Tłumaczenia na język polski:

  • aktówka   
  • teczka   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (25)

Apple Attachment Unit InterfaceApple Attachment Unit Interface
AT AttachmentATA
attachzałączyć; wylądować; podłączyć; przytwierdzać; nakleić; załączać; dołączyć; przytwierdzić; przywiązywać; przydzielać; wiązać; umocować; zamocować; dołączać; dodawać; podłączać; przyczepiać; łączyć; ; zaczynać; przyprawiać; odkomenderować; używać; opatrzyć; kłaść; ustalić; przyłączyć; przymocować; nałożyć; przyłączać; przymocowywać; tkwić; przyczepić; przyłożyć; przywiązać
attach importance toprzywiązywać wagę do
attach importance to somethingprzywiązywać wagę do czegoś
attaché; attaché
attachedmocować; przywiązany; przyłączony; dołączony; zamocowany
attached eventzdarzenie dołączone
attached propertywłaściwość dołączona
attachements to netsdodatki mocowane do sieci
attachespowiązanie
attachingprzymocowanie; przywiązywanie
attachmentprzyłączanie; przyłączenie; uwiązanie; więź; uzupełnienie; przyrząd; przywiązanie; obligacja; urządzenie; nasadka; zamocowanie; ; załącznik; zaczepienie; przyczep; przymocowanie; przynależność; skłonność; sprzęgło; wiązanie; dodatek
AttachmentZałącznik
attachment linkłącze do załącznika
Attachment PreviewerPodgląd załączników
Attachment PreviewingPodgląd załączników
become attachedpolubić; przywiązać się
file attachment controlformant załącznika pliku
get attachedprzywiązać się; polubić
I attachzałączam
non-attached memberposeł niezrzeszony
please find attached (enclosed)w załączeniu
preventive attachmentzajęcie zabezpieczające
splitting, one-sided for attaching of borders with hot melt adhesive(maszyny) do rozłupywania, jednostronne do przyczepienia obramowań z gorącym, stopionym lepiszczem

Przykładowe zdania z "attache", pamięć tłumaczeniowa

add example
The following spoke: Nikolaos Salavrakos, on behalf of the EFD Group, Hans-Peter Martin, Non-attached Member, Burkhard Balz, Gianni Pittella, Sharon Bowles, Michail Tremopoulos, Peter van Dalen, Charalampos Angourakis, Godfrey Bloom, Corneliu Vadim Tudor, Werner Langen, Anni Podimata, Olle Schmidt, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Bastiaan Belder, Csanád Szegedi, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Zbigniew Ziobro, Marie-Christine Vergiat, Jaroslav Paška, Enikő Győri, George Sabin Cutaș, Roberts Zīle, David Casa, Pervenche Berès, Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Frank Engel, Czesław Adam Siekierski, Othmar Karas and Danuta JazłowieckaGłos zabrali: Nikolaos Salavrakos w imieniu grupy EFD, Hans-Peter Martin niezrzeszony, Burkhard Balz, Gianni Pittella, Sharon Bowles, Michail Tremopoulos, Peter van Dalen, Charalampos Angourakis, Godfrey Bloom, Corneliu Vadim Tudor, Werner Langen, Anni Podimata, Olle Schmidt, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Bastiaan Belder, Csanád Szegedi, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Zbigniew Ziobro, Marie-Christine Vergiat, Jaroslav Paška, Enikő Győri, George Sabin Cutaș, Roberts Zīle, David Casa, Pervenche Berès, Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Frank Engel, Czesław Adam Siekierski, Othmar Karas i Danuta Jazłowiecka
ACP Protocol means Protocol ‧ on sugar attached to Annex V to the Partnership Agreement between the members of the African, Caribbean and Pacific Group of States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, signed in Cotonou on ‧ June ‧ (hereinafter referred to as the ACP-EC Partnership AgreementProtokół AKP oznacza protokół ‧ o cukrze z AKP załączony do załącznika V do Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisanej w Cotonou dnia ‧ czerwca ‧ r. (zwanej dalej Umową o partnerstwie AKP-WE
These standards attach a specific importance to local and regional authorities, which has been confirmed in the Cooperation Agreement between the CoR of the Regions and the CommissionStandardy te przywiązują szczególną wagę do władz lokalnych i regionalnych, co znalazło swoje potwierdzenie w Umowie o współpracy między Komitetem Regionów a Komisją Europejską
