Tłumaczenia na język polski:

 
być przeznaczonym do czegoś, mieć coś zrobić
 
być kiedyś w ( w konstrukcjach typu have ever been to...)

Less reliable translations

We don't have straight translations, but we think one of translations given below may be right. Be careful.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (88)

aircraft required to be operated with a co-pilotstatek powietrzny, który musi być pilotowany z drugim pilotem
and now, to be seriousa teraz żarty na bok
be duty bound to do sth
be going to
be Greek to meto dla mnie chińszczyzna
be next toprowadzić; uzyskać; wychodzić; wyjść; osiągać
be so kind as tobądźcie tak dobrzy i; bądź tak uprzejmy
be subject tobyć poddanym; podlegać
be subject to subcription or acquisition rightsbyć przedmiotem prawa do subskrybowania lub nabycia
be willing tochcieć
can I be of any help to youczy mogę ci w czymś pomóc
expenses to be borne by claimantkoszty do zapłacenia przez klienta
glad to be able to helpcieszę się, że mogłem pomóc
Glory Be to the FatherChwała Ojcu
granted (be) access to informationuzyskać dostęp do informacji
Hard to Be a GodTrudno być bogiem
How to Be DeadHow to Be Dead
How to Be LovedJak być kochaną
I assume that to be the truthto jest chyba prawda
I beg to be excusedproszę o wybaczenie
I don't need to be askednie trzeba mnie prosić
I should be interested to knowbyłbym zainteresowany wiedzieć
I'd be interested to knowbyłbym zainteresowany dowiedzieć się
it is nice to be at home againprzyjemnie jest być znowu w domu
it is to be desiredjest wskazane, pożądane
it leaves much to be desiredto pozostawia wiele do życzenia
it might be an idea tomoże byłoby pomysłem
it remains to be seento się okaże; jeszcze się zobaczy; jeszcze się przekonamy
it would be best tonajlepiej byłoby
it would be improper tobyłoby rzeczą niewłaściwą
it would be nice tobyłoby miło
it would be very nice (to)byłoby bardzo miło
it would be wonderful tobyłoby cudownie
it'll be good todobrze będzie
it'll be interesting tobędzie interesujące
it's easy to be wise after the eventmądry Polak po szkodzie;
it's too early to be certain thatza wcześnie, aby być pewnym, że
just to be quite clear (about)żeby było całkiem jasne
liable to be contaminatedzagrożony zakażeniem
never-to-be-forgottenniezapomniany
not to be publishednieprzeznaczone do publikacji
right to be informed and to express his or her views in proceedingsprawo do bycia informowanym i do wyrażania stanowiska w toku postępowania
rules are made to be brokenzasady są po to, żeby je łamać
sorry to be lateprzepraszam za spóźnienie
still left something to be desiredciągle pozostawało coś do życzenia
that is to be regrettedto jest godne pożałowania
that seems to be agreedto wydaje się być uzgodnione
there can't be any doubt as tonie może być żadnych wątpliwości co do
there's nothing to be donenic się nie da zrobić; nie ma na to żadnej rady
to be a necessitystanowić konieczność
to be able tomóc
to be active inwykazywać aktywność w
to be afraid ofbać się
to be afraid of one's own shadowbać się własnego cienia
to be aliveżyć
to be an authority onbyć autorytetem
to be bornurodzić się
to be duly mandated by the official plant protection organisationposiadać odpowiednie upoważnienie urzędowej organizacji ochrony roślin
to be earlyprzyjść za wcześnie
to be frankżeby być szczerym; szczerze mówiąc, żeby być szczerym
to be honestszczerze; żeby być szczerym
to be identified for VAT purposesbyć zidentyfikowanym do celów VAT
to be in a difficult positionbyć w trudnym położeniu
to be in a hurryspieszyć się, nie mieć czasu
to be latespóźniać się, mieć spóźnienie
to be mixed up in a scandalbyć wplątanym (zamieszanym w aferę)
to be of assistancesłużyć pomocą
to be or not to be
to be perfectly candidszczerze mówiąc
to be precisedla ścisłości
to be punctualbyć punktualnym
to be quite frankszczerze mówiąc; żeby być całkiem szczerym
to be quite honestżeby być całkiem uczciwym; szczerze mówiąc; mówiąc szczerą prawdę
to be scared to deathbać się śmiertelnie
to be surprisedbyć zaskoczonym
to be terribly afraidbać się panicznie
to be thirstybyć spragnionym
to be under an obligation (to)być w obowiązku
to be under an obligation tobyć zobowiązanym
to good to be truezbyt dobre, żeby było prawdziwe
to leave a lot to be desiredpozostawiać wiele do życzenia
what is it to be doneco należy zrobić
what is this supposed to bea co to ma znaczyć
what's it to beco ma być
would it be too informal to sayczy byłoby zbyt potoczne powiedzieć
would you be able toczy byłbyś w stanie
would you be able to repeat the last sentenceczy byłby pan w stanie powtórzyć ostatnie zdanie
wouldn't it be better toczy nie byłoby lepiej

