Tłumaczenia na język polski:

  • aktówka   
  • teczka   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (25)

Apple Attachment Unit InterfaceApple Attachment Unit Interface
AT AttachmentATA
attachzałączyć; wylądować; podłączyć; przytwierdzać; nakleić; załączać; dołączyć; przytwierdzić; przywiązywać; przydzielać; wiązać; umocować; zamocować; dołączać; dodawać; podłączać; przyczepiać; łączyć; ; zaczynać; przyprawiać; odkomenderować; używać; opatrzyć; kłaść; ustalić; przyłączyć; przymocować; nałożyć; przyłączać; przymocowywać; tkwić; przyczepić; przyłożyć; przywiązać
attach importance toprzywiązywać wagę do
attach importance to somethingprzywiązywać wagę do czegoś
attaché; attaché
attachedmocować; przywiązany; przyłączony; dołączony; zamocowany
attached eventzdarzenie dołączone
attached propertywłaściwość dołączona
attachements to netsdodatki mocowane do sieci
attachespowiązanie
attachingprzymocowanie; przywiązywanie
attachmentprzyłączanie; przyłączenie; uwiązanie; więź; uzupełnienie; przyrząd; przywiązanie; obligacja; urządzenie; nasadka; zamocowanie; ; załącznik; zaczepienie; przyczep; przymocowanie; przynależność; skłonność; sprzęgło; wiązanie; dodatek
AttachmentZałącznik
attachment linkłącze do załącznika
Attachment PreviewerPodgląd załączników
Attachment PreviewingPodgląd załączników
become attachedpolubić; przywiązać się
file attachment controlformant załącznika pliku
get attachedprzywiązać się; polubić
I attachzałączam
non-attached memberposeł niezrzeszony
please find attached (enclosed)w załączeniu
preventive attachmentzajęcie zabezpieczające
splitting, one-sided for attaching of borders with hot melt adhesive(maszyny) do rozłupywania, jednostronne do przyczepienia obramowań z gorącym, stopionym lepiszczem

