Tłumaczenia na język polski:

  • benchmarking   
  • komparatystyka   

Pozostałe znaczenia:

 
The process of comparing the cost, time or quality of what one organisation does against what another organisation does.
 
Present participle of benchmark.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (12)

benchmarkmiara; sprawdzian; ; wzorzec; kryterium; test porównawczy
BenchmarkReper
benchmark (in the convergence programs context)pośrednia wartość odniesienia
benchmark efficiencysprawność wzorcowa
Benchmark ResponseBMR; odpowiedź wyznaczająca
European benchmarksbenchmarki; europejskie poziomy odniesienia
Expert Working Groups on Languages and on Indicators and Benchmarksgrupy robocze specjalistów w zakresie języków oraz wskaźników i standardów
fuel benchmarkwskaźnik emisyjności oparty na paliwie
heat benchmarkwskaźnik emisyjności oparty na cieple
minimum premium benchmarksMPB; minimalne progi stawek ubezpieczeniowych
premium benchmarkprogi stawek
product benchmarkwskaźnik emisyjności dla produktów

Przykładowe zdania z "benchmarking", pamięć tłumaczeniowa

add example
SPECIFIC INSPECTION BENCHMARKSSZCZEGÓŁOWE WARTOŚCI ODNIESIENIA DLA INSPEKCJI
The EESC considers that an information and training campaign is a pre-requisite for the success of the initiative, along with regular pan-European on-line services conferences to ensure ongoing monitoring and redirection of the work programme, for example by benchmarking of administrations at various levelsKomitet jest zdania, że niezbędnym warunkiem powodzenia inicjatywy jest kampania informacyjna i edukacyjna w przedmiotowej dziedzinie, jak też regularne organizowanie ogólnoeuropejskich konferencji na temat usług online, aby zapewnić – w szczególności na podstawie ocen porównawczych wyników osiąganych przez poszczególne administracje na różnych szczeblach – stałą weryfikację i reorientację programu pracy
development and application of security metrics pertinent to measure, communicate and benchmark different security-related parameters, such as vulnerability, exposure to threats, susceptibility to attacks, resiliencetworzenie i wdrażanie elementów bezpieczeństwa pozwalających na pomiar, komunikację i benchmarking parametrów związanych z bezpieczeństwem, takich jak podatność, narażenie na zagrożenia, wrażliwość na ataki, odporność
Attaining these benchmarks will require more effective national initiativesBy poziomy te osiągnąć, potrzeba skuteczniejszych działań na szczeblu krajowym
the minimum premium benchmarks shall be established in accordance with the principles set out in Articles ‧ tominimalne progi stawek powinny zostać ustalone zgodnie z zasadami określonymi w artykułach
Budgetary support shall be exceptional, with precise objectives and related benchmarks, and be contingent on the administration of public finances of the beneficiary country being sufficiently transparent, reliable and efficient, and on well-defined sectoral or macroeconomic policies approved in principle by international financing institutions having been put in placeWsparcie budżetowe udzielane jest w wyjątkowych sytuacjach, w precyzyjnie określonych celach i z określeniem punktów odniesienia; uzależnione jest ono od odpowiedniej przejrzystości, rzetelności i wydajności administrowania finansami publicznymi kraju beneficjenta, a także od wdrożenia jasno zdefiniowanych sektorowych lub makroekonomicznych dziedzin polityki zatwierdzonych co do zasady przez międzynarodowe instytucje finansowe
INDICATIVE LIST OF ENERGY CONVERSION MARKETS AND SUB-MARKETS FOR WHICH BENCHMARKS CAN BE WORKED OUTORIENTACYJNY WYKAZ RYNKÓW I PODRYNKÓW PRZETWARZANIA ENERGII, DLA KTÓRYCH MOŻLIWE JEST OPRACOWANIE WZORCÓW
more formal recommendations for the euro area Member States, such as setting targets regarding medium-term expenditure, specific structural reforms, investments, quality of public finance, should be used whenever possible; a more standardised reporting structure in the context of the NRPs should also be pursued, without hampering national reform priorities; all commitments, targets and benchmarks should be fully incorporated in the Integrated Guidelines and the NRPs in order to improve the coherence and efficiency of economic governancew miarę możliwości należy jak najczęściej wykorzystywać więcej formalnych zaleceń dla państw członkowskich należących do strefy euro, takich jak ustanawianie celów w odniesieniu do wydatków średnioterminowych, szczegółowe reformy strukturalne, inwestycje czy jakość finansów publicznych; należy również dążyć do bardziej ustrukturyzowanego procesu sprawozdawczości w kontekście krajowych programów reform, nie szkodząc jednak priorytetom reform krajowych; wszystkie zobowiązania, cele i wskaźniki powinny być w pełni włączone do zintegrowanych wytycznych i krajowych programów reform w celu poprawy spójności i wydajności kierowania gospodarką