Przykładowe zdania z "be to", pamięć tłumaczeniowa

add example
Where the authorities do not have the ability to process information if provided in a particular medium (e.g. computer tape), the information should be supplied in the form of written material or any other form acceptable to the authoritiesW przypadku gdy władze nie są w stanie przetworzyć informacji dostarczonej na szczególnym nośniku (np. taśmie komputerowej), informacja powinna być dostarczona w formie pisemnej lub każdej innej akceptowanej przez władze
In particular, the references to suspensive customs procedures pursuant to Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ October ‧ establishing the Community Customs Code, as last amended by Regulation (EC) No ‧ of the European Parliament and of the Council, and the references to Annex ‧ to Regulation (EEC) No ‧ should be updatedW szczególności, odniesienia do zawieszających procedur celnych na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ października ‧ r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny[‧], ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr ‧ Parlamentu Europejskiego i Rady[‧]
A working group functioning under the auspices of a special Committee on Agriculture to be created in accordance with Article ‧ of the Stabilisation and Association Agreement shall be establishedTworzy się grupę roboczą, działającą pod auspicjami specjalnego Komitetu ds. Rolnictwa, który zostanie utworzony zgodnie z artykułem ‧ Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu
Products obtained by the chemical combination of molecules of biological origin with molecules of fossil origin are also considered to be biofuelsZa biopaliwa uznawane są również wyroby uzyskane z połączenia chemicznego cząsteczek pochodzenia biologicznego i kopalnego
Such a decision shall be notified without delay to the party concerned, who shall at the same time be informed of the judicial remedies available to him under the laws in force in the Member State in question and of the time limits to which such remedies are subjectDecyzja taka jest niezwłocznie ogłaszana zainteresowanej stronie, która zostaje jednocześnie poinformowana o dostępnych dla niej środkach sądowych na mocy prawa obowiązującego w danym Państwie Członkowskim oraz o terminach, którym podlegają takie środki
Subject to this Agreement and the Protocol the financial contribution may be changed as a result ofZ zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy i protokołu, rekompensata finansowa może ulec zmianie w wyniku
the successful tenderer's entitlement to be issued, in the Member State in which the tender was submitted, with an import licence stating the reduction in the import duty mentioned in the tender for the quantity in offeredDaje stronie zainteresowanej prawo do otrzymania w Państwie Członkowskim, w którym oferta została złożona, pozwolenia na przywóz podającego obniżenie opłat przywozowych, o którym mowa w ofercie, i przyznanego dla ilości o którą aplikowano
The appropriate internal Community procedures should be established to ensure the proper functioning of the Agreement between the Government of the United States of America and the European Community on the coordination of energy-efficient labelling programmes for office equipment, signed in Washington on ‧ DecemberNależy ustanowić właściwe wewnętrzne procedury wspólnotowe w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Umowy między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania sprawności energetycznej urządzeń biurowych, podpisanego w Waszyngtonie dnia ‧ grudnia ‧ r. [‧]
