl-POPOP) in ‧ litre analytical grade tolueneg p-bis-[‧-metylo-‧-fenyloaksozoliol]-benzen (dimetylo-POPOP) w ‧ litrze toluenu o czystości analitycznej (Cz.DA
The classification as a carcinogen need not apply if it can be shown that the substance contains less than ‧,‧ % w/w benzene (EINECS NoKlasyfikacja substancji jako rakotwórczej nie musi być stosowana, jeżeli można wykazać, że substancja zawiera mniej niż ‧,‧ % masowego benzenu (EINECS nr
Directive ‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ relating to the limit values for benzene and carbon monoxide in ambient air is to be incorporated into the AgreementDyrektywa ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. dotycząca wartości dopuszczalnych benzenu i tlenku węgla w otaczającym powietrzu [‧]
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ January ‧ amending Annexes I, ‧ and ‧ to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin as regards moxidectin, linear alkyl benzene sulphonic acids with alkyl chain lengths ranging from C‧ to C‧, containing less than ‧,‧ % of chains longer than C‧ and AcetylisovaleryltylosinRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. zmieniające załączniki I, ‧ i ‧ do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do moksydektyny, liniowych kwasów alkilobenzenosulfonowych o długościach łańcucha alkilowego w zakresie od C‧ do C‧, zawierających mniej niż ‧,‧ % łańcuchów dłuższych niż C‧ oraz acetyloizowalerylotylozyny
to establish limit values for concentrations of benzene and carbon monoxide in ambient air intended to avoid, prevent or reduce harmful effects on human health and the environment as a wholeustalenie dopuszczalnych wartości stężenia benzenu i tlenku węgla w powietrzu, mających na celu unikanie, zapobieganie lub zmniejszanie szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie i całe środowisko naturalne
This stream may contain benzene . ) number predominantly of C5Może zawierać benzen )
REFERENCE METHODS FOR ASSESSMENT OF CONCENTRATIONS OF BENZENE AND CARBON MONOXIDEMETODY REFERENCYJNE OCENY STĘŻENIA BENZENU I TLENKU WĘGLA
The amendments necessary for adaptation to scientific and technical progress may relate solely to criteria and techniques for the assessment of concentrations of benzene and carbon monoxide or detailed arrangements for forwarding information to the Commission, and may not have the effect of modifying limit values either directly or indirectlyZmiany konieczne do dostosowania się do postępu naukowo-technicznego mogą dotyczyć jedynie kryteriów i technik mających na celu ocenę stężenia benzenu i tlenku węgla lub szczegółowych regulacji dotyczących przekazywania informacji do Komisji i nie mogą spowodować zmiany wartości dopuszczalnych bezpośrednio ani pośrednio
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 244 zdań frazy benzene hexachloride.Znalezione w 1,432 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.