Italy based its comments on the results of the benchmark study conducted in January ‧ in order to prepare the ground for the agreement covering the three years ‧-‧, which sought to identify a market remuneration for CDP and PI for postal savings products (the benchmark studyWłochy opierają swoje uwagi na analizie porównawczej przeprowadzonej w styczniu ‧ r. (zwanej dalej analizą), zmierzającej do określenia poziomu wynagrodzenia rynkowego CDP/PI z tytułu pocztowych produktów oszczędnościowych w celu przygotowania nowej umowy na lata ‧–
support for work on the benchmarking of research and innovation policies at national, regional and European levelwspieranie analizy wzorcowej polityki badań i innowacji na poziomie krajowym, regionalnym i europejskim
the total allocation of allowances for the period to each aircraft operator whose application it submitted to the Commission in accordance with paragraph ‧, calculated by multiplying the tonne-kilometre data included in the application by the benchmark published under point (b) of paragraph ‧; andłącznej liczbie przyznanych przydziałów emisji na dany okres każdemu operatorowi statku powietrznego, którego wniosek przedłożyło ono Komisji zgodnie z ust. ‧, wyliczonej poprzez pomnożenie liczby tonokilometrów podanych we wniosku przez wartość wzorca porównawczego opublikowaną na mocy ust. ‧ lit. b); oraz
I do not complain about being accused of being unduly ambitious - that is the benchmark for what I do and how I set about my job.Nie czuję się obrażony oskarżeniem o nadmiar ambicji - to wzór, do którego dążę w moich działaniach i sposób pojmowania mojej pracy.
Some progress has been made in increasing adult participation in education and training, but not enough to reach the ‧ benchmark of ‧,‧ %Odnotowano pewne postępy w zwiększaniu odsetka dorosłych uczestniczących w kształceniu i szkoleniu, jednak nie są one wystarczające do osiągnięcia wyznaczonego na ‧ rok celu ‧,‧ %
There is no comparative evaluationof progress made since the benchmarking caused stress and confusion to the employees who felt they werelagging behind colleagues .Nie przeprowadza si ... oceny dokonanego post ... pu , poniewaawywo TM ywa TM o to stres i zak TM opotanie pracownika , który znalaz TM si ... za swoimi kolegami z pracy .
Target benchmarksWartości docelowe
present the strategic objectives of the Union’s development policy and its contribution towards the previous ‧ % benchmark for social infrastructure and services and the current ‧ % benchmark for basic and secondary education and basic health, in the context of the geographical cooperation under the DCI, and assess the efficiency and effectiveness of cooperation, including progress made in coordinating aid, in improving the coherence of the Union’s strategy in its external actions, and in integrating the cross-cutting issues such as gender, human rights, conflict prevention and the environmentprzedstawiać cele strategiczne polityki rozwojowej Unii i ich wkład w osiągnięcie wcześniej obowiązującego poziomu odniesienia w wysokości ‧ % środków przeznaczonych na infrastrukturę i usługi socjalne oraz obecnie obowiązującego poziomu ‧ % środków przeznaczonych na kształcenie podstawowe i średnie oraz na podstawową ochronę zdrowia, w kontekście współpracy geograficznej w ramach instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju (DCI); oceniać efektywność i skuteczność współpracy, włącznie z postępem dokonanym w dziedzinie koordynacji pomocy, poprawy spójności strategii unijnej w jej działaniach zewnętrznych oraz w integracji kwestii przekrojowych, takich jak płeć, prawa człowieka, zapobieganie konfliktom i środowisko naturalne
Besides the national benchmarking sessions , there will be workshops on issues such as eco-innovation , the Seventh Framework Programme , the services market , innovation policy , ICT and SMEs , and state aid reform .Oprócz oceny wydajności polityki innowacyjnej poszczególnych państw , omawiane będą takie kwestie jak ekoinnowacja , Siódmy Program Ramowy , rynek usług , polityka innowacyjna , technologie teleinformatyczne , MŚP , oraz reforma pomocy publicznej .
recalling the efforts of consecutive Bulgarian and Romanian governments to meet the respective benchmarks provided for the activation of the simplified accession procedureprzypominając wysiłki kolejnych rządów Bułgarii i Rumunii, by sprostać odpowiednim kryteriom przewidzianym w celu uruchomienia uproszczonej procedury przystąpienia
Asks the Commission to encourage a European drive towards best practices and benchmarking in relation to the climate change aspects of location, with particular reference to an ever more geographically fragmented production chain and just-in-time production, and to forward related proposalszwraca się do Komisji do wspierania europejskiego ruchu na rzecz najlepszych praktyk i punktów odniesienia dotyczących aspektów produkcji na miejscu, ze szczególnym uwzględnieniem coraz bardziej geograficznie podzielonych łańcuchów produkcji i produkcji dokładnie na czas (ang. just in time), które wpływają na zmiany klimatyczne, oraz do przedstawienia związanych z nimi wniosków