For the purpose of that calculation, the parent undertaking shall be treated as if it were an insurance or reinsurance undertaking subject to the rules laid down in Title I, Chapter VI, Section ‧, Subsections ‧, ‧ and ‧ as regards the Solvency Capital Requirement and subject to the same conditions as laid down in Title I, Chapter VI, Section ‧, Subsections ‧, ‧ and ‧ as regards the own funds eligible for the Solvency Capital RequirementDo celów tego obliczenia jednostkę dominującą traktuje się tak, jakby była zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji podlegającym w odniesieniu do kapitałowego wymogu wypłacalności przepisom określonym w tytule I rozdział ‧ sekcja ‧ podsekcje ‧, ‧ i ‧, i podlegała warunkom określonym w tytule I rozdział ‧ sekcja ‧ podsekcje ‧, ‧ i ‧ w odniesieniu do środków własnych dopuszczalnych na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności
Fourthly, UOP considers, like the Commission, that, for there to be no advantage to the IFP/Axens entity, IFP’s budget devoted to R & D carried out in collaboration with or on behalf of Axens would have to be financed by revenue earned in the marketPo czwarte, UOP uważa, podobnie jak Komisja, że aby nie istniała przewaga na korzyść grupy IFP/Axens, budżet IFP przeznaczony na badania i rozwój prowadzone we współpracy ze spółką Axens lub na jej rzecz powinien być finansowany z dochodów uzyskiwanych na rynku
In such cases, the customs office of exit or the office to which the T‧ control copy is sent shall indicate one of the following on the T‧ control copy or, where applicable, on the national document to be returned to the competent authoritiesW takim przypadku urząd celny wyjścia lub urząd otrzymujący egzemplarz kontrolny T‧, umieszcza jedną z poniższych informacji na egzemplarzu T‧ lub, w stosownym przypadku, na dokumencie krajowym, który ma być zwrócony właściwym organom
Whereas, pursuant to the said general rules, the goods described in column ‧ of the table annexed to the present Regulation must be classified within the appropriate CN codes indicated in column ‧, by virtue of the reasons set out in columnna mocy wyżej wymienionych ogólnych reguł, towary opisane w kolumnie ‧ tabeli załączonej do niniejszego rozporządzenia muszą być klasyfikowane do odpowiednich kodów CN wskazanych w kolumnie ‧, z przyczyn określonych w kolumnie
To ensure compliance with the principle of equal treatment in the award of contracts, it is appropriate to lay down an obligation-established by case-law-to ensure the necessary transparency to enable all tenderers to be reasonably informed of the criteria and arrangements which will be applied to identify the most economically advantageous tenderAby zapewnić przestrzeganie zasady równego traktowania przy udzielaniu zamówień, należy wprowadzić – ustanowiony przez orzecznictw – obowiązek zapewnienia niezbędnej przejrzystości, umożliwiający uzyskanie przez wszystkich oferentów wiarygodnych informacji na temat kryteriów i ustaleń, które będą stosowane w celu wyłonienia najkorzystniejszej ekonomicznie oferty
In the circumstances provided for in Article ‧ (c) of Protocol No ‧, the second instalment shall be reduced by the number of ecopoints calculated using the method laid down in Annex ‧ to the ProtocolW okolicznościach przewidzianych w art. ‧ ust. ‧ lit. c) protokołu nr ‧, druga rata jest redukowana o liczbę ekopunktów obliczoną przy użyciu metody ustanowionej w pkt ‧ załącznika ‧ do protokołu
Whereas, in the absence of fresh scientific data, in particular as regards long-term toxicity, the Scientific Committee on Cosmetology recommends that the use of moskene and musk tibetene should be prohibited in cosmetic products as they may present a risk to the health of consumerswobec braku najnowszych danych naukowych, dotyczących w szczególności długoterminowej toksyczności, Naukowy Komitet ds. Kosmetologii zaleca zakazanie stosowania piżma moskeńskiego i tybetańskiego w produktach kosmetycznych ponieważ mogą one stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów
the radar image shall continue to be perfectly visible, without a mask or screen, whatever the lighting conditions outside the wheelhouseobraz na ekranie radaru musi być w pełni rozpoznawalny bez względu na warunki świetlne panujące na zewnątrz sterówki i bez użycia nakładanego tubusa oraz osłony ekranującej
