Tłumaczenia na język polski:

 
być przeznaczonym do czegoś, mieć coś zrobić
 
być kiedyś w ( w konstrukcjach typu have ever been to...)

Less reliable translations

We don't have straight translations, but we think one of translations given below may be right. Be careful.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (88)

aircraft required to be operated with a co-pilotstatek powietrzny, który musi być pilotowany z drugim pilotem
and now, to be seriousa teraz żarty na bok
be duty bound to do sth
be going to
be Greek to meto dla mnie chińszczyzna
be next toprowadzić; uzyskać; wychodzić; wyjść; osiągać
be so kind as tobądźcie tak dobrzy i; bądź tak uprzejmy
be subject tobyć poddanym; podlegać
be subject to subcription or acquisition rightsbyć przedmiotem prawa do subskrybowania lub nabycia
be willing tochcieć
can I be of any help to youczy mogę ci w czymś pomóc
expenses to be borne by claimantkoszty do zapłacenia przez klienta
glad to be able to helpcieszę się, że mogłem pomóc
Glory Be to the FatherChwała Ojcu
granted (be) access to informationuzyskać dostęp do informacji
Hard to Be a GodTrudno być bogiem
How to Be DeadHow to Be Dead
How to Be LovedJak być kochaną
I assume that to be the truthto jest chyba prawda
I beg to be excusedproszę o wybaczenie
I don't need to be askednie trzeba mnie prosić
I should be interested to knowbyłbym zainteresowany wiedzieć
I'd be interested to knowbyłbym zainteresowany dowiedzieć się
it is nice to be at home againprzyjemnie jest być znowu w domu
it is to be desiredjest wskazane, pożądane
it leaves much to be desiredto pozostawia wiele do życzenia
it might be an idea tomoże byłoby pomysłem
it remains to be seento się okaże; jeszcze się zobaczy; jeszcze się przekonamy
it would be best tonajlepiej byłoby
it would be improper tobyłoby rzeczą niewłaściwą
it would be nice tobyłoby miło
it would be very nice (to)byłoby bardzo miło
it would be wonderful tobyłoby cudownie
it'll be good todobrze będzie
it'll be interesting tobędzie interesujące
it's easy to be wise after the eventmądry Polak po szkodzie;
it's too early to be certain thatza wcześnie, aby być pewnym, że
just to be quite clear (about)żeby było całkiem jasne
liable to be contaminatedzagrożony zakażeniem
never-to-be-forgottenniezapomniany
not to be publishednieprzeznaczone do publikacji
right to be informed and to express his or her views in proceedingsprawo do bycia informowanym i do wyrażania stanowiska w toku postępowania
rules are made to be brokenzasady są po to, żeby je łamać
sorry to be lateprzepraszam za spóźnienie
still left something to be desiredciągle pozostawało coś do życzenia
that is to be regrettedto jest godne pożałowania
that seems to be agreedto wydaje się być uzgodnione
there can't be any doubt as tonie może być żadnych wątpliwości co do
there's nothing to be donenic się nie da zrobić; nie ma na to żadnej rady
to be a necessitystanowić konieczność
to be able tomóc
to be active inwykazywać aktywność w
to be afraid ofbać się
to be afraid of one's own shadowbać się własnego cienia
to be aliveżyć
to be an authority onbyć autorytetem
to be bornurodzić się
to be duly mandated by the official plant protection organisationposiadać odpowiednie upoważnienie urzędowej organizacji ochrony roślin
to be earlyprzyjść za wcześnie
to be frankżeby być szczerym; szczerze mówiąc, żeby być szczerym
to be honestszczerze; żeby być szczerym
to be identified for VAT purposesbyć zidentyfikowanym do celów VAT
to be in a difficult positionbyć w trudnym położeniu
to be in a hurryspieszyć się, nie mieć czasu
to be latespóźniać się, mieć spóźnienie
to be mixed up in a scandalbyć wplątanym (zamieszanym w aferę)
to be of assistancesłużyć pomocą
to be or not to be
to be perfectly candidszczerze mówiąc
to be precisedla ścisłości
to be punctualbyć punktualnym
to be quite frankszczerze mówiąc; żeby być całkiem szczerym
to be quite honestżeby być całkiem uczciwym; szczerze mówiąc; mówiąc szczerą prawdę
to be scared to deathbać się śmiertelnie
to be surprisedbyć zaskoczonym
to be terribly afraidbać się panicznie
to be thirstybyć spragnionym
to be under an obligation (to)być w obowiązku
