Tłumaczenia na język polski:

  • aktówka   
  • teczka   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (25)

Apple Attachment Unit InterfaceApple Attachment Unit Interface
AT AttachmentATA
attachzałączyć; wylądować; podłączyć; przytwierdzać; nakleić; załączać; dołączyć; przytwierdzić; przywiązywać; przydzielać; wiązać; umocować; zamocować; dołączać; dodawać; podłączać; przyczepiać; łączyć; ; zaczynać; przyprawiać; odkomenderować; używać; opatrzyć; kłaść; ustalić; przyłączyć; przymocować; nałożyć; przyłączać; przymocowywać; tkwić; przyczepić; przyłożyć; przywiązać
attach importance toprzywiązywać wagę do
attach importance to somethingprzywiązywać wagę do czegoś
attaché; attaché
attachedmocować; przywiązany; przyłączony; dołączony; zamocowany
attached eventzdarzenie dołączone
attached propertywłaściwość dołączona
attachements to netsdodatki mocowane do sieci
attachespowiązanie
attachingprzymocowanie; przywiązywanie
attachmentprzyłączanie; przyłączenie; uwiązanie; więź; uzupełnienie; przyrząd; przywiązanie; obligacja; urządzenie; nasadka; zamocowanie; ; załącznik; zaczepienie; przyczep; przymocowanie; przynależność; skłonność; sprzęgło; wiązanie; dodatek
AttachmentZałącznik
attachment linkłącze do załącznika
Attachment PreviewerPodgląd załączników
Attachment PreviewingPodgląd załączników
become attachedpolubić; przywiązać się
file attachment controlformant załącznika pliku
get attachedprzywiązać się; polubić
I attachzałączam
non-attached memberposeł niezrzeszony
please find attached (enclosed)w załączeniu
preventive attachmentzajęcie zabezpieczające
splitting, one-sided for attaching of borders with hot melt adhesive(maszyny) do rozłupywania, jednostronne do przyczepienia obramowań z gorącym, stopionym lepiszczem

Przykładowe zdania z "attache", pamięć tłumaczeniowa

add example
In the case of certificates representing shares the statement shall also specify the rights attaching to the original securities and give information concerning the possibility of converting the certificates into original securities and the procedure for that conversionW przypadku świadectw udziałowych, deklaracja powinna także określać w szczegółowy sposób prawa związane z posiadaniem oryginalnych papierów wartościowych oraz podawać informacje dotyczące możliwości konwersji świadectw udziałowych na oryginalne papiery wartościowe wraz z procedurą takiej konwersji
The text of an Exchange of Letters constituting an agreement with the Government of Canada, including the modifications to the Annexes to the Agreement, is attached to this DecisionTekst wymiany listów, który stanowi porozumienie zawarte z rządem Kanady, wraz z poprawkami do załączników do Umowy jest załączony do niniejszej decyzji
The text of the Additional Protocol is attached to this DecisionTekst Protokołu dodatkowego jest załączony do niniejszej decyzji
This may be done by printing, sticking, embossing or using an attached labelMogą one zostać umieszczone przez nadruk, nalepienie, wytłoczenie lub przy użyciu etykiety
The text of the Exchange of Letters is attached to this DecisionTekst wymiany listów dołączony jest do niniejszej decyzji
the compliance of the gear used with the relevant requirements and in particular with the one net rule and the compliance with the provisions on twine thickness, minimum sizes for meshes and fish, net attachments and the marking and identification of passive gearzgodność narzędzi połowowych z odpowiednimi wymogami, w szczególności z zasadą jednej sieci oraz przepisami dotyczącymi grubości przędzy, minimalnej wielkości oczek i ryb, uzbrojenia mocowanego do sieci, a także oznaczania i identyfikacji biernych narzędzi połowowych
Main categories of devices and attachments of gearGłówne kategorie urządzeń i części składowe sprzętu