The quantity of controlled substances of Group ‧ (methyl bromide) subject to Regulation (EC) No ‧/‧ that may be used for laboratory and analytical critical uses in the Community in ‧ shall be ‧,‧ ODP kilogramsIlość substancji kontrolowanych z grupy ‧ (bromek metylowy) podlegających rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧, którą można zużyć do krytycznych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych we Wspólnocie w ‧ r. wynosi ‧,‧ kilograma ODP
The security referred to in paragraph ‧ shall be released in accordance with Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ for the quantity for which the applicant has fulfilled, within the meaning of Articles ‧(b) and ‧(b)(i) of Regulation (EC) No ‧/‧, the export obligation resulting from the licences issued in accordance with paragraph ‧ and for which the following three documents are presentedZabezpieczenie, o którym mowa w ust. ‧, jest zwalnianie zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do ilości, w stosunku do których wnioskodawca spełnił wynikający z pozwoleń wydanych zgodnie z ust. ‧ obowiązek wywozu, w rozumieniu art. ‧ lit. b) i art. ‧ lit. b) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ i dla których przedstawiono trzy następujące dokumenty
having regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ laying down the statute for executive agencies to be entrusted with certain tasks in the management of Community programmes, and in particular Article ‧ thereofuwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi, w szczególności jego art. ‧ ust
You don' t want to be forced to shoot your friends, do you?Chyba nie chcesz być zmuszona, strzelać do swoich przyjaciół?
The Member States shall be authorised to establish specific rules on the agronomic practices needed to maintain the crops under normal growing conditions, with the exception of harvesting operationsPaństwa Członkowskie mają prawo określać szczególne zasady praktyk rolnych niezbędnych do utrzymania upraw w normalnych warunkach wzrostu z wyjątkiem czynności zbioru
For the products listed in Part I, Sections D, F and L of Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧, the period of validity of the import licence shall be as set out in those sectionsW przypadku produktów wymienionych w części I, sekcja D, F i L załącznika ‧ do rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ okres ważności pozwoleń na przywóz jest określony we wspomnianych sekcjach
Mycophenolate mofetil has been shown to be excreted in the milk of lactating ratsZostało wykazane, że, mykofenolan mofetylu jest wydzielany do mleka samic szczurów w okresie laktacji
Since those measures are of general scope and are designed to amend non-essential elements of that Regulation, inter alia, by supplementing it with new non-essential elements, they must be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny provided for in Article ‧a of Decision ‧/‧/ECZe względu na to, że środki te mają zasięg ogólny, a ich celem jest wprowadzenie zmian do elementów innych niż istotne tego rozporządzenia lub jego uzupełnienie poprzez dodanie nowych elementów innych niż istotne, muszą one zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą określoną w art. ‧a decyzji ‧/‧/WE
The amendments to Chapter ‧ needed to take account of the development of Community legislation relevant to the matters covered by that Chapter shall be decided as soon as possible so that they can be implemented at the same time as the amendments to the Community legislation, in compliance with the internal procedures of the Contracting PartiesDecyzje o zmianach w rozdziale ‧ niezbędne w celu uwzględnienia zmian właściwych przepisów prawa wspólnotowego w sprawach objętych tym rozdziałem podejmuje się tak szybko, jak to możliwe, aby umożliwić ich stosowanie jednocześnie ze zmianami wprowadzanymi do prawa wspólnotowego zgodnie z wewnętrznymi procedurami Umawiających się Stron
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 579583 zdań frazy be to.Znalezione w 305,28 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.