Tłumaczenia na język polski:

  • waluta podstawowa   
     
    The currency a business uses to record all transactions in their ledgers, or the primary currency in which they transact with their bank. The base currency is also commonly referred to as the billing currency, functional currency, or booking currency of a business. The Order Processing pipeline always processes orders using the base currency of the Web site. The base currency can be different than the buyer currency and the supplier currency. The base currency is stored in the billing_currency field in the orderform header.

Przykładowe zdania z "base currency", pamięć tłumaczeniowa

add example
Measures of currency risk based on EUR/PLN exchange rateMiary ryzyka walutowego na podstawie kursu EUR/PLN
FOR ITEMS INCLUDED IN THE CONSOLIDATED ACCOUNTS WHICH ARE OR WERE ORIGINALLY EXPRESSED IN FOREIGN CURRENCY THE BASES OF CONVERSION USED TO EXPRESS THEM IN THE CURRENCY IN WHICH THE CONSOLIDATED ACCOUNTS ARE DRAWN UP MUST BE DISCLOSEDW przypadku pozycji uwzględnionych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, które są lub były pierwotnie wyrażone w walucie obcej, muszą zostać przedstawione zasady przyjęte do ich przeliczenia na walutę, w której sporządzono skonsolidowane sprawozdania finansowe
The claim was based on the fact that the company kept the sales amount for some export sales in the invoiced currency and only exchanged it when the rate was favourableWniosek był oparty na fakcie, że przedsiębiorstwo trzymało kwotę sprzedaży za część sprzedaży na wywóz w fakturowanej walucie i wymieniały ją, gdy kurs był korzystny
This calculation is based on the average daily value of those currencies, expressed in euro, during the ‧ months ending on the last day of August ‧ and takes effect on ‧ DecemberObliczenie równowartości opiera się na średniej dziennej wartości tych walut, wyrażonej w euro, w okresie ‧ miesięcy kończącym się ostatniego dnia sierpnia roku ‧, a wchodzi w życie w dniu ‧ grudnia ‧ r
the net delta (or delta‐based) equivalent of the total book of foreign‐currency and gold options; andkwota netto ekwiwalentu delta (lub opartego na współczynniku delta) całego portfela opcji walutowych i na złoto; oraz
For these loan categories, the weighting will therefore be based on the BSI series referring to all-currency loansW związku z tym wyżej wymienione kategorie kredytów i pożyczek należy ważyć na podstawie szeregów danych bilansowych dotyczących kredytów i pożyczek we wszystkich walutach
whereas the automatic change in the base date would, in the case of conversion into the national currencies concerned, have the effect of reducing the limits which permit the presentation of simplified documentary evidenceautomatyczna zmiana daty podstawowej mogła, w przypadku przeliczenia na waluty krajowe, wywołać zmniejszenie limitów dopuszczalności przedstawiania uproszczonej dokumentacji dowodowej
the rate for the conversion into a currency of amounts denominated in another currency shall be the rate calculated by the Commission and based on the monthly average, during the reference period specified in paragraph ‧, of reference rates of exchange of currencies published by the European Central Bankkursem wymiany na waluty kwot wyrażonych w innej walucie będzie kurs, wyliczony przez Komisję na podstawie średniej miesięcznej, w okresie referencyjnym, o którym mowa w ust. ‧, kursów referencyjnych wymiany walut ogłaszanych przez Europejski Bank Centralny
training on financial derivatives based on the market value of other items such as shares, indices, currencies and interest ratesszkolenia dotyczące instrumentów pochodnych opierających się na rynkowej wartości innych elementów jak akcje, wskaźniki, waluty i stopy procentowe
In the case of net sales, the calculation of the realised gain or loss shall be based on the average cost of the respective currency or gold holding for the preceding day so that the average cost remains unchangedW przypadku operacji sprzedaży netto, wyliczenie zrealizowanego zysku lub straty jest oparte na średnim koszcie odpowiedniej pozycji walutowej lub pozycji złota na dzień poprzedni, tak więc koszt średni pozostaje bez zmian
To enhance the collection of data and to enable the dissemination of information based on them, on ‧ ovember ‧ the Governing Council agreed to implement the Currency Information System ‧ (hereinafter the « ‧ ) replacing the Currency Information System which was established with the introduction of euro banknotes and coins and which has provided both the ECB and NCBs with the relevant currency-related data since ‧ pursuant to a separate ECB legal act on data collection relating to the Currency Information SystemWytyczne ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie niektórych przygotowań do wymiany pieniądza gotówkowego związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz w sprawie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro podmiotów spoza strefy euro ustanowiły ramy prawne, które umożliwiają przyszłym KBC Eurosystemu pożyczanie, zamawianie lub produkowanie banknotów i monet euro w celu dokonania w nie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtór- Zarówno EBC, jak i KBC korzystające z systemu ‧ powinny mieć dostęp do aplikacji internetowej systemu ‧ oraz do modułu sprawozdawczego w celu umożliwienia sprawnego i efektywnego wykorzystania danych systemu ‧ oraz zapewnienia wysokiego poziomu transparentności
