Tłumaczenia na język polski:

  • benchmarking   
  • komparatystyka   

Pozostałe znaczenia:

 
The process of comparing the cost, time or quality of what one organisation does against what another organisation does.
 
Present participle of benchmark.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (12)

benchmarkmiara; sprawdzian; ; wzorzec; kryterium; test porównawczy
BenchmarkReper
benchmark (in the convergence programs context)pośrednia wartość odniesienia
benchmark efficiencysprawność wzorcowa
Benchmark ResponseBMR; odpowiedź wyznaczająca
European benchmarksbenchmarki; europejskie poziomy odniesienia
Expert Working Groups on Languages and on Indicators and Benchmarksgrupy robocze specjalistów w zakresie języków oraz wskaźników i standardów
fuel benchmarkwskaźnik emisyjności oparty na paliwie
heat benchmarkwskaźnik emisyjności oparty na cieple
minimum premium benchmarksminimalne progi stawek ubezpieczeniowych; MPB
premium benchmarkprogi stawek
product benchmarkwskaźnik emisyjności dla produktów

Przykładowe zdania z "benchmarking", pamięć tłumaczeniowa

add example
Assumptions should be compared with appropriate sector-wide benchmarks, adequately amended to take account of the new elements of the current crisis in financial marketsZałożenia należy porównać z odpowiednimi wskaźnikami dla całego sektora, odpowiednio zmienionymi w celu uwzględnienia nowych elementów obecnego kryzysu na rynkach finansowych
The i-ANDS reflects a process of national consultation, underpinning the benchmarks in the Afghanistan Compact and the targets set in Afghanistan's Millennium Development GoalsStrategia ta odzwierciedla proces krajowej konsultacji, wspierając wskaźniki odniesienia w porozumieniu Compact oraz cele określone w milenijnych celach rozwoju Afganistanu
Moreover, in parallel with the Commission Declaration concerning Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ establishing a financing instrument for development cooperation (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p. ‧), the Commission will endeavour to ensure that a benchmark of ‧ % of its allocated assistance under country programmes covered by the Development Cooperation Instrument (DCI) will be dedicated, by ‧, to basic education and basic health, through project, programme or budget support linked to these sectors, taking an average across all geographical areas and recognising that a degree of flexibility must be the norm, such as in cases where exceptional assistance is involvedPonadto zgodnie z deklaracją Komisji w sprawie art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiającego instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s. ‧) Komisja również dołoży starań, aby zagwarantowano, że do ‧ r. ‧ % środków z pomocy krajowej, przyznanej w ramach DCI, zostanie przeznaczone na kształcenie podstawowe oraz podstawową ochronę zdrowia poprzez projekt, program lub wsparcie budżetowe związane z tymi obszarami, w oparciu o wyznaczenie średniej dla wszystkich obszarów geograficznych oraz uznanie, że normą powinien być pewien stopień elastyczności, tak jak ma to miejsce w przypadku pomocy nadzwyczajnej
As the MTO is more demanding than the minimum benchmark (estimated at a deficit of around ‧ % of GDP), its achievement should fulfil the aim of providing a safety margin against the occurrence of an excessive deficitPonieważ cel średniookresowy jest bardziej ambitny, niż wymaga tego minimalna wartość orientacyjna (szacowana jako deficyt wynoszący około ‧ % PKB), jego osiągnięcie powinno stworzyć margines bezpieczeństwa chroniący przed ryzykiem pojawienia się nadmiernego deficytu
Benchmarking on the example of KSP Polonia Warszawa SSA football clubBenchmarking na przykładzie klubu sportowego KSP POLONIA WARSZAWA SSA
There is no comparative evaluationof progress made since the benchmarking caused stress and confusion to the employees who felt they werelagging behind colleagues .Nie przeprowadza si ... oceny dokonanego post ... pu , poniewaawywo TM ywa TM o to stres i zak TM opotanie pracownika , który znalaz TM si ... za swoimi kolegami z pracy .
The four EU Member States with the lowest teenage birth rates could be used as a benchmark for the other Member States tackling this issueCztery Państwa Członkowskie UE o najniższych stopach urodzeń wśród nastolatek mogłyby być przykładem dla pozostałych Państw Członkowskich zajmujących się tą kwestią