If special handling precautions are required, such as those required by producers’ handling instructions for employees, health and safety information, including information on dealing with spillage, and instructions in writing for the transport of dangerous goods, tick the appropriate box and attach the information in an annexW przypadku gdy wymagane jest przestrzeganie specjalnych środków ostrożności, takich jak środki określone w instrukcjach postępowania dla pracowników wytwórcy odpadów, zasady BHP, w tym informacje dotyczące postępowania w przypadku uwolnienia do otoczenia oraz pisemne instrukcje dotyczące transportu towarów niebezpiecznych, należy zaznaczyć odpowiednią rubrykę oraz dołączyć stosowne informacje w formie załącznika
Next, you have to choose a location for the text label. You can either just select a random location on the screen, or choose to attach the label to an objectNastępnie, musisz wybrać położenie dla etykiety. Możesz wybrać albo losowe położenie, albo dołączenie etykiety do obiektu
The text of the Agreement is attached to this DecisionTekst Porozumienia jest załączony do niniejszej decyzji
Following the examination provided for by paragraph ‧, the Commission may reduce, suspend or cancel the aid for the project in question and recover any amounts already released if any irregularities have been revealed or any of the conditions attached to the grant of aid have not been respected, notably when any important modifications have been introduced concerning the nature of or the means of undertaking, the project, without seeking the approval of the CommissionW wyniku przeprowadzenia postępowania sprawdzającego, określonego w ust. ‧, Komisja może zmniejszyć, wstrzymać lub cofnąć pomoc w zakresie danych działań oraz odzyskać wszelkie udostępnione kwoty, jeśli postępowanie sprawdzające wykaże nieprawidłowość lub nieprzestrzeganie jednego z warunków przedstawionych w decyzji o przyznaniu pomocy, w szczególności w przypadkach, w których wprowadzono znaczące zmiany odnoszące się do natury lub sposobów prowadzenia projektu bez zezwolenia Komisji
GENERAL CONSTRUCTION CHARACTERISTICS OF THE VEHICLE(S) on which the device is intended to be fitted in so far as they relate to the rear underrun protection (attach photographs and/or drawingsOGÓLNE CECHY KONSTRUKCYJNE POJAZDU(-ÓW) w których urządzenie jest przeznaczone do montażu, w takim zakresie w jakim są one związane z tylnym zabezpieczeniem pojazdu (dołączyć zdjęcia i/lub rysunki): ...
The area covered shall be clearly identified and described in a map, which must be attached as an Annex to the applicationObszar objęty programem wyraźnie określa się i opisuje na mapie, którą należy dołączyć do wniosku jako załącznik
As a result, each of the ‧ synthetic CDOs has a different attachment point and therefore a different expected lossW rezultacie każdy z ‧ syntetycznych instrumentów typu CDO ma inny punkt przywiązania, co powoduje, że oczekiwana strata w odniesieniu do każdego z tych instrumentów również jest inna
You have chosen to encode attachment names containing non-English characters in a way that is understood by Outlook(tm) and other mail clients that do not support standard-compliant encoded attachment names. Note that KMail may create non-standard compliant messages, and consequently it is possible that your messages will not be understood by standard-compliant mail clients; so, unless you have no other choice, you should not enable this optionWybrałeś opcję kodowania nazw załączników, zawierających znaki narodowe tak, by mogły być odczytane Outlook(tm) i inne programy pocztowe nie obsługujące standardów kodowania nazw załączników. Uwaga: oznacza to, że KMail będzie tworzył wiadomości niezgodne ze standardem, które mogą sprawić problemy programom pocztowym zgodnym ze standardami. Jeśli nie jest to absolutnie konieczne, lepiej nie włączać tej opcji
the rights, preferences and restrictions attaching to that class, including restrictions on the distribution of dividends and the repayment of capitalprawa, przywileje i ograniczenia związane z daną grupą udziałów/akcji, włączając w to ograniczenia dotyczące podziału dywidend i zwrotu kapitału
Important information for use of OptiSet: Always attach a new needle before each useWażne informacje dotyczące używania wstrzykiwacza OptiSet: • Przed każdym użyciem wstrzykiwacza należy założyć nową igłę