Closer and inter-institutionally more balanced cooperation on the budget and on financial prospects; 3. Greater courage in formulating proposals for the efficient use of EU resources that make it possible to achieve binding objectives and concrete benchmarks; 4. effective and incisive EU governance of the economy and finance, as well as financial participation of employees in the success of the company that allow more widespread, balanced and inclusive economic and social development.Do najważniejszych zagadnień należą: 1. zapewnienie większego poszanowania roli Parlamentu Europejskiego w formułowaniu wniosków, należyte uwzględnienie stanowiska wyrażanego przez Parlament w jego opiniach i wnioskach dotyczących inicjatyw; 2. bliższa i bardziej wyważona współpraca międzyinstytucjonalna w dziedzinie budżetu i perspektyw finansowych; 3. większa odwaga w formułowaniu propozycji dotyczących bardziej efektywnego wykorzystywania unijnych zasobów umożliwiających realizację wiążących celów i osiągnięcie konkretnych punktów odniesienia; 4. skuteczne i kategoryczne zarządzanie gospodarką i finansami, a także finansowe uczestniczenie pracowników w sukcesie przedsiębiorstwa, umożliwiające bardziej powszechny, zrównoważony i sprzyjający integracji rozwój gospodarczy i społeczny.
Tariffs, or the methodologies used to calculate them, applied by transmission system operators and approved by the regulatory authorities pursuant to Article ‧ of Directive ‧/‧/EC, as well as tariffs published pursuant to Article ‧ of that Directive, shall be transparent, take into account the need for system integrity and its improvement and reflect actual costs incurred whilst ensuring appropriate incentives with respect to efficiency, including appropriate return on investments, and where appropriate taking account of the benchmarking of tariffs by the regulatory authoritiesTaryfy lub metodologie ich obliczania stosowane przez operatorów systemów przesyłowych i zatwierdzone przez urzędy regulacji zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, jak również taryfy opublikowane zgodnie z art. ‧ ust. ‧ tej dyrektywy są przejrzyste, uwzględniają potrzebę zachowania integralności systemu oraz potrzebę jego udoskonalania, odzwierciedlają faktycznie poniesione koszty, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich bodźców zwiększających efektywność, w tym odpowiedni zwrot nakładów inwestycyjnych, a w uzasadnionych przypadkach uwzględniają wyniki analizy porównawczej taryf przeprowadzonej przez urzędy regulacji
in writing. - We call on the Commission and the European External Action Service (EEAS) to draw up a strategy for the Black Sea region in parallel with the review of the European Neighbourhood Policy, thus defining an integrated and comprehensive EU approach to addressing the challenges and opportunities of the region, with a detailed action plan, clear objectives, flagship initiatives and benchmarks.na piśmie - Wzywamy Komisję i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) do sporządzenia strategii na rzecz regionu Morza Czarnego równolegle z przeglądem europejskiej polityki sąsiedztwa, co pozwoli określić zintegrowane i kompleksowe podejście UE do wyzwań i możliwości występujących w regionie wraz ze szczegółowym planem działania, jasnymi celami, inicjatywami przewodnimi i normami odniesienia.
I am in favour of the report by Mrs Balzani on the guidelines for the 2012 budget which, with the 2013 budget, will be consolidation budgets aimed at reflecting the Member States' spending cutbacks and setting a benchmark for amounts that will be established in the next financial framework.Popieram sprawozdanie pani poseł Balzani w sprawie wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2012, który wraz z budżetem na rok 2013 będzie stanowić konsolidację budżetów mającą odzwierciedlać cięcia w wydatkach państw członkowskich i stanowić punkt odniesienia dotyczący kwot, jakie zostaną ustalone na następne ramy finansowe.
For this purpose, NRAs may consider to evaluate these costs using bottom-up modelling or benchmarks, where availableW związku z tym krajowe organy regulacyjne mogą rozważyć ocenę tych kosztów z wykorzystaniem modelowania oddolnego lub wartości odniesienia, jeśli są dostępne
The pace of adjustment towards the MTO implied by the programme is in line with the Stability and Growth Pact, which specifies that, for euro-area and ERM ‧ Member States, the annual improvement in the structural balance should be ‧,‧ % of GDP as a benchmark and that the adjustment should be higher in good economic times and could be lower in bad economic timesTempo działań dostosowawczych służących osiągnięciu przyjętego w programie celu średniookresowego jest w pełni zgodne z paktem na rzecz stabilności i wzrostu, który stanowi, że dla strefy euro i dla państw członkowskich grupy ERM ‧ roczna poprawa salda strukturalnego, rozumiana jako wartość odniesienia, powinna wynieść ‧,‧ % PKB oraz że dostosowanie powinno być większe w okresach dobrej koniunktury gospodarczej, a może być mniejsze w okresach gorszej koniunktury
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2109 zdań frazy benchmarking.Znalezione w 3,615 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.