WHEREAS the Memorandum of Understanding between the Council of Europe and the European Union concluded in ‧ May ‧ contains a general framework for cooperation in the area of human rights and fundamental freedoms and highlights the role of the Council of Europe as the benchmark for human rights, the rule of law and democracy in EuropeMAJĄC NA UWADZE FAKT, że porozumienie pomiędzy Radą Europy a Unią Europejską zawarte w dniu ‧ maja ‧ r. zawiera ogólne ramy dla współpracy w dziedzinie praw człowieka i podstawowych wolności i podkreśla rolę Rady Europy jako punktu odniesienia dla praw człowieka, rządów prawa i demokracji w Europie
Collectively, the Manual on Statistics of International Trade in Services of the United Nations, the Balance of Payments Manual (fifth edition) of the International Monetary Fund, the Benchmark Definition on foreign direct investment and the Handbook on Economic Globalisation Indicators of the Organisation for the Economic Cooperation and Development establish the general rules for compiling international comparable statistics on foreign affiliatesŁącznie, podręcznik statystyki międzynarodowego handlu usługami Organizacji Narodów Zjednoczonych, podręcznik bilansu płatniczego (wydanie piąte) Międzynarodowego Funduszu Walutowego, definicja referencyjna bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz podręcznik ekonomicznych wskaźników globalizacji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju określają ogólne zasady zestawiania porównywalnych międzynarodowych statystyk dotyczących zagranicznych podmiotów zależnych
Supports, in the absence of an effective global carbon cap and trade system, sectoral targets for energy-intensive industries in countries without binding emission reduction commitments as a supplement to binding emission targets for industrialised countries in combination with commitments to transfer technology; considers that such targets and/or benchmarks are especially important for energy-intensive sectors that compete globally (steel, paper and cement) and could be a first step to offsetting distortions among trading partnerswobec braku skutecznego światowego systemu handlu emisjami CO‧ popiera cele sektorowe dla dziedzin gospodarki o dużym zużyciu energii w krajach nieposiadających wiążących zobowiązań w zakresie ograniczania emisji, jako uzupełnienie wiążących celów w zakresie emisji dla krajów uprzemysłowionych w powiązaniu ze zobowiązaniami w zakresie transferu technologii; uważa, że tego rodzaju cele lub punkty odniesienia są szczególnie istotne dla sektorów o dużym zużyciu energii, które konkurują na światowym rynku (branża stalowa, papiernicza i cementowa) i mogłyby być pierwszym krokiem do zrównoważenia różnic między partnerami handlowymi
Besides the national benchmarking sessions , there will be workshops on issues such as eco-innovation , the Seventh Framework Programme , the services market , innovation policy , ICT and SMEs , and state aid reform .Oprócz oceny wydajności polityki innowacyjnej poszczególnych państw , omawiane będą takie kwestie jak ekoinnowacja , Siódmy Program Ramowy , rynek usług , polityka innowacyjna , technologie teleinformatyczne , MŚP , oraz reforma pomocy publicznej .
As the means of establishing the normal operational levels, verification of the performance of the vehicle system under non-fault conditions shall be conducted against the manufacturer’s basic benchmark specification unless this is subject to a specified performance test as part of the approval procedure of this or another RegulationAby ustalić normalne parametry eksploatacyjne, należy przeprowadzić weryfikację działania układu pojazdu w warunkach braku występowania uszkodzeń, w odniesieniu do specyfikacji wzorcowej producenta, chyba że jest to przedmiotem określonej próby eksploatacyjnej w ramach procedury homologacyjnej na mocy niniejszego lub innego regulaminu
allow for comparison with sector, national or regional benchmarks as appropriatepozwala na porównanie z, odpowiednio, sektorowymi, krajowymi lub regionalnymi wzorcami
expert work and technical studies in connection with the development of indicators and benchmarks, including in relation to the knowledge-based societypraca ekspertów i badania techniczne w powiązaniu z rozwijaniem wskaźników i danych wyjściowych, odnoszących się do społeczeństwa opartego na wiedzy
