Tłumaczenia na język polski:

  • waluta podstawowa   
     
    The currency a business uses to record all transactions in their ledgers, or the primary currency in which they transact with their bank. The base currency is also commonly referred to as the billing currency, functional currency, or booking currency of a business. The Order Processing pipeline always processes orders using the base currency of the Web site. The base currency can be different than the buyer currency and the supplier currency. The base currency is stored in the billing_currency field in the orderform header.

Przykładowe zdania z "base currency", pamięć tłumaczeniowa

add example
No distinction shall be made between price and currency revaluation differences for gold, but a single gold revaluation difference shall be accounted for, based on the euro price per defined unit of weight of gold derived from the euro/US dollar exchange rate on the quarterly revaluation datePrzy przeszacowaniu złota nie wykazuje się odrębnie różnicą cenową i walutową, lecz księguje tylko łączną różnicę z przeszacowania złota wynikającą z ceny w euro za określoną jednostkę wagi złota, wyliczoną na podstawie kursu walutowego euro w stosunku do dolara USA obowiązującego w dniu kwartalnego przeszacowania
Belgium , Bulgaria , Germany , Greece , Spain , Italy , Cyprus , Lithuania , Luxemburg , Hungary , Malta , Austria , Portugal , Romania , Slovenia and the Slovak Republic declare that the flag with a circle of twelve golden stars on a blue background , the anthem based on the Ode ‘ to Joy ’ from the Ninth Symphony by Ludwig van Beethoven , the motto United ‘ in diversity ’ , the euro as the currency of the European Union and Europe Day on 9 May will fo r them continue as symbols to express the sense of community of the people in the European Union and their allegiance to it .Belgia , Bułgaria , Niemcy , Grecja , Hiszpania , Włochy , Cypr , Litwa , Luksemburg , Węgry , Malta , Austria , Portugalia , Rumunia , Słowenia i Słowacja oświadczają , że flaga przedstawiająca krąg dwunastu złotych gwiazd na niebieskim tle , hymn pochodzący z „ Ody do Radości ” z IX Symfonii Ludwiga van Beethovena , dewiza „ Zjednoczona w różnorodności ” , euro będące walutą Unii Europejskiej oraz Dzień Europy obchodzony 9 maja pozostają dla nich symbolami wyrażającymi poczucie wspólnoty obywateli Unii Europejskiej oraz ich związek z nią .
training on financial derivatives based on the market value of other items such as shares, indices, currencies and interest ratesszkolenia dotyczące instrumentów pochodnych opierających się na rynkowej wartości innych elementów jak akcje, wskaźniki, waluty i stopy procentowe
methods to hedge against currency risk based on the example of company xyzmetody zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym na przykładzie przedsiębiorstwa xyz
Calculation of this countervalue shall be based on the average daily value of those currencies, expressed in euro, during the ‧ months ending on the last day of August preceding the revision which takes effect on ‧ DecemberObliczenie tej równowartości następuje na podstawie średniej dziennej wartości tych walut, wyrażonej w EUR, w okresie ‧ miesięcy do ostatniego dnia sierpnia poprzedzającego przegląd, który wchodzi w życie w dniu ‧ grudnia
Regulation (EEC) No ‧/‧ determines that the rate for the conversion into a currency of amounts denominated in another currency shall be the rate calculated by the Commission and based on the monthly average, during the reference period specified in paragraph ‧, of reference rates of exchange of currencies published by the European Central BankRozporządzenie (EWG) nr ‧/‧ stanowi, iż Komisja ustala przelicznik stosowany do przeliczania kwot denominowanych w jednej walucie na drugą, na postawie średniej referencyjnych kursów wymiany walut, opublikowanych przez Europejski Bank Centralny z miesiąca odniesienia, określonego w ust
Calculation of the twelfths for January of each financial year shall be based on the amounts provided for in the draft budget, with the exception of the amounts for financing the EAGGF monetary reserve, referred to in Article ‧) of the ECSC Treaty, Article ‧) of the EC Treaty and Article ‧) of the EAEC Treaty and converted into national currencies at the rates of exchange of the first day of quotation following ‧ December of the calendar year preceding the budget yearObliczenie dwunastej części dotyczącej stycznia każdego roku finansowego dokonuje się w oparciu o kwoty przewidziane w projekcie budżetu, z wyjątkiem kwot przeznaczonych na finansowanie rezerwy pieniężnej EFOGR, określone w art. ‧ ust. ‧ Traktatu EWWiS, art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE i art. ‧ ust. ‧ Traktatu EWEA przeliczonych na walutę krajową według kursu walutowego obowiązującego pierwszego dnia notowania po ‧ grudnia roku kalendarzowego, który poprzedza rok budżetowy