to be under an obligation tobyć zobowiązanym
to good to be truezbyt dobre, żeby było prawdziwe
to leave a lot to be desiredpozostawiać wiele do życzenia
what is it to be doneco należy zrobić
what is this supposed to bea co to ma znaczyć
what's it to beco ma być
would it be too informal to sayczy byłoby zbyt potoczne powiedzieć
would you be able toczy byłbyś w stanie
would you be able to repeat the last sentenceczy byłby pan w stanie powtórzyć ostatnie zdanie
wouldn't it be better toczy nie byłoby lepiej

Przykładowe zdania z "be to", pamięć tłumaczeniowa

add example
Specify how the window property should be affected: Do Not Affect: The window property will not be affected and therefore the default handling for it will be used. Specifying this will block more generic window settings from taking effect. Apply Initially: The window property will be only set to the given value after the window is created. No further changes will be affected. Remember: The value of the window property will be remembered and every time time the window is created, the last remembered value will be applied. Force: The window property will be always forced to the given value. Apply Now: The window property will be set to the given value immediately and will not be affected later (this action will be deleted afterwards). Force temporarily: The window property will be forced to the given value until it is hidden (this action will be deleted after the window is hiddenOkreśla jak opcja powinna wpłynąć na właściwość okna: Nie stosuj: Właściwość okna nie będzie zmieniona i zostanie zastosowane zachowanie domyślne. Ustawienie tego zablokuje również zastosowanie bardziej ogólnych ustawień okna. Stosuj początkowo: Właściwość okna zostanie ustawiona na żądaną wartość tylko po utworzeniu okna. Nie dotyczy następnych zmian. Pamiętaj: Wartość właściwości okna będzie pamiętana i za każdym razem kiedy okno zostanie utworzone ostatnio zapamiętana wartość zostanie zastosowana. Wymuś: Właściwość okna zostanie zawsze ustawiona na podaną wartość. Zastosuj teraz: Właściwość okna zostanie ustawiona na określoną wartość natychmiast i nie będzie zmieniona później (akcja zostanie później usunięta). Wymuś tymczasowo: Właściwość okna zostanie ustawiona na określoną wartość dopóki okno nie zostanie ukryte (akcja zostanie anulowana po ukryciu okna
In the case of offshore wind energy, the list should contain projects that can be considered, on the basis of information gathered from stakeholders in the framework of the European Wind Energy Technology Platform, and from industrial and other sources, to be approved and ready for implementation; to be innovative, while building on well established concepts; to be capable of acceleration in response to a financial stimulus; to have a cross-border significance; to be of a large scale; and to be able to demonstrate how the results of technological advances will be disseminated effectively in the light of the objectives and structures endorsed by the Strategic Energy Technology Plan for EuropeW wykazie projektów dotyczących morskiej energii wiatrowej powinny znajdować się projekty, które można- na podstawie informacji zebranych od zainteresowanych stron, skupionych w ramach europejskiej platformy technologicznej na rzecz energii wiatrowej, oraz pochodzących ze źródeł przemysłowych i innych- uznać za: zatwierdzone i gotowe do realizacji; innowacyjne, a zarazem oparte na dobrze ugruntowanych koncepcjach, takie, których realizacja może zostać przyspieszona po zapewnieniu bodźca finansowego, mające znaczenie transgraniczne, charakteryzujące się dużą skalą, dające możliwość zademonstrowania, w jaki sposób efekty postępu technicznego będą skutecznie upowszechniane w świetle celów i struktur zatwierdzonych w europejskim strategicznym planie w dziedzinie technologii energetycznych
