Tłumaczenia na język polski:

  • benchmarking   
  • komparatystyka   

Pozostałe znaczenia:

 
The process of comparing the cost, time or quality of what one organisation does against what another organisation does.
 
Present participle of benchmark.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (12)

benchmarkmiara; sprawdzian; ; wzorzec; kryterium; test porównawczy
BenchmarkReper
benchmark (in the convergence programs context)pośrednia wartość odniesienia
benchmark efficiencysprawność wzorcowa
Benchmark ResponseBMR; odpowiedź wyznaczająca
European benchmarksbenchmarki; europejskie poziomy odniesienia
Expert Working Groups on Languages and on Indicators and Benchmarksgrupy robocze specjalistów w zakresie języków oraz wskaźników i standardów
fuel benchmarkwskaźnik emisyjności oparty na paliwie
heat benchmarkwskaźnik emisyjności oparty na cieple
minimum premium benchmarksMPB; minimalne progi stawek ubezpieczeniowych
premium benchmarkprogi stawek
product benchmarkwskaźnik emisyjności dla produktów

Przykładowe zdania z "benchmarking", pamięć tłumaczeniowa

add example
It is against this background that the Commission has recently made efforts to establish benchmarks as pointed out in the reply to pointW tym właśnie kontekście Komisja dołożyła ostatnio starań na rzecz określenia poziomów odniesienia, jak wskazano w odpowiedzi na pkt
For the acquis chapters, the roadmaps provide benchmarks against which RomaniaW przypadku rozdziałów dorobku, mapa drogowa określa punkty odniesienia, dzięki którym postęp Rumunii może być monitorowany
Whilst the implied aim of the Commission's initiative is to make the European market competitive with the American one (which, moreover, is used as a benchmark at the suggestion of the European Parliament), it should not be forgotten that the recent enlargement of the EU has brought in relatively weak markets, or ones with experience and structures that are not yet consolidatedMimo, iż cichym celem Komisji jest dorównanie przez europejski rynek konkurencyjności rynku amerykańskiego (który zresztą zgodnie z życzeniem Parlamentu Europejskiego jest traktowany jako skala porównawcza), to jednak nie należy zapominać, że ostatnie rozszerzenie UE objęło stosunkowo słabe rynki bądź rynki o jeszcze nie skonsolidowanych doświadczeniach i strukturach
We should also stick to important themes, such as simplification, benchmarking, comparison and competition.Powinniśmy także podnieść ważne tematy, takie jak uproszczenie, wyznaczanie progów, porównanie i konkurencja.
The viability shall be determined taking into account the benchmarks described in Appendix A, Part IIITrwałą konkurencyjność określa się biorąc pod uwagę punkty odniesienia określone w Dodatku A, część III
Moreover, also in accordance with that Commission Declaration, the Commission will endeavour to ensure that a benchmark of ‧ % of its allocated assistance under country programmes covered by the DCI will be dedicated, by the end of ‧, to basic and secondary education and basic health, through project, programme or budget support linked to these sectors, taking an average across all geographical areas and recognising that a degree of flexibility must be the norm, such as in cases where exceptional assistance is involvedPonadto, również zgodnie z tą deklaracją Komisji, dołoży ona starań, aby zagwarantowano, że ‧ % środków z pomocy przyznanej w ramach programów krajowych objętych DCI zostanie przeznaczone do końca ‧ r. na kształcenie podstawowe i średnie oraz podstawową ochronę zdrowia poprzez projekt, program lub wsparcie budżetowe związane z tymi sektorami, przy uwzględnieniu średniej ustalonej dla wszystkich obszarów geograficznych oraz tego, że normą musi być pewien stopień elastyczności, tak jak ma to miejsce w przypadku pomocy nadzwyczajnej
stresses that as part of EU education cooperation setting European benchmarks should still be the exception and that the scope should not be extended beyond the existing five benchmarks, especially since it is becoming increasingly clear that in four out of five cases it will not be possible to achieve objectives set on a voluntary basis at European level by the yearPodkreśla zasadniczo, że w ramach współpracy UE w dziedzinie edukacji określenie europejskich średnich wartości odniesienia powinno pozostać wyjątkiem, a ich zakres stosowania nie powinien wykroczyć poza pięć istniejących średnich wartości odniesienia, ponieważ coraz lepiej widać, że w czterech spośród pięciu przypadków osiągnięcie do ‧ r. dobrowolnie przyjętych celów na poziomie europejskim nie będzie możliwe
Among its objectives, are a secure information infrastructure, the development, analysis and dissemination of best practices, benchmarking and a coordination mechanism for e-policiesJego cele obejmują bezpieczną infrastrukturę informacyjną, rozwój, analizę i rozpowszechnianie najlepszych praktyk, analizę porównawczą (benchmarking) i mechanizm koordynacji e-polityk
Regrets that it was difficult to compare the evaluation results because the Member States were not asked to follow a standardised evaluation model; calls therefore on the Commission to draw up an indicator or benchmarking system which will lead in time to more harmonised evaluation reports, thereby improving comparability and, subsequently, the analytical depth of these reportswyraża ubolewanie z powodu trudności w porównaniu wyników ocen, ponieważ państwa członkowskie nie miały obowiązku stosowania ujednoliconego modelu oceny; wzywa zatem Komisję do sporządzenia systemu wskaźników lub punktów odniesienia, które z czasem pozwolą opracować bardziej ujednolicone sprawozdania oceniające, co zwiększy ich porównywalność, a w efekcie ich wartość analityczną
Benchmarks are mechanisms for reaching targets through the setting of intermediate objectives and timeframes for complianceKryteria odniesienia to mechanizmy służące osiąganiu celów poprzez ustanawianie celów pośrednich oraz ram czasowych osiągnięcia ich