for other currencies a conversion rate based on the arithmetic mean of the spot market rate of the currency, recorded for a given period, against the Community currencies indicated in the preceding indent and of the aforesaid coefficientdla innych walut kurs przeliczeniowy oparty na średniej arytmetycznej kursu kasowego waluty, odnotowanego dla danego okresu, w stosunku do walut Wspólnoty wskazanych w poprzednim tiret, oraz wyżej wspomnianego współczynnika
the net delta (or delta-based) equivalent of the total book of foreign-currency and gold optionskwota netto ekwiwalentu delta (lub opartego na współczynniku delta) całego portfela opcji walutowych i na złoto
Further improve the equipment and infrastructure of the police, including the establishment of a computer-based investigation system; strengthen cooperation between the police and other law enforcement agencies; reinforce the fight against drug trafficking, organised crime, economic crime (including money laundering and counterfeiting of currencies), fraud and corruption; improve alignment of the related national legislation with the acquis in these sectorsDalsza poprawa jakości wyposażenia i infrastruktury w policji, w tym stworzenie komputerowego systemu prowadzenia dochodzeń; lepsza współpraca między policją a innymi organami ścigania; zaostrzenie walki z handlem narkotykami, przestępczością zorganizowaną, przestępstwami gospodarczymi (w tym praniem pieniędzy i fałszerstwem walut) oraz nadużyciami finansowymi i korupcją; lepsze dostosowanie prawodawstwa krajowego w tych dziedzinach do dorobku wspólnotowego
For these loan categories, the weighting is therefore based on the BSI series referring to all-currency loansW związku z tym wyżej wymienione kategorie kredytów i pożyczek należy ważyć na podstawie szeregów danych bilansowych dotyczących kredytów i pożyczek we wszystkich walutach
The distinction between loans and currency and deposits is based on the nature of the borrowerPodział na pożyczki oraz gotówkę i lokaty zależny jest od charakterystyki pożyczkobiorcy
The plan is based mainly on the assumption that it will be possible to incorporate indexation clauses into shipbuilding contracts, at least partially transferring the risks associated with currency fluctuations and the costs of materials to the shipownerPlan opiera się przede wszystkim na założeniu możliwości wprowadzenia klauzul indeksacyjnych w kontraktach na budowę statków, które to klauzule przynajmniej częściowo przeniosłyby ryzyko związane ze zmianami kursów walut i kosztów materiałowych na armatorów
Where a Member State permits currency exchange offices and money transmission or remittance offices referred to in Article ‧(a) situated in its territory to be relied on as a third party domestically, that Member State shall in any case permit them to recognise and accept, in accordance with Article ‧, the outcome of the customer due diligence requirements laid down in Article ‧(a) to (c), carried out in accordance with this Directive by the same category of institution in another Member State and meeting the requirements laid down in Articles ‧ and ‧, even if the documents or data on which these requirements have been based are different to those required in the Member State to which the customer is being referredW tych przypadkach, gdy Państwo Członkowskie zezwala położonym na jego terytorium podmiotom prowadzącym działalność kantorową oraz biurom dokonującym przekazów pieniężnych określonym w art. ‧ pkt ‧) lit. a) na działanie w tym państwie w charakterze strony trzeciej, w każdym przypadku zezwala ono na uznawanie i przyjmowanie zgodnie z art. ‧ rezultatu podjętych środków należytej staranności określonych w art. ‧ ust. ‧ lit. a)–c), przeprowadzanych zgodnie z niniejszą dyrektywą przez instytucję tej samej kategorii w innym Państwie Członkowskim, która spełnia wymagania określone w art. ‧ i ‧, nawet jeśli dokumenty i dane stanowiące podstawę tych wymagań różnią się od wymaganych w Państwie Członkowskim, do którego odnosi się klient
the rate for the conversion into a currency of amounts denominated in another currency shall be the rate calculated by the Commission and based on the monthly average, during the reference period specified in paragraph ‧, of reference rates of exchange of currencies published by the European Central Bankkursem wymiany na waluty kwot wyrażonych w innej walucie będzie kurs, wyliczony przez Komisję na podstawie średniej miesięcznej, w okresie referencyjnym, o którym mowa w ust. ‧, kursów referencyjnych wymiany walut ogłaszanych przez Europejski Bank Centralny