Under Capacities, the use and development of research infrastructures should be optimised; procedures for access to the seventh Framework Programme should be simplified; the dissemination of information on the actions being carried out under the seventh Framework Programme should be promoted; innovative capacities of SMEs and their ability to benefit from research should be strengthened; the development of regional research-driven clusters with the potential to be world leaders should be supported; the research potential in the EU's convergence and outermost regions should be unlocked; science and society should be brought closer together through the integration of research and dissemination, and horizontal actions and measures in support of international cooperation should be undertakenW części Możliwości należy zoptymalizować wykorzystanie i rozwój infrastruktur badawczych, uprościć procedury dostępu do siódmego programu ramowego, wspierać publikowanie informacji na temat działań prowadzonych w oparciu o siódmy program ramowy; wzmocnić możliwości innowacyjne małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich zdolność do korzystania z badań, wspierać rozwój regionalnych zespołów projektów badawczych mających szanse na uzyskanie czołowej pozycji na świecie, uwolnić potencjał badawczy we wspólnotowych regionach konwergencji i regionach peryferyjnych, zbliżyć naukę i społeczeństwo poprzez integrację i upowszechnianie badań oraz podjąć horyzontalne działania i środki wspierające międzynarodową współpracę
establish the requirement that financial institutions, and any other entities subject to obligations relating to the prevention of money laundering, urgently communicate all useful information to the competent public authorities when there is reason to suspect that certain funds might be channelled into terrorist activities or, more generally, to terrorist networks; the concept of suspect should be rigorously defined, it should not be possible for criminal-law provisions relating, for example, to money laundering and terrorist activity to be used to prosecute other types of crime and such provisions ought therefore to accord with the principles in the Corpus Juris, and the definition of the concept of suspect should be such as to meet the stated objective and be proportionateprzewidzieć zobowiązanie instytucji finansowych i wszelkich innych podlegających obowiązkowi wynikającemu z zapobiegania praniu brudnych pieniędzy do natychmiastowego komunikowania właściwym władzom państwowym każdej użytecznej informacji w przypadku uzasadnionych podejrzeń co do możliwości przeznaczenia transferowanych środków na działalność terrorystyczną lub ogólniej na finansowanie sieci terrorystycznych; definicja podejrzeń musi opierać się na bardzo rygorystycznych kryteriach; przepisy karne dotyczące w szczególności prania brudnych pieniędzy i działań terrorystycznych nie mogą służyć ściganiu innych rodzajów działalności przestępczej i muszą być zgodne z zasadami Corpus Juris; pojęcie podejrzeń musi być wyważone i zdefiniowane w sposób pozwalający osiągnąć deklarowany cel
The work desk or work surface shall have a sufficiently large, low-reflectance surface and allow a flexible arrangement of the screen, keyboard, documents and related equipment. The document holder shall be stable and adjustable and shall be positioned so as to minimize the need for uncomfortable head and eye movements. There shall be adequate space for workers to find a comfortable position. (e) Work chair The work chair shall be stable and allow the operator easy freedom of movement and a comfortable position. The seat shall be adjustable in height. The seat back shall be adjustable in both height and tilt. A footrest shall be made available to any one who wishes for one. ‧. ENVIRONMENT (a) Space requirements The workstation shall be dimensioned and designed so as to provide sufficient space for the user to change position and vary movements. (b) LightingBiurko lub powierzchnia robocza musi mieć odpowiednio dużą powierzchnię, o niskim współczynniku odbicia światła i umożliwiać swobodne ustawienie ekranu, klawiatury, dokumentów i urządzeń pomocniczych. Uchwyt na dokumenty musi być stabilny, regulowany i ustawiony w pozycji minimalizującej potrzebę niewygodnych ruchów głowy i oczu. Pracownik musi mieć dostateczną przestrzeń do zajęcia wygodnej pozycji przy pracy. e) Krzesło robocze Krzesło musi być stabilne i zapewniać operatorowi swobodę ruchów i wygodną pozycję. Siedzenie musi mieć regulację wysokości. Oparcie musi mieć regulację wysokości i nachylenia. Podnóżek musi być udostępniany na życzenie pracownika. ŚRODOWISKO a) Wymagania przestrzenne Stanowisko pracy musi mieć takie wymiary i być tak zaprojektowane, aby użytkownik miał zapewnioną dostateczną przestrzeń, by zmieniać pozycję i urozmaicać ruchy. b) Oświetlenie