Freedom from anger, freedom from attachment...... freedom from all the superstition and the nonsense of the ChurchWolności od gniewu, od przywiązania, od religijnych zabobonów
As recalled in the opening decision, one of the main conditions for the compatibility of tonnage tax schemes with the common market is the implementation of ring-fencing measures attached to such schemesW decyzji o wszczęciu postępowania przypomniano, że jednym z głównych warunków zgodności systemu podatku tonażowego z zasadami wspólnego rynku jest wdrożenie środków zabezpieczających związanych z tymi systemami
In the spirit of this Article, the Joint Committee established under Title V of this Agreement will attach special importance to examining ways of encouraging the reciprocal and harmonious expansion of tradeW duchu niniejszego artykułu, Wspólny Komitet ustanowiony na podstawie tytułu V niniejszej Umowy będzie przywiązywał szczególną wagę do badania sposobów wspierania wzajemnego i harmonijnego rozwoju wymiany handlowej
The head restraint shall be secured to the seat or to the vehicle structure in such a way that no rigid and dangerous parts project from the padding of the head restraint or from its attachment to the seat back as a result of the pressure exerted by the head form during the testZagłówek jest zamocowany do siedzenia lub pojazdu w taki sposób, aby żadne sztywne lub niebezpieczne części nie wystawały z wyściółki zagłówka lub z jego zamocowania do oparcia wskutek nacisku wywieranego przez głowę manekina podczas badania
Underlines the need to consolidate the progress made towards creating an Area of Freedom, Security and Justice under the Tampere programme and stresses the importance attached to the development of the Hague programme in this area, seeking in the process to strike an appropriate balance between increased security for citizens and proper protection of their fundamental rights; calls, in order to ensure coherent steps forward in this field of policy, for proper evaluation of measures already adoptedpodkreśla potrzebę konsolidacji postępów na drodze do stworzenia obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości na mocy programu z Tampere i podkreśla znaczenie nadawane rozwojowi programu z Hagi w tej dziedzinie, dążąc do zachowania odpowiedniej równowagi między większym bezpieczeństwem obywateli i należytą ochroną ich podstawowych praw; wzywa, w celu zapewnienia spójnych kroków naprzód w tej dziedzinie polityki, do właściwej oceny już przyjętych środków
Should that agreement not be given, or should the conditions attaching to it not be observed, the assignment shall not be binding on the European Parliament and shall have no effect on itW przypadku braku wspomnianej zgody lub w przypadku nieprzestrzegania warunków, jakimi jest ona obwarowana, zbycie nie jest wiążące dla Parlamentu Europejskiego i nie ma dla niego żadnych konsekwencji
Applications shall be made on the form provided for that purpose by Côte d'Ivoire, a specimen of which is attached (AppendixWniosek jest sporządzany na formularzu przewidzianym do tego celu przez Wybrzeże Kości Słoniowej, którego wzór znajduje się w dodatku
labelling means all descriptions and other references, signs, designs, geographical indications or trademarks which distinguish wines, spirit drinks or aromatised wines and which appear on the same container, including its sealing device or the tag attached to the container and the sheathing covering the neck of bottlesetykiety oznaczają wszystkie opisy i inne odniesienia, znaki, wzory, oznaczenia geograficzne lub znaki towarowe służące do identyfikacji wina, napojów spirytusowych lub win aromatyzowanych, znajdujące się na tym samym pojemniku, w tym na zamknięciu butelki lub na przyczepionej do pojemnika przywieszce oraz na osłonie szyjki butelki
Are those sharks with laserbeams attached to their heads?Rekiny z laserami na głowach?