The text of the Agreement is attached to this DecisionTekst Umowy jest załączony do niniejszej decyzji
This therefore concludes the Agreement between the United States and the European Community in accordance with the terms of your letter and attached text, and on the understandings contained thereinNiniejszym zawarte zostaje Umowa między Stanami Zjednoczonymi a Wspólnotą Europejską, zgodnie z warunkami Pańskiego listu i załączonego tekstu oraz z uwzględnieniem ustaleń tam zawartych
steering and other controls (for example, a joystick) that are easy to manipulate; such controls are usually attached to one of the armrests; they are never in the form of a separate, adjustable steering columnsterowanie i inne regulatory (na przykład drążek sterowy), które są łatwe do manipulowania; takie regulatory są zwykle montowane na jednym z podłokietników; nie występują one nigdy jako oddzielna, nastawna kolumna kierownicy
The supplementary rules laid down in the attached Annex shall also apply to the Technical CommissionPrzepisy uzupełniające zawarte w dołączonym Załączniku stosuje się również do Komisji Technicznej
The Picholine variety demonstrates a certain resistance to the winter cold and its solidly attached fruits resist the strong winds of autumnOdmiana Picholine wykazuje pewien stopień odporności na niską temperaturę w zimie, a jej mocno osadzone owoce są odporne na silne, jesienne wiatry
If for reasons of identification of the items of the consignment (schedule in point ‧.‧ of the model of certificate), additional pages are attached to the certificate, these pages shall also be considered as forming part of the original of the certificate by the application of the signature and stamp of the certifying official veterinarian, in each of the pagesJeśli do celów identyfikacji poszczególnych pozycji przesyłki (wykaz w pkt. ‧.‧ wzoru świadectwa), do świadectwa dołączone zostaną dodatkowe kartki, traktuje się je jako stanowiące część oryginału tego świadectwa, pod warunkiem złożenia na każdej z nich podpisu i pieczęci przez urzędowego lekarza weterynarii
The following documents, bearing the approval number shown above, are attached to this communicationDo niniejszego komunikatu dołączono następujące dokumenty, opatrzone przedstawionym powyżej numerem homologacji
The region’s President pointed out the importance attached by the regional administration to the sugar beet industry and its commitment to safeguarding the industryPrzewodniczący regionu przypomina o znaczeniu nadanym przez administrację regionalną sektorowi buraków i o jej zaangażowaniu w jego utrzymanie
There may be no separate market for biological assets that are attached to the land but an active market may exist for the combined assets, that is, for the biological assets, raw land, and land improvements, as a packageZdarza się, że nie istnieje odrębny rynek na aktywa biologiczne na stałe połączone z gruntem, ale istnieje aktywny rynek na pewną kombinację aktywów, to jest na te właśnie aktywa biologiczne w połączeniu z samym gruntem i jego ulepszeniami, przy czym zespół tych aktywów jest traktowany jako pakiet
Where additional pages are attached to the certificate for the purposes of identifying the items making up the consignment, such additional pages shall also be considered to form part of the original of the certificate, provided the signature and stamp of the certifying official veterinarian appear on each pageJeśli do celów identyfikacji poszczególnych pozycji przesyłki do świadectwa dołączone zostaną dodatkowe kartki, traktuje się je jako stanowiące część oryginału tego świadectwa pod warunkiem złożenia na każdej z nich podpisu i pieczęci przez urzędowego lekarza weterynarii
You say that 11% is irregular and the non-attached Member said that the figure was EUR 4 billion.Mówi pan, że 11 % to przypadki nieprawidłowości, a poseł niezrzeszony powiedział, że kwota ta wynosi 4 miliardy euro.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10369 zdań frazy attache.Znalezione w 2,479 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.