I would simply like to mention the main points: that a creditor may be liable for damages arising for the debtor, that the creditor should be obliged to institute the main proceedings within a fixed time limit, that the creditor may be required to provide security, that the debtor should be entitled to appeal, that a procedure should not be selected which takes an eternity but which is broadly in line with the previous proceedings, that there should be provisions preventing too much money being frozen for the benefit of the creditor, and that the debtor must be guaranteed the wherewithal to live on.Wymienię zwyczajnie kilka zasadniczych kwestii: wierzyciel może odpowiadać za szkody wyrządzone przez dłużnika, wierzyciel powinien być zobowiązany do wszczęcia postępowania w określonym czasie, od wierzyciela można wymagać zapewnienia zabezpieczenia, dłużnik powinien mieć prawo do apelacji, postępowanie nie powinno trwać całą wieczność, powinno być zasadniczo zgodne z poprzednim postępowaniem, należy wprowadzić przepisy zapobiegające zamrażaniu zbyt wielu środków na rzecz wierzyciela oraz dłużnikowi należy zagwarantować odpowiednie środki do przeżycia.
Should Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EC of ‧ November ‧ be interpreted as precluding national legislation which, in the selection of workers to be dismissed on operational grounds, allows age groups to be formed in order to ensure a balanced age structure and to ensure that the selection between comparable workers will be made in such a way that the ratio of the number of workers to be selected from the respective age groups to the total number of comparable workers to be dismissed corresponds to the ratio of the number of workers employed in the respective age groups to the number of all comparable workers of the undertaking?Czy art. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. należy interpretować w ten sposób, że nie jest z nim zgodny przepis krajowy zezwalający na tworzenie grup wiekowych przy wyborze pracowników przeznaczonych do zwolnienia z powodów leżących po stronie zakładu oraz na dokonanie wyboru pomiędzy porównywalnymi pracownikami w taki sposób, aby stosunek liczby pracowników, których należy wybrać z każdej grupy wiekowej, do ogólnej liczby porównywalnych pracowników przeznaczonych do zwolnienia odpowiadał stosunkowi liczby zatrudnionych pracowników z danej grupy wiekowej do liczby wszystkich porównywalnych pracowników zakładu?
Stresses that people with mental disorders should be treated and cared for with dignity and humanity and that medical care and support services should be effective and of a high quality, accessible to all sufferers and universal; that there should be a clear understanding as to their rights to be or not to be treated; that they should be empowered wherever possible to participate in decisions about their own treatment and consulted collectively on services; that, when prescribed medicines, they should have the fewest possible side effects; and that there should be information and advice for those who wish to withdraw safely from medicationpodkreśla, że osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne zasługują na godną i ludzką opiekę i traktowanie oraz że opieka medyczna i usługi wspierające powinny być skuteczne i wysokiej jakości, dostępne dla wszystkich cierpiących i powszechne; że należy zapewnić jasność co do prawa decydowania przez te osoby o poddaniu się leczeniu; że powinny być one uprawnione, we wszystkich możliwych przypadkach, do udziału w decyzjach dotyczących własnego leczenia oraz konsultowane zbiorowo w sprawie świadczonych im usług; że przepisywane im leki powinny mieć możliwie najmniej skutków ubocznych; oraz że dla osób pragnących bezpiecznie zaprzestać zażywania leków powinny być dostępne informacje i porady
