Tłumaczenia na język polski:

 
być przeznaczonym do czegoś, mieć coś zrobić
 
być kiedyś w ( w konstrukcjach typu have ever been to...)

Less reliable translations

We don't have straight translations, but we think one of translations given below may be right. Be careful.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (88)

aircraft required to be operated with a co-pilotstatek powietrzny, który musi być pilotowany z drugim pilotem
and now, to be seriousa teraz żarty na bok
be duty bound to do sth
be going to
be Greek to meto dla mnie chińszczyzna
be next toprowadzić; uzyskać; wychodzić; wyjść; osiągać
be so kind as tobądźcie tak dobrzy i; bądź tak uprzejmy
be subject tobyć poddanym; podlegać
be subject to subcription or acquisition rightsbyć przedmiotem prawa do subskrybowania lub nabycia
be willing tochcieć
can I be of any help to youczy mogę ci w czymś pomóc
expenses to be borne by claimantkoszty do zapłacenia przez klienta
glad to be able to helpcieszę się, że mogłem pomóc
Glory Be to the FatherChwała Ojcu
granted (be) access to informationuzyskać dostęp do informacji
Hard to Be a GodTrudno być bogiem
How to Be DeadHow to Be Dead
How to Be LovedJak być kochaną
I assume that to be the truthto jest chyba prawda
I beg to be excusedproszę o wybaczenie
I don't need to be askednie trzeba mnie prosić
I should be interested to knowbyłbym zainteresowany wiedzieć
I'd be interested to knowbyłbym zainteresowany dowiedzieć się
it is nice to be at home againprzyjemnie jest być znowu w domu
it is to be desiredjest wskazane, pożądane
it leaves much to be desiredto pozostawia wiele do życzenia
it might be an idea tomoże byłoby pomysłem
it remains to be seento się okaże; jeszcze się zobaczy; jeszcze się przekonamy
it would be best tonajlepiej byłoby
it would be improper tobyłoby rzeczą niewłaściwą
it would be nice tobyłoby miło
it would be very nice (to)byłoby bardzo miło
it would be wonderful tobyłoby cudownie
it'll be good todobrze będzie
it'll be interesting tobędzie interesujące
it's easy to be wise after the eventmądry Polak po szkodzie;
it's too early to be certain thatza wcześnie, aby być pewnym, że
just to be quite clear (about)żeby było całkiem jasne
liable to be contaminatedzagrożony zakażeniem
never-to-be-forgottenniezapomniany
not to be publishednieprzeznaczone do publikacji
right to be informed and to express his or her views in proceedingsprawo do bycia informowanym i do wyrażania stanowiska w toku postępowania
rules are made to be brokenzasady są po to, żeby je łamać
sorry to be lateprzepraszam za spóźnienie
still left something to be desiredciągle pozostawało coś do życzenia
that is to be regrettedto jest godne pożałowania
that seems to be agreedto wydaje się być uzgodnione
there can't be any doubt as tonie może być żadnych wątpliwości co do
there's nothing to be donenic się nie da zrobić; nie ma na to żadnej rady
to be a necessitystanowić konieczność
to be able tomóc
to be active inwykazywać aktywność w
to be afraid ofbać się
to be afraid of one's own shadowbać się własnego cienia
to be aliveżyć
to be an authority onbyć autorytetem
to be bornurodzić się
to be duly mandated by the official plant protection organisationposiadać odpowiednie upoważnienie urzędowej organizacji ochrony roślin
to be earlyprzyjść za wcześnie
to be frankżeby być szczerym; szczerze mówiąc, żeby być szczerym
to be honestszczerze; żeby być szczerym
to be identified for VAT purposesbyć zidentyfikowanym do celów VAT
to be in a difficult positionbyć w trudnym położeniu
to be in a hurryspieszyć się, nie mieć czasu
to be latespóźniać się, mieć spóźnienie
to be mixed up in a scandalbyć wplątanym (zamieszanym w aferę)
to be of assistancesłużyć pomocą
to be or not to be
to be perfectly candidszczerze mówiąc
to be precisedla ścisłości
to be punctualbyć punktualnym
to be quite frankszczerze mówiąc; żeby być całkiem szczerym
to be quite honestżeby być całkiem uczciwym; szczerze mówiąc; mówiąc szczerą prawdę
to be scared to deathbać się śmiertelnie
to be surprisedbyć zaskoczonym
to be terribly afraidbać się panicznie
to be thirstybyć spragnionym
to be under an obligation (to)być w obowiązku
to be under an obligation tobyć zobowiązanym
to good to be truezbyt dobre, żeby było prawdziwe
to leave a lot to be desiredpozostawiać wiele do życzenia
what is it to be doneco należy zrobić
what is this supposed to bea co to ma znaczyć
what's it to beco ma być
would it be too informal to sayczy byłoby zbyt potoczne powiedzieć
would you be able toczy byłbyś w stanie
would you be able to repeat the last sentenceczy byłby pan w stanie powtórzyć ostatnie zdanie
wouldn't it be better toczy nie byłoby lepiej