Przykładowe zdania z "attache", pamięć tłumaczeniowa

add example
A complete tractor is not required for the test; however, the protection structure and parts of the tractor on which it is attached for the tests shall represent an operating installation, hereinafter referred to as the assemblyDo badań nie jest wymagany kompletny ciągnik; jednakże konstrukcja zabezpieczająca oraz części ciągnika, na których jest ona zamocowana, w trakcie badania tworzą instalację operacyjną, zwaną dalej zespołem
The following spoke: Edit Bauer (rapporteur for the opinion of the EMPL Committee), Esther De Lange (rapporteur for the opinion of the FEMM Committee), Simon Busuttil, on behalf of the PPE-DE Group, Stavros Lambrinidis, on behalf of the PSE Group, Jeanine Hennis-Plasschaert, on behalf of the ALDE Group, Zdzisław Zbigniew Podkański, on behalf of the UEN Group, Jean Lambert, on behalf of the Verts/ALE Group, Giusto Catania, on behalf of the GUE/NGL Group, Nigel Farage, on behalf of the IND/DEM Group, Andreas Mölzer, Non-attached Member, Marian-Jean Marinescu, Inger Segelström and Ignasi Guardans CambóGłos zabrali: Edit Bauer (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Esther De Lange (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Simon Busuttil w imieniu grupy PPE-DE, Stavros Lambrinidis w imieniu grupy PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert w imieniu grupy ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański w imieniu grupy UEN, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Giusto Catania w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy IND/DEM, Andreas Mölzer niezrzeszony, Marian-Jean Marinescu, Inger Segelström i Ignasi Guardans Cambó
the attachment point of the sheet is not abreast of the clewgdy punkt przyłożenia szotu nie jest w jednej linii z rogiem szotowym
attach an external audit report produced by an approved auditor in case of operating grant applications in excess of € ‧, certifying the accounts for the last financial year available and giving an assessment of the applicant organisation’s financial viabilitydołączyć sprawozdanie z audytu zewnętrznego opracowane przez zatwierdzonego audytora w przypadku wniosków o dotacje operacyjne na kwotę przekraczającą ‧ tys. EUR, poświadczając sprawozdania finansowe za ostatni dostępny rok obrotowy i przekazując ocenę sytuacji finansowej organizacji wnioskodawcy
Finally, the appellant takes the view that the Court of First Instance failed to have regard to the force of res judicata attaching to the judgment of the Court of Justice in the related Case C-‧/‧ P. It is apparent from that judgment that the Commission could not persist in its failure to take administrative action in the context of the State aid investigation procedureWnosząca odwołanie twierdzi wreszcie, że Sąd naruszył status powagi rzeczy osądzonej, jaki posiada wyrok Trybunału wydany w powiązanej sprawie C-‧/‧ P. Z wyroku tego wynika bowiem, że Komisja nie może przedłużać stanu bezczynności administracyjnej w ramach procedury badania pomocy państwa
The following spoke: Nicole Fontaine, on behalf of the PPE-DE Group, Christa Prets, on behalf of the PSE Group, Maria Carlshamre, on behalf of the ALDE Group, Margrete Auken, on behalf of the Verts/ALE Group, Vittorio Agnoletto, on behalf of the GUE/NGL Group, Urszula Krupa, on behalf of the IND/DEM Group, Jan Tadeusz Masiel, Non-attached Member, Edit Bauer, Martine Roure, Milan Horáček, Johannes Blokland, Christa Klaß, Katerina Batzeli, Carlos Coelho, Edite Estrela and Manolis MavrommatisGłos zabrali: Nicole Fontaine w imieniu grupy PPE-DE, Christa Prets w imieniu grupy PSE, Maria Carlshamre w imieniu grupy ALDE, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, Urszula Krupa w imieniu grupy IND/DEM, Jan Tadeusz Masiel niezrzeszony, Edit Bauer, Martine Roure, Milan Horáček, Johannes Blokland, Christa Klaß, Katerina Batzeli, Carlos Coelho, Edite Estrela i Manolis Mavrommatis
If the invoice has been submitted, such invoice or a copy thereof shall be attached to the copy of certificate of origin Form A or of the Form APR, as well as all other relevant documantsDołączają one do kopii świadectwa na formularzu A lub do formularza APR, jeśli został on przedstawiony, fakturę lub jej kopię, jak również wszelkie inne istotne dokumenty
Nothing else placed or printed on, or attached to, the individual packaging of the lamp shall obscure it or reduce its visibilityNic innego umieszczonego, nadrukowanego lub załączonego do pojedynczego opakowania lampy nie może zasłaniać etykiety lub zmniejszać jej widoczności
The window shall not be obstructed in any way by either internal or external attachmentsOkno nie może być w żaden sposób zasłonięte przez elementy przyłączone wewnątrz lub na zewnątrz
This envelope shall also cover assistance for the operating expenditures of the ACP Secretariat referred to in points ‧ and ‧ of Protocol ‧ attached to the ACP-EC Partnership AgreementPula ta obejmuje również finansowanie wydatków operacyjnych Sekretariatu AKP, o którym mowa w pkt ‧ i ‧ protokołu ‧ załączonego do umowy o partnerstwie AKP–WE
Attach the luer connection of the Needle-Pro device with an easy clockwise twisting motion to the syringePołączyć końcówkę urządzenia Needle-Pro typu luer ze strzykawką delikatnym ruchem obrotowym w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara
Nothing in the present Agreement is intended or shall be construed to derogate from any rights that may attach with respect to an EU Member State or any other State contributing to EUPOL Proxima or their personnel under other agreementsNic w niniejszym Porozumieniu nie stanowi intencji ani nie jest rozumiane jako odstępowanie w innych porozumieniach od jakichkolwiek praw dotyczących Państwa Członkowskiego EU lub jakiegokolwiek innego państwa biorącego udział w EUPOL Proxima, lub ich personelu
AttachmentsZałączniki
Attachment and child representationPrzywiązanie a reprezentacja dziecka u rodzica
Feeling and actual transparency in the relationship between sister and brother among individuals with different level of self esteem and attachmentPoczucie transparentności i rzeczywista transparentność w relacji siostra – brat u osób o różnym sposobie konstruowania ja i stylach przywiązania.
When a movement consists of more than one item, then sheet A of the list of items shall always be printed by the computer system and shall be attached to copy A of the transit accompanying documentJeżeli przedmiotem czynności jest większa liczba pozycji, karta A wykazu pozycji jest zawsze drukowana w systemie komputerowym i dołączona do karty B tranzytowego dokumentu towarzyszącego
The text of the acts referred to in the first paragraph is attached to this DecisionTeksty aktów określonych w akapicie pierwszym są załączone do niniejszej decyzji
A constantly increasing number of consumers attach greater importance to the quality of foodstuffs in their diet rather than to quantityPonadto w dziedzinie żywienia, coraz więcej konsumentów przedkłada obecnie jakość nad ilość
The texts referred to in the first paragraph are attached to this DecisionTeksty określone w ustępie pierwszym dołącza się do niniejszej decyzji
We attach great importance to overcoming the ongoing political crisis and the economic and social effects on the population of Madagascar which are increasing the burden placed on the people on a daily basis.Przywiązujemy wielką wagę do kwestii przezwyciężenia obecnego kryzysu politycznego oraz jego gospodarczych i społecznych skutków dotykających mieszkańców Madagaskaru, gdyż zwiększają one brzemię, z którym na co dzień zmaga się ludność.
Attachment FlagsFlagi załącznika
lifting strap means a piece of rope encircling the circumference of the codend or the strengthening bag, if any, and attached to it by means of loops or ringspas podnoszący oznacza linę otaczającą worek włoka (lub worek wzmacniający, gdy taki występuje) wzdłuż jego obwodu i przymocowaną do niego za pomocą pętli lub pierścieni
The chafing piece may be attached only in front of and behind each lifting strapPas ochronny może być przyłączony tylko przed i za każdą obręczą podnosząca
The following spoke: Barbara Matera, on behalf of the PPE Group, Britta Thomsen, on behalf of the S&D Group, Antonyia Parvanova, on behalf of the ALDE Group, Raül Romeva i Rueda, on behalf of the Verts/ALE Group, Marina Yannakoudakis, on behalf of the ECR Group, Laurence J.A.J. Stassen, Non-attached Member, Edit Bauer, Iratxe García Pérez, Corina Crețu, Silvia Costa and Joanna SenyszynGłos zabrali: Barbara Matera w imieniu grupy PPE, Britta Thomsen w imieniu grupy S&D, Antonyia Parvanova w imieniu grupy ALDE, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR, Laurence J.A.J. Stassen niezrzeszona, Edit Bauer, Iratxe García Pérez, Corina Crețu, Silvia Costa i Joanna Senyszyn
How much importance will be attached to these abuses when the partnership and association agreement is being negotiated with Russia?Jaki wpływ będą miały te nadużycia na stanowisko podczas negocjacji z Rosją w sprawie umowy o partnerstwie i stowarzyszeniu?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10798 zdań frazy attache.Znalezione w 4,535 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.