In view of the market situation described above and to improve the effectiveness of the measures to be taken, additional products should be accepted into intervention, carcases of animals which have had to be kept for a longer period than usual due to low demand and which exceed the maximum permitted weight should be accepted and, finally, the increase to be applied to the average market price in order to calculate the maximum buying-in price should be adjusted temporarily to take account, in particular, of increased costs and reduced receipts in the sectorZ uwagi na opisaną powyżej sytuację na rynku oraz w celu poprawy skuteczności środków, które mają być podjęte, dodatkowe produkty powinny być przyjęte do interwencji, tusze zwierząt, które muszą być przetrzymywane przez okres dłuższy niż zazwyczaj z uwagi na niski popyt i które przekraczają maksymalną dopuszczalną wagę powinny być przyjęte, a także powinno się czasowo dostosować wzrost stosowany do średniej ceny rynkowej w celu obliczania maksymalnej ceny skupu w taki sposób, by uwzględnić w szczególności wzrost kosztów i spadek przychodów w tym sektorze
The authorisation referred to in the first sentence shall be limited, as far as Annex I is concerned, to the modifications that will be necessary if the procedures laid down in Article ‧ of Directive ‧/EEC were to be applied, as far as Annexes II, ‧ and ‧ are concerned, to the modifications that will be necessary if similar procedures were to be applied to the sectors concerned by these annexes and, as far as Annexes ‧ and ‧ are concerned, to the results of future negotiations to be conducted in the framework of the ‧ Government Procurement AgreementUpoważnienie określone w zdaniu pierwszym jest ograniczone, w zakresie w jakim dotyczy to załącznika I, do zmian, które będą niezbędne jeśli miały zostać zastosowane procedury ustanowione w art. ‧ dyrektywy ‧/EWG, w zakresie w jakim dotyczy to załączników II, ‧ oraz IV, do zmian, które będą niezbędne jeśli miały zostać zastosowane podobne procedury do danych sektorów przez te załączniki oraz, w zakresie w jakim dotyczy to załączników ‧ oraz VII, do wyników przyszłych negocjacji które mają zostać przeprowadzone w ramach Umowy w sprawie zamówień rządowych z ‧ r
The references made to the Treaty of Accession in the Annexes referred to in Article ‧ of this Protocol shall be construed as being made to the Treaty referred to in Article ‧ ‧(e) of the Constitution, those made to the date or time of signing of that Treaty shall be construed as being made to ‧ April ‧ and those made to the date of accession shall be construed as being made to ‧ MayOdniesienia do Traktatu o Przystąpieniu, dokonane w załącznikach określonych w artykule ‧ niniejszego Protokołu, należy rozumieć jako odniesienia do traktatu określonego w artykule ‧ ‧ ustęp ‧ lit. e) Konstytucji, a odniesienia do daty lub momentu podpisania tego Traktatu należy rozumieć jako odniesienia do dnia ‧ kwietnia ‧ roku oraz odniesienia do daty przystąpienia należy rozumieć jako odniesienia do ‧ maja ‧ roku
For the purposes of the control procedure it is necessary to specify the types of gauge to be used, how they are to be used, how the meshes to be measured are to be chosen, the method by which each of them is to be measured, how the mesh size of the net is to be calculated, the procedure for the selection of twines of meshes for the assessment of thickness of twine, and to describe the sequence of the inspection procedureDo celów procedury kontrolnej należy ustalić rodzaje stosowanych przyrządów pomiarowych oraz sposoby ich stosowania, sposób wybierania oczek sieci do pomiaru, metody mierzenia każdego z nich, sposób obliczania rozmiaru oczek sieci, procedurę wyboru przędzy oczek do oceny grubości przędzy oraz przebieg procedury inspekcji