Przykładowe zdania z "be to", pamięć tłumaczeniowa

add example
In the medium term, on the other hand, LBBW assumes that market volume will be positive again when the volatility in the financial markets and economic developments return to normalKorzystny wpływ na działalność finansową LBBW mają występujące obecnie na rynku jednorazowe efekty, a także niezwykle korzystne warunki finansowania, będące skutkiem udostępnienia przez Europejski Bank Centralny dużych ilości kapitału na korzystnych warunkach. LBBW przyjmuje natomiast w perspektywie średniookresowej, że w przypadku ustabilizowania zmiennej sytuacji na rynkach finansowych oraz w całym sektorze gospodarki wielkość rynku wzrośnie
Records of the numbers of such plants destroyed shall be kept and made available to the Commission on requestRejestry ilości takich zniszczonych roślin przechowuje się oraz na wniosek udostępnia się Komisji
Subject to its conclusion at a later date, the Agreement initialled on ‧ July ‧ should be signedZ zastrzeżeniem ewentualnego zawarcia Umowy w późniejszym terminie, należy podpisać Umowę parafowaną dnia ‧ lipca ‧ r
You do not know anything about encryption? No problem, simply create yourself a key pair in the key management window. Then, export your public key and mail it to your friends. Ask them to do the same and import their public keys. Finally, to send an encrypted message, type it in the KGpg editor, then click & quot; encryptquot;. Choose your friend key and click & quot; encryptquot; again. The message will be encrypted, ready to be sent by emailNie wiesz nic o szyfrowaniu? Żaden problem, po prostu utwórz sobie parę kluczy w oknie zarządzania kluczami. Następnie eksportuj swój klucz publiczny i wyślij go swoim znajomym e-mailem. Poproś ich o zrobienie tego samego i zaimportuj ich klucze publiczne. Wreszcie, aby wysłać zaszyfrowaną wiadomość, wpisz ją w edytorze KGpg i kliknij & quot; zaszyfrujquot;. Wybierz klucz osoby, do której chcesz ją wysłać i ponownie kliknij & quot; zaszyfrujquot;. Wiadomość będzie zaszyfrowana i gotowa do wysłania e-mailem
In the cases provided for in paragraphs ‧ and ‧ of this Article, the institution where the official is working shall determine the number of pensionable years to be taken into account under its own scheme pursuant to the general implementing provisions adopted in respect of Article ‧) of Annex VIII, which shall take into account the provisions of this AnnexW przypadkach przewidzianych w ust. ‧ i ‧ niniejszego artykułu, instytucja, w której urzędnik pracuje, ustala liczbę lat podlegających świadczeniom emerytalnym uwzględnianych dla potrzeb systemu emerytalnego tej instytucji na mocy ogólnych przepisów wykonawczych przyjętych w odniesieniu do art. ‧ ust. ‧ załącznika VIII, które uwzględniają przepisy niniejszego Załącznika
Vaccinees with a history of febrile convulsions should be closely followed up as such adverse events may occur within ‧ to ‧ days post vaccinationZaszczepieni z drgawkami gorączkowymi w wywiadzie powinni być poddani uważnej obserwacji ze względu na to, że takie działania niepożądane mogą wystąpić w ciągu ‧ dni po szczepieniu
Without prejudice to Annex I to Regulation (EC) No ‧/‧, the particulars referred to in Article ‧(c), (d), (e) and (g) and Article ‧(b) of this Regulation shall not be mandatory for feed materials that do not contain feed additives, with the exception of preservatives or silage additives, and which are produced and delivered by a feed business operator in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ to a feed user involved in primary production for use within his own holdingBez uszczerbku dla załącznika I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, dane szczegółowe, o których mowa w art. ‧ lit. c), d) e) i g) oraz art. ‧ ust. ‧ lit. b) niniejszego rozporządzenia, nie są obowiązkowe w odniesieniu do materiałów paszowych, które nie zawierają dodatków paszowych, z wyjątkiem konserwantów lub dodatków do kiszonki, i które są produkowane i dostarczane przez podmiot działający na rynku pasz zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ użytkownikowi pasz w ramach produkcji pierwotnej na potrzeby jego własnego gospodarstwa
The ignition propensity of cigarettes shall be reduced in order to minimise fires with ensuing fatalities, injuries and material damageSkłonność papierosów do zapłonu powinna zostać zmniejszona w celu zminimalizowania występowania pożarów, z którymi wiążą się wypadki śmiertelne, obrażenia ciała oraz szkody materialne
We should not be indifferent to the degradation of our children, or to their pain and humiliation.Nie bądźmy więc obojętni wobec poniżania naszych dzieci, wobec ich bólu i upokorzenia.
This is particularly important for those citizens who live in river basin areas that face no acute or potential danger of flooding, but which parts may in particular be sensible to create runoffJest to szczególnie ważne wśród obywateli, którzy mieszkają w dorzeczach, gdzie nie występuje poważne lub potencjalne zagrożenie powodziowe, ale których obszary mogą w szczególności tworzyć spływ wód powodziowych