Cooperation and evaluations of in-house impact assessment procedures (benchmarking should be envisaged in order to establish comparable criteria while taking account of those to whom the legislation is addressedNależy przewidzieć współpracę i ocenę procedur wewnętrznych w zakresie analizy oddziaływania (benchmarking) w celu ustanowienia porównywalnych kryteriów przy uwzględnieniu końcowych adresatów prawodawstwa
Perhaps we should also take this as a benchmark for the electricity market.Być może powinniśmy je potraktować jako punkt odniesienia dla rynku energii elektrycznej.
The benchmarks will be identified by the Commission in the implementing measure on the basis of information gathered during the preparation of the measureDane stanowiące punkt odniesienia określane są przez Komisję w środku wykonawczym na podstawie informacji zebranych podczas opracowywania środka
To ensure the adequacy of premium benchmarks and to allow, if necessary, for adjustments, either upwards or downwardsAby zapewnić adekwatność progów stawek oraz umożliwić, w razie potrzeby, dostosowanie polegające na podwyższeniu lub obniżeniu
organisation of benchmarking exercisesorganizacja działań porównawczych
The publication of an Annual Report on Gender Equality in the Union including the progress towards the reaching of the benchmarks and the evaluation of the results achievedPublikacja sprawozdania rocznego na temat równości płci w Unii, w tym postępów w osiąganiu wzorców i oceny osiągniętych wyników
The expectation is that any discount where the transfer risk, as set out in the first and second indent of Article ‧(c) is excluded, should not exceed ‧ per cent of the minimum premium benchmarkOczekuje się, że jakakolwiek obniżka w przypadku gdy ryzyko transferu jest wyłączone, zgodnie z pierwszym i drugim odnośnikem artykułu ‧ c, nie powinno przekroczyć ‧ procent minimalnych progów stawek
Stresses that the European Commission should include appropriate asymmetries in the agreements, in particular concerning: the definition of substantially all the trade; coverage of sensitive products; length of transition periods and pace of liberalisation based on development benchmarks; safeguards; and dispute settlementpodkreśla, że Komisja Europejska powinna uwzględnić w umowach odpowiednią asymetrię dotyczącą w szczególności: definicji praktycznie całego handlu, produktów sensytywnych, długości okresów przejściowych i tempa liberalizacji w oparciu o standardy rozwoju, klauzul ochronnych i metod rozstrzygania sporów
Calls on the governments of Ethiopia, Eritrea and Djibouti and the Council, in accordance with Article ‧ and Annex ‧ of the Revised Cotonou Agreement, to jointly agree to deepen the political dialogue on human rights, democratic principles and the rule of law, including the issues mentioned above, with a view to defining benchmarks and attaining tangible results and progress on the groundwzywa rządy Etiopii, Erytrei i Dżibuti oraz Radę, by zgodnie z art. ‧ i z załącznikiem ‧ do zmienionej umowy z Kotonu przyjęły wspólne uzgodnienia dotyczące pogłębienia dialogu politycznego na temat praw człowieka, zasad demokracji i praworządności, obejmującego wspomniane wyżej kwestie, w celu określenia punktów odniesienia i uzyskania namacalnych wyników i postępów w terenie
Target BenchmarksWartości docelowe
Moreover, also in accordance with that Commission Declaration, the Commission will endeavour to ensure that a benchmark of ‧ % of its allocated assistance under country programmes covered by the DCI will be dedicated, by the end of ‧, to basic and secondary education and basic health, through project, programme or budget support linked to these sectors, taking an average across all geographical areas and recognising that a degree of flexibility must be the norm, such as in cases where exceptional assistance is involvedPonadto, również zgodnie z tą deklaracją Komisji, Komisja również dołoży starań, aby zagwarantowano do końca ‧ r., że ‧ % środków z pomocy krajowej przyznanej w ramach DCI zostanie przeznaczone na kształcenie podstawowe i średnie oraz podstawową ochronę zdrowia poprzez projekt, program lub wsparcie budżetowe związane z tymi obszarami, w oparciu o wyznaczenie średniej dla wszystkich obszarach geograficznych oraz uznanie, że normą powinien być pewien stopień elastyczności, tak jak ma to miejsce w przypadku pomocy nadzwyczajnej
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2109 zdań frazy benchmarking.Znalezione w 1,343 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.