In view of the market situation described above and to improve the effectiveness of the measures to be taken, additional products should be accepted into intervention, as provided for by Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ March ‧ laying down rules for the application of Council Regulation (EC) No ‧ as regards the buying-in of beef, as last amended by Regulation (EC) No ‧, carcasses of animals which exceed the maximum weight currently permitted and which have had to be kept for a longer period than usual due to low demand should be accepted and, finally, the increase to be applied to the average market price in order to calculate the maximum buying-in price should be adjusted temporarily to take account, in particular, of increased costs and reduced receipts in the sectorZ uwagi na opisaną powyżej sytuację rynkową oraz w celu poprawy skuteczności środków, które mają być podjęte, należy, w ramach interwencji, przewidzianej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ marca ‧ r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ w odniesieniu do skupu wołowiny‧, ostatnio zmienionym przez rozporządzenie (WE) nr ‧, odebrać dodatkowe produkty, tusze zwierząt, które przekraczają maksymalną wagę obecnie dopuszczalną i które musiały być przetrzymywane przez okres dłuższy niż zazwyczaj z uwagi na niski popyt, a także należy czasowo dostosować zwiększenie średniej ceny rynkowej w celu obliczania maksymalnej ceny skupu, aby uwzględnić w szczególności wzrost kosztów i spadek przychodów w tym sektorze
For the purpose of the control procedure it is necessary to specify the types of gauge to be used how they are to be used, how the meshes to be measured are to be chosen, the method by which each of them is to be measured, how the mesh size of the net is to be calculated, the procedure for the selection of twines of meshes for the assessment of thickness of twine, and to describe the sequence of the inspection procedureDo celów procedury kontrolnej konieczne jest ustalenie rodzajów stosowanych urządzeń pomiarowych oraz sposobu ich stosowania, sposobu wybierania sieci do pomiaru, metody mierzenia każdej z nich, sposobu obliczania rozmiaru oczek sieci, procedury wyboru sznurków sieci do oceny grubości sznurka, oraz ustalenie przebiegu procedury kontrolnej
We declare...... our right...... on this earth...... to be a man...... to be a human being...... to be given the rights...... of a human being...... to be respected...... as a human being...... in this society...... on this earth...... in this day...... which we intend to bring...... into existence...... by any means necessary!Istotą ludzką... posiadającą prawa..... istoty ludzkiej,..... do poszanowania..... w tym społeczeństwie,..... na tej ziemi,..... teraz i na zawsze,..... zamierzamy wprowadzić to w życie..... wszelkimi koniecznymi środkami!
Must the first indent of the first subparagraph of Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ February ‧ on the general arrangements for products subject to excise duty and on the holding, movement and monitoring of such products be interpreted as meaning that non-Community goods subject to excise duty which have been placed under an inward processing procedure within the terms of Article ‧(a) of Regulation (EEC) No ‧/‧ (Customs Code) are to be deemed to be subject to duty-suspension arrangements even if they are produced, under an inward processing procedure, from goods which are not subject to excise duty only after the importation of those goods and therefore, in accordance with the ‧th recital in the preamble to Directive ‧/‧/EEC, when they are being moved there is no need for the accompanying document referred to in Article ‧ of Directive ‧/‧/EEC to be used?Czy art. ‧ ust. ‧ tiret pierwsze dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania należy interpretować w ten sposób, że w odniesieniu do objętych podatkiem akcyzowym towarów niewspólnotowych podlegających procedurze uszlachetniania czynnego, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ (Kodeksu Celnego- zwanego dalej KC), podatek akcyzowy uznaje się za zawieszony również wtedy, gdy są one produkowane z towarów nieobjętych podatkiem akcyzowym w ramach procedury uszlachetniania czynnego dopiero po ich przywozie, w związku z czym stosownie do motywu piętnastego dyrektywy ‧/‧/EWG w przypadku ich transportu nie ma potrzeby stosowania dokumentu towarzyszącego, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG?