Don' t you remember what it' s like to be young?Nie pamiętasz, jak byłaś młoda?
To enable the estimation of low numbers in samples (between ‧ and ‧ cfu/g), ‧ ml of the primary dilution shall be tested in duplicate as indicated in EN ISO ‧-‧:‧/AmdAby umożliwić szacunkową ocenę niskich liczb w próbkach (pomiędzy ‧ i ‧ jtk/g), badanie ‧ ml rozcieńczenia wyjściowego powtarza się dwa razy, jak określono w EN ISO ‧-‧:‧/Amd
The air supply to the burner must be set in such a way as to obtain a blue flame roughly ‧ mm highDopływ powietrza do palnika jest ustawiony w taki sposób, aby otrzymać niebieski płomień o wysokości około ‧ mm
Whereas, for quantities in respect of which entitlement to the allowance is established, certain detailed rules should be laid down for the submission of applications by those concerned for the payment of the allowancedla ilości, do których przysługuje odszkodowanie, należy ustanowić niektóre szczegółowe zasady składania wniosków przez osoby zainteresowane wypłatą odszkodowania
specific rules concerning the information to be given by mass caterers providing food to the final consumerszczególne przepisy dotyczące informacji podawanych przez zakłady zbiorowego żywienia dostarczające posiłki konsumentom końcowym
such documents to be numbereddokumenty takie mają być ponumerowane
The operating rules of that panel therefore need to be establishedNależy zatem ustalić zasady działania komitetu
In addition, Regulation (EC) No ‧/‧ provides that petfood, dogchews and technical products and those animal by-products referred to in Annex ‧ are to be placed on the market only if they meet the specific requirements set out in that AnnexPonadto rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ stanowi, że karma dla zwierząt domowych, gryzaki dla psów oraz produkty techniczne i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w załączniku VIII, mogą być wprowadzane do obrotu tylko wówczas, jeżeli spełniają szczegółowe wymagania określone w tym załączniku
This Decision shall be published in the EEA Section of, and in the EEA Supplement to, the Official Journal of the European UnionNiniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
Applications must be sent to the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency no later than ‧ AprilWnioski należy przesyłać do Agencji Wykonawczej do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego nie później niż ‧ kwietnia ‧ r
The fishing quota allocated to the Member State referred to in the Annex to this Regulation for the stock referred to therein for ‧ shall be deemed to be exhausted from the date set out in that AnnexKwotę połowową przyznaną na ‧ r. państwu członkowskiemu określonemu w Załączniku do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do zasobu w nim określonego uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym Załączniku
Pursuant to Article ‧ and of Regulation (EC) No ‧/‧, a reduced rate of export refund has to be fixed, taking account of the amount of the production refund applicable, pursuant to Council Regulation (EEC) No ‧/‧, for the basic product in question, used during the assumed period of manufacture of the goodsZgodnie z art. ‧ ust. ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, należy ustalić obniżoną stawkę refundacji wywozowej, uwzględniając wysokość mającej zastosowanie refundacji produkcyjnej, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr ‧/‧, dla omawianego produktu podstawowego, stosowaną w zakładanym okresie wytworzenia towarów
Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ provides that certain data about determined areas subject for aid for energy crops should be communicated to the CommissionArtykuł ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ przewiduje obowiązek przekazywania Komisji niektórych danych dotyczących określonych powierzchni objętych pomocą na uprawę roślin energetycznych
for mechanisms with ‧ and ‧ rings (TARIC codes ‧, and ‧), the amount of duty shall be equal to the difference between the minimum import price of EUR ‧ per ‧ pieces and the net, free-at-Union-frontier price, before dutydla mechanizmów z ‧ i ‧ pierścieniami (kody TARIC ‧ oraz ‧) kwota cła jest równa różnicy między minimalną ceną importową w wysokości ‧ EUR za ‧ sztuk i ceną netto na granicy Unii, przed ocleniem
The substantial period of time that separated the first impulse to create a European Institute in ‧ and promulgation of the proposal for a regulation in May ‧ allowed expert and policy research to be conducted which has enabled a considered step to be preparedDługi okres czasu, jaki minął od pierwszej inicjatywy utworzenia Europejskiego Instytutu w ‧ r. do wydania wniosku dotyczącego rozporządzenia w marcu ‧ r., wypełniony był badaniami specjalistycznymi oraz konsultacjami politycznymi, co umożliwiło przygotowanie przemyślanej decyzji
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 551120 zdań frazy be to.Znalezione w 156,03 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.