As Minister Martonyi has just underlined, the Hungarian Presidency announced earlier its goal to finish negotiations in the first half of 2011, if all criteria and benchmarks are fulfilled.Jak właśnie podkreślił pan minister Martonyi, węgierska prezydencja ogłosiła wcześniej swój cel, jakim jest zakończenie negocjacji w pierwszej połowie 2011, o ile spełnione zostaną wszystkie kryteria i wymagania.
In many areas, for Croatia or for Turkey or for any other future candidate country, it is clear that, in order to meet certain opening benchmarks for technical negotiations, we have to first make progress on the reforms on the ground.W przypadku wielu obszarów, Chorwacji, Turcji czy jakiegokolwiek innego państwa kandydującego w przyszłości, jasne jest, że aby spełnić pewne kryteria otwarcia dla negocjacji technicznych, musi się najpierw dokonać postęp w zakresie lokalnych reform.
Benchmarking activities in the form of comparisons of working methods, procedures or processes, involving agreed indicators to identify best practices, may be organised between two or more participating countriesDziałania w zakresie analizy porównawczej polegające na porównaniu metod pracy, procedur i procesów, obejmujące ustalone wskaźniki mające na celu ustalenie najlepszych praktyk, mogą być organizowane przez dwa lub większą liczbę krajów uczestniczących
Measurement methods for parameters present only as benchmark valuesMetody pomiarowe dla parametrów występujących jedynie jako kryteria referencyjne
This process should be started with an EU-funded benchmark study looking at cities across the EU and their approaches to congestion reduction, environmental enhancements and the provision of more sustainable modes of transportation, including non-motorised modesProces ten należy rozpocząć poprzez finansowane przez UE badania porównawcze miast w UE oraz ich podejść do zmniejszania nadmiernego natężenia ruchu, nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska i zapewniania środków transportu w większym stopniu spełniających zasady zrównoważonego rozwoju, w tym niezmotoryzowanych środków transportu
Benchmarking assessment website of medical libraries of polish medical universitiesOcena benchmarkingowa stron internetowych bibliotek medycznych wyższych polskich uczelni medycznych
The involvement of the regions in this development process is an essential prerequisite for the future success of any benchmarking exerciseZaangażowanie regionów w ten proces jest nieodzownym warunkiem powodzenia przyszłych porównań
Calculation of benchmark interest rateObliczanie wzorcowej stopy procentowej
IAS ‧ requires comparative information to be restated (benchmark treatment) or additional pro forma comparative information on a restated basis to be disclosed (allowed alternative treatment) unless it is impracticable to do soMSR ‧ wymaga przekształcenia informacji porównawczych (podejście wzorcowe) lub ujawnienia dodatkowych, przekształconych informacji porównawczych pro forma (dopuszczone podejście alternatywne), chyba że jest to niewykonalne ze względów praktycznych
The amount of net equity usually serves as one out of several benchmarks for estimating the value of a companyKapitał własny netto służy zwykle jako jeden z kilku wyznaczników oszacowania wartości przedsiębiorstwa
Underlines the importance of gender-sensitive budgeting; points out that gender should be developed as a thematic issue in major external assistance instruments, that special appropriations should be earmarked for gender issues and that benchmarks should be defined in order to measure how efficiently the funds provided are being usedpodkreśla znaczenie planowania budżetu z uwzględnieniem kwestii płci; zwraca uwagę, że kwestie płci powinny być opracowywane jako kwestia tematyczna w dużych instrumentach pomocy zewnętrznej oraz że na kwestie płci należy przeznaczyć specjalne środki, powinno się również określić punkty odniesienia w celu sprawdzenia skuteczności wykorzystania przyznanych funduszy
For the acquis chapters, the roadmaps provide benchmarks against which BulgariaW przypadku rozdziałów dorobku plan pracy określa punkty odniesienia, dzięki którym postęp Bułgarii może być monitorowany
It was considered that the years used as benchmark could indeed be considered unrepresentative in normal circumstances to the extent that ‧ was an exceptionally good year in terms of profits (‧ %) because of a significant shortage of Chinese Coke ‧+ on the marketUznano, że lata wykorzystane jako punkt odniesienia mogły faktycznie nie być reprezentatywne w normalnych okolicznościach z uwagi na wyjątkowo wysoki zysk (‧ %) osiągnięty w ‧ r., który wynikał z istotnych niedoborów chińskiego koksu ‧+ na rynku
contribute to the development of a coherent set of common indicators to monitor progress as regards the quality of the regulatory environment both at EU level and in the Member States themselves, as a basis for benchmarking within their national Lisbon programmesprzyczynieniu się do opracowania spójnego zbioru wspólnych wskaźników celu monitorowania postępu w odniesieniu do jakości otoczenia prawnego, zarówno na poziomie wspólnotowym, jak i w samych państwach członkowskich, który będzie podstawą analizy porównawczej w ich krajowych programach lizbońskich
In this respect, and in particular if effective pipeline-to-pipeline competition exists, the benchmarking of tariffs will be a relevant considerationW związku z tym, a w szczególności jeżeli istnieje rzeczywista konkurencja między gazociągami, właściwe będzie rozważenie przeprowadzenia analizy porównawczej taryf
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1955 zdań frazy benchmarking.Znalezione w 2,44 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.