Provisions should be adopted to ensure that Member States that are not able to issue AAUs due to reasons other than being determined to be ineligible to transfer and acquire ERUs and AAUs, and use CERs in accordance with the provisions of Decision ‧/CMP.‧ of the Kyoto Protocol to the UNFCCC are able to continue their equal participation in the Community emissions trading scheme, which would be impeded in the period ‧ to ‧ as, unlike all other Member States, they would not be able to issue allowances that are converted from AAUsNależy przyjąć przepisy zapewniające, by państwa członkowskie nieposiadające zdolności do wydawania jednostek AAU z powodów innych, niż decyzja o odstąpieniu od kwalifikacji do przenoszenia i nabywania jednostek ERU i AAU oraz korzystania z jednostek CER zgodnie z postanowieniami decyzji ‧/CMP.‧ protokołu z Kioto do UNFCCC, miały możliwość dalszego uczestnictwa na równych prawach we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji, co w przeciwieństwie do wszystkich innych państw członkowskich mogłoby ulec zakłóceniom w okresie od ‧ do ‧ r., gdyż państwa te nie mogłyby wydawać uprawnień przekształcanych z jednostek AAU
In order to ensure that applications for import licences are genuine, to prevent speculation and ensure maximum utilisation of the quotas opened, individual applications should be restricted to ‧ % of the quota concerned, applicants should no longer be permitted to refuse licences where the allocation factor is less than ‧, quotas should be open only to importers who have imported or exported the products covered by those quotas, criteria should be laid down to restrict eligibility to apply for licences by requiring all applicants to provide documents proving their status and regular activity as traders and each importer should be allowed to lodge only one licence application per quotaW celu zagwarantowania, że wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz są oryginalne, zapobiegania spekulacji oraz zapewnienia maksymalnego wykorzystania przyznanych kontyngentów, należy ograniczyć wnioski indywidualne do ‧% danych kontyngentów, wnioskodawcom nie powinno dłużej przysługiwać prawo odrzucania pozwoleń, w przypadkach gdy wskaźnik przydziału wynosi poniżej ‧, kontyngenty należy przyznawać tylko importerom, którzy przywieźli lub wywieźli produkty objęte niniejszymi kontyngentami, należy ustanowić kryteria ograniczające zdolności do ubiegania się o pozwolenia, żądając, aby wszyscy wnioskodawcy dostarczyli dokumentów poświadczających ich status oraz regularną działalność handlową, a każdemu importerowi powinno być wolno złożyć tylko jeden wniosek o pozwolenie przypadający na kontyngent
It follows that in order for a measure to be qualified as State aid, the following cumulative conditions have to be met: ‧) the measure has to be granted out of State resources and be imputable to the State, ‧) it has to confer an economic advantage to undertakings, ‧) the advantage has to be selective and distort or threaten to distort competition, ‧) the measure has to affect intra-Community tradeWynika z tego, że, aby działanie zostało uznane za pomoc państwa, muszą zostać spełnione wszystkie poniższe warunki: ‧) środek pomocy musi zostać przyznany ze środków państwowych i można go przypisać państwu, ‧) musi przynosić przedsiębiorstwom korzyści ekonomiczne, ‧) korzyści muszą być selektywne i zakłócać konkurencję lub grozić jej zakłóceniem, ‧) środek pomocy musi mieć wpływ na handel wewnątrzwspólnotowy
In the case, for example, of a sales contract where the obligation to deliver the goods is to be performed in a State bound by the Convention, the place of performance of an obligation to make payment cannot be made the basis for establishing jurisdiction; but if the obligation of delivery is to be performed in a State not bound by the Convention, the plaintiff could invoke the place where payment was to be made, always supposing that that place was located in a State bound by the Convention, as point (a) would then be applicable, and it allows the specific obligation relied upon to be taken into accountNa przykład w przypadku umowy sprzedaży, gdy zobowiązanie do dostarczenia rzeczy ma być wykonane w państwie związanym konwencją, miejsce wykonania obowiązku płatności nie może stanowić podstawy do ustalenia jurysdykcji; lecz jeżeli zobowiązanie do dostarczenia towarów ma być wykonane w państwie niezwiązanym konwencją, powód może powołać się na miejsce, w którym miała być uiszczona płatność, zawsze zakładając, że miejsce to znajduje się w państwie związanym konwencją, ponieważ wtedy miałaby zastosowanie lit. a), która umożliwia uwzględnienie konkretnego przywołanego zobowiązania
Emphasises that ‧ will be a year when more than ‧ multiannual programmes will be concluded, and these must be able to start by the beginning of ‧ so that the new political priorities that are linked to the new generation of multiannual programmes can be implemented; calls on the Commission, independently of an agreement on the financial perspective, to be more resolute in its cooperation with Parliament (particularly in the area of external policy programmes) and to do everything possible to enable the necessary legislative procedures to be concludeddobitnie podkreśla fakt, że rok ‧ przebiegać będzie pod znakiem przyjęcia ponad ‧ programów wieloletnich, które powinny zostać uruchomione na początku roku ‧, tak by możliwa była realizacja nowych priorytetów politycznych związanych z nową generacją programów wieloletnich; zwraca się do Komisji- niezależnie od porozumienia w sprawie Perspektywy Finansowej- o bardziej zdecydowaną współpracę z Parlamentem, zwłaszcza w zakresie programów polityki zewnętrznej, i o dołożenie wszelkich starań w celu umożliwienia pomyślnego zakończenia niezbędnych procedur legislacyjnych
In order to discover the rules of society best suited to nations, a superior intelligence beholding all the passions of men without experiencing any of them would be needed. This intelligence would have to be wholly unrelated to our nature, while knowing it through and through; its happiness would have to be independent of us, and yet ready to occupy itself with ours; and lastly, it would have, in the march of time, to look forward to a distant glory, and, working in one century, to be able to enjoy in the next. It would take gods to give men laws.Dla wykrycia najlepszych norm społecznych, odpowiadających narodom, potrzeba wyższej inteligencji, która widziałaby wszystkie namiętności ludzkie, nie odczuwając żadnej z nich; która nie miałaby żadnego związku z naturą naszą, a znała ją jednak do gruntu; której szczęście byłoby niezależne od nas wszystkich, a która mimo to zechciałaby zająć się naszym; która by w końcu, przygotowując sobie w postępie czasów daleką sławę, mogła pracować w jednym wieku, używać zaś (owoców zasługi) w innym. Do nadawania praw ludziom, trzeba by oggów.