The risk management system provided for in the joint restructuring plan is based on four main elements: taking this risk into account when determining the yard’s strategy (definition of risk tolerance and risk control), adjusting the organisational structure, using information technologies and adopting various methods to minimise risk (natural hedging, indexation clauses in contracts and purchases of financial products such as currency options and forwardsSystem zarządzania ryzykiem przewidziany we wspólnym planie restrukturyzacji opiera się czterech zasadniczych elementach: uwzględnianiu ryzyka przy opracowywaniu strategii stoczni (określenie tolerancji na ryzyko, kontrola ryzyka), dostosowaniu struktury organizacyjnej, wykorzystaniu technologii informatycznych oraz zastosowaniu różnych metod ograniczających ryzyko (hedging naturalny, klauzule indeksacyjne w kontraktach, zakup produktów finansowych takich jak opcje walutowe oraz transakcje forward
The distinction between loans and currency and deposits is based on the nature of the borrowerPodział na pożyczki oraz gotówkę i lokaty zależny jest od charakterystyki pożyczkobiorcy
methods to hedge against currency risk based on the example of company xyzmetody zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym na przykładzie przedsiębiorstwa xyz
Whether the carrying amount is determined based on historical cost or fair value, the amounts so determined for foreign currency items are then reported in the reporting currency in accordance with this StandardNiezależnie od tego, czy wartość bilansową ustalono w oparciu o koszt historyczny, czy o wartość godziwą, kwoty ustalone w ten sposób dla pozycji wyrażonych w walucie obcej są następnie, zgodnie z niniejszym standardem, wykazywane w sprawozdaniu finansowym w walucie sprawozdawczej
For these loan categories, the weighting is therefore based on the BSI series referring to all-currency loansW związku z tym wyżej wymienione kategorie kredytów i pożyczek należy ważyć na podstawie szeregów danych bilansowych dotyczących kredytów i pożyczek we wszystkich walutach
coverage of ‧ % exchange fluctuation (interest and repayment) from the base rate on foreign currency loan; orpokrycie ‧ % wahań w kursach walut (odsetki i spłata) od podstawowej stopy oprocentowania pożyczek w walutach obcych; lub
The Commission notes that in the event of these two currencies appreciating (a one-off appreciation in the zloty in ‧ and a one-off appreciation in the euro in ‧) against the US dollar of ‧ % compared with the base scenario, the ‧-year accumulated profit would be reduced by ‧ % as compared with the base scenarioKomisja stwierdza, że w przypadku aprecjacji tych dwóch walut (jednorazowa aprecjacja złotego w ‧ r. i jednorazowa aprecjacja euro w ‧ r.) w stosunku do dolara o ‧ % w porównaniu ze scenariuszem podstawowym, zysk wypracowany w ciągu ‧ lat zmniejszyłby się o ‧ % w porównaniu ze scenariuszem podstawowym
The financial statements of an enterprise that reports in the currency of a hyperinflationary economy, whether they are based on a historical cost approach or a current cost approach, should be stated in terms of the measuring unit current at the balance sheet dateSprawozdania finansowe jednostki gospodarczej sporządzane w walucie gospodarki hiperinflacyjnej, niezależnie od tego, czy opierają się na metodzie kosztu historycznego czy aktualnej ceny nabycia, powinny być wyrażone w jednostkach miary obowiązujących na dzień bilansowy
Instead, it is useful to apply consistency and a systematic approach to economic action in the face of increasingly complex situations, where currency challenges are not the same as in the past and require different instruments and objectives where the responsibilities shouldered by the technicians must be backed by ongoing and consistent monitoring as well as political direction based on a considered view of the future and an eye to resolving contingent problems.Zamiast tego korzystne będzie stosowanie konsekwentnego i systematycznego podejścia do funkcjonowania gospodarki w obliczu coraz bardziej skomplikowanych sytuacji, w których problemy walutowe nie są już takie same jak w przeszłości i wymagają różnych instrumentów oraz celów, i w których obowiązki przyjęte na siebie przez techników muszą być uzupełnione o bieżące oraz konsekwentne monitorowanie, a także kierownictwo polityczne, w oparciu o przemyślaną wizję przyszłości oraz dbanie o rozwiązywanie doraźnych problemów.
each Participant shall initially select one of the following two base rate systems for its national currencykażdy Uczestnik na początku wybiera jeden z następujących dwóch systemów stóp bazowych dla swojej waluty krajowej
Besides, since the repayment of the advance is based on revenues from sales (regardless of currency) and not units sold, the instrument is more proportionate, as it also includes the sale of spare partsPonadto z uwagi na fakt, iż spłata zaliczki jest uzależniona od przychodów ze sprzedaży (niezależnie od waluty), a nie od liczby sprzedanych jednostek, instrument jest bardziej proporcjonalny, ponieważ obejmuje również sprzedaż części zamiennych
Regulation (EEC) No ‧/‧ determines that the rate for the conversion into a currency of amounts denominated in another currency shall be the rate calculated by the Commission and based on the monthly average, during the reference period specified in paragraph ‧, of reference rates of exchange of currencies published by the European Central BankRozporządzenie (EWG) nr ‧/‧ stanowi, iż Komisja ustala przelicznik stosowany do przeliczania kwot denominowanych w jednej walucie na drugą, na postawie średniej referencyjnych kursów wymiany walut, opublikowanych przez Europejski Bank Centralny z miesiąca odniesienia, określonego w ust
For all the currencies of the non-euro area Member States participating in ERM II, the exchange rate for the bilateral central rate vis-à-vis the euro shall be quoted using the euro as the base currencyDla wszystkich walut państw członkowskich spoza strefy euro uczestniczących w ERM ‧ kurs walutowy dla dwustronnego kursu centralnego w stosunku do waluty euro będzie podawany przy wykorzystaniu euro jako waluty bazowej
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 63685 zdań frazy base currency.Znalezione w 19,454 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.