Commission Decision of ‧ November ‧ extending the period of validity of Decision ‧/‧/EC providing for a derogation from certain provisions of Council Directive ‧/‧/EC as regards oak (Quercus L.) logs with bark attached, originating in the United States of America (notified under document CDecyzja Komisji z dnia ‧ listopada ‧ r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji ‧/‧/WE ustanawiającej odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady ‧/‧/WE w odniesieniu do kłód dębowych (Quercus L.) z korą pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C
It works in a similar way to naturally-occurring corticosteroid hormones, dampening down the activity of the immune system by attaching to receptors in various types of immune cellDziała on w podobny sposób, jak naturalnie występujące hormony – kortykosteroidy, zmniejszając aktywność układu odpornościowego poprzez przyłączanie się do receptorów na różnego typu komórkach układu odpornościowego
Welcomes China's willingness to provide practical cooperation to African countries without patronising them; notes that such cooperation is of a pragmatic nature; regrets in this regard China's cooperation with repressive regimes in Africa; points out that it would be desirable for political conditions to be attached to cooperation and that human rights and environmental standards should play a greater rolez zadowoleniem przyjmuje wolę Chin do zapewnienia praktycznej współpracy z państwami afrykańskimi bez traktowania ich protekcjonalnie; zauważa, że współpraca ta ma pragmatyczny charakter; wyraża w tym względzie ubolewanie z faktu chińskiej współpracy z represyjnymi reżimami w Afryce; zauważa, że wskazane byłoby powiązanie warunków politycznych ze współpracą oraz bardziej priorytetowe potraktowanie praw człowieka i norm środowiskowych
If for reasons of identification of the items of the consignment (schedule in point ‧.‧ of the model of certificate), additional pages are attached to the certificate, these pages shall also be considered as forming part of the original of the certificate by the application of the signature and stamp of the certifying official veterinarian, in each of the pagesJeśli do celów identyfikacji poszczególnych pozycji przesyłki (wykaz w pkt. ‧.‧ wzoru świadectwa), do świadectwa dołączone zostaną dodatkowe kartki, traktuje się je jako stanowiące część oryginału tego świadectwa, pod warunkiem złożenia na każdej z nich podpisu i pieczęci przez urzędowego lekarza weterynarii
Where it takes a conditional decision within the meaning of Article ‧ of that Regulation, it may, for instance, consider attaching the following conditions, which must reduce the resulting distortions or effect on trade and be proportionateJeśli podjęta zostanie decyzja warunkowa w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ tego rozporządzenia, Komisja może przykładowo rozważyć dodanie następujących warunków, które muszą być proporcjonalne i służyć ograniczeniu zakłóceń konkurencji lub negatywnego wpływu pomocy na wymianę handlową
The modalities for the participation of the EFTA States in the Administrative Commission on Social Security for Migrant Workers set out in Annex ‧ to the Agreement are to be amended in order to reflect the participation of the EFTA States in the Technical Commission attached to the Administrative CommissionW celu odzwierciedlenia uczestnictwa Państw EFTA w Technicznej Komisji działającej przy Komisji Administracyjnej należy zmienić warunki uczestnictwa Państw EFTA w Komisji Technicznej przy Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących, określone w załączniku ‧ do Porozumienia
Welcomes the decision by political groups to publish their internal financial rules on Parliament’s website and urges early implementation; calls on the Bureau to find an appropriate solution enabling the reports and accounts of the non-attached Members to be made available for scrutiny in a transparent manner, broadly comparable with the procedure now followed by the political groupsZ zadowoleniem przyjmuje decyzję grup politycznych o publikacji ich wewnętrznych zasad finansowych na stronie internetowej Parlamentu i wzywa do jej pilnej realizacji; wzywa Prezydium do znalezienia właściwego rozwiązania umożliwiającego przeprowadzenie w przejrzysty sposób kontroli sprawozdań i rozliczeń posłów niezrzeszonych, zgodnie z ogólnie przyjętą procedurą obecnie stosowaną przez grupy polityczne
attach an external audit report produced by an approved auditor in case of operating grant applications in excess of EUR ‧, certifying the accounts for the last financial year available and giving an assessment of the applicant organisation’s financial viabilitydołączyć sprawozdanie z audytu zewnętrznego opracowane przez zatwierdzonego audytora w przypadku wniosków o dotacje operacyjne na kwotę przekraczającą ‧ EUR, poświadczające sprawozdania finansowe za ostatni dostępny rok obrotowy i przedstawiające ocenę sytuacji finansowej organizacji wnioskodawcy
The exit window shall be attached on both sides of the codend, and the distance between the rear end of the codend and the window shall be ‧ to ‧ cmOkno wyjściowe zostaje doczepione do obu stron worka włoka, zaś odległość między tylną częścią worka włoka a oknem wynosi ‧ cm
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10369 zdań frazy attache.Znalezione w 4,726 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.