In case of pigs to be moved to a slaughterhouse, to a processing plant or to other places to be then killed or slaughtered, in addition to the investigations to be carried out in accordance with point ‧, a clinical examination of pigs must be carried out in each subunit in which the pigs to be moved are keptW przypadku świń, które mają zostać przemieszczone do rzeźni, do zakładu przetwórczego lub innych miejsc w celu zabicia lub dokonania uboju, w uzupełnieniu dochodzeń, które mają zostać przeprowadzone zgodnie z pkt ‧, musi zostać przeprowadzone badanie kliniczne świń w każdej podjednostce, w której trzymana jest trzoda chlewna, która ma zostać przeniesiona
In case of pigs to be moved to a slaughterhouse, to a processing plant or to other places to be then killed or slaughtered, in addition to the investigations to be carried out in accordance with subparagraph ‧, a clinical examination of pigs must be carried out in each sub-unit in which the pigs to be moved are keptW przypadku świń, które mają być odstawione do rzeźni, zakładu przetwórczego lub do innych miejsc, w których zostaną następnie zabite lub ubite, oprócz badań, jakie mają być przeprowadzone zgodnie z pkt. ‧, musi być przeprowadzone badanie kliniczne świń w każdej podjednostce, w której utrzymywane są świnie, mające być przeniesione
IFRS ‧ Non-current assets held for sale and discontinued operations requires that it shall be applied prospectively to non-current assets (or disposal groups) that meet the criteria to be classified as held for sale and operations that meet the criteria to be classified as discontinued after the effective date of IFRS ‧. IFRS ‧ permits an entity to apply the requirements of the IFRS to all non-current assets (or disposal groups) that meet the criteria to be classified as held for sale and operations that meet the criteria to be classified as discontinued after any date before the effective date of the IFRS, provided the valuations and other information needed to apply the IFRS were obtained at the time those criteria were originally metMSSF ‧ Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana wymaga prospektywnego, tj. po dniu wejścia w życie MSSF ‧ zastosowania jego postanowień w odniesieniu do aktywów trwałych (lub grup zbycia), spełniających kryteria zaklasyfikowania jako aktywów przeznaczonych do sprzedaży, oraz w odniesieniu do działalności spełniającej kryteria zaklasyfikowania jako zaniechanej. MSSF ‧ zezwala jednostce na stosowanie wymogów tego MSSF w odniesieniu do wszystkich aktywów trwałych (lub grup zbycia), które spełniają kryteria zaklasyfikowania jako aktywów przeznaczonych do sprzedaży oraz do działalności spełniającej kryteria zaklasyfikowania jako zaniechanej na jakąkolwiek datę przed dniem wejścia w życie MSSF ‧, pod warunkiem że wyceny oraz inne informacje niezbędne do stosowania MSSF ‧ zostały uzyskane w okresie, w którym kryteria te zostały pierwotnie spełnione
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 551120 zdań frazy be to.Znalezione w 132,613 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.