For items included in the annual accounts which are or were originally expressed in foreign currency, the bases of conversion used to express them in local currency must be disclosedOdnośnie do pozycji zawartych w sprawozdaniach finansowych, które są lub były pierwotnie wyrażone w obcej walucie, należy określić jakie podstawy przeliczenia zostały przyjęte do wyrażenia ich w walucie krajowej
Market prices shall be compared using an index of base ‧ for market prices in national currency or in euroCeny rynkowe są porównywane za pomocą wskaźnika o bazie ‧ dla cen rynkowych wyrażonych w walucie krajowej lub w euro
Conditions of implementation of a Common Currency Area. Analysis based on European Union as example.Przesłanki wprowadzenia wspólnego obszaru walutowego na przykładzie UE
whereas the automatic change in the base date would, in the case of conversion into the national currencies concerned, have the effect of reducing the limits which permit the presentation of simplified documentary evidenceautomatyczna zmiana daty podstawowej mogła, w przypadku przeliczenia na waluty krajowe, wywołać zmniejszenie limitów dopuszczalności przedstawiania uproszczonej dokumentacji dowodowej
each Participant shall initially select one of the following two base rate systems for its national currencykażdy Uczestnik na początku wybiera jeden z następujących dwóch systemów stóp bazowych dla swojej waluty krajowej
To enhance the collection of data and to enable the dissemination of information based on them, on ‧ ovember ‧ the Governing Council agreed to implement the Currency Information System ‧ (hereinafter the « ‧ ) replacing the Currency Information System which was established with the introduction of euro banknotes and coins and which has provided both the ECB and NCBs with the relevant currency-related data since ‧ pursuant to a separate ECB legal act on data collection relating to the Currency Information SystemWytyczne ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie niektórych przygotowań do wymiany pieniądza gotówkowego związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz w sprawie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro podmiotów spoza strefy euro ustanowiły ramy prawne, które umożliwiają przyszłym KBC Eurosystemu pożyczanie, zamawianie lub produkowanie banknotów i monet euro w celu dokonania w nie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtór- Zarówno EBC, jak i KBC korzystające z systemu ‧ powinny mieć dostęp do aplikacji internetowej systemu ‧ oraz do modułu sprawozdawczego w celu umożliwienia sprawnego i efektywnego wykorzystania danych systemu ‧ oraz zapewnienia wysokiego poziomu transparentności
The volatility adjustments for any currency mismatch may be calculated based on the Supervisory volatility adjustments approach or the Own estimates approach as set out in points ‧ toKorekta z tytułu zmienności stosowana w przypadku niedopasowania walutowego może być obliczana na podstawie metodę nadzorczej lub metody oszacowań własnych, określonych w ust
Calculation of the twelfths for January of each financial year shall be based on the amounts provided for in the draft budget, referred to in Article ‧ of the EC Treaty and Article ‧ of the EAEC Treaty and converted into national currencies at the rates of exchange of the first day of quotation following ‧ December of the calendar year preceding the budget year; the adjustment shall be made with the entry for the following monthObliczenie dwunastej części dotyczącej stycznia każdego roku finansowego dokonuje się w oparciu o kwoty przewidziane w projekcie budżetu, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE oraz art. ‧ ust. ‧ Traktatu EWEA, przeliczone na waluty krajowe według kursu wymiany obowiązującego pierwszego dnia notowań po ‧ grudnia roku kalendarzowego, który poprzedza dany rok budżetowy; dostosowanie dokonywane jest przy wpisie dotyczącym następnego miesiąca
The value in ecus and in national currencies of the thresholds laid down in subparagraph (a) shall, in principle, be revised every two years with effect from ‧ January ‧. The calculation of these values shall be based on the average daily values of these currencies expressed in ecus and of the ecus expressed in SDRs over the ‧ months terminating on the last day of August preceding the ‧ January revisionWartość w ecu i w walutach krajowych progów ustanowionych w lit. a), co do zasady, podlega rewizji co dwa lata, począwszy od dnia ‧ stycznia ‧ r. Wyliczenie tych wartości opiera się na średnich dziennych kursach tych walut wyrażonych w ecu i wartości ecu wyrażonej w SDR, w okresie dwudziestu czterech miesięcy, kończącym się ostatniego dnia sierpnia, poprzedzającego rewizję w dniu ‧ stycznia
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 69075 zdań frazy base currency.Znalezione w 25,116 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.